• Štefan Surmánek

  Kritika navrhovaných riešení cigánskej problematiky v programovom vyhlásení vlády I. Matoviča. Časť tretia.

  Publikované 18.05. 2020 o 18:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pokračovanie z druhej časti príspevku.

  Za jednu z príčin dosahovania zlých výsledkov vo vzdelávaní cigánskych žiakov, zvlášť tých, pochádzajúcich z prostredia cigánskych osád sa najčastejšie uvádza problém umiestňovania veľkého počtu týchto detí do špeciálnych škôl, resp. do špeciálnych tried. S takýmto vysvetlením a zdôvodnením problému sa stotožnili aj tvorcovia vládneho programu terajšej vládnej koalície, ktorí do jeho obsahu zakomponovali nasledujúci záväzok: „Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl a zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, a to na všetkých úrovniach“. Nemyslím si, že cigánske deti majú vo všeobecnosti horšie podmienky a ťažší prístup ku kvalitnému vzdelaniu než ich necigánski rovesníci. V drvivej väčšine cigánski žiaci predsa chodia do tých istých základných škôl ako ostatní ich spolužiaci, aj oni používajú rovnaké učebné pomôcky, preberajú tie isté učebné osnovy ako ostatné deti, podliehajú tomu istému systému známkovania, sú súčasťou toho istého vzdelávacieho systému a platia pre nich tie isté práva a povinnosti ako pre ostatných žiakov. Takže mi nie je celkom jasné, akými ďalšími opatreniami chce súčasná vláda zvýšiť týmto žiakom prístup ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. Jedine tak, ak by každému cigánskemu žiakovi bol pridelený osobný asistent, ktorý by mu zabezpečoval (samozrejme, že z verejných zdrojov) všetko potrebné k štúdiu, dozeral na jeho prípravu, kontroloval by vypracovanie domácich úloh, dohliadal na jeho  dochádzku na vyučovanie a pod. Inak povedané, vláda I. Matoviča plánuje vytvárať pre cigánskych žiakov nadštandardné podmienky, čo v žiadnom prípade nezaručuje zlepšenie ich prístupu k vzdelávaniu a už vôbec nie k dosahovaniu lepších študijných výsledkov. Ako som už vyššie uviedol, bez zmeny prístupu ich rodičov k plneniu školských povinností, striktnom vyžadovaní pravidelnej dochádzky na vyučovanie, výchove k zodpovednosti, kontrole ich prípravy na vyučovanie a potrebnej motivácie k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov sa aj tie najlepšie mienené opatrenia minú účinkom.

  Záväzok vlády zastaviť neoprávnené zaraďovanie cigánskych žiakov do špeciálnych škôl je opäť odrazom nepochopenia toho, prečo existujú špeciálne školy, čo je ich poslaním a z akých dôvodov sa jednotliví žiaci umiestňujú do týchto špecializovaných pedagogicko-výchovných zariadení. Podľa správy, ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia bolo v šk. roku 2016/2017 v 28 základných špeciálnych školách nachádzajúcich sa v 7 krajoch Slovenska umiestnených 2 085 žiakov, vzdelávaných prevažne v prípravnom až štvrtom ročníku základnej školy, pričom drvivá väčšina z nich pochádzala z prostredia cigánskych osád. Väčšia polovica z nich tam bola umiestnená z dôvodu diagnostikovania ľahkého, stredného, ťažkého alebo hlbokého stupňa mentálneho postihnutia, čo znamená, že to boli deti vyžadujúce si špeciálne výchovno-vzdelávacie prístupy. Vzhľadom na ich mentálne postihnutie, ich umiestnenie do bežných škôl, resp. tried by bolo problematické a nezodpovedné, a to ako pre samotné tieto deti, tak aj pre ich zdravých spolužiakov. Je potrebné si uvedomiť, že špeciálne základné školy nie sú určené len pre deti s mentálnou retardáciou, ako si to predstavujú predstavitelia rôznych mimovládnych organizácií a najnovšie aj tvorcovia vládneho programu. Do týchto škôl patria (a sú tam aj oprávnene umiestňované) aj deti s poruchami správania, deti ťažko zvládnuteľné, agresívne a so sklonmi ku konfliktnému a násilnému správaniu. Umiestňovanie žiakov s takýmito výchovnými deformáciami do normálnych tried, o čo ide aj predkladateľom vládneho programu, by bolo nesprávne a kontraproduktívne, pretože aj takýto žiaci si vyžadujú špeciálny prístup pedagógov, špeciálne metódy a postupy pri ich socializácii a vzdelávaní, takže ich umiestňovanie do špeciálnych škôl je plne oprávnené a v súlade s racionálnymi požiadavkami moderného výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Veľkým problémom v oblasti vzdelávania cigánskeho dorastu je zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, ktorá, v porovnaní s deťmi pochádzajúcimi z väčšinového obyvateľstva dosahuje veľmi vysoké ukazovatele. Nezriedka to za jeden školský rok u niektorých žiakov predstavuje aj niekoľko stoviek neospravedlnených hodín. Na potvrdenie vyššie uvedeného uvediem prípad troch cigánskych detí z Medzilaboriec, ktorí len počas niekoľkých mesiacov dosiahli spolu 470 neospravedlnených hodín. Takýchto a podobných prípadov sú stovky. Aj napriek tomu, že sa jedná o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nepoznám prípad, aby takýto nezodpovední rodičia, tolerujúci záškoláctvo svojich detí boli trestne stíhaní, resp.  právoplatne odsúdení. V prípade, že z rôznych dôvodov nedôjde k trestnému stíhaniu takýchto rodičov, existuje aj možnosť udeľovania finančných trestov v podobe pokút, vymáhaných a uhrádzaných z ich sociálnych dávok. Veď  jedine, na čo obyvatelia cigánskych osád dnes ešte reagujú a čo ich donúti rešpektovať pravidlá povinnej školskej dochádzky je finančný postih.

  Problémom uplatnenia veľkého počtu cigánskej mládeže po ukončení povinnej školskej dochádzky je absencia odborného vzdelania, ktorá ich už dopredu diskvalifikuje pri získavaní pracovných pozícií. Riešiť tento problém si vyžaduje zásah štátu, resp. VÚC ako aj použitie určitej miery prinútenia formou vypracovania a prijatia zodpovedajúcej legislatívy, umožňujúcej vytvoriť systém dvojročnej, resp. trojročnej povinnej odbornej prípravy, zameranej na získanie teoretických ale hlavne praktických zručností v rôznych remeslách, ktorá by nasledovala po ukončení povinnej školskej dochádzky. A to bez rozdielu, v ktorej triede by ju dotyčný žiak ukončil. Cieľom by malo byť získanie výučného osvedčenia z jednotlivých remeselníckych odvetví, získanie potrebných pracovných návykov a konkrétnej špecializácie pre tú časť cigánskej mládeže, ale aj pre žiakov pochádzajúcich z majoritného obyvateľstva, ktorá si neželá pokračovať v štúdiu na stredných školách. Zriaďovanie, prevádzka a financovanie takýchto stredísk odbornej prípravy cigánskeho dorastu zo strany štátu a VÚC je, okrem množstva ďalších pozitívnych dopadov, menej nákladné opatrenie, než dotácia rastúceho počtu cigánskeho obyvateľstva formou celoživotného neopodstatneného a bezprácneho poskytovania sociálnych dávok a množstva ďalších materiálnych benefitov.

  Snáď až úsmevne pôsobí vyjadrenie vlády SR, ktorá sa „popri pomoci najzraniteľnejším skupinám z radov Rómov bude zasadzovať za zlepšenie celospoločenského uznania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti“. Je pravdou, že prevažná väčšina občanov SR zaujíma voči príslušníkom cigánskych komunít veľmi kritické  a v niektorých aspektoch až odsudzujúce postoje, čo potvrdzujú aj výsledky mnohých prieskumov verejnej mienky, ktoré poukazujú na to, že „značná časť majoritnej populácie chápe prítomnosť Rómov na Slovensku ako príťaž a tento pocit sa zintenzívňuje vtedy, keď uvažujú o prítomnosti Rómov vo svojej bezprostrednej blízkosti“ (M. Kollár, G. Mesežnikov, Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO. Bratislava 2001, str. 179). Aj ďalšie prieskumy (jedným z nich bol aj prieskum uskutočnený na UCM v Trnave) potvrdzujú tú skutočnosť, že, povedané slovami pedagóga Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave L. Macháčka „Slováci cítia k Rómom averziu a odpor“. K tomu, aby došlo k zmene postojov väčšinového obyvateľstva k príslušníkom cigánskeho etnika, o ktorej snívajú predkladatelia vládneho programu, zvlášť k tým jeho členom, žijúcich v cigánskych osadách, je potrebné, aby sa o to pričinili samotní Cigáni, pretože cigánsky problém je riešiteľný iba ako obojstranný proces. Ak oni nezmenia svoj spôsob života, svoje zvyky a aktivity, svoju nechuť pracovať a neochotu rešpektovať a podriaďovať sa princípom a pravidlám občianskeho spolunažívania, nedočkajú sa uznania, rešpektu a akceptácie zo strany majority, ktorá od cigánskeho obyvateľstva očakáva, že sa bude adaptovať na podmienky života väčšinového obyvateľstva, že prejaví nevyhnutnú mieru a záujem integrovať sa do väčšinovej spoločnosti, čomu sa však mnohí z nich bránia a zaujímajú k tomu viac-menej odmietavé postoje. Je otázne, či väčšina príslušníkov cigánskych komunít, až na malé výnimky tých, ktorí sa úspešne integrovali do spoločnosti, je schopná, a otázne je, či je aj ochotná integrovať sa do spoločnosti a stať sa jej integrálnou súčasťou. Je potrebné zdôrazniť, že pomimo týchto subjektívnych príčin nízkej miery adaptability cigánskych obyvateľov na podmienky života väčšinovej spoločnosti, tu pôsobia aj príčiny objektívneho charakteru, o ktorých píše vyššie citovaný S. Matulay, podľa ktorého: „Rómovia žijú na Slovensku už bezmála 600 rokov. Napriek tejto dlhej dobe ešte aj v súčasnosti nežijeme spolu s nimi ale vedľa nich. K špecifikám rómskej minority, ktoré to spôsobujú patrí hlavne to, že Róm je predstaviteľ úplne inej kultúry než je európska, to znamená, že to nie je Európan, ani Slovák s tmavšou pleťou: vyznáva iný životný štýl, riadi sa iným rebríčkom hodnôt, má odlišnú filozofiu života a myslenia, odlišnú psychoštruktúru osobnosti vyplývajúcu aj z odlišného formálneho i obsahového charakteru procesov socializácie, v krvi mu zostalo kočovanie, koristnícky vzťah k prírode a koristnícky model hospodárenia: žije hlavne dnes, včerajšok sa už nezmení a zajtrajšok je jednak neistý a jednak príliš ďaleko na to, aby sa ním vôbec zaoberal, berie život ako ide, svoje potreby dokáže vždy stlačiť na úroveň primárneho zachovania života a rodu, inými slovami na úroveň sociálnych dávok, o ktorých vie, že ich má isté…“. K podobnému názoru prichádza aj Petr Bakalář, ktorý v práci Psychologie Romu poukazuje na to, že „Rómska psychika sa v niektorých aspektoch odlišuje od psychika nerómov. V každodennej praxi sa prejavujú odlišné vzorce chovania a správania, ktoré je potrebné chápať ako priame dôsledky špecifických rysov a dekódovať ich na základe znalostí horizontov rómskej psychiky“. To sú tie hlavné, presnejšie povedané objektívne faktory, prečo aj napriek dlhoročnej všestrannej pomoci tejto časti obyvateľstva, a napriek vynaloženým prostriedkom a snahe kompetentných orgánov prostredníctvom politiky „pozitívnej diskriminácie“ pomáhať a vychádzať v ústrety požiadavkám zo strany cigánskych komunít, sa tieto (až na malé výnimky) doteraz plne neintegrovali a nezačlenili do väčšinovej spoločnosti.

  Súčasťou riešenia cigánskej problematiky je aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, efektivita a dlhodobá existencia ktorého sú, vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu väčšiny cigánskej populácie spochybniteľné. Jednou z hlavných príčin nefunkčnosti a zbytočnosti tejto inštitúcie(spolu s inštitúciou Verejného ochrancu práv tzv. Ombudsmana SR) je to, že všetci jeho doterajší predsedovia vystupovali skôr v úlohe „cigánskych ombudsmanov“, teda ako ochrancov práv cigánskeho obyvateľstva a nie ako nezaujatí a objektívne, a ak to bolo potrebné, tak aj kriticky vystupujúci a konajúci vysokí štátni funkcionári. Žiaden z vedúcich predstaviteľov tohto úradu nespĺňal tieto kritéria objektivizmu, pretože všetci bez rozdielu vystupovali jednostranne, nekriticky a s vysokou mierou subjektívnej zaujatosti. Nie je mi známi jeden jediný prípad, resp. kritické stanovisko  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v ktorých by dotyčný (á) štátny úradník zaujal kritické a odsudzujúce postoje k protiprávnemu a protispoločenskému konaniu mnohých príslušníkov cigánskych komunít. Či už to boli prípady vrážd (Š. Michaľany, Kecerovce, Geča, Tisovec a inde), alebo útokov na zasahujúce policajné jednotky a hasičov (Krompachy, Michalovce, Petrovce nad Laborcom a pod.), vyššie spomínaní funkcionári ako pravidlo zaujímali pozíciu „mŕtveho chrobáka“, nevyjadrili sústrasť pozostalým, verejne neodsúdili takéto činy a neapelovali na svojich „zverencov“ aby dodržiavali zákony a pravidlá občianskeho spolunažívania. Aj napriek tomu, vláda I. Matoviča vo svojom programovom vyhlásení navrhuje „zachovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“ a dokonca „navrhuje posilniť jeho kompetencie“. V praxi to bude znamenať ďalšie financovanie jedného zo zbytočných úradov, bez ktorého by sa Slovensko zaobišlo. Skutočne je na mieste otázka, k čomu je nám potrebná takáto štátna inštitúcia a jej zaujatý a nekompetentný predstaviteľ, ktorý sa bojí pomenovať veci pravými menami a funkcia ktorého slúži len na zamaskovanie neschopnosti a ospravedlnenie skutočného, nie deklarovaného záujmu štátnej moci vypracovať a realizovať efektívne a systémové riešenia cigánskeho problému. Podobný názor zastáva aj bývalý redaktor Slovenského rozhlasu pre rómske vysielanie I. Dužda, podľa ktorého „Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je len figúrkou, pretože nerozhoduje o ničom“, takže je na mieste tento úrad zrušiť.

  Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť riešenia cigánskej problematiky do popredia vystupuje potreba vybudovať potrebné inštitucionálne a personálne zázemie v podobe vytvorenia samostatnej  funkcie podpredsedu vlády SR pre menšiny, s dôrazom na riešenie postavenia neprispôsobivých skupín cigánskeho etnika, čím by sa samotný úrad a funkcia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity stala zbytočnou. Spolu s tým sa nevyhnutným ukazuje nutnosť kreovania samostatného parlamentného výboru pre cigánske záležitosti, ktorý by plnil dôležitú funkciu pri schvaľovaní legislatívy dotýkajúcej sa života a postavenia cigánskeho obyvateľstva. Z pohľadu čo najefektívnejšieho komplexného riešenia tejto veľmi zložitej problematiky sa nevyhnutným ukazuje zriadenie špecializovaných oddelení zaoberajúcich sa cigánskou problematikou na tých ministerstvách, ktorých zameranie činnosti a náplň práce úzko súvisí s danou problematikou. Týka sa to hlavne rezortov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy a športu SR a Štatistického úradu SR. Úzka spolupráca medzi nimi ako aj nevyhnutná koordinácia pri prijímaní riešení a postupov predstavujú dôležitú podmienku a záruku dosiahnutia želateľných cieľov v oblasti zlepšenia stavu a postavenia cigánskych komunít na Slovensku.

  Ak by sme chceli stručne zhodnotiť obsah a zameranie tej časti programového vyhlásenia vlády I. Matoviča, ktorá sa dotýka návrhov riešení problémov súvisiacich so životom, postavením a aktivitami cigánskych komunít, môžeme povedať, že návrhy riešení v ňom predstavené sú málo konkrétne, málo kritické, málo odvážne, tendenčné a poplatné  tým postojom, ktoré sú v súlade s oficiálne uznávanou „politickou kultúrou“ a politikou benevolentného a ochranárskeho prístupu k tzv. marginalizovaným skupinám obyvateľstva. V podstate navrhovaných riešení leží myšlienka, ktorá veľkú časť cigánskeho obyvateľstva chápe ako „obete“ vývoja modernej spoločnosti, „obete“ nepriazne osudu, „obete“ nepriateľstva zo strany väčšinového obyvateľstva a v neposlednom rade aj ako „obete“ diskriminácie, takže podľa mienky zostavovateľov vládneho programu, takýto ľudia si zaslúžia, aby sa ešte viac ako doteraz vychádzalo v ústrety ich požiadavkám a potrebám, t. j. aby sa k nim aj naďalej pristupovalo ako k „štátom protežovaným a rozmaznávaným deťom“. Ak si uvedomíme, že väčšina voličov z cigánskych osád patrila k voličom Matovičovho hnutia OĽaNO, je možné navrhované riešenia cigánskej problematiky chápať ako určité poďakovanie za udelené hlasy.

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  Košice.

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 58
  Celkové hodnotenie: 17.5
  Priemerná čítanosť: 1812

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kandidát demokratov Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch v USA

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú "Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  Nový dôvod na odvolanie šéfa prokuratúry vyvoláva otázky o možnom politickom zneužití

  Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Generálny prokurátor by mohol byť odvolaný vtedy, keď prestane svoju funkciu vykonávať „riadne, čestne, nezávislé a nestranne“. Ide o novú podmienku ako dosiahnuť prípadný odchod šéfa prokuratúry v novele zákona o prokuratúre. S návrhom prišli vládni poslanci, opozícia ho kritizuje. Výhrady má aj…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

  0

  Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…