Kresťanstvo – súčasť slovenskej identity. I. časť – Kristus, hlavný uholný kameň!

I. časť prednášky na Konferencii Panslovanskej únie o ochrane slovenskej identity.

           Preambula našej Ústavy, nás nabáda pamätať na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, na  cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy.

Keď pozeráme na Slovensko súčasnosti, tak vznikajú veľké pochybnosti o tom, či pamätáme na to všetko a aká je realita života občanov nášho štátu, nášho krásneho Slovenska, nazývaného tiež srdcom Európy. Možno by bola na mieste aj otázka, koľko našich politikov, našich štátnikov, ktorí sa tu vystriedali počas posledných 27 rokov, pozná znenie Preambuly Ústavy SR a či im vôbec niečo tento text hovorí. Lebo pamätať na to, čo zaznieva v Preambule, neznamená len slovné vyjadrenie v sloganoch dobre sa vynímajúcich na volebných bilbordoch, ale najmä v skutkoch uplatňovať tento odkaz, čo v realite všedných dní pocítia občania Slovenska. A akú realitu by to prinieslo? Realitu prosperity a spokojnosti, nie chaosu a nevraživosti či neakceptácie iného človeka.

I.                   Identita

Po novembri 1989 sme boli plní nadšenia a očakávania lepšieho zajtrajška a dnes sme naplnení frustráciou, prebujnenou korupciou, sklamaním, strachom a nedôverou. Prečo? Lebo strácame identitu, ak sme ju už aj nestratili. Čo je to tá identita? Čo nám má prinášať? A ako s týmto súvisí kresťanstvo?

Definícia identity je vo všeobecnosti vyjadrená slovami –  zhodnosť, totožnosť, rovnakosť, vo filozofii – ako rovnakosť dvoch vecí, v logike ako vzťah medzi dvomi predmetmi, ktoré sa zhodujú vo všetkých svojich vlastnostiach, v psychológii – ako vedomie/pocit jedinca, že je stále to isté, aj keď sa časom mení alebo autentickosť jedinca, pocit, že je sám sebou a pocit svojbytnosti, jedinečnosti, odlíšiteľnosti jedinca. V sociológii predstavuje jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania; intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou.

Naša identita ako človeka, je z časti daná ( pohlavie, vek, farba pleti) a z časti získaná (vzdelanie, zamestnanie a pod.) a tá sa prenáša i do oblasti identity národnej, kde sa jednotlivec pomenováva napr. ako Slovák. Sú tu dané isté normy, ktoré sa ale začínajú vedome deformovať a tak narúšať identitu jedinca ako jednotlivca a tak následne identitu rodín, ba i rodov, národov a samotných štátov.

Prečo je tomu tak, prečo k tomu dochádza? Keďže identita v tej prevažnej miere je niečím daná a my odbúrame, odstránime to, čo tvorí základ, nastáva automaticky problém. Problém s pohlavím, frustrácia z farby pleti či veku. Samou podstatou toho je popretie objektívnej pravdy. A práve tu zohráva najdôležitejšiu a hlavnú úlohu kresťanstvo.

II.                Kresťanstvo

Kresťanstvo je charakterizované vierou v jedného Boha v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý, pričom Boh Syn – Ježiš Kristus, je pokladaný za Bohočloveka. Hlavným symbolom kresťanov a kresťanstva je kríž.

Pojem „kresťanstvo“ a pojem „Kristus“ pochádza z gréckeho slova „Christos, po hebrejsky „Meshiah“.

Nie je zanedbateľné, že narodením Ježiša Krista, sa začal počítať náš letopočet a že kresťanstvo je stále s viac ako 2,5 miliardami veriacich najrozšírenejším náboženstvom vo svete. No zároveň, je aj najviac prenasledovaným náboženstvom. Náhoda? Určite nie. Ako človek veriaci – kresťan, vnímam preto nie len v politologickom kontexte význam kresťanstva ako súčasti identity štátu, ale oveľa viac v tom duchovnom rozmere. Skôr ale ako hlbšie rozoberiem túto skutočnosť, pripomeňme si definíciu pojmu štát.

III.             Štát

            Štát v politológii aj histórii je definovaný ako právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločnosti na určitom území. Ide teda o formu organizácie ľudskej spoločnosti. Základnými a nevyhnutnými prvkami štátu sú – obyvateľstvo, územie, štátna moc a suverenita. Takto v skratke je definovaný štát. V súčasnosti je ale Slovensko aj súčasťou väčšieho celku spoločenstva viacerých štátov v rámci Európskej únie. Vieme, že mnohé, čo bolo pred vstupom do tohto spoločenstva predkladané ako prínos pre SR, sa obrátilo proti nám a stalo sa nám, dovolím si povedať, až nešťastím. I keď mnohí nechcú vidieť túto objektívnu pravdu, predsa sa nás denno-denne dotýka a pripomína sa v každej oblasti nášho života. Terajší vývoj je viac zvrátený ako normálny a rúca aj vyššie uvedenú definíciu štátu čim šliape po jeho identite a tak i po identite nás všetkých.

Pozrime sa bližšie na základné a nevyhnutné prvky štátu:

–          Obyvateľstvo – je súhrn všetkých ľudí na určitom území v určitom čase, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie;

–          Územie – územie SR je jednotné a nedeliteľné. Takto je to zakotvené v Ústave SR. Ide o teritórium, oblasť, presne vymedzenú štátnou hranicou a toto územie je spravované danými osobami či skupinou osôb, tzv. štátnou mocou,  ktoré sú  na to poverené väčšinou obyvateľstva

–          Štátna moc – je verejná moc uplatňovaná v spoločenstve ľudí na určitom území, ktoré využíva štátnu formu na svoje vnútorné riadenie.

–          Suverenita alebo zvrchovanosť –  je v právnom slova zmysle absolútna a trvalá moc štátu ( definícia Bodina), či vlastnosť štátu spočívajúca v tom, že je viazaný alebo určovaný len svojou vlastnou vôľou, tzv. sebaurčenie, v medziach a v súlade s kolektívnym cieľom, ktorý má uskutočňovať ( definícia Luisa Le Fura)

Do akej miery sú ešte tieto znaky v našom štáte prítomné, nakoľko sú ešte autentické a zmysluplné? Vieme, že migrácia obyvateľstva v súčasnosti nie je prirodzená a ani dostatočne kontrolovaná. Voľný pohyb osôb cez nechránené hranice spôsobuje reálne problémy a ďalšie budúce hrozby. Sme v kotly cieleného miešania kultúr, rás a národov na vlastnom území, pričom súčasná štátna moc je prezentovaná predstaviteľmi, ktorí nijako hodnoverne nebránia záujmy obyvateľstva štátu a odovzdávajú našu suverenitu do rúk cudzích mocí. Konajú často ako Ezau, keď zapredal svoje prvorodenstvo za misku šošovice. Ezau je častým obrazom našich politikov, ktorí vyššie ciele zapredávajú za tie prízemné a našu suverenitu za pomyselnú misku šošovice, t.j. vlastný chvíľkový plytký prospech.

Vnútorné riadenie štátu sa tak stalo nástrojom záujmov cudzích mocností i jednotlivcov. Štátna moc nekoná v prospech svojich občanov, ba čo viac, sú priam na vlastnom území zotročovaní. Pracujú často za neprimerane nízke mzdy, a dane, ktoré platia využívajú cudzí. Zaiste by mi teraz mnohí vytkli tieto vyjadrenia ako konšpiračné, no bohužiaľ, sú naopak tvrdou realitou fungovania nášho štátu.

IV.             Kristus – uholný kameň

Slovensko povstalo na kresťanskom princípe. Tam sú naše korene. Je to jeho základ a ak tento fundament vylúčime, všetko sa zrúti. Ale čo je v praxi to kresťanstvo? To nie je pekný naškrobený folklór, tradícia pre krásny zážitok, slzy dojatia z vianočnej koledy či obdiv nad  veľkolepou architektúrou chrámov. Kresťanstvo je zodpovednosť voči Bohu i ľuďom a táto zodpovednosť má byť citeľná v našich skutkoch, kdekoľvek sa nachádzame a čo konáme.

Kresťanstvo je založené na viere v Ježiša Krista, ako Božieho Syna, ktorý prišiel spasiť svet. Sväté písmo o ňom hovorí ako uholnom kameni, o základe, bez ktorého nič nemôže povstať a obstáť. Čo nie je na Kristovi vystavané, to sa vždy časom zrúti, lebo žiadna stavba či v hmotnom alebo duchovnom ponímaní, bez uholného kameňa – bez Krista, nevydrží.

Uholný Kameň nám bol daný, bol predstavený a je hodnoverný. My sme ale tento uholný Kameň vyhodili a nahradili placebom, t.j. niečim, čo si myslíme, že je tým istým, ale nie je. Všetko mimo Krista je prázdne, bez účinku, nestále a dočasné, rýchlo sa znehodnocujúce. Úžitok zo stavby bez fundamentu je nulový.

Keď sám Ježiš Kristus sa takto predstavuje, hovorí: „ Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným! Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“ ( Lk 20, 17b-18)

Či nie je preto opovážlivé odstrániť Krista, ako základ všetkého z nášho života, z našej identity? Ako potom chceme obstáť? Čím chceme uholný Kameň nahradiť?

Táto spoločnosť detronizovala Boha a vidíme, kam sme sa dostali a kam to speje. Rozvrat spoločnosti, identity ľudskej, národnej i štátnej, totálny úpadok morálky a to, čo je ohavnosťou pred Bohom a má byť hanbou aj pred ľuďmi, je schvaľované nie len spoločensky, ale aj zákonne. Sme rovní Sodome a Gomore a myslíme ši, že nás trest nezastihne.

Dekalóg je pre mnohých mýtom či archaizmom, ktorý v tejto progresívnej modernej dobe nemá čo hľadať. Podstatou kresťanstva je aj dodržiavanie Božieho zákona – Desatora, a to sa má odraziť aj prakticky a reálne v zákonodarstve štátu. Veď čo  je kresťanský, národný a sociálny princíp, ak nie práve uplatnenie Božieho zákona v zákone ľudskom? V tom je prosperita a blaho pre štát a jeho obyvateľov. Nie v prekrútených pravdách, v klamstvách. Veď je napísané:

„Beda tým, čo vydávajú zlé zákony, a pisárom, čo píšu nespravodlivo, aby utláčali na súde chudobných a páchali násilie na práve ponížených môjho ľudu; aby sa vdovy stali ich korisťou a aby olupovali siroty.
Čo urobíte v deň navštívenia, až sa z diaľky priblíži pohroma? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoju slávu?
Lebo sa skloníte medzi zajatcov a padnete medzi zabitými.“ ( Iz 10, 1-4)

„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz5, 20)

Ak nezaujme Boh aj na Slovensku miesto, ktoré mu patrí, t.j. 1.miesto, tak bude nám naozaj beda. Už teraz pre odvrhnutie Boha z našich životov a našej spoločnosti, pre vraždy nevinných počatých detí a pre ďalšie prestúpenia Božích príkazov, spočíva na nás Boží hnev.

Ak je obyvateľstvo bezduché, taký je potom celý štát. Ak jednotlivci neuznajú zvrchovanosť Boha a nezačnú žiť svoju kresťanskú vieru naplno a odhodlane, neobstojí taký štát.

No máme nádej, lebo Slovensko je pod znakom dvojkríža a pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie. Verím, že práve toto je zárukou toho, že obstojíme i celá námaha a obeta svätých Cyrila a Metoda a ďalších, čo horlili za Slovensko, za náš národ.

JUDr. Lucia Žužová – kandidátka na poslankyňu NRSR ( Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko)

 

PODPORTE JEDINÉ NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Lucia Žužová

O AUTOROVI

Kandidátka na poslankyňu do NRSR za Kotlebovci- ĽS Naše Slovensko, Aktivistka ZA ŽIVOT!
Odborná asistentka v NRSR pre poslancov Kotlebovci-ĽSNS

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 18

Celkové hodnotenie: 19.12

Priemerná čítanosť: 2529

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Slovensko stiahlo z Afganistanu pre epidemiologickú situáciu v krajine 31 vojakov

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo )   Slovensko stiahlo z Afganistanu pre epidemiologickú situáciu v krajine 31 vojakov. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa…

  Úrad vlády spustil fond vzájomnej pomoci

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Spustenie fondu vzájomnej pomoci, ktorý je určený pre ľudí zasiahnutých koronakrízou, dnes ohlásil Úrad vlády SR. Informoval o…

  Rusko si pripomenulo 20. výročie tragédie ponorky Kursk

  0icon

  Moskva 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   V mnohých ruských mestách sa v stredu konali spomienkové akcie a bohoslužby pri príležitosti 20. výročia potopenia atómovej…

  Soros: Európa je zraniteľnejšia ako USA, ktoré majú dlhú históriu demokracie

  0icon

  Rím/Southampton 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký miliardár a filantrop maďarského pôvodu George Soros sa domnieva, že svet sa pre koronavírus ocitol v…

  Stará matka brazílskej prvej dámy Bolsonarovej

  0icon

  Brazília 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Stará matka brazílskej prvej dámy Michelle Bolsonarovej podľahla v stredu ráno ochoreniu COVID-19, ktoré vyvoláva nový druh koronavírusu.…

  Rezort práce podľa Krajniaka zmení legislatívu k pandemickým OČR, ak to bude potrebné

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo práce a sociálnych vecí je pripravené zmeniť súčasnú legislatívu o poskytovaní pandemických OČR, ak to bude od…

  Druhým štátnym tajomníkom agrorezortu bude Andrej Gajdoš

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) bude po Martinovi Feckovi aj Andrej Gajdoš. Na svojom…

  Bill Cosby sa odvolal proti rozsudku vo veci sexuálneho napadnutia

  0icon

  Harrisburg 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Americký komik Bill Cosby, ktorý si vo väzení odpykáva trest za sexuálne napadnutie a nadrogovanie ženy, sa proti…

  Zomrel bývalý provinciál saleziánov Štefan Turanský

  0icon

  Bratislava 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V stredu zomrel vo veku nedožitých 64 rokov bývalý provinciál Saleziánov don Bosca (SDB) na Slovensku a bývalý člen…

  Pompeo vystúpil v Senáte a so Zemanom sa zhodli. Trumpovi Zeman odkazuje, že ani teraz neverí predvolebným prieskumom

  0icon

  Praha 12. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Miloš Zeman Facebook)   Český prezident Miloš Zeman prijal v stredu popoludní na Pražskom hrade amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.…

  TopDesať

  TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

  0 icon

  História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

  Títo priekopníci si poradili s každým problémom

  0 icon

  Máš problém? Ľudia majú takú zvláštnu schopnosť. Vždy prídu s nejakým okamžitým, divným a niekedy aj naozaj vtipným riešením daného problému. Veď nakoniec, práve to je mnohokrát jediným dôvodom, prečo svoj mozog zamestnávajú - snažia si uľahčiť si prácu alebo získať trocha viac pohody. Práve na to nám slúžia rôzne…

  Týmto si ničíš nevedomky svoj domov! 2. časť

  0 icon

  Takmer každý vie, že nechať šaty v práčke nie je dobrý nápad a že je lepšie okamžite umyť špinavé riady. Avšak niekedy aj tí najskúsenejší môžu robiť chyby pri čistení bytov a odstraňovaní neporiadku. A takto si nevedomky ničíme aj náš domov.   Neustále nechávaš roztiahnuté závesy

  TOP10: Vegetariánstvo a prekvapivé fakty o ňom 1. časť

  0 icon

  Pravdepodobne si v posledných rokoch počul, že vegetariánska strava je oveľa zdravší spôsob, ako sa nakŕmiť, a že konzumácia nadmerného množstva mäsa je dosť zlá pre srdce, krvné cievy a celkové zdravie. Z etického hľadiska si pravdepodobne počul, že konzumácia mäsa spôsobuje, že si zodpovedný za všetku krutosť a zabíjanie zvierat,…

  Vo svete IT

  Zvlhčovač vzduchu Deerma DEM-F500 prichádza s cenovkou, ktorej sa naozaj ťažko hovorí nie

  0 icon

  Máte vo svojom obydlí nepríjemne suchý vzduch, či sa neustále potýkate s čudnými zápachmi z nového nábytku, poprípade chcete do vašej domácnosti vniesť úplne inú arómu? Ak ste fanúšikom spoločnosti Xiaomi, poprípade sa nebránite čínskym produktom, zvhlčovač vzduchu Deerma DEM-F500, s ktorou spolupracuje práve spomínané Xiaomi, je ideálnym riešením. Aktuálne…

  Umierajúca sonda Dawn preskúmala s vypätím posledných síl jedno z najzvláštnejších miest v Slnečnej sústave

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA, Dawn, použila svoje posledné kvapky paliva na to, aby umožnila vedcom pozrieť sa na jedno z najzvláštnejších miest v Slnečnej sústave, kráter Occator. Ide o masívny kráter na trpasličej planéte Ceres, ktorá sa ukrýva v asteroidovom poli. Počas posledných mesiacov misie sa sonde podarilo preletieť…

  Služba Android Auto bude rozmanitejšia. Používatelia sa môžu tešiť na viacero noviniek

  0 icon

  Android Auto je vcelku populárnou službou a to aj v našich končinách, hoci nie je (zatiaľ) oficiálne podporovanou. Okrem iného neustále pribúdajú aj nové podporované automobily. Nainštalujte si Android Auto aplikáciu do Vášho smartfónu už dnes | NÁVOD Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál 9to5google.com potešia mnohých z nás. Dôvodom…

  MI TV LUX: Xiaomi ukázalo televíziu, akú sme doposiaľ ešte nevideli. V predaji bude už o pár dní!

  0 icon

  Xiaomi posledné dni bezpochyby zapĺňa plátky viacerých médií. Dôvodov je hneď niekoľko. Jednak to je predstavenie smartfónu Mi 10 Ultra, tak aj postupným uvoľňovaným MIUI 12 aktualizácie pre ďalšie zariadenia, a najnovšie aj vďaka predstaveniu chytrej televízie, akú sme doposiaľ ešte nevideli. Mi TV LUX Transparent Edition : televízor, aký…

  Škoda ukazuje dizajn prvého plne elektrického SUV. Pozrite sa, ako bude vyzerať ENYAQ iV

  0 icon

  Ešte koncom minulého mesiaca spoločnosť Škoda odhalila dizajn interiéru pripravovaného elektromobilu ENYAQ iV SUV, ktorý by mal byť predstavený už 1. septembra v Prahe, teda približne o necelé 3 týždne. Dizajn interiéru sa vo všeobecnosti niesol v modernom duchu, pričom bol navrhnutý tak, aby sa v ňom cestujúci cítili „ako…

  Armádny Magazín

  Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok.

  0 icon

  Rusko, 12. august 2020 (AM) - Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok. Práca vojenského pilota vždy vyvolávala úctu. Stovky tisíc mladých ľudí snívali o jeho zvládnutí a mnohým z nich sa podarilo splniť ich sen.   Ruské bojové letectvo má pôvod v cárskom Rusku a odvtedy bola

  Francúzi zabití v Nigérii: Francúzsky Národný protiteroristický úrad začína vyšetrovanie

  0 icon

  Francúzsko, 12. august 2020 (AM) – 10. augusta oznámila Národná protiteroristická prokuratúra [PNAT] začatie vyšetrovania „vraždy v súvislosti s teroristickou činnosťou " a „teroristického zločineckého združenia“ po útoku, ktorý si deň predtým vyžiadal životy 8. osôb vrátane siedmich členov mimovládnej organizáci

  Donecký veterán - poradca Abcházskeho prezidenta prerazil autom ruskú hranicu a utiekol naspäť do vlasti. Video

  0 icon

  Abcházsko, 11. august 2020 (AM ) - Poradca Abcházskeho prezidenta Akhra Avidzba vrazil do ruskej hraničnej brány po tom, čo mu bolo povedané, že nemôže opustiť Rusko z dôvodu dlhov za služby. Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnych médiách 8. augusta, obrnený Land Cruiser s dagestanskými poznávacími značkami prelomil bariéry na…

  Vyhostenie ruských diplomatov môže súvisieť s vraždou gruzínskeho teroristu v Berlíne

  0 icon

  Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že bolo prijaté rozhodnutie o vyhostení troch pracovníkov zastupiteľského úradu Ruskej federácie na slovenský," 

  Minister Naď: O využití 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických rozhodnú potreby vojakov a najlepšia komplexná ponuka

  0 icon

  Slovensko, 11. august 2020 (AM, MO SR) - O využití 50 miliónov dolárov z fondu Spojených štátov amerických rozhodnú predložené požiadavky Ozbrojených síl SR a najlepšia a najvýhodnejšia komplexná ponuka. V rámci ponuky môže rezort obrany použiť tieto prostriedky na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financ

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

  0 icon

  V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

 • icon FOTO DŇA