Predpokladom úspešného riešenia cigánskej problematiky je vychádzať z pravdivých a neskreslených poznatkov o stave a aktivitách cigánskej populácie

V predchádzajúcom bloku som už citoval predsedu združenia Únie Rómov na Slovensku F. Tanka v súvislosti s jeho vysvetlením príčin nárastu kriminality, ktorej sa dopúšťa časť cigánskych osadníkov. Podľa neho jednou z hlavných príčin tohto javu je chudoba, v ktorej žije prevažná časť cigánskeho obyvateľstva. Je to veľmi zjednodušujúce a navyše aj zavádzajúce vysvetlenie, ktorým tento predstaviteľ Únie Rómov na Slovensku ospravedlňuje časté prejavy protizákonného správania tých najmenej socializovaných skupín cigánskeho obyvateľstva. Neviem, či si pán Tanko uvedomuje, že byť chudobným (a takých je aj medzi necigánskym obyvateľstvom pomerne veľký počet), ešte nikomu nedáva právo správať sa agresívne a porušovať zákony tohto štátu. Určite, nedostatok finančných prostriedkov znižuje životnú úroveň, obmedzuje možnosti jednotlivca a do určitej miery ho vytláča na okraj spoločnosti, ale to neznamená, že aj takýto ľudia nemôžu mať svoju hrdosť, nemôžu byť slušnými občanmi (viď napr. množstvo našich pracujúcich a dôchodcov žijúcich na hranici chudoby) správajúcimi sa v súlade s právnym poriadkom a pravidlami občianskeho spolunažívania. Ospravedlňovať kriminálne správanie cigánskych asociálov ich chudobou, je obyčajný alibizmus, skresľovanie skutočnosti a vedomé zavádzanie.

Ďalším z celého radu spochybniteľných vyjadrení F. Tanka, zverejnených na www.hlavnespravy.sk dňa 11.1.2020, bolo tvrdenie, ktoré si pre úplnosť  dovolím zvýrazniť a odcitovať v plnom znení tak, ako to napísal jeho autor. „V médiách sú Rómovia prezentovaní len ako nevzdelaní asociáli, kriminálnici a tí, ktorí nechcú pracovať a čakajú len na pomoc od štátu. Ale toto nie je pravda o celej rómskej komunite žijúcej na Slovensku. Väčšina Rómov je integrovaná, pracuje a žije slušným životom“. Zvlášť tá posledná veta je dostačujúcim dôkazom toho, že pán F. Tanko je alebo odtrhnutý od reality a nepozná skutočný stav, aktivity a spôsob života veľkej časti cigánskeho obyvateľstva, alebo, čo je ešte horšie, zámerne klame, zavádza verejnosť a obhajuje neobhájiteľné. Som presvedčený, že tá druhá príčina je správna. Do určitej miery chápem vyjadrenia a argumentáciu pána F. Tanka, pretože on sám je príslušníkom cigánskeho etnika, takže by bolo naivné od neho očakávať odosobnený a objektívny pohľad na stav a aktivity veľkej časti obyvateľov cigánskych osád.

Je pravdou, že aj medzi príslušníkmi cigánskeho etnika sa nájdu jednotlivci, ktorí sa úspešne integrovali do spoločnosti, pracujú, plnia si svoje občianske povinnosti, zodpovedne pristupujú k výchove a vzdelávaniu svojich detí a v plnej miere rešpektujú a dodržiavajú zákony ako aj pravidlá občianskeho spolunažívania. Medzi nimi a príslušníkmi majority neexistujú žiadne rozdiely, čo je potvrdením toho, že takýto ľudia úspešne zvládli proces integrácie a stali sa plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Žiaľ, vzhľadom k celkovému počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na Slovensku je takýchto jednotlivcov málo, sú to skôr výnimky, pričom ako pravidlo predstavujú len nepatrnú časť z celkovej cigánskej populácie.

Väčšina cigánskeho obyvateľstva žije v osadách a usadlostiach nachádzajúcich sa hlavne v obciach a mestách východného Slovenska. Prevažnú časť z nich tvoria príslušníci tých najmenej socializovaných a teda aj veľmi ťažko integrovateľných, resp. neintegrovateľných cigánskych komunít. Podľa názoru P. Slobodu publikovaného v článku „Neintegrovali sa ani na Západe, niektorí z nich koketujú s Islamom“, pre túto časť nášho obyvateľstva platí, že „aj keď sú v Európe už vyše 600 rokov, nikde nezapustili korene, necítia citovú spätosť so žiadnou krajinou a chýba im hlboká kultúrna viazanosť k akémukoľvek európskemu národu. V dôsledku toho sa nikde neprispôsobili väčšinovej spoločnosti“. Potvrdením toho je skutočnosť, že aj napriek celé desaťročia realizovanej politike „pozitívnej diskriminácie“, t. j. veľmi intenzívnej a rozsiahlej štátnej sociálnej pomoci príslušníkom cigánskych komunít sa títo, až na malé výnimky, neboli schopní, a otázne je, či aj ochotní prispôsobiť životnému štýlu príslušníkov majoritnej spoločnosti. K podobnému názoru prichádza aj S. Matulay, ktorý vo svojom príspevku v zborníku „Člověk, Dějiny, Hodnoty“ vydaného v roku 2002 uvádza: „Róm je predstaviteľ úplne inej kultúry než je európska, to znamená, že to nie je Európan, ani Slovák s tmavšou pleťou: vyznáva iný životný štýl, riadi sa iným rebríčkom hodnôt, má odlišnú filozofiu života a myslenia, odlišnú psychoštruktúru osobnosti vyplývajúcu aj z odlišného formálneho i obsahového charakteru procesov socializácie“. To je ten hlavný dôvod, prečo aj napriek celé desaťročia trvajúcej širokej a všestrannej štátnej pomoci je proces integrácie veľkej časti cigánskeho obyvateľstva (nie jednotlivcov) v podstate neúspešný.

Ako už bolo vyššie uvedené, drvivá väčšina cigánskeho obyvateľstva žije v cigánskych osadách a mestských častiach, ktoré ako pravidlo sú postavené na cudzích pozemkoch, bez potrebného stavebného povolenia, kolaudačných rozhodnutí a množstva ďalších povolení a potvrdení, vyžadovaných platnými zákonnými normami. Všetci vieme, ako vyzerajú tieto osady a ich okolie, ktoré pripomínajú skôr indický vidiek, resp. predmestia afrických či juhoamerických miest než prostredie obyvateľov žijúcich v 21 storočí uprostred strednej Európy. Všetci vieme, ako sa obyvatelia týchto osád správajú, aké sú ich aktivity a aký nezáujem prejavujú o výchovu a vzdelávanie svojich detí a tiež vieme, do akej miery je v osadách rozšírený alkoholizmus, fetovanie detí a pod. To, že pán F. Tanko takýchto ľudí považuje za plne integrovaných do spoločnosti je skôr vyjadrením jeho túžobných očakávaní a zbožných želaní, než konštatovanie reálneho stavu, v ktorom sa prevažná časť cigánskeho obyvateľstva nachádza. Aj keby sme si to priali, tak o tejto časti obyvateľov Slovenska nemôžeme tvrdiť, že sa v plnej miere integrovala do spoločnosti.

Podobne ako v prípade integrácie časti cigánskeho obyvateľstva do spoločnosti, aj v prípade pracovných aktivít je potrebné zdôrazniť, že len malá časť (v žiadnom prípade nie väčšina, ako tvrdí F. Tanko) príslušníkov cigánskej populácie sa aktívne zapája do pracovného procesu formou uzatvorenia plnohodnotného a trvalého pracovno-právneho vzťahu, čo znamená, že tak ako iní zamestnanci, aj oni by zo svojho príjmu odvádzali dane a odvody. Z toho vyplýva, že nemám na mysli realizáciu finančne nákladného „pracovného experimentu“ pod oficiálnym názvom verejnoprospešné práce, resp. aktivačné práce, do ktorých je zapojená len časť cigánskeho obyvateľstva. Doterajšie skúsenosti s týmto druhom politiky zamestnanosti poukazujú na to, že jej ciele sa míňajú účinkom, pretože jej realizácia neviedla k obnove pracovných návykov a získaniu pozitívnejšieho vzťahu ich účastníkov k pravidelnému a teda aj perspektívnejšiemu začleneniu sa do dlhodobého pracovného procesu. Tento fakt potvrdzuje aj P. Kaplan vo svojom príspevku Romove v České republice (publikovanom v knihe Romové a zaměstnanost neboli zaměstnatelnost Romu, Socioklub, Praha 1999), v ktorom uvádza, že „klasické nástroje aktívnej politiky zamestnanosti sa v prípade Rómov ukázali viac menej neúčinné, pretože len 10% z nich sa neskôr uchádzali o zamestnanie“. Zaujímavé sú aj údaje o dĺžke pracovných aktivít účastníkov zapojených do aktivačných prác, ktoré uvádza P. Kaplan a ktoré môžeme aplikovať aj na pomery Slovenska. Podľa tohto teoretika „do jedného mesiaca ukončí túto činnosť cca 30% účastníkov, do dvoch mesiacov 50% a len výnimočne verejnoprospešné práce  v súlade s dohodou uzatvorenou na 12 mesiacov ukončí len 7 až 10 percent ich účastníkov“. Je to potvrdením toho, že prevažná väčšina účastníkov tohto „pracovného experimentu“, do ktorého boli zapojení hlavne dlhodobo nezamestnaní, to berie len ako nevyhnutné zlo a zároveň aj ako možnosť v podstate bezprácnym spôsobom navýšiť svoje sociálne dávky o ďalšiu finančnú čiastku zo štátneho rozpočtu, resp. z rozpočtov obcí a miest. Málo produktívna, skôr symbolická než skutočná pracovná aktivita malého počtu nezamestnaných neviedla a naďalej nevedie k obnove a upevňovaniu pracovných návykov a nikoho nemotivuje k hľadaniu trvalého pracovného miesta. Slovom, dlhodobo nezamestnaných aj naďalej ponecháva v postavení dlhodobo nezamestnaných.

Je nepopierateľným faktom, že miera nezamestnanosti je u cigánskeho obyvateľstva najvyššia, pričom v niektorých komunitách to predstavuje až 100% nezamestnanosť. Čo je však najviac alarmujúcim na tejto situácii je skutočnosť, že „ na Slovensku tvoria Rómovia až 80% dlhodobo nezamestnaných“ (Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava 2005), čo znamená, že títo predstavujú skupinu ľudí, ktorí vo väčšine prípadov už stratili záujem o akúkoľvek pracovnú činnosť, stratili pracovné návyky, resp. ak sa jedná o vekovo mladšie ročníky, ani ich nemali ako získať. Sú to ľudia, ktorí sa zmierili so svojim postavením a tomu prispôsobili svoj životný štýl a prežívanie v systéme štátnej sociálnej pomoci. Vysokú mieru nezamestnanosti medzi príslušníkmi cigánskych komunít potvrdzujú aj výsledky, ktoré autor tohto príspevku získal na základe spracovania údajov pochádzajúcich z nim zrealizovaného dotazníkového prieskumu, uskutočneného v októbri 2015 cestou oslovenia 20 mestských a 30 obecných úradov riadiacich územné celky s veľkou koncentráciou cigánskeho obyvateľstva a nachádzajúcich sa v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Jedna z otázok znela: Koľkí z celkového počtu rómskeho (cigánskeho) obyvateľstva vo vašom meste, resp. vo vašej obci nie sú v trvalom zamestnaneckom pomere (nie verejnoprospešné a aktivačné práce)? Odpovede sa pohybovali v rozmedzí od 65% až po 100%. V priemere to predstavovalo 82,5 percentnú nezamestnanosť, čo v podstate zodpovedá oficiálnym štatistickým údajom ako aj výsledkom ďalších sociologických prieskumov. Aj napriek tvrdeniam F. Tanka o akoby masovom zapojení sa cigánskeho obyvateľstva do pracovného procesu (nemáme tu na mysli verejnoprospešné práce ale ani nelegálnu prácu na čierno) vyššie uvedené údaje jednoznačne potvrdili tú skutočnosť, že väčšia časť príslušníkov cigánskych komunít predstavuje skupinu dlhodobo nezamestnaných.

Väčšina občanov, vrátane autora tohto príspevku nepochybuje o tom, že pre Slovenskú republiku, jej obyvateľstvo a v konečnom dôsledku aj pre samotných príslušníkov cigánskych komunít by bolo lepšie, ak by skutočne platilo, že „väčšina Rómov je integrovaná, pracuje a žije slušným životom“. Žiaľ, nie je to pravda, skutočnosť je iná, než si ju „vykresľuje“ predseda Únie Rómov na Slovensku F. Tanko a jemu podobní (Ľudia proti rasizmu, Liga za ľudské práva, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska I. Biháriová, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Á. Ravasz a ďalší), ktorí sa nám snažia nahovoriť a vsugerovať nám, že iná, než nimi vykresľovaná realita je výsledkom pretrvávajúcich predsudkov a prejavom intolerantných postojov majority voči cigánskemu obyvateľstvu. Takýto neobjektívny a skresľujúci prístup nemôže viesť k poznaniu skutočných príčin stavu, v ktorom sa dnes nachádza pomerne veľká časť tzv. marginalizovaných skupín obyvateľstva. Navyše, takýto prístup sa nemôže stať ani východiskom k vypracovaniu odbornej analýzy, ktorá by objektívne a komplexne zmapovala doterajšie riešenia daného problému, zhodnotila by účinnosť prijatých metód a postupov ako aj efektivitu vynaložených prostriedkov. Zároveň sa takýto prístup nemôže stať ani zdrojom odborne a vedecky fundovanej a od politickýchstraníckych záujmov a cieľov „očistenej“ dlhodobej stratégie riešenia tohto ľudsky, morálne, kultúrne, sociálne a politicky zložitého a výbušného problému.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

strana Vlasť, Košice                                       

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Matovič odkazuje ľuďom: "Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška!"

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Zdá sa, že aj očkovanie nebude úplne celkom dobrovoľné, ale skôr vynútené. Premiér Igor Matovič vyslovil svoju predstavu…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým \"európskym komisárom obrany\". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením \"suverenity\". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov \"diktátorský\" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA