AKO SA BRÁNI ZVRCHOVANOSŤ.

Dnes je 17. júl, kedy si pripomíname vyhlásenie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Najlepšími slovami sú skutky. Nepomôžu však ani vatry, ale dôratzné a systémové kroky na úrovni štátu.  Pred deviatimi rokmi (2011) som konkrétnym opatrením – návrhom na obranu štátnej suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky v parlamente reagoval na akt jej narušenia a spochybnenia našim južným susedom. Tu je link na audiovizuálny záznamhttps://tv.nrsr.sk/videokanaly/osoba/5/RafaRafa?id=65376

Takto nejako sa má robiť efektívna obrana princípu zvrchovanosti, aby územie Slovenska aj všetci obyvatelia mali ochranu a pocit istoty a bezpečia od vlastného štátu pred cudzími pazúrmi…

Tie z juhu si po zákone o dvojakom občianstve trúfli na prijatie najvyššieho zákona (ústavy) s rovnakými cezhraničnými nárokmi na časť občanov SR. Na záver, v riadnom vystúpení k rozprave, som analyzoval všetky neprijateľné akty a ohrozenia, ktoré z novej maďarskej ústavy vyplývajú.  Aj dnes, žiaľ! Zdôrazňujem, že šlo a stále ide o legitímnu REAKCIU voči prijatiu maďarskej ústavy s de fakto nárokmi na časť územia aj vymanenia časti obyvateľov zo štátneho zväzku so SR… Ešte aj Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí, uznal oprávnenosť reakcie a problém v slovensko-maďarských vzťahoch… ale samozrejme, koalícia Radičovej vlády s Mostom-Híd prišla s miernejšou verziou reakcie (cez zahraničný výbor NR SR), ale podarilo sa a moja iniciatíva v mene SNS padla na úrodnú pôdu! Zdôrazňujem, že sme vtedy (2011) boli v opozícii! Takto sa v praxi premieta ochrana Slovenska, zvrchovanosti a zabezpečuje sa naša suverenita.

KTO JE KOMPETENTNÝ OCHRAŇOVAŤ ZVRCHOVANOSŤ

Na to však musíte mať guráž, vedomosti a dobre zvolenú taktiku boja. V roku, v ktorom Strana maďarskej komunity predložila premiérovi pri 100.výročí Trianonskej mierovej zmluvy nehorázne požiadavky na autonómiu južných území je potrebné každý deň strážiť zvrchovanosť, ktorú by mohli aj nevedomky ohroziť diletanti, ktorí momentálne riadia republiku. Aj preto musí byť na scéne silná národná strana s dôraznou, systematickou, principiálnou politikou ochrany suverenity a zvrchovanosti Slovenska. Tú ohrozuje nielen iredenta nášho južného suseda, ale aj militarizmus paktu NATO smerom na Východ a megalomanské federalistické mocenské chúťky Bruselu, v súčinnosti s ekonomickou globalizáciou a plazivým šírením národ, rodinu, tradície aj zvrchovanosť štátov rozvracajúcich „moderných“ ideológií.

Národom, ktorých  štátne orgány a ich predstavitelia či politické strany a ich vodcovia sa v týchto mútnych stále sa viac a viac rozlievajúcich vodách nevyznajú a len plávajú po povrchu a zbierajú penu či podhodené rybičky, tým hrozí skutočný zánik existencie, lebo súčasne strácajú identitu.

ZÁKLADOM ZVRCHOVANOSTI JE IDENTITA

A kto nemá identitu, nemá dôvod na existenciu. Zvrchovanosť a suverenita sa dnes odvíjajú nielen od formálneho práva na vonkajšiu (medzinárodnú) garanciu sebaurčenia národov, ale aj na vnútornú súdržnosť a SEBA-(si)-VEDOMIE „svojho“, ktoré si individuálne, aj spoločne, súdržne a svorne chráni vyspelé autentické národné spoločenstvo. Vo svete sa objavili nové sily ohrozujúce aj kolektívnu pamäť, spoločné dedičstvo aj spoločné zdieľanie a ochranu tradičných hodnôt, preto prežijú len tie národy a ich občania budú v budúcnosti suverénne a slobodné, ktoré budú klásť na politikov a pri voľbách na strany podstatne vyššie nároky ako doteraz. Minimálne na schopnosti, kompetencie a erudovanosť vedieť sa postaviť v mene ľudí voči novým hrozbách siahajúcich kradmou rukou na ich suverenitu.

IDE O SPOLOČNÝ OSUD: Cudzie nechceme – svoje si nedáme!

Dnes, dokonca doslova aj osobnú, pretože keď sú monitorovaní občania, klesá nielen ich suverenita, ale aj zvrchovanosť ich štátneho zväzku, ktorý im má poskytovať ochranu, bezpečnosť, sociálne istoty, kultúrne práva aj duchovnú suverenitu pred cudzími eróznymi vplyvmi. Všetko v tomto svete je spojené a vzájomne súvisí, preto je o 5 minút 12, aby sa každý z nás prebudil do pôvodného (božského) vedomia, ktoré drieme v každej duši.  Pretože korene suverenity a zvrchovanosti sú ukryté a ukotvené v duši každého z nás a sladké plody šťastia a bezpečia sú v korune mohutného stromu kolektívnej národnej zvrchovanosti pod ochranou národného anjela strážneho.

Materiálne a duchovné tak musia spolupracovať na spoločnom blahu národa. Nedajme sa preto, bratia a sestry rozdeliť, lebo ten, komu sa to podarí („divide et impera“), ten nám bude panovať. A zvrchovanosť je o tom, že rozhodujeme o sebe a svojom a na svojom sami – sebe najlepšie ako vieme. Aj, či najmä o tomto je zvrchovanosť.  O tomto som sa chcel s vami dnes podeliť, lebo zbytočne bude niekto ceremoniálne zapaľovať vatry zvrchovanosti, keď mu nehorí boží oheň lásky k národu a k vlasti.

Prajem vám krásny 17.júl, naplnený vašim i našim spoločným  vedomím pravej identity, zvrchovanosti, suverenity, súpatričnosti a najmä národnej svornosti, ktorá sa roztápa rýchlejšie ako tie ľadovce v mori… Tak buďme hrdí na seba, na svojich predkov, na našu identitu, aby sme sa nakoniec aj my nerozplynuli v globálnom mori.

 

Na oživenie pamäti

Tu je návrh na prijatie Uznesenia NR SR, ktorý som predložil v rozprave 25.mája 2011:

Vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte, aby som za skupinu poslancov klubu Slovenskej národnej strany uviedol vyhlásenie – návrh na Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktivitám vlády a parlamentu Maďarskej republiky voči Slovenskej republike. Ak dovolíte, keďže čas pokročil a niektorí chcú vystúpiť ešte dnes, dôvodovú správu v podstate máte veľmi podrobne uvedenú, ja sa k nej skôr vyjadrím v rozprave, keď vystúpim, teraz by som len v rýchlosti prečítal návrh uznesenia tak, ako to urobil predseda zahraničného výboru. Takže náš návrh znie:

„Národná rada Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na zásady a hodnoty dobrých susedských vzťahov a priateľského spolunažívania európskych národov, hľadiac na obsah základnej medzištátnej zmluvy o dobrom susedstve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, obraňujúc dobré meno a národnosť, štátne záujmy Slovenskej republiky

 1. vyjadruje

a) rozhorčené odmietavé stanovisko nad sériou protislovenských aktov a exteritoriálnej legislatívy narúšajúcich zvrchovanosť Slovenskej republiky a okolitých štátov,
b) ostrý protest proti nemiestnym opakujúcim sa výrokom oficiálnych predstaviteľov Maďarskej republiky proti suverenite Slovenskej republiky,
c) principiálne odmietavé stanovisko k snahám o historický revizionizmus,
d) dôrazný apel na dodržiavanie medzinárodných povojnových zmlúv, záväzkov a zásad dobrého susedstva a základnej medzištátnej Zmluvy o dobrom susedstve a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou maďarskými verejnými činiteľmi a reprezentatívnymi štátnymi inštitúciami;

 1. vyzýva Národné zhromaždenia Maďarskej republiky, aby

1. z vlastnej iniciatívy zrušilo alebo upravilo tie časti svojej legislatívy, ktoré sa dotýkajú zvrchovanosti a suverenity okolitých štátov, tak, aby tieto stratili exteritoriálne účinky a platnosť,
2. uviedlo svoju ústavu do súladu s demokratickými európskymi princípmi a tradíciami a aby upravilo či zrušilo tie jej časti, ktoré majú exteritoriálny charakter alebo vychádzajú z nedemokratických tradícií;

 1. žiada vládu Slovenskej republiky

1. podať správu do Národnej rady Slovenskej republiky o vývoji a problematike slovensko-maďarských vzťahov a o účinných opatreniach vlády a Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré majú zamedziť ohrozovaniu suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky,
2. vyhodnotiť plnenie základnej medzištátnej zmluvy a predložiť Národnej rade správu o jej napĺňaní zmluvným partnerom,
3. aby sa obrátila na európske inštitúcie o pomoc na zamedzenie vyvolávaného napätia maďarskou stranou a na vynútenie dôsledného plnenia mierových zmlúv po 1. a 2. svetovej vojne Maďarskou republikou, vrátane zákazu revizionizmu,
4. aby začala s plnou vážnosťou vykonávať svoje ústavné povinnosti na zabezpečenie účinnej ochrany národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky;

 1. obracia sa

1. na parlamenty susediacich štátov Maďarska, aby spoločne odmietli zásahy do svojej štátnej suverenity a zvrchovanosti, ktoré maďarská ústava narúša,
2. na Európsky parlament, aby sa zaoberal znepokojujúcim vývojom situácie v Maďarsku, ktorý ohrozuje piliere európskych demokratických základov a bezpečnostnú stabilitu v regióne.“
Posledná žiadosť je pod písmenom

 1. „Žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval predsedu Národného zhromaždenia Maďarskej republiky o prijatom uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.“

 

Rafael Rafaj, vystúpenie v rozprave NR SR na obranu a vynútenie si zvrchovanosti voči aktom Maďarskej republiky:

Vážené dámy, vážení kolegovia aj vážení hostia, rokujeme, rokujeme opäť z donútenia, ako reakcia na niečo, čo opäť vzniklo a prišlo z Budapešti a čo opäť kradmou rukou, akoby povedal básnik, siaha na slovenskú slobodu, pretože Základný zákon Maďarska má jednoznačne exteritoriálne účinky. Ale prečo sa vôbec nad tým pozastavujeme ešte, keď rovnaké exteritoriálne účinky, ktoré nám všetkým prekážajú, mal aj zákon o dvojakom občianstve a krajanský zákon a ďalšie iné, či už legislatívne alebo cezhraničné, inštitucionálne a iné formy zasahovania nášho južného suseda do suverénnych záležitostí Slovenskej republiky? Prečo musíme vždy hasiť oheň až ako poslední? A dokonca už sme došli v našej zvrátenosti až tak ďaleko, že ten oheň už ani nevieme hasiť. My jednoducho zoberieme na vedomie, že ono to horí. Horí to, a čo?! No tak to bude horieť aj na južnom Slovensku, bude to horieť aj v Srbsku, bude to horieť aj vo Vojvodine, v Sedmohradsku a na Ukrajine. A my, že no a čo, veď horí!! Podpálil to Orbán v Budapešti. No a čo? Asi takýto je, vážení priatelia, postoj, ktorý odráža návrh vyhlásenia zo zahraničného výboru. Paralelne, samozrejme, rokujeme aj o návrhu, ktorí podali poslanci za Slovenskú národnú stranu, ktorí sa už nemohli dívať na to, čo si, a nielen Orbán, dovoľuje. Pretože, povedzme si pravdu, to nie je nejaký akútny stav, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu si Orbán niečo zmyslel. Tieto tendencie a politiky o tom, že niekto je premiérom pätnástich miliónov Maďarov, tie začal už prvý premiér Maďarskej republiky Antal. Exprezident Gönce tiež vyhlásil, že on je prezidentom pätnástich miliónov Maďarov, a potom to zopakovali všetci. A my sme to brali, že však to sú také slovné hračky, hej. Že smejeme sa im, kde by narátali oni pätnástich miliónov Maďarov. Ale dnes tu rokujeme o ich najvyššom základnom zákone, ktorý to expressis verbis legislatívne uzákoňuje. Áno, je to tam. Je tam veľmi jednoznačne povedané, že ide aj o podporu a pre zahraničné autonómie a takisto, že sa preberá zodpovednosť, čo je ďalší neštandardný prvok, tak ako boli neštandardné aj všetky predchádzajúce.

Najskôr sa vyjadrím, ak dovolíte, k tomu vyhláseniu, o ktorom rokujeme ako o údajne prvom, teda, aj keď je to podľa mňa paralelné, teda o návrhu zo zahraničného výboru. Mne to pripomína, tá diskusia, aj to odôvodnenie zo včerajška, že máme tu dvoch susedov. Má jeden pozemok, druhý má pozemok a my tvrdíme v tomto vyhlásení, že medzi pozemkami je plot. A to, čo je za plotom, to je ich, a to, čo je pred plotom, to je naše. A nemáme sa vzájomne starať. Ale čo sa deje? Ráno sa slovenský gazda zobudí a zistí, že v noci mu niekto obral jeho hrušky v záhrade. Takáto je totiž realita Základného zákona Maďarska. Čo urobí každý normálny sedliak, záhradkár alebo občan? No bude si brániť to svoje, tú svoju záhradku, ktorú pestuje. Ale my? My to berieme na vedomie. Oni nám môžu chodiť na hrušky, budú nám ich brať a povieme: A veď nevadí, zoberte si, keď potrebujete. To je naozaj smiešne. Ale smiešne by to bolo, keby, keby situácia nebola vážna.

Ak dovolíte, budem hovoriť k meritu veci, teda k analýze základného zákona, ku ktorému máme prijať vyhlásenie, pretože prijal ho partnerský zákonodarný zbor Maďarskej republiky a jeho účinnosť, našťastie, nadobudne až 1. 1. v roku 2012, takže je tu priestor na jeho zmenu, k čomu okrem iného vyzýva aj obsah návrhu, ktorý podali poslanci Slovenskej národnej strany. Pretože ako inak chceme niečo zmeniť? Ak toto nemá byť len deklaratívne, ak to nemá byť len nejaký taký náš morálny výkrik spravodlivého rozhorčenia, ak chceme dosiahnuť aj nejaký efekt, no tak môžeme sa obrátiť jedine na tých, kto tento chorý dokument prijali a požiadať ich, tak ako to my navrhujeme, aby z vlastnej iniciatívy upravili tie časti legislatívy, ktoré sa dotýkajú suverenity a zvrchovanosti okolitých štátov. Čo je na tom zlé, čo je na tom nesusedské alebo nepriateľské? My jednoducho len povieme, vážení, ak vy si myslíte vo vašom domovom poriadku, že môžte chodiť na naše slovenské hrušky, tak teda nie, opravte si to tam láskavo, dobre? Lebo inak dostanete potom už po rukách. Toto je zjednodušene to, čo by urobil každý normálny a možno aj obyčajný človek. Samozrejme, že máme právo ako parlament požiadať aj vládu, keďže, bohužiaľ, oceňujem včerajšie vystúpenie pána ministra zahraničných vecí, ale to asi bola prvá informácia, ktorú poslanci opozície v tejto sále dostali k tak závažnej problematike, ako sú slovensko-maďarské vzťahy. Tiež to chceme riešiť kabinetne alebo len cez zahraničný výbor? Nemáme právo všetci vedieť a diskutovať k problematike? Preto chceme požiadať vládu Slovenskej republiky, keďže bola tu nedávno návšteva pána Marthonyiho a vieme, ako to skončilo, citujem jeho slová, „my návrh nepovažujeme za správne východisko v rokovaní“, vyhlásil János Márthonyi. To je na margo návrhu medzištátnej dohody, kde sme opäť sa snažili hasiť problém, ktorý opäť podpálil niekto v budapeštianskom parlamente, a to je návrh na teda zákon, platný, o dvojakom občianstve. Takže vidíme, že pštrosia politika strkania hlavy do piesku a stále ťahanie za kratší koniec, keď maďarský vlak sa rúti stále rýchlejšie a rýchlejšie, je určite nesprávna. Jednoducho zamieňať si diplomaciu s mlčaním, je naozaj niečo, čo hrozí až rizikom ujmy na zdraví, ale najmä na suverenite a štátnosti.

A to ako poslanci zástupcovia ľudu, ktorému patrí na Slovensku moc, na to by sme mali určite reagovať, lebo je to naša povinnosť. A povinnosť poslancov je kontrolovať vládu a žiadať od vlády, aby nám povedala tu, tým, ktorí reprezentujeme občanov, ako to vlastne je aj s dodržiavaním základnej medzištátnej zmluvy. Pretože ona v podstate, áno, dozvedeli sme sa, že konečne bolo obnovených dvanásť komisií. No, a čo doteraz robili? No nič nerobili. Keď budem prejednávať túto zmluvu, tak vám poviem, aká je, poviem vám, aká je analýza, v koľkých článkoch a kde všade sa nedodržiava. Preto sme chceli požiadať a žiadame vládu, aby predložila do Národnej rady takúto správu a zároveň aby vláda sa oprela o parlament a mohla požiadať medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Veď v Maďarsku prijali tlačový zákon a v Európskom parlamente bola niekoľkodňová diskusia len o tomto zákone. Veď to je úplne legitimné, úplne normálne. Prečo by sme my sa mali snažiť len o bilaterálne rokovania, ktoré zlyhávajú? A pani premiérka sa vyjadruje, citujem: „Bolo by prínosné, keby nový maďarský volebný zákon rešpektoval medzinárodné štandardy.“ Počujete to, bolo by prínosné, keby… Keby bolo keby, možno by boli Maďari v nebi, ešte by sme mohli dodať, nie?!

Však to, kde je nejaká suverenita, kde je nejaké ohradenie sa  odtiaľto – potiaľto, toto sú naše hranice, toto sú naši občania a toto si vyriešte doma.

No a teraz poďme k tomu najvyššiemu zákonu, od ktorého sa budú odvíjať aj ďalšie normy. Ako je napr. už toľko tu citovaný volebný zákon, ktorý umožní zahraničným Maďarom voliť. Zatiaľ nevieme, či sa odvážia len na pasívne, alebo aj aktívne volebné právo, to ešte uvidíme. A možno, že si počkajú. Slováci sú ticho, povedia si, poďme, husári, dajme si tam obidve práva, hej? Veď oni tichúčko, oni akceptovali, zobrali na vedomie našu ústavu. Tak, poďme ďalej, povzbudili nás, hej. Takto to asi prečítajú v Budapešti, ak by prešiel ten návrh v nezmenenej podobe. Ale poďme sa pozrieť na tzv. základný zákon Maďarska. Predovšetkým by sme mali posúdiť dopady uvedenej právnej normy na Slovenskú republiku, pretože tieto dopady sú tu. A Základný zákon Maďarska vychádza z prezumpcie právnej kontinuity Maďarska, to znamená aj s tzv. historickým Uhorskom vrátane platnosti takzvanej historickej ústavy. Čo je historická ústava? To je ústava, presne, ako to bolo povedané, niekto to spochybňoval, v roku 1920 prijatá pri nástupe Horthyho režimu. To je tzv. historická ústava, ktorá sa odvolávala aj na práve skončené veľké Maďarsko a šéfoval tomu admirál Horthy, údajne od Karpát až po Jadran, a maximálne mal nejakú plachetnicu na Balatone. Pretože neviem, že či by Maďarsko po roku 1920 bolo prímorským štátom, je rovnako suchozemským štátom, akým je suchozemská aj Slovenská republika.

Takže nezľahčujme, prosím, tie paralely a tie asociácie, ale aj jazyk medzinárodného práva, s ktorým sa Maďari zahrávajú. Odráža sa to teda nielen v texte a nielen v niečom, čo pripomína preambulu, klasickú. Podľa nich je to tzv. národné vyznanie viery, ale v konkrétnych ustanoveniach, dámy a páni, tejto právnej normy, ktorej slovenský preklad práve držím v ruke a ktorý ste mali si možnosť možno aj vy preštudovať, samotné národné vyznanie je totiž v článku R odseku 3 tohto zákona určené ako interpretačné pravidlo základného zákona. Právnici vedia, čo to znamená. Čiže nie je to osamotené nejaké zvolanie do histórie, nie je to, nepripomína to vôbec ani našu preambulu a odkaz na cyrilo-metodské tradície. Toto je prepojené na riadny text základného zákona v časti R odstavec 3, kde sa hovorí, že základný zákon, citujem,  „má byť vykladaný v súlade s jeho účelom ako aj národným vyznaním viery a výdobytkami historickej ústavy“, teda tej historickej ústavy z roku 1920. Ale to nie je všetko. V národnom vyznaní tohto základného zákona sú upravené tri interpretačné pravidlá, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do medzinárodného právneho postavenia Slovenskej republiky. Týmito interpretačnými pravidlami sú tzv. „historické vety“, ktorých medzinárodno-právny význam Slovenská republika už podľa súdiac prijatého vyhlásenia ministerstvom zahraničných vecí zjavne podcenila. A zdá sa, že v tom podceňovaní ideme ďalej. A mali by sme to ako poslanci odmietnuť, ak naša diplomacia sa chce tváriť diplomaticky.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rafael Rafaj

O AUTOROVI

Publicista a bývalý politik, ktorému nedá nesledovať vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu spravodlivosti, pravdy a alternatívy voči systému, ktorý je čoraz viac chorý, infikuje čoraz viac ľudí a deformuje čoraz viac politikov aj celý spoločnosť. Autor je aktuálne predsedom Inštitútu národnej politiky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 20.43

Priemerná čítanosť: 2624

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  Vedenie Slovan Bratislava poprelo, že je blízko dohody s Hamšíkom. Viceprezidenta klubu Kmotríka taká špekulácia prekvapila

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik,SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA