Vlastné, neriešené chyby nás roztrhajú na kusy!

Obdobie pandémie má za následok enormný nárast psychických problémov. Dramaticky sa zvýšil počet telefonátov na linku dôvery. Stúplo množstvo domáceho násilia a stúpla aj rozvodovosť. Keby všetko fungovalo ako pred pandémiou, k ničomu z toho by nedošlo. Avšak tlak, ktorý vytvorila pandémia, a hlavne opatrenia proti nej spôsobili, že to, čo bolo v ľuďoch a medzi ľuďmi doposiaľ skryté a oni o tom nemali ani tušenia, zrazu vyplávalo navonok a rozbilo psychiku, vzťahy a manželstvá.

V tejto súvislosti sa mi vybavuje epizóda z jedného filmu, zobrazujúca štart rakety do vesmíru. Raketa prešla dôslednou kontrolou odborných týmov. Nebola zistená žiadna závada a štart bol povolený. Avšak v obrovskom tlaku pri prechode atmosférou sa predsa len objavila drobná chybička. Bola ňou nedostatočne zatiahnutá skrutka na vonkajšom plášti. Skrutka sa začala v obrovskom tlaku čoraz viacej chvieť a postupne vysúvať zo závitu. Nakoniec vyletela preč. Vonkajšia časť plášťa sa začala uvoľňovať. To spôsobilo odtrhnutie celého dielu plášťa, odkrytie vnútorných priestorov, narušenie aerodynamiky, stability, a nakoniec deštrukciu celej rakety. Všetko sa to udialo v priebehu niekoľkých sekúnd. Drobná chybička, na zemi nebadateľná, sa pri tlaku preletu atmosférou stala tak výraznou a zjavnou, že spôsobila deštrukciu celej rakety.

Presne toto isté sa deje v súčasnosti aj s ľuďmi. A deje sa to preto, lebo sme sa ocitli v dobe súdu. Začína na nás doliehať zvýšený tlak Pánovho Svetla, a ten odhaľuje a odkrýva všetky chyby našej osobnosti, ktoré v sebe skrývame a o ktorých ani my sami netušíme.

Ak sa teda pýtate, prečo sa v súčasnosti deje všetko to, čo sa deje, v tomto spočíva odpoveď. Ak sa pýtate, prečo je tu pandémia a prečo v súvislosti s ňou dochádza k tvrdým reštriktívnym opatreniam vlád voči občanom, podobajúcim sa na totalitu, toto všetko je dôsledkom zvýšeného tlaku lúča Pánovho Svetla. Jeho pôsobenie vyplavuje na povrch všetko zlé a prehnité, čo sa v našej civilizácii skrýva, aby sme videli a na vlastnej koži prežili, za čo v skutočnosti stojí civilizácia, vzdialená od pravých hodnôt. Čiže od hodnôt ducha.

V dnešnej dobe súdu a s ním spojenej očisty vychádzajú na povrch pod zvýšeným tlakom lúča Pánovho Svetla všetky chyby spoločnosti i chyby jednotlivcov, aby boli poznané, a aby skrze ich poznanie došlo v spoločnosti i u jednotlivcov k snahe o ich odstránenie. K snahe o očistu od vlastných chýb.

Ako rakety, letiace atmosférou, sa všetci dostávame pod zvýšený tlak Svetla a máme len dve možnosti. Letieť ďalej bez zmeny, čo však nevyhnutne spôsobí deštrukciu celej rakety. A týka sa to ako spoločnosti, tak i jednotlivca. Alebo začneme počas letu urýchlene naprávať všetky zjavné chyby, aby raketa našej osobnosti mohla nakoniec preletieť atmosférou a dostať sa do bezpečia bezváhového stavu na orbite.

Kto sa na tieto skutočnosti dokáže pozerať pozitívne pochopí, že sa tak deje pre naše dobro. V tlaku súdu sa všetky naše chyby i chyby našej spoločnosti stávajú tak očividné a tak zjavné preto, aby sme dostali príležitosť poznať ich a zbaviť sa ich. Aby sme dostali príležitosť očistiť sa od nich. V tomto spočíva podstata súdu a očisty! Ich cieľom je, aby sme sa konečne stali takými ľuďmi, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čistými, spravodlivými, čestnými a láskavými. Ľuďmi, ktorí majú v úcte Stvoriteľa a jeho Vôľu.

Kto však bude tieto skutočnosti ignorovať tak, ako ich ignoroval doposiaľ, toho chyby budú tlakom lúča Pánovho Svetla vystupňované na maximum, až nakoniec deštruujú a roztrhajú jeho osobnosť. Preto by sme sa v dnešnej dobe mali zamerať predovšetkým na rozpoznávanie a odstraňovanie našich chýb. Túto skutočnosť nám zdôrazňoval už Kristus keď hovoril, že máme odpúšťať svojim blížnym. To znamená, že sa nemáme zameriavať na chyby svojich blížnych, ale na svoje vlastné. Že nemáme hľadať chyby v iných, ale v prvom rade v sebe samých.

No a práve v tomto nám bude vo veľkom nápomocný zvýšený tlak Svetla v súde, ktorý nám to uľahčí tým, že v našej osobnosti vzbĺkne všetko falošné a nesprávne až do takej miery, že sa to stane viditeľné. Všetko zlé sa v nás natoľko zviditeľní, že pri dobrej vôli to môžeme jasne spoznať a začať s tým pracovať.

Môžeme jasne spoznať kde a čím narážame vo vzťahoch k ľuďom okolo nás. No a všade tam, kde sa dostávame do kolízií, sporov a konfliktov so svojimi blížnymi, a kde sme doteraz videli predovšetkým ich chyby, hľadajme odteraz svoje vlastné chyby. Všade, kde dôjde k nejakej disharmónii, nehľadajme chybu a vinu u iných, ale v prvom rade u seba samých. Len ten, kto takto koná, správnym spôsobom využíva čas, ktorý nám ešte zostáva do vyvrcholenia očisty a súdu. Toto je to najdôležitejšie a najťažšie, čo musí dnes každý človek urobiť, lebo len týmto spôsobom jednajúci ľudia obdržia v tlaku Svetla posilnenie svojho dobrého snaženia, a to ich vysoko povznesie a poskytne im ochranu v súde. Snažme sa preto vo vzťahu ku všetkej okolitej disharmónii hľadať, a aj odkladať predovšetkým naše vlastné chyby.

Je pochopiteľné, i keď pre mnohých ťažko prijateľné, že v akýchkoľvek konfliktoch a neharmonických situáciách máme hľadať vždy najprv chyby sami v sebe. Ale tento istý princíp funguje úplne rovnako aj vo vzťahu k spoločenskému, a dokonca i celosvetovému dianiu. Aj v tomto prípade, ak sa deje niečo spoločensky negatívne, máme hľadať chyby v prvom rade v sebe samých. Máme hľadať svoju vlastnú zodpovednosť za to, čo sa okolo nás deje.

Ako ale konkrétne chápať tieto skutočnosti vo vzťahu k spoločenskému dianiu? Ako sme napríklad zodpovední za všetko to, čo sa deje v súvislosti s pandémiou, a hlavne v súvislosti so všetkými opatreniami proti nej, ktoré výrazne siahajú na našu slobodu? Kvôli akým našim vlastným chybám to dospelo až tak ďaleko, že sa hovorí o novej totalite, o covid mafii a covid fašizme? Akú veľkú chybu sme urobili, keď musíme znášať niečo tak obmedzujúce, neslobodné a stresujúce?

Ľudstvo urobilo obrovskú chybu v tom, že sa zameralo iba na matériu. Že všetko jeho úsilie je zamerané iba týmto jediným smerom. Ba dokonca i všetko naše myslenie a celý náš vnútorný život sa pohybuje iba v tomto rámci a v týchto hraniciach.

Ľudia úplne zabudli, že sú bytosťami ducha, a že okrem materiálnych povinností majú aj povinnosti duchovné. Naše duchovné povinnosti spočívajú v rozvíjaní osobnosti prostredníctvom cností. Prostredníctvom hodnôt ducha, ktorými sú spravodlivosť, čestnosť, láska k blížnym, čistota, dobro a snaha o približovanie sa k Stvoriteľovi prostredníctvom poznania a naplňovania jeho Vôle. Rozvíjaním týchto hodnôt náš duch mocnie, silnie, rastie a prosperuje, a my týmto spôsobom kráčame k šťastiu a k Svetlu, pretože toto je jediná pravá cesta, smerujúca k šťastiu jednotlivca i celého ľudstva.

Ak sa ale o tieto hodnoty nesnažíme, nenapĺňame ich a ignorujeme ich, náš duch slábne a chradne. Ak sa usilujeme len o materiálne hodnoty a ignorujeme rozvoj svojho ducha, akoby sme ho v sebe zamurovali a uvrhli do žalára, kde trpí, pretože sa nemôže slobodne rozvíjať.

A táto naša obrovská chyba, tento náš obrovský omyl spôsobil, že sa to vnútorne nesprávne preklopilo a manifestovalo do vonkajšej podoby. Kvôli tomu, že sme upreli slobodný rozvoj nášmu duchu, dospeli vonkajšie pomery do stavu, kedy sme my samotní oberaní o našu slobodu. Lebo všetko to vnútorné, čo v sebe nesieme, má tendenciu prejaviť sa napokon aj navonok. A preto sa naše vnútorné obmedzovanie ducha prejavilo našim vonkajším obmedzovaním. Prejavilo sa neslobodu, akú dnes prežívame. A tlak tejto neslobody na nás je tlakom a pohnútkou na naše duchovné prebudenie.

Týmto ale nie je povedané, že netreba bojovať voči všetkému nesprávnemu, zlému a totalitnému, čo sa okolo nás deje. Voči fašistickým, segregačným a totalitným praktikám sa je treba postaviť so všetkou dôraznosťou. Všetcí tí, ktorí voči ním dnes otvorene bojujú a ktorí za to znášajú sankcie a represie od štátu a jeho silových zložiek sú novodobí hrdinovia. Avšak iba súbežným bojom so svojimi vlastnými chybami je možné to zlé a nesprávne definitívne poraziť, pretože najvnútornejšia podstata a príčina tohto boja je duchovná.

To, čo dnes prežívame v podobe novej totality je ukážkou toho, kam až môžu veci dospieť, ak ľudia ignorujú hodnoty ducha. Túto skutočnosť, tento omyl a túto chybu musíme prežiť intenzívne na vlastnej koži, aby sme pochopili, že len človek, ktorý dopraje slobodu a slobodný rozvoj svojmu duchu si zaslúži žiť vo vonkajšej slobode. Kto však upiera slobodu svojmu duchu, musí sám prežívať neslobodu, a to až dovtedy, kým si svoju chybu neuvedomí, neodstráni ju a nevydá se cestou duchovného rozvoja. A ak si to neuvedomí vôbec, zomrie ako väzeň a otrok, doživotne zbavený slobody, pretože on sám v sebe navždy uväznil vlastného ducha.

Začnime teda týmto, úplne novým spôsobom pristupovať k životu a pri každej disharmónii, ktorá na nás dolieha, hľadajme v prvom rade vždy naše vlastné chyby. Ak ich budeme poctivo hľadať, nájdeme ich, spoznáme ich a tým dostaneme príležitosť ich odstrániť. Nech už je to vo vzťahu k ľuďom okolo nás, alebo vo vzťahu k spoločenskému dianiu. Ak začneme takto pristupovať k životu, dokážeme ešte včas vybieliť rúcho svojej duše, a tým pádom bezpečne prejsť nastávajúcou očistou a súdom do harmónie novej doby, ktorú môžu vybudovať len ľudia, správnym spôsobom pracujúci na rozvoji svojej osobnosti, a hlavne na rozvoji svojho ducha.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 1741

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Kam alebo kde? Ako ich správne použiť?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V cykle Slovenčina 24 sa dnes zameriame na zámená kam a kde. Kedy je správne použiť opytovacie príslovkové zámeno…

  Poslanci rokujú o novele Trestného zákona v 2. čítaní

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú v stredu ráno o novele Trestného zákona, ktorá prešla v…

  Zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Fyzické aj duševné zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na ľudí, ktorí…

  Premiér po konferencii V4: Neakceptovateľné! Z redaktorky RTVS sa stala politická aktivistka

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP / Facebook/ Foto: Screenshot Facebook Video)   Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico (SMER-SSD) sa vo svojom príspevku na Facebooku vyjadril…

  Ako si Korčok predstavuje vojnu?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Gyimesi György)   Bývalý poslanec György Gyimesi vo videu na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenia prezidentského kandidáta Ivana Korčoka…

  A čo s tým Slovensko? Toto by malo byť našou úlohou

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:TASR/ap)   Éljen a háború..., Es lebe der Krieg... ozývalo sa v lete roku 1914 nielen v maďarskom a nemeckom jazyku…

  Šimkovičová otvorene k aktuálnej situácii v RTVS. Čo vníma ako čerešničku na torte?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Telegram/Foto: TASR - Martin Baumann)   Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila k aktuálnej situácii v RTVS,…

  Prekvapivé číslo? 43 % Čechov súhlasí s odvodom do armády

  0icon

  Praha 28. februára 2024 (HSP/Foto:TASR-Barbora Vizváryová)   Vojenský konflikt na Ukrajine sa vyostruje, po páde Avdejevky ruská armáda postupuje dopredu a obsadzuje jednu obec za…

  Predpoveď počasia na stredu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook/Počasie TV Markíza) Aktualizované 28. februára 2024 o 9:01 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne zamračené. Teploty 10…

  Bosch ruší pracovné miesta. Ministerka Saková sa vyjadrila

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP / Facebook/ Foto: Screenshot Facebook video)   Ministerka hospodárstva Denisa Saková (HLAS-SD) v nedávnom videu na Facebooku oznámila smutnú správu,…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Gustáv Murín

  Marek Brna

  Milan Šupa

  Ivan Štubňa

  Marian Kotleba

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA