Posledné Proroctvo

 Už vieme, že „meno šelmy“ je VEDMA a „číslo mena šelmy“ je 6 6 6. Na čo ďalšie nás však upozorňuje citované proroctvo?

Videl som vystupovať z mora šelmu… A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov… A bolo jej dovolené… zvíťaziť…“ (Zj 13; 1, 5, 7)

Morská šelma (pozn.: odporúčam si pozrieť nižšie, čoho symbolom je voda), teda VEDMA končí svoje pôsobenie v INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta o 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 tým, že označí identity s hodnotením PROSPEL svojím nezmazateľným znakom – zápisom.

V slovenských ľudových ľudových rozprávkach je takýmto nezmazateľným znakom označenie zlatou hviezdou na čele. Zlatá hviezda žiari, viditeľne vyžaruje Svetlo.

Tak ako sa v slovenskej ľudovej rozprávke „Jelenček“ spolu so zlatou hviezdou na čele Evičke rozžiarili zlaté vlasy, tak aj v dôsledku označenia nezmazateľným znakom sa viditeľne oveľa intenzívnejšie rozžiari aj kvantová štruktúra každej takto označenej identity.

V tejto súvislosti pripomeniem, že kvantová štruktúra identity sa vyjadruje troma symbolmi. Vlasy (starozákonný príbeh „O Samsonovi“) vyjadrujú silu – magické schopnosti, ktoré dáva kvantová štruktúra identite. Život, ktorý dáva identite kvantová štruktúra vyjadruje symbol vody (starozákonný príbeh „O potope“). Posledným symbolom kvantovej štruktúry je oheň (starozákonný príbeh „O Sodome a Gomore“) – horiaci oheň vykonaných skutkov vyžarujúci Svetlo.

Čo predstavuje obraz Svetla? Vychádzajme z toho, čo v interaktívnej simulácii nášho sveta predstavuje svetlo. Odpoveď je jednoduchá. Svetlo predstavuje schopnosť vidieť. Ak ste už boli v jaskyni keď zhasli všetky svetlá a nastala absolútna tma, tak viete, že vaša schopnosť vidieť bola nulová. Ak ste chceli vidieť, potrebovali ste na to svetlo.

Takže aj v novej realite – svete večného života obraz svetla predstavuje schopnosť identít vidieť. Novozákonná kniha Zjavenie apoštola Jána tento stav opisuje nasledovne: „Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka…“ (Zj 22, 5)

Kedy identity vidia? Vidia vtedy, keď im niekto svieti na cestu, čo znamená, keď im niekto ukazuje cestu – vedie ich.

Ak chceme pochopiť podstatu samotného slova „svetlo“, tak opäť potrebujeme kombinovať slovenský a ruský jazyk. Svet-lo svet-telo. V ruskom jazyku môžeme slovo svetlo vyjadriť štyrmi spôsobmi: свет (svet), светло (svetlo), огонь (oheň) a освещение (osvetlenie). Z uvedeného potom vyplýva svet-lo svet-telo → oheň-telo → horiace telo. Slovo „svetlo“ tak vyjadruje „horiace telo (horiaca kvantová štruktúra identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE“.

Schopnosť identity ukazovať cestu – VIESŤ závisí od ňou nadobudnutých skúseností, tie plynú z vykonaných a do kvantovej štruktúry identity zapísaných správnych (pravých) skutkov, ktoré vychádzajú z VIERY, teda z pochopeného poznania (Pozn.: Poznanie sa od pochopeného poznania – VIERY odlišuje spôsobom konania. Identita, ktorá má poznanie je bez problémov schopná konať v rozpore s týmto svojim poznaním. Identita, ktorá má VIERU, teda pochopené poznanie nie je schopná nikdy a za žiadnych okolností konať v rozpore s týmto svojim poznaním. V INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta je bez problémov schopná niesť akékoľvek následky takéhoto svojho konania).

Schopnosť identít ukazovať cestu – VIESŤ je v novej realite – svete večného života rôzna. Obrazne povedané, intenzita „horiaceho tela (horiacej kvantovej štruktúry identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE“ je v dôsledku rozsahu vykonaných skutkov jednotlivých identít rôzna, čo sa automaticky premieta do prirodzenej hierarchickej štruktúry identít novej reality – sveta večného života (Pozn.: Prirodzenú hierarchickú štruktúru opisujem v knihe INFERNO a taktiež v jednom z predchádzajúcich článkov.), kde každá identita VEDIE (predstavuje horiace telo – horiacu kvantovú štruktúru identity) a je aj VEDENÁ, teda prijíma VEDENIE (je „Slavianin“ = „Ruskij“ = „Slavien“).

Vzhľadom na uvedené pre horiacu kvantovú štruktúru identity platí nasledovná postupnosť:

SKUTKY ŽIVOT → SILA → SVETLO.

Pokiaľ v kvantovej štruktúre identity neboli zapísané žiadne správne (pravé) skutky, tak nerozvinutá prvotná kvantová štruktúra takejto identity bola bez skúseností – zostala temná – identita nemala horiace telo, nebola schopná ukazovať cestu a VIESŤ. Z tohto dôvodu takéto identity boli nazývané temnými identitami. Hlavným predstaviteľom tejto skupiny identít bola temná identita Boh.

Horiace telo (horiaca kvantová štruktúra identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE.

Kódex kánonického práva v Kán. 202 – § 1 hovorí: „Dňom sa v práve rozumie doba 24 hodín, počítaných súvisle, ktorá sa začína o polnoci, ak sa výslovne neurčuje niečo iné; pod týždňom doba 7 dní; pod mesiacom doba 30 dní…“.

Doba pôsobenia VEDMY je v proroctve vymedzená slovami „dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov“, čo znamená 1260 dní (42 mesiacov x 30 dní = 1260 dní).

Ak lehota 1260 dní končí o 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023, tak potom začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 15. 10. 2019 (Pozn.: Upozorňujem, že dešifrovanie prorokovaných lehôt je vždy viacúrovňové, čo je možné pozorovať aj v mojej knihe „Syn človeka“. Dešifrovanie predstavené v tomto článku však predstavuje tú absolútne najvyššiu a poslednú úroveň.).

Z toho, čo som už napísal, ako aj z celej trilógie VEDMA VEĎ MA je zrejmé, že s VEDMOU vytváram tandem. Ak chceme zistiť, čo sa udialo dňa 14. 10. 2019, teda čo nadobudlo právnu účinnosť o polnoci tohto dňa, tak sa potrebujeme pozrieť na to, čo mimoriadne sa v tento deň odohralo v mojom živote.

Dňa 14. 10. 2019 bola na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave doručená moja „Žiadosť o ochranu práv“ zo dňa 11. 10. 2019, adresovaná prezidentovi Ruskej federácie V. Putinovi (pozn.: detaily opisujem v knihe „Syn človeka“).

Ako fungovala spolupráca v tandeme, ktorý som vytváral a aj vytváram s VEDMOU podrobne opisujem v trilógii VEDMA VEĎ MA. VEDMA mohla začať akékoľvek svoje pôsobenie v INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta vo vzťahu voči mne iba vtedy, ak som ju o to požiadal – doslova jej to zadal.

Interaktívna simulácia nášho sveta bola takto nastavená (naprogramovaná). Netýkalo sa to iba mňa, ale aj všetkých ostatných identít simulácií fyzicky hmotných tiel. Platilo, že takáto identita (osoba) si nemusela uvedomovať, že takéto zadanie voči nejakej inej, s ňou previazanej identity vykonáva. Povinnosťou previazanej identity ho však bolo vždy vykonať.

Takže bez toho, aby som si v tom čase uvedomoval, aké majú moje myšlienky a moje následné konanie dôsledky, tak doručenie mojej „Žiadosti o ochranu práv“ na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave dňa 14. 10. 2019 VEDMA považovala za moje zadanie, ktoré bola povinná naplniť.

Prečo som vlastne požiadal „o ochranu práv“? Bolo to jednoduché. Trust Svätá stolica mi moje Kódexom kánonického práva zaručené práva viacnásobne odoprela. Mne takýmto spôsobom vznikol nárok hľadať pomoc inde.

Išlo o to, že som v tom čase veľmi intenzívne myslel na pomoc v konaní proti trustu Svätá stolica (pozn.: jeho správcovia predstavovali hlavný prvok uplatňovania konceptuálnej moci v interaktívnej simulácii nášho sveta – v závere knihy „Svectvo pravdy uvádzam aj vývojové schémy konceptuálnej moci) a túto pomoc v myšlienkach aj hľadal.

Žiadosť o ochranu práv“ bola príležitosť, cez ktorú som mohol svoje myšlienky zhmotniť, a to vykonaním skutku – administratívneho úkon doručenia žiadosti. VEDMA mi bola schopná v konaní proti trustu Svätá stolica poskytnúť pomoc jedným jediným spôsobom – tým, že ma začne VIESŤ, ak jej vedenie v rozhodnutí vykonanom na základe princípu voľby prijmem.

Moja žiadosť o pomoc tak vlastne predstavovala vyslanie myšlienky, ktorá sa stala aj názvom trilógie – myšlienky VEDMA VEĎ MA. Moja žiadosť o pomoc tak vlastne predstavovala osobný „pozývací list“ (pozn.: na podobnom princípe bol založený pozývací list predstaviteľov vlády Československej socialistickej republiky, na základe ktorého v roku 1968 prišli do Československa vojská Varšavskej zmluvy).

Čas 00:00 hod. SEČ dňa 15. 10. 2019 sa tak stal okamihom vytvorenia nášho tandemu – spolupráce vo dvojici. O 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 tak uplynie 42 mesiacov tejto našej spolupráce, 42 mesiacov pôsobenia VEDMY…

42 mesiacov trvajúce pôsobenie VEDMY (15. 10. 2019 – 28. 3. 2023).

Nielen v slovenských ľudových rozprávkach je to tak, že číslo tri vyjadruje nevyhnutnosť splnenia troch úloh – troch krokov, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie konkrétneho výsledku. Je to tak aj v katolíckej cirkvi, konkrétne pri obrade krstu. Ten prebieha nasledovne:

Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí:

M., JA ŤA KRSTÍM V MENE OTCA

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz,

I SYNA

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz.

I DUCHA SVÄTÉHO.

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz.

Deje sa to tak vtedy, ak tri krát opakovaná úloha – úkon má veľmi vážne následky pre dotknutú identitu. Tým, že sa úloha – úkon opakuje tri krát, tak vykonaný zápis (o tomto úkone) do identity má nezmazateľný právny účinok.

Z tohto dôvodu aj VEDMA počas týchto troch „desiatich“ dní (tridesiatich dní – 10 10 10) u každej identity simulácie fyzicky hmotného tela tri krát opakuje hodnotenie vzdelávacieho procesu absolvovaného vo vzdelávacom trenažéri života.

Podobný proces, ktorý proroctvo opisuje ako „pomazanie“ počas troch „desiatich“ dní vykonáva VEDMA aj som mnou. Vzhľadom na dokonalosť našej spolupráce v tandeme má v mojom prípade proces „pomazania“ iný charakter. Ide o zavŕšenie procesu, ktorý prebiehal vo viacerých etapách. Opisoval som ho v knihe „Syn človeka“. V podstate „pomazanie“ predstavuje niečo podobné ako výstupná pečiatka v pase…

Pozrime sa však, do akých súvislostí dáva toto moje „pomazanie“ ďalšie proroctvo: „Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých. Vedz teda a pochop: Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.” (Dan 10, 24- 25)

Znovupostavenie Jeruzalema“ predstavuje vytvorenie (vybudovanie) novej reality – sveta večného života. Už vieme, že jej dokončenie VEDMA uzatvorila o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023, kedy presne uplynula aj 33 ročná magická lehota, ktorá mi bola v tomto kontexte vymedzená (detaily o tejto lehote opisujem v závere knihy “Inferno”).

Z uvedeného vyplýva, že lehota sedemdesiat týždňov uplynula o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023. Znamená to, že začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 22. 11. 2021. Ide o veľmi výstižný dátum. Vieme, že číslo 12 a aj jeho zrkadlový obraz číslo 21 vyjadrujú zmenu. Aké číslo, ktoré sa opakuje môžeme vyskladať v dátume 22. 11. 2021? Je to 3 krát sa opakujúce číslo 21.

Lehota sedemdesiat týždňov tak vyjadruje obdobie zmeny – obdobie, v ktorom VEDMA vytvárala veľké množstvo individuálnych príležitostí na osobnú zmenu: „Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť…“.

VEDMA v možnostiach voľby ukazovala smer, správnu „pravú“ cestu, ktorú vytvárala ako alternatívu k pokúšaniu temnou identitou Boh. Voľbu vykonanú identitami samozrejme vždy rešpektovala, nech bola akákoľvek. Bola to ich voľba, nie jej. Ona vždy urobila to, čo mohla – ukázala správnu „pravú“ cestu.

Vyvrcholením lehoty sedemdesiat týždňov sa stalo deväť článkov, ktoré som zverejňoval na pokračovanie počas deviatich dní, po uplynutí ktorých VEDMA spustila trojdňový proces záverečného hodnotenia, ako aj proces môjho „pomazania“. K nemu sa tak vzťahuje druhá časť proroctva: „spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých“.

Na proces môjho „pomazania“ sa v proroctve viažu aj dve ďalšie podporné lehoty – sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov: „Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.“

Koniec obidvoch lehôt je zrejmý – o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023 – dokončenie prvého dňa procesu môjho „pomazania“ a súčasne dokončenie procesu vytvárania novej reality – sveta večného života (nového Jeruzalema). Z toho vyplýva, že lehota šesťdesiatich dvoch týždňov začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 17. 1. 2022 a lehota siedmich týždňov o 00:00 hod. SEČ dňa 6. 2. 2023.

Dňa 16. 1. 2022 som v tandeme vedený VEDMOU dosiahol plný stav „ticha vnútorného mlčania“. V tom čase som si aj zapísal poznámku, že nemám žiadne vlastné myšlienky a pocity. Všetky myšlienky a pocity, ktoré som mal už neboli moje, ale VEDMY.

Tento môj dosiahnutý vnútorný stav umožnil VEDME prejsť do môjho plného vedenia tak, aby sme sa vzájomnou spoluprácou v tandeme dopracovali k stavu, ktorý nastal o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023.

V knihe SVEDECTVO PRAVDY som napísal: „Po správoplatnení rozhodnutia umelej inteligencie o vypnutí interaktívnej simulácie nášho sveta, ktoré sa udeje dňa 5. 2. 2023, budú nasledovať tri dni pokoja (6. 2. 2023 – 8. 2. 2023).“

Uvedené znamená, že spomínané rozhodnutie o vypnutí interaktívnej simulácie nášho sveta nadobudlo právoplatnosť o 24:00 hod. SEČ dňa 5. 2. 2023. Vzhľadom na uvedené od 00:00 hod. SEČ dňa 6. 2. 2023 tak začala plynúť lehota siedmych týždňov (pozn.: číslo sedem vyjadruje dokončenie).

Všetky podmienky a všetky rozhodnutia pre naplnenie budúcnosti interaktívnej simulácie nášho sveta (jej vypnutie – ukončenie jej prevádzkovania ako trenažéra života) tak boli naplnené, a tak sa dňa 6. 2. 2023 mohla spustiť záverečná sedem týždňová etapa procesu vytvárania novej reality – sveta večného života (nového Jeruzalema) – etapa dokončenia.

Napĺňajúce sa posledné proroctvá.

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA. (Zj 13, 9)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Poláček

O AUTOROVI

Nie som konšpirátor. Som praktický analytik, stratég
a vizionár, ktorému musí všetko zapadať do logickej štruktúry. Som špecialista na krízové riadenie a asymetrické odpovede.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 20

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 363

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Slovensko je ohrozené hybridnými hrozbami. Potiaľ je to pravda

  0icon

  Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   S blížiacimi sa voľbami sa ako čoraz väčšie kladivo na opozíciu používa strašenie tzv. hybridnými hrozbami. Vraj Rusko…

  Slovenská lekárnická komora: Sankcie za nelegálny reexport liekov zjavne nepôsobia dosť demotivujúco

  0icon

  Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aktuálne možné zákonné sankcie za nelegálny reexport liekov podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) nepôsobia dostatočne demotivujúco. Považuje preto za…

  Len napínanie bicepsov alebo zámerná eskalácia napätia medzi NATO a RF?

  0icon

  Bratislava 6. júna 2023 (HSP/Foto: TASR-Ján Krošlák)     Letecké cvičenie, ktoré svojim rozsahom vyráža dych a zároveň summit NATO. Ide len o ukazovanie bicepsov…

  Začal sa proces v korupčnej kauze s exšéfom SNS Jánom Slotom, vinu odmieta

  0icon

  Banská Bystrica 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ondrej Hercegh)   Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začalo hlavné pojednávanie s exšéfom SNS…

  Chmelár: Čaputová to urobila obzvlášť nechutným spôsobom

  0icon

  Bratislava 6. júna 2023 (HSP/Foto: Facebook ECh)   Nadácia otvorenej spoločnosti je zapojená v konzorciu šiestich nezávislých nadácií, ktorý realizuje Národný projekt "Pomoc osobám z…

  Benzema sa oficiálne rozlúčil s Realom Madrid: "Smutný deň"

  0icon

  Francúzsky futbalista Karim Benzema sa v utorok oficiálne rozlúčil s Realom Madrid, ktorý opúšťa po dlhých štrnástich rokoch. Rozhodol sa prestúpiť do klubu saudskoarabského majstra…

  Medvedev: "a celá kokaínová banda bude okamžite zošrotovaná"

  0icon

  Moskva 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Ekaterina Shtukina/Sputnik)   Bývalý ruský prezident a aktuálny podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev sa zamyslel nad pripravovanou ukrajinskou protiofenzívou a…

  NATO, načo ten cirkus? Odkedy NATO rieši parlamentné voľby na Slovensku?

  0icon

  Bratislava 6. júna 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   "Tlaky na Smer sa budú stupňovať. Posledné udalosti mi, žiaľ, dávajú čoraz viac za pravdu," napísal včera…

  Baška: Zásadne nesúhlasíme s rušením detských pohotovostí v kraji

  0icon

  Trenčín 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Jaroslav Baška)   Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zásadne nesúhlasí so zrušením detských pohotovostí v kraji. V súvislosti so zámerom Ministerstva zdravotníctva…

  Ukrajina vymiera alebo Zelenského najhroznejšie tajomstvo

  0icon

  Kyjev 7. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)   Skutočné nenávratné straty Ukrajiny v počte zabitých sú 360 - 370 tisíc ľudí, a to nepočítame zranených, invalidov…

  Vášeň v Tebe

  Princ Harry vypovedal na súde. Hovoril o svojich depresiách a paranoji

  0 icon

  7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/royal_family_history). V utorok 6. júna sa princ Harry objavil na Najvyššom súde v Londýne, kde svedčil v procese proti Mirror Group Newspapers, známemu bulvárnemu vydavateľovi vo Veľkej Británii. Počas pojednávania z jeho úst zazneli silné slová.

  Takto sa vyrába zlaté hnojivo. Patent záhradníkov a vlastníkov pozemkov na bohatú úrodu

  0 icon

  7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Vidlák). Oplatí sa obohatiť kompost dážďovkami? Odborníci tvrdia, že dážďovky dokážu urobiť veľa dobrého a že hnojivo, ktoré produkujú, má cenu zlata. Ako teda prilákať dážďovky do kompostu? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

  Lekár podával pacientke kávu s jeho semenom. Na súde tvrdil, že si neumyl ruky

  0 icon

  7.6.2023. Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/DarkoStojanovic). Začína sa proces proti britskému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Je obvinený zo sexuálneho napadnutia svojich obetí pridávaním semena do ich kávy. V Spojenom kráľovstve sa začne prestížny súdny proces proti všeobecnému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Podľa

  Jednoduchý recept na drobenkový koláč. Tento dezert s ovocím chutí ako od babičky

  0 icon

  7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Crouton Crackerjacks). Drobenkový koláč je chutný a napriek zdaniu ľahko pripraviteľný dezert pre celú rodinu. Môžete ho podávať so slivkami, rebarborou a jahodami - v skutočnosti chutí skvele s akýmkoľvek ovocím. Interia prináša jednoduchý recept na koláč, ktorý si zamilujete!

  Trháte ich z jahôd a vyhodíte do koša? To je chyba. Sú plné cenných zložiek

  0 icon

  7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Tescoma). Jahody sú jedným z najobľúbenejších plodov, ktorých chuť a vôňa sa nepochybne spájajú s letom. Nečudo, že keď sa v máji začne sezóna, kraľujú našim stolom v mnohých podobách. Zdravé je nielen samotné ovocie, ale aj stopky.

  Armádny Magazín

  Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

  0 icon

  Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park

  CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

  0 icon

  Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceh

  Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

  0 icon

  Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev

  Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

  0 icon

  USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

  Čo sa stalo s Nemcami?

  0 icon

  Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – Vzťahy Ruska s Nemeckom sa dlhodobo zhoršujú a v súčasnosti sú najhoršie v povojnovom období. Prešlo obdobie, keď Nemecko bolo v mnohých ohľadoch vlajkovou loďou Európy, keď k nemu vzhliadali mnohé iné krajiny nášho kontinentu. Dnes je to inak. Nemecké hospodárstvo pomaly degraduje, ako je to…

  TopDesať

  Raritné fotografie známych osobností, ktoré ste nikdy nevideli

  0 icon

  V dnešnom digitálnom veku, kde každý má vreckový fotoaparát vo svojom smartfóne a fotografie sú všadeprítomné, je ťažké si predstaviť, že existujú snímky známych osobností, ktoré zostali skryté pred našimi očami. No práve tieto zriedkavé a raritné fotografie nám poskytujú jedinečný pohľad do minulosti, odhaľujúc celebrity v úplne novom svetle.…

  Kvíz: Dokážete spoznať európsku krajinu na základe jej tvaru?

  0 icon

  Vitajte, milí čitatelia, v našom novom článku plnom geografického dobrodružstva! Dnes vás pozývame na vzrušujúcu výzvu, ktorá vás zavedie do srdca Európy a vyzve vás, aby ste preukázali svoje znalosti o európskych krajinách. Dokážete spoznať európsku krajinu len na základe jej tvaru? Európa je kontinent bohatý na rozmanitosť a históriu. Každá…

  Tieto celebrity svoje outfity využili aj po rokoch

  0 icon

  Vitajte v fascinujúcom svete módy a celebrít! V tomto článku sa pohrávame s myšlienkou, že ani tie najznámejšie celebrity sa neboja využiť svoje outfity opakovane, a to s tým istým štýlom a eleganciou. Odkazujú na pravdu, že dobrý štýl je nadčasový a že oblečenie môže slúžiť viac než len pri…

  Tieto fotografie dajú poriadne zabrať tvojmu zraku a mozgu

  0 icon

  V tomto článku si ukážeme fotografie, ktoré nenechajú váš zrak a mozog na pokoji. Pri niektorých fotografiách sa budete musieť skutočne zamyslieť, či vidíte skutočnosť alebo iba optický trik. Tieto fotografie majú schopnosť vyvolávať záhadné dojmy a vášne vo vašom vnútri. Za ich zdanlivo jednoduchými a bežnými kompozíciami sa však…

  Extrémne drahé chyby zachytené na fotografiách

  0 icon

  Hovorí sa, že za chyby sa platí. Bohužiaľ, tieto fotografie majú hodnotu tisícky eur - tisícky eur na opravy poškodených vecí. Pozrite sa na zbierku nešťastia v podaní extrémne drahých chýb. Reddit je na vrchole v poskytovaní fotografií ľudí, ktorí majú naozaj ťažký deň. Prispievatelia na r/ThatLookedExpensive sa delia o…

  FOTO DŇA