Zahraničná politika, médiá a mienkotvorný vplyv (1.časť)

OBSAH:
1.ČASŤ:

-Úvod
-Základný problém
-Príčina
-Riešenie
-Kto a ako nás riadi?
-Hlavný rozdieľ medzi ľuďmi
-Deliaca čiara a obranný systém korporácií

2.ČASŤ

-Zahraničná politika
-Médiá
-Mienkotvorný vplyv
-Najzákladnejší filter proti zahlcovacej propagande
-Záver

ÚVOD

 

Za hlavný problém dnešnej doby, pôvodcu všetkých problémov, považujem nízku uvedomelosť ľudí, čiže slabé znalosti o riadení spoločnosti a chabé znalosti o základných princípoch fungovania nášho sveta. Naša nevedomosť spôsobuje možnosť manipulácie nášho názoru, nášho správania sa, nášho vplyvu na naše najbližšie prostredie (okolie). Vo svojej nevedomosti sme schopní pôsobiť deštrukčne a zo stredne až dlhodobého hľadiska sme schopní, s úsmevom na tvári, si píliť konár, na ktorom sami sedíme. V tomto článku sa pokúsim ozrejmiť schému, ktorou sme pár desaťročí úspešne manipulovaní k bláznovstvu.

 

ZÁKLADNÝ PROBLÉM

 

Raz som sa stretol v pivničke s chalanom, ktorý pri konverzácií reálne vystupoval ako nezávislý človek, ako ten, na koho nevplýva politika, ani názory iných, ktorý ide svojou vlastnou nezávislou cestou a má na všetko svoj vlastný názor, svoju vlastnú hlavu. Celý čas, dlhé hodiny, ma presviedčal o svojom nezávislom postoji človek…, ktorý mal na hlave „dredy“. Zrejme účes dakedy sám vymyslel a od tej doby sa celý svet len po ňom „opičí“ – pomyslel som si.

Príliš veľa ľudí si v 21.storočí neuvedomuje prepojenosť všetkého so všetkým, neuvedomuje si vplývanie všetkého na všetko, neuvedomuje si základný princíp nášho prepojeného sveta. Ťažko sa nám chápe základný vzťah akcie a reakcie použitý v praxi, ťažko sa nám chápe teoretický efekt motýlích krídiel, ťažko si uvedomujeme, že buď riadime svoje okolie, alebo sme svojím okolím riadení, čiže ťažko si vieme uvedomiť vplyvy okolia na nás a na tvorbu nášho názoru.

Žijeme automatizované životy, programované manipulačnými metódami už od ranného detstva. Nie sme schopní predstaviť si inú možnosť ako tú, ktorú práve teraz žijeme, ktorú nám iní hovoria aby sme žili. Strácame na kvalite svojej kreativity, čo sa (napríklad) bohužiaľ priamo odráža aj na zostupnej kvalite našich hraných filmových komédií. Úpadok filmovej (celkovo tvorivej) úrovne si v našej spoločnosti môžeme všetci veľmi ľahko všimnúť.

Počas života sa nám ťažko prekonávajú paradigmy nastavené agresívnou propagandou. Svoju životnú úlohu rozvoja nezvládajú len ľahkovážni neskúsení mladí ľudia, žiaľ, čoraz častejšie sa stretávam so „zacyklenými“ staršími ľuďmi, ktorí by práve mali byť nositeľmi skúseností, múdrosti a mali by byť autoritami svojho okolia. Práve starším ľuďom dávam na zodpovednosť stav našej dnešnej spoločnosti. Deti trpia len hriechmi svojich rodičov.

Pochopil som, že čím dlhšie sa človek „barikáduje“ iba svojim vlastným presvedčením, ktoré nadobudol jednostranným pohľadom na život, za svoj život, tým ťažšie je schopný vnímať nové myšlienky založené na nových poznatkoch moderného sveta. Preto paradoxne, v tejto dobe, teoretické znalosti, ktoré človek nadobudol v rámci celého života, života stráveného v manipulačnom klamstve, takéto znalosti stoja za deravý groš, a pôsobia skôr kontraproduktívne než produktívne/kreatívne.

 

PRÍČINA

 

Všetci sme sa narodili do sveta v čase silnej snahy centralizovať riadenie, centralizovať moc nad ľuďmi, preto vedomosti, dôležité základné vedomosti o riadení sa úmyselne plošne do spoločnosti nedostávajú. Od malička sme vedení k agresívnej špecializácií, od detstva sa na nás vyvíja tlak vybrať si oblasť svojej celoživotnej práce, svojej informačnej bubliny, v ktorej sa zväčša, následkom nedostatku času, celý svoj život nachádzame. Sme zaťažení, častokrát nezmyselnými povinnosťami, čo nám zabraňuje získať voľný čas na všeobecnejšie samovzdelávanie sa. Hlavným zdrojom informácií sa pre nás stávajú „instantné“ médiá, ktoré dokážu zhrnúť „podstatné“ informácie v opakujúcich sa hodinových každodenných cykloch. Kvôli nedostatku voľného času preferujeme skôr obrázkové noviny/časopisy ako tie, ktoré obsahujú z väčšej časti text. Na vrchole módy sú „meme“ obrázky obsahujúce jednu, až dve strohé vety (najlepšie s vulgarizmom). Nerozvíjame sa, celý život sa sústredíme na svoju profesiu a svoje názory sme nútení vytvárať si z manipulačných zdrojov informácií – z historických, z dokumentárnych, zo spravodajských alebo iných. Nie sme si vôbec schopní uvedomiť, že podsúvané informačné zdroje v našom priestore majú všetky jedného pána, jednu centrálu, ktorá určuje aj to, aké informácie sa budú v danom čase kde, v ktorom médiu, v ktorom štáte zverejňovať.

 

RIEŠENIE

 

Som presvedčený, že k naštartovaniu osobného uvedomenia sa, k prebudeniu sa zo sna, ktorým nás uspávajú od detstva, nám stačí pochopiť schému, ktorou sa riadi naša davo-elitárska spoločnosť. Uvedomiť si aké nástroje a manipulačné techniky sú na nás používané, aby sme ich sami vedeli rozoznať a v prípade potreby eliminovať ich vplyv nielen na nás, ale aj na naše najbližšie okolie. Výučba riadenia by mala byť (idealisticky) zahrnutá v našom školstve už od predškolského veku, teda určite by sa mala nachádzať na pozícií/na mieste/na priorite, na ktorej sa v dnešnej dobe nachádza (celkom účelovo) výučba veľmi jednoduchého jazyka – angličtiny. Iba výučbou jednotlivcov o riadení, dosiahneme možnosť vytvoriť stabilnú decentralizovanú schému riadenia našej spoločnosti v blízkej budúcnosti.

 

KTO A AKO NÁS RIADI ?

 

Naša ľudská spoločnosť na Zemi sa začala globalizovať už od 16teho storočia, dnes v 21vom storočí je už kompletne globalizovaná. Riadenie nad spoločnosťou (nad neuvedomelým davom) držia reálne v rukách dve hlavné riadiace skupiny ľudí. Všímam si z dlhodobého historického hľadiska aj tretiu riadiacu skupinu, ktorú dnes vnímam už nie ako priamych účastníkov, ale ako rozhodcov vykonávaných riadiacich procesov riadiacich skupín (elít) na Zemi (zdá sa, akoby dohliadala na náš rozvoj iná vyspelejšia civilizácia). Títo rozhodcovia nám z dlhodobého hľadiska určujú smer vývoja, tempo nášho vývoja, zabraňujú nám k fatálnym zlyhaniam a v potrebnom čase stoja za technologickými skokmi našej spoločnosti. Boli to oni, ktorí naštartovali globalizáciu v 16tom storočí a umožnili vznik veľmi vplyvných ľudských rodín, ktoré sa postupom času chopili moci vo väčšej časti rozlohy našej Zeme.

Dôvodom naštartovania včasného sústreďovania zdrojov planéty bola naša reálna potreba zrýchliť rozvoj, rozmach a pôrodnosť obyvateľstva. Náš počet, totižto priamoúmerne vplýva na technologický rozvoj našej spoločnosti. Viac hláv, viac rozumu. Čím väčšiu moc získavali zástupcovia globalizovaných obchodných spoločností (korporácií), tým väčšiu chuť dostávali k získaniu celoplanetárnych zdrojov surovín pod svoju kontrolu. Musíme si uvedomiť, že kostra tejto riadiacej skupiny je tvorená psychikou ľudí zo 16teho storočia.

Popri tejto skupine, postupom času, vznikala druhá riadiaca elita častokrát priamo podporovaná našimi rozhodcami. V dôsledku nepriaznivých podmienok, častých ľudských katastrof, v dôsledku odrážania útokov korporácií, sa ľudia dostali k úrovni uvedomenia si základných princípov fungovania nášho vesmíru, nášho sveta. Osobne ju volám tzv. ľudská elita, pretože si myslím, že práve oni, vďaka skúsenostiam z dopustení, dosiahli úroveň poznania, ktorá by mala byť našim ľudským cieľom. Ľudská elita bola „varená v kotly“ od tureckých vpádov, cez Napoleona, skrz prvú svetovú vojnu, až po vyvrcholenie dopustenia v druhej svetovej vojny a následné finančné dusenie korporáciami do začiatku 21vého storočia. Dnes vďaka svojmu uvedomeniu oplýva najpokročilejšími technológiami v rámci ľudstva (z „rozhodcovského“ dôvodu vidíme technologickú prevahu zatiaľ hlavne v obrannej vojenskej sfére).

Pre lepšie rozlíšenie môžem riadiace skupiny rozdeliť podľa dvoch najzakladanejších svetonázorov (Svetonázor, čiže pohľad na svet/ na vesmír/ na základný princíp fungovania nášho života/nášho sveta.).

1/ Korporácie, čiže tí, ktorí sa pozerajú na svet len skrz svoje oči – „individualisti“ – svetonázor INDIVIDUALIZMUS.
2/ Ľudská elita, čiže tí, ktorí chápu prepojenosť všetkého so všetkým a na druhých sa pozerajú doslova ako na seba samých, uvedomujú si jednotu – „kolektivisti“ – svetonázor KOLEKTIVIZMUS.
Riadiace skupinky uplatňujú svoj vplyv (na súčasnej úrovni riadenia rozvojovej spoločnosti) v davo-elitárskom systéme riadenia skrz 5 druhov moci:

„Moc je schopnosť riadiť uplatnená v praxi.“

Nepriame druhy (Nepriame riadenie formuje informačné pole):
1/ Koncepčná moc – Svetonázor (Najefektívnejšie riadenie ľudí)
2/ Ideologická moc (Ovplyvňovanie myšlienok informáciami – ideológiami, názormi,…)

Priame druhy (Priame riadenie vyvíja tlak na emócie a hrubú silu ľudí):
3/ Zákonodarná moc
4/ Súdna moc
5/ Výkonná moc (Najneefektívnejšie riadenie ľudí)

 

HLAVNÝ ROZDIEĽ MEDZI ĽUĎMI

 

Najhlavnejší problém v našej spoločnosti je nedostatočné uvedomenie si koncepčnej úrovne našich vedomostí o živote. Rozdeľuje nás náš rozličný pohľad na pochopenie najzákladnejších princípov fungovania nášho vesmíru/nášho sveta, rozdeľuje nás rozdielny pohľad na svetonázor. Dokonca sa stretávam s ľuďmi, na ktorých jasne vidím, že svetonázor nemajú vôbec utvorený, hmm, a je ich vlastne väčšina, takíto ľudia sa potom zmietajú v opozitných ideológiách ako stonka vo vetre a svoje názory menia flexibilne podľa toho, aký názor prevažuje v spoločnosti (v informačnom priestore), v ktorej (v ktorom) sa práve nachádzajú. Kým nie sme schopní si uvedomiť základný jednoduchý princíp fungovania nášho sveta, dovtedy sa môžeme považovať za člena početného ľahko z manipulovateľného davu. Prečo? Pretože ak by sme mali utvorený názor na svet, automaticky si staviame základné mantinely možnej manipulácie, čiže doslova si určujeme odkiaľ-pokiaľ sa pohybujeme v dôvere k rozdielnym ideológiám.

Nie je predsa možne, ak som napríklad presvedčený individualista, aby som sa riadil „populistickými“ ideológiami o spoločnom blahu, prepojenom svete a podobne, veď predsa dobre viem, že v živote záleží len od toho, ako dobre sa mám JA. A zasa naopak, ak som opačného názoru, a vidím prepojenosť vo všetkom, v prírode, v technológiách, v spoločnosti, skrátka vo všetkom, potom automaticky ma odrádza akékoľvek individualistické vystupovanie, presviedčanie, akýkoľvek individualistický status (autorita), resp. celkovo ideológia individualizmu, všímam si len podstatu.

Nie je predsa možné „sedieť na dvoch stoličkách“, nie je predsa možné mať dvoch pánov,“… pretože buď jedného budem nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa budem pridŕžať a druhým budem opovrhovať.“ Nemôžem byť aj individualista, aj kolektivista zároveň. Sú to opozitné smery, pričom jeden z nich je iluzórny (vyplýva z nevedomosti).

Presne tento dávny psychický problém ľudstva vytvoril postupne dve globálne riadiace skupiny ľudí. Netreba elity rozlišovať svetovými stranami, národnosťami alebo inými faktormi, jediné v čom tkvie rozdiel medzi nami je v našom osobnom pochopení, je v našej schopnosti rozpoznať iluzórny svetonázor od reálneho svetonázoru. Pravda je len jedna. Naše prežité skúsenosti, kontrast medzi pravdou a hlúposťou, nás priebehom času k pravde neustále objektívne vedú.

(Viac o svetonázore píšem vo svojom projekte: www.projektz.sk )

 

DELIACA ČIARA A OBRANNÝ SYSTÉM KORPORÁCIÍ

 

Stav myslenia ľudí postupom času rozdelil na planéte sféry vplyvu opozitných riadiacich skupín. Podľa úrovne uvedomenia obyvateľstva vidíme na planéte zreteľne rozsah oblastí riadenia podľa koncepcie individualizmu, a rozsah oblastí podľa koncepcie kolektivizmu. Žiaľ aj v 21. storočí musíme konštatovať, že individualistov je naprieč ľudstvom ešte stále veľmi veľké množstvo.

Medzi individualistami (korporáciami) a kolektivistami (ľudskou elitou) prebieha neustále súboj o vplyv, o moc nad oblasťami, nad myšlienkami obyvateľstva. Kým korporácie sa snažia priamo zničiť ľudskú elitu a získať všetky jej zdroje, ľudská elita má v snahe uvedomiť obyvateľov vo sférach vplyvu korporácií a zmeniť ich koncepčné myslenie z individualizmu na kolektivizmus. Ľudská elita zvádza boj výlučne na ideologickej úrovni, pretože si uvedomuje podstatu jednoty a dôležitosti spolupráce, zatiaľ čo korporácie sú čím ďalej tým viac nútené, kvôli svojmu individualistickému presvedčeniu, uchyľovať sa k priamym druhom uplatňovania svojej moci. Prečo sú tlačené do kúta? Kvôli technologickému pokroku ľudstva (ťažko regulovateľnému internetu, ktorý narúša ich propagandu) a kvôli kolabovaniu finančného systému amerického sna (ich jedinej účinnej ideológie z minulosti).

Korporácie sa doteraz opierali o, dlhým obdobím budovaný, efektívny obranný systém kontroly informačného poľa (myšlienok) svojho obyvateľstva. Obranný systém, ktorý je tvorený kombináciou politického systému riadenia, finančného systému, a mediálno-zábavného priemyslu. Svojich ľudí nechcú vplyvom pôsobenia ľudských elít, ľudských ideológií, stratiť spod svojho deštrukčného vplyvu, zo svojho manipulačného systému riadenia spoločnosti, pretože si uvedomujú, že ten kto ovláda informačné pole, ten ovláda realitu.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 57

Celkové hodnotenie: 30.28

Priemerná čítanosť: 1627

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pellegrini o tom, či by mu prekážalo vypustenie špeciálnej prokuratúry: "Nepovažujem za nič dôležité a vážne"

  0icon

  Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je…

  Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca bude predchádzať diskusia

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca a jeho prípadnej výške bude predchádzať širšia diskusia. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo…

  Vo veku 43 rokov zomrela slovenská speváčka Barbara Haščáková

  0icon

  Florida/Košice 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Vo veku 43 rokov zomrela 22. novembra na Floride v USA slovenská speváčka Barbara Haščáková. Pre TASR to potvrdil…

  Rusi sú už na okraji Časov Jaru: ruská armáda prenikla do Bogdanovky zo severu a juhovýchodu

  0icon

  Bachmut 3. decembra 2023 (HSP/Svobodnaja Pressa/Foto:Screenshot)   Ukrajina stráca vôľu k odporu na najdôležitejšom smere Artemovsk (Bachmut) píše Aleksandr Sitnikov pre Svobodnaju Pressu. AFU má…

  Danko sa obáva, že ak dôjde k tomuto, vláda sa rozpadne

  0icon

  V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na…

  Ako sa z rebela môžete stať kostrou systému

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto: FB - Pohoda)   To nám včera predviedli členovia kapely Bez ladu a skladu, keď vydali stanovisko v ktorom sa obrátili na…

  MV navrhuje ukončiť platnosť zmluvy o dvojakom občianstve s Ruskom z roku 1981

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje ukončiť platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o…

  Pellegrini a Šimečka si vymenili názory v prípade obsadenia SIS či čurillovcov

  0icon

  V koalícii zatiaľ nie je zhoda na poslancovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) ako kandidátovi na riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to predseda parlamentu a…

  Vlhová viedla v 1. kole obr. slalomu pred Shiffrinovou

  0icon

  Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala na prvej priečke po elitnej pätnástke 1. kola nedeľňajšieho obrovského slalomu Svetlového pohára. V kanadskom Tremblante jej bola najbližšie Američanka…

  Generálny prokurátor Žilinka a jeho 1. námestník Kandera – členovia zločineckej skupiny?

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   JUDr. Martin Ribár – predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT okomentoval tvrdenia Jána Čurillu. Jeho status prinášame v…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  WHO panika, či zdravý rozum?

  0icon

  Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, EK a WHO? Prežívame veľmi hektické obdobie. Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj morálneho. Doslova riadili všetko na Slovensku podľa hes

  Gustáv Murín

  Paradox klimatických tliachaní v Dubaji a snehovej kalamity v Európe

  0icon

  Ako keby to Veľký Cynik plánoval na výsmech všetkých tých „záchrancov Zemegule“ v Dubaji. Oni nám hrozia Globálnym oteplením a pri takomto „ot

  Ivan Štubňa

  KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

  0icon

    V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „

  Dušan Hirjak

  Môj manifest: tak veľmi chcem !

  0icon

  ( Politická báseň a poznámky k strofám )  

  Marek Brna

  Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

  0icon

  Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

  Vášeň v Tebe

  Má 84 rokov a je vo výbornej kondícii. Už roky sa riadi týmito tromi železnými pravidlami

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zaujíma vás, ako si s pribúdajúcim vekom udržať zdravie a peknú postavu? 84-ročná žena prezradila tri jednoduché pravidlá, ktorými sa riadi už roky. Vďaka nim sa teší duševnej aj fyzickej kondícii. Jej video na YouTube bolo prehrávané takmer 2 miliónkrát.

  Hovorí sa, že táto rastlina prináša prosperitu. Je náročná, ale jej kvety sú nádherné

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Tí, ktorí už majú s pestovaním kvetov nejaké skúsenosti, by sa mali zamerať na určitý druh, o ktorom sa hovorí, že prináša prosperitu. Treba však vedieť, že rastlina je náročná. Krásne kvety však úplne vynahradia akúkoľvek námahu.

  Ako umývate okná, keď mrzne? Ak nechcete poškodiť sklo, dodržujte 3 pravidlá

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Môžu sa okná umývať v zime? Mnoho ľudí si nie je isté, či má zmysel umývať okná pri mínusových teplotách. Ukazuje sa, že ak sa pre to rozhodnete, mali by ste byť opatrní a dodržiavať niekoľko odporúčaní.

  Ako zistíte, či má vzťah význam? Urobte si "vtáčí test". Overte si, či ste jeden pre druhého stvorení

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Myslíte si, že je to ideálny partner? Bohužiaľ, na začiatku známosti je ťažké zistiť, či vzťah vydrží skúšku časom. Ak chcete zistiť, či má váš vzťah šancu na dlhodobý zväzok, urobte si "vtáčí test".

  Kardiologička určila päť produktov, ktorým sa vyhýba. Sú na jej čiernej listine

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Dr. Elizabeth Klodas je kardiologička. Počas rokov jej ordináciou prešli tisíce pacientov a jednou z najčastejších otázok, ktoré jej kládli, bolo, čo jesť, aby mali zdravé srdce. „Samozrejme, nemusíte byť odborník na výživu, aby ste vedeli, že dôsledná strava pozostávajúca z cheesburgerov, šišiek a…

  Armádny Magazín

  Na pripomenutie. Nemcom a Fínom

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dňa 3. decembra 1943, v ten deň pred 80 rokmi, jeden zo 140 nemeckých granátov vypálených na Leningrad zasiahol električkovú trať č. 12 na Palácovom námestí. Zahynulo 50 ľudí, 25 bolo zranených. Tretiak Valja Galyščev, ktorý cestoval električkou zo školy a bol zranený do nohy, napísal…

  Sovietska pilotka "Žiguli" počas Veľkej vlasteneckej vojny uskutočnila až 968 bojových letov

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dnes je Deň neznámeho vojaka. Dňa 3. decembra si pripomíname všetkých, ktorí obetovali svoje životy za mier a bezpečnosť. Tento pamätný dátum je symbolom nekonečnej vďaky a úcty k neznámym hrdinom, ktorých mená sa stratili vo víre vojny, no ich činy zostanú navždy v našej pamäti.…

  Kniha Garyho Allena: Akta Rockefeller

  0 icon

  Česko, 3. december 2023 - Vydavateľstvo Bodyart Press vydalo knihu s názvom Akta Rockefeller. Autorom tejto knihy je Garry Allen. Akta

  Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

  0 icon

  Ukrajina. 3. decembra 2023 - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze drony…

  "Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a

  TopDesať

  Prekvapenia, ktoré našli stavební inšpektori vás dostanú

  0 icon

  Inšpektori občas nájdu poriadne prekvapenia, ktoré ukazujú, ako by to nemalo vyzerať. Boli časy, keď si každý človek so svojím snom a kladivom mohol svoj domov upraviť podľa svojich predstáv. Nanešťastie, priemerný človek má len malé alebo žiadne znalosti o veciach, ako je štrukturálna integrita a základná údržba, takže v modernom…

  Prečo je pre mužov ťažké počúvať ženy?

  0 icon

  Či už je to priateľ, brat alebo kamarát - všetci poznáme chlapa, ktorý je zlým poslucháčom a často jednoducho nepočúva ženy. A nie, nie je to preto, že by sa nudil alebo bol arogantný. Existujú skutočne štúdie, ktoré ukazujú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo v tejto oblasti muži tápajú. Zdá sa, že mužský mozog jednoducho…

  18 príkladov, ktoré dokazujú, že čas je nemilosrdný

  0 icon

  Charles Chaplin povedal, že "čas je najlepší autor". Každá sekunda zanecháva nezmazateľné stopy na každom z nás a na veciach okolo nás. Tento neúnavný remeselník nás formuje, keď zbierame skúsenosti a životné múdrosti. Niekedy si to voľným okom nevšimneme. Zbadáme to až keď sa obzrieme späť a začneme vnímať, ako…

  Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

  0 icon

  Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

  Tieto deti ťa rozosmejú tým, že sú sami sebou

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme zopár vtipných situácií, ktoré majú na svedomí deti. Zmysel pre humor sa stáva tak trocha vlastnosťou, ktorú sa mnohí dospelí snažia naučiť. Pre deti však nie je potrebné vynakladať ďalšie úsilie na vytvorenie niečoho zábavného. Rozosmievajú nás len tým, že robia každodenné veci a hovoria,…

  FOTO DŇA