Praktiky RUVZ v Nitre – výpoveď ohľadne nenosenia rúška (videá).

V stredu 24.3.2021 som bol druhý raz vypovedať na RUVZ ohledne pokuty za nenosenie rúška lebo mi 23.11.2020 tentoraz na hlavnej pošte v Zlatých Moravciach chceli dať policajti pokutu tisíc eur za to že som nemal rúško. Prvý krát som bol vypovedal o tri týždne skôr 3.3 2021 v tom čase ale odročili pojednávanie z dôvodu že som si svoju výpoveď nahrával. Poďme ale pekne od začiatku. 23 novembra v minulom roku som nemal na tvári rúško na pošte v Zlatých Moravciach kde ma odmietli bez rúška obslúžiť čím porušili zákon č. 324/2011 o poštových službách:

 

§ 33

 

 

Práva a povinnosti adresáta

 

(1) Adresát má právo na
a) prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,
b) prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,

 

 

 

 

 

Vedúca sa ma potom čo som trval na tom že ma musia obslúžiť opýtala či má zavolať policajtov. Povedal som jej nech ich zavolá. Prišli po pol hodine a pýtali sa že či budem súhlasiť s pokutou tisíc eur. Nesúhlasil som s pokutou následne policajt povedal že to pošle na správny orgán. Následne mi po vyše dvoch mesiacoch presne 1.2.2021 prišiel platobný rozkaz na zaplatenie pokuty vo výške 250 eur. Proti rozhodnutiu som v zákonnej lehote 15 dní podal odpor v nasledujúcom znení:

 

Marek Tencer narodený……. , bytom…… . Regionálny úrad verejného zdravotníctva ul. Štefániková 58, 949 63 Nitra Vec: Odpor proti rozkazu o uložení pokuty č. URH/A/2021/00208 podanie 

V zmysle poučenia podávam odpor proti Rozkazu o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva.

§56 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 sa na moju osobu nevzťahuje nakolko som 23.11.2020 a a ani v predchádzajúcich mesiacoch netrpel žiadnym infekčným ochorením a počas 90 dní pred 23.11.2020 ako ani v tento deň som nebol v zahraničí, nemal som pozitívny test na covid19, nemal som žiadne infekčné ochorenie, nebola mi nariadená izolácia a preto sa na mňa nevzťahovali ani žiadne karanténne opatrenia.

Zákon nedefinuje “prekrytie horných dýchacích ciest” 

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, prikazuje len používať preventívne, ochranné pomôcky, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplýva.

 

podľa: ústavného zákona č. 460/1992 Zb.

čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Čl. 13. (1) Povinnosti možno ukladať 

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, 

 

Zákon č. 400/2015 Z. z o tvorbe právnych predpisov 

§ 2 (2) Vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu 

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom, 

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

 

 Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. 

 Ľudské práva sú:

 NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ. 

 

Dňa 31.12.2020 som na žiadnej pošte nebol z toho dôvodu je toto rozhodnutie zmätočné. (lebo v časti rozhodnutia písali že som na pošte bol 23.novembra čo je pravda ale to že som mal byť na pošte 31.12. už nebola pravda) vyššie uvedených dôvodov Vás žiadam o zrušenie platobného rozkazu!  

Toto bolo z odporu ktorý som im poslal poštou.

 

V druhej polovici februára som dostal predvolanie na ústne pojednávanie na 3.3.2020. na RUVZ v Nitre. Po príchode som oznámil že si zo stretnutia budem robiť zvukovú nahrávku o čom som ich tiež informoval viac dní pred tým telefonicky. Z nahrávaním nesúhlasili a právny zástupca RUVZ v Nitre mi povedal že odročuje dnešné pojednávane z dôvodu že si nahrávam. Video: Odročujeme dnešné pojednávanie z dôvodu že si nahrávate bez nášho súhlasu.

 

Keď som sa opýtal ktorý zákon mi to zakazuje tak mi povedal zákon ale paragraf, odsek, písmeno a ani jeho znenie mi nepovedal a to aj napriek tomu že som žiadal aby mi povedal presný paragraf, odsek, písmeno v zákone a jeho znenie.

Ďalšie predvolanie som dostal na stredu 24.03.2020. Po príchode odo mňa jeden z dvoch právnych zástupcov  RUVZ v Nitre ktorý so mnou viedol rozhovor vonku chcel aby som si pred vstupom do budovy dal na tvár respirátor. Hneď na to som mu tam prečítal zákon č. 71 o správnom konaní §33 ods (2) Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Na to mi tento človek drzo zaklamal že na mňa sa zákon o správnom konaní nevzťahuje ale na mňa sa vzťahuje zákon o priestupkoch č. 372/90 paragraf 94. Tento paragraf hovorí:

Správny orgán svoje právoplatné rozhodnutie o priestupku zruší, ak zistí, že osoba, ktorá bola uznaná vinnou z priestupku, bola za ten istý skutok súdom právoplatne odsúdená alebo bola obvinenia zbavená. Táto osoba má nárok na vrátenie sumy, ktorú už zaplatila na úhradu pokuty a trov konania.

Nebol som súdom právoplatne odsúdený a ani som žiadny súd nemal. Právny zástuca RUVZ mi povedal že na základe tohto zákona môžu o mne rozhodnúť aj bez môjho vypočutia až si nenasadím respirátor.  Akokoľvek podmieňovať moju výpoveď na základe tohto zákona nemali žiadne právo.

Ústne pojednávanie som si predstavoval  tak že tam prídem dajú mi otázky a zapíšu do zápisnice všetko čo im poviem. Tak to bola moja naivná predstava lebo dosť zásadné veci v zápisnici niesú a ďalšie veci sú tam veľmi nepresne.

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, hovorí len o používaní preventívnych, ochranných pomôckach, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplývá.” Tento odsek ten právny zástuca čo to zapisoval, vôbec do zápisnice nedal.

Následne som spomenul ústavný zákon  460/1992 Zb. čl.2 (2), (3).

čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Tento zákon do zápisnice vôbec nedal.

Potom dali do zápisnice zákon č. 400 o tvorbe právnych predpisov, ale dali tam len §2 ods. 2 ale nedali tam §4 (3) Vykonávaným právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené, to neplatí až ide o nariadenie vlády podľa čl.120 ods. (2) ústavy.

čl 13. (1) Povinnosti možno ukladať

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
Čl. 13 do zápisnice nedal.

Do zápisnice potom čo som hu vrátil aby hu doplnili tak tam dali Zákon č. 400/2015 ktorý je zákonom o tvorbe právnych predpisov.

§2 (2) vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom,

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

Čl. 120 ods. 2 ústavy SR do zápisnice nedal dal do nej len odsek 3.

Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Tieto dva odseky tiež do zápisnice nedali.

Dali do zápisnice: Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. Ľudské práva sú:

NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ.

Toto bol môj odpor ktorý UVZ prišiel poštou a ktorý mali prepísať aj do zápisnice. 

 

Ďalej nasleduje moja výpoveď. Dám sem hlavne tie časti výpovede ktoré mi nedali do zápisnice alebo zle napísali číslo zákona, paragrafu, odsek, písmeno.

Nedali do zápisnice vôbec moje vysvetlenie prečo prísne opatrenia nemajú zmysel.

Napísal som: “Prísne opatrenia nemajú zmysel o čom svečí aj počet úmrtí na covid19 na Slovensku v prepočte na milion obyvateľov kde je Slovensko v prvej desiatke najhorších krajín na svete. To aj napriek tomu že mi sme zaviedli povinnosť nosenia rúšok medzi prvými na svete. Do zápisnice tiež nedali že dňa 23.11.2020 (keď som bol na pošte bez rúška) Covid19 na Slovensku nebol v zozname nebezpečných chorôb. Tiež v zápisnici chýba informácia o tom že 31.12.2020 som na pošte nebol. Ďalej som im diktoval: zákon o núdzovom stave č. 227 čl.5 hovorí ktoré ľudské práva môžu byť obmedzené počas núdzového stavu. Prekrývanie horných dýchacích ciest ani rúška ani respirátory zákon o núdzovom stave nespomína. Právny zástuca RUVZ napísal len citujem: “zákon o núdzovom stave” žiadne číslo zákona ani znenie a ani to že som hovoril že tento zákon hovorí ktoré základné ľudské práva môžu byť obmedzované počas núdzového stavu. Tiež som diktoval do zápisnice zákon č. 400 o tvorbe právnych predpisov §4 ods. (3) Vykonávaným právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo doplňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené, to neplatí až ide o nariadenie vlády podľa čl. 120 ods. (2). Právny zástuca RUVZ dal do zápisnice len paragraf a číslo zákona, žiadne číslo odseku tam nieje a o citacii paragrafu môžem asi len snívať. čl. 120 (2) vôbec do zápisnice nedal dal tam len čl. 120 (3) nariadenie vlády podpisuje predseda vlády. Do zápisnice nedal ani že uznesenie vlády ktorým boli opatrenia vydané nieje všeobecne záväzný právny predpis.

Ani 3.3 a ani 24.3. mi nedovolili ani len hlasový záznam z pojednávania. Odvolali sa na rozhodnutie najvyššieho súdu SR zo dňa 28.09.2016. pod sp. Zn. 10Sžo/95/2015. V tom rozhodnutí som nič čo sa týka zákazu nahrávania ktorý by sa vzťahoval na obvineného ktorý by si nemohol urobiť nahrávku z pojednávania nieje až tam niečo také nájdete napíšte mi do diskusie. Potom všetkom čo som z ich úst počul a čo spravili sa tomu že sa snažili silou mocou zabrániť nahrávaniu ani nečudujem.

Pozrite si video! Až ste článok čítali pustite si video od 15:25 je tam vysvetlené prečo tá zápisnica bola taká ako bola a tiež tam ukazujem aj ich podpisy ktoré sú veľmi zaujímavo dané. Praktiky RUVZ v Nitre.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marek Tencer

O AUTOROVI

Cieľom mojich článkov je ľuďom ukázať úplne iný pohľad na systém ktorý je už dávno zaužívaný a médiami, politikmi do veľkej miery podporovaný.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 7

Celkové hodnotenie: 20.92

Priemerná čítanosť: 3509

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok (26.9.) má byť polooblačno až oblačno, na východe prehánky. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia Na západnom…

  Prezidentka si želá, aby nepočujúci mali na Slovensku podmienky sa realizovať

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby Slovensko bolo pre nepočujúcich miestom, v ktorom majú podmienky sa realizovať.…

  Chmelár v súvislosťou s reakciami na protesty varuje: Spôsob, akým sa u nás postupne obmedzujú občianske práva a slobody, je alarmujúci

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   V plnom znení vám prinášame komentár komentátora a analytika Eduarda Chmlelára. Pôvodne ho uverejnil vo svojom profile na sociálnej…

  Fico: Jeden z najznámejších udavačov hovorí, že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Hegerovi

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Jeden z najznámejších udavačov Michal Suchoba hovorí, že ho vypaľoval súčasný prezident Finančnej správy Žežulka a že časť výpalného…

  Pellegriniho Hlas sa podľa Matoviča spriahol so Sulíkovou SaS. Po relácii začali obviňovania z klamstiev

  0icon

  Bratislava 25. september 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: screenshot/RTVS, TASR-Martin Baumann)   Minister financií a líder najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO Igor Matovič v nedeľňajšej relácii O 5…

  Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a zásah elektrickým prúdom

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie…

  Djokovič uspel aj vo štvorhre, Tím Európy viedol 8:4

  0icon

  Londýn 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Tenisti Tímu Európy viedli po sobotných stretnutiach na Laver Cupe v Londýne nad Tímom sveta 8:4. Misky…

  Moderátor TA3 naložil politikom: Môžete sa hanbiť

  0icon

  Bratislava 25. september 2022 (Foto: screenshot/TA3)   Kontroverzný moderátor televízneho kanála TA3 Richard Dírer, ktorý pred časom zdvihol tlak mnohým divákom, sa najnovšie sťažuje na…

  Kolíkova, travička studní

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V čase, keď sa už zdalo, že aj Sulík začína chápať, že predčasné voľby sú jediným riešením, elegantné…

  Brusel chce elektrinu zdaniť mimo Slovenska. Hirman je proti

  0icon

  Bratislava 25. septembra (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Znárodnenie elektriny vyrobenej na Slovensku je krajné riešenie energetickej krízy. Momentálne SR pracuje na spoločnom európskom riešení, aby bola dosiahnutá…

  Armádny Magazín

  Ukrajina spustila raketový útok na hotel v centre Chersonu. Zelenského kritik bol zabitý

  0 icon

  Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Kyjev spustil raketový útok na Cherson, cieľom bol hotel Play v centre mesta, kde boli novinári RT, ako aj bývalý poslanec Najvyššej rady Alexej Žuravko, ktorý bol horlivým odporcom Zelenského režimu a post-Majdanského vedenia Ukrajiny.  

  Ďalšia ofenzíva? Napriek obrovským stratám sa ozbrojené sily Ukrajiny sa rozhodli pre protiútok na Svatovo z viacerých smerov

  0 icon

  Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku rozsiahleho ostreľovania 14. a 92. mechanizovanej brigády pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti, ako aj 66. mechanizovanej brigády v obci Ščurovo v D

  Je Európa zodpovedná za rozpútanie druhej svetovej vojny? Stará predvojnová Európa urobila obrovskú a v mnohom trestuhodnú chybu!

  0 icon

  Slovensko, 25.september 2022 (AM) – 1. Na základe versailleskej zmluvy v podstate spôsobila nástup Hitlera k moci. 2. Doviedla ho na prah vojny a obrátila jeho pozornosť na východ.   Nová, už povojnová Európa akoby prekonala staré chyby, hitlerovské zlo, nacizmus, vystavala európsky bezpečnostný systém, ktorý má predísť obrodeniu

  September vo vojnových dejinách

  0 icon

  Slovensko, 24.september 2022 (AM) – Aj september patrí k mesiacom, ktoré sa veľakrát zapísali do dejín vojenstva. Napríklad z hľadiska jeho techniky tu výrazne prehovorila už bitka na Kulikovom poli medzi Rusmi a Mongolmi 21. 9. 1380, keď Rusi ako prví na svete použili prvok záložného pluku. Alebo hneď

  Bitka pri Kadeši

  0 icon

  Egypt, 25.september 2022 (AM) – Bitka pri Kadeši bola jednou z najvýznamnejších bitiek staroveku. V bitke sa stretli vojská Egypta a Chetitov, oba národy bojovali medzi sebou o ovládnutie Blízkeho východu. Egyptské vojská viedol významný faraón Ramzes II. a chetitské vojská viedol chetitský pan

  FOTO DŇA