Voliči verzus nevoliči, voľby a ľudské práva

Každá ľudská bytosť ako individuálna, jedinečná, zvláštna a neopakovateľná ľudská osoba, disponuje súborom základných ľudských, osobných, neodňateľných, nezameniteľných a neodcudziteľných práv.
Okrem základného ľudského práva na život od jeho počatia po prirodzenú smrť, vekom a spôsobilosťami nadobúda občianske, politické a náboženské práva a právo na výhradu vo svedomí. A k nim ostatné akcesorické práva, ak takéto práva pozná slovenská ústava a zákon.
Súčasťou občianskych, v časti politické práva ide o právo voliť (aktívne volebné právo) a byť volený (pasívne volebné právo). Volebné právo je osobné, slobodné, neodňateľné, nezameniteľné a neodcudziteľné. Právo voliť a byť volený upravuje ústava a zákon.
Nevoliči majú osobné motivácie pre neúčasť vo voľbách. Od ignorancie a nezáujmu, až k odmietnutiu systému. Iní sa rozhodli nevoliť menšie zlo a ďalší zistili, že pred voľbami majú hodnotu NULA, pri volebnej JEDNA a po voľbách zasa NULA.
Voľba za každú cenu nemá cenu. Jednomyseľné voľby a hlasovanie už dnes nie sú v povinné, ale slobodným ľudským právom, občianska spoločnosť je diferencovaná a politikami „centrálneho ústredného kúrenia troch kráľov“ názorovo a politicky diverzifikovaná a atomizovaná, a netvorí jednotný národný front.
Samozrejme, to nie je dobre a je to stále horšie, ale za stav vecí verejných a spoločných, vnútorné a vonkajšie politiky štátu nie je zodpovedný volič, ale to, čo sa mu na jeho voličský stôl ako cyklické štvorročné menu, alebo v medzičase (komunálne voľby, župné voľby, voľby do európskeho parlamentu) predkladá…
Bez mandátu voličov a občanov, má byť Slovensko zavlečené do pochybného „jadra“ čohosi, čo je v spôsobe ďalšej existencie samé pochybné…
Takzvané „jadro EÚ“ sa vo vládnom volebnom programe ale ani v Lisabonskej zmluve nenachádza.
Spoločnosť je rozdelená aj na voličov a nevoličov. Marek Gábrik, vš študent, sa aktivisticky zapojil do kampane proti nevoličom: „Nevoliči nemajú právo na kritiku!“ A on sa s nevoličmi „nebaví“.
Našťastie ostáva len v rovine „nevoliči verzus nebaviči. Je ešte na hrane, ktorú ak prekročí, stane sa porušovateľom základných ľudských práv v časti občianske a politické práva občanov, ktoré v prípade nevoličov nesmú byť žiadnym spôsobom obmedzované alebo odopierané, len na základe zákona, ak taký zákon slovenský právny poriadok pozná…
Ľudia bez názoru sú nečitateľní, nezrozumiteľní, nepredvídateľní. Ľudia bez vlastností.
Vítam stav, keď mať akýkoľvek názor je lepšie ako nemať žiadny. Vidím to ako také demokratické…
Pred každými voľbami sa ozýva: „Poďte voliť, ide o veľa, kto nevolí, nemá právo byť občan.“

Občana možno len prosiť, prípadne žiadať (zákon), nie nútiť.
Tak kážu základné ľudské práva v časti občianske a politické práva:
Právo voliť (aktívne volebné právo) a byť volený (pasívne volebné právo).
                                      
Kedy nešlo o budúcnosť? Kedy nešlo o veľa? A kedy nám raz nepôjde úplne o všetko?
Väčšina volebných subjektov (politici a strany) voličský elektorát prosí, nik z nich si nedovolí prikazovať občanom ich volebnú účasť. Občana možno len prosiť, prípadne žiadať (zákon), nie nútiť. Tak kážu základné ľudské práva v časti občianske a politické práva: Slobodné právo voliť (aktívne právo) a byť volený (pasívne právo).
Ibaže v zákulisí a inde, volajú po sankciách. A zvažujú zákonné možnosti.
K uplatneniu osobného volebného práva ako všeobecnej povinnosti, nemožno nikoho prinútiť ani zákonom. Ani ak by voličský elektorát hrozivo klesol pod 50 percent oprávneného voličstva. Skeptikov a nevoličov pribúda.
To, čo robí soc-dem. vláda je samozrejmosť, vyplývajúca z toho, že ekonomika je v konjunktúre. Po nej ale nabetón príde ďalšia kríza ešte nevídaných rozmerov.
Na stole reálne demokratického parlamentu nesmie ani omylom pristáť žiadny z podobných lákavých návrhov zákonov na udržanie rúcajúceho sa systému:
1. Obmedzenie občianskych a politických práv nevoličom.
2. Zákon o povinných voľbách.
3. Zákaz kritiky systému nevoličmi.
Alebo ako tri v jednom plus sankcie.
Slovensko, v etape európskej post demokracie je ešte ako zatiaľ ako-tak demokratické zriadenie, so simplicitnou parlamentnou demokraciou, a v nej dierou v demokratickom systéme, ktorou je svojvoľná cesta do „jadra“ EÚ, len z rozhodnutia vlády, bez súhlasu občanov, voličov…
Slovensko sa tým stáva totalitnou diktatúrou.
Všeobecná občianska a politická gramotnosť aj v oblasti ľudských práv je zrkadlovým obrazom stavu vzdelávania a kvality vyučovania predmetu občianska náuka a etika.
Marek Gábrik mi „podbehol“ so svojím článkom, aby som aj a nielen jemu, že voliči aj nevoliči majú právo na slobodný názor a presvedčenie: Voliči svojimi volebnými hlasmi, nevoliči hlasovaním nohami. Ostatní nevoliči nie sú zaujímaví…
Spravidla je dobré počuť alebo čítať názor aktívnych nevoličov, má rácio.
https://blog.hlavnespravy.sk/2245/kto-nevoli-nema-pravo-kritizovat/
Ak voliči, nebaviči s nevoličmi spochybňujú právo na názor nevoličov, nevoliči majú recipročné právo na kritiku voličov a ich pochybné volebné rozhodnutia.
Druhá časť:
Volebné právo a vzdelanie
Aktívni voliči by okrem veku 18 rokov mali mať pre svoju minimálnu voličskú spôsobilosť minimálne základné vzdelanie.
Keďže ubúda aktívnych voličov, systém uvažuje aj o znížení vekovej hranice. 🙂
K pasívnemu volebnému právu – videli volební kandidáti pred tým, než sa rozhodli kandidovať: Zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách a rokovací poriadok, ktoré sú alfou a omegou každého starostu, primátora a predsedu VÚC?
Čím vyšší samosprávny celok, tým vyššie nároky na vzdelanie volebných kandidátov, čo zodpovedá miere a rozsahu ich zodpovednosti za samosprávny celok a objem spravovaných finančných prostriedkov.
Politický analytik Ján Baránek: „Keď bola táto demokracia ochotná vyrovnať sa s tým, že sa tu volia negramotní starostovia, musí sa vyrovnať aj s Kotlebom.“
No, pán Kotleba je gramotný stredoškolský učiteľ informatiky, ibaže jeho voliči majú deficity vzdelanosti.
A potvrdzujem: Ak negramotní volia negramotných starostov, máme negramotné obce.
Kotlebovu stranu volilo množstvo stredoškolákov.
Škola a rodina musia vzdelávať a vychovávať k aktívnemu občianstvu. Ale musí to byť gramotná rodina a gramotná škola.
A na to slúži Občianska náuka a výchova a etika. Ibaže často nekvalifikovane vyučovaná (niet aprobovaných učiteľov) alebo nevyučovaná vôbec (kamuflovaná).
Baránekov názor nie je osamelý hlas, volajúci po potrebe úpravy pasívneho aj aktívneho volebného práva aj v časti vzdelanie voličského elektorátu, ale aj a najmä vzdelania volebných kandidátov.
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Baranek-k-VUC-Ked-bola-tato-demokracia-ochotna-vyrovnat-sa-s-tym-ze-sa-tu-volia-negramotni-starostovia-musi-sa-vyrovnat-aj-s-Kotlebom-293965
Politikom sa to nepáči, lebo potrebujú negramotných aktívnych voličov, aby nimi boli aktívne volení hoc za tabak, cigarety a 5 eur.
Pre nich je „každý hlas dobrý“ a farizejsky sa odvolávajú na všeobecné základné ľudské práva.
Ak ústava upravuje vek, odbornosť a iné spôsobilosti volebných kandidátov na vybrané volené ústavné funkcie, mala by upravovať aj minimálne vzdelanie pre volené funkcie do obecných a mestských a regionálnych samospráv.
Prečo by všeobecný aktívny volič nemal mať minimálne ukončené základné vzdelanie?
Prečo by volebný kandidát na starostu nemal mať minimálne stredoškolské vzdelanie?
Prečo by primátor nemal byť aspoň bakalár?
Prečo by predseda VÚC nemal mať magisterské vzdelanie?
Ak teória a dokumenty o základných ľudských právach tvrdia, že ľudské práva sú rovné pre všetkých a rovnosť práv vyžaduje aj rovnaké zaobchádzanie, prečo tie práva rovnako neplatia pre vybrané volené ústavné funkcie, či už parlamentom, alebo priamo (prezident)?
Úroveň vzdelanosti slovenského ľudu a občianskej spoločnosti sa má prejaviť a priamo odrážať aj v takom významnom občianskom a politickom akte, akým sú voľby do všetkých zastupiteľských zborov na všetkých úrovniach od obcí až po slovenský parlament a prezidenta.
Pred voľbami, pri voľbách ale aj po nich až do ďalších volieb majte na pamäti a hovorte si v duchu i nahlas:
„Som štát.“ Alebo ako vy, vaša osoba, ako súčasť občianskej spoločnosti: „Aj ja som štát.“ Slová Ľudovíta XIV. parafrázoval T.G. Masaryk.
A točte pri tom v duchu i nahlas mantru (žiadny orwellizmus ale pravda):
„Všetko je v rukách a na vôli občanov. Aj v mojich. A na mojej.“
Ste občania a občianky. Člováci a človenky. 🙂
Alebo sa mýlim?
A ak to nefunguje, pokojne sa vzdajte svojho volebného práva. Vaše ostatné práva ostanú nedotknuté. A pokojne kritizujte.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan
P.S. Odkaz pre Mareka Gábrika a nielen: Som všeobecný nevolič od prvého kola prezidentských volieb (stačilo). Ešte ako volič som „prečítal“ charaktery prezidentských kandidátov, vyhodnotil ich psychologické profily (dnes potvrdené…) všeobecný volebný názor (stav prieskumov) a šance na zvolenie môjho kandidáta.
K rozhodnutiu vzdať sa svojho aktívneho volebného práva prispelo aj poznanie, že predošlé ani súčasná vláda nesplnili moje požiadavky vo veci zmien zákona o politických stranách, volebného zákona, zákona o petičnom práve a referende. Funkčného referenda sa boja ako čerta. Lebo ich demokracia rovná sa „odtál-potál“. 🙂
Je toho viac: Počet volebných obvodov rovný počtu krajov, nie mentálne simplexný, ale aktívne mysliaci dvojkomorový parlament a v ňom zákon zvaný „kĺzačka“. Čísla sú až na poslednom mieste: Na prvom je rozum a duch.
A dodávam – aj zákona o mimovládnych organizáciách:
Vláda odovzdáva politickú moc novej, progresívnej ľavici neomarxistov.
A to je v priamom rozpore s Čl.1, ods. 1 Ústavy SR, čo je návrat do 60-tych rokov minulého storočia v západnej Európe a v USA, je to tam aj dnes, mohutnie to, platí to Soros, a toto ja voliť nebudem. Mimo vládny program to sedí na nevolených stoličkách MPSVaR a vyrába to tam „progresívne ultra ľavicové ľavicové stratégie a akčné plány“.
Ratifikáciu „progresívneho Istanbulského dohovoru“ ministerka spravodlivosti s „pokorou“, vynútenou chýbajúcou politickou vôľou a nezáujmom (odmietnutie) racionálne premýšľajúcej spoločnosti, zo stola a programu dní, a chcem veriť, že definitívne, stiahla.
Moja trpezlivosť, nádej a dobrá vôľa zhasli, ďalšie šance starým ani novým politikom a ich stranám, ani „nezávislým“ im už ako „ich“ volič nedám.
Moje ostatné občianske a politické práva ostali nedotknuté.
Pekne pozdravujem. 🙂

Funkcia predsedu samosprávneho kraja, župana, je funkcia regionálneho prezidenta.
Jednokolová voľba znížila jeho vážnosť a „ubrala“ z demokracie.
Ján Baránek k jednokolovej voľbe:
„Priatelia, táto nadnášajúca hlúposť, napriek všetkému, má svoje čaro. Odhaľuje hlupákov. Teraz by som mal napísať – napriek tomu, choďte voliť. No nemôžem to napísať. Lebo ja voliť nepôjdem. Nebudem sa aktívne zúčastňovať na svojvôli idiotov, ktorí systém pokazili. Nie. Pustím si Johna Mayalla a budem počúvať blues. Popri tom budem pozerať, ako sa na púšti Gobi tlčú blázni a sem tam nejaký Mongol. Blues sa mi k tomu hodí. Blues je široký, pokojný a ležérny. Ako púšť. A John Mayall nie je blázon.“ (fejzbúk, vložené  31.10. o 0,15 hod.)
https://www.facebook.com/jan.baranek?hc_ref=ARSLDr9sjx7lScobIpheYVJ_b6zSmsO8yFPV76tF_w_eruDrbRMTP69s0_C6pUgsjNQ&fref=nf
Tým, ktorí nesledujú politiky svojho úradu samosprávneho kraja, nepoznajú históriu a volebné programy volebných kandidátov a kandidátok z predvolebných debát, ísť k regionálnym voľbám 4. novembra 2017 neodporúčam. Bolo by to nezodpovedné. Poškodili by tým svoj región a jeho občanov. Nerozhodujte sa až pri volebných urnách. Volebné miestnosti nie sú stávkové kancelárie ani herne. Voľby nie sú lotéria.
Voľby to ste vy.
Predvolebnú debatu volebných kandidátov do VÚC Banská Bystrica som si pozrel v premiére aj v repríze na druhý deň.
Občania a najmä volební kandidáti by mali poznať kompetencie kraja a jeho predsedu.
To bola debata á la kvíz: Kto čo vie…
Debatu som nehodnotil politicky ale odborne.
Nezávislý kandidát na župana BBSK Ján Lunter nie je nezávislý kandidát, je závislý kandidát, zaviazaný proti kotlebovskej koalícii…
Netrpím nostalgiou za Slovenským štátom.
Belicu by som poslal do sociálno-demokratického dôchodku. Vyčerpal sa, už nemá vôbec Nitranom a kraju čo ponúknuť.
Sledoval som prehovor „slovenského prezidenta“ k slovenským občanom tri dni pred voľbami do VÚC…
Máva v čítačke naznačené aj miesta nádychov a jeho obvyklých precítených výdychov…
Je nezáujmom občanov a politickým fašizmom hlboko emočne dotknutý…
Vždy som chcel mať prezidenta, ktorého si nebudem len ctiť, ale aj vážiť…
Akosi mi to zasa nevyšlo…
Nasledovali apelačné príhovory a výzvy predsedu parlamentu (čítačka zichrovaná papierom) a predsedu vlády.
Moja výzva:
Občania a občianky, člováci a človenky, ak chcete ostať v systéme matrixu, v ktorom žijete, ktorý ste si vy, alebo vaši rodičia euforicky vyštrngali kľúčmi v 89-tom, volíte ho a tým ho legitimizujete,
choďte voliť.
Do nohy.
Alebo nohami.
Alebo ide o všetko, alebo o nič.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Vložené v nedeľu 5.11.2017:
Na otázky televíznych redaktorov, či pôjdete voliť, ste v sobotu zväčša svorne odpovedali: „Samozrejme, veď to je predsa naša povinnosť!“
Blbosť.
Zle!
Člováci a Človenky!
To je vaše slobodné ľudské právo.
Nie povinnosť!
A vy, len vy, každý, každá, sa sami a samé, láskavo a milostivo slobodne rozhodnete, či váš majestát ľudskej osoby voliť pôjde alebo nie…
Niektoré krajiny EÚ, ako Belgicko, Cyprus, Grécko, Luxembursko, sú štáty, kde sú voľby povinné a neúčasť sa trestá sankciami alebo peňažnými pokutami…
Vedzte, že tieto štáty porušujú základné ľudské, občianske a politické práva v časti volebné právo.
K volebnému právu patrí aj základné ľudské právo na výhradu vo svedomí.

Volebná kandidátka na županku Nitrianskeho samosprávneho kraja, Renáta Kolenčíková, zisk len 2,25 percenta (Belica 34,5, Grešo 17, Uhrík 15 percent).
Dávam podnet MPSVaR Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí pre diskrimináciu žien v prístupe do špičkových verejných politík!
Keď „mohla“ Erika Jurinová v Žiline, nemohli aj inde?
Treba zaviesť povinné kvóty!
Nech žije rodová rovnosť!
Chlapi, odstúpte! 🙂

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.25

Priemerná čítanosť: 1120

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre zločin…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest odňatia…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  Blaha sa pýta, či ho budú špehovať, alebo ho rovno zatvoria, keďže podľa ministra Naďa predstavuje "bezpečnostné riziko"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD zverejnil na sociálnej sieti reakciu na vyjadrenia ministra obrany Jaroslava Naď z OĽaNO o…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA