Kritika navrhovaných riešení cigánskej problematiky v programovom vyhlásení vlády I. Matoviča. Časť tretia.

Pokračovanie z druhej časti príspevku.

Za jednu z príčin dosahovania zlých výsledkov vo vzdelávaní cigánskych žiakov, zvlášť tých, pochádzajúcich z prostredia cigánskych osád sa najčastejšie uvádza problém umiestňovania veľkého počtu týchto detí do špeciálnych škôl, resp. do špeciálnych tried. S takýmto vysvetlením a zdôvodnením problému sa stotožnili aj tvorcovia vládneho programu terajšej vládnej koalície, ktorí do jeho obsahu zakomponovali nasledujúci záväzok: „Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl a zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, a to na všetkých úrovniach“. Nemyslím si, že cigánske deti majú vo všeobecnosti horšie podmienky a ťažší prístup ku kvalitnému vzdelaniu než ich necigánski rovesníci. V drvivej väčšine cigánski žiaci predsa chodia do tých istých základných škôl ako ostatní ich spolužiaci, aj oni používajú rovnaké učebné pomôcky, preberajú tie isté učebné osnovy ako ostatné deti, podliehajú tomu istému systému známkovania, sú súčasťou toho istého vzdelávacieho systému a platia pre nich tie isté práva a povinnosti ako pre ostatných žiakov. Takže mi nie je celkom jasné, akými ďalšími opatreniami chce súčasná vláda zvýšiť týmto žiakom prístup ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. Jedine tak, ak by každému cigánskemu žiakovi bol pridelený osobný asistent, ktorý by mu zabezpečoval (samozrejme, že z verejných zdrojov) všetko potrebné k štúdiu, dozeral na jeho prípravu, kontroloval by vypracovanie domácich úloh, dohliadal na jeho  dochádzku na vyučovanie a pod. Inak povedané, vláda I. Matoviča plánuje vytvárať pre cigánskych žiakov nadštandardné podmienky, čo v žiadnom prípade nezaručuje zlepšenie ich prístupu k vzdelávaniu a už vôbec nie k dosahovaniu lepších študijných výsledkov. Ako som už vyššie uviedol, bez zmeny prístupu ich rodičov k plneniu školských povinností, striktnom vyžadovaní pravidelnej dochádzky na vyučovanie, výchove k zodpovednosti, kontrole ich prípravy na vyučovanie a potrebnej motivácie k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov sa aj tie najlepšie mienené opatrenia minú účinkom.

Záväzok vlády zastaviť neoprávnené zaraďovanie cigánskych žiakov do špeciálnych škôl je opäť odrazom nepochopenia toho, prečo existujú špeciálne školy, čo je ich poslaním a z akých dôvodov sa jednotliví žiaci umiestňujú do týchto špecializovaných pedagogicko-výchovných zariadení. Podľa správy, ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia bolo v šk. roku 2016/2017 v 28 základných špeciálnych školách nachádzajúcich sa v 7 krajoch Slovenska umiestnených 2 085 žiakov, vzdelávaných prevažne v prípravnom až štvrtom ročníku základnej školy, pričom drvivá väčšina z nich pochádzala z prostredia cigánskych osád. Väčšia polovica z nich tam bola umiestnená z dôvodu diagnostikovania ľahkého, stredného, ťažkého alebo hlbokého stupňa mentálneho postihnutia, čo znamená, že to boli deti vyžadujúce si špeciálne výchovno-vzdelávacie prístupy. Vzhľadom na ich mentálne postihnutie, ich umiestnenie do bežných škôl, resp. tried by bolo problematické a nezodpovedné, a to ako pre samotné tieto deti, tak aj pre ich zdravých spolužiakov. Je potrebné si uvedomiť, že špeciálne základné školy nie sú určené len pre deti s mentálnou retardáciou, ako si to predstavujú predstavitelia rôznych mimovládnych organizácií a najnovšie aj tvorcovia vládneho programu. Do týchto škôl patria (a sú tam aj oprávnene umiestňované) aj deti s poruchami správania, deti ťažko zvládnuteľné, agresívne a so sklonmi ku konfliktnému a násilnému správaniu. Umiestňovanie žiakov s takýmito výchovnými deformáciami do normálnych tried, o čo ide aj predkladateľom vládneho programu, by bolo nesprávne a kontraproduktívne, pretože aj takýto žiaci si vyžadujú špeciálny prístup pedagógov, špeciálne metódy a postupy pri ich socializácii a vzdelávaní, takže ich umiestňovanie do špeciálnych škôl je plne oprávnené a v súlade s racionálnymi požiadavkami moderného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Veľkým problémom v oblasti vzdelávania cigánskeho dorastu je zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, ktorá, v porovnaní s deťmi pochádzajúcimi z väčšinového obyvateľstva dosahuje veľmi vysoké ukazovatele. Nezriedka to za jeden školský rok u niektorých žiakov predstavuje aj niekoľko stoviek neospravedlnených hodín. Na potvrdenie vyššie uvedeného uvediem prípad troch cigánskych detí z Medzilaboriec, ktorí len počas niekoľkých mesiacov dosiahli spolu 470 neospravedlnených hodín. Takýchto a podobných prípadov sú stovky. Aj napriek tomu, že sa jedná o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nepoznám prípad, aby takýto nezodpovední rodičia, tolerujúci záškoláctvo svojich detí boli trestne stíhaní, resp.  právoplatne odsúdení. V prípade, že z rôznych dôvodov nedôjde k trestnému stíhaniu takýchto rodičov, existuje aj možnosť udeľovania finančných trestov v podobe pokút, vymáhaných a uhrádzaných z ich sociálnych dávok. Veď  jedine, na čo obyvatelia cigánskych osád dnes ešte reagujú a čo ich donúti rešpektovať pravidlá povinnej školskej dochádzky je finančný postih.

Problémom uplatnenia veľkého počtu cigánskej mládeže po ukončení povinnej školskej dochádzky je absencia odborného vzdelania, ktorá ich už dopredu diskvalifikuje pri získavaní pracovných pozícií. Riešiť tento problém si vyžaduje zásah štátu, resp. VÚC ako aj použitie určitej miery prinútenia formou vypracovania a prijatia zodpovedajúcej legislatívy, umožňujúcej vytvoriť systém dvojročnej, resp. trojročnej povinnej odbornej prípravy, zameranej na získanie teoretických ale hlavne praktických zručností v rôznych remeslách, ktorá by nasledovala po ukončení povinnej školskej dochádzky. A to bez rozdielu, v ktorej triede by ju dotyčný žiak ukončil. Cieľom by malo byť získanie výučného osvedčenia z jednotlivých remeselníckych odvetví, získanie potrebných pracovných návykov a konkrétnej špecializácie pre tú časť cigánskej mládeže, ale aj pre žiakov pochádzajúcich z majoritného obyvateľstva, ktorá si neželá pokračovať v štúdiu na stredných školách. Zriaďovanie, prevádzka a financovanie takýchto stredísk odbornej prípravy cigánskeho dorastu zo strany štátu a VÚC je, okrem množstva ďalších pozitívnych dopadov, menej nákladné opatrenie, než dotácia rastúceho počtu cigánskeho obyvateľstva formou celoživotného neopodstatneného a bezprácneho poskytovania sociálnych dávok a množstva ďalších materiálnych benefitov.

Snáď až úsmevne pôsobí vyjadrenie vlády SR, ktorá sa „popri pomoci najzraniteľnejším skupinám z radov Rómov bude zasadzovať za zlepšenie celospoločenského uznania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti“. Je pravdou, že prevažná väčšina občanov SR zaujíma voči príslušníkom cigánskych komunít veľmi kritické  a v niektorých aspektoch až odsudzujúce postoje, čo potvrdzujú aj výsledky mnohých prieskumov verejnej mienky, ktoré poukazujú na to, že „značná časť majoritnej populácie chápe prítomnosť Rómov na Slovensku ako príťaž a tento pocit sa zintenzívňuje vtedy, keď uvažujú o prítomnosti Rómov vo svojej bezprostrednej blízkosti“ (M. Kollár, G. Mesežnikov, Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO. Bratislava 2001, str. 179). Aj ďalšie prieskumy (jedným z nich bol aj prieskum uskutočnený na UCM v Trnave) potvrdzujú tú skutočnosť, že, povedané slovami pedagóga Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave L. Macháčka „Slováci cítia k Rómom averziu a odpor“. K tomu, aby došlo k zmene postojov väčšinového obyvateľstva k príslušníkom cigánskeho etnika, o ktorej snívajú predkladatelia vládneho programu, zvlášť k tým jeho členom, žijúcich v cigánskych osadách, je potrebné, aby sa o to pričinili samotní Cigáni, pretože cigánsky problém je riešiteľný iba ako obojstranný proces. Ak oni nezmenia svoj spôsob života, svoje zvyky a aktivity, svoju nechuť pracovať a neochotu rešpektovať a podriaďovať sa princípom a pravidlám občianskeho spolunažívania, nedočkajú sa uznania, rešpektu a akceptácie zo strany majority, ktorá od cigánskeho obyvateľstva očakáva, že sa bude adaptovať na podmienky života väčšinového obyvateľstva, že prejaví nevyhnutnú mieru a záujem integrovať sa do väčšinovej spoločnosti, čomu sa však mnohí z nich bránia a zaujímajú k tomu viac-menej odmietavé postoje. Je otázne, či väčšina príslušníkov cigánskych komunít, až na malé výnimky tých, ktorí sa úspešne integrovali do spoločnosti, je schopná, a otázne je, či je aj ochotná integrovať sa do spoločnosti a stať sa jej integrálnou súčasťou. Je potrebné zdôrazniť, že pomimo týchto subjektívnych príčin nízkej miery adaptability cigánskych obyvateľov na podmienky života väčšinovej spoločnosti, tu pôsobia aj príčiny objektívneho charakteru, o ktorých píše vyššie citovaný S. Matulay, podľa ktorého: „Rómovia žijú na Slovensku už bezmála 600 rokov. Napriek tejto dlhej dobe ešte aj v súčasnosti nežijeme spolu s nimi ale vedľa nich. K špecifikám rómskej minority, ktoré to spôsobujú patrí hlavne to, že Róm je predstaviteľ úplne inej kultúry než je európska, to znamená, že to nie je Európan, ani Slovák s tmavšou pleťou: vyznáva iný životný štýl, riadi sa iným rebríčkom hodnôt, má odlišnú filozofiu života a myslenia, odlišnú psychoštruktúru osobnosti vyplývajúcu aj z odlišného formálneho i obsahového charakteru procesov socializácie, v krvi mu zostalo kočovanie, koristnícky vzťah k prírode a koristnícky model hospodárenia: žije hlavne dnes, včerajšok sa už nezmení a zajtrajšok je jednak neistý a jednak príliš ďaleko na to, aby sa ním vôbec zaoberal, berie život ako ide, svoje potreby dokáže vždy stlačiť na úroveň primárneho zachovania života a rodu, inými slovami na úroveň sociálnych dávok, o ktorých vie, že ich má isté…“. K podobnému názoru prichádza aj Petr Bakalář, ktorý v práci Psychologie Romu poukazuje na to, že „Rómska psychika sa v niektorých aspektoch odlišuje od psychika nerómov. V každodennej praxi sa prejavujú odlišné vzorce chovania a správania, ktoré je potrebné chápať ako priame dôsledky špecifických rysov a dekódovať ich na základe znalostí horizontov rómskej psychiky“. To sú tie hlavné, presnejšie povedané objektívne faktory, prečo aj napriek dlhoročnej všestrannej pomoci tejto časti obyvateľstva, a napriek vynaloženým prostriedkom a snahe kompetentných orgánov prostredníctvom politiky „pozitívnej diskriminácie“ pomáhať a vychádzať v ústrety požiadavkám zo strany cigánskych komunít, sa tieto (až na malé výnimky) doteraz plne neintegrovali a nezačlenili do väčšinovej spoločnosti.

Súčasťou riešenia cigánskej problematiky je aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, efektivita a dlhodobá existencia ktorého sú, vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu väčšiny cigánskej populácie spochybniteľné. Jednou z hlavných príčin nefunkčnosti a zbytočnosti tejto inštitúcie(spolu s inštitúciou Verejného ochrancu práv tzv. Ombudsmana SR) je to, že všetci jeho doterajší predsedovia vystupovali skôr v úlohe „cigánskych ombudsmanov“, teda ako ochrancov práv cigánskeho obyvateľstva a nie ako nezaujatí a objektívne, a ak to bolo potrebné, tak aj kriticky vystupujúci a konajúci vysokí štátni funkcionári. Žiaden z vedúcich predstaviteľov tohto úradu nespĺňal tieto kritéria objektivizmu, pretože všetci bez rozdielu vystupovali jednostranne, nekriticky a s vysokou mierou subjektívnej zaujatosti. Nie je mi známi jeden jediný prípad, resp. kritické stanovisko  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v ktorých by dotyčný (á) štátny úradník zaujal kritické a odsudzujúce postoje k protiprávnemu a protispoločenskému konaniu mnohých príslušníkov cigánskych komunít. Či už to boli prípady vrážd (Š. Michaľany, Kecerovce, Geča, Tisovec a inde), alebo útokov na zasahujúce policajné jednotky a hasičov (Krompachy, Michalovce, Petrovce nad Laborcom a pod.), vyššie spomínaní funkcionári ako pravidlo zaujímali pozíciu „mŕtveho chrobáka“, nevyjadrili sústrasť pozostalým, verejne neodsúdili takéto činy a neapelovali na svojich „zverencov“ aby dodržiavali zákony a pravidlá občianskeho spolunažívania. Aj napriek tomu, vláda I. Matoviča vo svojom programovom vyhlásení navrhuje „zachovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“ a dokonca „navrhuje posilniť jeho kompetencie“. V praxi to bude znamenať ďalšie financovanie jedného zo zbytočných úradov, bez ktorého by sa Slovensko zaobišlo. Skutočne je na mieste otázka, k čomu je nám potrebná takáto štátna inštitúcia a jej zaujatý a nekompetentný predstaviteľ, ktorý sa bojí pomenovať veci pravými menami a funkcia ktorého slúži len na zamaskovanie neschopnosti a ospravedlnenie skutočného, nie deklarovaného záujmu štátnej moci vypracovať a realizovať efektívne a systémové riešenia cigánskeho problému. Podobný názor zastáva aj bývalý redaktor Slovenského rozhlasu pre rómske vysielanie I. Dužda, podľa ktorého „Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je len figúrkou, pretože nerozhoduje o ničom“, takže je na mieste tento úrad zrušiť.

Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť riešenia cigánskej problematiky do popredia vystupuje potreba vybudovať potrebné inštitucionálne a personálne zázemie v podobe vytvorenia samostatnej  funkcie podpredsedu vlády SR pre menšiny, s dôrazom na riešenie postavenia neprispôsobivých skupín cigánskeho etnika, čím by sa samotný úrad a funkcia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity stala zbytočnou. Spolu s tým sa nevyhnutným ukazuje nutnosť kreovania samostatného parlamentného výboru pre cigánske záležitosti, ktorý by plnil dôležitú funkciu pri schvaľovaní legislatívy dotýkajúcej sa života a postavenia cigánskeho obyvateľstva. Z pohľadu čo najefektívnejšieho komplexného riešenia tejto veľmi zložitej problematiky sa nevyhnutným ukazuje zriadenie špecializovaných oddelení zaoberajúcich sa cigánskou problematikou na tých ministerstvách, ktorých zameranie činnosti a náplň práce úzko súvisí s danou problematikou. Týka sa to hlavne rezortov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy a športu SR a Štatistického úradu SR. Úzka spolupráca medzi nimi ako aj nevyhnutná koordinácia pri prijímaní riešení a postupov predstavujú dôležitú podmienku a záruku dosiahnutia želateľných cieľov v oblasti zlepšenia stavu a postavenia cigánskych komunít na Slovensku.

Ak by sme chceli stručne zhodnotiť obsah a zameranie tej časti programového vyhlásenia vlády I. Matoviča, ktorá sa dotýka návrhov riešení problémov súvisiacich so životom, postavením a aktivitami cigánskych komunít, môžeme povedať, že návrhy riešení v ňom predstavené sú málo konkrétne, málo kritické, málo odvážne, tendenčné a poplatné  tým postojom, ktoré sú v súlade s oficiálne uznávanou „politickou kultúrou“ a politikou benevolentného a ochranárskeho prístupu k tzv. marginalizovaným skupinám obyvateľstva. V podstate navrhovaných riešení leží myšlienka, ktorá veľkú časť cigánskeho obyvateľstva chápe ako „obete“ vývoja modernej spoločnosti, „obete“ nepriazne osudu, „obete“ nepriateľstva zo strany väčšinového obyvateľstva a v neposlednom rade aj ako „obete“ diskriminácie, takže podľa mienky zostavovateľov vládneho programu, takýto ľudia si zaslúžia, aby sa ešte viac ako doteraz vychádzalo v ústrety ich požiadavkám a potrebám, t. j. aby sa k nim aj naďalej pristupovalo ako k „štátom protežovaným a rozmaznávaným deťom“. Ak si uvedomíme, že väčšina voličov z cigánskych osád patrila k voličom Matovičovho hnutia OĽaNO, je možné navrhované riešenia cigánskej problematiky chápať ako určité poďakovanie za udelené hlasy.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice.

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Migrácia neohrozuje kresťanstvo, tvrdí pápež vo svojej novej knihe

  0icon

  Vatikán 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František vo svojej novej knihe publikovanej v pondelok zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. Informovala…

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA