Praktiky RUVZ v Nitre – výpoveď ohľadne nenosenia rúška (videá).

V stredu 24.3.2021 som bol druhý raz vypovedať na RUVZ ohledne pokuty za nenosenie rúška lebo mi 23.11.2020 tentoraz na hlavnej pošte v Zlatých Moravciach chceli dať policajti pokutu tisíc eur za to že som nemal rúško. Prvý krát som bol vypovedal o tri týždne skôr 3.3 2021 v tom čase ale odročili pojednávanie z dôvodu že som si svoju výpoveď nahrával. Poďme ale pekne od začiatku. 23 novembra v minulom roku som nemal na tvári rúško na pošte v Zlatých Moravciach kde ma odmietli bez rúška obslúžiť čím porušili zákon č. 324/2011 o poštových službách:

 

§ 33

 

 

Práva a povinnosti adresáta

 

(1) Adresát má právo na
a) prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,
b) prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,

 

 

 

 

 

Vedúca sa ma potom čo som trval na tom že ma musia obslúžiť opýtala či má zavolať policajtov. Povedal som jej nech ich zavolá. Prišli po pol hodine a pýtali sa že či budem súhlasiť s pokutou tisíc eur. Nesúhlasil som s pokutou následne policajt povedal že to pošle na správny orgán. Následne mi po vyše dvoch mesiacoch presne 1.2.2021 prišiel platobný rozkaz na zaplatenie pokuty vo výške 250 eur. Proti rozhodnutiu som v zákonnej lehote 15 dní podal odpor v nasledujúcom znení:

 

Marek Tencer narodený……. , bytom…… . Regionálny úrad verejného zdravotníctva ul. Štefániková 58, 949 63 Nitra Vec: Odpor proti rozkazu o uložení pokuty č. URH/A/2021/00208 podanie 

V zmysle poučenia podávam odpor proti Rozkazu o uložení pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva.

§56 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 sa na moju osobu nevzťahuje nakolko som 23.11.2020 a a ani v predchádzajúcich mesiacoch netrpel žiadnym infekčným ochorením a počas 90 dní pred 23.11.2020 ako ani v tento deň som nebol v zahraničí, nemal som pozitívny test na covid19, nemal som žiadne infekčné ochorenie, nebola mi nariadená izolácia a preto sa na mňa nevzťahovali ani žiadne karanténne opatrenia.

Zákon nedefinuje “prekrytie horných dýchacích ciest” 

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, prikazuje len používať preventívne, ochranné pomôcky, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplýva.

 

podľa: ústavného zákona č. 460/1992 Zb.

čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Čl. 13. (1) Povinnosti možno ukladať 

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, 

 

Zákon č. 400/2015 Z. z o tvorbe právnych predpisov 

§ 2 (2) Vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu 

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom, 

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

 

 Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. 

 Ľudské práva sú:

 NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ. 

 

Dňa 31.12.2020 som na žiadnej pošte nebol z toho dôvodu je toto rozhodnutie zmätočné. (lebo v časti rozhodnutia písali že som na pošte bol 23.novembra čo je pravda ale to že som mal byť na pošte 31.12. už nebola pravda) vyššie uvedených dôvodov Vás žiadam o zrušenie platobného rozkazu!  

Toto bolo z odporu ktorý som im poslal poštou.

 

V druhej polovici februára som dostal predvolanie na ústne pojednávanie na 3.3.2020. na RUVZ v Nitre. Po príchode som oznámil že si zo stretnutia budem robiť zvukovú nahrávku o čom som ich tiež informoval viac dní pred tým telefonicky. Z nahrávaním nesúhlasili a právny zástupca RUVZ v Nitre mi povedal že odročuje dnešné pojednávane z dôvodu že si nahrávam. Video: Odročujeme dnešné pojednávanie z dôvodu že si nahrávate bez nášho súhlasu.

 

Keď som sa opýtal ktorý zákon mi to zakazuje tak mi povedal zákon ale paragraf, odsek, písmeno a ani jeho znenie mi nepovedal a to aj napriek tomu že som žiadal aby mi povedal presný paragraf, odsek, písmeno v zákone a jeho znenie.

Ďalšie predvolanie som dostal na stredu 24.03.2020. Po príchode odo mňa jeden z dvoch právnych zástupcov  RUVZ v Nitre ktorý so mnou viedol rozhovor vonku chcel aby som si pred vstupom do budovy dal na tvár respirátor. Hneď na to som mu tam prečítal zákon č. 71 o správnom konaní §33 ods (2) Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Na to mi tento človek drzo zaklamal že na mňa sa zákon o správnom konaní nevzťahuje ale na mňa sa vzťahuje zákon o priestupkoch č. 372/90 paragraf 94. Tento paragraf hovorí:

Správny orgán svoje právoplatné rozhodnutie o priestupku zruší, ak zistí, že osoba, ktorá bola uznaná vinnou z priestupku, bola za ten istý skutok súdom právoplatne odsúdená alebo bola obvinenia zbavená. Táto osoba má nárok na vrátenie sumy, ktorú už zaplatila na úhradu pokuty a trov konania.

Nebol som súdom právoplatne odsúdený a ani som žiadny súd nemal. Právny zástuca RUVZ mi povedal že na základe tohto zákona môžu o mne rozhodnúť aj bez môjho vypočutia až si nenasadím respirátor.  Akokoľvek podmieňovať moju výpoveď na základe tohto zákona nemali žiadne právo.

Ústne pojednávanie som si predstavoval  tak že tam prídem dajú mi otázky a zapíšu do zápisnice všetko čo im poviem. Tak to bola moja naivná predstava lebo dosť zásadné veci v zápisnici niesú a ďalšie veci sú tam veľmi nepresne.

Neexistuje zákonná povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. nakoľko zákon č. 355/2007 § 48 ods. 4 písm. r, hovorí len o používaní preventívnych, ochranných pomôckach, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest z tohto zákona nevyplývá.” Tento odsek ten právny zástuca čo to zapisoval, vôbec do zápisnice nedal.

Následne som spomenul ústavný zákon  460/1992 Zb. čl.2 (2), (3).

čl 2. (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Tento zákon do zápisnice vôbec nedal.

Potom dali do zápisnice zákon č. 400 o tvorbe právnych predpisov, ale dali tam len §2 ods. 2 ale nedali tam §4 (3) Vykonávaným právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené, to neplatí až ide o nariadenie vlády podľa čl.120 ods. (2) ústavy.

čl 13. (1) Povinnosti možno ukladať

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
Čl. 13 do zápisnice nedal.

Do zápisnice potom čo som hu vrátil aby hu doplnili tak tam dali Zákon č. 400/2015 ktorý je zákonom o tvorbe právnych predpisov.

§2 (2) vyváženosť právneho poriadku predpokladá zosúladenie všetkých jeho súčastí. Toto zosúladenie predpokladá súlad právneho predpisu

a) s právnym poriadkom tak, že dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov sledovaných iným právnym predpisom,

b) nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily,

c) s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,

d) s právom Európskej únie

Čl. 120 ods. 2 ústavy SR do zápisnice nedal dal do nej len odsek 3.

Ani hlavný hygienik Ján Mikas a ani Urad verejného zdravotníctva nemali dňa 23.11.2020 kompetencie vydávať vyhlášky počas núdzového stavu.

Na Slovensku platí zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Tieto dva odseky tiež do zápisnice nedali.

Dali do zápisnice: Nosenie rúška mi zvyšuje odpor pri dýchaní čo mi bráni riadne dýchať čo mi spôsobuje mučenie. Ľudské práva sú:

NEODŇATEĽNÉ, NESCUDZITEĽNÉ, NEPREMLČATEĽNÉ, NEZRUŠITEĽNÉ.

Toto bol môj odpor ktorý UVZ prišiel poštou a ktorý mali prepísať aj do zápisnice. 

 

Ďalej nasleduje moja výpoveď. Dám sem hlavne tie časti výpovede ktoré mi nedali do zápisnice alebo zle napísali číslo zákona, paragrafu, odsek, písmeno.

Nedali do zápisnice vôbec moje vysvetlenie prečo prísne opatrenia nemajú zmysel.

Napísal som: “Prísne opatrenia nemajú zmysel o čom svečí aj počet úmrtí na covid19 na Slovensku v prepočte na milion obyvateľov kde je Slovensko v prvej desiatke najhorších krajín na svete. To aj napriek tomu že mi sme zaviedli povinnosť nosenia rúšok medzi prvými na svete. Do zápisnice tiež nedali že dňa 23.11.2020 (keď som bol na pošte bez rúška) Covid19 na Slovensku nebol v zozname nebezpečných chorôb. Tiež v zápisnici chýba informácia o tom že 31.12.2020 som na pošte nebol. Ďalej som im diktoval: zákon o núdzovom stave č. 227 čl.5 hovorí ktoré ľudské práva môžu byť obmedzené počas núdzového stavu. Prekrývanie horných dýchacích ciest ani rúška ani respirátory zákon o núdzovom stave nespomína. Právny zástuca RUVZ napísal len citujem: “zákon o núdzovom stave” žiadne číslo zákona ani znenie a ani to že som hovoril že tento zákon hovorí ktoré základné ľudské práva môžu byť obmedzované počas núdzového stavu. Tiež som diktoval do zápisnice zákon č. 400 o tvorbe právnych predpisov §4 ods. (3) Vykonávaným právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo doplňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené, to neplatí až ide o nariadenie vlády podľa čl. 120 ods. (2). Právny zástuca RUVZ dal do zápisnice len paragraf a číslo zákona, žiadne číslo odseku tam nieje a o citacii paragrafu môžem asi len snívať. čl. 120 (2) vôbec do zápisnice nedal dal tam len čl. 120 (3) nariadenie vlády podpisuje predseda vlády. Do zápisnice nedal ani že uznesenie vlády ktorým boli opatrenia vydané nieje všeobecne záväzný právny predpis.

Ani 3.3 a ani 24.3. mi nedovolili ani len hlasový záznam z pojednávania. Odvolali sa na rozhodnutie najvyššieho súdu SR zo dňa 28.09.2016. pod sp. Zn. 10Sžo/95/2015. V tom rozhodnutí som nič čo sa týka zákazu nahrávania ktorý by sa vzťahoval na obvineného ktorý by si nemohol urobiť nahrávku z pojednávania nieje až tam niečo také nájdete napíšte mi do diskusie. Potom všetkom čo som z ich úst počul a čo spravili sa tomu že sa snažili silou mocou zabrániť nahrávaniu ani nečudujem.

Pozrite si video! Až ste článok čítali pustite si video od 15:25 je tam vysvetlené prečo tá zápisnica bola taká ako bola a tiež tam ukazujem aj ich podpisy ktoré sú veľmi zaujímavo dané. Praktiky RUVZ v Nitre.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marek Tencer

O AUTOROVI

Cieľom mojich článkov je ľuďom ukázať úplne iný pohľad na systém ktorý je už dávno zaužívaný a médiami, politikmi do veľkej miery podporovaný.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 6

Celkové hodnotenie: 19.98

Priemerná čítanosť: 3759

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Španielski kresťanskí právnici podali sťažnosť na potraty do Štrasburgu

  0icon

  Španielsko 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/E-kai/Foto:TASR/AP - Andrew Harnik)   Španielska nadácia kresťanských právnikov sa bude sťažovať na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu…

  Rezort vnútra spustil prípravu na obstaranie telových kamier pre policajtov

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR)   Rezort vnútra začal v piatok 3. decembra zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na telové kamery…

  Polícia za posledný týždeň zistila viac ako 1 700 priestupkov a deliktov pri porušovaní protipandemických opatrení

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Polícia za posledný týždeň zaznamenala 1777 priestupkov a deliktov týkajúcich sa porušenia protipandemických opatrení. Informovala o…

  V Nemecku odsúdili elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie

  0icon

  Berlín 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v nemeckom Mníchove poslal na viac ako osem rokov za mreže 67-ročného elektrikára, ktorý kastroval mužov na požiadanie.…

  Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov, aby pomohli s migračnou krízou

  0icon

  Praha 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Český premiér Andrej Babiš chce v stredu požiadať obe komory českého parlamentu o mandát na vyslanie 150…

  Kanadská spoločnosť Medicago tvrdí, že vyvinula vakcínu na rastlinnej báze s pomerne vysokou účinnosťou

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Courtesy of Medicago via AP)   Kanadský výrobca liečiv Medicago tvrdí, že vyvinul vakcínu na rastlinnej báze, ktorá preukázala…

  Slováci na MS v Helsinkách prekonali nemeckú prekážku a vo štvrťfinále ich čakajú silní Fíni

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom…

  Prezidentka hovorila s Jaroslavom Naďom o plnení úloh rezortu obrany

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila v utorok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) o plnení úloh a…

  Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor…

  Rohingovia zažalovali spoločnosť Meta za rolu pri násilí voči nim

  0icon

  Londýn 7. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Avelar)   Rohinskí utečenci zažalovali materskú firmu sociálnej siete Facebook - spoločnosť Meta za to, že na svojich platformách nezastavila…

  TopDesať

  Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

  0 icon

  Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

  5 receptov na prípravu vareného vína inšpirované domovom aj zahraničím

  0 icon

  Vianočné trhy majú svoje čaro, svetelné ozdoby, množstvo ľudí, chutí, vôní. Ale ak sa chceš so svojimi priateľmi porozprávať o tom, ako rýchlo ubehol ďalší rok, nemáš šancu. Hlasitá hudba a ruch tomu bránia. Vo väčších mestách dokonca ani nemáš kde vypiť svoj punč či víno. Preto si radšej skús…

  Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 2. časť

  0 icon

  V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? Pokračujeme druhou časťou článku o Santa Clausovi. Mýtus o rozdávaní darčekov vznikol z inej legendy: Je to príbeh o chudobnom otcovi, ktoré svoje tri dcéry nemohol vydať, lebo nemal pre ne…

  Kde sa nachádza ruské cárske zlato? Pátral aj samotný Putin

  0 icon

  Rok 1917 bol v Rusku naozaj turbulentný. Revolúcia zasiahla celú krajinu. Chaos, ktorý nastal ,sa postaral o „stratu“ ruského cárskeho pokladu Romanovcov. Horúca stopa vedie k jazeru na Sibíri, kde sa do obrovskej hĺbky ponoril aj Vladimír Putin. Podarilo sa mu nájsť ruské cárske zlato? Cárska rodina nahromadila za celú dobu svojho…

  Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

  0 icon

  Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

  Armádny Magazín

  Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

  0 icon

  USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

  Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

  0 icon

  Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

  „Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

  0 icon

  Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

  Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

  0 icon

  Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

  Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

  0 icon

  Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA