Kresťanstvo – súčasť slovenskej identity. I. časť – Kristus, hlavný uholný kameň!

I. časť prednášky na Konferencii Panslovanskej únie o ochrane slovenskej identity.

           Preambula našej Ústavy, nás nabáda pamätať na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, na  cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy.

Keď pozeráme na Slovensko súčasnosti, tak vznikajú veľké pochybnosti o tom, či pamätáme na to všetko a aká je realita života občanov nášho štátu, nášho krásneho Slovenska, nazývaného tiež srdcom Európy. Možno by bola na mieste aj otázka, koľko našich politikov, našich štátnikov, ktorí sa tu vystriedali počas posledných 27 rokov, pozná znenie Preambuly Ústavy SR a či im vôbec niečo tento text hovorí. Lebo pamätať na to, čo zaznieva v Preambule, neznamená len slovné vyjadrenie v sloganoch dobre sa vynímajúcich na volebných bilbordoch, ale najmä v skutkoch uplatňovať tento odkaz, čo v realite všedných dní pocítia občania Slovenska. A akú realitu by to prinieslo? Realitu prosperity a spokojnosti, nie chaosu a nevraživosti či neakceptácie iného človeka.

I.                   Identita

Po novembri 1989 sme boli plní nadšenia a očakávania lepšieho zajtrajška a dnes sme naplnení frustráciou, prebujnenou korupciou, sklamaním, strachom a nedôverou. Prečo? Lebo strácame identitu, ak sme ju už aj nestratili. Čo je to tá identita? Čo nám má prinášať? A ako s týmto súvisí kresťanstvo?

Definícia identity je vo všeobecnosti vyjadrená slovami –  zhodnosť, totožnosť, rovnakosť, vo filozofii – ako rovnakosť dvoch vecí, v logike ako vzťah medzi dvomi predmetmi, ktoré sa zhodujú vo všetkých svojich vlastnostiach, v psychológii – ako vedomie/pocit jedinca, že je stále to isté, aj keď sa časom mení alebo autentickosť jedinca, pocit, že je sám sebou a pocit svojbytnosti, jedinečnosti, odlíšiteľnosti jedinca. V sociológii predstavuje jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania; intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou.

Naša identita ako človeka, je z časti daná ( pohlavie, vek, farba pleti) a z časti získaná (vzdelanie, zamestnanie a pod.) a tá sa prenáša i do oblasti identity národnej, kde sa jednotlivec pomenováva napr. ako Slovák. Sú tu dané isté normy, ktoré sa ale začínajú vedome deformovať a tak narúšať identitu jedinca ako jednotlivca a tak následne identitu rodín, ba i rodov, národov a samotných štátov.

Prečo je tomu tak, prečo k tomu dochádza? Keďže identita v tej prevažnej miere je niečím daná a my odbúrame, odstránime to, čo tvorí základ, nastáva automaticky problém. Problém s pohlavím, frustrácia z farby pleti či veku. Samou podstatou toho je popretie objektívnej pravdy. A práve tu zohráva najdôležitejšiu a hlavnú úlohu kresťanstvo.

II.                Kresťanstvo

Kresťanstvo je charakterizované vierou v jedného Boha v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý, pričom Boh Syn – Ježiš Kristus, je pokladaný za Bohočloveka. Hlavným symbolom kresťanov a kresťanstva je kríž.

Pojem „kresťanstvo“ a pojem „Kristus“ pochádza z gréckeho slova „Christos, po hebrejsky „Meshiah“.

Nie je zanedbateľné, že narodením Ježiša Krista, sa začal počítať náš letopočet a že kresťanstvo je stále s viac ako 2,5 miliardami veriacich najrozšírenejším náboženstvom vo svete. No zároveň, je aj najviac prenasledovaným náboženstvom. Náhoda? Určite nie. Ako človek veriaci – kresťan, vnímam preto nie len v politologickom kontexte význam kresťanstva ako súčasti identity štátu, ale oveľa viac v tom duchovnom rozmere. Skôr ale ako hlbšie rozoberiem túto skutočnosť, pripomeňme si definíciu pojmu štát.

III.             Štát

            Štát v politológii aj histórii je definovaný ako právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločnosti na určitom území. Ide teda o formu organizácie ľudskej spoločnosti. Základnými a nevyhnutnými prvkami štátu sú – obyvateľstvo, územie, štátna moc a suverenita. Takto v skratke je definovaný štát. V súčasnosti je ale Slovensko aj súčasťou väčšieho celku spoločenstva viacerých štátov v rámci Európskej únie. Vieme, že mnohé, čo bolo pred vstupom do tohto spoločenstva predkladané ako prínos pre SR, sa obrátilo proti nám a stalo sa nám, dovolím si povedať, až nešťastím. I keď mnohí nechcú vidieť túto objektívnu pravdu, predsa sa nás denno-denne dotýka a pripomína sa v každej oblasti nášho života. Terajší vývoj je viac zvrátený ako normálny a rúca aj vyššie uvedenú definíciu štátu čim šliape po jeho identite a tak i po identite nás všetkých.

Pozrime sa bližšie na základné a nevyhnutné prvky štátu:

–          Obyvateľstvo – je súhrn všetkých ľudí na určitom území v určitom čase, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie;

–          Územie – územie SR je jednotné a nedeliteľné. Takto je to zakotvené v Ústave SR. Ide o teritórium, oblasť, presne vymedzenú štátnou hranicou a toto územie je spravované danými osobami či skupinou osôb, tzv. štátnou mocou,  ktoré sú  na to poverené väčšinou obyvateľstva

–          Štátna moc – je verejná moc uplatňovaná v spoločenstve ľudí na určitom území, ktoré využíva štátnu formu na svoje vnútorné riadenie.

–          Suverenita alebo zvrchovanosť –  je v právnom slova zmysle absolútna a trvalá moc štátu ( definícia Bodina), či vlastnosť štátu spočívajúca v tom, že je viazaný alebo určovaný len svojou vlastnou vôľou, tzv. sebaurčenie, v medziach a v súlade s kolektívnym cieľom, ktorý má uskutočňovať ( definícia Luisa Le Fura)

Do akej miery sú ešte tieto znaky v našom štáte prítomné, nakoľko sú ešte autentické a zmysluplné? Vieme, že migrácia obyvateľstva v súčasnosti nie je prirodzená a ani dostatočne kontrolovaná. Voľný pohyb osôb cez nechránené hranice spôsobuje reálne problémy a ďalšie budúce hrozby. Sme v kotly cieleného miešania kultúr, rás a národov na vlastnom území, pričom súčasná štátna moc je prezentovaná predstaviteľmi, ktorí nijako hodnoverne nebránia záujmy obyvateľstva štátu a odovzdávajú našu suverenitu do rúk cudzích mocí. Konajú často ako Ezau, keď zapredal svoje prvorodenstvo za misku šošovice. Ezau je častým obrazom našich politikov, ktorí vyššie ciele zapredávajú za tie prízemné a našu suverenitu za pomyselnú misku šošovice, t.j. vlastný chvíľkový plytký prospech.

Vnútorné riadenie štátu sa tak stalo nástrojom záujmov cudzích mocností i jednotlivcov. Štátna moc nekoná v prospech svojich občanov, ba čo viac, sú priam na vlastnom území zotročovaní. Pracujú často za neprimerane nízke mzdy, a dane, ktoré platia využívajú cudzí. Zaiste by mi teraz mnohí vytkli tieto vyjadrenia ako konšpiračné, no bohužiaľ, sú naopak tvrdou realitou fungovania nášho štátu.

IV.             Kristus – uholný kameň

Slovensko povstalo na kresťanskom princípe. Tam sú naše korene. Je to jeho základ a ak tento fundament vylúčime, všetko sa zrúti. Ale čo je v praxi to kresťanstvo? To nie je pekný naškrobený folklór, tradícia pre krásny zážitok, slzy dojatia z vianočnej koledy či obdiv nad  veľkolepou architektúrou chrámov. Kresťanstvo je zodpovednosť voči Bohu i ľuďom a táto zodpovednosť má byť citeľná v našich skutkoch, kdekoľvek sa nachádzame a čo konáme.

Kresťanstvo je založené na viere v Ježiša Krista, ako Božieho Syna, ktorý prišiel spasiť svet. Sväté písmo o ňom hovorí ako uholnom kameni, o základe, bez ktorého nič nemôže povstať a obstáť. Čo nie je na Kristovi vystavané, to sa vždy časom zrúti, lebo žiadna stavba či v hmotnom alebo duchovnom ponímaní, bez uholného kameňa – bez Krista, nevydrží.

Uholný Kameň nám bol daný, bol predstavený a je hodnoverný. My sme ale tento uholný Kameň vyhodili a nahradili placebom, t.j. niečim, čo si myslíme, že je tým istým, ale nie je. Všetko mimo Krista je prázdne, bez účinku, nestále a dočasné, rýchlo sa znehodnocujúce. Úžitok zo stavby bez fundamentu je nulový.

Keď sám Ježiš Kristus sa takto predstavuje, hovorí: „ Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným! Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“ ( Lk 20, 17b-18)

Či nie je preto opovážlivé odstrániť Krista, ako základ všetkého z nášho života, z našej identity? Ako potom chceme obstáť? Čím chceme uholný Kameň nahradiť?

Táto spoločnosť detronizovala Boha a vidíme, kam sme sa dostali a kam to speje. Rozvrat spoločnosti, identity ľudskej, národnej i štátnej, totálny úpadok morálky a to, čo je ohavnosťou pred Bohom a má byť hanbou aj pred ľuďmi, je schvaľované nie len spoločensky, ale aj zákonne. Sme rovní Sodome a Gomore a myslíme ši, že nás trest nezastihne.

Dekalóg je pre mnohých mýtom či archaizmom, ktorý v tejto progresívnej modernej dobe nemá čo hľadať. Podstatou kresťanstva je aj dodržiavanie Božieho zákona – Desatora, a to sa má odraziť aj prakticky a reálne v zákonodarstve štátu. Veď čo  je kresťanský, národný a sociálny princíp, ak nie práve uplatnenie Božieho zákona v zákone ľudskom? V tom je prosperita a blaho pre štát a jeho obyvateľov. Nie v prekrútených pravdách, v klamstvách. Veď je napísané:

„Beda tým, čo vydávajú zlé zákony, a pisárom, čo píšu nespravodlivo, aby utláčali na súde chudobných a páchali násilie na práve ponížených môjho ľudu; aby sa vdovy stali ich korisťou a aby olupovali siroty.
Čo urobíte v deň navštívenia, až sa z diaľky priblíži pohroma? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoju slávu?
Lebo sa skloníte medzi zajatcov a padnete medzi zabitými.“ ( Iz 10, 1-4)

„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz5, 20)

Ak nezaujme Boh aj na Slovensku miesto, ktoré mu patrí, t.j. 1.miesto, tak bude nám naozaj beda. Už teraz pre odvrhnutie Boha z našich životov a našej spoločnosti, pre vraždy nevinných počatých detí a pre ďalšie prestúpenia Božích príkazov, spočíva na nás Boží hnev.

Ak je obyvateľstvo bezduché, taký je potom celý štát. Ak jednotlivci neuznajú zvrchovanosť Boha a nezačnú žiť svoju kresťanskú vieru naplno a odhodlane, neobstojí taký štát.

No máme nádej, lebo Slovensko je pod znakom dvojkríža a pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie. Verím, že práve toto je zárukou toho, že obstojíme i celá námaha a obeta svätých Cyrila a Metoda a ďalších, čo horlili za Slovensko, za náš národ.

JUDr. Lucia Žužová – kandidátka na poslankyňu NRSR ( Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko)

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Lucia Žužová

O AUTOROVI

Kandidátka na poslankyňu do NRSR za Kotlebovci- ĽS Naše Slovensko, Aktivistka ZA ŽIVOT!
Odborná asistentka v NRSR pre poslancov Kotlebovci-ĽSNS

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 23

Celkové hodnotenie: 19.67

Priemerná čítanosť: 3015

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslankyne sa pobili v bare. Cigániková skončila na pohotovosti

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Martin Baumann)   Medzi poslankyňami Romanou Tabak (Sme rodina) a Janou Bittó Cogánikovou to v poslednom období vrie. Najnovšie…

  Postup Ruska v konflikte s Ukrajinou zdá sa zaskočil USA. Aké majú teraz tri základné možnosti na reakciu?

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Jim Watson)   Reakcia Ameriky na udalosti v Rusku, Donbase, Záporoží a Chersonskej oblasti bola prekvapivo tlmená. Dokonca nudná, ak vezmeme…

  Držať pozície znamená prehrať

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube,Pixabay)   Douglas McGregor, plukovník vo výslužbe, spolupracovník portálu The American Conservative, bývalý poradca ministra obrany v Trumpovej administratíve, ocenený…

  Ruská jadrová reakcia nie sú iba vyhrážky. Rusko je na použitie atómových taktických zbrani pripravené

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Susan Walsh)   Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa…

  Pri služobnom zákroku v Malých Levároch sa zranili tri osoby

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšom zásahu polície v Malých Levároch v okrese Malacky sa mali podľa aktualizovaných informácií zraniť tri osoby.…

  Ukrajinského prezidenta Zelenského sklamal Izrael a vystrašili iránske drony

  0icon

  Bratislava 24. september 2022 (Foto: Screenshot/Flightradar)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je šokovaný z toho, že Izrael je spolu s Maďarskom jedinou relevantnou krajinou, ktorá Ukrajine nedodala…

  Skutočne sa na nás valí tsunami? Aby bol niekto za spasiteľa, treba najprv vyvolať katastrofu, reagujú analytici na slová nového ministra

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Nový minister hospodárstva Karel Hirman sa v jednom z najnovších rozhovor vyjadril, že sa na nás…

  Putin mal prevziať velenie a zakázať ústup z Chersonu

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vladimir Putin zakázal ruskej armáde ustúpiť z Chersonu a prevzal strategické velenie bojových operácií na…

  Horskí záchranári súťažia v Nízkych Tatrách na Memoriáli Romana Bencúra

  0icon

  Demänovská Dolina 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Horská záchranná služba)   Horskí záchranári zo Slovenska, Česka a Poľska testujú v sobotu v Nízkych Tatrách svoje zručnosti na…

  Nadal sa odhlásil z Laver Cupu, chce byť pri manželkinom pôrode

  0icon

  Londýn 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Španielsky tenista Rafael Nadal sa v sobotu odhlásil z Laver Cupu. V piatok odohral zápas štvorhry po boku…

  Armádny Magazín

  Erdogan potrebuje vyvolať vojenskú krízu. O grécko-tureckej vojne v rámci NATO

  0 icon

  Turecko, 24.september 2022 (AM) – Grécko v septembri oficiálne varovalo EÚ a NATO pred hrozbou vojny s Tureckom. Popredné európske a americké médiá uvádzajú, že v rámci hraníc NATO sa schyľuje k vojne medzi oboma členmi tohto vojenského bloku. Die Welt píše : „ Na papieri sú Turecko a Grécko spojenci…

  Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak

  Iránske tanky Zulfikar a Karrar

  0 icon

  Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američan

  Ukrajina má problém - roje iránskych dronov likvidujú ťažkú techniku ozbrojených síl. Video

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Podľa hlásenia v operačnom ukrajinskom veliteľstve "Juh", ruské ozbrojené sily zničili ukrajinský remorkér, ktorý bol v prístave Očakov v Mykolajivskej oblasti. Loď zasiahol iránsky kamikadze dron Shahed-136. Rovnakým spôsobom došlo k úderu na budovu v Krivoj Rogu.  

  Ruské sily zničili už takmer tristo ukrajinských vojenských lietadiel

  0 icon

  Ukrajina, 23.september 2022 (AM) – Počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie už bolo zničených takmer 300 ukrajinských vojenských lietadiel, informovalo v piatok ruské ministerstvo obrany.   „Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zničených 298 lietadiel, 155 vrtuľníkov, 2 054 bezpilotných prostriedkov, 376 protilietadlových

  FOTO DŇA