Podstatou VIANOC, nie je slávnosť zimného slnovratu, ako o tom radi píšu tzv. vyznavači pôvodného Slovanstva! Vianoce sú o narodení JEŽIŠA!

Vianoce sú obdobím, v ktorom sa prelína zimný slnovrat, s narodením Ježiša, Božieho Syna. Ježiš je právom označovaný ako KRISTUS, čo v pôvodnom význame znamená CHRISTOS, v preklade „Pomazaný“, tiež „Vykupiteľ, alebo Spasiteľ“.

Vo vyššie naznačenom smere, Ježiš aj SPASIL svet!

Priniesol Pravdu od Zdroja Bytia, od Boha Stvoriteľa, ku ktorému sa nikto nikdy nedokáže priblížiť, okrem Jeho SYNOV!

Preto, ak mala byť na Zem sprostredkovaná Pravda bezprostredne od Boha, k záchrane ľudstva, musel prísť Ježiš, ako Boží Syn, narodený do pozemského tela človeka.

Ježiš sa síce narodil v židovskom národe, ale Jeho Posolstvo, sa týkalo a týka celého ľudstva, bez rozdielu rasy a národnosti. V tejto súvislosti treba ešte dodať, že Ježiš bol svojim pozemským pôvodom napoly Žid a napoly Riman!

Jeho pozemským otcom, do ktorého sa Mária, priam nadpozemsky zamilovala a ktorého Ježišovi vyhliadol a pripravil Stvoriteľ, bol dôstojník Rímskej armády, v tej dobe vysoko postavený a vážený človek!

Dogmatické učenie cirkví o tom, že Mária počala bez muža, je len dogmou, neopierajúcou sa o reálne skutočnosti toho obdobia.

Medzi Máriou a Kreolusom, zahorela tá najčistejšia láska, aká môže medzi mužom a ženou, zahorieť a len vinou vážnych okolností, sa ich cesty už viac nestretli. Hoci Kreolus Máriu veľmi intenzívne hľadal, vôbec netušil, že Mária je s ním v požehnanom stave.

Keď už bolo isté, že ich cesty sa nikdy viac nestretnú, Márie sa ujal veľmi skromný, čestný a pracovitý Jozef, s ktorým Mária neskôr porodila ešte ďalšie štyri deti…

Všetky tieto udalosti ako i ďalšie podrobnosti, sú človeku na Zemi dostupné vo všetkej jasnosti a jednoduchosti, stačí sa len namáhať a trvalo sa usilovať o získanie spojenia s Pravdou od Boha, ktorú na Zem Ježiš priniesol a zakotvil Ju na Zemi rovnako, ako i Duch Pravdy, Syn Človeka, ktorý prišiel v tejto dobe na Zem, k Poslednému Súdu!

Význam Ježišovho Poslania na Zemi teda spočíval v tom, že pokiaľ človek Ním prinesenú Pravdu nielen prijme, ale sa bude podľa Nej predovšetkým aj riadiť, teda bude podľa nej aj žiť, zákonite, v postupnosti tohto snaženia, aj očistí svoju dušu a tým aj spasí svojho ducha!

Spasiť ducha znamená – zachrániť svojho ducha, svoje bytie, pretože do príchodu Ježiša na Zem, ľudstvu hrozilo, že zíde úplne zo svojej predurčenej cesty, vytýčenej mu Stvoriteľom, bez ďalšej možnosti záchrany!

Ak by Ježiš, pred zhruba 2000 rokmi, na Zem neprišiel, nebolo by už žiadnej možnosti záchrany pre ľudstvo!

Dokáže si toto, vo svojom dosahu, niekto v plnosti vôbec uvedomiť? Sotva jeden človek z milióna, má o tejto Veľkej Milosti Božej, len letmé tušenie!

Teda v žití Ježišových slov, spočíva záchrana a spása, pre každého jedného človeka, bez rozdielu národnosti a rasy, pretože Pravda, dokáže posilniť a oživiť, už dnes takmer ustrnutého a polomŕtveho ducha človeka a spojiť ho s týmto oslnivým Svetlom Poznania. Nijaká iná cesta k záchrane duchovnej podstaty človeka, nejestvuje!

Vianoce sú teda obdobím, v ktorom si nielen pripomíname túto Veľkú Božiu Milosť Záchrany, ale v tomto období každoročne, od čias narodenia Spasiteľa, prúdi k Zemi netušená Sila Božej Lásky, pre posilu všetkých ľudských duší, ktorí túto Lásku nielen vnímajú, ale dokážu z Nej aj načerpať posilu, aby v hojnosti takto prijatého Daru, túto Lásku šírili ďalej, pretože len Láskou, môže byť spasený človek i svet!

Prečo názov Vianoce?

V preklade z nemeckého pradávneho výrazu „wihenacht“, resp. dnešný výraz Weihnachten, tento pojem znamená „Svätá Noc“, alebo „Sväté noci“.

Svätá Noc preto, lebo všetko, čo prichádza bezprostredne od Boha, je zároveň aj Sväté!

Svätý Boží Syn, svojou Obeťou príchodu na Zem, posvätil túto Noc, na Noc príchodu Svetla na Zem, na Svätú NOC!

Pričom zimný slnovrat, je len dejom prírodným a bytostným. Je to cyklická udalosť, opakujúca sa na našej severnej pologuli v tomto období každoročne, už takmer trištvrte milióna rokov, od posledného veľkého prepólovania Zeme.

Vianoce naopak, sú dejom Duchovným a Božským, ktorý je vo svojej hĺbke, slávený na Zemi, od čias narodenia Ježiša. Bez ohľadu na to, či človek vedel o tejto udalosti, každoročne, počas tohto obdobia, je Zem zahaľovaná do hebkého žiarivého závoja tej Najčistejšej Božej Lásky, ktorá sa dokáže zachytiť v srdciach ľudí, túžiacich po Dobre a po blízkosti Božej.

To je ten veľký rozdiel, medzi Vianocami a zimným slnovratom!

V súčasnosti navyše prebieha na Zemi veľké duchovné Dianie, o ktorom vyznávači pôvodného Slovanstva, absolútne nič nevedia, lebo nemajú žiadne relevantné duchovné Poznanie!

Ak by ho mali, museli by byť zákonite spojení s týmto duchovným Dianím, ktoré v súčasnosti naberá na svojej intenzite a prinesie so sebou prevratné udalosti, ktoré od základu zmenia „tvár Zeme“, ako i srdcia ľudí, ktorí to Veľké očistné Dianie, prežijú!

Kto sa teda urýchlene nezačne vzdelávať v rovine ducha, kto nebude denne usilovať o znovuzrodenie svojho ducha, neprejde týmto Dianím, padne v ňom a stratí tak definitívne možnosť vrátiť sa do svojho Duchovného Domova v Raji.

Zem, je veľkým „školským prostredím“ pre človeka a je to podobné, ako lekár alebo právnik, ktorý ak premrhá predurčený mu čas na zvládnutie učebných osnov svojej profesie, ale bude sa špŕtať napr. len v dejepisných zbytočnostiach, alebo sa bude ľahkovážne či fanaticky „pofľakovať“, v útržkovitých témach svojej profesie, nielen že neurobí záverečnú skúšku, ale bude zároveň aj vylúčený, z možnosti uplatniť sa v obore, ktorý si iný študent, vo svojom poctivom úsilí osvojil natoľko, že prešiel hravo všetkým skúšobným obdobím, čím získal zároveň aj kredit odborníka a znalca v obore!

Prenesené do roviny duchovnej, ako ľudia máme na Zemi duchovne dozrieť natoľko, aby sme sa sem už nemuseli viac vrátiť a aby sme mohli v ďalšom vývoji v záhrobných svetoch stúpať vyššie a vyššie, od jedného zrelostného stupňa, k druhému.

V kontexte Vianoc a zimného slnovratu, teda v kontexte vyznávačov malého prírodného deja, voči duchovne prebudeným jednotlivcom, chápajúcim obsah sviatku Vianoc, ktorí vedome čerpajú zo Žriedla Pravdy Poznanie pre svoj život, je to otázka o zvládnutí tejto záverečnej skúšky zároveň aj otázkou o bytí, či nebytí! Zákon Spravodlivosti je skrátka neúplatný!

Preto ešte raz, Vianoce a zimný slnovrat, sú dve úplne rozdielne udalosti, prebiehajúce v blízkom časovom slede udalostí, ktoré sa vzájomne prelínajú a kým duchovne prebudení jednotlivci, chápajúci význam Vianoc, chápu a aj v plnosti uznávajú zimný slnovrat v jeho prírodnej podstate, tak naopak, vyznávači, až fanaticky lipnúci na tejto malej vesmírnej udalosti, pripúšťajú len toto malé dianie, v podobe zimného slnovratu a pritom odmietajú Dianie, stojace neporovnateľne vyššie, teda skutočné VIANOCE!

Kým je teda Slnovrat len vecou Vesmíru, Vianoce sú výhradne vecou Ducha a teda aj slobodným rozhodnutím človeka, medzi večnosťou a medzi duchovnou smrťou!

Kto nebude rešpektovať tieto zákonitosti vo svojej hĺbke a podstate a kto sa nebude vzdelávať na poli ducha, ochudobní svoj život o ten najzákladnejší rozmer – o možnosť vrátiť sa po dokončení svojho duchovného vývoja Domov, do Duchovného Raja, do večnosti Bytia.

Súčasní, novodobí vyznávači Slovanstva, v kontexte vyššie uvedeného, ani len netušia, ako si vo svojom nadmernom snažení a bádaní v našej minulosti, sťažujú svoju pozíciu, pre budúce Dianie na Zemi.

Ale boli varovaní a upozorňovaní opakovane, preto za všetko to ťažké, čo si týmto svojim pokriveným a jednostranným snažením, na seba nezodpovedne privolávajú, padne už onedlho, tvrdo a plne, na ich plecia!

Jedným dychom však treba dodať, že u ľudí, ktorí stále hľadajú a úplne neprepadli týmto „slovansitickým húštinám“, je mnohými smermi ukazovaná cesta i ponúkaná pomoc, aby sa vedeli v danej situácii správne zorientovať, pretože tak, ako zlyhávajú tieto slovanské snahy v súčasnosti, rovnako zlyhávajú aj všetky náboženské snahy po celej Zemi a cirkev, ako ju poznáme dnes, bude onedlho doslova rozprášená a odviata z povrchu Zemského, pretože práve cirkev na Zemi, pokrivila Ježišovo učenie až na nepoznanie, čím zahatala cestu ku vzostupu ducha, miliónom poctivých veriacich po celej Zemi!

Jediné, čo pre dnešného človeka, hľadajúceho odpovede na všetky nevyriešené otázky, ešte obstojí, je vážne úsilie, po dosiahnutí spojenia s Pravdou Božou, ktorá je dnes, v podobe silného Svetelného Paprsku, tvoriaceho akoby záchranné „lano“, pevne ukotvená na Zemi, presne v zmysle Ježišových slov:

„Ja som Cesta, Pravda a Život, nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze Mňa!“

Motto:

Varovné slová Jána Krstiteľa, sú dnes aktuálnejšie viac, ako kedykoľvek v minulosti:

„Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské!“

Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

Sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

„Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

Poznámka pre všetkých čitateľov:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5379

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Matovič odkazuje ľuďom: "Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška!"

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Zdá sa, že aj očkovanie nebude úplne celkom dobrovoľné, ale skôr vynútené. Premiér Igor Matovič vyslovil svoju predstavu…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým \"európskym komisárom obrany\". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením \"suverenity\". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov \"diktátorský\" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA