K oznámeniam o zamietnutí žiadostí, alebo, ide len o dotácie na vedu a výskum?

Publikované 10.08. 2017 o 10:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Kauza dotácií na vedu a výskum, padajúca na hlavu ministerstva školstva v garancii koaličnej strany SNS má zjavne klientelistické, protekcionistické a korupčné pozadie. Pozornejšiemu sledovateľovi so záujmom nemôže ale uniknúť, že pri podrobnejšom skúmaní, podobné znaky vykazuje aj prideľovanie a prerozdeľovanie dotácií ľudsko-právnym neziskovkám, v rámci Programu Domáce a rodovo podmienené násilie:
http://www.eeagrants.sk/55-sk/domace-nasilie/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=700101&l=sk
Istanbulský dohovor bol Slovenskom podpísaný v roku 2011 a ratifikovaný mal byť do roku 2013, čo sa dodnes nestalo.
Ministerka Žitňanská, garant procesu ratifikácie ID, jeho pokračovanie „nateraz“ pozastavila s verejným odôvodnením (dva protichodné názorové prúdy, nedostatok politickej vôle, potreba verejnej diskusie…):
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2229
Podľa ľavicových neoliberálov ho zablokovali konzervatívci (mieni liberálny Denník N):
https://dennikn.sk/815384/konzervativci-sa-boja-ze-muzi-budu-tehotni-dohovor-o-nasili-na-zenach-opat-odlozili/
Tvorba štátnej legislatívy a politík vo veci SK-09 pokračuje ako by bol ID ratifikovaný a teda platný, účinný a záväzný pre Slovenskú republiku. Mechanizmus a podmienky prideľovania dotácií neziskovkám, venujúcim sa násiliu, je nastavený na plnení  kritérií, ktoré určuje „záväzný“ (?!) Istanbulský dohovor. Pokračuje aj proces indoktrinácie spoločnosti rodovou ideológiou, významne poznačenou sociálnou filozofiou „dúhy“ a feminizmu.
Za vzdelávanie detí a mládeže je zodpovedné ministerstvo školstva, ktoré ale, hoc je politicky riadené SNS, ktorého tribúni rodovú ideológiu a Istanbulský dohovor odmietajú, nevie sa brániť silnému tlaku agresívneho ľudsko-právneho tretieho „dúhového“, rodového a feministického sektora, ktorého riadiaca, koordinačná, ideologická základňa sa nachádza na pôde a v gescii MPSVaR (Odbor rodových rovností a rovnakých príležitostí, ktorý vedie Ing. Pietruchová) a zároveň ministerstva spravodlivosti, ako garanta ochrany a podpory ľudských práv, medzi ktoré náleží aj ochrana, prevencia a boj proti násiliu, do ktorého MPSVaR iniciatívne implementovalo aj údajne „rodovo podmienené násilie“. Ministerstvo zahraničných vecí je zasa zastrešujúcim garantom dohľadu nad dodržiavaním medzinárodných dohovorov a zmlúv vo veciach ľudských práv. Toto všetko „rozmieňajú“ na drobné“ vo svojej rétorike ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky a popri tom aktuálne chystajú tohtoročný dúhový pochod na 19 augusta. Záštitu prevzala Lucia Nicholsonová (voľte SaS!) a verejne sa k nemu prihlási priamo na mítingu a pochode nová ochrankyňa ľudských práv Mária Patakyová…
http://www.gender.gov.sk/dokumenty/
Ak si vypočujete reláciu Slobodný vysielač, dozviete sa, že viacerým neziskovkám, ktoré sa dlhé roky prakticky venujú ochrane a pomoci obetiam násilia, boli žiadosti o dotácie zamietnuté. Zároveň i to, že odborný a administratívny personál zmienených ministerstiev a najmä MPSVaR tvoria členovia, tvoria štátni zamestnanci z radov aktivistov ľudsko-právnych mimovládok, zameraných na ochranu a podporu „dúhy“ a feminizmu.
Viac tu:
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/v-prvej-linii-56/
Z nórskych fondov bola vyradená trebárs aj Spišská charita:
„Výberová komisia vo veci vášho projektu odporučila jeho vyradenie s odôvodnením: Zdôvodnenie je založené na liste úradu pre finančný mechanizmus zo dňa 9. apríla 2017, v ktorom sú vybavené obavy, že organizácia, ktorej sa toto týka, podpísala petíciu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, čo je v rozpore s návrhom Programu Sk 09, že hodnoty, vyjadrené týmto subjektom sú nekonzistentné s úsilím nórskych grantov, podporovať ľudské práva a základné slobody a, že odporúčanie poskytnúť financovanie takejto organizácii môže byť porušením článku 1/6 nariadenia.
Viacerí členovia komisie aj pozorovatelia vyjadrili presvedčenie, že by bolo veľmi prínosné, ak by sa organizácia aj naďalej zapájala  do implementácie programu…“
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/v-prvej-linii-56/
http://www.eeagrants.sk/55-sk/domace-nasilie/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=700101&l=sk
Na jednej strane boli dotácie priznané subjektom, ktoré dvadsať rokov bojujú proti násiliu spoza stola a organizujú ho „na ulici“, a zamietnuté boli pro life a pro rodinne orientovaným subjektom, vykazujúcim dlhoročné praktické výsledky preto, lebo boli signatármi petícií za ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy a proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.
Zoznam schválených dotácií:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacie-2017/schvalene-dotacie-k2_2017.pdf
Zoznam neschválených dotácií:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacie-2017/neschvalene-dotacie-k2_2017.pdf
Do pozornosti dávam Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a MPSVaR (Odbor rodových rovností a rovnosti príležitostí ) v oblasti  prevencie a eliminácie násilia na ženách a sexuálneho násilia, ktorého náplňou je tvorba a koordinácia komplexnej celoštátnej politiky pre danú oblasť v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019
KMC je vytvorené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného projektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie
http://www.zastavmenasilie.gov.sk/index.php?f5a255e9=45
Definície a pojmy „rodovo podmieneného násilia“ sú chápané v zmysle definícií Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nasledovne
a/ pojmom  „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote,
b/ pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt,
c/ pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov,
d/ pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne,
e/ pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného v odsekoch a ), b) a d).
Pod pojmom „násilie“ sa rozumie násilie v zmysle právneho poriadku SR.
Názor autora a záver:
Slovenská republika by mala proces ratifikácie Istanbulského dohovoru ukončiť a odmietnuť a uzavrieť s tým, že ním nechce byť a necíti sa ním byť viazaná a má vlastné dostatočné nástroje na ochranu a prevenciu proti násiliu akéhokoľvek druhu…
Slovenská republika má reálne dostatok vlastných platných legislatívnych nástrojov na prevenciu a elimináciu všetkých druhov a foriem násilia, pričom rezervy sú v ich dôslednom uplatňovaní. V tomto záujme Slovenská republika nepotrebuje byť viazaná medzinárodným inštitútom GREVIO (monitoring, kontrola a represia), ktorého podriadenosti by sa musela podrobiť po ratifikácii a tým nadobudnutí platnosti a účinnosti Istanbulského dohovoru a ako zatiaľ len vágne definovaný inštitút GREVIO by mohol priniesť nepredvídané následky (obava z represie) na uplatňovaní slobôd a práv…
Počnúc Radičovej  a obomi Ficovými vládami možno mať výhrady aj proti statusu ľudsko-právneho mimovládneho sektora, ktorému bol umožnený prienik do vládnych štruktúr na úrovni ministerstiev, prístup k štátnym dotáciám, nórskym grantom a ich prerozdeľovaniu a tvorbe legislatívy.
Súčasná vládna koalícia udržiava status quo, vo veci kontroly mimovládneho sektora nekoná, a „naháňa“ najmä pravicových extrémistov, pričom ľavicový extrémizmus je obchádzaný (možno k nemu priradiť aj radikálne a pološialené feministické odnože feminizmu a v rámci neho aj totálnu ultra liberálnu pro-potratársku loby…).
Za zmienku stojí aj to, že hoc Akčný plán na ochranu a podporu LGBTI osôb nebol vládou prijatý, pod predsedníctvom ministerky spravodlivosti sa stretáva na svojich „pokútnych“ zasadnutiach výbor pre LGBTI osoby a skupiny, pričom verejnosť je navzdory štatútu výboru (zasadnutia majú byť verejné) vytesnená, lebo sa vyžaduje osobná akreditácia osôb, majúcich záujem o prítomnosť (…), o čom sa záujemca dozvie až pred zatvorenými dvermi miestnosti, kde zasadá výbor. Členstvo výboru tvoria aktivisti ľudsko-právnych mimovládok pre LGBTI a feministických mimovládok, pričom mnohí/hé z nich sú zamestnaní/né na zmienených ministerstvách. Výstupy zasadnutí nie sú prezentované verejnosti tak, ako by (transparentnosť) byť mali, ale prejavia sa až v záväzných dokumentoch, bez priebežnej verejnej diskusie. Teda, takýto obraz poskytuje takzvaná otvorená občianska spoločnosť sorosovského typu a proveniencie…
Takzvané „ľudsko-právne“ mimovládky „neoliberálneho ľusko-právneho“ sektora a „uzavretá, vybraná, otvorená občianska spoločnosť“ postupne preberajú moc nad ľudskými právami a ľudsko-právnymi politikami na Slovensku, súc financované z vládneho rozpočtu, miliardárom „filantropom“ Sorosom a z nórskych fondov…
Takzvané „tiež slobodné, ešte vraj aj liberálne, demokratické a nezávislé“ médiá sa aj v tejto veci (podpora rodovej ideológie, „dúhy“ a feminizmu a ratifikácie ID), správajú ako politické strany.
Takže, kto vládne na Slovensku?
V kontexte s riešením vnútro koaličnej krízy by autor rád videl aj vyjasnenie si stanovísk koaličných partnerov vo veci vzťahu k rodovej ideológii, ktorá je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Ústava zvrchovanosťou mieni nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú zvrchovanosť Slovenska.
Autor článku: Juraj Režo

P.S. Ako potenciálne alebo reálne obete násilia, predsa nebudete nad hlavou mávať ratifikovaným Istanbulským dohovorom, ten vám bude málo platný, ale budete sa dožadovať reálnej ochrany ako obete alebo osoby v ohrození, a účinných konzekvencií voči reálnemu agresorovi a páchateľovi…
Ratifikovaný Istanbulský dohovor vám takú ochranu reálne neposkytne.
Reálna ochrana a prevencia je možná aj bez neho.
Násilie je násilie, ktoré vy, vyhodnotíte ako násilie, teda to, čo je na vás a proti vám páchané proti vašej vôli a bez vášho dobre informovaného súhlasu, bez ohľadu na vaše pohlavie, rod a Istanbulský dohovor.

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA. "Kim Čong-un tlmočil svoje srdečné gratulácie ruskému…

Macron tvrdí, že v predbrexitovom Bruseli sa hovorí po anglicky až príliš

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Angličtina v Bruseli prevláda až príliš, a to obzvlášť v čase, keď sa blíži odchod Británie z Európskej únie. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron a prisľúbil, že bude bojovať za to, aby sa v európskych inštitúciách a v zahraničí používala…

Merkelová: Írsko sa v záležitostiach okolo brexitu môže spoľahnúť na Nemecko

Berlín 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Kay Nietfeld)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ubezpečila, že Írsko sa môže spoľahnúť na Nemecko, pokiaľ ide o rokovania ohľadne spôsobu vystúpenia Británie z Európskej únie. Podľa agentúry AP tak urobila po stretnutí s írskym premiérom Leom Varadkarom v Berlíne. Merkelová privítala Varadkara deň…

Babiš po rokovaniach s Hamáčkom zamieril do Lánov, kde povečeria so Zemanom

Praha/Lány 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident ČR Miloš Zeman privítal v utorok na zámku Lány premiéra v demisii Andreja Babiša, s ktorým absolvuje pracovnú večeru. Ešte predtým sa predseda českej vlády stretol s lídrom sociálnych demokratov z ČSSD Janom Hamáčkom, aby hovorili spolu o zložení budúcej vlády, vyplýva…

V starej výrobnej hale v Česku našli filmový materiál z politických procesov

Praha 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Predpoklady o existencii filmových materiálov z procesu s niekdajším prominentným predstaviteľom štátostrany Rudolfom Slánskym z roku 1952 sa ukázali ako opodstatnené. Desiatky kilometrov filmového materiálu z tejto temnej kapitoly novodobých československých dejín objavil insolvenčný správca vo výrobnej hale zbankrotovanej továrne v Stredočeskom kraji. Informovali…

Rusko ustupuje od narážok, že novičok by mohol pochádzať zo Švédska

Štokholm 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Rusko len "hádalo", keď tvrdilo, že Švédsko môže byť jednou z krajín, z ktorých pochádza smrtiaca nervová látka novičok použitá pri útoku na bývalého agenta Sergeja Skripaľa. Vyplýva to z vyhlásenia ruského veľvyslanca vo Švédsku Viktora Tatarinceva, ktorého citovala agentúra DPA. "Bol to…

Vo Francúzsku zadržali šesť podozrivých z napomáhania teroristovi

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska polícia zadržala šesť osôb pre podozrenie z poskytnutia logistickej podpory jednému z páchateľov teroristických útokov v Paríži z januára 2015, ktoré si vyžiadali celkove 17 obetí. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve tieto osoby zabezpečili zbrane pre Amédyho Coulibalyho, ktorý deň po krviprelievaní…

Prasaciu hlavu ktosi v nedeľu večer umiestnil pred mešitu v nemeckom Gronau

Gronau 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Nemecké bezpečnostné zložky vyšetrujú ďalší prípad umiestnenia prasacej hlavy v okolí mešity, tentoraz z nedele večera na chodníku pred pozemkom, na ktorom stojí takáto modlitebňa v Gronau v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informácie priniesli regionálny denník Westfällische Nachrichten, ako aj tlačová agentúra DPA…

Pri streľbe na strednej škole v Marylande dvaja ranení; útočník je mŕtvy

Washington 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National…

Galko: Je nemysliteľné, aby Drucker dokázal zvládnuť očistu polície

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa Galka Drucker nedokáže zvládnuť úlohy, ktoré budú pred ním stáť Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď…

Trump zatelefonoval Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce…

ĽSNS: „OĽaNO nám ukradlo návrh zákona a prezentuje ho ako svoje“

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Na začiatku tohto roka prišla strana OĽaNO s novelou zákona o daní z príjmov, v ktorej navrhovala odstupňovanie daňového bonusu podľa toho, koľko má pracujúci rodič detí. Avšak takmer totožný návrh zákona predložila ĽSNS minulý rok. Zaň vtedy poslanci OĽaNO nezahlasovali. ĽSNS tvrdí, že im ukradli ich…

Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nová nominácia bola prerokovaná na Koaličnej rade Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza to Most-Híd…

Kollár vrátil úder Dankovi, zaútočil na jeho ministrov a prijal ponuku na televíznu diskusiu o mafii

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder opozičného politického zoskupenia Sme rodina, Boris Kollár, zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom reaguje na slová Andreja Danka o tom, že Kollár má mafiánsku minulosť. Ten na oplátku predsedovi SNS vyčíta doterajšie pôsobenie jeho ministrov. Kollár vo videu odmietol reagovať na nedeľné Dankove…

Fico: Slovensko nie je čierna diera! Miera slobody médií je taká veľká, že až neslobodne popierajú akýkoľvek názor, ktorý sa im nehodí

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Robert Fico už nie je premiérom Slovenska. Veta, ktorá by pred pár týždňami prekvapila asi každého, je dnes realitou. Politická kríza minulý týždeň vyvrcholila demisiou trojnásobného predsedu vlády, ktorý v blogu pripomenul úspechy Slovenska dosiahnuté pod jeho vedením. "Ani tieto tri hektické týždne,…

Južná Kórea pošle svojich K-Popových spevákov do KĽDR v rámci upevňovania vzťahov

Soul 20. marca 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Skupina juhokórejských spevákov tzv. štýlu K-Pop navštívi Severnú Kóreu v rámci  vzájomnej návštevy, keďže sa severokórejskí zúčastnili zimných olympijských hier v Pjongčangu Pôjde o približne 160 Juhokórejčanov, ktorí v Severnej Kórei pobudnú od 31. marca do 3. apríla, uviedlo juhokórejské ministerstvo pre…

Nechcú ani Druckera. Matovič: On nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Slovensko dnes…

Prokuratúra: Vyšetrovanie vraždy novinára Kuciaka intenzívne pokračuje

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka naďalej intenzívne pokračuje. Pre TASR to v utorok uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. "Prvoradým je zistenie a zaistenie dôkazov slúžiacich na objasnenie veci a potrestanie páchateľa. Prezentovanie skutočností, ktoré sú orgánom činným v trestnom…

TopSpeed

Test jazdenky: Honda Accord 8g (2008 - 2015)

2

Hľadáte klasický sedan, alebo priestrannejšie kombi strednej triedy a nepotrpíte si vyslovené na dynamickú stránku auta? Hľadáte spoľahlivosť, kvalitu, vyššie výbavy a agresívnejší vzhľad? Možno by ste mali svoj zoznam rozšíriť o jedného z japonských zástupcov. Môže to byť aj Honda Accord 8g, ktorú nám do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO. 

Modernizovaný Ford Mustang má až 450 koní a špeci tlmiče

9

Kultový a legendárny „pony car“ Ford Mustang prichádza v modernizovanej podobe aj do Európy. Fastback aj kabrio dostanú športovejší vzhľad. Neostane len pri ňom. Ford vylepšil zavesenie kolies unikátnou technológiou, motory a tiež asistenčné systémy vodiča. Faceliftovaný zástupca pravoverných športových áut je v predaji už aj na Slovensku. 

VW Arteon kombi naozaj príde. Bude aj 6-valec?

10

VW Arteon má asi najkrajší dizajn súčasných Volkswagenov, aspoň z môjho pohľadu. No myslím, že mu chýbajú dve veci. Motor, ktorý má viac ako 4 valce a karoséria kombi, ktorú v Európe stále obľubuje dosť motoristov. VW Arteon kombi skutočne príde, Shooting Brake by mali dokonca predstaviť už koncom tohto roka. A čo tak ešte VR6?

Bude elektrický VW I.D. R najrýchlejšie EV na Pikes Peak?

2

Volkswagen to myslí s ofenzívou elektromobilov vážne. Keďže ideálne laboratórium na vyskúšanie extrémov je motoršport, tak tam práve mieria. Nebude to však Formula E, ani Electric GT, Nemci si vybrali tie rovno tie najslávnejšie preteky do vrchu, Pikes Peak. Elektrický špeciál  VW I.D. R pripravujú a na štart sa postavia už tento…

Vitara - skvelý pomocník k rodinnému domu

23

S príchodom Gitary, ako nové Suzuki Vitara familiárne voláme, sa mi otvorili celkom nové možnosti. Ani jedno z áut, ktoré mám k dispozícii nedokáže to, čo Gitara. Iste nemusím vysvetľovať, že rodinný dom nie sú len radosti, ale aj starosti a nové problémy. Zrazu každý týždeň treba previezť niečo neštandardne ťažšie,…

Qashqai doslova zostrelil malý nákladiak z cesty. Vážna dopravná nehoda

21

Áno, vážna dopravná nehoda, ktorá sa obišla bez život ohrozujúcich zranení. Pri pohľade na diaľničnú zrážku je to ako zázrakom. Ako sa z nepríjemného pohľadu poučiť? Už aj malá nepozornosť dokáže zapríčiniť potenciálne tragickú nehodu. Prečo to vodič Nissanu Qashqai namieril rovno do “kufra“ nákladiaku, je nepochopiteľné. Po predbiehganí na diaľnici…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Čo s pocitom nespravodlivosti?

3

Nič neoberá ľudí o pokoj tak, ako boj proti všetkému, lebo cítia hnev a zlosť. Niekedy sa naozaj ťažko zmieruje s tým, aký život je, a neraz nám príde kruto nespravodlivý. Na to však nemáme dosah, aby sme ľudí aj svet naprávali, hoci niekedy si to silno prajeme.   To, čo ovplyvniť…

Na tieto jednoduché cviky na zlepšenie pamäti už nikdy nezabudneš!

2

Váš mozog je životne dôležitý orgán rovnako ako vaše srdce, no netreba zabúdať na to, že v prípade mozgu sa vieme postarať o priebeh jeho starnutia či zlepšenie jeho chodu. V skutočnosti si takmer 60 percent ľudí myslí, že napríklad Alzheimerova choroba je len prirodzenou súčasťou starnutia a že jej nevieme…

Vyskakujúca kostica z podprsenky: Takto jednoducho ju zachrániš!

5

Dovolíme si tvrdiť, že s podprsenkami bojuje každá z nás. Najprv nájsť správnu, ktorá by nám dokonalo sedela a keď takú nájdeme a často nosíme, tak z nej začne vychádzať kostica, ktorá nás pichá a spôsobuje nepríjemnosti. Čo s tým? Ak sa podprsenky nechcete zbaviť, pretože patrí k vašim obľúbeným, tak poznáme skvelý trik, vďaka ktorému ju určite…

Lieky a potraviny: Vieš, ktoré za žiadnych okolností nekombinovať?

3

Ak užívaš lieky, mala by si si dať pozor na niektoré konkrétne potraviny. Že prečo? Lieky a potraviny dokopy totiž v niektorých prípadoch vedia narobiť poriadnu šarapatu v organizme. Kedy to je a ktoré potraviny radšej vylúčiť popri užívaní liekov? Prezradíme ti to.

Neignoruj varovné signály choroby srdca! Takto ich dešifruješ

3

Naše srdce je nepochybne najdôležitejším orgánom v našom tele. Veľké asi ako dve spojené dlane a veľmi, veľmi pracovité… Preto sú choroby srdca vážnym zdravotným problémom a sú pre človeka nebezpečnejšie, ako obávaná rakovina prsníka u žien či rakovina prostaty u mužov. Preto je veľmi dôležité neignorovať varovné signály choroby…

Na čo slúži cibuľová kúra? Neuveríš, ale jej účinky sú obdivuhodné!

5

Vitamíny, minerály, antioxidanty a mnohé iné skvelé živiny vám dokáže poskytnúť celkom obyčajná zelenina, ktorú máme všetci doma na kilá. Reč je o cibuli, ktorá nie je dobrá len na použitie v kuchyni, no využiť sa dá aj na beauty účely, o čom vie málokto. A ako sa používa cibuľová…

TopDesať

Ako vyzerá koniec sveta? Je krajší, ako by sa mohlo zdať

0

"Po mnohých rokoch snívania som sa konečne dostal až na koniec sveta - do Patagónie," hovorí rumunský fotograf Doru Oprisan. A ako ten koniec sveta vlastne vyzerá? "Čo ma najviac prekvapilo, bola hojnosť intenzívnych farieb. Ani neviem, ako by som mohol opísať spôsob, ako sa celá obloha ráno rozsvietila do žiarivých farieb v…

Deti a zvieratá zachytené na týchto dokonalých fotografiách

0

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí považuje svojich domácich miláčikov za členov rodiny. Podľa štúdie, ktorú urobila univerzita v Cambridgi, deti majú tendenciu hľadať podporu u svojich domácich miláčikov. Vieš si predstaviť túto zaujímavú kombináciu? Ak nie tak nevadí, dnes ti totiž ukážeme fotografie na ktorých sú zachytené práve…

10 dôkazov, že váha nie je meradlom sexepílu

0

Väčšina z nás sa v súvislosti so svojou postavou zauíma iba o váhu. No v skutočnosti váha nie je tým najlepším meradlom progresu... Tieto premeny ti to dokážu. Ak sa naozaj staráš o svoje telo, potom by si sa rozhodne nemal riadiť iba váhou. Je všeobecne známe, že 1 kilogram tuku má…

Pracovná plocha na počítači: Geniálne nápady na tapety

0

Každý deň presedíme hodiny pri počítačoch, tak prečo by sme naše oči nemohli pobaviť ešte pred tým, čo ich unavíme? Na to dokonale poslúži pracovná plocha s ktorou sa dá naozaj kreatívne pracovať. Boredpanda zozbierala tieto fotografie pracovných plôch. Niektoré sú kreatívne, iné zasa geniálne a vtipné, ktoré mali naštvať…

Najbohatší ľudia - toto je nový rebríček miliardárov!

0

Pri slovnom spojení "najbohatší ľudia na planéte" sa zrejme väčšine z nás vyjaví jedno meno, ktoré sa v tomto rebríčku pravidelne objavuje na popredných miestach. No podľa časopisu Forbes nastali mierne zmeny v poradí. 10. Larry Ellison - 58,5 miliardy $ [caption id="attachment_24450" align="aligncenter" width="1000"]

Absurdné vynálezy: Niektoré z nich používame dodnes

0

Je úžasné vidieť, ako sa ľudia už v minulosti snažili vymýšľať novinky, ktoré mali pomôcť k bezpečnosti, prípadne iba ku komfortu. Niektoré tieto novinky sú však poriadne absurdné vynálezy. Zopár z nich sa zachovalo až do dnes, no trocha v upravenej podobe. Raz však Albert Einstein povedal: "Ak na prvý…