Ak sa sprítomnia americké vojenské základne na území Slovenska bez referenda, u konkrétnych osôb v tomto smere konajúcich nastúpi trestnoprávna zodpovednosť podľa príslušných ustanovení Trestného zákona.

Nepochybujem o tom, že pokiaľ nie ste ľahostajní k tomu,

 

aby nás Čaputová, Heger, Kollár, Naď, Matovič, Sulík, Fico, Pellegrini, Lajčák, resp. Korčok,

 

zatiahli do vojenskej konfrontácie s Ruskom,

 

určite podpíšete pripojenú petíciu.

 

https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/469612237861605

 

Hromadná pripomienka k  Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA    

 

Slovenské rezorty obrany a zahraničných vecí predstavili dohodu o obrannej spolupráci s USA (Defense Cooperation Agreement – DCA), ktorú predložili do medzirezortného pripomienkového konania.   Obsah dohody je neštandardne jednostranným spôsobom výhodný pre USA a slovenská strana sa žiaľ dobrovoľne zmluvným spôsobom nesporne dostáva do vazalského postavenia voči USA.   Návrh dohody je po obsahovej stránke fotokópiou okupačnej zmluvy, ktorú USA podpísali s Japonskom hneď po druhej svetovej vojne.    

 

I

 

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA (DCA) v súčasnom znení umožňuje americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda má byť platná desať rokov, potom zostáva naďalej platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Iba teoreticky dohodu, by bolo možné vypovedať najskôr až v roku 2032, s tým že americkí vojaci, by museli opustiť územie SR do roku 2033.  Historické skúsenosti z iných štátov, potvrdzujú, že dosiahnuť odchod amerických vojakov je v praxi nemožné. Nesmieme dovoliť schválenie tejto zmluvy, ktorej jediným cieľom bez najmenších pochybností, je zlegalizovať už existujúcu prítomnosť vojakov USA pod akoukoľvek zámienkou.  

 

II

 

Veta „iné dohodnuté zariadenia a priestory“ znamená, že Američania nebudú dislokovaní iba na dvoch miestach. Dohoda poskytuje priestor na to, aby Američania mohli využívať aj ďalšie objekty a dokonca pripúšťa možnosť, že niektoré z nich sa vyčlenia „na výhradný prístup a používanie ozbrojenými silami USA.“ (čl. 2, bod 6). Tu je priestor na svojvoľné využívanie akéhokoľvek objektu a preto táto časť zjavne  umožňuje využívanie dokonca všetkých vojenských objektov.

 

III  

 

Ozbrojené sily USA budú môcť využívať dohodnuté zariadenia na výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, ubytovanie personálu a rozmiestňovanie síl. Uzavretie dohody umožní americkým ozbrojeným silám tiež prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál v dohodnutých zariadeniach a priestoroch. Podľa ustanovenia čl. 25 ods. 1: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu zásob, vybavenia a služieb (vrátane výstavby), ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia výberu zhotoviteľa, dodávateľa alebo osoby poskytujúcej takýto materiál, zásoby, vybavenie alebo služby. V čl. 25 ods. 1 nie je vylúčené, že akýmkoľvek materiálom….., ktorej plnenie má byť vykonané na území Slovenskej republiky…. môže byť i jadrový materiál.   “Dohoda upravuje dispozíciu jadrovými zbraňami na Slovensku práve tým, že o jadrových zbraniach mlčí. Právnym základom tohoto prístupu je článok 4 Dohody. Podľa čl. 4 ods. 1 „Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu obranné sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, (etc.). V terminológii „obranných síl USA“ obranné zariadenia sú rakety krátkeho a stredného doletu. Tie nemusia nevyhnutne niesť jadrové hlavice, ale sú technologicky spôsobilé nechať sa osadiť jadrovými hlavicami. S jadrovými hlavicami alebo bez jadrových hlavíc, vždy ide o rakety stredného alebo krátkeho doletu, a tým o OBRANNÉ ZARIADENIA. Pozn.: Dohoda sa výslovne nezmieňuje o jadrových zbraniach z takticko-politických dôvodov. Pravdepodobne by to vyvolalo demonštrácie aktivistov bojujúcich za mier. Úprava vzťahov súvisiacich s jadrovými zbraňami jednoznačná, bez akýchkoľvek pochybnosti vylučujúca, čo i len dvojstrannú interpretáciu obsahu zmluvy v tomto smere,  by vniesla právnu istotu do slovensko-amerických vzťahov. Tú USA zrejme nepotrebujú. A tak sa zvolil prístup Nakladanie s jadrovými zbraňami spôsobom, že nie je nezameniteľne upravené. „Catch as catch can“ na predstierane na zmluvnom základe. V Dohode nie je výslovne uvedený zákaz (výluka) rozmiestňovania jadrových hlavíc ani jadrovými zbraňami osadených rakiet. V Dohode nie je ustanovené ani právo Slovenskej republiky zakazovať rozmiestňovanie niektorých druhov zbraní na vlastnom štátnom území alebo právo udeľovať súhlas s druhmi zbraní a munície, ktoré môžu Američania na Slovensku uskladniť. To je zjavne skrytým základom pre rozmiestnenie jadrových zbraní. Dohoda dovoľuje ich rozmiestnenie tým, že mlčí, a tak umožňuje konať podľa zásady Čo nie je zakázané, je dovolené. Vie to nielen vláda USA, ale aj súhlasiaca vláda Slovenskej republiky. Základom tohto zámeru, de facto tichej dohody, je článok 4.

 

IV  

 

V možnosti prepravovať a skladovať obranné zariadenia s jadrovými hlavicami je zahrnutá nevyhnutnosť škôd na štátnom, obecnom aj súkromnom majetku. Veľmi sa to v masmédiách nepopularizuje, no rádioaktívne prvky Mendelejevovej tabuľky sú výrazne ťažké. Fat Mat, ktorý spadol na Nagasaki, nebol oveľa väčší ako guličky, s akými sa hrávajú chlapci, no vážil päť ton. Bojové hlavice s jadrovou náložou so všetkým, čo majú na sebe (predovšetkým s ochranným plášťom) vážia aspoň sto ton, prípadne viac.      Preprava, ktorá patrí k zmluvnému záväzku, ktorý prijímame, spočíva v zbalení rakety krátkeho či stredného doletu, jej prevezení na železničnú stanicu (lebo vlakom sa raketa prepravuje) a naložení na nákladný vlak (z akého dôvodu asi chcú mať základne na Sliači a v Malackách, v mestečkách neďaleko železničných uzlov?). Zo základne na železničnú stanicu sa raketa prepravuje na špeciálnych ťahačoch spôsobilých utiahnuť sto a viac tonový kolos. To je totálna záťaž pre cestné komunikácie medzi základňou a železničnou stanicou. Rakety s hmotnosťou sto ton musia nevyhnutne zničiť povrch cestných komunikácií, ba aj ich podklad, privodiť pád mostov, z ktorých mnohé sú na Slovensku vo všeobecne známom katastrofálnom stave, takže je vysoko pravdepodobné, že sa pri preprave 100-tonových rakiet zrútia. Bez náhrady za spôsobené škody sa náš štátny rozpočet zmení na platobné miesto na nevyhnutné opravy po výjazdoch americkej bojovej techniky. Retardácia národného hospodárstva je nevyhnutným dôsledkom prednostných výdavkov na obnovu cestnej siete. A tej sa Slovenská republika nevyhne. Množstvo obcí a mestečiek bude po ceste dosiahnuteľné iba s výraznými, desiatky kilometrov zahŕňajúcimi obchádzkami, ktoré pripravia obyvateľov o voľný čas, zvýšia im náklady za benzín či naftu do áut, sťažia im každodenné výjazdy do práce a z práce, zhoršia či výrazne zhoršia zásobovanie takých obcí potravinami. Istotne sa dá pokračovať vo výpočte ťažkostí. „SLOVENSKÍ OBČANIA SÚ POVINNÍ PRE ZACHOVANIE EKONOMICKÉHO ŽIVOTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZAVIAZAŤ USA K NÁHRADÁM ŠKOD SPOSOBENÝCH NA MAJETKU SLOVENSKÝCH SUBJEKTOV PRÁVA.“

 

V

 

Ustanovenia Dohody sú natoľko „operatívne,“ že pri interpretácii jej textu možno tvrdiť aj to, že Dohoda povoľuje rozmiestňovanie, skladovanie a prepravu nielen jadrových, ale aj biologických a chemických zbraní. Tie pri náhodných únikoch a haváriách ohrozujú obyvateľstvo SR na územiach s polomerom, aký asi nepoznajú ani špecializované jednotky Armády SR. Optimista sa môže pýtať: „Použijú nás Američania všetkých, alebo niektorí zostaneme degenerovaní na generácie dopredu?   Dokument neuvádza, v akom počte tu budú Američania prítomní a nelimituje žiaden číselný strop, čo v praxi znamená, že počty amerických vojakov budú  neobmedzené.

 

VI

 

Lietadlá, plavidlá a vozidlá, prevádzkované Ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne, budú môcť vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa po ňom pohybovať pri dodržiavaní príslušných pravidiel bezpečnosti a premávky. Nesmie sa do nich nastupovať, nepodliehajú ani prehliadke SR bez súhlasu Spojených štátov. Ide v tejto spojitosti zjavne o stratu suverenity Slovenskej republiky nad časťou svojho územia. Obrovské riziko pre práva občanov i samosprávy nesie aj čl. 3 ods. 3: „Slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje zabezpečenie dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA: (a) verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, … a (b) súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA.“ bez toho, aby ozbrojeným silám USA vznikli nejaké náklady. Toto ustanovenie teda zaväzuje Ministerstvo obrany SR (MO SR), aby v záujme  americkej armády skonfiškovalo verejné aj súkromné priestory občanov, časti navrhovanej a umožnila Američanom využívanie verejných i súkromných pozemkov a nehnuteľností.

 

VII

 

USA môžu zbrane zo Slovenska kedykoľvek a kamkoľvek vyviesť bez toho, aby Slovensko malo právo vyjadriť sa k vývozu. Praktickým dôsledkom je neobmedzená a nekontrolovaná možnosť USA zmeniť Slovenskú republiku na čierne prekladisko zbraní do tretích štátov kdekoľvek na Zemi, a to aj napriek embargu OSN. Predvídateľným následkom sú sankcie OSN, prípadne ďalších medzinárodných organizácií. S prihliadnutím na medzinárodný význam USA a Slovenskej republiky je nesporné, že výstražné sankcie budú smerovať proti Slovensku a nie  proti USA. V absencii zmluvného ustanovenia na tému „čierneho vývozu“ sa tají aj možnosť USA z vlastného rozhodnutia neobmedzene vyvážať zbrane do krajín, proti ktorým USA vedú vojnu alebo na ktorých území vykonávajú bojové operácie. Dôvodné podozrenie sa v reálnom čase spája s Ukrajinou, ktorá sa zásluhou pripravovanej Dohody stáva síce štátom bez suverenity, ale „na dosah“.

 

VIII

 

SR sa podpísaním dohody vzdáva svojho nesporného práva na výkon trestnej právomoci voči vojakom Spojených štátov. Príslušníkov ozbrojených síl USA, vrátane civilnej zložky majú tiež vyňať z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností. Americkým vojakom sa tým umožňuje porušovať slovenské zákony, dopúšťať sa násilia voči slovenským obyvateľom, i znásilnení voči našim ženám a dcéram (viď Okinawa). V tejto súvislosti je teda mimoriadne znepokojujúci čl. 12.1., ktorým sa Slovenská republika na žiadosť USA vzdáva suverénneho práva na výkon trestnej právomoci nad príslušníkmi ozbrojených síl USA. Aj v tejto súvislosti ide evidentne o stratu suverenity Slovenskej republiky nad časťou svojho územia.  

 

IX

 

Článok 14, bod 2 určuje, že ozbrojené sily USA môžu  „povoliť využitie vojenskej polície ozbrojených síl USA na udržanie disciplíny a poriadku voči ozbrojeným silám USA v komunitách neďaleko vojenských zariadení a priestorov, v ktorých sa nachádzajú ozbrojené sily USA.“

 

X

 

SR si v dohode nevyhradila možnosť obmedziť druh vojenských operácií vykonávaných na  území SR. To sa môže ukázať ako  vážny problém, pretože ak USA budú uskutočňovať akty vojnového násilia, bude tieto považované za agresiu aj  zo strany SR. Opäť ide bez najmenších pochybnosti o stratu suverenity Slovenskej republiky nad časťou svojho územia.

 

XI

 

Podľa Zmluvy medzi členmi NATO a členmi Partnerstva z roku 1997 nemusia vojaci pri vstupe do daného štátu predkladať pasy a víza, ale len osobnú identifikačnú kartu a podpísaný rozkaz. Prijímajúci štát môže trvať na tom, že rozkazy bude podpisovať aj jeho zástupca. Slovensko sa tejto možnosti vzdalo (čl.7, bod 1). Rovnako tak nebude vyžadovať od civilných zamestnancov armády, alebo jej dodávateľov pasy či víza. (čl.7, bod 2)

 

XII

 

Podľa čl. 3, bod 5), Američania za využívanie Sliaču a Kuchyne nebudú platiť nájom. Nebudú platiť za využívanie rádiového spektra. Ako pri výkone služby, tak aj v súkromí budú jednotlivci oslobodení od platenia daní, vrátane DPH a ostatných poplatkov.

 

XIII

 

Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov americkou armádou „neukladá ozbrojeným silám USA žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení“ (čl. 24, bod 2). Z toho vyplýva, že Slovenská strana bude musieť slovenským zamestnancom americkej armády platiť sociálne a zdravotné zabezpečenie zo štátneho rozpočtu SR. Strata suverenity Slovenskej republiky nad časťou svojho územia aj v tomto smere.

 

XIV

 

Mimoriadne nebezpečné je aj ustanovenie čl. 29 ods. 3: „Spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto Dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane.“ Znamená to, že v prípade, ak sa nezhody SR a USA nedokážu vyriešiť spor, slovenská strana dobrovoľne uznáva stratu suverenity nad časťou svojho územia.  

 

Záver: Tvorcovia dohody síce opakovane zdôrazňujú plné rešpektovanie ústavy a zákonov, paradoxne však dohoda má mať prednosť pred zákonmi  a Ústavou SR. Platí teda, že ak príde k rozporu ustanovenia dohody a zákona, aplikovať sa bude príslušné ustanovenie dohody. Predkladacia správa i doložka prednosti sa odvolávajú na čl. 7 ods. 5 Ústavy, ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonmi. Predmetná dohoda ani len hypotetický neupravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v intenciách  čl. 7 ods. 5 Ústavy. Argumentácia v tomto smere je zavadzajúca. Ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí SR argumentujú americkou investíciou vo výške 100,- miliónov USD. Aké však budú ekonomické straty SR, ak USA nebude platiť nájomné za letiská, budovy, priestory, ubytovanie armády, DPH, dane, licencie, ani škody na štátnom majetku, spôsobené ich používaním, konfiškáciu akýchkoľvek komunikácií, súkromných zariadení? Pre príklad uvádzame vyjadrenie japonskej ministerky obrany Tomomi Inadaovej, ktorá uviedla, že prítomnosť vojakov USA v Japonsku slúži ako kľúčový odstrašujúci prostriedok v ázijsko-tichomorskom regióne. Japonsko platí približne 200 miliárd jenov (1,72 miliardy eur) ročne ako tzv. podporu hostiteľského štátu pre 50.000 amerických vojakov. Americká strana stále zdôrazňuje aspekt dodržiavania suverenity Slovenska, avšak celý arogantný obsah potvrdzuje nielen nevýhodnosť dohody pre SR, ale stavia Slovenskú republiku do pozície vojensky okupovaného a rabovaného územia a nesporne  pri zjavnej strate suverenity nad príslušným území Slovenska. Na záver zdôrazňujeme, že prípadné základne USA a pravdepodobné rozmiestnenie jadrových zbraní na území slovenského územia stavia v prípade vojenského konfliktu Slovenskú republiku do pozície odvetného vojenského terča.   Na základe uvedených faktov my, signatári Hromadnej pripomienky k  Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA trváme na tom, aby vláda SR, nami uvedené námietky k jednotlivým ustanoveniam rešpektovala a aby od paktu, ktorý postaví Slovenskú republiku do nerovnovážneho postavenia v danej bilaterálnej dohode, odstúpila. Trváme na zachovaní suverenity Slovenskej republiky a princípu dodržiavania mierových pravidiel  na území  Slovenskej republiky.   Podľa Ústavy Slovenskej republiky   čl. 7 ods. ods. 1 Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom. čl. 93  ods. 1) Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. 2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. čl. 2 ods. 2 Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Upozorňujeme na bezpodmienečnú nevyhnutnosť dodržiavania čl. 7 ods. 1 Ústavy, podľa ktorej Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom. Je nepochybné, že americké vojenské základne nesporne namierené proti Rusku, bez  realizácie referenda, sú v konečnom dôsledku minimálne dôležitou otázkou verejného záujmu. Ak sa sprítomnia americké vojenské základne na  území Slovenska bez referenda, u konkrétnych osôb v tomto smere konajúcich nastúpi trestnoprávna zodpovednosť podľa príslušných ustanovení Trestného zákona.

 

Zástupca za Hromadnú pripomienku:

 

JUDr. Štefan Harabin, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR, bývalý podpredseda vlády a exminister ministerstva spravodlivosti, kandidát na post prezidenta SR

 

Autori:

 

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, JUDr. Štefan Harabin, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR, bývalý podpredseda vlády a exminister ministerstva spravodlivosti, kandidát na post prezidenta SR a Ing. Iveta Michalíková.

 

 Bratislava,  2. január 2022

Tu je možné podpísať petíciu proti americkým základniam na Slovensku

PETÍCIA: Hromadná pripomienka k návrhu obrannej dohody medzi Slovenskom a USA vytvorená sudcami Drgoncom a Harabinom (infovojna.sk)

https://www.infovojna.sk/article/peticia-hromadna-pripomienka-k-navrhu-obrannej-dohody-medzi-slovenskom-a-usa-vytvorena-sudcami-drgoncom-a-harabinom

 

 POUŽITÝ ZDROJ: Legislatívny proces – SLOV-LEX (slov-lex.sk)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Harabin

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 203

Celkové hodnotenie: 21.17

Priemerná čítanosť: 4661

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Polícia navrhla podať obžalobu pre neoprávnené nakladanie s odpadmi v Bratislave

  0icon

  Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podanie obžaloby na tri fyzické a jednu právnickú osobu so sídlom v Bratislave pre neoprávnené nakladanie s odpadmi.

  Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

  0icon

  Londýnska polícia v piatok informovala o smrti muža, ktorého vo štvrti West End rozdrvil "výsuvný pisoár".

  Tentoraz je to inak. Západ nie je pripravený viesť totálnu vojnu s Ruskom

  0icon

  Moskva 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Kým sa Washington nerozhodol konfrontovať Moskvu s existenčnou vojenskou hrozbou na Ukrajine, obmedzil použitie americkej vojenskej sily na…

  Dlhodobá snaha Romana Abramoviča zachrániť Ukrajinu, svoju povesť a majetok

  0icon

  Kyjev 27. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Jeho šance byť sprostredkovateľom mieru klesajú, zatiaľ čo tlak na jeho majetok sa zvyšuje, píše The Wall Street Journal…

  ŠÚKL sťahuje z trhu šesť šarží lieku proti zápalom pri závažných ochoreniach

  0icon

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu šesť šarží lieku na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach Diprophos,

  Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

  0icon

  Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam,…

  Nulandová je rada, že sa Nord Stream 2 stal "hromadou šrotu"

  0icon

  Washington 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová sa na včerajšom vypočutí v Senáte tešila, že Nord Stream 2…

  Viliam Karas sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  0icon

  Minister spravodlivosti Viliam Karas včera odcestoval do Štokholmu, aby sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

  0icon

  Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny - Zelenskyj označil situáciu na fronte za mimoriadne kritickú. Rusi nielen útočia, ale aj ničia všetko okolo seba

  0icon

  Kyjevsko-mohyljanská akadémia zakázala používanie ruského jazyka. Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

  List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

  0 icon

  Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tejto prekliatej prevodovke v auguste 1942 pokazili…

  Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

  0 icon

  Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

  CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

  0 icon

  USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

  Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

  TopDesať

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

  0 icon

  Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

  FOTO DŇA