Kritika navrhovaných riešení cigánskej problematiky v programovom vyhlásení vlády I. Matoviča. Časť prvá.

Nie som ekonóm, právnik a ani zahraničnopolitický analytik či odborník na bezpečnostnú politiku, takže nebudem komentovať a vyjadrovať sa k obsahu prevažnej časti tohto materiálu. To prenechám iným, kompetentnejším odborníkom. Som človek, ktorý sa už dlhú dobu (okrem množstva ďalších tém) venuje cigánskej problematike, takže je celkom prirodzené, že ma najviac zaujali pasáže programového vyhlásenia terajšej vládnej koalície, týkajúce sa neutešeného stavu cigánskych komunít ako aj náčrtu ciest, prostriedkov a spôsobov, ako riešiť tento veľmi naliehavý a pre Slovensko a jeho obyvateľov aj jeden z najdôležitejších a najvypuklejších problémov.

Vychádzajúc z rozboru obsahu niekoľkých odstavcov vládneho programu venovaných danej problematike, je veľmi pravdepodobné, že ich autormi je dvojica „expertov“ na cigánsku otázku, konkrétne bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a terajší europoslanec za vládne hnutie OĽaNO P. Pollák a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko a dlhoročná obhajkyňa práv cigánskeho obyvateľstva I. Biháriová. Tak ako väčšina návrhov riešení týchto „sociálnych romantikov“ a im podobných idealistov z prostredia niektorých mimovládnych organizácií typu Ľudia proti rasizmu a pod., zameraných na zlepšenie stavu a postavenie cigánskeho obyvateľstva, vyznačujú sa vysokou mierou zovšeobecňujúcich, málo konkrétnych, a nezáväzných riešení, realizácia ktorých je ťažko kontrolovateľná. Jedným z takýchto nič nehovoriacich návrhov je záväzok, podľa ktorého „Vláda SR sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti. Vynaloží všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám, predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúry. Veľký dôraz bude klásť na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov“. Ak by sme nevedeli, že vyššie uvedený citát pochádza z vládneho programu terajšej vládnej koalície, oprávnene by sme si mohli myslieť, že uvedený záväzok je súčasťou obsahu vládneho programu niektorej z predchádzajúcich vlád.

Ak sa v časti vládneho programu venovanej cigánskej problematike aj stretneme s niektorými konkrétnymi opatreniami, ich obsah a formulácia svedčia o tom, že ich navrhovateľom je poznanie podmienok života, myslenia a aktivít obyvateľov cigánskych osád, ako aj prostredie v ktorom žijú neznáme, resp. s realizáciou svojich návrhov to nemyslia vážne, takže ich zakomponovanie do svojho programu môžeme skôr chápať ako nevyhnutnú a účelovú povinnosť, ako niečo, čo v žiadnom vládnom programe nesmie chýbať. Veď ako ináč môžeme  hodnotiť v programovom vyhlásení deklarované záväzky: „Zvážiť zavedenie vyplácania sociálnych dávok v týždňových intervaloch na účet v banke, namiesto vyplácania v hotovosti. Zaviesť vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám na účet v banke, ktorý bude viazaný na výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa. Zaviesť automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijímateľa sociálnych dávok“. To si skutočne niekto myslí, že prevažná väčšina cigánskych osadníkov, ktorí patria k tým najmenej vzdelaným vrstvám nášho obyvateľstva (ak sa u nich vôbec dá hovoriť o nejakom vzdelaní), a pre ktorých je používanie platobných kariet, výbery z bankomatov, zakladanie si bankových účtov, využívanie bezhotovostných platieb, návšteva bánk a podobné aktivity niečo bežné a niečo s čím by aj súhlasili, tak je na veľkom omyle a svedčí to o veľkej naivite predkladateľov podobných návrhov, ako aj o ich neznalosti psychológie a zvláštnosti naturelu obyvateľov osád. Títo uznávajú len hotové peniaze, resp. len hotovosť, pričom na peniaze na bankovom účte sa väčšina z nich pozerá ako na niečo, čo im nepatrí, ako na niečo, čo existujúce mimo ich dosahu. Nedomyslená je aj technická stránka navrhovaných opatrení, pretože je naivné si myslieť, že za každým výberom budú osadníci ochotní cestovať do najbližšieho mesta, alebo je niekto presvedčený, že snáď banky zavedú do osád bankomaty s cieľom uľahčiť osadníkom prístup k výberom? Som presvedčený, že ak by aj k tomu došlo, už po niekoľkých dňoch by tieto bankomaty boli znefunkčnené. V horšom prípade by sa v rozobratom stave ocitli v najbližšej výkupni šrotu.

Analyzujúc návrhy riešenia problémov spätých so stavom, postavením a aktivitami cigánskych komunít môžeme jednoznačne potvrdiť, že všetky navrhované opatrenia smerujú k ďalšiemu prehlbovaniu a rozšíreniu štátnej pomoci tzv. marginalizovaným skupinám obyvateľstva, čo, preložené do zrozumiteľnej reči znamená, poberateľom sociálnej štátnej pomoci, t. j. ľuďom, žijúcim prevažne v cigánskych osadách a usadlostiach, ktorých je už dnes na Slovensku viac ako 1 400. Presnejšie povedané, tak ako tie predchádzajúce vládne zoskupenia, tak aj tá terajšia vládna garnitúra sa vo svojom vládnom programe zaviazala realizovať politiku „pozitívnej diskriminácie“. A to aj napriek tomu, že tento typ štátnej sociálnej pomoci, t. j. neodôvodneného sociálneho a ekonomického zvýhodňovania jednej alebo viacerých skupín obyvateľstva na úkor tých ostatných, je nielen že v rozpore so zákonom 365/2004 Z. z. (tzv. Antidiskriminačný zákon), ktorý v čl. 2 zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, farby pleti a tak pod., ale aj s obsahom Ústavy SR a princípom právneho štátu, deklarujúcich rovnosť všetkých občanov Slovenska pred zákonom. Navyše, politika „pozitívnej diskriminácie“, ktorá sa v našich podmienkach už celé desaťročia realizuje vo vzťahu k cigánskemu obyvateľstvu je nielen náročná na zdroje ale, čo je ešte dôležitejšie, v praxi sa neosvedčila. Len v roku 2016 vyčlenil štát na realizáciu projektov zameraných na integráciu Cigánov sumu 11,7 mil. eur. V júni 2017 vláda SR schválila dva akčné plány do roku 2020. Prvý z nich je zameraný na oblasť nediskriminácie a prístupu smerom k väčšinovej spoločnosti. Druhý nesie názov Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie. Na ich realizáciu vláda vyčlenila sumu 51 mil. eur. Ako vyplýva zo správy o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, plnenie ktorej prerokovala vláda SR na svojom výjazdovom zasadaní v Stropkove dňa 25.6.2019, v roku 2018 sa na integráciu cigánskeho obyvateľstva použilo takmer 120 mil. eur. Konkrétne na zamestnanosť a zamestnateľnosť išlo 75 mil. eur, na vzdelávacie aktivity 30 mil. eur a na oblasť bývania 7 mil. eur. Hlavným cieľom uvedeného dokumentu bolo „zastaviť segregáciu rómskych komunít a dosiahnuť pozitívny obrat v ich sociálnom začleňovaní ako aj zmenu postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom“. Celkovo na zlepšenie života a postavenia cigánskych komunít sa na obdobie 2013 až 2020 vyčlenila suma vyše 300 mil. eur (215 mil. eur z fondov EÚ, zbytok z rozpočtu SR). Pravdou je, že aj napriek vyššie uvedeným finančným sumám, ktoré predstavujú len časť z celkových nákladov na riešenie cigánskej problematiky, nepočítajúc ďalšie desiatky miliónov smerujúce na financovanie mnohopočetných projektov, grantov, akčných plánov a podobných aktivít, ani jeden z deklarovaných cieľov nebol splnený, o čom svedčí zhoršujúca sa sociálna, ekonomická, vzdelanostná, bytová a zdravotná situácia väčšiny cigánskeho obyvateľstva žijúceho hlavne v cigánskych osadách a nimi obývaných usadlostiach a pretrvávajúci, v mnohých prípadoch veľmi kritický a odsudzujúci vzťah väčšinového obyvateľstva voči príslušníkom cigánskych komunít.

Politika „pozitívnej diskriminácie“, ktorú mieni realizovať aj súčasný vládny kabinet je škodlivá hlavne a predovšetkým pre samotných poberateľov štátnej sociálnej pomoci, t. j. pre samotných príslušníkov cigánskych komunít, pretože vedie u nich k posilňovaniu pocitov závislosti a nemohúcnosti, sociálnej ľahostajnosti a nezodpovednosti, neistoty a izolovanosti, sociálneho dištancu, strachu a závisti, resp. nenávisti k väčšinovému obyvateľstvu. To všetko sú sprievodné znaky a dôsledky dlhoročného užívania a „predávkovania sa“ sociálnou drogou zvanou „pozitívna diskriminácia“. Inak povedané, plošná, neadresná, nezmyselná, škodlivá a veľkorysá sociálna politika je svojimi účinkami porovnateľná s pôsobením klasických drog.

Konkrétnym prejavom politiky „pozitívnej diskriminácie“, deklarovanom vo vládnom programe, okrem záväzku „zlepšovať štandardy bývania“, je aj „budovanie základnej infraštruktúry v cigánskych osadách vrátane zabezpečenia lepšieho prístupu ich obyvateľov k pitnej vode a zdravotnej starostlivosti“. Neviem, čo chce vláda zlepšovať v oblasti zdravotnej starostlivosti, keď už dnes majú príslušníci cigánskych komunít, vrátane ich detí rovnaké možnosti a také isté podmienky využívania zdravotnej starostlivosti ako ostatní obyvatelia Slovenska. Ibaže by sa vláda I. Matoviča rozhodla zriaďovať v osadách zdravotné strediská, aby ich obyvatelia nemuseli za zdravotným vyšetrením a lekárskym ošetrením cestovať mimo svojho bydliska. Nie je sa čomu čudovať, veď v tzv. Rómskej reforme, vypracovanej stranou SaS, ktorá je členom terajšej vládnej koalície sa hovorí o nutnosti poskytovania lekárskej starostlivosti priamo v osadách, aby ich obyvatelia nemuseli cestovať k lekárovi do ordinácie mimo osadu, ale aby lekár prišiel k nim. A to aj napriek tomu, že drvivá väčšina obyvateľov osád, ktorá je dlhodobo nezamestnaná, neodvádza žiadne odvody do zdravotných poisťovní. Určitú čiastku za nich odvádza štát, ale to sú peniaze, ktoré tečú do štátnej pokladnice z daní a odvodov pracujúcich. Takže sú to tí poslední, teda zamestnanci, ktorí v plnej  miere financujú zdravotnú starostlivosť nezamestnaných obyvateľov cigánskych osád.

Vo svojom vládnom programe sa vláda I. Matoviča zaväzuje „aktívne podporovať férové vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Je faktom, že drvivá väčšina obydlí, či presnejšie povedané chatrčí  cigánskych osadníkov je postavená na cudzích pozemkoch a bez platných povolení, teda v rozpore so Stavebným zákonom. Sú to teda nelegálne, čierne stavby, ktoré už celé desaťročia vznikajú ako huby po daždi a ktoré, okrem iného, predstavujú obrovský sociálny problém a environmentálnu záťaž. Pod férovým vysporiadaním právnych vzťahov terajší predstavitelia vládnej garnitúry si predstavujú odkupovanie týchto pozemkov od ich právoplatných vlastníkov a následný prevod týchto pozemkov do vlastníctva cigánskych osadníkov, čím dôjde, tak ako to vo svojom kritickom vystúpení k danému problému charakterizoval poslanec ĽS Naše Slovensko M. Mazurek k dodatočnej legalizácii ich obydlí. Otázkou je, kto uhradí trhovú cenu týchto pozemkov ich právoplatným majiteľom. Určite to nebudú samotní osadníci, ktorí ako pravidlo odmietajú uhrádzať svoje podlžnosti a ktorí takýmito sumami ani nedisponujú. Názory, podľa ktorých si túto sumu môžu požičať sú viac ako naivné. Banky im nepožičajú (vedia prečo), a ak by aj súhlasili s udelením pôžičky, tak len pod podmienkou, že ručiteľom bude štát. Všetci poznáme platobnú disciplínu väčšiny príslušníkov cigánskych komunít, ktorá sa rovná nule. Pravdou je, že tieto pôžičky budú nedobytné, čo znamená, že ich nakoniec bude musieť splatiť ich ručiteľ, t. j. štát. Ďalším riešením, ktoré je vo svojej podstate totožné s tým prvým je to, že odkupovať pozemky pod obydliami v cigánskych osadách bude priamo štát. Je potrebné upozorniť na tú skutočnosť, že v prípade, ak vládna koalícia zrealizuje takýto scenár riešenia problému vysporiadania pozemkov pod obydliami v cigánskych osadách, môžeme si byť istí, že pre týchto ľudí to bude signál, aby naďalej rozširovali svoje osady na cudzích pozemkoch. Veď prečo nie. Ak nám zlegalizovali naše obydlia teraz, tak prečo by to neurobili aj v budúcnosti? Jediným skutočným, a voči občanom SR aj spravodlivým a právne čistým riešením je dodržiavať literu Stavebného zákona, ktorý už dnes dáva právo vlastníkom nelegálne obsadených pozemkov (jednotlivcom, obciam a mestám) vymáhať od porušiteľov tohto zákona finančné prostriedky za predaj alebo prenájom využívaného pozemku. V prípade, že užívateľ odmieta finančné vyrovnanie, má vlastník pozemku právo zbúrať čiernu stavbu. Určitú vinu na tom, že dnes na Slovensku registrujeme taký veľký počet cigánskych osád majú aj obce a mestá, v katastri ktorých sa nachádzajú. Ak by sa predstavitelia samospráv správali zodpovedne a nekompromisne a už pri postavení jednej na čierno postavenej chatrče využili svoje právo ju zlikvidovať, nemuseli by neskôr riešiť takýto problém. Týmto problémom sa však predstavitelia väčšiny samospráv nechcú zaoberať, pretože sa obávajú, že budú samotnými cigánmi, ich politickými reprezentáciami, štátnymi inštitúciami typu Ombudsman SR či Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mnohými mimovládnymi organizáciami obvinení z diskriminácie a rasizmu. Vo väčšine prípadov im chýba politická vôľa a odvaha vyžadovať dodržiavanie zákonov, nepozerajúc sa pri tom na kritické hlasy a odmietajúc podriaďovať sa nezmyselným požiadavkám „politickej korektnosti“.

Aj keď nemám vo zvyku čítať ohlasy na moje blogy, zachytil som výčitku, že vo svojich príspevkoch venovaných cigánskej problematike uvádzam málo konkrétnych návrhov riešení tohto závažného problému. Pochopiteľne, vzhľadom na rozsah jedného príspevku nie je možné uviesť všetky mnou navrhované riešenia. Ak má čitateľ záujem bližšie sa oboznámiť s danou problematikou, ako aj s navrhovanými riešeniami, odporúčam mu prečítať si moju knihu Pravdivý obraz o života a postavení cigánskych komunít na (východnom) Slovensku, vydanú v roku 2015.

Pokračovanie v druhej časti blogu.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA