Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

Nízke, zvrátené, chorobné a nečisté myslenie vytvára negatívne mentálne energetické mraky, ťaživo a dusivo spätne doliehajúce na svet ľudí. A aby bol tento disharmonický stav uvedený aspoň čiastočne do harmónie, prichádza na scénu prírodná inteligencia, stojaca za spravovaním živlu vetra a vody, aby rozohnala a spláchla tieto negatívne mentálne energie a mohlo sa opäť normálne žiť a dýchať.

Na Morave bola k očiste využitá sila vetra a v Nemecku sila vody. Voda v podobe dažďa v jemnejšej úrovni zmyla mentálnu špinu a následne v podobe záplav spláchla všetok mentálny kal tak, ako keď sa splachuje odpad do stoky.

My všetci sme vinní za obrovské škody, ktoré to ľuďom v Nemecku spôsobilo, pretože sme túto negativitu vnútorne dlhodobo živili a produkovali. A pretože aj myšlienky sú energie a podľa základného fyzikálneho zákona sa žiadna energia nestráca, ani táto energia sa nestratila, ale stále rástla, hustla a dusila svet, až nakoniec musela byť inteligenciou prírody zlikvidovaná za pomoci živlu vody. No a tento text vznikol práve preto, aby sa podobné nešťastia nemuseli viac opakovať.

Odchádzajúca premiérka Angela Merkelová povedala o povodniach v Nemecku, že ide o dôsledok klimatických zmien. Tieto jej slová však jasne poukazujú na v úvode spomínané, úzke prepojenie ľudskej myšlienkovej negativity s klimatickými zmenami, a následne s prírodnými katastrofami.

Negatívne klimatické zmeny sú dôsledkom životného štýlu, životnej filozofie a hodnotovej orientácie obyvateľstva. Sú dôsledkom materialistického svetonázoru, zameraného iba na hmotné snaženie. Hmotné užívanie je vnímané ako hlavný zmysel nášho života. Človek pracuje preto, aby zarábal peniaze a za zarobené peniaze si potom mohol zodpovedajúcim spôsobom užívať. A ak budeme mať dosť peňazí, môžeme s ich pomocou prežiť raj už tu na zemi. Žiadneho Stvoriteľa, či duchovno k tomu netreba.

Klimatické zmeny sú dôsledkom nesprávneho ľudského myslenia! Sú dôsledkom jeho materializmu, konzumu, sebectva, bezbožnosti, nemorálnosti, chamtivosti a bezbrehého drancovania prírody. Sú dôsledkom jeho fixácie iba na chladnú rozumovú racionalitu.

A hoci je v Nemecku a všade inde na západe navonok všetko čisté a usporiadané, vnútorne je to postavené na chorých, skrivených, falošných a nesprávnych základoch. Vnútorný myšlienkový a hodnotový svet ľudí stojí na nesprávnych základoch, pretože v ňom niet ničoho vyššieho, vznešenejšieho a ušľachtilejšieho, čo by matériu presahovalo. Niet v ňom túžby po výšinách ducha a potrebe blízkosti Stvoriteľa.

Negatívne, materialistické a konzumné vnútorné naladenie súčasného ľudstva spôsobuje negatívne klimatické zmeny, a zároveň formuje negatívne mraky mentálnej energie, ktoré spätne ešte viac dusia myšlienkový svet ľudí a zabraňujú prúdeniu sviežejších a čistejších energií.

Všetka táto mentálna špina je jasne vnímaná inteligenciou, spravujúcou svet prírody, ktorá zabezpečuje harmonické fungovanie sveta. A v momente, kedy mentálna špina dosiahne svojho kulminačného bodu, začne prírodná inteligencia automaticky pracovať na jej odstránení, aby zlé energie ľudstvo nadobro neudusili.

Ako všetci vieme, voda má očistný charakter. Voda umýva a očisťuje. Nie len v úrovni najhrubšej hmoty, ale aj v úrovni hmoty jemnejšej.

A tak sa dialo aj v tomto prípade. Inteligencia prírody, spravujúca vodný živel, ktorú starí Rimania nazvali Neptúnom, dala svojim trojzubcom povel k prudkému očistnému dažďu, a dážď začal zmývať všetku ľudskú mentálnu špinu. O tom, že jej bolo obrovské množstvo svedčí fakt, že v Nemecku spadlo na meter štvorcový za dvadsaťštyri hodín až 120 litrov vody. Je to niečo výnimočné, k čomu dochádza raz približne za sto rokov. Jedna zo starších obyvateliek povodňami postihnutej oblasti v Nemecku povedala, že miera devastácie je väčšia, ako po druhej svetovej vojne. Povedala, že mnohí ľudia prišli úplne o všetko, čo po celý život nadobudli. Voda vzala všetko, pretože miera skazy býva vždy priamo úmerná miere negativity, ktorú ľudia vnútorne vytvorili a sformovali.

Voda však vzala všetko aj na mentálnej úrovni! Vzala so sebou i bezbožnosť, i materialistickú konzumnú nenásytnosť a ukázala falošným spôsobom mysliacemu ľudstvu, že existuje vyššia Moc, ktorá má úplne iný názor na to, ako je treba správne žiť a aké sú správne hodnoty. Ukázala im nutnosť pokory a úcty pred vyššou Mocou, ukázala im, že všetko čo je ľuďmi postavené na nesprávnych základoch môže byť šmahom ruky zničené, a že potom bude treba začať budovať odznova, na novom základe a na nových, duchovnejších hodnotách.

O tom, že je to tak a že voda nevzala so sebou len najhrubšiu matériu, ale aj to vnútorne myšlienkovo nesprávne svedčí fakt, že pri podobných prírodných nešťastiach sa zrazu akoby zo zabudnutia odkiaľsi vynorí otázka existencie Stvoriteľa a jeho spravodlivosti. Vynorí sa otázka hľadania skutočného zmyslu ľudského života. Dážď zmyl a voda odplavila to doterajšie nesprávne a skrivené, vyčistila priestor a dala možnosť k budovaniu toho lepšieho, ušľachtilejšieho, duchovnejšieho a správnejšieho.

Pri pohľade na drsnú realitu povodňami spustošeného Nemecka sa vo mne vynorili drsné slová Biblie, ktoré hovoria: „Ak budete plniť Vôľu Najvyššieho a pôjdete jeho cestami, jeho požehnanie sa bude vznášať nad vami a vaša zem rozkvitne. Ak ale budete ignorovať Vôľu Najvyššieho a pôjdete svojimi vlastnými cestami, dopadne na vás jeho trest a vaša zem bude spustošená tak, že z toho budú zdesení i vaši najväčší nepriatelia.“

Ani najväčší nepriatelia Nemecka na sklonku jeho neslávnej tretej ríše nezničili súčasnú oblasť povodní tak, ako to urobila z Vôle Pána prírodná inteligencia, spravujúca živel vody! Táto prírodná inteligencia, Rimanmi nazvaná Neptún, ktorá kedysi umožnila prejsť Mojžišovi Červeným morom suchou nohou, táto inteligencia v súčasnosti očisťuje celú Európu od všetkého ľudsky mentálne negatívneho a falošného, čo sa tu nahromadilo. Všetko je spláchnuté v očistnom kúpeli a deje sa tak nie len v Nemecku, ale aj v Belgicku, vo Francúzsku, v Rakúsku, a nie tak intenzívnym spôsobom i v Česku a na Slovensku.

Náš svet je očisťovaný, aby mohol mentálne začať budovať na novom základe! Na základe priority hodnôt ducha! Na základe úcty a bázne pred Stvoriteľom, prejavujúcej sa ani nie tak chodením do kostola, ako hlavne rešpektovaním jeho Vôle. Náš svet je očisťovaný živlami prírody, aby dostal šancu budovať na novom základe rozvíjania cností, akými sú láska a úcta k blížnemu, spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, dobro, skromnosť, pokora a tak ďalej. Toto je základ, ktorý odolá všetkým búrkam! Ba čo viac, toto je zdravý základ, ktorý spôsobí, že žiadne apokalyptické búrky už neprídu, pretože nebude čo očisťovať.

Skúsme sa totiž čisto hypoteticky zamyslieť nad tým, čo by to spôsobilo, keby ľudia mysleli inak, ako myslia dnes. Keby netvorili mentálne energetické zhluky negatívnej energie, ale naopak, svojim spôsobom myslenia by vytvárali svetlé oblaky pozitívnej energie, ktoré by spätne pozitívnym spôsobom ovplyvňovali mentálny stav populácie. Potom by to s dažďom vyzeralo úplne inak, pretože by prichádzal rovnomerne, v pravý čas a bol by pokojný. Prinášal by iba požehnanie prírode i ľuďom, pretože ľudský vnútorný život by bol požehnaný. Pretože naplno rozvinuté vnútorné dobro nemôže plodiť a prinášať nič iného, ako dobro. Tým by sa naplnili slová Písma, sľubujúce požehnanie všetkým ľuďom čistej, dobrej, spravodlivej a láskavej mysle.

Nemecká vláda na základe apokalyptického rozsahu povodní prehlásila, že urobí všetko preto, aby sa nič podobného už viac neopakovalo. Naplnenie tohto prehlásenia je v moci ľudí, ale vôbec nie tak, ako si to naši súčasníci vo svojej materialistickej slepote a obmedzenosti predstavujú. Nijaké miliardy, vložené do protipovodňových opatrení to nedokážu, pretože príroda bude vždy silnejšia.

Dokáže to len zmena spôsobu myslenia! Dokáže to len snaha o čistý, spravodlivý a bohumilý vnútorný život, produkujúci pozitívne mentálne energie. Jedine v ňom je požehnanie a bezpečie, zatiaľ čo v tom súčasnom nesprávnom, zlom, ateistickom, konzumnom a materialistickom spôsobe myslenia je skaza. Je v ňom skaza, ktorá sa skôr či neskôr so stopercentnou istotou premení v nejakú formu materiálnej skazy, ktorá na nás dopadne preto, lebo v Pánovom stvorení stojíme a myslíme nesprávne.

A ešte pozor! Iste ste si všimli, že pred búrkou vždy spravidla spadne niekoľko kvapiek. Je to niečo ako výstraha. Potom je chvíľu ticho, nič sa nedeje, ale nakoniec sa naplno rozpúta búrka.

Aj tornádo na Morave, aj obrovské povodne v Nemecku, aj povodne v Belgicku, či v Rakúsku sú len prvými kvapkami dažďa, pred obrovskou očistnou apokalyptickou búrkou živlov, ktorá je na spadnutie. Ktorá má priniesť očistenie zeme od všetkých ľudských negatívnych mentálnych energií, ale aj od všetkých ľudských jedincov, ktorí ich produkujú a živia.

A až táto búrka prehrmí, bude zem čistá, nová a svieža. Bude panenskou pôdou pre začiatok nového, požehnaného budovania duchovného človeka prostredníctvom jeho čistých, pozitívnych a bohumilých myšlienok a citov, tvoriacich pozitívne a čisté mentálne energie, spätne podporujúce v ľudstve len to dobré.

Do doby nového a lepšieho ľudstva sa však po veľkej očiste živlov dostanú iba ľudia, ktorí sa o tieto hodnoty usilujú už dnes! Pre ostatných zostane brána zatvorená, pretože už nijaký iný spôsob vnútorného myšlienkového tvorenia nebude mať na zemi viac miesta.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.11

Priemerná čítanosť: 1739

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení…

  Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24…

  Ukrajinské zdroje a BBC: Záujemcovia o stretnutie s Putinom sa musia testovať na 4 choroby

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Ukrajinské zdroje prinášajú informácie o Putinovi. Sprievod (lekári, piloti a personál) ruského prezidenta neopustil karanténu takmer dva roky.…

  Po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, teraz sa vracia do Ruska

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalá redaktorka Prvého kanála Marina Ovsyannikovová, ktorá po protivojnovej akcii v priamom vysielaní odišla do Nemecka, sa vracia do…

  Bývalý šéf NATO: Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Vojna na Ukrajine sa môže pretiahnuť," vyhlásil bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Povedal to počas svojej návštevy Kyjeva…

  Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z…

  Americký ekonóm Sachs hovorí, že Covid-19 môže mať pôvod v americkom biolaboratóriu

  0icon

  Bratislava 3. júla 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screenshot)   Zaujímavé vyhlásenie urobil ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ Inštitútu Zeme na Kolumbijskej univerzite Na okrúhlom stole, ktorý zorganizovala vpred…

  Český generál má pre Zelenského zlú správu: "Už vám nemáme čo poslať"

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru…

  Na Slovensku pokračuje pokles dodávok ruského plynu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pokles dodávok ruského plynu o polovicu bude pokračovať aj tento týždeň. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) však…

  Šéf NASA: Čína môže pristáť na Mesiaci a vyhlásiť ho za svoje územie

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Bude Mesiac čínsky? Začínajú sa nové preteky s novým súťažiacim, ktorého cieľom je vesmír a jeho telesá? Šéf NASA…

  TopDesať

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0 icon

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

  0 icon

  Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

  Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

  0 icon

  Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

  Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

  0 icon

  Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

  Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

  0 icon

  Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

  Armádny Magazín

  Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

  0 icon

  Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

  The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

  Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

  0 icon

  Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

  "Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

  0 icon

  Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

  Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA