Deštrukcia západného spôsobu myslenia, ako dôsledok zmeny vyžarovania vesmíru

Publikované 02.04. 2018 o 13:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Spoločnosť za začína deliť na dve nezmieriteľné skupiny ľudí. A je to badateľné v Česku i na Slovensku. V Česku je to skupina obyvateľstva, stojaca proti prezidentovi Zemanovi a skupina obyvateľstva, stojaca za ním. Na Slovensku to boli zase ľudia, ktorí schvaľovali protesty za slušné Slovensko a zase iní, ktorí boli proti im. A spoločnosť polarizuje aj vzťah k Rusku a k prezidentovi Putinovi, pričom jedni sú tvrdo proti a iní zase za.

 

Vo všetkom tomto ide o niečo oveľa hlbšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide tu totiž o vzájomné pnutie medzi dvomi typmi myslenia a cítenia, ktoré úzko súvisia so súčasnou zmenou charakteru vesmírneho žiarenia.

 

Toto žiarenie totiž doteraz podporovalo individualizmus a racionálno analytické myslenie, príznačné pre západný svet. Odteraz však začína byť vesmírom podporovaný východný typ myslenia a vnímania sveta, postavený na intuitívnosti, spolupráci a kolektívnom úsilí o dobro celku.

 

Celkom reálne sa tieto tendencie začínajú čoraz viditeľnejšie prejavovať práve vzostupom Ruska a Číny, zatiaľ čo naopak na západe začína celkom viditeľne dochádzať k rozličným rozkladným, až seba deštruktívnym procesom.

 

Takéto je súčasné dianie v hrubých rysoch a my sa teraz pozrime na celú vec trochu detailnejšie, pretože jeho dôsledky sa bytostne dotýkajú každého z nás.

 

Vývoj na našej planéte je univerzom riadený celkom konkrétnym smerom, a tento smer je určovaný, alebo inak vyjadrené, doslova vynucovaný celkom konkrétnym typom vyžarovania vesmíru.

 

V minulosti žili trebárs na našej planéte dinosaury a iné obrovské jaštery. Existenciu a rozvoj tohto typu fauny, ale aj flóry podmieňoval konkrétny charakter vyžarovania univerza. Po čase sa však toto vyžarované zmenilo a zobralo vietor z plachiet jašterom, ktorí boli dovtedy vedúcim živočíšnym druhom. Jeho zmena znamenala pre nich záhubu, avšak otvorila dvere k možnosti plného rozvinutia nového vedúceho živočíšneho druhu, a síce cicavcov. Tým došlo k zahájeniu ďalšieho veľkého časového cyklu vo vývoji života a vedomia na našej planéte.

 

No a podobným spôsobom to pokračovalo až do novoveku, kedy opäť nová zmena vesmírneho cyklu začala podporovať analyticko kritický a racionalisticko individualistický spôsob myslenia. Všetky národy, ktoré sa dokázali naladiť na tento typ žiarenia, boli s podporou univerza vynesené nahor a stali sa vedúcimi. A boli to predovšetkým národy západné. Ich postupný, intelektuálno racionálny rozvoj začal stredovekou učenosťou, prudko expandoval v renesancii, neskôr v osvietenstve, potom v technickej revolúcii, a nakoniec vyvrcholil vedecko technickým rozvojom súčasného typu.

 

Západný racionalizmus dal svetu mnohé nové poznatky, objavy a vynálezy. Došlo k obrovskému rozvoju matematiky, fyziky, astronómie, mechaniky, filozofie a mnohých iných odvetví. Išlo o obdobie vo vývoji ľudstva, ktoré malo svoj obrovský význam a posunulo ho výrazným spôsobom dopredu v mnohých oblastiach. Ľudia sa prostredníctvom svojho analyticky racionálneho myslenia stali doslova pánmi sveta. A nie len doslova, ale celkom konkrétne sa na absolútny vrchol vyšvihli práve národy racionalisticky a technicky zdatné.

 

Tieto národy sa však žiaľ, na základe svojej prevahy začali vyvyšovať nad ostatných. Začali sa nad nich nadraďovať, začali si ich podmaňovať a zotročovať, pretože zaostalejší obyvatelia iných krajín jednoducho nedokázali čeliť svojimi lukmi a šípmi delám a puškám dobyvateľov.

 

Ešte pred nástupom veľkého vesmírneho cyklu, podporujúceho západný racionalizmus sa dostalo celému svetu dôrazného upozornenia, že vždy a za každej situácie je treba mať na zreteli najvyšší princíp bytia, spočívajúci v úcte a láske k blížnemu, ako k sebe samému. Poznanie a uplatňovanie toho princípu sa totiž malo stať akousi záchrannou brzdou. Tá mala zabrániť tomu, aby vedúce národy sveta nezneužívali všetkého toho, čoho mohli dosiahnuť za podpory univerza. Aby toho nezneužívali vo forme akejkoľvek nadvlády človeka nad človekom, alebo národa nad národom. Lebo ničím nekorigovaný racionalizmus má tendenciu zvrhnúť sa práve k takémuto zneužívaniu.

 

Žiaľ národy, ktoré boli univerzom vynesené na vrchol nedbali princípu lásky k blížnemu, a preto svoju nadobudnutú moc zneužili vo forme kolonializmu, bezcharakterného uctievania peňazí a kapitálu, rozpútavaním vojen, ekonomickým zotročovaním národov, alebo ich okrádaním o prírodné zdroje. Vedúce národy upadli do dychtivosti po moci a vplyve, do bezuzdného užívania, do nemravných zvráteností a do mnohých iných negatívnych vecí.

 

No a v súčasnosti dosahuje zvrátenosť tohto spôsobu myslenia svojho vrcholu. Pekné slová o humanizme, demokracii, ľudských právach a iných ušľachtilých veciach sa stali len zástierkou bezohľadnosti, chamtivosti a geopolitických, či čisto ekonomických záujmov. Zástierkou neovládateľnej túžby po absolútnej moci nad ľuďmi a národmi, prostredníctvom ich totálneho zotročenia, ako konečného cieľa.

 

Avšak na vrchole bodu už v súčasnosti absolútne zvráteného princípu racionalisticky individualistického myslenia západného typu dochádza k pravidelnej cyklickej zmene vesmírneho žiarenia, ktorá má posunúť našu civilizáciu opäť o ďalší krok dopredu v jej vývoji.

 

Svet začína byť univerzom tlačený do novej kvality! Ak totiž kedysi hovoril Kristus o láske k blížnemu ako o možnosti, nový typ vyžarovania vesmíru to teraz prináša ako požiadavku! Ako nevyhnutnú požiadavku uskutočnenia nového evolučného kroku vo vývoji ľudskej civilizácie. Kto túto zmenu charakteru vyžarovania vesmíru zachytí a bude kráčať s ňou v súlade, toho sily univerza vynesú na vrchol a budú ho podporovať.

 

Vesmírne žiarenie začína teda podporovať snahu o kolektívne dobro a snahu o dobro celku, namiesto predchádzajúcej individualizácie. Začína podporovať intuíciu a ľudskosť, namiesto doterajšej racionality. Začína podporovať spoluprácu a rovnosť, namiesto doterajšieho hierarchického nadraďovania bohatých a mocných nad chudobnejších a slabších.

 

Reálnou ukážkou tých dvoch pólov, to jest starého a už zdegenerovaného spôsobu myslenia západného typu a nového, konštruktívneho a na spolupráci založeného myslenia východného typu získame porovnaním zahraničnej politiky západu a Ruska. Zo strany západu ide stále len o zastrašovanie, vyhrážky, agresivitu a neustále vyvolávanie konfliktov, s kŕčovitou snahou udržať si za každú cenu svoju prevahu a profitovať z nej. Na rozdiel od toho minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov hovorí všade, kde len príde o spolupráci. Je priam do očí bijúce a jasne viditeľné, ako západ vsádza iba na provokáciu a konfrontáciu, zatiaľ čo východ usiluje o spoluprácu.

 

Aby sme ale dobre rozumeli, aj princíp rozvoja rozumovej racionality bol vo vývoji ľudstva potrebný a priniesol mu nesmierne veľa úžitku. Bol to nevyhnutný krok, ale keďže žiaľ nebol poprednými národmi sveta, ktoré zachytili toto vesmírne žiarenie a dlho kráčali v jeho podpore, dostatočne razantne korigovaný princípom lásky k blížnemu, dospel nevyhnutne až do zdegenerovanej podoby, v akej ho poznáme dnes, trebárs s jeho presadzovaním gender ideológie, ktorá okrem rodu mužského a ženského pozná ešte ďalších päťdesiat rodov.

 

A podobných, vyslovene zvrátených prvkov je v súčasnosti na západe veľmi veľa. Je očividný doslova až kolaps logického myslenia, keď napríklad príslušníci komunity LGBTI vítajú imigrantov, pričom v krajine, odkiaľ migranti prichádzajú hrozí za homosexualitu trest smrti. A ak by imigranti zaviedli právo šaríja na území Európy, hrozil by trest smrti homosexuálom aj tu.

 

Alebo spomeňme skutočnosti, idúce priam proti základnému pudu sebazáchovy a sebaúcty, kedy sa ozbrojení nemeckí policajti dajú zmlátiť migrantmi len preto, aby v prípade adekvátnej odpovede na ich násilnosti neboli označení za politicky nekorektných, alebo za islamofóbov.

 

Ak sme teda na začiatku hovorili o polarizovaní našej spoločnosti, veľmi úzko to súvisí so všetkými, vyššie uvedenými skutočnosťami. Ide totiž o stret medzi ľuďmi, poplatnými západnému typu racionalistického myslenia, ktorý má ešte stále reálnu moc a opodstatnenie svojho ďalšieho trvania vyvodzuje z toho, čo doposiaľ vytvoril, i keď už v podstate stráca vietor z plachiet.

 

Na druhej strane barikády stoja ľudia nového, intuitívneho, na spolupráci a rovnosti založeného, východného typu myslenia, cítenia a vnímania sveta, ktorých začínajú pretláčať do popredia sily vesmíru. A tieto sily budú tlačiť do popredia každého jednotlivca, každého človeka, ale i každý národ, ktorý sa na ne naladí a začne jednať v ich duchu. Je teda iba čisto na nás, či zachytíme tieto nové impulzy univerza a prispôsobíme sa im, alebo sa budeme stále kŕčovito orientovať na to staré, ktoré má zatiaľ ešte veľkú silu a moc. A preto aj veľa prívržencov.

 

Ale táto moc sa už rúca! Už kolíše, pretože stráca doterajšiu podporu univerza, hoci sa ešte z posledných síl snaží udržať doterajšie status quo. Rozpadávajúca sa moc západu sa dostáva do agónie, čím sa ale stáva mimoriadne nebezpečnou, pretože ako sa vraví, zdochýnajúci kôň najviac kope.

 

Je to teda celé ako z rozprávky o dvanástich mesiačikoch, kedy žezlo vlády drží v rukách určitú dobu vždy jeden z nich, a potom odovzdá svoju vládu druhému. A tak teraz aj my žijeme v dobe, kedy musí racionalistický spôsob západného typu myslenia, ktorý priniesol svetu mnoho dobrého, chtiac nechtiac nevyhnutne odovzdať žezlo vlády do rúk intuitívneho, o dobro celku a o spoluprácu usilujúceho spôsobu myslenia východného typu.

 

Lebo to, čo vytvoril západ doposiaľ, predstavovalo určitý nevyhnutný stupeň vývoja ľudskej civilizácie. Predstavovalo to určitý schod, na ktorom naša civilizácia stála dlhé obdobie obidvomi svojimi nohami. Avšak nastáva čas vyložiť v prirodzenom vývoji nohy na ďalší schod, pričom to staré a predošlé sa nikde nestráca. Odnášame si to totiž so sebou, ako nevyhnutnú a potrebnú súčasť nášho predchádzajúceho vývoja.

 

PS. Ono je v podstate bezpredmetné rozlišovať medzi spôsobom myslenia západného a východného typu. V skutočnosti totiž existuje len myslenie konštruktívne, alebo nekonštruktívne. Len myslenie, z hľadiska ďalšieho evolučného vývoja našej civilizácie perspektívne, alebo neperspektívne. Nerozhodujú teda žiadne hranice, ani žiadne národné obmedzenia, pretože predstaviteľov oboch týchto typov myslenia môžeme nájsť v každom národe.

 

Zároveň však ale platí, že toho perspektívneho a konštruktívneho typu myslenia a vnímania sveta sa percentuálne nachádza oveľa viacej na takzvanom východe a naopak, toho nekonštruktívneho a neperspektívneho oveľa viacej na západe.

 

No a celkom na záver si ešte pozrite tento krátky, desaťminútový dokument o vzhľade súčasnej modernej Moskvy, ktorý pravdepodobne nikdy neodvysiela žiadna z našich nenávistne a protirusky zameraných televízií.

 

https://www.youtube.com/embed/hZaN4jaQT_4

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Rusko sa zbavuje cenných papierov USA a kupuje zlato

Moskva 24. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Pavel Lisitsyn)   Americké sankcie prinútili Rusko hľadať spôsoby zabezpečenia svojich zahraničných rezerv. V posledných rokoch Moskva zvýšila nákupy zlata a výrazne znížila svoj podiel na amerických dlhopisoch. Informuje o tom RT. Kríza sa začala stupňovať už v roku 2014, po vyostrení konfliktu na Ukrajine, referende…

Svätý Justus - chlapec, s odťatou hlavou, ktorá žiari aureolou.

Bratislava 24. júna 2018 (HSP/Foto:TASR) Na pobreží mora Adriatického, menovite v meste Trieste a v Udine, slávi sa pamiatka mučeníckej smrti svätého Justa, ako patróna, ktorý vo štvrtom storočí za panovania ukrutného cisára Diokleciána za učenie Pána Ježiša Krista krv svoju vycedil. Život a smrť tohoto svätého nachádzajú sa opísané…

Útok "bodákom". Prečo považovali analytici NATO Tu-22 za smrteľnú hrozbu

Moskva 24. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- WarfareWW Photo via AP/Sputnik N. Verinchuk)   Krátky rozbeh po vzletovej dráhe, skúšobný letec Jurij Alašejev zľahka pritiahol knipel smerom na seba a stroj o váhe 85 ton sa odtrhol od zeme. Presne pred 60 rokmi, 21. júna 1958, sa v ZSSR objavil nový "argument"…

Súd rozhodol: Marián Kočner a Pavol Rusko idú na slobodu

Banská Bystrica 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Lenka Krošláková)   Včera popoludní začalo pojednávanie v kauze údajného falšovania podpisov na zmenkách TV Markíza. Pred Špecializovaný trestný súd boli predvedení za húkania sirén obaja obvinení podnikatelia Marián Kočner a Pavol Rusko. Médiám bol zakázaný vstup do objektu a akákoľvek komunikácia s obvinenými. Súd…

Český ekonóm: Rusko nie je žiadna veľká ekonomika, porovnateľná je tak akurát so Španielskom

Praha 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Evan Vucci)   Ekonóm, vysokoškolský pedagóg a bývalý poradca českých ministrov a prezidentov Tomáš Sedláček sa podelil o svoje videnie súčasnej situácie po summite G7. Podľa experta je každý podobný samit vysokých politikov určitým vzájomným uisťovaním, "že sme spojencami a kamarátmi a že si budeme vychádzať v ústrety",…

Blaha k prípadu vyradenia časopisu Zem a Vek z Billy: Osudzujú fašizmus, extrémizmus, konšpirácie, no sami sa spravajú ako fašisti

Bratislava 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   V priebehu týždňa v spoločnosti zarezonovalo nepochopiteľné rozhodnutie maloobchodného reťazca Billa, ktorý oznámil, že zo svojich prevádzkach už nebude ponúkať údajne konšpiračný časopis Zem a Vek. Takýto akt diskriminácie odmieta aj poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý dokonca hovorí o korporátnom fašizme.…

Fašizmus na Ukrajine: Radikáli zdemolovali rómske príbytky

Kyjev 23. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Rozbíjanie rómskych príbytkov sa na Ukrajine zrejme stáva "národným športom." Na internete sa objavilo ďalšie video, ktoré zachytáva ako muži v kuklách, so sekerami v rukách rozbíjajú provizórne obydlia Rómov nachádzajúce sa v lese v blízkosti Kyjeva. Najšokujúcejšie je však to, že na…

Bol odhalený projekt americkej špionážnej ponorky

Washington 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/U.S. Navy)   Projekt americkej ponorky, ktorý nebol predtým v médiách zverejnený odhaľuje budúci smer rozvoja vojenského námorníctva USA, píše The Popular Mechanics. Na fotografiu ponorky upozornil prvýkrát analytický portál Covert Shores. Americký časopis podotýka, že ponorka Sub 2000 predstavuje "radikálny rozdiel s predchádzajúcimi americkými projektmi…

Kyjev sa obáva dňa začiatku Veľkej vlasteneckej vojny

Kyjev 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Polegenko)   Oslavy výročia začiatku Veľkej vlasteneckej vojny na Ukrajine na štátnej úrovni sú nebezpečné. Napísal o tom na svojom Facebooku riaditeľ ukrajinského Inštitútu národnej pamäti Vladimír Vjatrovič. "Oslavy 22. júna na štátnej úrovni považujem za komunistický atavizmus, ktorý predlžuje život mýtu o Veľkej vlasteneckej…

Pakistanský Taliban si zvolil nástupcu usmrteného vodcu Fazlulláha

Islamabad 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Členovia pakistanskej odnože radikálneho islamistického hnutia Taliban si zvolili svojho nového vodcu po tom, ako ich doterajší šéf zahynul koncom minulého týždňa pri útoku amerického dronu na severovýchode Afganistanu. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na sobotňajšie vyhlásenie hovorcu pakistanských talibov…

Kórejská republika - Mexiko 1:2 v F-skupine

Rostov 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Mexiko zvíťazilo v sobotňajšom zápase futbalových MS nad Kórejskou republikou 2:1. V 26. minúte otvoril skóre duelu F-skupiny v Rostove na Done z jedenástky Carlos Vela, po zmene strán zvýšil náskok "El Tri" jubilejným 50. gólom v národnom tíme Javier Hernandez. V nadstavenom…

Slovensko už malo fašistického prezidenta, nezopakujme to, vyhlásil Pellegrini

Kalište 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)   Slovensko už jedného fašistického prezidenta malo a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa v budúcoročných voľbách nemuseli hanbiť, kto bude stáť na čele tohto štátu. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sobotňajšej pietnej spomienke, ktorá sa uskutočnila v rámci 13.…

Mistrík sa debate prezidentských kandidátov radšej vyhol. Chmelár: Marketingová agentúra mu ešte nestačila nainštalovať optimálny „softvér“

Bratislava 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu na poludnie odvysiela televízia TA3 diskusnú reláciu s kandidátmi na prezidenta. Z pôvodne pozvaných sa účasti vyhli slniečkárski kandidáti Róbert Mistrík a Zuzana Čapútová. O skutočných dôvodoch prečo sa debate vyhli výstižne napísal prezidentsky kandidát Eduard Chmelár: Po dlhom čase sa v nedeľu na poludnie vraciam…

Hnutie OĽaNO na odbornej konferencii v Prešove predstavilo riešenia pre východ

Prešov 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v sobotu na odbornej konferencii v Prešove pod názvom Riešenia pre Východ otvorilo diskusiu o kľúčovom probléme Slovenska, ktorým sú podľa neho regionálne rozdiely. Odborníci z hnutia navrhli konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života…

Chudobní bieli Američania stratili nádej, miera "úmrtí zo zúfalstva" stúpla na historické maximum

Washington 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Znižujúca sa očakávaná dĺžka života a ťažkosti so zdravím medzi horšie vzdelanými bielymi Američanmi sú naozajstným problémom v USA. "Smrť zo zúfalstva", americký pojem, ktorým sa opisujú samovraždy a úmrtia z dôvodu zneužívania návykových látok, sú na svojom historickom maxime. Neúspech v živote mnohí kompenzujú…

Národná koalícia podporí prezidentskú kandidatúru Štefana Harabina

Bratislava 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná strana Národná koalícia podporí v budúcoročných prezidentských voľbách občianskeho kandidáta Štefana Harabina. Rozhodla o tom republiková rada strany na sobotňajšom zasadnutí v Trenčíne.  "Stotožnili sme sa s postojom, že v záujme toho, aby sa v nadchádzajúcich prezidentských voľbách neštiepili pronárodné sily, nebudeme stavať do volieb…

Počas vystúpenia prezidenta Zimbabwe štadiónom otriasol výbuch

Harare 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Curtis)   Zrejme viacero ľudí utrpelo v sobotu zranenia v dôsledku výbuchu na predvolebnom zhromaždení v zimbabwianskom meste Bulawayo, na ktorom bol prítomný aj súčasný prezident Zimbabwe. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na miestne médiá a svedkov. Výbuch na štadióne nastal vo…

Macron sa vyslovil za finančné sankcie proti štátom EÚ odmietajúcim azylantov

Paríž 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že by súhlasil s finančnými sankciami voči krajinám Európskej únie, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl. Podľa agentúry Reuters to povedal v sobotu po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. "Osobne som za mechanizmy, ktoré…

TopSpeed

20% clo na autá z EÚ v USA je pre Slovensko veľká hrozba

4

Americký prezident Donald Trump pred pár dňami prostredníctvom siete Twitter pohrozil Európskej únii, že uvalí 20 % CLO na autá z EÚ ak práve EÚ nezruší ochranné opatrenia proti Spojeným štátom ako odvetu na uvalené clo na oceľ a hliník. Trump tak rozhodol mesiac po tom, čo jeho administratíva začala prešetrovať, či dovoz áut a autodielov…

Nový Mercedes C má aj 48V sieť

4

Mercedes uviedol do prevádzky novú generáciu máloobjemových benzínových motorov pre Mercedes C po modernizácií. Okrem iného prichystali 48 voltový systém, ktorý remeňom poháňa štartér - alternátorom a to už aj vo verzií s objemom 1,5 litra. Mercedes uviedol, že kombinácia palubnej siete 48V a EQ Boost vytvára podmienky pre ešte…

Neprekopaný tunel Višňové má viac metrov, ako všetky 2-rúrové v SR

5

Aktuálne má tunel Višňové vyrazených 13 900 m, čo je o 3500 m viac, ako majú spolu všetky dvojrúrové tunely na Slovensku. „Rozsah stavby tunela Višňové je v slovenských pomeroch unikátny,“ povedal investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek na ministerskom kontrolnom dni, počas ktorého s ministrom dopravy Árpádom Érsekom kontrovali výstavbu…

Máčanka 2018 oficiálny dokument. A to rovno 2x!

1

Už je mesiac po akcii Máčanka 2018. Po upútavke a aftermovie je tu aj oficiálny dokument. Pred rokom bol jeden, tento rok sú rovno dva. Prečo? Jednoducho preto, že materiálu bolo neskutočné množstvo. Tak sa rozhodli, že to rozumne rozdelia, aby nezúčastnení videli a vedeli si akciu čo najlepšie predstaviť. Výsledok? Posúďte sami...

Nissan hľadá najrýchlejších hráčov Gran Turismo Sport

0

„Kto se hraje, ten nezlobí.“ To nie je iba názov knihy Kláry Trnkovej, ale aj realita. Určite vám rodičia, alebo frajerky nadávajú, že celý deň iba hráte hry. Teraz im môžete vytrieť zrak. Spoločnosť Nissan hľadá novú generáciu rýchlych hráčov konzoly PlayStation a Gran Turismo Sport prostredníctvom nového programu, ktorý dáva tisícom…

Volvo S60 je prvým Volvom made in the USA

4

Novinku od Volva typ S60 predstavili priamo v americkej továrni v Charlestone. Má veľký význam, prináša niekoľko prvenstiev. Nové Volvo S60 bude prvé auto značky v priebehu posledných desiatok rokov, ktoré nebudú ponúkať so vznetovým motorom. Volvo sa totiž orientuje na elektrifikáciu a naftu odtlačilo do úzadia. Či s tým spravilo Volvo správny krok, to ukáže až budúcnosť a predaje.

KAMzaKRÁSOU

Džús, šťava alebo nektár: Dokážeš spoľahlivo rozoznať ovocné nápoje?

0

Nie je ovocie ako ovocie a pri ovocných nápojoch to platí dvojnásobne. Niekto pije výlučne nápoje s podielom ovocia 3 % a napriek tomu má dobrý pocit z toho, ako prospieva svojmu zdraviu. Iný si poctivo odšťavuje čerstvé ovocie a ešte aj to sa mu máli, pokiaľ ide o obsah vitamínov v takomto nápoji. Ak ťa…

Video Gyrotonic: Nový fitness trend, ktorý ťa dostane svojimi účinkami!

0

Nie, naozaj nejde o názov miešaného drinku. Gyrotonic má na naše telo oveľa blahodarnejší účinok, minimálne z dlhodobého hľadiska. O čom to teda hovoríme? Gyrotonic je špeciálne cvičenie, ktoré v sebe spája viacero pohybových aktivít, napohľad nezlučiteľných. Ak ťa teda zaujíma princíp gyrotonicu a čo všetko sa dá jeho praktizovaním dosiahnuť, zostaň s nami.

Tipy na netradičné výlety: Tieto miesta na Slovensku musíš navštíviť!

0

Sú ciele výletov, na ktoré sa rady vraciame opakovane. Ale sem tam máme chuť si „uletieť“ a spoznať miesta, na ktorých sme nikdy neboli, ktoré možno nie sú až také navštevované, jednoducho niečo úplne iné, nové a napriek tomu naše – slovenské. Tipy na netradičné výlety, ktoré vám dnes prinášame, presne spĺňajú…

Osviežujúci milkshake trikrát inak: Ktorú príchuť si vyberieš ty?

0

Počas najhorúcejších letných dní je snáď naším najväčším problémom nájsť spôsob, ako sa dostatočne schladiť. Často siahame napríklad po obľúbenej zmrzline či ľadovom nápoji. Čo tak si dopriať chutný domáci milkshake? Základ tohto nápoja zvyčajne tvorí osviežujúca zmrzlina a mlieko. Jeho výhodou je, že si ho môžete ľubovoľne dochutiť, a to pomocou…

Ako nosia plavky celebrity? Inšpiruj sa Serenou, Beyoncé, ale aj Kim!

0

Stupne na teplomere sa postupne šplhajú smerom nahor a my už pomaly vyberáme, ktorý model plaviek tento rok prevetráme na dovolenke pri mori či na miestnom kúpalisku. Ako nosia plavky celebrity? Pozeraj a uč sa od profesionálov!

Musíš vidieť: Toto sú najkrajšie jazerá na kúpanie na Slovensku!

3

My Slováci sme síce neboli obdarení morom a plážami, no zato máme k dispozícii aspoň malé moria, v podobe jazier a priehrad, kde sa môžeme osviežiť počas horúcich dní. Výhodou je, že na výlet k takémuto jazeru si nemusíme brať úver v banke, naopak, môže to byť pre nás výborná alternatíva k dovolenke pri mori, navyše…

TopDesať

So ženou je život ťažký, bez nej ešte ťažší

0

Život so ženou je niekedy naozaj obtiažny. Zvyknúť si na jej vrtochy, chybičky a vlasy, vlasy everywhere... A milovať ju s tým všetkým, to chce naozaj poriadneho chlapa. Dokazuje to aj umelec Yehuda Adi Devir, ktorý podáva cez vtipné ilustrácie výpoveď o strastiach a radostiach každodenného života s jeho ženou Mayou. …

Tieto fotografie v tebe vyvolajú neopísateľné pocity

0

Je čas zvýšiť hladinu hormónov šťastia. K tomu ti dokonale poslúži nasledujúce fotografie, ktoré v tebe vyvolajú neopísateľné pocity. Dnešné magické fotografie sú zamerané na zvieratká, ktoré majú mokrý ňufák, 4 labky a chvostík. Ver nám, že si ešte nevidel psíka, ktorý zjedol dúhu. Teda, aj tak by sa dala…

TOP 10: Bežné potraviny, ktoré nás môžu zabiť

0

V dnešnej rýchlej dobe sa málokto zamýšľa nad tým, čo zje. Hlavne, nech je to rýchlo hotové a nech to zasýti. Tvoj jedálniček by mal byť pestrý, plný zeleniny, ovocia, vlákniny a bielkovín, aby si zvládal každodenný zhon. Existujú ale bežné potraviny, ktoré konzumujeme denne a vôbec sa nepozastavujeme nad…

Hlúpe chyby týchto ľudí sú na zamyslenie

0

Určite si sa v živote stretol s ľuďmi, ktorí robili hlúpe chyby. Občas si sa nad nimi zamyslel a mnohokrát si sa na nich poriadne nasmial. Veď predsa škodoradosť je tá najlepšia radosť. Pravda je taká, že každý z nás robí občas chyby. Či už sú hlúpe, alebo nie sú,…

Dom na kolesách, ktorý ťa dostane do kolien!

0

Nehovor, že si nikdy nesníval o krásnom dome na kolesách. Ísť kam len chceš, kedy len chceš, tá voľnosť je na nezaplatenie. Pozeral si si fotografie ľudí, ktorí na svojich pojazdných domoch brázdili exotické krajiny. Tie západy slnka pri mori... Podobný sen snívala Jessie Lipskin. Ona to však dotiahla do…

Najšialenejšie ingrediencie v našich potravinách

0

Vždy ti všade hovoria, aby si si čítal zloženie svojich obľúbených jedál. Povedz úprimne, koľkokrát si to urobil? My ti dnes ukážeme tie najšialenejšie ingrediencie, ktoré sa bežne dostávajú do našich jedál. Určite ostaneš prekvapený. Ľudia po stáročia pridávajú do jedál prísady na zlepšenie chuti a zachovanie sviežosti. Zatiaľ čo…