Kresťanstvo – súčasť slovenskej identity. I. časť – Kristus, hlavný uholný kameň!

I. časť prednášky na Konferencii Panslovanskej únie o ochrane slovenskej identity.

           Preambula našej Ústavy, nás nabáda pamätať na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, na  cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy.

Keď pozeráme na Slovensko súčasnosti, tak vznikajú veľké pochybnosti o tom, či pamätáme na to všetko a aká je realita života občanov nášho štátu, nášho krásneho Slovenska, nazývaného tiež srdcom Európy. Možno by bola na mieste aj otázka, koľko našich politikov, našich štátnikov, ktorí sa tu vystriedali počas posledných 27 rokov, pozná znenie Preambuly Ústavy SR a či im vôbec niečo tento text hovorí. Lebo pamätať na to, čo zaznieva v Preambule, neznamená len slovné vyjadrenie v sloganoch dobre sa vynímajúcich na volebných bilbordoch, ale najmä v skutkoch uplatňovať tento odkaz, čo v realite všedných dní pocítia občania Slovenska. A akú realitu by to prinieslo? Realitu prosperity a spokojnosti, nie chaosu a nevraživosti či neakceptácie iného človeka.

I.                   Identita

Po novembri 1989 sme boli plní nadšenia a očakávania lepšieho zajtrajška a dnes sme naplnení frustráciou, prebujnenou korupciou, sklamaním, strachom a nedôverou. Prečo? Lebo strácame identitu, ak sme ju už aj nestratili. Čo je to tá identita? Čo nám má prinášať? A ako s týmto súvisí kresťanstvo?

Definícia identity je vo všeobecnosti vyjadrená slovami –  zhodnosť, totožnosť, rovnakosť, vo filozofii – ako rovnakosť dvoch vecí, v logike ako vzťah medzi dvomi predmetmi, ktoré sa zhodujú vo všetkých svojich vlastnostiach, v psychológii – ako vedomie/pocit jedinca, že je stále to isté, aj keď sa časom mení alebo autentickosť jedinca, pocit, že je sám sebou a pocit svojbytnosti, jedinečnosti, odlíšiteľnosti jedinca. V sociológii predstavuje jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania; intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou.

Naša identita ako človeka, je z časti daná ( pohlavie, vek, farba pleti) a z časti získaná (vzdelanie, zamestnanie a pod.) a tá sa prenáša i do oblasti identity národnej, kde sa jednotlivec pomenováva napr. ako Slovák. Sú tu dané isté normy, ktoré sa ale začínajú vedome deformovať a tak narúšať identitu jedinca ako jednotlivca a tak následne identitu rodín, ba i rodov, národov a samotných štátov.

Prečo je tomu tak, prečo k tomu dochádza? Keďže identita v tej prevažnej miere je niečím daná a my odbúrame, odstránime to, čo tvorí základ, nastáva automaticky problém. Problém s pohlavím, frustrácia z farby pleti či veku. Samou podstatou toho je popretie objektívnej pravdy. A práve tu zohráva najdôležitejšiu a hlavnú úlohu kresťanstvo.

II.                Kresťanstvo

Kresťanstvo je charakterizované vierou v jedného Boha v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý, pričom Boh Syn – Ježiš Kristus, je pokladaný za Bohočloveka. Hlavným symbolom kresťanov a kresťanstva je kríž.

Pojem „kresťanstvo“ a pojem „Kristus“ pochádza z gréckeho slova „Christos, po hebrejsky „Meshiah“.

Nie je zanedbateľné, že narodením Ježiša Krista, sa začal počítať náš letopočet a že kresťanstvo je stále s viac ako 2,5 miliardami veriacich najrozšírenejším náboženstvom vo svete. No zároveň, je aj najviac prenasledovaným náboženstvom. Náhoda? Určite nie. Ako človek veriaci – kresťan, vnímam preto nie len v politologickom kontexte význam kresťanstva ako súčasti identity štátu, ale oveľa viac v tom duchovnom rozmere. Skôr ale ako hlbšie rozoberiem túto skutočnosť, pripomeňme si definíciu pojmu štát.

III.             Štát

            Štát v politológii aj histórii je definovaný ako právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločnosti na určitom území. Ide teda o formu organizácie ľudskej spoločnosti. Základnými a nevyhnutnými prvkami štátu sú – obyvateľstvo, územie, štátna moc a suverenita. Takto v skratke je definovaný štát. V súčasnosti je ale Slovensko aj súčasťou väčšieho celku spoločenstva viacerých štátov v rámci Európskej únie. Vieme, že mnohé, čo bolo pred vstupom do tohto spoločenstva predkladané ako prínos pre SR, sa obrátilo proti nám a stalo sa nám, dovolím si povedať, až nešťastím. I keď mnohí nechcú vidieť túto objektívnu pravdu, predsa sa nás denno-denne dotýka a pripomína sa v každej oblasti nášho života. Terajší vývoj je viac zvrátený ako normálny a rúca aj vyššie uvedenú definíciu štátu čim šliape po jeho identite a tak i po identite nás všetkých.

Pozrime sa bližšie na základné a nevyhnutné prvky štátu:

–          Obyvateľstvo – je súhrn všetkých ľudí na určitom území v určitom čase, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie;

–          Územie – územie SR je jednotné a nedeliteľné. Takto je to zakotvené v Ústave SR. Ide o teritórium, oblasť, presne vymedzenú štátnou hranicou a toto územie je spravované danými osobami či skupinou osôb, tzv. štátnou mocou,  ktoré sú  na to poverené väčšinou obyvateľstva

–          Štátna moc – je verejná moc uplatňovaná v spoločenstve ľudí na určitom území, ktoré využíva štátnu formu na svoje vnútorné riadenie.

–          Suverenita alebo zvrchovanosť –  je v právnom slova zmysle absolútna a trvalá moc štátu ( definícia Bodina), či vlastnosť štátu spočívajúca v tom, že je viazaný alebo určovaný len svojou vlastnou vôľou, tzv. sebaurčenie, v medziach a v súlade s kolektívnym cieľom, ktorý má uskutočňovať ( definícia Luisa Le Fura)

Do akej miery sú ešte tieto znaky v našom štáte prítomné, nakoľko sú ešte autentické a zmysluplné? Vieme, že migrácia obyvateľstva v súčasnosti nie je prirodzená a ani dostatočne kontrolovaná. Voľný pohyb osôb cez nechránené hranice spôsobuje reálne problémy a ďalšie budúce hrozby. Sme v kotly cieleného miešania kultúr, rás a národov na vlastnom území, pričom súčasná štátna moc je prezentovaná predstaviteľmi, ktorí nijako hodnoverne nebránia záujmy obyvateľstva štátu a odovzdávajú našu suverenitu do rúk cudzích mocí. Konajú často ako Ezau, keď zapredal svoje prvorodenstvo za misku šošovice. Ezau je častým obrazom našich politikov, ktorí vyššie ciele zapredávajú za tie prízemné a našu suverenitu za pomyselnú misku šošovice, t.j. vlastný chvíľkový plytký prospech.

Vnútorné riadenie štátu sa tak stalo nástrojom záujmov cudzích mocností i jednotlivcov. Štátna moc nekoná v prospech svojich občanov, ba čo viac, sú priam na vlastnom území zotročovaní. Pracujú často za neprimerane nízke mzdy, a dane, ktoré platia využívajú cudzí. Zaiste by mi teraz mnohí vytkli tieto vyjadrenia ako konšpiračné, no bohužiaľ, sú naopak tvrdou realitou fungovania nášho štátu.

IV.             Kristus – uholný kameň

Slovensko povstalo na kresťanskom princípe. Tam sú naše korene. Je to jeho základ a ak tento fundament vylúčime, všetko sa zrúti. Ale čo je v praxi to kresťanstvo? To nie je pekný naškrobený folklór, tradícia pre krásny zážitok, slzy dojatia z vianočnej koledy či obdiv nad  veľkolepou architektúrou chrámov. Kresťanstvo je zodpovednosť voči Bohu i ľuďom a táto zodpovednosť má byť citeľná v našich skutkoch, kdekoľvek sa nachádzame a čo konáme.

Kresťanstvo je založené na viere v Ježiša Krista, ako Božieho Syna, ktorý prišiel spasiť svet. Sväté písmo o ňom hovorí ako uholnom kameni, o základe, bez ktorého nič nemôže povstať a obstáť. Čo nie je na Kristovi vystavané, to sa vždy časom zrúti, lebo žiadna stavba či v hmotnom alebo duchovnom ponímaní, bez uholného kameňa – bez Krista, nevydrží.

Uholný Kameň nám bol daný, bol predstavený a je hodnoverný. My sme ale tento uholný Kameň vyhodili a nahradili placebom, t.j. niečim, čo si myslíme, že je tým istým, ale nie je. Všetko mimo Krista je prázdne, bez účinku, nestále a dočasné, rýchlo sa znehodnocujúce. Úžitok zo stavby bez fundamentu je nulový.

Keď sám Ježiš Kristus sa takto predstavuje, hovorí: „ Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným! Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“ ( Lk 20, 17b-18)

Či nie je preto opovážlivé odstrániť Krista, ako základ všetkého z nášho života, z našej identity? Ako potom chceme obstáť? Čím chceme uholný Kameň nahradiť?

Táto spoločnosť detronizovala Boha a vidíme, kam sme sa dostali a kam to speje. Rozvrat spoločnosti, identity ľudskej, národnej i štátnej, totálny úpadok morálky a to, čo je ohavnosťou pred Bohom a má byť hanbou aj pred ľuďmi, je schvaľované nie len spoločensky, ale aj zákonne. Sme rovní Sodome a Gomore a myslíme ši, že nás trest nezastihne.

Dekalóg je pre mnohých mýtom či archaizmom, ktorý v tejto progresívnej modernej dobe nemá čo hľadať. Podstatou kresťanstva je aj dodržiavanie Božieho zákona – Desatora, a to sa má odraziť aj prakticky a reálne v zákonodarstve štátu. Veď čo  je kresťanský, národný a sociálny princíp, ak nie práve uplatnenie Božieho zákona v zákone ľudskom? V tom je prosperita a blaho pre štát a jeho obyvateľov. Nie v prekrútených pravdách, v klamstvách. Veď je napísané:

„Beda tým, čo vydávajú zlé zákony, a pisárom, čo píšu nespravodlivo, aby utláčali na súde chudobných a páchali násilie na práve ponížených môjho ľudu; aby sa vdovy stali ich korisťou a aby olupovali siroty.
Čo urobíte v deň navštívenia, až sa z diaľky priblíži pohroma? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoju slávu?
Lebo sa skloníte medzi zajatcov a padnete medzi zabitými.“ ( Iz 10, 1-4)

„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz5, 20)

Ak nezaujme Boh aj na Slovensku miesto, ktoré mu patrí, t.j. 1.miesto, tak bude nám naozaj beda. Už teraz pre odvrhnutie Boha z našich životov a našej spoločnosti, pre vraždy nevinných počatých detí a pre ďalšie prestúpenia Božích príkazov, spočíva na nás Boží hnev.

Ak je obyvateľstvo bezduché, taký je potom celý štát. Ak jednotlivci neuznajú zvrchovanosť Boha a nezačnú žiť svoju kresťanskú vieru naplno a odhodlane, neobstojí taký štát.

No máme nádej, lebo Slovensko je pod znakom dvojkríža a pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie. Verím, že práve toto je zárukou toho, že obstojíme i celá námaha a obeta svätých Cyrila a Metoda a ďalších, čo horlili za Slovensko, za náš národ.

JUDr. Lucia Žužová – kandidátka na poslankyňu NRSR ( Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko)

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Lucia Žužová

O AUTOROVI

Kandidátka na poslankyňu do NRSR za Kotlebovci- ĽS Naše Slovensko, Aktivistka ZA ŽIVOT!
Odborná asistentka v NRSR pre poslancov Kotlebovci-ĽSNS

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 20

Celkové hodnotenie: 19.36

Priemerná čítanosť: 2551

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Transparency International Slovensko: Hnutie Sme rodina profitovalo pred parlamentnými voľbami z viac ako 30 hodín nelegálnej reklamy

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Hnutie Sme rodina profitovalo tri týždne pred tohtoročnými parlamentnými voľbami z viac ako tridsiatich hodín nelegálnej reklamy v…

  Slováci v rebríčku FIFA poskočili na 33. miesto, sú v 2. koši

  0icon

  Zürich 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovenská reprezentácia si v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) polepšila o štyri priečky. Figuruje na 33.…

  Trump oznámil, že opustí Biely dom, ak volitelia potvrdia Bidena ako prezidenta

  0icon

  Washington 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že opustí Biely dom, ak zbor voliteľov zvolí za prezidenta USA…

  Bolo to strašne náročné. Jedno zaváhanie a bola by som v hotelovej posteli, vraví Vlhová

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Desať jázd v paralelnom obrovskom slalome absolvovala vo štvrtok Petra Vlhová v rakúskom Lechu. A väčšinu v rýchlom…

  Matovič: Zaočkovať sa dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič bol vo štvrtok večer hosťom relácie televízie JOJ Na hrane. Počas vysielania odpovedal…

  Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO)…

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA