Podstatou VIANOC, nie je slávnosť zimného slnovratu, ako o tom radi píšu tzv. vyznavači pôvodného Slovanstva! Vianoce sú o narodení JEŽIŠA!

Vianoce sú obdobím, v ktorom sa prelína zimný slnovrat, s narodením Ježiša, Božieho Syna. Ježiš je právom označovaný ako KRISTUS, čo v pôvodnom význame znamená CHRISTOS, v preklade „Pomazaný“, tiež „Vykupiteľ, alebo Spasiteľ“.

Vo vyššie naznačenom smere, Ježiš aj SPASIL svet!

Priniesol Pravdu od Zdroja Bytia, od Boha Stvoriteľa, ku ktorému sa nikto nikdy nedokáže priblížiť, okrem Jeho SYNOV!

Preto, ak mala byť na Zem sprostredkovaná Pravda bezprostredne od Boha, k záchrane ľudstva, musel prísť Ježiš, ako Boží Syn, narodený do pozemského tela človeka.

Ježiš sa síce narodil v židovskom národe, ale Jeho Posolstvo, sa týkalo a týka celého ľudstva, bez rozdielu rasy a národnosti. V tejto súvislosti treba ešte dodať, že Ježiš bol svojim pozemským pôvodom napoly Žid a napoly Riman!

Jeho pozemským otcom, do ktorého sa Mária, priam nadpozemsky zamilovala a ktorého Ježišovi vyhliadol a pripravil Stvoriteľ, bol dôstojník Rímskej armády, v tej dobe vysoko postavený a vážený človek!

Dogmatické učenie cirkví o tom, že Mária počala bez muža, je len dogmou, neopierajúcou sa o reálne skutočnosti toho obdobia.

Medzi Máriou a Kreolusom, zahorela tá najčistejšia láska, aká môže medzi mužom a ženou, zahorieť a len vinou vážnych okolností, sa ich cesty už viac nestretli. Hoci Kreolus Máriu veľmi intenzívne hľadal, vôbec netušil, že Mária je s ním v požehnanom stave.

Keď už bolo isté, že ich cesty sa nikdy viac nestretnú, Márie sa ujal veľmi skromný, čestný a pracovitý Jozef, s ktorým Mária neskôr porodila ešte ďalšie štyri deti…

Všetky tieto udalosti ako i ďalšie podrobnosti, sú človeku na Zemi dostupné vo všetkej jasnosti a jednoduchosti, stačí sa len namáhať a trvalo sa usilovať o získanie spojenia s Pravdou od Boha, ktorú na Zem Ježiš priniesol a zakotvil Ju na Zemi rovnako, ako i Duch Pravdy, Syn Človeka, ktorý prišiel v tejto dobe na Zem, k Poslednému Súdu!

Význam Ježišovho Poslania na Zemi teda spočíval v tom, že pokiaľ človek Ním prinesenú Pravdu nielen prijme, ale sa bude podľa Nej predovšetkým aj riadiť, teda bude podľa nej aj žiť, zákonite, v postupnosti tohto snaženia, aj očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha!

Spasiť ducha znamená – zachrániť svojho ducha, svoje bytie, pretože do príchodu Ježiša na Zem, ľudstvu hrozilo, že zíde úplne zo svojej predurčenej cesty, vytýčenej mu Stvoriteľom, bez ďalšej možnosti záchrany!

Ak by Ježiš, pred zhruba 2000 rokmi, na Zem neprišiel, nebolo by už žiadnej možnosti záchrany pre ľudstvo!

Dokáže si toto, vo svojom dosahu, niekto v plnosti vôbec uvedomiť? Sotva jeden človek z milióna, má o tejto Veľkej Milosti Božej, len letmé tušenie!

Teda v žití Ježišových slov, spočíva záchrana a spása, pre každého jedného človeka, bez rozdielu národnosti a rasy, pretože Pravda, dokáže posilniť a oživiť, už dnes takmer ustrnutého a polomŕtveho ducha človeka a spojiť ho s týmto oslnivým Svetlom Poznania. Nijaká iná cesta k záchrane duchovnej podstaty človeka, nejestvuje!

Vianoce sú teda obdobím, v ktorom si nielen pripomíname túto Veľkú Božiu Milosť Záchrany, ale v tomto období každoročne, od čias narodenia Spasiteľa, prúdi k Zemi netušená Sila Božej Lásky, pre posilu všetkých ľudských duší, ktorí túto Lásku nielen vnímajú, ale dokážu z Nej aj načerpať posilu, aby v hojnosti takto prijatého Daru, túto Lásku šírili ďalej, pretože len Láskou, môže byť spasený človek i svet!

Prečo názov Vianoce?

V preklade z nemeckého pradávneho výrazu „wihenacht“, resp. dnešný výraz Weihnachten, tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“.

Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha, je zároveň aj Sväté!

Svätý Boží Syn, svojou Obeťou príchodu na Zem, posvätil túto Noc, na Noc príchodu Svetla na Zem, na Svätú NOC!

Pričom zimný slnovrat, je len dejom prírodným a bytostným. Je to cyklická udalosť, opakujúca sa na našej severnej pologuli v tomto období každoročne, už takmer trištvrte milióna rokov, od posledného veľkého prepólovania Zeme.

Vianoce naopak, sú dejom Duchovným a Božským, ktorý je vo svojej hĺbke, slávený na Zemi, od čias narodenia Ježiša. Bez ohľadu na to, či človek vedel o tejto udalosti, každoročne, počas tohto obdobia, je Zem zahaľovaná do hebkého žiarivého závoja tej Najčistejšej Božej Lásky, ktorá sa dokáže zachytiť v srdciach ľudí, túžiacich po Dobre a po blízkosti Božej.

To je ten veľký rozdiel, medzi Vianocami a zimným slnovratom!

V súčasnosti navyše prebieha na Zemi veľké duchovné Dianie, o ktorom vyznávači pôvodného Slovanstva, absolútne nič nevedia, lebo nemajú žiadne relevantné duchovné Poznanie!

Ak by ho mali, museli by byť zákonite spojení s týmto duchovným Dianím, ktoré v súčasnosti naberá na svojej intenzite a prinesie so sebou prevratné udalosti, ktoré od základu zmenia „tvár Zeme“, ako i srdcia ľudí, ktorí to Veľké očistné Dianie, prežijú!

Kto sa teda urýchlene nezačne vzdelávať v rovine ducha, kto nebude denne usilovať o znovuzrodenie svojho ducha, neprejde týmto Dianím, padne v ňom a stratí tak definitívne možnosť vrátiť sa do svojho Duchovného Domova v Raji.

Zem, je veľkým „školským prostredím“ pre človeka a je to podobné, ako lekár alebo právnik, ktorý ak premrhá predurčený mu čas na zvládnutie učebných osnov svojej profesie, ale bude sa špŕtať napr. len v dejepisných zbytočnostiach, alebo sa bude ľahkovážne či fanaticky „pofľakovať“, v útržkovitých témach svojej profesie, nielen že neurobí záverečnú skúšku, ale bude zároveň aj vylúčený, z možnosti uplatniť sa v obore, ktorý si iný študent, vo svojom poctivom úsilí osvojil natoľko, že prešiel hravo všetkým skúšobným obdobím, čím získal zároveň aj kredit odborníka a znalca v obore!

Prenesené do roviny duchovnej, ako ľudia máme na Zemi duchovne dozrieť natoľko, aby sme sa sem už nemuseli viac vrátiť a aby sme mohli v ďalšom vývoji v záhrobných svetoch stúpať vyššie a vyššie, od jedného zrelostného stupňa, k druhému.

V kontexte Vianoc a zimného slnovratu, teda v kontexte vyznávačov malého prírodného deja, voči duchovne prebudeným jednotlivcom, chápajúcim obsah sviatku Vianoc, ktorí vedome čerpajú zo Žriedla Pravdy Poznanie pre svoj život, je to otázka o zvládnutí tejto záverečnej skúšky zároveň aj otázkou o bytí, či nebytí! Zákon Spravodlivosti je skrátka neúplatný!

Preto ešte raz, Vianoce a zimný slnovrat, sú dve úplne rozdielne udalosti, prebiehajúce v blízkom časovom slede udalostí, ktoré sa vzájomne prelínajú a kým duchovne prebudení jednotlivci, chápajúci význam Vianoc, chápu a aj v plnosti uznávajú zimný slnovrat v jeho prírodnej podstate, tak naopak, vyznávači, až fanaticky lipnúci na tejto malej vesmírnej udalosti, pripúšťajú len toto malé dianie, v podobe zimného slnovratu a pritom odmietajú Dianie, stojace neporovnateľne vyššie, teda skutočné VIANOCE!

Kým je teda Slnovrat len vecou Vesmíru, Vianoce sú výhradne vecou Ducha a teda aj slobodným rozhodnutím človeka, medzi večnosťou a medzi duchovnou smrťou!

Kto nebude rešpektovať tieto zákonitosti vo svojej hĺbke a podstate a kto sa nebude vzdelávať na poli ducha, ochudobní svoj život o ten najzákladnejší rozmer – o možnosť vrátiť sa po dokončení svojho duchovného vývoja Domov, do Duchovného Raja, do večnosti Bytia.

Súčasní, novodobí vyznávači Slovanstva, v kontexte vyššie uvedeného, ani len netušia, ako si vo svojom nadmernom snažení a bádaní v našej minulosti, sťažujú svoju pozíciu, pre budúce Dianie na Zemi.

Ale boli varovaní a upozorňovaní opakovane, preto za všetko to ťažké, čo si týmto svojim pokriveným a jednostranným snažením, na seba nezodpovedne privolávajú, padne už onedlho, tvrdo a plne, na ich plecia!

Jedným dychom však treba dodať, že u ľudí, ktorí stále hľadajú a úplne neprepadli týmto „slovansitickým húštinám“, je mnohými smermi ukazovaná cesta i ponúkaná pomoc, aby sa vedeli v danej situácii správne zorientovať, pretože tak, ako zlyhávajú tieto slovanské snahy v súčasnosti, rovnako zlyhávajú aj všetky náboženské snahy po celej Zemi a cirkev, ako ju poznáme dnes, bude onedlho doslova rozprášená a odviata z povrchu Zemského, pretože práve cirkev na Zemi, pokrivila Ježišovo učenie až na nepoznanie, čím zahatala cestu ku vzostupu ducha, miliónom poctivých veriacich po celej Zemi!

Jediné, čo pre dnešného človeka, hľadajúceho odpovede na všetky nevyriešené otázky, ešte obstojí, je vážne úsilie, po dosiahnutí spojenia s Pravdou Božou, ktorá je dnes, v podobe silného Svetelného Paprsku, tvoriaceho akoby záchranné „lano“, pevne ukotvená na Zemi, presne v zmysle Ježišových slov:

„Ja som Cesta, Pravda a Život, nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze Mňa!“

Motto:

Varovné slová Jána Krstiteľa, sú dnes aktuálnejšie viac, ako kedykoľvek v minulosti:

“Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské!”

Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

Sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

„Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

Poznámka pre všetkých čitateľov:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 92

Celkové hodnotenie: 5.64

Priemerná čítanosť: 5638

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval…

  Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

  0icon

  Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ…

  Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia…

  Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

  0icon

  Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu…

  Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k…

  NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území…

  Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,…

  Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor…

  "Krym je ruský!": "Lúče smrti" prinútili Muska milovať Rusko

  0icon

  Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými…

  Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať..."

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord…

  Vášeň v Tebe

  Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

  0 icon

  Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

  Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

  0 icon

  Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

  0 icon

  Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

  Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

  0 icon

  Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

  Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

  0 icon

  K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

  Armádny Magazín

  Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

  0 icon

  Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

  Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

  0 icon

  Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

  Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

  Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

  0 icon

  Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

  Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

  FOTO DŇA