Vlastné, neriešené chyby nás roztrhajú na kusy!

Obdobie pandémie má za následok enormný nárast psychických problémov. Dramaticky sa zvýšil počet telefonátov na linku dôvery. Stúplo množstvo domáceho násilia a stúpla aj rozvodovosť. Keby všetko fungovalo ako pred pandémiou, k ničomu z toho by nedošlo. Avšak tlak, ktorý vytvorila pandémia, a hlavne opatrenia proti nej spôsobili, že to, čo bolo v ľuďoch a medzi ľuďmi doposiaľ skryté a oni o tom nemali ani tušenia, zrazu vyplávalo navonok a rozbilo psychiku, vzťahy a manželstvá.

V tejto súvislosti sa mi vybavuje epizóda z jedného filmu, zobrazujúca štart rakety do vesmíru. Raketa prešla dôslednou kontrolou odborných týmov. Nebola zistená žiadna závada a štart bol povolený. Avšak v obrovskom tlaku pri prechode atmosférou sa predsa len objavila drobná chybička. Bola ňou nedostatočne zatiahnutá skrutka na vonkajšom plášti. Skrutka sa začala v obrovskom tlaku čoraz viacej chvieť a postupne vysúvať zo závitu. Nakoniec vyletela preč. Vonkajšia časť plášťa sa začala uvoľňovať. To spôsobilo odtrhnutie celého dielu plášťa, odkrytie vnútorných priestorov, narušenie aerodynamiky, stability, a nakoniec deštrukciu celej rakety. Všetko sa to udialo v priebehu niekoľkých sekúnd. Drobná chybička, na zemi nebadateľná, sa pri tlaku preletu atmosférou stala tak výraznou a zjavnou, že spôsobila deštrukciu celej rakety.

Presne toto isté sa deje v súčasnosti aj s ľuďmi. A deje sa to preto, lebo sme sa ocitli v dobe súdu. Začína na nás doliehať zvýšený tlak Pánovho Svetla, a ten odhaľuje a odkrýva všetky chyby našej osobnosti, ktoré v sebe skrývame a o ktorých ani my sami netušíme.

Ak sa teda pýtate, prečo sa v súčasnosti deje všetko to, čo sa deje, v tomto spočíva odpoveď. Ak sa pýtate, prečo je tu pandémia a prečo v súvislosti s ňou dochádza k tvrdým reštriktívnym opatreniam vlád voči občanom, podobajúcim sa na totalitu, toto všetko je dôsledkom zvýšeného tlaku lúča Pánovho Svetla. Jeho pôsobenie vyplavuje na povrch všetko zlé a prehnité, čo sa v našej civilizácii skrýva, aby sme videli a na vlastnej koži prežili, za čo v skutočnosti stojí civilizácia, vzdialená od pravých hodnôt. Čiže od hodnôt ducha.

V dnešnej dobe súdu a s ním spojenej očisty vychádzajú na povrch pod zvýšeným tlakom lúča Pánovho Svetla všetky chyby spoločnosti i chyby jednotlivcov, aby boli poznané, a aby skrze ich poznanie došlo v spoločnosti i u jednotlivcov k snahe o ich odstránenie. K snahe o očistu od vlastných chýb.

Ako rakety, letiace atmosférou, sa všetci dostávame pod zvýšený tlak Svetla a máme len dve možnosti. Letieť ďalej bez zmeny, čo však nevyhnutne spôsobí deštrukciu celej rakety. A týka sa to ako spoločnosti, tak i jednotlivca. Alebo začneme počas letu urýchlene naprávať všetky zjavné chyby, aby raketa našej osobnosti mohla nakoniec preletieť atmosférou a dostať sa do bezpečia bezváhového stavu na orbite.

Kto sa na tieto skutočnosti dokáže pozerať pozitívne pochopí, že sa tak deje pre naše dobro. V tlaku súdu sa všetky naše chyby i chyby našej spoločnosti stávajú tak očividné a tak zjavné preto, aby sme dostali príležitosť poznať ich a zbaviť sa ich. Aby sme dostali príležitosť očistiť sa od nich. V tomto spočíva podstata súdu a očisty! Ich cieľom je, aby sme sa konečne stali takými ľuďmi, akými nás chce mať náš Pán. Ľuďmi čistými, spravodlivými, čestnými a láskavými. Ľuďmi, ktorí majú v úcte Stvoriteľa a jeho Vôľu.

Kto však bude tieto skutočnosti ignorovať tak, ako ich ignoroval doposiaľ, toho chyby budú tlakom lúča Pánovho Svetla vystupňované na maximum, až nakoniec deštruujú a roztrhajú jeho osobnosť. Preto by sme sa v dnešnej dobe mali zamerať predovšetkým na rozpoznávanie a odstraňovanie našich chýb. Túto skutočnosť nám zdôrazňoval už Kristus keď hovoril, že máme odpúšťať svojim blížnym. To znamená, že sa nemáme zameriavať na chyby svojich blížnych, ale na svoje vlastné. Že nemáme hľadať chyby v iných, ale v prvom rade v sebe samých.

No a práve v tomto nám bude vo veľkom nápomocný zvýšený tlak Svetla v súde, ktorý nám to uľahčí tým, že v našej osobnosti vzbĺkne všetko falošné a nesprávne až do takej miery, že sa to stane viditeľné. Všetko zlé sa v nás natoľko zviditeľní, že pri dobrej vôli to môžeme jasne spoznať a začať s tým pracovať.

Môžeme jasne spoznať kde a čím narážame vo vzťahoch k ľuďom okolo nás. No a všade tam, kde sa dostávame do kolízií, sporov a konfliktov so svojimi blížnymi, a kde sme doteraz videli predovšetkým ich chyby, hľadajme odteraz svoje vlastné chyby. Všade, kde dôjde k nejakej disharmónii, nehľadajme chybu a vinu u iných, ale v prvom rade u seba samých. Len ten, kto takto koná, správnym spôsobom využíva čas, ktorý nám ešte zostáva do vyvrcholenia očisty a súdu. Toto je to najdôležitejšie a najťažšie, čo musí dnes každý človek urobiť, lebo len týmto spôsobom jednajúci ľudia obdržia v tlaku Svetla posilnenie svojho dobrého snaženia, a to ich vysoko povznesie a poskytne im ochranu v súde. Snažme sa preto vo vzťahu ku všetkej okolitej disharmónii hľadať, a aj odkladať predovšetkým naše vlastné chyby.

Je pochopiteľné, i keď pre mnohých ťažko prijateľné, že v akýchkoľvek konfliktoch a neharmonických situáciách máme hľadať vždy najprv chyby sami v sebe. Ale tento istý princíp funguje úplne rovnako aj vo vzťahu k spoločenskému, a dokonca i celosvetovému dianiu. Aj v tomto prípade, ak sa deje niečo spoločensky negatívne, máme hľadať chyby v prvom rade v sebe samých. Máme hľadať svoju vlastnú zodpovednosť za to, čo sa okolo nás deje.

Ako ale konkrétne chápať tieto skutočnosti vo vzťahu k spoločenskému dianiu? Ako sme napríklad zodpovední za všetko to, čo sa deje v súvislosti s pandémiou, a hlavne v súvislosti so všetkými opatreniami proti nej, ktoré výrazne siahajú na našu slobodu? Kvôli akým našim vlastným chybám to dospelo až tak ďaleko, že sa hovorí o novej totalite, o covid mafii a covid fašizme? Akú veľkú chybu sme urobili, keď musíme znášať niečo tak obmedzujúce, neslobodné a stresujúce?

Ľudstvo urobilo obrovskú chybu v tom, že sa zameralo iba na matériu. Že všetko jeho úsilie je zamerané iba týmto jediným smerom. Ba dokonca i všetko naše myslenie a celý náš vnútorný život sa pohybuje iba v tomto rámci a v týchto hraniciach.

Ľudia úplne zabudli, že sú bytosťami ducha, a že okrem materiálnych povinností majú aj povinnosti duchovné. Naše duchovné povinnosti spočívajú v rozvíjaní osobnosti prostredníctvom cností. Prostredníctvom hodnôt ducha, ktorými sú spravodlivosť, čestnosť, láska k blížnym, čistota, dobro a snaha o približovanie sa k Stvoriteľovi prostredníctvom poznania a naplňovania jeho Vôle. Rozvíjaním týchto hodnôt náš duch mocnie, silnie, rastie a prosperuje, a my týmto spôsobom kráčame k šťastiu a k Svetlu, pretože toto je jediná pravá cesta, smerujúca k šťastiu jednotlivca i celého ľudstva.

Ak sa ale o tieto hodnoty nesnažíme, nenapĺňame ich a ignorujeme ich, náš duch slábne a chradne. Ak sa usilujeme len o materiálne hodnoty a ignorujeme rozvoj svojho ducha, akoby sme ho v sebe zamurovali a uvrhli do žalára, kde trpí, pretože sa nemôže slobodne rozvíjať.

A táto naša obrovská chyba, tento náš obrovský omyl spôsobil, že sa to vnútorne nesprávne preklopilo a manifestovalo do vonkajšej podoby. Kvôli tomu, že sme upreli slobodný rozvoj nášmu duchu, dospeli vonkajšie pomery do stavu, kedy sme my samotní oberaní o našu slobodu. Lebo všetko to vnútorné, čo v sebe nesieme, má tendenciu prejaviť sa napokon aj navonok. A preto sa naše vnútorné obmedzovanie ducha prejavilo našim vonkajším obmedzovaním. Prejavilo sa neslobodu, akú dnes prežívame. A tlak tejto neslobody na nás je tlakom a pohnútkou na naše duchovné prebudenie.

Týmto ale nie je povedané, že netreba bojovať voči všetkému nesprávnemu, zlému a totalitnému, čo sa okolo nás deje. Voči fašistickým, segregačným a totalitným praktikám sa je treba postaviť so všetkou dôraznosťou. Všetcí tí, ktorí voči ním dnes otvorene bojujú a ktorí za to znášajú sankcie a represie od štátu a jeho silových zložiek sú novodobí hrdinovia. Avšak iba súbežným bojom so svojimi vlastnými chybami je možné to zlé a nesprávne definitívne poraziť, pretože najvnútornejšia podstata a príčina tohto boja je duchovná.

To, čo dnes prežívame v podobe novej totality je ukážkou toho, kam až môžu veci dospieť, ak ľudia ignorujú hodnoty ducha. Túto skutočnosť, tento omyl a túto chybu musíme prežiť intenzívne na vlastnej koži, aby sme pochopili, že len človek, ktorý dopraje slobodu a slobodný rozvoj svojmu duchu si zaslúži žiť vo vonkajšej slobode. Kto však upiera slobodu svojmu duchu, musí sám prežívať neslobodu, a to až dovtedy, kým si svoju chybu neuvedomí, neodstráni ju a nevydá se cestou duchovného rozvoja. A ak si to neuvedomí vôbec, zomrie ako väzeň a otrok, doživotne zbavený slobody, pretože on sám v sebe navždy uväznil vlastného ducha.

Začnime teda týmto, úplne novým spôsobom pristupovať k životu a pri každej disharmónii, ktorá na nás dolieha, hľadajme v prvom rade vždy naše vlastné chyby. Ak ich budeme poctivo hľadať, nájdeme ich, spoznáme ich a tým dostaneme príležitosť ich odstrániť. Nech už je to vo vzťahu k ľuďom okolo nás, alebo vo vzťahu k spoločenskému dianiu. Ak začneme takto pristupovať k životu, dokážeme ešte včas vybieliť rúcho svojej duše, a tým pádom bezpečne prejsť nastávajúcou očistou a súdom do harmónie novej doby, ktorú môžu vybudovať len ľudia, správnym spôsobom pracujúci na rozvoji svojej osobnosti, a hlavne na rozvoji svojho ducha.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 1740

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Polícia navrhla podať obžalobu pre neoprávnené nakladanie s odpadmi v Bratislave

  0icon

  Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podanie obžaloby na tri fyzické a jednu právnickú osobu so sídlom v Bratislave pre neoprávnené nakladanie s odpadmi.

  Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

  0icon

  Londýnska polícia v piatok informovala o smrti muža, ktorého vo štvrti West End rozdrvil "výsuvný pisoár".

  Tentoraz je to inak. Západ nie je pripravený viesť totálnu vojnu s Ruskom

  0icon

  Moskva 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Kým sa Washington nerozhodol konfrontovať Moskvu s existenčnou vojenskou hrozbou na Ukrajine, obmedzil použitie americkej vojenskej sily na…

  Dlhodobá snaha Romana Abramoviča zachrániť Ukrajinu, svoju povesť a majetok

  0icon

  Kyjev 27. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Jeho šance byť sprostredkovateľom mieru klesajú, zatiaľ čo tlak na jeho majetok sa zvyšuje, píše The Wall Street Journal…

  ŠÚKL sťahuje z trhu šesť šarží lieku proti zápalom pri závažných ochoreniach

  0icon

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu šesť šarží lieku na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach Diprophos,

  Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

  0icon

  Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam,…

  Nulandová je rada, že sa Nord Stream 2 stal "hromadou šrotu"

  0icon

  Washington 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová sa na včerajšom vypočutí v Senáte tešila, že Nord Stream 2…

  Viliam Karas sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  0icon

  Minister spravodlivosti Viliam Karas včera odcestoval do Štokholmu, aby sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

  0icon

  Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny - Zelenskyj označil situáciu na fronte za mimoriadne kritickú. Rusi nielen útočia, ale aj ničia všetko okolo seba

  0icon

  Kyjevsko-mohyljanská akadémia zakázala používanie ruského jazyka. Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

  Vášeň v Tebe

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  S kým by nešla na večeru Zdena Studenková?

  0 icon

  Do českej Ordinácie v ružovej záhrade 2 prichádza nová postava. Je ňou slovenská herecká hviezda Zdena Studenková. Naša herečka bude hrať mamu zdrvenú stratou syna, ktorá sa rozhodla vziať spravodlivosť do svojich rúk. Postavy Zita a Radka by sa preto mali mať na pozore. „Do Kamenice prichádzam ako Lívia. Je to žena…

  Dobré manželstvo nie je samozrejmosť...

  0 icon

  Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu

  Armádny Magazín

  Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

  List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

  0 icon

  Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tejto prekliatej prevodovke v auguste 1942 pokazili…

  Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

  0 icon

  Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

  CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

  0 icon

  USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

  Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

  TopDesať

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

  0 icon

  Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

  TOP10 podivných návykov Číňanov, ktoré zrejme Európan nikdy nepochopí

  0 icon

  V každej krajine sú špecifické kultúrne prvky. Ale čím viac sa naša mentalita líši, tým sa objavujú čudnejšie a nepochopiteľnejšie tradície, vkus či móda. Čína je iba jedným zo štátov kde je možné, že ich zvyky vás zarazia a ostanete v šoku. Pekingské bikiny Keď sa v Číne začína leto, Číňania nehanebne odhaľujú žalúdky. Neexistujú…

  FOTO DŇA