Bezpečnostná stratégia SR – je pamflet ohrozujúci suverenitu a bezpečnosť Slovenska

Hovoriť pravdu v čase všeobecného klamu je revolučný čin. George Orwell

 Dnes budeme grilovať uvedený materiál a pozrieme sa prečo je v rozpore so záujmami Slovenska a priamo ohrozuje jeho bezpečnosť.

Z preambuly materiálu si zaslúži pozornosť nasledovný text citujem:

„Jednou zo základných úloh štátu v demokratickej spoločnosti je zaručiť bezpečnosť a ochranu všetkých svojich občanov, ich práv, slobôd a majetku. Naplnenie tejto úlohy vyžaduje zvyšovať pripravenosť štátu čeliť bezpečnostným výzvam, hrozbám a krízam, prispievať k udržiavaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzať situáciám ohrozujúcim bezpečnosť štátu a jeho občanov a mať zodpovedajúce zdroje, nástroje a politiky, ako aj dôveru obyvateľstva.“ Koniec citácie.

S uvedenou citáciou sa dá súhlasiť, len je otázka prečo sa tak nedeje?

V materiáli sa v úvode konštatuje, že Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (ďalej len BS SR) vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy a osobitne z Charty Organizácie Spojených národov, Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie a Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.

Čo sa týka Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie tu nie je žiaden dôvod, aby sa BS SR riadila pochybnou koncepciou NATO, lebo tá priamo nesie znaky militarizmu, podrobovania si iných území vojenskou silou, s cieľom zabezpečenia si hegemónie USA. Nevidím dôvod, prečo by sa SR na tejto činnosti mala podieľať. Je v rozpore s citovanou časťou preambuly o zabezpečení mieru a bezpečnosti vo svete. Organizácia NATO a jej členovia sú riadení USA. Členstvo v NATO má slúžiť iba na legalizáciu vojenskej agresie USA vo svete.

Čo sa týka Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (ďalej len GS EÚ) treba uviesť, že prvú Stratégiu vypracoval v roku 2003 tím pod vedením vtedajšieho generálneho tajomníka Rady a vysokého predstaviteľa Európskej únie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu. Toho Solanu, ktorý toto teplé miestečko dostal za zásluhy, keď pracoval ako generálny tajomník zločineckej organizácie NATO, keď umožnil USA vybudovanie vojenskej základne Bondsteel v Kosove, súhlasil s vojenskou prítomnosťou v Kosove, toho Solanu, ktorý dal príkaz na začatie vojenskej akcie proti suverénnemu štátu Juhoslávia v roku 1999 americkému generálovi Wesleymu Clarkovi z pozíce generálneho tajomníka NATO. Treba poznamenať, že prvýkrát v histórii bez súhlasu bezpečnostnej rady OSN!!! Týmto činom sa Solana zaradil k vojnovým zločincom.

Druhú Stratégiu predstavila Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v roku 2016. Táto Stratégia taktiež neúmerne vyzdvihuje úlohu zločineckého paktu NATO, čím dáva najavo ovplyvňovanie politiky EÚ týmto paktom, riadenom z USA. Čiže v žiadnom prípade nejde o slobodné rozhodovanie a smerovanie zahranično-bezpečnostnej politiky EÚ.

Veľmi nebezpečným pre ľudstvo je nasledovné vyhlásenie v Stratégii citujem:

„Globálne riadenie pre 21. storočie – podľa ktorého sa EÚ spolu s ďalšími organizáciami, štátnymi a neštátnymi aktérmi zaviaže, že bude realizovať globálne riadenie, ktoré je založené na princípoch medzinárodného práva zabezpečujúceho ľudské práva, udržateľný rozvoj a prístup k zdrojom, pričom cieľom tohto riadenia nie je iba zabezpečiť, ale aj reformovať súčasný systém (čo by znamenalo aj reformu OSN).“ Koniec citácie.

Podľa tohto ustanovenia Stratégie ide o podporu globalizácie sveta, jej nového politického usporiadania na mape sveta a zabezpečenie riadenia z jedného centra, ktorým je USA.!!!

Pôvodný cieľ založenia EÚ bol o zjednocovaní obyvateľstva na princípe vyrovnávania sily národných ekonomík, pomáhanie rozvoja chudobnejším štátom smerom k prosperite EÚ ako celku. A samozrejme bolo ďalším cieľom, aby krajiny EÚ boli partnermi na rovnocennom demokratickom princípe aj v ostatných spoločných otázkach.

Dnes to už neplatí, pretože EÚ nevedie politiku týmto smerom, ale smerom k podriadenosti USA, k využívaniu ekonomicky slabších členov EÚ v prospech silnejších štátov (Nemecko, Francúzsko). Vo väčšine tzv. východných štátov došlo k rozvratu krajín, k rozpredaniu majetku skorumpovanými politikmi.

Článok II.  BS SR pozostáva z „povinných“ fráz. Jednoznačne obhajuje členstvo v NATO v rozpore s Ústavou SR, článok 7, bod 3, v ktorom sa píše citujem:

„Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.“ Koniec citácie.

Agresorská organizácia NATO takou organizáciou jednoznačne nie je.

Niektoré časti článku III. Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky sú opísané z Ústavy SR.

Vyberám odtiaľ niekoľko častí, ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou. Pre ilustráciu: Bolt je citovaný text, v zátvorkách komentár.

Efektívne krízové riadenie štátu a komplexný prístup k bezpečnosti;

(V praxi sa preukázalo, že v krízovom riadení štátu je chaos a nie žiadna efektivita).

Dôvera občanov v demokratický štát a nezávislé verejné inštitúcie a súdržnosť spoločnosti;

(Sme svedkami zneužívania politických funkcií v spojitosti s korupciou, daňovými podvodmi s hospodárskou kriminalitou nebývalého rozsahu. To všetko aj v prepojení na štátne inštitúcie…Z veľkej časti nie je záujem tieto veci vyšetriť).

Funkčná a stabilná euroatlantická bezpečnostná architektúra s dôrazom na efektívnosť a akcieschopnosť NATO a EÚ v oblastiach ich pôsobnosti;

(Agresorská organizácia NATO  nie je zárukou bezpečnosti SR).

Dôveryhodná odstrašujúca sila a kolektívna obrana NATO, transatlantické strategické partnerstvo a vojenská prítomnosť Spojených štátov amerických v Európe;

(obhajoba militarizmu USA vo svete, obhajoba zločinov páchaných USA a NATO nie je zárukou mieru a je v rozpore s Ústavou SR a záujmami SR. Slúži na zdôvodnenie vynakladania finančných prostriedkov na zbrojenie).

Účinné režimy kontroly konvenčných zbraní v Európe a nešírenia zbraní hromadného ničenia;

(SR v tomto nerobí nič, skôr sú tu obavy z nanútenia jadrových zbraní na území SR Američanmi).

Spravodajská ochrana a podpora pri ochrane a presadzovaní bezpečnostných záujmov štátu;

(Spravodajská ochrana neexistuje. Iba slepá podriadenosť pri plnení úloh CIA, Mossadu a prípadne iných západných špionážnych agentúr. Bolo by dobré vedieť, či ešte stále chodia technici z Izraela „opravovať“ servery SIS).

Pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne a koordinovane reagovať na hybridné hrozby, vrátane dezinformácií;

(Za dezinformácie sú považované pravdivé snaženia alternatívnych médií dozvedieť sa pravdu. Pravda je mnohokrát zamlčiavaná tzv. mainstreamom za aktívnej pomoci štvavých médií SME a DenníkN. Práve mainstream sa podieľa na šírení nepravdivých alebo neúplných informácií spolu s politikmi. Naposledy prípad Vrbětice. Za viac dezinformačné možno považovať médiá tzv. hlavného prúdu. Nebezpečné je to, že politici si uzurpujú právo, že pravdivé informácie sú len tie, ktoré sú podávané nimi cez vybrané médiá).

Ochrana životného prostredia, verejného zdravia a kultúrneho dedičstva;

(Nefunguje. V prírode je mnoho chemikálií, časovaných ekologických bômb, napr. gudróny v Predajnej, skládka po spracovaní ropy firmou Petrochema Dubová, zlyhanie vlády – pandémia Covid 19, katastrofálne zanedbanie stavu kultúrnych pamiatok).

Energetická, surovinová, environmentálna a potravinová bezpečnosť;

(Neexistuje. Niekedy sme mali potravinovú a energetickú sebestačnosť. Systém bol po roku 1989 úmyselne zničený politikmi. Dnešné potraviny sú prechemizované a ohrozujú zdravie človeka).

Udržateľný rozvoj a prosperita štátu a spoločnosti, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, udržateľnosť verejných financií, rozpočtová zodpovednosť a transparentnosť, sociálna stabilita a súdržnosť, konkurencieschopné hospodárstvo, rovnomerný regionálny rozvoj;

(Prázdne frázy).

Z článku IV. Bezpečnostné prostredie SR vyberám:

Bod 17. Akceptujem v plnom znení. Je však potrebné poznamenať, že nie iba Slovensko, ale aj iné štáty sveta problém klimatických zmien ignorujú. Vedci dlhodobo upozorňujú na nebezpečenstvo zániku života na Zemi súčasnou činnosťou človeka. Militaristické USA a NATO majú na tom obrovský podiel viny.

Bod 19. Akceptujem v plnom znení. Je však schizofrenický, pretože politika SR robí v praxi presný opak!!!

Bod 26. Je zavádzajúci a nepravdivý. Útočí na Rusko bez dôkazov s použitím lživej propagandy. Mier na Ukrajine a Kryme ohrozuje priamo USA a NATO svojou agresiou.

Bod 30. Je zavádzajúci a nepravdivý. NATO nemá žiadnu zásluhu na našej bezpečnosti. Skôr naopak. Násilná prítomnosť SR v NATO je bezpečnostnou hrozbou pre SR.

Bod 36. (Akceptujem v plnom znení. Dovolím si ho odcitovať celý).

Pôsobenie cudzích spravodajských služieb

„Aktivity cudzích spravodajských služieb na území Slovenskej republiky, alebo mimo neho, proti celému spektru záujmov Slovenskej republiky alebo jej spojencov patria dlhodobo k najzávažnejším hrozbám s potenciálne výraznými dopadmi na bezpečnosť a stabilitu. Ich pôsobenie zahŕňa predovšetkým získavanie informácií, vrátane utajovaných skutočností, úsilie o utajený prienik do orgánov štátnej správy, bezpečnostných zložiek a orgánov kritickej infraštruktúry, ako aj strategickú korupciu, ovplyvňovanie politického rozhodovania a manipulácia verejnej mienky, špionáž, sabotáž a aktivity v oblasti hybridných hrozieb.“

V tejto oblasti nerobíme nič pre to, aby sme zabránili prenikaniu CIA, MOSSADU, MI6, SDECE alebo iných západných špionážnych služieb do vlády, parlamentu, iných štruktúr riadenia štátu vrátane silových rezortov. Mnohé mimovládne organizácie a viaceré médiá sú finančne vydržiavané týmito službami s cieľom ovplyvňovať politiku na Slovensku!!!

Bod 40. o nelegálnej migrácii je spracovaný nedostatočne, povrchne. Možno z neho nadobudnúť dojem, že predstavitelia SR sa snažia ospravedlňovať nelegálnu migráciu a nakoniec podľahnú tlaku EÚ o povinných kvótach pre migrantov. Politika EÚ je v tomto smere nezodpovedná a hájaca záujmy USA. Nie je v záujme SR prijímať migrantov, ktorí migrujú z krajín, kde nestabilitu vyvolali USA.!!!

Z článku V. Bezpečnostná politika SR vyberám:

Celý článok je pomýlený lebo vychádza z podmienky našej účasti v NATO, čo je pre SR bezpečnostná hrozba. SR ohrozuje svoju bezpečnosť aj kupovaním nezmyselných vojenských hračiek napr. v podobe second handových stíhačiek F-16. Za drahé peniaze sme kúpili americký šrot, ale na želanie USA. Nie je v poriadku ani rozhodnutie o výdavkoch na zbrojenie v podobe 2% z DPH. Ide o bezprecedentný nátlak USA, ktoré si takto zabezpečujú odbyt svojich zbraní. Naša slabá ekonomika tak dotuje americkú ekonomiku…

Bod 62. Akceptujem v plnom znení.

Slovenská republika vraj prijme legislatívne zmeny s cieľom zvýšiť účinnosť boja proti všetkým trestným činom korupcie. Zameria sa na zneužívanie právomoci verejných činiteľov a legalizáciu výnosov z trestnej činnosti.

Tento bod sa dlhodobo neplní, lebo nie je v záujme politikov odhaľovať ich trestnú činnosť v tomto smere. A obrovské majetky, ktoré takto nadobudli.

Celkovo hodnotím materiál ako deklaratívny, vychádzajúci z podriadenosti NATO, EÚ a USA. Nie je spracovaný objektívne, neodráža skutočné bezpečnostné potreby SR. Obsahuje množstvo fráz, zrejme skopírovaných z rôznych materiálov, keďže predpokladám, že sa k nemu vyjadrili a dali svoje návrhy aj ostatné rezorty.

Záver:

Slovenská republika je malá krajina nachádzajúca sa  v strategickom priestore Európy. Z hľadiska bezpečnosti musí jasne, zreteľne a objektívne pomenovať bezpečnostné hrozby a prijať také opatrenia, ktoré sú v skutočnom záujme SR. Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý nesmie byť podriadený cudzím záujmom. Politici tiež musia slúžiť slovenským a nie cudzím záujmom. A tento stav sme zatiaľ žiaľ nedosiahli.

To čo mi chýba v materiáli je vzťah k iným vážnym medzinárodným dokumentom. Charta OSN je spomenutá len deklaratívne a údajne sa BS SR ňou riadi. Stačí si prečítať uvedený dokument vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv a každému bude jasné, že požiadavky týchto dokumentov v materiáli BS SR nie sú zahrnuté. Takisto nie je spomenutá Bezpečnostná rada OSN, pravdepodobne z toho dôvodu, že USA a NATO jej princípy dlhodobo ignorujú a porušujú. USA a NATO porušujú aj Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Jeho ustanovenia sú porušované aj Slovenskou republikou takisto ako aj ustanovenia OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tieto dokumenty boli  z BS SR vynechané, pretože obsah BS SR by musel byť potom iný.

EÚ je v područí USA a ich riadiacej mašinérie. Mnoho politikov sú nimi korumpovaní. Iné vysvetlenie pre to, čo robia jednoducho nie je. Európa má byť hrdý mienkotvorný, nezávislý a mierový hráč na politickej scéne. Nie je. Preto ani bezpečnosť Európy nie je zaistená. Európa už mala dávno poslať amerických okupantov z Európy preč. Ich vojská nie sú žiadnou zárukou stability a mieru. Skôr naopak. USA majú vo svete okolo 800 vojenských základní. Ich vojenský rozpočet je skoro 750 miliárd dolárov. Čína na druhom mieste má rozpočet okolo 210 miliárd  dolárov. Rusko má cca desať krát nižší rozpočet a je na úrovni takých krajín (plus-mínus 20 miliónov dolárov ako napr. Saudská Arábia, Japonsko, Francúzsko, Nemecko, Južná Kórea a pod.).

Američania drzo proti dohodám s Ruskom rozširujú hranice NATO, vyvolávajú vo svete vojny, prevraty v rôznych krajinách sveta, vraždia nepohodlných politikov, vyvolávajú neistotu a strach medzi občanmi svojim militantným správaním, obviňujú Rusko z rôznych nedokázaných zločinov, vyprodukovaných na základe spravodajských hier a pod. USA tak robia z jedného dôvodu: Podriadenie si Ruska, rozbitie tejto krajiny, ekonomické ovládnutie jeho obrovského surovinového bohatstva. To je šialený plán porovnateľný len s plánmi Hitlera. A USA a NATO má byť zárukou mieru a bezpečnosti v krajine a vo svete? Každý kto to tvrdí je luhár…

Podľa Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v článku I. sa píše, že vojnové zločiny sú nepremlčateľné. Kto postaví predstaviteľov USA a NATO za páchanie vojnových zločinov pred súd? Ako je možné, že vôbec dovolí medzinárodné spoločenstvo, aby tieto zločiny beztrestne páchali? Ako je možné, že vláda SR, EÚ ako aj iné tzv. demokratické a nezávislé štáty zbabelo stiahli chvost a nepoukážu na tieto zločiny a dokonca sa na nich podieľajú? Kam sme to dospeli? Kde sa špirála obchodu so smrťou zastaví?

Jednoznačným cieľom agresívnej politiky USA je vyvolanie vojny v Európe proti Rusku. Podnecujú krajiny Európy k tomu všetkými možnými spôsobmi. Európa by sa mala vzdať tohto samovražedného cieľa na objednávku USA.

Vyzývam občanov Slovenska a Európy a vojakov armád na všeobecné protesty proti takémuto konaniu bábkových a skorumpovaných vlád a odmietnutiu príprav na vojnu v zmysle článku 32 Ústavy SR, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Z mesta SNP Ivan Štubňa

https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 120

Celkové hodnotenie: 23.57

Priemerná čítanosť: 1899

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Xiaomi vyvracia informácie o MIUI 13: Príde vôbec tento rok?

  0 icon

  Po príchode nadstavby MIUI 12.5 do prvých Xiaomi zariadení sa začali vynárať chýry o nadstavbe MIUI 13. Čínsky gigant nemá vo zvyku predstavovať „polovičné“ nadstavby, ako je tomu v prípade MIUI 12.5, a preto by sme za normálnych okolností už teraz očakávali prvé informácie o pripravovanej „trinástke“. Doteraz dostupné správy…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA