Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlžila, vojensky odzbrojila a zapojila do vojnového konfliktu na Ukrajine, politicky totálne podriadila záujmom svetovládnych mocenských elít. Následky jej vládnutia sú pre Slovensko zničujúce. Jediná možná cesta záchrany pre Slovensko je víťazstvo pronárodných, vlasteneckých a sociálne orientovaných strán a hnutí.

Liberáli a hlavne progresívci nám chystajú úplnú stratu suverenity a národnej zvrchovanosti, nastolenie takej totality pod nadvládou sionisticko-anglosaských elít globálneho fašizmu, akú ešte Slovensko nezažilo.  Títo zločinci nám chystajú nasledujúcu budúcnosť:

1.      Úplné podriadenie sa diktatúre EÚ, ktorá je nástrojom sionisticko-anglosaských mocenských elít na presadzovanie diktatúry ich finančného kapitálu a nadnárodných korporácií (korporatívny fašizmus).

2.      Totálne zotročenie cez realizáciu Agendy 2030 a hlavne Veľkého resetu presadzovaného Svetovým ekonomickým fórom (WEF).

3.      Depopulácia a genocída značnej časti obyvateľstva Európy cez umelé vyvolávanie pandémií a následný vakcinačný teror (povinná vakcinácia vražednými tzv. vakcínami, čiže biologickými zbraňami). Toto sa bude diať na základe tzv. pandemickej zmluvy, ktorá nastolí diktatúru tzv. Svetovej zdravotnej organizácie (WHO)

4.      Genocída Slovanov. V mene nastolenia svetovlády mocenské elity potrebujú ovládnuť Rusko a zdecimovať Slovanov v bratovražedných vojnách. Vyvolali konflikt na Ukrajine, kde kolektívny Západ bojuje rukami Ukrajincov proti Rusku. Slovania majú prelievať krv v mene anglosaských mocenských ambícií. Do tohto konfliktu sa chystajú nahnať aj ostatných Slovanov zoskupených v tzv. Bukureštskej deviatke pod zámienkou boja za „demokraciu“ 

Stojíme na križovatke bytia či nebytia slovenského národa. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme zmarili ich zámery, Slovensko zachránili a postupne mu začali prinavracať štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť.

Súčasný liberalizmus je rafinovanou formou fašizmu, lebo je ideológiou nastoľovania totálnej diktatúry veľkokapitálu, hlavne finančného a nadnárodného. Stret síl zla (globálneho liberálneho fašizmu) a síl dobra (vlastenecký a národnooslobodzovací zápas) už má celoplanetárny charakter. Oddeľuje sa zrno od pliev, dobro od zla a pravda od lži a každý spečatí svoj osud tým, že sa prikloní na tú či onú stranu. Buď na stranu liberálno-progresívneho fašizmu a zničenia Slovenska, alebo na stranu vlasteneckých síl a záchrany Slovenska.

Stojíme zoči voči obrovskému zlu, ktoré má k dispozícii neobmedzené finančné zdroje, dominantný mediálny priestor, zapredanú piatu kolónu politických mimovládnych organizácií (tzv. občiansku spoločnosť), zapredancov v politických, mocenských a akademických štruktúrach. Napriek tomu sa nás vlastencov boja, vyhadzujú nás zo zamestnania, chcú nám zatvárať ústa, zavádzajú cenzúru a prenasledovanie za hlásanie pravdy o ich podlostiach.  Ale pravdu neumlčia. Zašli už priďaleko v nastoľovaní svojho zločineckého režimu a totalitnej diktatúry. Ľuďom sa otvárajú oči a je našou povinnosťou im pomáhať oboznamovať sa s pravdou, s tým, kto je náš úhlavný nepriateľ, aké zákernosti a podlosti chystá. Zároveň treba ukázať, ako z tohto liberálno-fašistického marazmu von, ako Slovensko zachrániť a nasmerovať na cestu rozvoja, prinavrátenia štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

S týmto zámerom záchrany Slovenska dochádza k spájaniu pronárodnej a vlasteneckej scény. Nebezpečenstvo je príliš veľké na to, aby sme mohli hazardovať s budúcnosťou Slovenska a nespojiť svoje sily. Potenciál SNS posilnil Tarabov Život, Huliakova Národná koalícia. Vedú sa rokovania, aby sa na platforme Slovexitu spojili viaceré subjekty vrátane ĽSNS a ďalších,  a tiež odídenci z iných strán.

Zároveň sa sformoval Vlastenecký blok, na ktorého platforme sa spájajú ďalšie vlastenecké a pronárodné subjekty – menšie strany, hnutia, spoločenské organizácie, združenia, neformálne platformy a iniciatívy. Do tohto bloku vstúpili Hnutie ONÁS, strana Domov (Pavol Slota), Práca slovenského národa, podporujú nás viaceré spoločenské organizácie – OZ Brat za brata, Vlastenecký inštitút Petra Šveca, občiny Slovenska, Únia vojnových veteránov, OZ Slavica, OZ Ozón, OZ Slovan – národný snem jednoty, Archa, Iniciatíva Jazdci za slobodu, Iniciatíva Vlastenecký front, Matky za mier, osobnosti Štefan Harabín, Jozef Prokeš, Mudr. Peter Lipták a ďalší.  Blok vlasteneckých síl necháva dvere otvorené aj pre ďalšie pronárodné a vlastenecké subjekty a osobnosti s vlasteneckým cítením.

Vlastenecký blok  (VB) definoval základné princípy svojho pôsobenia, stanovil si hlavné ciele a rozpracováva program záchrany, obnovy a rozvoja Slovenska pre všetky oblasti spoločenského života. Ide o dlhodobý projekt, avšak už teraz sa chystá vstúpiť do predvolebného boja buď samostatne, alebo v prípadnom spojení sa s niekým s reálnou šancou dostať sa do parlamentu.

Základnými princípmi sú princípy duchovné a morálne, kde vychádzajúc z toho, že človek bol stvorený na obraz Boží, hlavná pozornosť bude zameraná na budovanie takej spoločnosti, v ktorej bude kladený dôraz na ľudskú dôstojnosť, rozvoj tvorivého potenciálu každého jedinca, vedenie a výchovu človeka k šľachetnosti, statočnosti, empatii, tradičným kresťanským hodnotám, rodinnému životu (podpora rodiny a pôrodnosti),  láske k vlasti, k pravde a spravodlivosti.  V činnosti VB bude veľká pozornosť venovaná personálnej oblasti, aby v ňom pôsobili iba ľudia s vysokým morálnym kreditom, nepodkupní, odborne zdatní s vlasteneckým cítením, ktorí svoje kvality už potvrdili svojím predchádzajúcim životom. Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Základným cieľom je postupné prinavrátenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti Slovenska, formovanie vyspelej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, ktorá na najvyšší piedestál vyzdvihne ľudskú dôstojnosť a morálku, vzájomnú spoluprácu, spolupatričnosť a solidaritu.

Na platforme Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca (VIPŠ), ktorého viacerí členovia taktiež pracujú vo VB, sa stretáva slovenská vlastenecká inteligencia, ktorá pripravuje program pre záchranu a následný rozvoj Slovenska, takto nadväzujúc na odkaz zosnulého Petra Šveca.

Program prinavrátenia štátnej suverenity a zvrchovanosti sa zameriava hlavne na oblasti politiky, hospodárstva, vzdelania a kultúry, bezpečnosti, zdravia, práva a spravodlivosti. V krátkosti sa pristavím len pri oblastiach politickej a hospodárskej (ekonomickej) suverenity.  

Politickú suverenitu si Slovensko prinavráti, len ak sa mu podarí vymaniť z tuhého zovretia fašisticko-genocídneho netvora EÚ v područí sionisticko-anglosaského parazita a zločineckých organizácií ako NATO a tzv. svetové (rozumej súkromné elitárske) organizácie ako WHO, WEF a ďalšie.  Slovensko musí rázne odmietať diktát EÚ, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do EÚ. Gazdujme si na svojom, za svoje a nenechajme si do toho „kafrať“ byrokratov z EÚ, a tak sa pripravme na to, že v roku 2027 aj tak skončí dotačná politika EÚ, a tým toto monštrum stratí svoje opodstatnenie a pravdepodobne sa rozpadne.

Slovensko musí viesť suverénnu zahraničnú politiku a spolupracovať so všetkými krajinami, vrátane Ruska, ktorého národ je naším bratským slovanským národom. Rusko a BRICS predstavujú obrovské možnosti rozvoja pre nás perspektívnej hospodárskej spolupráce. Slovensko sa musí vymaniť zo svojej vazalskej závislosti na globálnom parazitovi, do ktorého totálneho otrockého područia nás vlastizradne vohnala naša súčasná mocenská garnitúra na čele s americkou, sorošovskou, mimovládkarskou, LGBT-áckou a ukrajinskou prezidentkou na Slovensku.  

Pre prinavrátenie hospodárskej suverenity bude potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

         – Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Vrátiť národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu buď znárodnením alebo odkúpením – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny. Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.

        – Pre perspektívne oblasti by mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).

          – Vďaka znárodňovaniu, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10% aspoň na 50% (v EÚ je to v priemere 30%).

        – Zriadiť programový tím (štáb) zo špičkových odborníkov s cieľom vypracovania a realizácie nadrezortného centrálneho systému riadenia (CSR) s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia strategických investičných a exportných zámerov, programov a projektov s aplikáciou špičkových vedeckých metód.

         – Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.

       – Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií  so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania a vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s rozpracovaním legislatívneho rámca, princípov fungovania a vzorovej prototypovej organizačno-funkčnej schémy pre zabezpečenie ich efektívnej činnosti.

        –Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.

    –     Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Je potrebné pripravovať sa na napojenie sa finančný systému (banku) zoskupenia BRICS. Bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku.

       –  Rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme montážnou dielňou hlavne pre automobilový priemysel, pričom exportná, marketingová a cenová stratégia je v rukách nadnárodných monopolov vrátane nadštandardných ziskov a dividend, ktoré odchádzajú do zahraničia (vyše 4 mld. ročne).

        – Rozšíriť produkčné spektrum slovenského priemyslu s orientáciou hlavne na výrobu z domácich surovín (sklárstvo, keramika, nábytkárstvo, …), zároveň realizovať špecifikáciu, vývoj, výrobu a export produkcie až do úrovne exportných komodít.

        – Byť pripravený na prehlbujúcu sa automatizáciu, robotizáciu, informatizáciu, technologické inovácie a na potrebu vzniku nových pracovných miest (do roku 2030 sa ich počíta 45%, ktoré zatiaľ neexistujú).

         – Dosiahnuť v exporte nadpolovičný podiel produkcie slovenského pôvodu.

         – Diverzifikácia exportu – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.

         – Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo a privádzali na mizinu naše rodiny. Rokovať priamo s Ruskom o dodávkach plynu a ropy.

         – V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti (teraz sme sebestační len na cca 38%) so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) PREDAJ Z DVORA: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia – predaj.

Realizácia uvedených zámerov si vyžiada systémovú zmenu, zmenu volebného zákona, sfunkčnenie referenda na referendum s nulovým kvórom, prechod od súčasnej tzv. liberálnej a straníckej demokracie k zastupiteľskej demokracii bez politických strán s priamou voľbou zdola nahor.  

Ak odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením prevezmú do svojich rúk riadenie národného hospodárstva, Slovensko má šancu sa znovu stať rozkvitajúcou krajinou, akou bolo kedysi. Pre realizáciu navrhovaného Programu rozvoja NH bude veľmi dôležité prijatie významných reformných krokov, ktoré sa nezaobídu bez vytvorenia legislatívneho rámca, hlavne čo sa týka zákonov o prinavrátení vlastníctva strategických odvetví a bankovníctva do rúk štátu.

Srdečne vás pozývame na stretnutia Vlasteneckého bloku s občanmi vždy o 16:30 hod. – Žilina 3.6. Dome Odborov, Prešov 4.6. kinosála Scala Masarykova 7, Topoľčany-Továrniky 11.6. Kultúrny dom.

Video-pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=tgDOH74WWVY

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5834

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Kaliňák hodnotí dni po atentáte: Ktorá politická strana si po atentáte veľmi rýchlo premazala sociálne siete?

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Je desiaty deň od politického antentátu na Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky a som rád, že dnes…

  TA3 porušila zákon za odvysielanie V politike s hosťami Zuzanou Čaputovou a Milanom Majerským. RpMS udelila viacero sankcií

  0icon

  Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na stredajšom (22. 5.) zasadnutí viacero sankcií v podobe upozornenia na porušenie zákona. Začala aj viacero správnych konaní.

  Lomnický si vylepšil sezónne maximum na 71,16 a skončil tretí

  0icon

  Slovenský kladivár Marcel Lomnický obsadil v piatkových pretekoch na 59. ročníku atletického mítingu P-T-S 3. miesto. Pripísal si sezónne maximum 71,16 m. Obom Slovenkám v…

  Kto obsadí post predsedu NR SR? Ustúpi Hlas?

  0icon

  Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na tom, že spoločným kandidátom na predsedu Národnej rady (NR) SR bude podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Po piatkovom zasadnutí predsedníctva…

  Polícii vlani oznámili 2411 nezvestných osôb do 18 rokov, 2245 z nich vypátrali

  0icon

  Policajnému zboru vlani oznámili 2411 nezvestných maloletých a mladistvých osôb do 18 rokov, z toho v 2245 prípadoch boli tieto osoby vypátrané.

  Schutz (SME) označuje koalíciu za „démonov zla“

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Facebook)   A sme znovu tam, kde pred atentátom. Uvážte: Komentátor denníka SME, Peter Schutz, píše: „Ničím nepodložený optimizmus je totiž akási…

  Deň slovanského písomníctva a kultúry

  0icon

  Žilina 24. mája 2024 (HSP/Foto:Andrea Slotová)   24. mája si v slovanských krajinách pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry a vzdávajú poctu apoštolom rovných svätým…

  Koniec relácie Na telo? Televízia Markíza urobila záhadný krok

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Facebook)   Markíza odvysiela počas televíznej jari posledné dve vydania politickej debaty Na telo. Priznáva, že po lete tradičný formát s…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny: Putin obvinil Západ z narušenia rozhovorov

  0icon

  Kyjev 24. mája 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-TASR/AP-Andrii Marienko, telegram) Aktualizované 24. mája 2024 19:48 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na…

  MZVEZ: Ekonomická diplomacia začína doma na Slovensku

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Cieľom slovenskej ekonomickej diplomacie je nielen prilákať na Slovensko nové investície, ale zároveň pomôcť slovenským firmám etablovať sa na…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA