Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlžila, vojensky odzbrojila a zapojila do vojnového konfliktu na Ukrajine, politicky totálne podriadila záujmom svetovládnych mocenských elít. Následky jej vládnutia sú pre Slovensko zničujúce. Jediná možná cesta záchrany pre Slovensko je víťazstvo pronárodných, vlasteneckých a sociálne orientovaných strán a hnutí.

Liberáli a hlavne progresívci nám chystajú úplnú stratu suverenity a národnej zvrchovanosti, nastolenie takej totality pod nadvládou sionisticko-anglosaských elít globálneho fašizmu, akú ešte Slovensko nezažilo.  Títo zločinci nám chystajú nasledujúcu budúcnosť:

1.      Úplné podriadenie sa diktatúre EÚ, ktorá je nástrojom sionisticko-anglosaských mocenských elít na presadzovanie diktatúry ich finančného kapitálu a nadnárodných korporácií (korporatívny fašizmus).

2.      Totálne zotročenie cez realizáciu Agendy 2030 a hlavne Veľkého resetu presadzovaného Svetovým ekonomickým fórom (WEF).

3.      Depopulácia a genocída značnej časti obyvateľstva Európy cez umelé vyvolávanie pandémií a následný vakcinačný teror (povinná vakcinácia vražednými tzv. vakcínami, čiže biologickými zbraňami). Toto sa bude diať na základe tzv. pandemickej zmluvy, ktorá nastolí diktatúru tzv. Svetovej zdravotnej organizácie (WHO)

4.      Genocída Slovanov. V mene nastolenia svetovlády mocenské elity potrebujú ovládnuť Rusko a zdecimovať Slovanov v bratovražedných vojnách. Vyvolali konflikt na Ukrajine, kde kolektívny Západ bojuje rukami Ukrajincov proti Rusku. Slovania majú prelievať krv v mene anglosaských mocenských ambícií. Do tohto konfliktu sa chystajú nahnať aj ostatných Slovanov zoskupených v tzv. Bukureštskej deviatke pod zámienkou boja za „demokraciu“ 

Stojíme na križovatke bytia či nebytia slovenského národa. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme zmarili ich zámery, Slovensko zachránili a postupne mu začali prinavracať štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť.

Súčasný liberalizmus je rafinovanou formou fašizmu, lebo je ideológiou nastoľovania totálnej diktatúry veľkokapitálu, hlavne finančného a nadnárodného. Stret síl zla (globálneho liberálneho fašizmu) a síl dobra (vlastenecký a národnooslobodzovací zápas) už má celoplanetárny charakter. Oddeľuje sa zrno od pliev, dobro od zla a pravda od lži a každý spečatí svoj osud tým, že sa prikloní na tú či onú stranu. Buď na stranu liberálno-progresívneho fašizmu a zničenia Slovenska, alebo na stranu vlasteneckých síl a záchrany Slovenska.

Stojíme zoči voči obrovskému zlu, ktoré má k dispozícii neobmedzené finančné zdroje, dominantný mediálny priestor, zapredanú piatu kolónu politických mimovládnych organizácií (tzv. občiansku spoločnosť), zapredancov v politických, mocenských a akademických štruktúrach. Napriek tomu sa nás vlastencov boja, vyhadzujú nás zo zamestnania, chcú nám zatvárať ústa, zavádzajú cenzúru a prenasledovanie za hlásanie pravdy o ich podlostiach.  Ale pravdu neumlčia. Zašli už priďaleko v nastoľovaní svojho zločineckého režimu a totalitnej diktatúry. Ľuďom sa otvárajú oči a je našou povinnosťou im pomáhať oboznamovať sa s pravdou, s tým, kto je náš úhlavný nepriateľ, aké zákernosti a podlosti chystá. Zároveň treba ukázať, ako z tohto liberálno-fašistického marazmu von, ako Slovensko zachrániť a nasmerovať na cestu rozvoja, prinavrátenia štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

S týmto zámerom záchrany Slovenska dochádza k spájaniu pronárodnej a vlasteneckej scény. Nebezpečenstvo je príliš veľké na to, aby sme mohli hazardovať s budúcnosťou Slovenska a nespojiť svoje sily. Potenciál SNS posilnil Tarabov Život, Huliakova Národná koalícia. Vedú sa rokovania, aby sa na platforme Slovexitu spojili viaceré subjekty vrátane ĽSNS a ďalších,  a tiež odídenci z iných strán.

Zároveň sa sformoval Vlastenecký blok, na ktorého platforme sa spájajú ďalšie vlastenecké a pronárodné subjekty – menšie strany, hnutia, spoločenské organizácie, združenia, neformálne platformy a iniciatívy. Do tohto bloku vstúpili Hnutie ONÁS, strana Domov (Pavol Slota), Práca slovenského národa, podporujú nás viaceré spoločenské organizácie – OZ Brat za brata, Vlastenecký inštitút Petra Šveca, občiny Slovenska, Únia vojnových veteránov, OZ Slavica, OZ Ozón, OZ Slovan – národný snem jednoty, Archa, Iniciatíva Jazdci za slobodu, Iniciatíva Vlastenecký front, Matky za mier, osobnosti Štefan Harabín, Jozef Prokeš, Mudr. Peter Lipták a ďalší.  Blok vlasteneckých síl necháva dvere otvorené aj pre ďalšie pronárodné a vlastenecké subjekty a osobnosti s vlasteneckým cítením.

Vlastenecký blok  (VB) definoval základné princípy svojho pôsobenia, stanovil si hlavné ciele a rozpracováva program záchrany, obnovy a rozvoja Slovenska pre všetky oblasti spoločenského života. Ide o dlhodobý projekt, avšak už teraz sa chystá vstúpiť do predvolebného boja buď samostatne, alebo v prípadnom spojení sa s niekým s reálnou šancou dostať sa do parlamentu.

Základnými princípmi sú princípy duchovné a morálne, kde vychádzajúc z toho, že človek bol stvorený na obraz Boží, hlavná pozornosť bude zameraná na budovanie takej spoločnosti, v ktorej bude kladený dôraz na ľudskú dôstojnosť, rozvoj tvorivého potenciálu každého jedinca, vedenie a výchovu človeka k šľachetnosti, statočnosti, empatii, tradičným kresťanským hodnotám, rodinnému životu (podpora rodiny a pôrodnosti),  láske k vlasti, k pravde a spravodlivosti.  V činnosti VB bude veľká pozornosť venovaná personálnej oblasti, aby v ňom pôsobili iba ľudia s vysokým morálnym kreditom, nepodkupní, odborne zdatní s vlasteneckým cítením, ktorí svoje kvality už potvrdili svojím predchádzajúcim životom. Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Základným cieľom je postupné prinavrátenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti Slovenska, formovanie vyspelej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, ktorá na najvyšší piedestál vyzdvihne ľudskú dôstojnosť a morálku, vzájomnú spoluprácu, spolupatričnosť a solidaritu.

Na platforme Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca (VIPŠ), ktorého viacerí členovia taktiež pracujú vo VB, sa stretáva slovenská vlastenecká inteligencia, ktorá pripravuje program pre záchranu a následný rozvoj Slovenska, takto nadväzujúc na odkaz zosnulého Petra Šveca.

Program prinavrátenia štátnej suverenity a zvrchovanosti sa zameriava hlavne na oblasti politiky, hospodárstva, vzdelania a kultúry, bezpečnosti, zdravia, práva a spravodlivosti. V krátkosti sa pristavím len pri oblastiach politickej a hospodárskej (ekonomickej) suverenity.  

Politickú suverenitu si Slovensko prinavráti, len ak sa mu podarí vymaniť z tuhého zovretia fašisticko-genocídneho netvora EÚ v područí sionisticko-anglosaského parazita a zločineckých organizácií ako NATO a tzv. svetové (rozumej súkromné elitárske) organizácie ako WHO, WEF a ďalšie.  Slovensko musí rázne odmietať diktát EÚ, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do EÚ. Gazdujme si na svojom, za svoje a nenechajme si do toho „kafrať“ byrokratov z EÚ, a tak sa pripravme na to, že v roku 2027 aj tak skončí dotačná politika EÚ, a tým toto monštrum stratí svoje opodstatnenie a pravdepodobne sa rozpadne.

Slovensko musí viesť suverénnu zahraničnú politiku a spolupracovať so všetkými krajinami, vrátane Ruska, ktorého národ je naším bratským slovanským národom. Rusko a BRICS predstavujú obrovské možnosti rozvoja pre nás perspektívnej hospodárskej spolupráce. Slovensko sa musí vymaniť zo svojej vazalskej závislosti na globálnom parazitovi, do ktorého totálneho otrockého područia nás vlastizradne vohnala naša súčasná mocenská garnitúra na čele s americkou, sorošovskou, mimovládkarskou, LGBT-áckou a ukrajinskou prezidentkou na Slovensku.  

Pre prinavrátenie hospodárskej suverenity bude potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

         – Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Vrátiť národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu buď znárodnením alebo odkúpením – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny. Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.

        – Pre perspektívne oblasti by mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).

          – Vďaka znárodňovaniu, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10% aspoň na 50% (v EÚ je to v priemere 30%).

        – Zriadiť programový tím (štáb) zo špičkových odborníkov s cieľom vypracovania a realizácie nadrezortného centrálneho systému riadenia (CSR) s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia strategických investičných a exportných zámerov, programov a projektov s aplikáciou špičkových vedeckých metód.

         – Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.

       – Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií  so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania a vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s rozpracovaním legislatívneho rámca, princípov fungovania a vzorovej prototypovej organizačno-funkčnej schémy pre zabezpečenie ich efektívnej činnosti.

        –Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.

    –     Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Je potrebné pripravovať sa na napojenie sa finančný systému (banku) zoskupenia BRICS. Bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku.

       –  Rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme montážnou dielňou hlavne pre automobilový priemysel, pričom exportná, marketingová a cenová stratégia je v rukách nadnárodných monopolov vrátane nadštandardných ziskov a dividend, ktoré odchádzajú do zahraničia (vyše 4 mld. ročne).

        – Rozšíriť produkčné spektrum slovenského priemyslu s orientáciou hlavne na výrobu z domácich surovín (sklárstvo, keramika, nábytkárstvo, …), zároveň realizovať špecifikáciu, vývoj, výrobu a export produkcie až do úrovne exportných komodít.

        – Byť pripravený na prehlbujúcu sa automatizáciu, robotizáciu, informatizáciu, technologické inovácie a na potrebu vzniku nových pracovných miest (do roku 2030 sa ich počíta 45%, ktoré zatiaľ neexistujú).

         – Dosiahnuť v exporte nadpolovičný podiel produkcie slovenského pôvodu.

         – Diverzifikácia exportu – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.

         – Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo a privádzali na mizinu naše rodiny. Rokovať priamo s Ruskom o dodávkach plynu a ropy.

         – V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti (teraz sme sebestační len na cca 38%) so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) PREDAJ Z DVORA: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia – predaj.

Realizácia uvedených zámerov si vyžiada systémovú zmenu, zmenu volebného zákona, sfunkčnenie referenda na referendum s nulovým kvórom, prechod od súčasnej tzv. liberálnej a straníckej demokracie k zastupiteľskej demokracii bez politických strán s priamou voľbou zdola nahor.  

Ak odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením prevezmú do svojich rúk riadenie národného hospodárstva, Slovensko má šancu sa znovu stať rozkvitajúcou krajinou, akou bolo kedysi. Pre realizáciu navrhovaného Programu rozvoja NH bude veľmi dôležité prijatie významných reformných krokov, ktoré sa nezaobídu bez vytvorenia legislatívneho rámca, hlavne čo sa týka zákonov o prinavrátení vlastníctva strategických odvetví a bankovníctva do rúk štátu.

Srdečne vás pozývame na stretnutia Vlasteneckého bloku s občanmi vždy o 16:30 hod. – Žilina 3.6. Dome Odborov, Prešov 4.6. kinosála Scala Masarykova 7, Topoľčany-Továrniky 11.6. Kultúrny dom.

Video-pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=tgDOH74WWVY

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 114

Celkové hodnotenie: 23.31

Priemerná čítanosť: 5879

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Víťazná strana Smer reaguje na výsledky volieb. Na ťahu je niekto iný

  0icon

  Smer-SD je pripravený na personálne zmeny v orgánoch činných v trestnom konaní (OČTK). Cieľom strany však nie je robiť zmeny v základnej infraštruktúre týchto orgánov.…

  Najväčšiu porážku v týchto voľbách neutrpeli ani voliči a ani niektoré strany

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Najväčšiu porážku v týchto voľbách utrpeli niektoré prieskumné agentúry- Trend, RTVS, Markíza a ďalšie médiá vypustili do sveta…

  Dobré ráno Slovensko. Fico is back

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (HSP/Foto: Facebook)   Komu dobre, komu nie. Populácia Slovenska sa dnes zobudila do slnečného rána, ale nie všetci boli vysmiatí. Mimovládkari,…

  Vášáryová nazvala časť voličov "nesystémovými voličmi a vyslovenou spodinou"

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (Novinky.cz/HSP/Foto: Screenshot)   V rozhovore pre portál Novinky.cz sa Magda Vášáryová vyjadrila, že najpravdepodobnejšie zloženie budúcej vlády, teda Smer SD, Hlas…

  NAŽIVO: Deň po voľbách sa začína veľká hra. Šimečka: Urobíme všetko pre to, aby Smer-SD nezložil vládu

  0icon

  Ako to dopadlo v jednotlivých okresoch. [caption id="attachment_3275704" align="aligncenter" width="1217"] Ako to dopadlo v jednotlivých okresoch.[/caption]

  Zaujímavé sú ešte dva (ne)podstatné faktory volieb

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (HSP/Foto: HSP)   Vtesnať Smer SD, Hlas KDH a SNS do jednej koalície bude pravdepodobne nemožné Rovnako urobiť zostavu zo strán…

  Prezidentka sa prvýkrát vyjadrila k výsledku volieb. Poverí víťaza?

  0icon

  Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje výsledky volieb ako prejav vyslovenej dôvery voličov. Najväčšiu zodpovednosť za ďalší vývoj nesie podľa nej víťaz volieb, keďže vzbudil najväčšie očakávania…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (HSP/Foto:TASR/AP/Libkos) Aktualizované 1. októbra 2023 13:56 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny…

  Zahraniční Slováci volili najčastejšie Progresívne Slovensko

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slováci, ktorí hlasovali poštou zo zahraničia, odovzdali najviac hlasov Progresívnemu Slovensku. Hnutie získalo 35.701 hlasov, teda 61,7 percenta.…

  Matovič: Koalícia OĽANO, KÚ a Za ľudí pôjde do opozície

  0icon

  Bratislava 1. októbra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia (KÚ) a Za ľudí nebude súčasťou novej vlády, ale pôjde do opozície. Uviedol…

  Vášeň v Tebe

  Kvitnú aj v novembri. Stačí sa postarať o jednu vec

  0 icon

  1.10.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Vytrvalé astry, známe aj ako michalky, sú jedným z najcharakteristickejších prvkov jesenných záhrad. Drobnolisté kvety ich zdobia aj počas novembrových mrazov. Kedy mám vysadiť astry a ako sa o ne starať, aby kvitli celú jeseň?

  Recept na carbonaru je jednoduchý. Len sa nedopustite vážnej chyby

  0 icon

  1.10.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Recept na carbonaru je v skutočnosti veľmi jednoduchý. Neobsahuje veľa ingrediencií. Existuje však jeden produkt, ktorý sa do carbonary neslávne pridáva a od ktorého je lepšie sa držať ďalej. Ide samozrejme o smotanu. V pravej carbonare nie je ani mililiter tejto ingrediencie.

  Čo urobila Meghan so suvenírom princeznej Diany? William chce vedieť pravdu

  0 icon

  01.10.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Meghan Markle už niekoľko mesiacov nenosí zásnubný prsteň, ktorý dostala od svojho manžela v roku 2017. Hodnota viac ako 32 383 EUR. libier, prsteň je rodinným dedičstvom. Princ William sa pýta, čo sa s ním stalo.

  David Beckham bozkáva svoju 12-ročnú dcéru na pery. Toto gesto už musel vysvetliť

  0 icon

  01.10.2023 Redakcia Vášeň v tebe - David Beckham je opäť pod paľbou. Používateľov internetu rozdelilo, keď futbalová legenda opäť pobozkala svoju dvanásťročnú dcéru na pery.

  IQ sa počas života mení. Tieto aktivity môžu znížiť naše IQ

  0 icon

  01.10.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Inteligencia je len čiastočne vrodená vlastnosť. Svoje intelektuálne schopnosti zvyčajne rozvíjame počas detstva a dospievania, ale nie každý si uvedomuje, že naše IQ sa môže kedykoľvek v živote zmeniť. Čo spôsobuje jeho zníženie?

  Armádny Magazín

  Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

  0 icon

  Rusko, 1.október 2023 - Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia

  Globalisti opovrhujú slovenskými voličmi

  0 icon

  Slovensko, 1.október 2023 - Na diskusii o slovenských voľbách, ktorú zorganizoval globalistický think tank The European Conservative v Poľsku, zazneli obavy, že slovenských voličov irituje podporu Ukrajiny a ekonomické problémy: "Bude to

  Nie je zabíjanie Rusov trestným činom?

  0 icon

  Rusko, 1.október 2023 - Politológ Rodionov vysvetlil, prečo Kanada ukrýva nacistických zločincov Ako Kanada 70 rokov po vojne ukrýva nacistických zločincov.   V Kanade vypukol rozsiahly nacistický škandál. Počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v parlamente krajiny tam bol pozvaný 98-ročn

  Vojenský expert: "Ukrajina bude vyžmýkaná ako handra"

  0 icon

  Rusko, 1.október 2023 - Vladislav Šurygin, ruský vojenský publicista, a stály člen Izborského klubu, odpovedal na otázky GEOFOR-u   - Vladislav Vladislavovič, prosím, zhodnoťte dianie okolo Arménska a Náhorného Karabachu (NK). Prečo Irán, ktorý vždy vyhlasoval, že zásahy do územnej celistvosti Arménska bude vnímať ako údery do svojej suverenity, naprie

  Oneskorený rozruch okolo Slovenska. Prečo sa Západ tak bojí Roberta Fica?

  0 icon

  USA, 30.september 2023 - Slovensko bolo historicky v tieni Českej republiky a nikdy za celú existenciu samostatného Slovenska mu svetové médiá nevenovali toľko pozornosti ako teraz. Všetko sa to točí okolo postavy Roberta Fica, ktorý so svojou stranou Smer - sociálna demokracia vedie vo všetkých prieskumoch vo volebnom súboji. V…

  TopDesať

  Pracie gély v domácnosti: Tieto triky určite nepoznáte

  0 icon

  Pracie gély na prádlo dokážu oveľa viac, ako len vyprať oblečenie! Zisti, či by si vedel v domácnosti využiť výhody pracieho gélu aj inde ako v kúpeľni. Pracie gély sú skvelou alternatívou k iným pracím produktom. Gél na farebné a biele pranie je základným vybavením každej kúpeľne. Môže sa používať na pranie nohavíc, košeli, jemných…

  Neohľaduplnosť ľudí nemá hraníc. Neuveríte vlastným očiam!

  0 icon

  Neohľaduplnosť ľudí: Na internete existujú komunity, ktoré sa venujú správaniu blbcov. Ľudia v nich zverejňujú svoje príbehy a uvažujú o tom, kto sa mýli a kto by si mal svoje chyby priznať. "Mal som sa manželke vyhrážať rozvodom?" "Bolo správne predať dom bez toho, aby som jej to povedal?" Je tu…

  Prečo ľudia dávajú alobal za router? Funguje to?

  0 icon

  Prečo ľudia dávajú alobal za router? Tento prekvapivý trik by mohol byť liekom na to, keď vaša Wi-Fi dostane záchvat vyrovnávacej pamäte - je to pravda, alebo len ďalší technologický mýtus?  Predstavte si, že je útulný piatkový večer doma a vy ste sa usadili, aby ste si pozreli svoj obľúbený…

  Zimovanie rastlín na balkóne alebo ako sa o nich postarať pred zimou?

  0 icon

  Zimovanie rastlín na balkóne alebo ako sa o nich postarať pred zimou? Nie všetci majú tú možnosť vlastniť záhradu. Tí, čo ju nemajú k dispozícii, využívajú práve balkóny ako svoju odpočinkovú mini záhradku a zároveň aj ako vonkajšiu obývačku počas leta. Na balkóne nemusí byť prázdno ani v zime. Nebudeš tam môcť síce…

  Celebrity zachytené na fotografiách z detstva

  0 icon

  Dnes si ukážeme celebrity zachytené na fotografiách z detstva. A čo vy, máte radi svoje fotografie z detstva? Nasledujúce fotografie vás prinútia znova listovať vo svojich rodinných albumoch. Nič sa nevyrovná tomu sladkému pocitu nostalgie, ktorý zažijete, keď si pozriete fotografie z detstva. Tak ako mnohí z nás, aj celebrity…

  FOTO DŇA