Súmrak nehodných bohov v justícii – sp.zn.EX 200/2010 druhá časť.

V časti prvej som opísal nezákonný postup súdov a orgánov činných v trestnom konaní.Málokto si vie dôkladne predstaviť(a to ani prokurátori) aké závažné právne následky a účinky môže  za sebou vliecť porušenie zákona zo strany sudcov,vyšetrovateľov alebo prokurátorov. 

  Následkom takéhoto konania je dnes  naprosto protiprávny a nezákonný stav na Vojenskom Úrade Sociálneho Zabezpečenia v Bratislave spadajúceho pod MO, kde sťažovateľovi  hrozíla exekúcia .Pretože aj tam sa porušuval zákon-tentoraz zo strany podĺžnika(VÚSZ),ktorý chcel sťažovateľovi ponechať z retroaktivne priznaného dôchodku sumu len vo výške cca.3.700.-Euro z celkovo priznanej priznanej čiastky a zasielať takúto zrážku na účet ministrom spravodlivosti odvolanej exekútorky (2018)takej,kde tento bankový úcet zrejme už ani neexistuje.Základom takéhoto putatívne  úradneho postupu VÚSZ je Nariadnie vlády č.328(o spôsobe výkona zrážok u vojakov z povolania) pričom vôbec nepoznajú nariadenie vlády č.216,ktorým sa  mení a doplňuje nariadenie predošlé č.328.A to dokonca účinné od r.2013(!)Tento úrad nezákonne postupuje teda až od roku 2011(!) pretože nariadenie vlády č.216/2013  platí aj retroaktívne aj na prípady započaté pred účinnosťou nového predpisu.Hrozila mi teda reálne veľká škoda,ujmy v 10 ročnej nezákonnej exekúcii(ktorá má byť zo zákona zároveň absolútne právne neplatnou ex lege pre konanie žalobcu(oprávneného)v rozpore s §39 OZ nevynímajúc.A keď tento spôsob používal VÚSZ dlhodobo u všetkých vojenských dôchodcov od r.2013 tak ďalejpôjde o  katastrofický stav demokratického štátneho zriadenia v SR garantovaného Ústavou SR.Ministra NO gen.Gajdoša som informoval o tomto nezákonnom stave svojím e-mailom zo dňa 13/01/2020.Žiadna odozva od MNO.A takisto som v r.2014 zaslal sťažnosť vtedajšiemu ministrovi NO p.Glváčovi  a tiež vykonal m.i. aj v tejto veci neúspešné trestné oznámenie v tejto veci k rukám JUDr.Čižnára(ktorý ako keby pre fyzické osoby ani neexistoval)Vojenský Úrad Socialného zabezpečenia si momentálne neplní ani také svoje základné  povinnosti v tejto kauze ,ktoré jej ukladá zákon o sociálnom zabezpečení vojakov  o pravidelné zasielanie dôchodku(Zákon č.328).Ide o 10 ročnú vec,ktorú nechávajú vyhniť.Keď porušia zákon,majú jednu odpoveď: Mlčia.Musím podotknúť že keď sa cez desať ročnú exekúciu nariadenú zo strany exekútora o vymoženie neprednostnej pohľadávky o 1/3 z dôchodku-vykonáva iniciatívou podlžnika na základe nesprávneho  zákona také zrážka,po ktorej má invalidnému dôchodcovi zostať len zákonom nepostihnuteľná čiastka necelých  7% z dôchodku(podľa právneho výkladu tohoto úradu)-a to po celé obdobie od r.2011 až do konca roku 2019(a to aj napriek viacnásobným upozorneniam) tak musí ísť pravdepodobne o právne zaostalé osoby.Rozumnejšie vysvetlenie ma bohužial už nenapadá.A ani túto vec nedokázala vyšetriť  a zadokumentovať vyšetrovateľka ORPZ BA1 ešte z roku 2015 za dozoru prokurátora z OP-BA1.Formálne (ne)vyšetrili a odmietli.

 Pričom zároveň platí aj to,že ide aj o tvz.jalovú exekúciu,kde nebolo do konca roku 2019 vymožené ani len 15 Euro a samý prvý exekučný príkaz bol vydaným ešte v r.2013 a teda ide podľa novely exekučného poriadku účinnej  odo dňa 01/01/2020 o takú exekúciu na ktorú má platiť zo zákona tvz.exekučná amnestia.Pokiaľ teda súd sám nerozhodol o zastavení exekúcie(nehovoriac teraz o tom,či je zákonná a či nie) tak aj po účinnosti exekučnej amnestie zo zákona má možnosť oprávnený znova podať návrh na súd v tej istej veci,ktorú zastavil účinok exekučnej amnestie.Samozrejme pokiaľ netrpí sám dôkaznou núdzou a jeho nároky a práva sú nespochybniteľnými,čo za daných okolností nepripadá do úvahy.

 Zároveň sa to javí tak,že na VÚSZ asi nikdy nevykonávali kontroly na dodržiavanie zákonnosti v exekučných a správnych konaniach vedených na tomto rozpočtovom úrade spadajúcom pod MNO-SR.

 A je výsmechom práva,keď za daných okolností napíše riaditeľ poškodenému,že oni vždy konajú v medziach zákona. 

A na dôvažok,týmito všetkými nezákonnosťami kŕmi výkonná moc štátu takého občana ktorý je prakticky nepočujúcim invalidom s kvázi právom na zvýšenú právnu ochranu podľa medzinárodného dohovoru o ochrane osôb PZP prijatú na pôde OSN,ktorú SR ratifikovala a má prednosť aj pred Ústavou SR.To už prakticky nepotrebuje od VÚSZ a prokuratúr,súdov nevynímajúc – žiadny komentár. 

Aj toto patrilo medzi skutočnosti oznamované pre JUDr.Čižnára trestným oznámením zo dňa 24/11/ 2014(!),ktoré nikdy neboli vyšetrené ani zistené  zaprotokolované a zodpovedný vinník nikdy nebol braným na zodpovednosť zo strany orgánov činných v trestnom konani.A už aj len preto sa nachádza táto kauza teraz v štádiu hrubého porušenia zákonov a práv a záujmov chránených zákonom,kde prokurátor s PZ nielenže oznamované skutočnosti ani len  nevyšetrili,ale aj pozametali a zahojil pričom prokurátor nevykonal ani žiadne účinné opatrenia o nápravu nezákonného stavu a porušených  práv ako mu to zákon o prokuratúre(č.153) ukladá. Naopak: Na oprávnené a dôvodné sťažnosti na opakovaný nezákonný postup a prokurátorov nadriadení prokurátori tieto skutočnosti automaticky právne hojili a aprobovali nezákonné postupy napr.aj s ročným omeškaním odmietavých uznesení,ďalej s použitím §31 Zákona č.153-jeho odstavca 5  namiesto príslušného § 56 (ae)3  toho istého zákona a s nedostatočne odôvodnenými odmietavými uzneseniami(naposledy  JUDr.J.Kozolka z GPSR svojím uznesením pod IV/3 Gn 1553/15/1000 zo dňa 09/01/2020 pričom ide práveže v jeho osobe o takého prokurátora,ktorý sám vo veci zasielal  odmietavé uznesenie takmer o 4 mesiace neskôr vo veci predtým vykonaných sťažností aj to na žiadosť JUDr.Čenteša,ktorý bol upozorneným na túto skutočnosť za okolností,keď on sám odmietol opakovanú sťažnosť o niekoľko mesiacov neskôr a práve s odvolaním sa na aprobáciu JUDr.Kozolku z GPSR,ktorú som však dovtedy neobdržal ale som ani o nej  len netušil.Nedoručovanie alebo neskoré doručovanie rozhodnutí  spôsobuje márne omeškanie lehôt a zakladá ďalšie porušovanie alebo aj zmarenie základných ludských práv a slobôd v trestnom konani.Mediálne to celkom známy pán prokurátor JUDr.Kozolka zároveň patril(ako bývalý vojenský prokurátor a tiež pôvodným povolaním aj odborne zdatný vojenský zdravotník)jedným z najbližších spolupracovníkov momentálne trestne stíhaného JUDr.Trnku(a zároveň tiež dozoroval kauzu Malinová,kauzu Mikulec,Trnka  a ďalšie…). 

Históriu tejto kauzy som uviedol v prechádzajúcej prvej časti článku “Súmrak nehodných bohov v justícii”.

 Takže v konečnom dôsledku ide o taký súčasný žalostný právny stav,ktorý by nebol býval nastal,keby prokuratúra bola bývala striktne dodržala svoje služobné predpisy.Za prokurátorov a riadny a zákonný  chod prokuratúry zodpovedá ako hierachicky najvyšší nadriadený p.JUDr.J.Čižnár.Pričom na samom začiatku ako prvotná príčina porušenia zákona  tejto kauzy stojí zákony porušiaci súd v Trebišove a v Komárne,kde si sudcovia nesplnili ex offo také elementárne povinnosti,ktoré im ukladá zákon.A tu je ten moment,keď sa najvyššiemu prokurátorovi vracia späť jeho prižmurovanie očí  nad nezákonným konaním sudcov.Je jasným,že si to neuvedomuje v dostatočnej hlbke.Lebo keby postupoval podľa zákona a Ústavy,veru sudcovia by sa museli mať veľmi na pozore pri vedomom krivení zákonov alebo nedbalostnom postupe.Lebo je nad slnko jasnejšie,že keby prvostupňový OS v Trebišove a exekučný súd v Komárne neporušili svoje zákonné povinnosti tak táto exekúcia vôbec neexistuje.A naopak-trvala viac ako 10 rokov.Kto je zodpovedným v danom pripade za spôsobene škody a újmy pán Čiznár?Prokurátor poberá plat od štátu za ochranu práv a záujmov chránených zákonom a nie za ich porušovanie.Opravte ma,keď sa mýlim. 

      Ďalším problémom je advokácia.Existujú aj dobrý aj menej dobrý ale aj veľmi zlí advokati.Sú však expresne vyjadrené-premnoženými.Problémom je,že Slovensko neovplýva bohatými klientmi.Niektorí chceli byť pôvodne sudcami,či prokurátormi,či to už notármi s dobrým a s istým platom nezávislým od počtu zámožných  klientov.

Nevyšlo to.Niektorí to berú skutočne ako svoje povolanie.Ale existujú aj advokáti,ktorí sa vrhajú prioritne na peňaženku svojho klienta s úmyslom sa čo najrýchlejšie na nich obohatiť a drankať peniaze bez akéhokoľvek právneho úkonu,len tak ako zálohu,ale sú i takí ktorí preťahujú kauzy čo najdlhšie,pretože to zabezpečuje nie veľký,ale pritom stály finančný príjem.Máme v republike príliš veľa právnikov napr.v porovnaní s väčšou Českou Republikou a priliš málo skutočných odborníkov potrebných napriklad pre národné hospodárstvo a priemysel.

 O exekútoroch nehovoriac.Ešte som sa nestretol s takým exekútorom,ktorý by nebol býval v procese exekúcie porušil zákon.Tiež sú premnoženými.Pre chod svojho úradu a pre zisk veľakrát obchádzajú či porušujú zákony,neraz vťahujúc do týchto procesov sudcov alebo vo vačšine skôr vyšších súdnych úradníkov.Je tu zaujímavý poznatok ten,že vyšší súdny úradníci sú tými nejmenej finančne ohodnotenými osobami zamestnancami súdov a sudcovia ich aj primerane tomu využívajú (zneužívajú je nepekné slovo).A zaťiaľ čo exekútorovia sú zároveň aj podnikatelia ktorí točia peniaze.Samozrejme na úkony dáva plnú moc konkrétny sudca v pozadí.Osobne si myslém,že vo vačšine nezákonnosťou poznačených exekúcií,kde exekútor poruší svoju bibliu ( EP ) by sa to nemohlo stať tam,kde exekučné súdy fungujú striktne podľa zákona.Súd je totiž povinným kontrolovať exekučný process a jeho zmeny v každom štádiu jeho konania.Keby sa nasadilo niekoľko agentov v exekučnom procese,za krátku chvíľu by došlo k obrovskému obratu a všetko by začalo fungovať normálne.Samozrejme rady exekútorov by sa značne preriedili.Obeťami nezákonne konajúcich exekútorov sú občania.Väčšina podozrení na exekútorov sa vyšetruje do stratena.

Takže sa poučme z nasledovného prípadu a vyvoďme spločenské dôsledky.

 Ako by to nestačilo pre sťažovateľa,nastupuje na pódium ďalsí porušiteľ  zákonov (zaujímavo taktiež pochádzajúci z právnickej profesie): Koncom roku 2019 VÚSZ zaslal pre sťažovateľa časť z protiprávne ukracovaného dôchodku na účet jeho advokáta,ktorý ho z dôvodov nedoslýchavosti zastupoval v správnom konani pred VÚSZ od decembra 2019.Môj bývalý advokát XY obdržal platbu od VÚSZ dňa 20-12-2019 na svoj účet.Poslal mi o neho o týždeň 2×500 Euro.Pretože peniaze od neho neprichádzali stal sa mi dôvodne podozrivým a bol som núteným pátrať on line po jeho osobe tu z anglicka.Oprávňovala ma k tomu spoločná zmluva o zastúpení a hroziaca škoda-čo je prirodzené a zákonné.Závažné zistenia z osobného pátrania presahovali moju chápavosť.

Moj bývalý advokát,ktorý ma zastupoval ako zdravotne postihnutú a zároveň aj na neho odkázanú osobu uviedol úmyselne do omylu nielen mňa ale následne aj podlžnika(VÚSZ)a to tak a s tým,že peniaze na môj prospech vyplácané od VÚSZ nechal naúčtovať na taký svoj bankový účet,kde nielenže bol konateľom obchodnej spoločnosti(ide o konflikt záujmov)ale zároveň  v jednom išlo aj o taký bankový  účet,ktorý mohol byť zároveň  kompromitovaný až dvomi pravoplatnými a vykonateľnými exekučnými konaniami vedenými proti môjmu bývalému advokátovi. 

Tak k tomuto je už potrebná hrošia koža. Je jasným vo svetle vyššieuvedených mnou vypátraných informácii,ze moj ex-advokát úmyselne nasmeroval  výplatu dôchodkovych davok od VÚSZ  na taký svoj bankový účet,o ktorom je naprosto dôvodné prepokladať že je kompromitovaným  viacnásobnými  exekúciami.Právne následky si môžete uvedomit okamžite a nie je potrebné ich komentovat ani ďalej a nie je k tomu potrebne ani právne vzdelanie pre pochopenie právnych následkov takéhoto skutku.

Takto som prišiel o závažnú časť z môjho dôchodku.Na teraz už svojho exadvokáta som podal dôvodné trestné oznámenie na KP v Košiciach dňa a so stavom podchyteným ku dňu  27/12/2020 a to pre spáchanie trvacieho trestného činu podvodu spáchaného v súbehu s trestným činom zvýhodňovania veriteľa  spáchanom na na ňom závislej a zároveň odkázanej,invalidnej osobe s právom o zvýšenú právnu ochranu podľa medzinárodného Dohovoru OSN o ochrane osôb PZP.Zlý bod je ten.že ide o Krajskú Prokuratúru,ktorá je mediálne známa s tým,že má sklony odkladať aj dôvodné trestné oznámenia. Samozrejme advokátovi som okamžite zakázal ďalej pužívať moje údaje a zastupovať ma a následne som  bol vyššiuvedenými okolnosťami núteným jednostranne odstúpiť od zmluvy s ním pre závažnú stratu dôvery,čo je len prirodzeným.Malo to za ďalsí právny následok ten,že pripravované podanie na Ústavný Súd Slovenskej Republike nemohlo byť podané do 13/01/2020 čo znamená že som nemohol za týchto okolností už ani vykonať potrebný právny úkon pre ochranu svojich Ludských Práv a Slobôd v zmysle čl.127 Ústavy SR.Tento advokát teda svojím konaním poriadne zdehonestoval  advokátsku profesiu.

Keby občania dúfali,že Slovenská Advokátska Komora prejaví o zákony porušujúceho advokáta silnejší záujem ex offo-tak je to asi zbytočné.SAK má právomoci voči zákony porušiacim advokátom,a v prípade škôd spôsobených advokátom pri výkone svojej praxe voči svojmu klientovi sa škody uhrádzajú z povinného poistenia advokátov zriadeneho na takéto účely.Zákony porušiaci advokát je spravidla vyškrtnutým zo zoznamu advokátov a nemôže vykonávať ďalej advokátsku prax.Keď sa obráti občan na advokátsku komoru so žiadosťou o určenie nahradného advokáta,lebo ten jeho ho oklamal a ukrátil o peniaze,tak v dobrej viere aj dúfa že sa začnú zaujímať o to,kto to bol a ako k tomu došlo. Nemajte strach.Toto sa Vám nestane a nehrozí to.Požiadal som o náhradného advokáta z uvedených dôvodov dňa 29/12/2019 a následne aj 30/12/2019.31/12/2019 som dostal správu od Mgr.Lukáčovej aby som sa obrátil inde.To je všetko.O zákony porušiaceho advokáta sa vôbec ani v tom najmenšom-nezaujímali,čo bolo preňa až zarážajúce.Prečo aj – však by im to kazilo koniec roka.Pričom na svojej web stránke proklamujú niečo iné. 

Takže takto vypadá finále jednej jedinej kauzy,ktorú spackali úplne na jej začiatku OS v Trebišove a OS v Komárne v exekučnej veci pod spisovou značkou EX200/2010.V tejto kauze od samého začiatku až do konca nenáchádzam žiadný subjekt,ktorý by na občanovi nespáchal nejakú neprávosť,či to už hovoríme o sudcoch,prokurátoroch,vyšetrovateľoch PZSR,exekútorovi,podlžnikovi alebo dokonca aj o advokátovi.Dokáže tomuto niekto aj porozumieť?Ešte raz,čo tvrdím to aj dokazujem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Tibor Boka

O AUTOROVI

Sledujem príčiny hlbokého poklesu nedôvery v justiciu SR.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 3

Celkové hodnotenie: 20.14

Priemerná čítanosť: 562

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Česku pribudlo rekordných 15 252 nakazených

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratória v piatok odhalili 15 252 nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet nových nakazených tak prvýkrát prekonal hranicu 15-tisíc…

  Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do väzby

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb -…

  V talianskom Neapole sa konali protesty proti nočnému zákazu vychádzania

  0icon

  Neapol 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno, Mauro Scrobogna)   Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín…

  Tábor bezdomovcov len pár metrov od vchodu na Úrad vlády – scifi? Škandál? Ale kdeže, len celkom normálna slovenská realita. Čo to hovorí o tomto štáte?

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,Martin Baumann, Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Kam sa dostalo Slovensko za pol roka od volieb? Akú autoritu má táto vláda…

  Volebný tribunál potvrdil za víťaza prezidentských volieb v Bolívii Luisa Arceho

  0icon

  La Paz 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita, SITA/AP-Marcos Brindicci)   Najvyšší volebný tribunál (TSE) v Bolívii potvrdil v piatok miestneho času na základe oficiálnych výsledkov…

  USA a Európska únia naštartovali bilaterálne fórum venované otázkam Číny

  0icon

  Washington 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta, TASR/AP-Francois Lenoir)   Spojené štáty a Európska únia naštartovali v piatok "bilaterálny dialóg" venujúci sa záležitostiam spojeným s…

  Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do…

  Novinárske organizácie sa obávajú že tridsať televíznych staníc v strednej a východnej Európe bude pod čínskym vplyvom, potom čo ich získal český oligarcha Peter Kellner

  0icon

  Praha 23. októbra 2020 (HSP/Foto:HSP)   Vaša akvizícia bude mať veľký vplyv na mediálne prostredie v piatich štátoch, mali by ste sa preto zaviazať k…

  Figeľ: Niet ľudsky zrozumitelnejšieho obrazu Trojice Boha Otca, Syna a Ducha Svätého spojených v láske, ako je obraz našich rodín - otca, mamy a dieťaťa spojených tiež láskou

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:Ján Figeľ Facebook)   V utorok prekvapil pápež František takmer celý svet. V dokumentárnom filme pod názvom "František" vyjadril podporu registrovaným…

  Kultúrne vojny v koalícii majú za sebou ďalšiu bitku a tá odhalila viaceré politické posuny

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na minulej parlamentnej schôdzi sa vďaka obštrukcii liberálnej časti koalície, a paradoxne aj vďaka poslaneckému klubu Ľudová strana…

  TopDesať

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Kráľovská stráž: Môžu ísť títo vojaci na WC?

  0 icon

  Všetci poznáme kožušinový klobúk, červený kabát, nehybnú pózu a vážnu tvár. Ľudia si často myslia, že kráľovská stráž sú skutočné ikony Veľkej Británie. Väčšina z nás však nevie o podrobnostiach a prekvapivých faktoch, ktoré so sebou prináša táto výnimočná funkcia.  1. Nikdy nemajú prestávky na WC

  Tajná uzavretá skupina Bilderberg (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o tajuplnej skupine, ktorá podľa zástancov konšpiračných teórií ovláda svet. Aké sú o nej známe fakty? Aj o tom sa v rámci druhej časti článku budeme rozprávať. Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 a svoj názov dostala podľa holandského hotela, kde sa jej účastníci prvýkrát…

  Lietajúce taniere a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o lietajúcich tanieroch a mimozemšťanov. V rámci druhej časti sa pozrieme na mnohým známy Roswellský incident. Poďme na to. Major Jesse Marcel, tamojší informačný dôstojník, dostal rozkaz trosky nájdené v blízkosti amerického mesta Corona v štáte Nové Mexiko, preskúmať. Miestne noviny však medzitým vytlačili článok o…

  Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

  0 icon

  Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

  Vo svete IT

  Bobkeys začal s veľkým výpredajom licenčných kľúčov pre Windows 10

  0 icon

  Windows 10 Pro za 12,45€, či Office 2019 za 34,24€ – znie to ako nedosiahnuteľný kauf roka, ale v e-shope bobkeys.com ide o akciovú ponuku, vďaka ktorej môžete aktualizovať svoj počítač, aby ste mali v ňom ten najnovší software. Windows a Office licencie sú stále medzi najpredávanejšími položkami na digitálnom…

  Planéty, podobné Zemi, môžu mať svojho vesmírneho ochrancu. Čo to znamená?

  0 icon

  Najväčšia planéta v našej Slnečnej sústave, Jupiter, sa často pokladá za najväčšieho pomocníka Zeme. Už dlho pomáha odkláňať nebezpečné asteroidy, ktoré by sa mohli dostať do našej Slnečnej sústavy a ohroziť našu planétu, píše portál Earthsky.org. Aký je prípad iných sústav? Je možné, že by mohli mať potenciálne obývateľné planéty, podobné Zemi,…

  Multifunkčný LED projektor s Full HD rozlíšením VIVIBRIGHT F40UP je momentálne dostupný v neodolateľnej zľave

  0 icon

  Ak nie si denným používateľom televízie a rád si vychutnávaš filmy na naozaj veľkej obrazovke, máme pre teba jeden skvelý tip na kúpu, ktorý by si rozhodne nemal prehliadnuť. LED projektor VIVIBRIGHT F40UP s Full HD rozlíšením je totižto nie len skvelým pomocníkom do kancelárie, ale bohate postačuje aj na…

  Stanú sa masívne vesmírne krížniky realitou? Boj v ďalekej budúcnosti bude prebiehať na obrovské vzdialenosti

  0 icon

  V minulom článku sme sa pozreli na dvojicu vedcov, ktorí nám priblížili podobu vesmírneho konfliktu v blízkej budúcnosti. Podľa ich teórií nás nečaká žiadna dramatická bitka, ktorá by sa podobala na tie zo sci-fi filmov. Vesmírny boj by prebiehal veľmi pomaly a strategicky, s možnou dohrou dole na Zemi. Čo…

  Išlo o planý poplach? Nová štúdia naznačuje, že v atmosfére Venuše nie je prítomný „podpis života“

  0 icon

  15. septembra obletela svet informácia ohľadne nájdenia „podpisu života“ v atmosfére planéty Venuša. Vedci konkrétne objavili plynný fosfín, kde by akýkoľvek fosfor mal byť v oxidovanej forme,  pričom v súčasnosti nie sú známe abiotické výrobné spôsoby v atmosfére, oblakoch, povrchu a podpovrchovej atmosfére Venuše. Inými slovami, podľa našich aktuálnych vedomostí,…

  Armádny Magazín

  Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23. &nbs

  USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta.

  Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

  0 icon

  Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú

  SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami "made in USA" ktorých zadržiava?

  0 icon

  Sýria, 23.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúci

  Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

  0 icon

  Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA