Kritika navrhovaných riešení cigánskej problematiky v programovom vyhlásení vlády I. Matoviča. Časť druhá.

Pokračovanie z prvej časti príspevku.

 

Ospravedlňujem sa čitateľom za technickú chybu, ku ktorej došlo pri ukladaní druhej časti príspevku na blog, v dôsledku ktorej bola zverejnená len konečná časť príspevku. Na tomto mieste uvádzam plné znenie druhej časti.

Jedným z veľmi závažných problémov Slovenska je problém vysokej nezamestnanosti cigánskeho obyvateľstva, ktorá na rozdiel od väčšinového obyvateľstva dosahuje vysoké čísla, pričom v prostredí týchto komunít má prevažne dlhodobý charakter. V mnohých cigánskych osadách zaznamenávame až 100% nezamestnanosť, čo sa negatívnym spôsobom podpisuje pod problémy, ktoré sa vyskytujú v daných lokalitách. Vysoké percento nezamestnanosti príslušníkov cigánskych komunít potvrdzujú aj štatistiky nezamestnanosti v tých okresoch, v ktorých žije veľká časť cigánskeho obyvateľstva. Tak napr. v okrese Kežmarok je to 15,43%, v okre R. Sobota – 14,96%, v okrese Rožňava – 12,73%, v okrese Revúca – 12,56%, v okrese Vranov nad Topľou – 12,08%, v okrese Trebišov – 11,28%. (zdroj: Hospodárske noviny. pondelok, 9.3.2020, str. 7. Údaj je za január 2020). Podobne je to aj v ďalších okresoch východného Slovenska. Táto vysoká a dlhodobá nezamestnanosť je výsledkom štedrej a  široko koncipovanej štátnej sociálnej pomoci poskytovanej dlhodobo nezamestnaným, čo vedie k tomu, že mnohým z nich sa jednoducho neoplatí pracovať, pretože súčet ich príjmu z jednotlivých dávok a služieb sociálnej pomoci je väčší, než by bola ich mzda v prípade, ak by sa zapojili do plnohodnotného zamestnaneckého vzťahu. V dôsledku toho dlhodobo nezamestnaní stratili akékoľvek pracovné návyky a potrebnú motiváciu k uzatváraniu pracovnoprávnych vzťahov. Veľkým problémom systému štátnej sociálnej pomoci je to, že táto sa chápe a realizuje ako záchranná sieť aj pre tých, ktorí odmietajú ponuku akejkoľvek práce a ktorí sa práci vedome vyhýbajú. Sociálna pomoc musí smerovať k tým, ktorí si prácu z objektívnych príčin nemôžu nájsť, napr. z dôvodu vysokého veku, telesného alebo mentálneho postihu, dočasnej straty zamestnania, podpora počas absolvovania rekvalifikačných kurzov a pod. Žiaľ, všetky doterajšie vlády prijímali zákony, ktoré finančné a materiálne benefity prideľovali rovnako zodpovedným aj tým, trpiacim tzv. „tuleňou nemocou“, t. j. tým, ktorí sa práci úspešne vyhýbajú. Vážnym problémom je skutočnosť, že pre veľkú časť cigánskej mládeže sa dlhodobá nezamestnanosť ich rodičov a ich nechuť uzatvárať dlhodobý pracovný vzťah stáva nasledovaniahodným príkladom, na čo upozornil aj bývalý predseda vlády SR R. Fico na sneme strany SMER-SD konanom v Prešove dňa 10.12.2016, keď prehlásil, že „v rómskych osadách vyrastá ďalšia generácia, ktorá nechce pracovať“. Predchádzajúce vládne kabinety tento nelichotivý stav riešili jednak ďalším rozširovaním ponúk sociálnej pomoci a jednak zavádzaním a financovaním verejnoprospešných aktivačných prác. Prevažná väčšina účastníkov tohto „pracovného experimentu“ svoje zapojenie sa do tejto činnosti brala ako nevyhnutné zlo a zároveň aj ako možnosť, v podstate veľmi ľahkým spôsobom privyrobiť si určitú finančnú sumu k sociálnym dávkam. Konkrétne výsledky a prínos aktivačných prác boli vzhľadom k vynaloženým prostriedkom spochybniteľné a málo efektívne. Jedným z príkladov plytvania verejnými zdrojmi bol aj projekt dotovaný sumou 50 mil. eur (rok 2016), zameraný na rekvalifikáciu dlhodobo nezamestnaných pre práce v oblasti obecných služieb. V skutočnosti išlo o to, že mesačný príspevok 800 eur, určený na rekvalifikáciu jedného dlhodobo nezamestnaného, plus ďalšie výdaje na nákup pracovného oblečenia a pracovného náradia boli vynaložené s cieľom naučiť ich pracovať s metlou a lopatou pri upratovaní verejných priestorov. Málo produktívna (skôr symbolická než skutočná) pracovná aktivita obmedzeného počtu nezamestnaných neviedla k obnove a upevňovaniu ich pracovných návykov a nikoho nemotivovala k hľadaniu trvalého pracovného miesta. Slovom, dlhodobo nezamestnaných robila aj naďalej dlhodobo nezamestnanými.

V podobnom duchu, ako predchádzajúce vlády chce riešiť nezamestnanosť cigánskeho obyvateľstva aj vláda I. Matoviča, ktorá sa vo svojom vládnom programe zaviazala „presadzovať politiky, ktoré budú napomáhať zvýšeniu zamestnanosti Rómov“ a to cestou „podpory vzniku fungovania sociálnych podnikov v obciach a regiónov s cieľom zvyšovať zamestnanosť a pracovné návyky občanov z marginalizovaných skupín“. Tento, z celého radu ďalších „pracovných experimentov“ nie je riešením, ktoré by viedlo k odstráneniu nezamestnanosti príslušníkov cigánskych komunít. A to hneď z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je dobrovoľná účasť nezamestnaných do zapojenia sa pracovných aktivít v rámci činnosti sociálnych podnikov. Je naivné si myslieť, že drvivá väčšina dlhodobo nezamestnaných, ktorí si už odvykli od pravidelnej pracovnej činnosti a pre ktorých to aj z finančného hľadiska nie je veľmi motivujúce, sa zapojí do týchto aktivít. A ak, tak to budú len jednotlivci. Druhým dôvodom je to, že vzhľadom na finančnú poddimenzovanosť mnohých obcí, zvlášť tých, kde žije veľký počet cigánskeho obyvateľstva, je zriaďovanie a financovanie chodu sociálnych podnikov nemožné. Nie každá obec si takýto experiment môže dovoliť, a v prípade, že nezíska potrebné financie z rozpočtu štátu, resp. VÚC je tento spôsob riešenia nezamestnanosti neúspešný. Tretím dôvodom je fakt, že aj keď sa v obci podarí zriadiť takýto podnik, obec je schopná poskytnúť prácu len veľmi obmedzenému počtu dlhodobo nezamestnaným, ktorí ako pravidlo sú aj naďalej poberateľmi sociálnych dávok a ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, čiže ide o prácu dočasnú, čo znamená, že sa nejedná o plnohodnotný pracovný pomer. Navyše, takýmto zamestnancom z ich činnosti nevyplývajú povinnosti platiť dane a odvádzať príslušné odvody, takže pre štátny rozpočet to nepredstavuje žiadny prínos. Opäť je to len snaha vlády a príslušných vládnych inštitúcií alibisticky poskytnúť nejaké riešenia, ktoré sú už dopredu odsúdené na neúspech.

Skutočné a efektívne riešenie nezamestnanosti, vrátane tej dlhodobej je len v rukách štátnej organizácie. Ako ukazuje realita, obce, mestá, VÚC či súkromný sektor tento problém nie sú schopné vyriešiť. Potvrdil to aj primátor R. Soboty J. Šimko, ktorý vo svojom liste adresovanom vtedajšiemu predsedovi vlády SR R. Ficovi uviedol, že „v úpornej snahe riešiť najmä zamestnanecké problémy sme dospeli k záveru, že bez konkrétnej pomoci vlády SR nebudeme úspešní, že zložité procesy v politike zamestnanosti, regionálnom rozvoji a demografickom vývoji nezvládneme“. V oblasti riešenia problému nezamestnanosti nemusíme vymýšľať nové cesty a spôsoby jeho riešenia. Stačí si zobrať príklad z iných krajín, napr. z USA a zo spôsobu, ako sa táto krajina v tridsiatych rokoch minulého storočia v relatívne krátkom čase a v dôsledku realizácie politiky Nového údelu úspešne vysporiadala s 26% nezamestnanosťou. Podstatou tohto riešenia bolo vytvárať a prevádzkovať veľké štátne (alebo s väčšinovou účasťou štátu) stavebné podniky, ktorým by štát prednostne prideľoval štátne zákazky na výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry, v dôsledku čoho by sa vytvorilo veľké množstvo pracovných pozícií, ktoré štát môže následne ponúknuť hlavne menej kvalifikovanej skupine dlhodobo nezamestnaných. Každý, kto by takúto ponuku odmietol, t. j. otvorene by prejavil nezáujem o pracovné miesto, bol by automaticky vyradený zo systému štátnej sociálnej pomoci. Spoliehať sa na nič neriešiace „sociálne podniky“, alebo na súkromné podniky, ktoré od svojich zamestnancov vyžadujú príkladnú pracovnú disciplínu a potrebnú vzdelanostnú úroveň je absolútne pomýlený prístup. Vyššie navrhovaný spôsob vytvárania nových pracovných príležitostí sa ukazuje účinným  spôsobom ako donútiťmotivovať k práci tých, ktorí nechcú pracovať a ktorí žijú na úkor verejných zdrojov a zodpovedne sa správajúcej časti obyvateľov Slovenska.

Jednou zo všeobecne uznávaných príčin vysokej miery nezamestnanosti veľkej časti cigánskeho obyvateľstva je nedostatočná, resp. žalostne nízka miera ich odborného vzdelania. Zvlášť v období po roku 1989 vzdelanostná úroveň, ako aj vzťah príslušníkov cigánskych komunít k vzdelávaniu, školskej dochádzke a významu štúdia pre zlepšenie svojej životnej situácie dosiahli katastrofálne rozmery. Nezodpovedný prístup k vzdelávaniu a plneniu si školských povinností sa neprejavuje len v prostredí školopovinnej cigánskej mládeže ale aj u ich rodičov a v charaktere rodinného prostredia a rodinnej výchovy. Ak vychádzame z výsledkov prieskumu hodnotovej orientácie hlavne mladej cigánskej populácie (18 až 30 rokov), ktorý jeho autor S. Matulay publikoval v zborníku Člověk. Dějiny. Hodnoty (Ostrava, 2002), títo „vzdelanie zaraďujú zhruba na šiestu priečku hodnotového rebríčka“, pričom respondenti „pridelili peniazom vyššiu hodnotu ako vzdelaniu a práci, inými slovami, nielenže nespájajú peniaze s prácou, ale ani prácu so vzdelaním“. Hlavnú príčinu toho negatívneho postoja k vzdelávaniu uvedený teoretik spája s vplyvom rodinnej atmosféry, rodinnej výchovy, rodičovského príkladu a tiež s tým, že rodičia pre svoje deti nie sú pozitívnym vzorom. Je pravdou, že nezodpovedný prístup väčšiny cigánskych rodičov k vzdelávaniu svojich detí, žijúcich v tých najmenej socializovaných komunitách, ako aj ich nezáujem o plnenie školských povinností detí vedie k tomu, že v cigánskej populácií rastie počet nevzdelaných a v podstate stratených a na pracovnom trhu neuplatniteľných mladých ľudí, čo z pohľadu stability a budúcnosti Slovenska sa ukazuje ako nie príliš optimistický scenár vývoja. Aj to je jedna z príčin, prečo všetky doterajšie vlády na Slovensku vo svojich vládnych programoch venovali návrhom riešení tohto problému pomerne značnú pozornosť. Potvrdením toho, že realizácia týchto návrhov sa v praxi neosvedčila, resp. že z realizáciou týchto riešení to nikto nemyslel vážne, je alarmujúca úroveň vzdelania cigánskej mládeže, ako aj rastúci počet negramotných alebo pologramotných jedincov pochádzajúcich z prostredia cigánskych osád.

Aj vo volebnom programe vlády I. Matoviča sa nachádzajú návrhy riešení smerujúcich do oblasti vzdelávania cigánskej mládeže a zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne. Zlepšenie tejto situácie predstavitelia terajšej vlády vidia v takých riešeniach, akými je napr. „nutnosť začať proces vzdelávania cigánskych detí už v predškolskom veku, najlepšie už od troch rokov ich života a to formou povinnej predškolskej dochádzky“. Zároveň chce vláda „podporovať také opatrenia, ktoré zamedzia predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opusteniu školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie“. Nepozerajúc sa na nemožnosť praktickej realizácie týchto návrhov v konkrétnych podmienkach (to sa budú žiaci deliť na tých, ktorí nesmú prepadnúť a opakovať triedu, resp. ročník, a na tých, pre ktorých to platiť nebude, alebo návšteva predškolských zariadení pre cigánske detí bude povinná od troch rokov, a pre ostatné nie?), je zarážajúce, do akej miery navrhovatelia tejto časti vládneho programu sú vzdialení skutočnému poznaniu realitám života, uvažovania a záujmom obyvateľov cigánskych osád. Inak by nemohli opätovne navrhovať riešenia, ktoré sa za celé desaťročia v praxi neosvedčili a ukázali sa ako nezmyselné a neefektívne. Zvlášť v prípade cigánskych rodičov platí, že pokiaľ to nebudú ony, ktorí budú prejavovať vážny záujem o vzdelanie svojich detí, všetky opatrenia a aj tie najlepšie mienené riešenia a ciele sa minú účinkom, pretože stále platí stáročiami potvrdená pravda, že škola, (resp. predškolské zariadenie) vzdeláva, ale rodičia sú tí, ktorí vychovávajú.

Pokračovanie v tretej časti príspevku.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Migrácia neohrozuje kresťanstvo, tvrdí pápež vo svojej novej knihe

  0icon

  Vatikán 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František vo svojej novej knihe publikovanej v pondelok zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. Informovala…

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA