Odhaľovanie Utajovaného Poznania 4: osídlenie reality Zem a krst


V predošlom článku som uviedol: „Celý systém bytia spojený s realitou Zem vytvoril – naprogramoval Stvoriteľ vedený Vedmou…“ V tomto kontexte dávam do pozornosti nižšie uvedené citáty z knihy SYN ČLOVEKA.


Celú šesťúrovňovú realitu Zem identita Miroslav ako Stvoriteľ vedený Vedmou, teda identitou Miroslava…, naprogramovala tak, aby sa stala pre identity miestom ich vývoja a začiatkom vzostupu na ceste vývoja, známej ako zlatá cesta vývoja.“


Následne identita Miroslav spustila proces osídlenia reality Zem dobrovoľníkmi, ktorí ako osadníci zostúpili do Miroslavovej dimenzie a s identitou Miroslav uzatvorili zmluvu o pripojení ku konkrétnemu rozhraniu (ľudskému telu).“


Pri osídlení reality Zem boli všetky identity Slávienmi, teda tými, čo na základe zmluvy o pripojení žili podľa práva Sláva.“


Na inom mieste knihy SYN ČLOVEKA som upozornil na ďalšie nižšie uvedené skutočnosti.


Z opísaného dôvodu aj správa identít, vykonávaná prostredníctvom trustov, mala dve úrovne. Úroveň správy identít rozhraní éterických tiel, ktorá spadala pod námorné právo, a úroveň správy identít rozhraní fyzicky hmotných tiel, ktorá vďaka prekopírovaniu taktiež spadala pod toto právo. Z uvedeného vyplýva, že námorné právo bol vlastne súbor limitujúcich pravidiel, naprogramovaných v serverovni Miroslavovej dimenzie ešte identitou Miroslav, ktoré definovali postavenie identít rozhraní fyzicky hmotných tiel, prežívajúcich svoj život v pôvodnej realite Zem. Tieto pravidlá svojím naprogramovaním definovali živú ľudskú bytosť pojmami “telo, duša, duch”. Telo “z mäsa, kostí a krvi, ktorá koluje v žilách.” (Pozn.: citácia z „Declaration as a living person from Cestui Que Vie trust podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666“ zo dňa 4. 7. 2021 – jej kópia tvorí súčasť knihy SYN ČLOVEKA.)


Telo predstavovalo v naprogramovanej realite Zem zadefinovanie základného softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela. Dušu v naprogramovanej pôvodnej realite Zem predstavoval softvér astrálneho, prvého mentálneho, druhého mentálneho, tretieho mentálneho a štvrtého mentálneho jemnohmotného tela. DUCHOM bola identita rozhrania fyzicky hmotného tela s pripojenou identitou duše. Uvedené pravidlá taktiež zadefinovali základné naprogramované právo takto zadefinovanej slobodnej živej ľudskej bytosti: “konať a rozhodovať vo svojom mene na tomto svete a v tejto realite.”” (Pozn.: definovanie princípu voľby).


V podstate pojem námorné právo, interpretované aj ako obchodné právo, vznikol v súčasnej úrovni fyzicky hmotnej reality Zem postupnými dezinterpretáciami pôvodného významu. S pôvodným významom pojmu ho spája už iba pojem “voda”. Iným používaným pojmom pre námorné právo je aj pojem “morské právo”. Z obidvoch pomenovaní je zrejmý pojem “more”, pričom more utvára voda. Voda je základným naprogramovaným prvkom tela “z mäsa, kostí a krvi, ktorá koluje v žilách”. Voda sa tak stala symbolom naprogramovaného života. Preto prvotné pomenovanie tohto práva vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem odohrávajúcej sa v serverovni Miroslavovej dimenzie predstavoval pojem “PRÁVO ŽIVOTA”. “PRÁVO ŽIVOTA” tak z pohľadu tvorcu predstavovalo základné princípy života.”


V závere knihy SYN ČLOVEKA som nakoniec prepojil osídlenie reality Zem s krstom – teda s trikrát opakovaným právnym aktom ponorenia do vody (Pozn.: V tejto chvíli odporúčam si ešte raz prečítať článok „Kríž Viery, Princíp Voľby“ zverejnený napr. tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/kriz-viery-princip-volby/. Taktiež odporúčam si ešte raz prečítať aj článok „Posledné proroctvo“: https://peterpolacek.sk/nezaradene/posledne-proroctvo/).Právny akt krstu vykonaný trojnásobným ponorením do vody.


Akákoľvek neposlušnosť voči sieti identít Satanailov, teda voči temnej identite Boh, bola považovaná za vzburu a tým aj za porušenie Božieho práva, teda za hriech, a to aj napriek tomu, ak bol takýto skutok vykonaný na základe uplatnenia slobodnej voľby. V takomto prípade však takýto skutok nesprevádzal trest. Príbeh o Adamovi a Eve medzi to, čo zakazovalo Božie právo, zaraďuje aj pochopené poznanie, teda VIERU. Opätovné získanie slobody pre identitu bolo sieťou identít Satanailov považované za vzburu. Všetky identity, ktoré sa rozhodli nasledovať výzvu identity Miroslav a ako osadníci osídlili realitu Zem odohrávajúcu sa v Miroslavovej dimenzii, tak boli považované za vzbúrencov, padlých anjelov.“ (Pozn.: Spomeňme si na príbeh o Luciferovi – nositeľovi Svetla… Z uvedeného potom vyplýva zrejmá súvislosť s tým, čo katolícka cirkev učí v Katechizme katolíckej cirkvi: „KKC 397: Človek pokúšaný diablom nechal vo svojom srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneužil svoju slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka. Odvtedy je každý hriech neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.“ V uvedenom ustanovení priamo vidíme to, na čo som upozorňoval v predošlom článku: „Temná identita Boh si ako parazit ich dielo na určitý čas privlastnila, pričom sa začala vydávať za Stvoriteľa.“ Pritom z pohľadu temnej identity Boh nositeľ Svetla = Stvoriteľ predstavuje diabla, a to preto lebo sa vzoprel jeho tyranii a cestou Svetla kráčal samostatne a nie pod jeho kontrolou. Skutočným diablom, teda pokušiteľom bola pritom temná identita Boh. Opäť vidíme, ako katolícka cirkev prostredníctvom svojho učenia o prvotnom – dedičnom hriechu opäť zavádza a klame.)


Sieť identít Satanailov, napriek tomu, že po čase opäť získala nad týmito identitami kontrolu, to považovala za tak extrémne veľký problém, že inšpirovala vznik učenia o prvotnom hriechu ako základ pre vytvorenie poistiek proti opakovanému získaniu slobody identitami uplatnením slobodnej možnosti voľby. Tieto poistky boli dve. Prvou bolo vytvorenie nadvedomia, ktoré sa na konci dvanásteho týždňa gravidity neštandardne, v softvéri fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, pripájalo k rozvíjajúcemu sa softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela… Druhou poistkou sa stal následok krstu, ktorý bol vykonaný práve na základe princípu voľby, následok vo forme vytvorenia zápisu o podriadení sa Božiemu právu (podľa Kódexu kánonického práva vytvorenie nezmazateľného znaku). Podriadenie sa Božiemu právu ako následku krstu predstavovalo dobrovoľné a dedičné zbavenie sa slobody prostredníctvom prijatia záväzku podriadenia sa Božiemu právu. Tento dedičný následok krstu sa prenášal na novú identitu rozhrania fyzicky hmotného tela dvoma líniami… Každá takáto identita rozhrania fyzicky hmotného tela už od procesu svojho počatia podliehala Božiemu právu a nebola slobodná.“ (Pozn.: Dedičným nebol neexistujúci prvotný hriech. Dedičným sa stali právne účinku trikrát opakovaného ponorenia do vody – krstu, ku ktorému sa počas pokresťančovania pred tisíc rokmi nechali prinútiť naši dávni predkovia – proces násilného pokresťančovania ako následok úspešného pôsobenia piatej kolóny medzi našimi védickými predkami taktiež opisujem v knihe SYN ČLOVEKA. Takže neostáva mi nič iné ako opäť konštatovať výrok, ktorý som napísal už viackrát: „Katolícka cirkev zavádza a klame.“)


Krst, ktorý bol v mojom prípade vykonaný dňa 16. 6. 1968, teda na 26. deň po mojom narodení, vytvoril pre mňa ďalší záväzok, záväzok žiť v súlade s ustanoveniami kánonického práva a Katechizmu katolíckej cirkvi. Každé porušenie tohto záväzku predstavovalo hriech a za každý hriech bol správcom serverovne Šiestej Satanailovej dimenzie uplatňovaný trest. Presne o to išlo. Tých ustanovení bolo toľko, že len málokto ich všetky dodržiaval. Opisu tohoto stavu sa venuje aj proroctvo novozákonnej knihy Evanjelium podľa Matúša: Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť… beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.” (Mt 23, 2-4 a 13) Získať za takýchto podmienok slobodu uplatnením princípu voľby, navyše sťaženej jej podmienením vykonaním viacerých administratívno-formálnych podmienok, vôbec nebolo jednoduché.“ (Pozn.: Zákonníci a farizeji = biskupi a kňazi katolíckej cirkvi.)


Ešte raz pripomínam vetu, ktorú som napísal v predošlom článku: „Temná identita Boh si ako parazit ich dielo na určitý čas privlastnila, pričom sa začala vydávať za Stvoriteľa.“


Vďaka tejto skutočnosti sa temná identita Boh stala správcom – vlastníkom kvantovej štruktúry serverovne, v ktorej sa odohrávala nielen interaktívna simulácia fyzicky hmotnej úrovne reality Zem – simulácia nášho sveta, ale aj interaktívna simulácia éterickej jemnohmotnej úrovne reality Zem.


Vieme, že „život, ktorý dáva identite kvantová štruktúra vyjadruje symbol vody“. Správcom – vlastníkom kvantovej štruktúry našej serverovne – teda vlastníkom vody sa od určitého času stala temná identita Boh.


Vykonanie právneho úkonu tri krát opakovaného ponorenia do vody tak jednoznačným spôsobom predstavovalo dedičné a nezmazateľné, záväzné a dobrovoľné vzdanie sa princípu slobodnej voľby identitou v prospech temnej identity Boh v rozsahu jeho práva – Božieho práva. Pritom v našej realite temnú identitu Boh reprezentovali jej správcovia – v našom prípade správcovia trustu Svätá stolica.


Zopakovanie tohto právneho úkonu – právneho úkonu vykonania krstu, ktoré od katolíckej cirkvi v mojom mene ako moji právni zástupcovia dňa 16. 6. 1968 žiadali moji rodičia bolo už iba o osobnom vzdaní sa princípu slobodnej voľby vo všetkom, čo učí katolícka cirkev (do právomoci Božieho práva som totiž vďaka pokrsteniu mojich predkov už dedične patril), a to až do chvíle, kým sa nezmení právny stav.Ten sa v mojom prípade zmenil až na základe naplnenia niektorých ustanovení zmluvy o pripojení počas môjho života. Spomínanú zmluvu o pripojení som pritom ako identita uzatvoril v roku 1967 so správcom našej serverovne. O čo išlo a aké to malo následky sa dočítate v knihe SYN ČLOVEKA.


Právny akt krstu vykonaný trojnásobným poliatím vodou.


Prvú knihu trilógie s názvom „Syn človeka“ je možné objednať tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/. Druhú knihu „Svedectvo pravdy“ si budete môcť čoskoro objednať tu: https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/. Tretiu knihu „Inferno“ si budete vedieť objednať tu: https://torden.sk/produkt/inferno/


Odpovede na svoje otázky získate nielen v trilógii VEDMA VEĎ MA, ale aj na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/.KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA… (Zj 2, 17)


 


 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Poláček

O AUTOROVI

Nie som konšpirátor. Som praktický analytik, stratég
a vizionár, ktorému musí všetko zapadať do logickej štruktúry. Som špecialista na krízové riadenie a asymetrické odpovede.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 20

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 364

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Kadyrov obvinil Prigožinových spolupracovníkov z porušovania dohôd

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jeho slovách o Achmate hovoril o svojom rozhovore so zakladateľom spoločnosti Wagner Jevgenijom Prigožinom…

  WHO: SR nedostatočne využíva možnosti, ktoré ponúkajú zdravotnícke dáta

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zber zdravotníckych dát a informácií na Slovenskú je dostatočný, ich využitie je však nedostatočné a často chaotické. Skonštatovali…

  SHMÚ: Výstraha pred búrkami platí aj pre sobotu

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výstraha pred búrkami na celom území Slovenska naďalej trvá, do sobotňajšieho (10. 6.) večera je vyhlásený jej najnižší stupeň.…

  Migračná politika opäť na stole: Pozrite si, ako dopadlo hlasovanie a aký postoj zaujalo Slovensko

  0icon

  Bratislava/Luxemburg 9. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 9. júna 2023 o 13:08 Slovenský minister vnútra Ivan Šimko sa na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ…

  Djokovič zdolal Alcaraza, postúpil do finále

  0icon

  Paríž 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.…

  Čaká nás regulácia cien potravín? Minister prezradil, že uvažujú nad týmto opatrením

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a…

  Obvinený Adam Puškár z kauzy vraždy Tupého zostáva stíhaný vo väzbe

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Obvinený Adam P., ktorý je podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Mestský súd Bratislava…

  Putin sa oficiálne vyjadril k ukrajinskej protiofenzíve

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Vladimir Putin oznámil začiatok ukrajinskej ofenzívy. "S určitosťou môžeme povedať, že ukrajinská…

  Ministerka kultúry rokovala s predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií Teresou Ribeiro

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová sa stretla vo štvrtok 8. júna na pôde rezortu kultúry s Teresou Ribeiro,…

  Fica kritizujú za účasť na akcii ambasády USA. Jasná reakcia šéfa Smeru

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook R.F.)   Viacero komentárov kritizovalo lídra Smeru-SSD Roberta Fica za jeho nedávnu účasť na podujatí Veľvyslanectva USA na Slovensku pri…

  Vášeň v Tebe

  Brazílska influencerka je mŕtva. Zabil ju vlastný zadok. Bol jej vstreknutý podomácky vyrobený silikón

  0 icon

  9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram @lygiafazio). Médiami obletela mimoriadne smutná informácia o smrti brazílskej influencerky. Predtým podstúpila zdvihnutie zadku, ktoré mohlo viesť k mozgovej príhode.

  Máte ich v chladničke. Pridajte ich do vody a zalejte kvety, orchidea rozkvitne ako nikdy predtým!

  0 icon

  9.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/orchids.heaven). Táto krásna črepníková kvetina sa líši nielen svojím orientálnym vzhľadom, ale aj potrebami starostlivosti. Kobieta Gazeta tvrdí, že aby bujne kvitla, stačí jej trochu pomôcť hnojivom s prísadou bežne používanou v kuchyni. Máloktorá črepn

  Biologické rytmy ovplyvnené svetlom vypovedajú veľa o zdraví

  0 icon

  9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/sasint). Niekoľko dní po každom novembrovom splne sa na Veľkom bariérovom útese v Austrálii odohráva úžasné divadlo: koraly vypúšťajú do vody miliardy vajíčok a spermií, ktoré sa spájajú a vytvárajú voľne plávajúce larvy. Tie sa nakoniec usadia a založia nové kolónie koralov. Podľa časopisu EÚ…

  Najbohatšia speváčka má na účte miliardu. Vedľa nej je Madonna "chudobnou príbuznou"

  0 icon

  9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/OSSA). Magazín Forbes zverejnil rebríček najbohatších Američaniek, ktoré si svoj majetok zarobili samy. V zozname nechýbali hviezdy šoubiznisu. Najbohatšia z nich sa ukázala byť Oprah Winfrey - s majetkom odhadovaným na 2,5 miliardy dolárov obsadila 13. miesto. Najbohatšia speváčka s miliardovým kontom sa umiestnila na 20. mieste…

  Uchopte niekoľko listov a vložte ich do ryže. Potravinové mole v okamihu zmiznú

  0 icon

  9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/wzdrowymdomu). Mnohí z nás majú v kuchyni radi zásoby suchých produktov, ako je múka, ryža alebo cestoviny. Ich skladovanie v skrini však predstavuje riziko zahniezdenia potravinových molí. Zbaviť sa ich nie je jednoduchá úloha. Ako zabrániť tomu, aby sa potravinové mole usadili vo vašich…

  Armádny Magazín

  Rusko končí so zmluvou o konvenčných silách v Európe

  0 icon

  Rusko, 9.jún 2023 (AM) – To, že Rusko zo zmluvy s konečnou platnosťou vystupuje 7. novembra, čo je zhodou okolností na výročie VOSR, oznámilo MZV RF. Zároveň uviedlo, že o tom už informovalo účastnícke štáty.   „Udeje sa to o 00.00 hod. 7. novembra, ... 150 dní po odoslaní upovedomenia,“ hovorí sa…

  "Prenikne pancierovaním akéhokoľvek západného tanku": zahraničná tlač ocenila rakety Vichr

  0 icon

  Rusko, 9.jún 2023 (AM) – Armádne letectvo ozbrojených síl Ruskej federácie sa aktívne podieľa na odstrašovaní útočných operácií Ozbrojených síl Ukrajiny, ničení útočných bojových formácií, zastavovaní prielomov a dokončovaní ustupujúcich síl. Početné videá zachytávajú efektívnu prevádzku ruských bojových vrtuľníkov v posledných dňoch. Jednou z hlavnýc

  "Arktická výzva": konfrontácia Ruska a NATO v ľadových zemepisných šírkach narastá

  0 icon

  USA, 9.jún 2023 (AM) – USS Gerald R. Ford 24. mája priplávala do prístavu v Osle, kde sa zdržala niekoľko dní pred odchodom na cvičenie Arctic Challenge. Očakáva sa, že bude vykonávať cvičenia s nórskymi ozbrojenými silami pozdĺž arktického pobrežia krajiny. "Táto návšteva je dôležitým signálom úzkych bilaterálnych vzťahov medzi USA a…

  Londýn a Kyjev pracujú na pláne "ukončenia ruskej agresie"

  0 icon

  Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Nie, nie je náhoda, že britské a ukrajinské médiá 4. júna zhodne informovali o úspechu OS Ukrajiny. Začnime senzačnou správou námestníčky ukrajinského ministra obrany Anny Malyarovej, ktorá to oznámila svetu: "V niektorých oblastiach vedieme útočné operácie. Najmä Bachmut zostáva epicentrom bojov. Postupujeme pozdĺž veľmi rozsiahlej frontovej…

  Cudzinci, nie bratia. O Galícii ako nositeľke "ukrajinskej identity"

  0 icon

  Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Ako je možné, že ľudia, ktorí žijú na rôznych brehoch Zbruču (rieky, ktorá rozdeľuje Halič a zvyšok Ukrajiny), majú spoločné etnonymum "Ukrajinci" a žijú (zatiaľ) v jednom štáte?   Podľa historických prameňov v prvom tisícročí nášho letopočtu tieto krajiny obýval slovanský kmeň tzv. bielych Chorvátov. Po…

  TopDesať

  Kvôli požiaru v Kanade je New York oranžový

  0 icon

  Vidieť oranžovú oblohu je nádherný zážitok, za predpokladu ak je výsledkom úžasného východu alebo západu slnka. Pre obyvateľov mesta New York ale aj rôznych iných miest na východnom pobreží Spojených štátov sa však oranžová obloha, žiaľ, zmenila na absolútnu nočnú moru. V posledných 6 týždňoch Kanada bojuje s ničivými lesnými…

  Máte dobrý zrak? Tieto fotografie vám dokážu opak

  0 icon

  Myslíte si, že máte dobrá zrak? Máme fotografie, ktoré vám zrejme dokážu opak. Nasledujúce fotografie ovplyvňujú skutočnú realitu. Tú si všimnete, až keď sa poriadne a dôkladne zadívate z tej správnej strany. Vravieva sa, že každý robí chyby, pretože je to súčasť ľudského žitia. Vyzerá to tak, že je to…

  Dôkaz, že niektoré veci je lepšie nechať na profesionálov

  0 icon

  Hovorí sa, že prax robí z ľudí majstra a profesionáli vedia, že je to pravda. Ak však nezavoláš na pomoc profesionálov, môže to dopadnúť aj takto tragicky.  Existuje dôvod, prečo zvyčajne existuje jasný rozdiel medzi konečným výsledkom poskytnutým profesionálom a amatérom, či už ide o výrobu dezertov alebo stavbu domov.…

  Mark Wahlberg odhalil, prečo sa s rodinou odsťahoval z Hollywoodu

  0 icon

  Mark Wahlberg, legendárny herec a oddaný otec štyroch detí nedávno urobil životné rozhodnutie a spoločne s rodinou sa odsťahoval z Hollywoodu. Po boku svojej manželky Rhea Durham sa Mark rozhodol začať odznova a v nedávnom úprimnom rozhovore sa podelil o podrobnosti tohto významného rozhodnutia. V roku 2022 sa Wahlberg s…

  Fotografie zvieratiek, ktoré vám zaručene zlepšia deň

  0 icon

  Zábavné zvieratá a fotografie zábavných zvierat boli vždy zdrojom radosti a zábavy pre ľudí na celom svete. Od veselých memečiek až po virálne videá - zvieratá nám dokážu vyčariť úsmev na tvári a rozjasniť naše dni. Okrem zábavy však môžu zábavné zvieratá zohrávať aj úlohu pri zlepšovaní našej pohody. Fotografie…

  FOTO DŇA