Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR SR. Vzhľadom na minulosť vyššie uvedených vysokých politických funkcionárov ako aj na ich nízku odbornú úroveň, spochybniteľnú morálnu integritu a mentálnu výbavu by bolo naivné si myslieť, že ako usvedčení plagiátori vyvodia z toho osobnú zodpovednosť a podobne, ako rakúska ministerka práce a rodiny Ch. Aschbacherová obvinená z plagiátorstva okamžite abdikujú. Na rozdiel od rakúskej ministerky sme sa od našich politikov dozvedeli len samé výhovorky, zavádzajúce zdôvodnenia a klamstvá, nie však ospravedlnenie a následný odchod do politického dôchodku.

Prijatá novela, účinná od 1.1.2021, v prípade podozrenia z plagiátorstva záverečných prác dáva právo rektorom univerzít vymenovať komisiu, ktorá potvrdí alebo vyvráti toto podozrenie a v prípade, že sa skutočne jedna o plagiát, podá rektorovi návrh na odobratie titulu danému plagiátorovi. V prípade, že sa dotyčná osoba, podozrivá z plagiátorstva odvolá proti rozhodnutiu rektora, jeho odvolanie posúdi odvolacia komisia, čo samozrejme nemusí znamenať definitívne ukončenie celého procesu. Vždy tu ešte existuje možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na súdne orgány, na rozhodnutie ktorých sa môže čakať pomerne dlhú dobu. Už samotná procedúra dokazovania a následného určovania miery previnenia, časovo náročného rozhodovania a veľmi pravdepodobného odvolávania sa jednotlivcov podozrivých z plagiátorstva k súdnym orgánom, svedčí o nedokonalosti prijatej novely Vysokoškolského zákona, vymožiteľnosť ktorej je vážne spochybniteľná. Bolo by mylné sa domnievať, že usvedčení plagiátori zaujímajúci vysoké štátne funkcie budú iniciovať vypracovanie a prijatie účinného proti plagiátorského zákona. To by sme už mohli od politikov rovno žiadať, aby prijali funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, aby prijali zákon o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov alebo aby sa aktívne podieľali na prijatí protikorupčného zákona.

Je naivné očakávať, že jednou novelou je možné odstrániť tak rozšírený jav, akým je problém plagiátorstva, s ktorým sa stretávame pri obhajobách záverečných prác na vysokých školách. Vyššie uvedení politickí činitelia usvedčení z plagiátorstva predstavujú len vrchol pomyselnej pyramídy, pretože, vychádzajúc aj z vlastných dlhoročných pedagogických skúsenosti na viacerých fakultách môžem zodpovedne prehlásiť, že plagiátorstvo je masovým javom. Je výsledkom v prvom rade veľmi nízkej vzdelanostnej úrovne poslucháčov a absolventov našich vysokoškolských pracovísk, z ktorých len menšia časť (okolo 25-30%) spĺňa kritéria pre štúdium na vysokej škole. K podobnému názoru prichádza aj spisovateľ a prozaik A. Lauček, podľa ktorého „úroveň vysokoškolského štúdia je alarmujúca. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia prichádzajú na Slovensku do práce pologramotní magistri, inžinieri a doktori. Ich bakalárske a diplomové práce sa hmýria pravopisnými a štylistickými lapsusmi a preštylizovanými textami, ktoré si posťahovali z internetu. Absorbovaniu vedomostí a ich rozvíjaniu sa vzpierajú, uchyľujú sa k plagiátorstvu, odpisovaniu a podvádzaniu“. Podľa výsledkov prieskumu iniciatívy To dá rozum, zverejnených expertkou pre vysoké školstvo R. Hall až „84% študentov si myslí, že ich spolužiaci odovzdávajú plagiáty. Tretina respondentov si priznala, že nie sú schopní písať na úrovni akademickej formy, t. j. odborne. Pomerne veľká časť respondentov uviedla, že sú si vedomí, že im za plagiátorstvo nehrozí žiaden postih“. Otvorene povedané, uvedené údaje sú alarmujúce a viac ako znepokojujúce, vyžadujúce si skutočné a realistické, nie však alibistické riešenia typu prijatej novely Vysokoškolského zákona.

Problém plagiátorstva je výsledkom množstva neriešených a prehliadaných problémov, ktoré sa za obdobie viac ako 30 rokov nahromadili a ktoré žiadna doterajšia vláda nevedela, resp. nechcela riešiť cestou radikálnej a komplexnej reformy vysokých škôl. Riešenie nízkej, resp. klesajúcej úrovne nášho vysokoškolského vzdelávania si vyžaduje komplexný prístup zahrňujúci dôležité zmeny vo všetkých oblastiach fungovania vysokoškolských zariadení, počnúc sprísnením kritérií pri prijímaní záujemcov o vysokoškolské štúdium, znížením počtu záujemcov o vysokoškolské štúdium, znížením počtu vysokých škôl a končiac zmenou ich financovania. Vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý poskytuje príspevok tohto charakteru zmienim sa v ňom len o tých podstatných a nevyhnutných opatreniach, bez ktorých nie je možné dosiahnuť zvýšenie kvality absolventov, vrátane odstránenia príčin tak rozšíreného javu, akým je plagiátorstvo.

Jednou z príčin nízkej kvality našich vysokých škôl je ich veľký počet (sme unikátom, čo sa týka počtu vysokých škôl na celkový počet obyvateľstva) ako aj veľké množstvo prijímaných uchádzačov o štúdium.  Dnes sa na jednotlivé typy vysokoškolského štúdia hlási viac ako 70% maturantov, čo v porovnaní s obdobím pred rokom 1989 je niekoľkonásobne viac. Nemyslím si, že dnešná „štúdia chtivá“ mládež je vzdelanejšia a intelektuálne zrelšia než tá pred rokom 1989. Práve naopak. Ukazuje sa, že kvantita v tomto prípade sa nepremietla do kvality. Dôležitým nástrojom znižovania počtu vysokých škôl sa musí stať nový spôsob ich financovania. Doterajší systém financovania prostredníctvom normatívov, ktorý zohľadňoval len počet študentov, pričom nebral do úvahy kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách, množstvo zbytočných a nepotrebných odborov ako aj produkciu neumiestniteľných absolventov je vážnou prekážkou na ceste skvalitňovania vysokoškolského štúdia. Je preto nevyhnutné vypracovať všeobecne akceptovateľné a objektívne kritéria ich financovania, ktoré budú brať do úvahy dôsledné a neodpustiteľné splnenie všetkých akreditačných kritérií, potrebu existujúcich študijných odborov a programov, skutočné uplatnenie absolventov na trhu práce ako aj záujem firiem, podnikov a inštitúcií o absolventov konkrétnych odborných zameraní.

Znížením počtu vysokých škôl a univerzít sa nevyhnutne zníži aj počet uchádzačov o vysokoškolské štúdium a to ako v dennom, tak aj v externom a distančnom štúdiu. Veď nie je žiadnym tajomstvom, že na vysoké školy a univerzity sú prijímaní (a to neraz bez prijímacích pohovorov, čo je závažná chyba) držitelia maturitných vysvedčení často krát nespĺňajúci základné vedomostné predpoklady k vysokoškolskému štúdiu, v dôsledku čoho sa vysokoškolské štúdium stáva masovou záležitosťou pripomínajúcou masový nábor, v dôsledku čoho zákonite dochádza k znižovaniu kvality vysokoškolského štúdia a kvality študentov a absolventov našich vysokoškolských zariadení. Zníženie počtu v praxi neuplatniteľných absolventov ako aj poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania sa musí dotýkať hlavne vysokých škôl produkujúcich veľký počet absolventov z oblasti humanitných a spoločenských vied (absolventi filozofie, sociológie, psychológie, sociálnej práce, politológie, verejnej správy, práva a pod.), študujúcich hlavne na súkromných vysokých školách, ktoré na externé, resp. dištančné štúdium prijímajú tisíce poslucháčov, pričom sami nedisponujú adekvátnymi personálnymi, odbornými, vedeckými, materiálnymi a priestorovými kapacitami. Nie je ničím prekvapivým, ak sa totožné, resp. veľmi podobné  študijné odbory a programy študujú aj na desiatich vysokých školách a fakultách, pričom ide o študijné programy produkujúce veľký počet absolventov pre úrady práce, resp. pre rekvalifikačné kurzy. Výsledkom je veľmi nízka úroveň poskytovaného masového vysokoškolského vzdelávania, kvalita ktorého nedosahuje úroveň našich starších a už etablovaných vysokých škôl a univerzít. Je všeobecne známym faktom, že súkromné vysoké školy, pripomínajúce skôr „vysokoškolské učilištia“ neplnia dôsledne vzdelávaciu funkciu, ale fungujú skôr ako podnikateľské subjekty, s cieľom vytvárania zisku pre svojich „akcionárov“, t. j. majiteľov týchto pracovísk. V prípade súkromných vysokých škôl sa v podstate jedná o „masovú výrobu držiteľov vysokoškolských diplomov“, v dôsledku čoho tieto školy devalvujú hodnotu vysokoškolského štúdia a vysokoškolských diplomov, takže existencia väčšiny z nich je problematická a spochybniteľná. Práve väčšina týchto škôl prispieva k znižovaniu úrovne vysokoškolského štúdia a devalvácie hodnoty vysokoškolských záverečných prác a diplomov. Nie náhodou, práve na takýchto školách sa najčastejšie stretávame s prejavmi „rozdávania“, resp. „predávania“ diplomov ako aj s prípadmi nečestných praktík uplatňovaných pri záverečných štátnych skúškach a obhajobách záverečných prác plných plagiátorského obsahu.

Jedným, nie však jediným spôsobom, ako dosiahnuť zníženie počtu na Slovensku pôsobiacich vysokoškolských pracovísk je sprísniť prácu Akreditačnej agentúry, cieľom ktorej je kontrola úrovne a kvality poskytovania vysokoškolského štúdia. Je nevyhnutné, aby táto agentúra vykonávala svoju činnosť nekompromisne, dôsledne a objektívne, teda v prípade, ak zistí, že konkrétna vysoká škola, resp. fakulta nespĺňa podmienky akreditácie (napr. nedostatočný počet a nedostatočná odborná kvalifikácia garantov študijných odborov, nesplnenie kvalifikačných podmienok pedagogických zamestnancov, nedostatočné vedecké výstupy a slabý vedecký výskum, nízky počet vedeckých výstupov v karentovaných časopisov a zborníkov a pod.), agentúra, na rozdiel od doterajšej praxe, v žiadnom prípade neposkytne takejto škole prechodné obdobie na odstránenie zistených nedostatkov. Takýmto školám sa musí bez akýchkoľvek podmienok odobrať akreditácia, právo udeľovať vysokoškolské diplomy a uchádzať sa o štátne finančné príspevky, v dôsledku čoho sa vysoká škola, resp. fakulta ocitnú v situácii straty záujmu maturantov pokračovať v štúdiu na takýchto vysokoškolských pracoviskách, ktorým neostane nič iného ako ukončiť svoju činnosť v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania a požiadať o svoje vyradenie zo siete vysokoškolských zariadení. Riešením, o ktorom sa zvykne hovoriť nie je prax zlučovania vysokoškolských pracovísk a fakúlt, pretože to by znamenalo, že z jednej nekvalitnej vysokej školy, resp. fakulty sa množstvo študentov presunie na iné, v nejednom prípade na kvalitnejšie pracoviská, čím sa nekvalita z predchádzajúcich škôl prenesie na tie kvalitnejšie.

S cieľom lepšej orientácie záujemcov o vysokoškolské štúdium pri ich výbere vysokej školy je potrebné zaviazať všetky fakulty a univerzity každoročne zverejňovať uplatniteľnosť svojich absolventov na trhu práce v tom odbore, ktorý vyštudovali. Aj to je cesta, ako sa môžu vysokoškolské inštitúcie propagovať na verejnosti a uchádzať sa o budúcich študentov, ako sa záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu lepšie zorientovať pri výbere kvalitnejších vysokoškolských pracovísk a zároveň je to aj cesta, ktorá pomôže vyselektovať nekvalitné vysokoškolské pracoviská pôsobiace na Slovensku.

Vysokoškolské štúdium (neberúc do úvahy tretí stupeň doktorandského štúdia) je ako pravidlo rozdelené na dva stupne štúdia, na trojročné bakalárske a dvojročné magisterské, resp. inžinierske štúdium. Predpokladom prechodu na druhý stupeň štúdia je úspešná obhajoba bakalárskych prác a úspešne vykonanie štátnych bakalárskych štátnic. K príprave a k počiatočným aktivitám nad bakalárskymi záverečnými prácami študenti ako pravidlo pristupujú začiatkom tretieho roka štúdia, kedy si vyberajú tému práce a kedy je im pridelený  školiteľ. Vo väčšine prípadov samotné spracovanie témy sa začína v letnom semestri tretieho ročníka, t. j. dva a pol roka po nástupe študentov na vysoké školy, čo je veľmi krátka doba na to, aby študenti (až na malé výnimky), aj vzhľadom na ich nedostatočnú kvalitu a slabé vedomosti boli schopní spracovať materiál na požadovanej odbornej úrovni. To je dôvod, prečo v obsahu väčšiny bakalárskych záverečných prác nachádzame množstvo citácií, parafráz a neraz aj celé strany doslovne prevzatých z iných publikácií, takže spĺňajú znaky plagiátorstva. Zamedziť tomuto javu je možné zrušením vypracovania a obhajob bakalárskych prác, v dôsledku čoho študenti získajú viac času na lepšiu a dôslednejšiu prípravu na bakalárske štátnice, úspešné absolvovanie ktorých by malo byť jediným kritériom k postupu do vyššieho stupňa štúdia.

Zrušenie vypracovania a obhajob záverečných bakalárskych prác by viedlo k odstráneniu niektorých povinností tvoriacich náplň práce vysokoškolských pedagógov, ktorí, okrem administratívnej, vedecko výskumnej, publikačnej a grantovej činnosti musia vykonávať aj veľmi dôležitú pedagogickú činnosť, súčasťou ktorej je aj povinnosť viesť ako školiteľ seminárne a záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne a doktorandské) a zároveň plniť úlohu oponenta k týmto prácam. Ak berieme do úvahy rastúci počet študentov, nie je žiadnou výnimkou, ak jeden odborný asistent v jednom školskom roku je školiteľom 30 – 35  záverečných prác a zároveň podobný počet prác hodnotí v pozícii oponenta. Vyžaduje si to nielen pozorne prečítať tieto práce ale aj napísať odborný posudok, ktorý by objektívne ohodnotil úroveň posudzovaných prác. Vzhľadom na množstvo iných povinností, nie vždy je zo strany pedagógov možné venovať 100% pozornosť obsahu prác, čo môže viesť k tomu, že k obhajobe môžu byť odporúčané aj práce nižšej kvality a v nejednom prípade aj plagiáty. Zrušením bakalárskych záverečných prác by sa do značnej miery eliminovala veľká záťaž školiteľov a oponentov, v dôsledku čoho by mohli venovať viac času a pozornosti iným záverečným prácam.

To sú len niektoré z nevyhnutných opatrení, smerujúcich k zvýšeniu kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, kvality našich vysokoškolských pracovísk a ich absolventov. Je zarážajúce, že naša najkvalitnejšia univerzita, ktorou je Univerzita Komenského v Bratislave sa v rebríčku svetových univerzít pravidelne umiestňuje okolo 500 miesta, čo samo o sebe svedčí jednak o veľmi nízkej kvalite našich vysokoškolských pracovísk a jednak o nutnosti prijať a realizovať radikálnu a komplexnú reformu nášho vysokoškolského vzdelávacieho systému.

PhDr. Štefan Surmíánek, CSc. Košice.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 75

Celkové hodnotenie: 18.05

Priemerná čítanosť: 1695

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA