Zahraničná politika, médiá a mienkotvorný vplyv (1.časť)

OBSAH:
1.ČASŤ:

-Úvod
-Základný problém
-Príčina
-Riešenie
-Kto a ako nás riadi?
-Hlavný rozdieľ medzi ľuďmi
-Deliaca čiara a obranný systém korporácií

2.ČASŤ

-Zahraničná politika
-Médiá
-Mienkotvorný vplyv
-Najzákladnejší filter proti zahlcovacej propagande
-Záver

ÚVOD

 

Za hlavný problém dnešnej doby, pôvodcu všetkých problémov, považujem nízku uvedomelosť ľudí, čiže slabé znalosti o riadení spoločnosti a chabé znalosti o základných princípoch fungovania nášho sveta. Naša nevedomosť spôsobuje možnosť manipulácie nášho názoru, nášho správania sa, nášho vplyvu na naše najbližšie prostredie (okolie). Vo svojej nevedomosti sme schopní pôsobiť deštrukčne a zo stredne až dlhodobého hľadiska sme schopní, s úsmevom na tvári, si píliť konár, na ktorom sami sedíme. V tomto článku sa pokúsim ozrejmiť schému, ktorou sme pár desaťročí úspešne manipulovaní k bláznovstvu.

 

ZÁKLADNÝ PROBLÉM

 

Raz som sa stretol v pivničke s chalanom, ktorý pri konverzácií reálne vystupoval ako nezávislý človek, ako ten, na koho nevplýva politika, ani názory iných, ktorý ide svojou vlastnou nezávislou cestou a má na všetko svoj vlastný názor, svoju vlastnú hlavu. Celý čas, dlhé hodiny, ma presviedčal o svojom nezávislom postoji človek…, ktorý mal na hlave „dredy“. Zrejme účes dakedy sám vymyslel a od tej doby sa celý svet len po ňom „opičí“ – pomyslel som si.

Príliš veľa ľudí si v 21.storočí neuvedomuje prepojenosť všetkého so všetkým, neuvedomuje si vplývanie všetkého na všetko, neuvedomuje si základný princíp nášho prepojeného sveta. Ťažko sa nám chápe základný vzťah akcie a reakcie použitý v praxi, ťažko sa nám chápe teoretický efekt motýlích krídiel, ťažko si uvedomujeme, že buď riadime svoje okolie, alebo sme svojím okolím riadení, čiže ťažko si vieme uvedomiť vplyvy okolia na nás a na tvorbu nášho názoru.

Žijeme automatizované životy, programované manipulačnými metódami už od ranného detstva. Nie sme schopní predstaviť si inú možnosť ako tú, ktorú práve teraz žijeme, ktorú nám iní hovoria aby sme žili. Strácame na kvalite svojej kreativity, čo sa (napríklad) bohužiaľ priamo odráža aj na zostupnej kvalite našich hraných filmových komédií. Úpadok filmovej (celkovo tvorivej) úrovne si v našej spoločnosti môžeme všetci veľmi ľahko všimnúť.

Počas života sa nám ťažko prekonávajú paradigmy nastavené agresívnou propagandou. Svoju životnú úlohu rozvoja nezvládajú len ľahkovážni neskúsení mladí ľudia, žiaľ, čoraz častejšie sa stretávam so „zacyklenými“ staršími ľuďmi, ktorí by práve mali byť nositeľmi skúseností, múdrosti a mali by byť autoritami svojho okolia. Práve starším ľuďom dávam na zodpovednosť stav našej dnešnej spoločnosti. Deti trpia len hriechmi svojich rodičov.

Pochopil som, že čím dlhšie sa človek „barikáduje“ iba svojim vlastným presvedčením, ktoré nadobudol jednostranným pohľadom na život, za svoj život, tým ťažšie je schopný vnímať nové myšlienky založené na nových poznatkoch moderného sveta. Preto paradoxne, v tejto dobe, teoretické znalosti, ktoré človek nadobudol v rámci celého života, života stráveného v manipulačnom klamstve, takéto znalosti stoja za deravý groš, a pôsobia skôr kontraproduktívne než produktívne/kreatívne.

 

PRÍČINA

 

Všetci sme sa narodili do sveta v čase silnej snahy centralizovať riadenie, centralizovať moc nad ľuďmi, preto vedomosti, dôležité základné vedomosti o riadení sa úmyselne plošne do spoločnosti nedostávajú. Od malička sme vedení k agresívnej špecializácií, od detstva sa na nás vyvíja tlak vybrať si oblasť svojej celoživotnej práce, svojej informačnej bubliny, v ktorej sa zväčša, následkom nedostatku času, celý svoj život nachádzame. Sme zaťažení, častokrát nezmyselnými povinnosťami, čo nám zabraňuje získať voľný čas na všeobecnejšie samovzdelávanie sa. Hlavným zdrojom informácií sa pre nás stávajú „instantné“ médiá, ktoré dokážu zhrnúť „podstatné“ informácie v opakujúcich sa hodinových každodenných cykloch. Kvôli nedostatku voľného času preferujeme skôr obrázkové noviny/časopisy ako tie, ktoré obsahujú z väčšej časti text. Na vrchole módy sú „meme“ obrázky obsahujúce jednu, až dve strohé vety (najlepšie s vulgarizmom). Nerozvíjame sa, celý život sa sústredíme na svoju profesiu a svoje názory sme nútení vytvárať si z manipulačných zdrojov informácií – z historických, z dokumentárnych, zo spravodajských alebo iných. Nie sme si vôbec schopní uvedomiť, že podsúvané informačné zdroje v našom priestore majú všetky jedného pána, jednu centrálu, ktorá určuje aj to, aké informácie sa budú v danom čase kde, v ktorom médiu, v ktorom štáte zverejňovať.

 

RIEŠENIE

 

Som presvedčený, že k naštartovaniu osobného uvedomenia sa, k prebudeniu sa zo sna, ktorým nás uspávajú od detstva, nám stačí pochopiť schému, ktorou sa riadi naša davo-elitárska spoločnosť. Uvedomiť si aké nástroje a manipulačné techniky sú na nás používané, aby sme ich sami vedeli rozoznať a v prípade potreby eliminovať ich vplyv nielen na nás, ale aj na naše najbližšie okolie. Výučba riadenia by mala byť (idealisticky) zahrnutá v našom školstve už od predškolského veku, teda určite by sa mala nachádzať na pozícií/na mieste/na priorite, na ktorej sa v dnešnej dobe nachádza (celkom účelovo) výučba veľmi jednoduchého jazyka – angličtiny. Iba výučbou jednotlivcov o riadení, dosiahneme možnosť vytvoriť stabilnú decentralizovanú schému riadenia našej spoločnosti v blízkej budúcnosti.

 

KTO A AKO NÁS RIADI ?

 

Naša ľudská spoločnosť na Zemi sa začala globalizovať už od 16teho storočia, dnes v 21vom storočí je už kompletne globalizovaná. Riadenie nad spoločnosťou (nad neuvedomelým davom) držia reálne v rukách dve hlavné riadiace skupiny ľudí. Všímam si z dlhodobého historického hľadiska aj tretiu riadiacu skupinu, ktorú dnes vnímam už nie ako priamych účastníkov, ale ako rozhodcov vykonávaných riadiacich procesov riadiacich skupín (elít) na Zemi (zdá sa, akoby dohliadala na náš rozvoj iná vyspelejšia civilizácia). Títo rozhodcovia nám z dlhodobého hľadiska určujú smer vývoja, tempo nášho vývoja, zabraňujú nám k fatálnym zlyhaniam a v potrebnom čase stoja za technologickými skokmi našej spoločnosti. Boli to oni, ktorí naštartovali globalizáciu v 16tom storočí a umožnili vznik veľmi vplyvných ľudských rodín, ktoré sa postupom času chopili moci vo väčšej časti rozlohy našej Zeme.

Dôvodom naštartovania včasného sústreďovania zdrojov planéty bola naša reálna potreba zrýchliť rozvoj, rozmach a pôrodnosť obyvateľstva. Náš počet, totižto priamoúmerne vplýva na technologický rozvoj našej spoločnosti. Viac hláv, viac rozumu. Čím väčšiu moc získavali zástupcovia globalizovaných obchodných spoločností (korporácií), tým väčšiu chuť dostávali k získaniu celoplanetárnych zdrojov surovín pod svoju kontrolu. Musíme si uvedomiť, že kostra tejto riadiacej skupiny je tvorená psychikou ľudí zo 16teho storočia.

Popri tejto skupine, postupom času, vznikala druhá riadiaca elita častokrát priamo podporovaná našimi rozhodcami. V dôsledku nepriaznivých podmienok, častých ľudských katastrof, v dôsledku odrážania útokov korporácií, sa ľudia dostali k úrovni uvedomenia si základných princípov fungovania nášho vesmíru, nášho sveta. Osobne ju volám tzv. ľudská elita, pretože si myslím, že práve oni, vďaka skúsenostiam z dopustení, dosiahli úroveň poznania, ktorá by mala byť našim ľudským cieľom. Ľudská elita bola „varená v kotly“ od tureckých vpádov, cez Napoleona, skrz prvú svetovú vojnu, až po vyvrcholenie dopustenia v druhej svetovej vojny a následné finančné dusenie korporáciami do začiatku 21vého storočia. Dnes vďaka svojmu uvedomeniu oplýva najpokročilejšími technológiami v rámci ľudstva (z „rozhodcovského“ dôvodu vidíme technologickú prevahu zatiaľ hlavne v obrannej vojenskej sfére).

Pre lepšie rozlíšenie môžem riadiace skupiny rozdeliť podľa dvoch najzakladanejších svetonázorov (Svetonázor, čiže pohľad na svet/ na vesmír/ na základný princíp fungovania nášho života/nášho sveta.).

1/ Korporácie, čiže tí, ktorí sa pozerajú na svet len skrz svoje oči – „individualisti“ – svetonázor INDIVIDUALIZMUS.
2/ Ľudská elita, čiže tí, ktorí chápu prepojenosť všetkého so všetkým a na druhých sa pozerajú doslova ako na seba samých, uvedomujú si jednotu – „kolektivisti“ – svetonázor KOLEKTIVIZMUS.
Riadiace skupinky uplatňujú svoj vplyv (na súčasnej úrovni riadenia rozvojovej spoločnosti) v davo-elitárskom systéme riadenia skrz 5 druhov moci:

„Moc je schopnosť riadiť uplatnená v praxi.“

Nepriame druhy (Nepriame riadenie formuje informačné pole):
1/ Koncepčná moc – Svetonázor (Najefektívnejšie riadenie ľudí)
2/ Ideologická moc (Ovplyvňovanie myšlienok informáciami – ideológiami, názormi,…)

Priame druhy (Priame riadenie vyvíja tlak na emócie a hrubú silu ľudí):
3/ Zákonodarná moc
4/ Súdna moc
5/ Výkonná moc (Najneefektívnejšie riadenie ľudí)

 

HLAVNÝ ROZDIEĽ MEDZI ĽUĎMI

 

Najhlavnejší problém v našej spoločnosti je nedostatočné uvedomenie si koncepčnej úrovne našich vedomostí o živote. Rozdeľuje nás náš rozličný pohľad na pochopenie najzákladnejších princípov fungovania nášho vesmíru/nášho sveta, rozdeľuje nás rozdielny pohľad na svetonázor. Dokonca sa stretávam s ľuďmi, na ktorých jasne vidím, že svetonázor nemajú vôbec utvorený, hmm, a je ich vlastne väčšina, takíto ľudia sa potom zmietajú v opozitných ideológiách ako stonka vo vetre a svoje názory menia flexibilne podľa toho, aký názor prevažuje v spoločnosti (v informačnom priestore), v ktorej (v ktorom) sa práve nachádzajú. Kým nie sme schopní si uvedomiť základný jednoduchý princíp fungovania nášho sveta, dovtedy sa môžeme považovať za člena početného ľahko z manipulovateľného davu. Prečo? Pretože ak by sme mali utvorený názor na svet, automaticky si staviame základné mantinely možnej manipulácie, čiže doslova si určujeme odkiaľ-pokiaľ sa pohybujeme v dôvere k rozdielnym ideológiám.

Nie je predsa možne, ak som napríklad presvedčený individualista, aby som sa riadil „populistickými“ ideológiami o spoločnom blahu, prepojenom svete a podobne, veď predsa dobre viem, že v živote záleží len od toho, ako dobre sa mám JA. A zasa naopak, ak som opačného názoru, a vidím prepojenosť vo všetkom, v prírode, v technológiách, v spoločnosti, skrátka vo všetkom, potom automaticky ma odrádza akékoľvek individualistické vystupovanie, presviedčanie, akýkoľvek individualistický status (autorita), resp. celkovo ideológia individualizmu, všímam si len podstatu.

Nie je predsa možné „sedieť na dvoch stoličkách“, nie je predsa možné mať dvoch pánov,“… pretože buď jedného budem nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa budem pridŕžať a druhým budem opovrhovať.“ Nemôžem byť aj individualista, aj kolektivista zároveň. Sú to opozitné smery, pričom jeden z nich je iluzórny (vyplýva z nevedomosti).

Presne tento dávny psychický problém ľudstva vytvoril postupne dve globálne riadiace skupiny ľudí. Netreba elity rozlišovať svetovými stranami, národnosťami alebo inými faktormi, jediné v čom tkvie rozdiel medzi nami je v našom osobnom pochopení, je v našej schopnosti rozpoznať iluzórny svetonázor od reálneho svetonázoru. Pravda je len jedna. Naše prežité skúsenosti, kontrast medzi pravdou a hlúposťou, nás priebehom času k pravde neustále objektívne vedú.

(Viac o svetonázore píšem vo svojom projekte: www.projektz.sk )

 

DELIACA ČIARA A OBRANNÝ SYSTÉM KORPORÁCIÍ

 

Stav myslenia ľudí postupom času rozdelil na planéte sféry vplyvu opozitných riadiacich skupín. Podľa úrovne uvedomenia obyvateľstva vidíme na planéte zreteľne rozsah oblastí riadenia podľa koncepcie individualizmu, a rozsah oblastí podľa koncepcie kolektivizmu. Žiaľ aj v 21. storočí musíme konštatovať, že individualistov je naprieč ľudstvom ešte stále veľmi veľké množstvo.

Medzi individualistami (korporáciami) a kolektivistami (ľudskou elitou) prebieha neustále súboj o vplyv, o moc nad oblasťami, nad myšlienkami obyvateľstva. Kým korporácie sa snažia priamo zničiť ľudskú elitu a získať všetky jej zdroje, ľudská elita má v snahe uvedomiť obyvateľov vo sférach vplyvu korporácií a zmeniť ich koncepčné myslenie z individualizmu na kolektivizmus. Ľudská elita zvádza boj výlučne na ideologickej úrovni, pretože si uvedomuje podstatu jednoty a dôležitosti spolupráce, zatiaľ čo korporácie sú čím ďalej tým viac nútené, kvôli svojmu individualistickému presvedčeniu, uchyľovať sa k priamym druhom uplatňovania svojej moci. Prečo sú tlačené do kúta? Kvôli technologickému pokroku ľudstva (ťažko regulovateľnému internetu, ktorý narúša ich propagandu) a kvôli kolabovaniu finančného systému amerického sna (ich jedinej účinnej ideológie z minulosti).

Korporácie sa doteraz opierali o, dlhým obdobím budovaný, efektívny obranný systém kontroly informačného poľa (myšlienok) svojho obyvateľstva. Obranný systém, ktorý je tvorený kombináciou politického systému riadenia, finančného systému, a mediálno-zábavného priemyslu. Svojich ľudí nechcú vplyvom pôsobenia ľudských elít, ľudských ideológií, stratiť spod svojho deštrukčného vplyvu, zo svojho manipulačného systému riadenia spoločnosti, pretože si uvedomujú, že ten kto ovláda informačné pole, ten ovláda realitu.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 31

Celkové hodnotenie: 30.9

Priemerná čítanosť: 1719

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslankyne sa pobili v bare. Cigániková skončila na pohotovosti

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Martin Baumann)   Medzi poslankyňami Romanou Tabak (Sme rodina) a Janou Bittó Cogánikovou to v poslednom období vrie. Najnovšie…

  Postup Ruska v konflikte s Ukrajinou zdá sa zaskočil USA. Aké majú teraz tri základné možnosti na reakciu?

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Jim Watson)   Reakcia Ameriky na udalosti v Rusku, Donbase, Záporoží a Chersonskej oblasti bola prekvapivo tlmená. Dokonca nudná, ak vezmeme…

  Držať pozície znamená prehrať

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube,Pixabay)   Douglas McGregor, plukovník vo výslužbe, spolupracovník portálu The American Conservative, bývalý poradca ministra obrany v Trumpovej administratíve, ocenený…

  Ruská jadrová reakcia nie sú iba vyhrážky. Rusko je na použitie atómových taktických zbrani pripravené

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Susan Walsh)   Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa…

  Pri služobnom zákroku v Malých Levároch sa zranili tri osoby

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšom zásahu polície v Malých Levároch v okrese Malacky sa mali podľa aktualizovaných informácií zraniť tri osoby.…

  Ukrajinského prezidenta Zelenského sklamal Izrael a vystrašili iránske drony

  0icon

  Bratislava 24. september 2022 (Foto: Screenshot/Flightradar)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je šokovaný z toho, že Izrael je spolu s Maďarskom jedinou relevantnou krajinou, ktorá Ukrajine nedodala…

  Skutočne sa na nás valí tsunami? Aby bol niekto za spasiteľa, treba najprv vyvolať katastrofu, reagujú analytici na slová nového ministra

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Nový minister hospodárstva Karel Hirman sa v jednom z najnovších rozhovor vyjadril, že sa na nás…

  Putin mal prevziať velenie a zakázať ústup z Chersonu

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vladimir Putin zakázal ruskej armáde ustúpiť z Chersonu a prevzal strategické velenie bojových operácií na…

  Horskí záchranári súťažia v Nízkych Tatrách na Memoriáli Romana Bencúra

  0icon

  Demänovská Dolina 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Horská záchranná služba)   Horskí záchranári zo Slovenska, Česka a Poľska testujú v sobotu v Nízkych Tatrách svoje zručnosti na…

  Nadal sa odhlásil z Laver Cupu, chce byť pri manželkinom pôrode

  0icon

  Londýn 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Španielsky tenista Rafael Nadal sa v sobotu odhlásil z Laver Cupu. V piatok odohral zápas štvorhry po boku…

  Armádny Magazín

  Erdogan potrebuje vyvolať vojenskú krízu. O grécko-tureckej vojne v rámci NATO

  0 icon

  Turecko, 24.september 2022 (AM) – Grécko v septembri oficiálne varovalo EÚ a NATO pred hrozbou vojny s Tureckom. Popredné európske a americké médiá uvádzajú, že v rámci hraníc NATO sa schyľuje k vojne medzi oboma členmi tohto vojenského bloku. Die Welt píše : „ Na papieri sú Turecko a Grécko spojenci…

  Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak

  Iránske tanky Zulfikar a Karrar

  0 icon

  Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američan

  Ukrajina má problém - roje iránskych dronov likvidujú ťažkú techniku ozbrojených síl. Video

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Podľa hlásenia v operačnom ukrajinskom veliteľstve "Juh", ruské ozbrojené sily zničili ukrajinský remorkér, ktorý bol v prístave Očakov v Mykolajivskej oblasti. Loď zasiahol iránsky kamikadze dron Shahed-136. Rovnakým spôsobom došlo k úderu na budovu v Krivoj Rogu.  

  Ruské sily zničili už takmer tristo ukrajinských vojenských lietadiel

  0 icon

  Ukrajina, 23.september 2022 (AM) – Počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie už bolo zničených takmer 300 ukrajinských vojenských lietadiel, informovalo v piatok ruské ministerstvo obrany.   „Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zničených 298 lietadiel, 155 vrtuľníkov, 2 054 bezpilotných prostriedkov, 376 protilietadlových

  FOTO DŇA