• Štefan Surmánek

  Kritika navrhovaných riešení cigánskej problematiky v programovom vyhlásení vlády I. Matoviča. Časť druhá.

  Publikované 15.05. 2020 o 11:57 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pokračovanie z prvej časti príspevku.

   

  Ospravedlňujem sa čitateľom za technickú chybu, ku ktorej došlo pri ukladaní druhej časti príspevku na blog, v dôsledku ktorej bola zverejnená len konečná časť príspevku. Na tomto mieste uvádzam plné znenie druhej časti.

  Jedným z veľmi závažných problémov Slovenska je problém vysokej nezamestnanosti cigánskeho obyvateľstva, ktorá na rozdiel od väčšinového obyvateľstva dosahuje vysoké čísla, pričom v prostredí týchto komunít má prevažne dlhodobý charakter. V mnohých cigánskych osadách zaznamenávame až 100% nezamestnanosť, čo sa negatívnym spôsobom podpisuje pod problémy, ktoré sa vyskytujú v daných lokalitách. Vysoké percento nezamestnanosti príslušníkov cigánskych komunít potvrdzujú aj štatistiky nezamestnanosti v tých okresoch, v ktorých žije veľká časť cigánskeho obyvateľstva. Tak napr. v okrese Kežmarok je to 15,43%, v okre R. Sobota – 14,96%, v okrese Rožňava – 12,73%, v okrese Revúca – 12,56%, v okrese Vranov nad Topľou – 12,08%, v okrese Trebišov – 11,28%. (zdroj: Hospodárske noviny. pondelok, 9.3.2020, str. 7. Údaj je za január 2020). Podobne je to aj v ďalších okresoch východného Slovenska. Táto vysoká a dlhodobá nezamestnanosť je výsledkom štedrej a  široko koncipovanej štátnej sociálnej pomoci poskytovanej dlhodobo nezamestnaným, čo vedie k tomu, že mnohým z nich sa jednoducho neoplatí pracovať, pretože súčet ich príjmu z jednotlivých dávok a služieb sociálnej pomoci je väčší, než by bola ich mzda v prípade, ak by sa zapojili do plnohodnotného zamestnaneckého vzťahu. V dôsledku toho dlhodobo nezamestnaní stratili akékoľvek pracovné návyky a potrebnú motiváciu k uzatváraniu pracovnoprávnych vzťahov. Veľkým problémom systému štátnej sociálnej pomoci je to, že táto sa chápe a realizuje ako záchranná sieť aj pre tých, ktorí odmietajú ponuku akejkoľvek práce a ktorí sa práci vedome vyhýbajú. Sociálna pomoc musí smerovať k tým, ktorí si prácu z objektívnych príčin nemôžu nájsť, napr. z dôvodu vysokého veku, telesného alebo mentálneho postihu, dočasnej straty zamestnania, podpora počas absolvovania rekvalifikačných kurzov a pod. Žiaľ, všetky doterajšie vlády prijímali zákony, ktoré finančné a materiálne benefity prideľovali rovnako zodpovedným aj tým, trpiacim tzv. „tuleňou nemocou“, t. j. tým, ktorí sa práci úspešne vyhýbajú. Vážnym problémom je skutočnosť, že pre veľkú časť cigánskej mládeže sa dlhodobá nezamestnanosť ich rodičov a ich nechuť uzatvárať dlhodobý pracovný vzťah stáva nasledovaniahodným príkladom, na čo upozornil aj bývalý predseda vlády SR R. Fico na sneme strany SMER-SD konanom v Prešove dňa 10.12.2016, keď prehlásil, že „v rómskych osadách vyrastá ďalšia generácia, ktorá nechce pracovať“. Predchádzajúce vládne kabinety tento nelichotivý stav riešili jednak ďalším rozširovaním ponúk sociálnej pomoci a jednak zavádzaním a financovaním verejnoprospešných aktivačných prác. Prevažná väčšina účastníkov tohto „pracovného experimentu“ svoje zapojenie sa do tejto činnosti brala ako nevyhnutné zlo a zároveň aj ako možnosť, v podstate veľmi ľahkým spôsobom privyrobiť si určitú finančnú sumu k sociálnym dávkam. Konkrétne výsledky a prínos aktivačných prác boli vzhľadom k vynaloženým prostriedkom spochybniteľné a málo efektívne. Jedným z príkladov plytvania verejnými zdrojmi bol aj projekt dotovaný sumou 50 mil. eur (rok 2016), zameraný na rekvalifikáciu dlhodobo nezamestnaných pre práce v oblasti obecných služieb. V skutočnosti išlo o to, že mesačný príspevok 800 eur, určený na rekvalifikáciu jedného dlhodobo nezamestnaného, plus ďalšie výdaje na nákup pracovného oblečenia a pracovného náradia boli vynaložené s cieľom naučiť ich pracovať s metlou a lopatou pri upratovaní verejných priestorov. Málo produktívna (skôr symbolická než skutočná) pracovná aktivita obmedzeného počtu nezamestnaných neviedla k obnove a upevňovaniu ich pracovných návykov a nikoho nemotivovala k hľadaniu trvalého pracovného miesta. Slovom, dlhodobo nezamestnaných robila aj naďalej dlhodobo nezamestnanými.

  V podobnom duchu, ako predchádzajúce vlády chce riešiť nezamestnanosť cigánskeho obyvateľstva aj vláda I. Matoviča, ktorá sa vo svojom vládnom programe zaviazala „presadzovať politiky, ktoré budú napomáhať zvýšeniu zamestnanosti Rómov“ a to cestou „podpory vzniku fungovania sociálnych podnikov v obciach a regiónov s cieľom zvyšovať zamestnanosť a pracovné návyky občanov z marginalizovaných skupín“. Tento, z celého radu ďalších „pracovných experimentov“ nie je riešením, ktoré by viedlo k odstráneniu nezamestnanosti príslušníkov cigánskych komunít. A to hneď z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je dobrovoľná účasť nezamestnaných do zapojenia sa pracovných aktivít v rámci činnosti sociálnych podnikov. Je naivné si myslieť, že drvivá väčšina dlhodobo nezamestnaných, ktorí si už odvykli od pravidelnej pracovnej činnosti a pre ktorých to aj z finančného hľadiska nie je veľmi motivujúce, sa zapojí do týchto aktivít. A ak, tak to budú len jednotlivci. Druhým dôvodom je to, že vzhľadom na finančnú poddimenzovanosť mnohých obcí, zvlášť tých, kde žije veľký počet cigánskeho obyvateľstva, je zriaďovanie a financovanie chodu sociálnych podnikov nemožné. Nie každá obec si takýto experiment môže dovoliť, a v prípade, že nezíska potrebné financie z rozpočtu štátu, resp. VÚC je tento spôsob riešenia nezamestnanosti neúspešný. Tretím dôvodom je fakt, že aj keď sa v obci podarí zriadiť takýto podnik, obec je schopná poskytnúť prácu len veľmi obmedzenému počtu dlhodobo nezamestnaným, ktorí ako pravidlo sú aj naďalej poberateľmi sociálnych dávok a ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, čiže ide o prácu dočasnú, čo znamená, že sa nejedná o plnohodnotný pracovný pomer. Navyše, takýmto zamestnancom z ich činnosti nevyplývajú povinnosti platiť dane a odvádzať príslušné odvody, takže pre štátny rozpočet to nepredstavuje žiadny prínos. Opäť je to len snaha vlády a príslušných vládnych inštitúcií alibisticky poskytnúť nejaké riešenia, ktoré sú už dopredu odsúdené na neúspech.

  Skutočné a efektívne riešenie nezamestnanosti, vrátane tej dlhodobej je len v rukách štátnej organizácie. Ako ukazuje realita, obce, mestá, VÚC či súkromný sektor tento problém nie sú schopné vyriešiť. Potvrdil to aj primátor R. Soboty J. Šimko, ktorý vo svojom liste adresovanom vtedajšiemu predsedovi vlády SR R. Ficovi uviedol, že „v úpornej snahe riešiť najmä zamestnanecké problémy sme dospeli k záveru, že bez konkrétnej pomoci vlády SR nebudeme úspešní, že zložité procesy v politike zamestnanosti, regionálnom rozvoji a demografickom vývoji nezvládneme“. V oblasti riešenia problému nezamestnanosti nemusíme vymýšľať nové cesty a spôsoby jeho riešenia. Stačí si zobrať príklad z iných krajín, napr. z USA a zo spôsobu, ako sa táto krajina v tridsiatych rokoch minulého storočia v relatívne krátkom čase a v dôsledku realizácie politiky Nového údelu úspešne vysporiadala s 26% nezamestnanosťou. Podstatou tohto riešenia bolo vytvárať a prevádzkovať veľké štátne (alebo s väčšinovou účasťou štátu) stavebné podniky, ktorým by štát prednostne prideľoval štátne zákazky na výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry, v dôsledku čoho by sa vytvorilo veľké množstvo pracovných pozícií, ktoré štát môže následne ponúknuť hlavne menej kvalifikovanej skupine dlhodobo nezamestnaných. Každý, kto by takúto ponuku odmietol, t. j. otvorene by prejavil nezáujem o pracovné miesto, bol by automaticky vyradený zo systému štátnej sociálnej pomoci. Spoliehať sa na nič neriešiace „sociálne podniky“, alebo na súkromné podniky, ktoré od svojich zamestnancov vyžadujú príkladnú pracovnú disciplínu a potrebnú vzdelanostnú úroveň je absolútne pomýlený prístup. Vyššie navrhovaný spôsob vytvárania nových pracovných príležitostí sa ukazuje účinným  spôsobom ako donútiťmotivovať k práci tých, ktorí nechcú pracovať a ktorí žijú na úkor verejných zdrojov a zodpovedne sa správajúcej časti obyvateľov Slovenska.

  Jednou zo všeobecne uznávaných príčin vysokej miery nezamestnanosti veľkej časti cigánskeho obyvateľstva je nedostatočná, resp. žalostne nízka miera ich odborného vzdelania. Zvlášť v období po roku 1989 vzdelanostná úroveň, ako aj vzťah príslušníkov cigánskych komunít k vzdelávaniu, školskej dochádzke a významu štúdia pre zlepšenie svojej životnej situácie dosiahli katastrofálne rozmery. Nezodpovedný prístup k vzdelávaniu a plneniu si školských povinností sa neprejavuje len v prostredí školopovinnej cigánskej mládeže ale aj u ich rodičov a v charaktere rodinného prostredia a rodinnej výchovy. Ak vychádzame z výsledkov prieskumu hodnotovej orientácie hlavne mladej cigánskej populácie (18 až 30 rokov), ktorý jeho autor S. Matulay publikoval v zborníku Člověk. Dějiny. Hodnoty (Ostrava, 2002), títo „vzdelanie zaraďujú zhruba na šiestu priečku hodnotového rebríčka“, pričom respondenti „pridelili peniazom vyššiu hodnotu ako vzdelaniu a práci, inými slovami, nielenže nespájajú peniaze s prácou, ale ani prácu so vzdelaním“. Hlavnú príčinu toho negatívneho postoja k vzdelávaniu uvedený teoretik spája s vplyvom rodinnej atmosféry, rodinnej výchovy, rodičovského príkladu a tiež s tým, že rodičia pre svoje deti nie sú pozitívnym vzorom. Je pravdou, že nezodpovedný prístup väčšiny cigánskych rodičov k vzdelávaniu svojich detí, žijúcich v tých najmenej socializovaných komunitách, ako aj ich nezáujem o plnenie školských povinností detí vedie k tomu, že v cigánskej populácií rastie počet nevzdelaných a v podstate stratených a na pracovnom trhu neuplatniteľných mladých ľudí, čo z pohľadu stability a budúcnosti Slovenska sa ukazuje ako nie príliš optimistický scenár vývoja. Aj to je jedna z príčin, prečo všetky doterajšie vlády na Slovensku vo svojich vládnych programoch venovali návrhom riešení tohto problému pomerne značnú pozornosť. Potvrdením toho, že realizácia týchto návrhov sa v praxi neosvedčila, resp. že z realizáciou týchto riešení to nikto nemyslel vážne, je alarmujúca úroveň vzdelania cigánskej mládeže, ako aj rastúci počet negramotných alebo pologramotných jedincov pochádzajúcich z prostredia cigánskych osád.

  Aj vo volebnom programe vlády I. Matoviča sa nachádzajú návrhy riešení smerujúcich do oblasti vzdelávania cigánskej mládeže a zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne. Zlepšenie tejto situácie predstavitelia terajšej vlády vidia v takých riešeniach, akými je napr. „nutnosť začať proces vzdelávania cigánskych detí už v predškolskom veku, najlepšie už od troch rokov ich života a to formou povinnej predškolskej dochádzky“. Zároveň chce vláda „podporovať také opatrenia, ktoré zamedzia predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opusteniu školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie“. Nepozerajúc sa na nemožnosť praktickej realizácie týchto návrhov v konkrétnych podmienkach (to sa budú žiaci deliť na tých, ktorí nesmú prepadnúť a opakovať triedu, resp. ročník, a na tých, pre ktorých to platiť nebude, alebo návšteva predškolských zariadení pre cigánske detí bude povinná od troch rokov, a pre ostatné nie?), je zarážajúce, do akej miery navrhovatelia tejto časti vládneho programu sú vzdialení skutočnému poznaniu realitám života, uvažovania a záujmom obyvateľov cigánskych osád. Inak by nemohli opätovne navrhovať riešenia, ktoré sa za celé desaťročia v praxi neosvedčili a ukázali sa ako nezmyselné a neefektívne. Zvlášť v prípade cigánskych rodičov platí, že pokiaľ to nebudú ony, ktorí budú prejavovať vážny záujem o vzdelanie svojich detí, všetky opatrenia a aj tie najlepšie mienené riešenia a ciele sa minú účinkom, pretože stále platí stáročiami potvrdená pravda, že škola, (resp. predškolské zariadenie) vzdeláva, ale rodičia sú tí, ktorí vychovávajú.

  Pokračovanie v tretej časti príspevku.

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  Košice.

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 58
  Celkové hodnotenie: 17.5
  Priemerná čítanosť: 1812

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kandidát demokratov Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch v USA

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú "Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  Nový dôvod na odvolanie šéfa prokuratúry vyvoláva otázky o možnom politickom zneužití

  Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Generálny prokurátor by mohol byť odvolaný vtedy, keď prestane svoju funkciu vykonávať „riadne, čestne, nezávislé a nestranne“. Ide o novú podmienku ako dosiahnuť prípadný odchod šéfa prokuratúry v novele zákona o prokuratúre. S návrhom prišli vládni poslanci, opozícia ho kritizuje. Výhrady má aj…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

  0

  Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…