• „Slovanstvo a svet budúcnosti“ – Skutočná úloha Slovanov v dnešnej dobe, je diametrálne odlišná od toho, čo v tomto smere predkladajú tzv. „bádatelia Slovanstva“!

  Publikované 10.09. 2019 o 17:24 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Dnes sa vo veľkej miere dostávajú do popredia snahy tzv. „bádateľov Slovanstva“, „znalcov“ našej pôvodnej a jedinečnej kultúry, ktorá má už dnes svoje pevné miesto v poriadku sveta a ktorá ešte len vydá plody Ducha, pre blaho celej Zeme.

  Súčasné snahy v tomto smere, sú však len kusé diela, ktoré spravidla skúmajú len zovňajškovú formu, povrch, bez pochopenia širokých súvislostí, ktoré tvoria skutočné piliere tejto vzácnej a jedinečnej kultúry na Zemi.

  Nebudeme sa teraz zaoberať históriou, ani novými objavmi v tomto smere, ale skúsime sa dotknúť podstaty veci, aby sme následne pochopili našu skutočnú úlohu, ktorá, zatiaľ nepochopená a nevyzdvihnutá, leží ešte len pred nami.

  „Slovan“, vo svojom význame znamená:

  „Nositeľ Slova“, resp. „šíriteľ a zvestovateľ Slova“, teda pozemský prostredník, zvestujúci Slovo od Boha, k ostatným národom a kultúram na Zemi!

  Slovan, má byť v dnešnej dobe Nositeľom Slova,  zvestovateľom Múdrosti a Pravdy Božej!

  Ak na POČIATKU, vysoko v Nebeských úrovniach, bolo SLOVO a toto Slovo bolo u Boha a znelo „Buď Svetlo!“, tak rovnako, v určitom zákonitom odstupnení, má byť v terajšej epoche vývoja ľudstva toto Slovo, ktoré medzitým „preputovalo“ všetky Nebeské sféry a úrovne, až sem, dole do hmotnosti Vesmíru, práve našou, Slovanskou kultúrou, pevne uchopené a rozšírené po celej Zemi, aby sa obsah tohto Slova, dostal postupne ku všetkým národom a kultúram, do každého zákutia našej prekrásnej, Stvoriteľom nám darovanej planéty.

  To „Buď Svetlo“ má byť teda pevne zakotvené aj na Zemi a toto SVETLO BOŽIE, má byť rozšírené do celého sveta, skrze Slovo!

  O toto rozšírenie, sa má v tejto dobe zaslúžiť práve Slovanská kultúra, ktorá si zatiaľ, vo svojej panenskej čistote, ešte uchovala v sebe Dary, vložené do jej lona samotným Stvoriteľom.

  Z povahy veci logicky vyplýva, že skutočný a pravý Slovan, môže byť iba taký človek, ktorý napĺňa toto pradávne predurčenie.

  Bez naplnenia obsahu tohto pojmu, človek žijúci v tejto kultúre, je len obyvateľom územia tejto kultúry, bez vedomého rozvinutia schopností a Darov, ku ktorým sa svojim spôsobom zaviazal. Slovanom však, sa ešte len má stať!

  Pravý Slovan, napĺňajúci obsah tohto vysokého pojmu, dávajúci jednej konkrétnej kultúre punc určitej zvýšenej zodpovednosti pred ostatnými, je teda človek, ktorý vedome spolupracuje na Božom Diele Stvorenia, ktorý vedome plní a šíri Vôľu Stvoriteľa, skrze Pravdu a Spravodlivosť, ktoré sú pevne zakotvené a neoddeliteľné od tejto Vôle!

  My ľudia, máme poznať túto Vôľu v reči, ktorou sa nám Stvoriteľ prihovára a tou rečou, sú nevyhnutne Jeho diela, celý vesmír a všetko, čo nás obklopuje, ktoré vyšli z Rúk Stvoriteľa, skrze jeho Dokonalé Zákony!

  Je preto našou svätou povinnosťou, nielen poznať tieto Zákony, ale ich aj radostne rešpektovať, pretože len vradenie sa do súkolesia týchto zákonitostí, nám môže spätne priniesť požehnanie a mier, ten pravý rozmach a vývoj, nesúci v sebe odlesk Raja, nášho skutočného Domova, v Duchovnom Nebi.

  Pravda Božia je preto Pravdou, lebo je Dokonalá a bez medzier. Preto aj každý človek, ktorý sa usiluje nájsť Prameň tejto Pravdy, ktorá je už dnes zakotvená na Zemi, môže čerpať z tohto Prameňa Poznanie bez medzier, ktoré mu v tomto jasnom Svetle Pravdy, sprostredkúva odpovede na všetky jeho nevyriešené otázky a ktoré objektívne a v správnych súvislostiach, pomenúva všetky deje vo svete našom, ale i vo svete záhrobnom a duchovnom.

  Jedine skrze Pravdu, sa človek stáva skutočne vediaci, pretože v takomto človeku sa automaticky rozvíja Dar Múdrosti a jedine skrze tieto vysoké atribúty Života, človek v plnosti chápe aj zmysel svojej existencie, svoju cestu i Cieľ.

  V tejto jednoduchej, ale vznešenej „rovnici života“, je obsiahnutý aj skutočný zámer Stvoriteľa, so svojim Tvorstvom, nielen na Zemi a je len na nás, či tento DAR, spočívajúci v oprávnenosti nášho bytia, dostojíme a naplníme, alebo pošliapeme tieto duchovné hodnoty svojou povrchnosťou a nevedomosťou, vedúcou až k ľudskej sprostote, tak, ako to dnes vidíme takmer všade okolo nás, po celej Zemi!

  Do mladíckej kultúry Slovanov, je vložená veľká dôvera Stvoriteľa, pretože už dozrel čas na Zemi, aby Živé Slovo, prinesené sem dole obomi Božími Synmi, bolo rozšírené a zvestované všade tam, kde ešte horí v ľuďoch túžba , po poznaní Pravdy Božej!

  Čo však vidíme dnes, v tomto našom Slovanskom svete?

  Až na malé výnimky, je to len chaos, rozbroje, nevraživosť a neznášanlivosť, tak príznačné aj pre všetky minulé obdobia vývoja našej kultúry!

  Slovan brojí proti Slovanovi, národ proti národu a rovnako i mnohé skupiny v jednotlivých národoch, stoja a broja proti sebe!

  Bezpočet zaručene „pravých“ výkladov, „dokonale zmapovaná“ Slovanská história a podobné bláznivosti, ako dôsledok bezduchého blúznenia, vypovedajú len o jedinom – väčšina z nás, zatiaľ len žije na území Slovanskom, ale od pravého Slovanstva, má duchom ešte nesmierne ďaleko!

  Tam, kde sa neprejavujú tieto konkrétne semeništia zla, šíri sa zároveň iné zlo, majúce svoj základ v hĺbaní a „pátraní“ po pradávnej minulosti Slovanskej kultúry, siahajúcej i desaťtisíce rokov naspäť a to v pochybných súvislostiach, plných medzier a nezrovnalostí.

  Dokonca situácia je taká hrozivá, že sa v tomto smere zjavne formuje akási nová sekta, zgrupujúca tzv. samozvaných „vykladačov“, ktorí sa bez relevantných, patričných znalostí a v zjavnom obmedzení svojho vnímania, nešikovne špŕtajú v našej minulosti, ktorá však týmito horlivcami, nemôže byť nikdy objektívne pochopená a tým menej sprostredkovaná!

  Každý zdravo zmýšľajúci človek, sa musí i vydesiť z tohto poznania, pretože práve táto nesvornosť na jednej strane a nadutosť na primitívne vedomosti na strane druhej, nesie v sebe i koreň príčiny toho, prečo s nami Slovanmi, západ vždy tak „zametal“, zotročoval nás a ponižoval tým najzvrhlejším spôsobom!

  Za tento stav a túto našu mravnú nevyspelosť, si však môžeme jedine my sami!

  Vyhovárať sa na niekoho iného, ako nám bolo ubližované, je len zbabelé pokrytectvo vysokého stupňa!

  Tí, ktorí sa chcete posunúť ďalej, vedzte, že už nám nezostáva čas na toto chaotické bádanie o našich koreňoch.

  Nemáme už nazvyš ani minútu času, aby sme sa vŕtali v našej minulosti spôsobom, ako to vidíme dnes, pretože čas, ktorý k očakávanej „veľkej transformácii“ života na Zemi ešte máme, nám sotva dostačuje k tomu, aby sme učinili tie najnevyhnutnejšie kroky a zmeny, k našej záchrane!

  Táto očakávaná „transformácia“, tento nevhodne zvolený pojem, ktorý je ale súčasnými „guruami doby“ čiastočne pravdivo prezentovaný, je v skutočnosti biblicky ohlasovaným Veľkým znovuzrodením ľudstva, tzv. Posledným Súdom, ku ktorému sa nezadržateľne blížime!

  Tento Boží Súd nad ľudstvom, vykonaný neotrasiteľnou Božou Spravodlivosťou, má byť zároveň pokračovaním života na Zemi, pre všetkých spravodlivých.

  Pre všetkých tých, ktorí si ctia Zákony Boha rovnako, ako Boha samotného!

  Súčasťou tohto nového, Bohumilého života na Zemi, sa teda stanú iba tí jednotlivci, ktorí vedome čerpajú posilu z Pravdy, pretože len Pravda sprostredkúva človeku skutočný duchovný pokrm.

  Jedine Pravda, je tým skutočným „chlebom života“, pre duchovne tak vyhladovaného človeka dnešnej doby a iba tí, ktorí aj sýtia svojho ducha Pravdou Božou, budú tvoriť novú Ríšu Mieru a Pokoja na Zemi, ktorá je už po tisícročia, mnohými prorokmi zvestovaná a ohlasovaná!

  Všetci ostatní budú vylúčení z možnosti bytia v tejto novej, Bohom zasľúbenej dobe na Zemi!

  Veď je to také jednoduché – kto sa namáha a pracuje na sebe samom, kto v tejto námahe pomáha i všetkým tým, ktorí rovnako túžia ísť touto cestou Pravdy, musí byť vyzdvihnutý a oddelený od všetkých duchovných povaľačov, ktorí nemajú záujem poznať skutočné súvislosti života a len repcú a mudrujú, v ich ješitnej a grotesknej snahe, vedieť všetko lepšie, podobajúc sa na nafúknutú ropuchu, stojacu pred veľkou skalou, v naivnom blúznení, že tento kamenný balvan, tejto nadutej ropuche, aj ustúpi z cesty!

  Ako veľmi poľutovania hodní sú všetci tí, ktorí sa vedome a radostne nechcú vradiť do zákonov svojho Stvoriteľa!

  Preto ešte raz – bádatelia histórie Slovanskej kultúry, už nemáte na toto bádanie žiaden čas! Duchovne vám nie je poskytnutá už ani minúta, na premárnenie drahocenného času, v tomto smere!

  Najhoršie na tomto vašom usilí však je, že strháva so sebou množstvo hľadajúcich, ktorí sa zamotávajú do sietí zbytočností, zdržujúcich ich od pravého duchovného prebudenia!

  Našu pravú minulosť, v jasnom Svetle Pravdy a v čistých súvislostiach, odkryjú až v neskoršej dobe, po Veľkej očiste, služobníci Boha, korí budú k tejto úlohe povolaní!

  Len potom bude záruka pravosti výkladov, v rýdzej a čistej objektívnosti, vo všetkých aspektoch, tejto našej, pomerne zaujímavej Slovanskej minulosti!

  Tu si však treba uvedomiť, že vo svojom základe, sme na prvom mieste ľudskí duchovia, až potom príslušníci jednej konkrétnej pozemskej rasy a kultúry a z tohto musí byť každému jasné, že k duchovnej obrode, ktorá je pred celým ľudstvom, je možné dopracovať sa jedine skrze činnosť ducha a jeho čistý cit, ktorý má vždy duchovný základ a duchovnú podstatu.

  Jedine čisté city vytvárajú tie pravé emócie, ktoré sú základom pre rast cností v človeku a až na ďalšom mieste je príslušnosť k rase, kultúre a národu!

  Usilujme sa preto byť čistí v duchu a dostane sa nám odpovedí na všetky nevyriešené otázky nášho života!

  Naopak, súperenie, potieranie sa navzájom, glorifikovanie svojej minulosti, snaha rozumovo prebádať veci duchovné a všetko s tým súvisiace, vytvára len negatívne emócie a nezdravé fantazírovanie o veciach, ktoré majú iný základ, inú minulosť a inú podstatu!

  K čomu nám je platné dnes vedieť, či naša kultúra má tisíc, alebo desaťtisíc ročnú minulosť, keď sa nevieme ani len správne vyjadrovať, nehovoriac už o správnom a čistom myslení?

  Dnešné, zjavne pochybné snaženia všetkých týchto „bádateľov“, možno najlepšie vystihnúť nasledovným obrazom, tzv. „skúškou správnosti“, ktorú si môže overiť každý jeden človek na Zemi:

  Každý si sám pre seba, zosumarizujte a predostrite pred svoj vnútorný zrak, plány a činnosť, pre najbližších 7 dní. Každý sám pre seba urobte teraz tento pokus, aspoň v základných bodoch a rysoch si TERAZ predstavte, čo by ste chceli urobiť ako hlavné a potrebné v najbližších 7 dňoch, resp. aj to, čo musíte urobiť. Nedá to žiadnu námahu, každý s tým bude v okamihu hotový.

  Máte to? Lebo ak áno, môžete sa presunúť teraz k ďalšiemu obrazu a buďte si istí, že nasledujúci obraz, bude tak diametrálne odlišný, hoci sa bude týkať tých istých najbližších 7 dní!

  Premietnite si teraz v duchu svoj program a plán na tých istých najbližších 7 dní, ako v prvom prípade, ale za okolností, že by ste s istotou vedeli, že je to vašich posledných 7 dní života na Zemi!

  Ani u jediného z vás, nebude prvý obraz totožný, s tým druhým!

  Ak by totiž človek s istotou vedel, že mu tu na Zemi, skutočne zostáva iba posledných 7 dní života, využil by ich tak diametrálne odlišne, že mnohí z vás, by ste sa doslova zasekli a ani si nevedeli s istotou ujasniť, čo by ste urobili ako prvé a ako by ste tie posledné dni využili.

  No s istotou je možné povedať, že takmer u každého jedného z vás, by do popredia vašich záujmov, konečne predstúpila Pokora a bázeň, v skutočne čistej snahe, byť aspoň na túto krátku chvíľu, dobrým a lepším človekom, s túžbou, napraviť za ten krátky čas všetko, čo sa napraviť ešte dá!

  Zrazu by všetky tie „dôležité plány“, ktoré máte dnes každý pred sebou, stratili svoje opodstatnenie, pretože by sa vo vás nevyhnutne uvoľnila cesta pre cit, kde by už rozum nemohol zasahovať do vášho chcenia, prianí a túžob tak agresívne, ako sa to deje dnes, lebo ruku na srdce, takmer všetky vaše priania, sú v dnešnej dobe zamerané prevažne len na rozumové snaženia a ciele, ktorým zákonite chýba vyšší zmysel!

  No a v kontexte tohto, si teraz predstavte spomínaných „bádateľov“ našej Slovanskej histórie, ktorí premrhávajú svoj drahocenný čas v úsilí, ktoré dnes nemá, pre duchovný vzostup človeka, absolútne žiadny význam!

  Toto sa však týka každého jedného oboru a odvetvia, každej jednej snahy, ktorá človeka zdržuje nielen od pravého duchovného vzostupu, ale doslova od možnosti jeho poslednej záchrany, pretože svet, ako ho poznáme dnes, sa nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu!

  Každý to predsa môže aj vidieť, každý takýto vnímavý človek, to aj cíti, že doba sa za posledné roky, no najmä za posledné mesiace, rapídne zmenila a tieto zmeny sa vo veľmi krátkom čase, ešte znásobia!

  V ovzduší doslova rezonujú vibrácie čohosi nového, silného a veľké zmeny tak bijú „na poplach“ a len povrchný človek, si naivne myslí, že je už dnes pripravený na tieto zmeny a že práve on, nimi prejde ako víťaz!

  Je to tak naivné a úbohé myslenie, podobajúce sa študentovi, ktorý sa 4 roky na škole povaľoval a nepripravoval k maturitnej skúške, mysliac si, že ju hravo zvládne a že ju nejako „obkecá“.

  Preč s týmto naivným a povrchným myslením!

  Onedlho zahrmia nad celou Zemou veľké a prevratné udalosti a kto nebude správne k tomuto veľkému Obratu pripravený, utrpí škody s nezvratnými následkami!

  Toto berte ako to najprísnejšie varovanie!

  Každý človek, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby sa v tejto dobe vážne zaoberal, kým je, prečo tu je a aký to má všetko význam. Nielen život na Zemi, ale aj to, čo môže prísť po ňom.

  Každý človek v tejto dobe, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby v sebe nechal znovu rozhorieť túžbu po poznaní Pravdy Božej, ktorá jediná mu môže poskytnúť záchranné lano, v tejto dobe veľkých zmätkov, marazmu, v dobe bez hodnôt!

  „Slovanstvo a svet budúcnosti“.

  Ľudovít Štúr a niektorí ďalší, chápali a správne pochopili obsah tohto odkazu a bol to práve Štúr, ktorý svoje obavy a aj určitú desivú predstavu o našej budúcnosti, sprítomnil v slovách, keď sa vyslovil:

  „Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality!“

  Aká teda bude naša budúcnosť?

  Toto nech si zodpovie pre seba každý sám a podľa toho nech sa aj zachová.

  Každý z nás má však dnes na výber, už len medzi dvomi možnosťami: „Buď – alebo!“

  Buď sa človek z posledných síl konečne vydá na cestu ku Svetlu, k čistej viere a k čistému životu, alebo v povrchnosti, ba i v posmechoch a urážkach, zotrvá na svojej doterajšej ceste, zaručene vedúcej dole, do priepastných hlbín, odkiaľ už niet návratu, ani pozemsky a už vôbec nie duchovne!

  Každý nech sa rozhodne, ako mu je milšie!

  Následky tohto rozhodnutia, však prídu veľmi rýchlo…

  Na margo dnešnej témy treba ešte dodať, že ako prví vystúpia, v tejto veľkej obrodnej úlohe na Zemi,  národ Český a hneď za ním národ Slovenský!

  Vystúpia pred všetkými ostatnými Slovanskými národmi ako svetlí poslovia, prinášajúci to pravé duchovné osvieženie, pomoc i útechu, keď zúfalstvo uchváti svet a keď sa ľudstvo prebudí do následkov hrôz, ktoré si na seba samo privodilo!

  Ten čas, je doslova predo dvermi!

  V súčasnosti, len tieto dva národy, majú v sebe potenciál a predpoklad, aby Svetlo Pravdy, nechali rozhorieť v srdciach úprimne hľadajúcich v oboch týchto prekrásnych krajinách a to do takej miery, ktorá vytvorí pevný základ a predpoklad, aby sa neskôr, toto úsilie rozšírilo aj medzi ostatné Slovanské národy!

  Až neskôr vznikne z tohto obrodného úsilia aj veľké zvestovateľské snaženie, ktoré následne vytvorí radostné spolupôsobenie s ostatnými Slovanskými národmi a tak sa aj následne do všetkých kútov Zeme rozletia zvesti o Pravde Božej, o Božom Slove, ktoré je, pre spásu všetkých spravodlivých, Zakotvené na Zemi!

  Blažení sú tí, ktorým sa Slovo Božie, stane ešte v poslednej chvíli, zmyslom a ukazovateľom ich života!

  /pokračovanie/

   

  Na záver tohto pojednania ešte jeden citát, ktorý nepotrebuje žiadny komentár:

  „Pravé velebení Boha nejeví se v blouznění. Neprojevuje se ani v mumlavých modlitbách, ani v žebrání, klečení, lomení rukama, ani v blaženém nazírání, nýbrž v radostném činu! V jásavém přitakání pozemskému bytí! Ve vychutnání každého okamžiku! Vychutnání znamená využití, využití opět … prožití! Avšak ne ve hře a tanci, ani v promarnění času, jež poškozuje tělo i duši a jehož hledá a potřebuje rozum jako vyrovnání a vybičování svého působení, nýbrž v pohledu vzhůru ke Světlu a chtění toho, co všechnu jsoucnost ve stvoření jen podporuje, povznáší a zušlechťuje!

  K tomu však jako základní podmínka patří přesná znalost Božích zákonů ve stvoření. Tyto zákony ukazují člověku, jak má žíti, chce-li býti zdráv na těle i na duši. Ukazují mu přesně cestu, která vede vzhůru do duchovní říše, ale dávají mu také poznati hrůzy, kterých se dočká, postaví-li se proti těmto zákonům!

  Protože zákony ve stvoření působí samočinně, živě, železně a neodvratně se silou, proti které je lidský duch úplně bezmocným, je vlastně samozřejmo, že nejnaléhavější potřebou člověka musí býti to, aby tyto zákony neúnavně poznával, když v každém případě je jim skutečně bez obrany vydán všanc!…

  Jaké jsou zkušenosti v malém, tak je tomu s celým bytím člověka a s ním samotným!

  On, kterému jest proputovati nejen krátkým pozemským časem, nýbrž celým stvořením, potřebuje k tomu nezbytně znalosti zákonů, kterým podléhá veškeré stvoření, nejen nejbližší okolí, viditelné každému pozemskému člověku! Nezná-li těchto zákonů, bude zastaven a zadržen, zraněn, vržen zpět, nebo i rozdrcen, protože ve své neznalosti nedovedl jíti s proudem zákonů k cíli, nýbrž zaujal k nim tak falešné stanovisko, že ho musely stlačiti dolů, místo aby ho nesly nahoru…

  V tomto směru není v celém stvoření žádné výjimky ani pro jedinou lidskou duši! Musí se podříditi zákonům ve stvoření, má-li jejich působení jí napomáhati! A tuto prostou samozřejmost dosud člověk nejlehkovážnějším způsobem úplně přehlížel.

  Zdála se mu tak jednoduchou, že právě proto byla tím nejtěžším pro jeho poznání. Časem stalo se mu vůbec nemožným, aby to pochopil. Tak stojí dnes jen před zkázou, před duševním zhroucením, které musí rozdrtiti vše, co vystavěl!

  Může ho zachrániti již jen jedno: Úplná znalost zákonů ve stvoření. Jen tato znalost může ho dovésti znovu kupředu a vzhůru a s ním i všechno to, co se snaží vybudovati v budoucnu.

  Neříkejte, že jako lidští duchové nemůžete tak snadno poznati zákony ve stvoření, že Pravdu lze těžko rozeznati od klamných závěrů. To není pravda! Kdo takto mluví, snaží se tím jen zakrýti svou lenost, nechce učiniti znatelnou lhostejnost své duše, nebo se chce omluviti sám před sebou k vlastnímu uklidnění…

  Tentokrát nebude mu to tak usnadněno a nebude to také tak lehké, protože dosavadním bezstarostným loudáním v těchto věcech připravilo se o každou schopnost, aby vůbec uvěřilo v hlubokou vážnost nutného posledního rozhodnutí! A tento bod je právě největší slabostí a bude neomylným pádem mnohých!

  Po tisíciletí bylo vykonáno mnoho, aby se vám vysvětlila Boží vůle nebo zákonitost ve stvoření aspoň tak dalece, jak je vám toho třeba k možnosti vzestupu do Duchovního stvoření, z něhož jste vyšli, abyste se do něho opět navrátili! Ne však tak zvanými pozemskými vědami, také ne církvemi, ale pouze prostřednictvím Božích sluhů, proroků starých dob, jakož i poselstvím samotného Syna Božího. Ačkoliv bylo vám to podáno tak prostě, přece dosud o tomto poselství jen mluvíte. Nikdy jste se vážně nepřičinili, abyste je správně pochopili, tím méně podle něho žili! To bylo podle vašeho líného mínění žádáno od vás příliš mnoho, ačkoliv je to vaše jediná záchrana! Chcete býti zachráněni, aniž se při tom nějak namáháte! Přemýšlíte-li o tom, musíte dojít k tomuto smutnému poznání.

  Z každého Božího poselství udělali jste náboženství! Ke svému pohodlí! A to bylo nesprávné! Náboženství postavili jste na zvláštní povýšený stupeň, stranou od všedního života! A v tom byla největší chyba, jakou jste mohli udělati. Tím postavili jste stranou od všedního života i Boží vůli, anebo což je totéž, postavili jste sebe stranou od Boží vůle, místo abyste se s ní spojili a umístili ji do středu života a shonu svého všedního dne! Abyste se s ní sjednotili! Každé poselství Boží máte přijímati zcela přirozeně a prakticky, máte je přivtěliti ke své práci, ke svému myšlení, k celému svému životu! Nesmíte z tohoto poselství dělati něco osamoceného, k čemu chodíte pak jen na návštěvu v hodinách klidu, jako se dělo dosud! Kde snažíte se na krátkou dobu oddati zkroušenosti nebo díkům a zotavení. Tím se vám to nestalo něčím samozřejmým, jako je vám hlad nebo spánek.

  Rozumějte přece konečně dobře: V této Boží vůli máte žíti, abyste se vyznali na všech cestách, které vám přinášejí dobro! Poselství Boží jsou jen cenné pokyny, kterých je vám třeba a bez jejichž znalosti a následování jste ztraceni! Nesmíte je proto stavět do skleněné skříně, kde byste se na ně dívali jen v neděli jako na něco svatého v blaženém rozechvění, nebo se utíkali k tomu místu v nouzi a úzkosti, abyste tam nabrali síly. Neblazí, poselství nemáte uctívat, nýbrž využít! Sáhněte po něm srdnatě nejen ve svátečním šatě, ale s tvrdou pěstí činorodého života, která nikdy nesnižuje a nezahanbuje, nýbrž každého ctí!

  Klenot září v mozolovité ruce potřísněné hlínou a potem mnohem čistěji a vznešeněji než v pěstovaných prstech líného zahaleče, který svůj pozemský čas maří jen pozorováním.

  Každé Boží poselství mělo vám býti rozděleno, to jest mělo se státi částí vás! Tento smysl jest vám správně pochopiti! Neměli jste na ně hledět jako na něco odděleného, co zůstává mimo vás a k čemu jste si zvykli přistupovat s plachou zdrženlivostí. Přijměte slovo Boží do sebe, aby každý věděl, jak má jíti a žíti, aby došel do království Božího!

  Proto se konečně probuďte! Učte se poznávati zákony ve stvoření…“

   

  Z ďalších nasledujúcich tém:

    • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

    • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

    • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

    • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
    • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
    •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

    • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

    • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

    • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

    • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

    • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

    • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

    • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

    • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

    • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

    • a mnohé ďalšie dôležité témy!

  Poznámka:

  Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

  Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

  Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

  Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

  K diskutujúcim: 

  Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

  Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „napodobeniny ľudí“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach. Sú to práve oni, ktorí i takto verejne, poskytujú výpoveď o kvalitách svojho vnútra a charakteru a spravidla aj potvrdzujú obsah textov, ktoré sa týkajú absencie vnútorných hodnôt, dnešného človeka…

   

  Odkaz na predošlý diel pojednania:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Herečka Mária Bartalos sa s manželom postavili na stranu života. "Budeme spoločne bojovať na Pochode za život za tých najmenších z nás!"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Obľúbená slovenská herečka Mária Bartalos, ktorá len pred pár mesiacmi porodila svojho syna Noela, nedávno na sociálnej sieti odsúdila potraty. Teraz sa znova postavila na stranu života a spolu so svojím manželom podporí Pochod za život Už tento víkend 22. septembra 2019 sa na Námestí Slobody…

  Učiteľky z brnianskej súkromnej materskej školy zabudli v parku dvojročného chlapca

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Učiteľkám z brnianskej súkromnej materskej školy sa na prechádzke stratil dvojročný chlapec. Zistili to však až o niekoľko hodín, keď si po dieťa prišli jeho rodičia Učiteľky išli s deťmi koncom júla na prechádzku do parku Lužánky, pričom podľa informácií televízie Prima tam…

  Kiska protirečí Pellegrinimu, za situáciu v U.S. Steele viní vládu

  Košice 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   V súvislosti s prepúšťaním v košických oceliarňach U.S. Steel, ako aj ďalších podnikoch na Slovensku musí vláda prijať konkrétne aj legislatívne opatrenia. V Košiciach to uviedol líder strany Za ľudí Andrej Kiska "Za prvé, už dnes je potrebné pripraviť legislatívny rámec pre prácu…

  Migranti ničia svoje doklady

  Rím 19. septembra 2019 (HSP/Journalisten Watch/Foto:Screenshot Twitter)   V súčasnosti koluje na sociálnych sieťach video, ktoré ukazuje ako migranti cielene ničia svoje preukazy totožnosti, ktoré potrebovali na vycestovanie a na ďalšiu cestu až do Turecka. Potom ako sa doplavia na Stredozemné more sú tieto dokumenty hodené do vody a zničené…

  Kuffa: V krajine, kde sa zabilo 1,4 milióna detí, ťažko vysvetliť, že pred majetkom treba mať úctu, keď pred životom úctu mať netreba

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot )   Kňaz Marian Kuffa v krátkom príspevku na sociálnej sieti poukázal na to, že ak dovolíme zabíjať nenarodené deti, nemôžme sa potom diviť, že sa tu kradne "Hovoria mi, aby som nerozprával do politiky. Ak poviem, aby vykopli Istanbulský dohovor preč zo Slovenska a nezabíjali tu…

  Ombudsmanka predložila pripomienky v oblasti ochrany práv detských obetí násilia

  Bratislava, 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Mária Patakyová)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová v stredu (18. 9.) na diskusii so zástupcami ministerstiev, iných orgánov a inštitúcií predstavila svoje pripomienky k novele Trestného poriadku. Zamerala sa na zlepšenie ochrany práv detí v trestnom konaní Vychádzala pritom z medzinárodných záväzkov SR. Cieľom…

  Salvini urobil chybu, že položil vládu, tvrdia slovenskí poslanci

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Facebook)   Na politickú situáciu, ktorá nastala v Taliansku potom, ako charizmatický líder strany Liga Matteo Salvini, známy ako bojovník proti masovej migrácii, položil vládu a vznikla nová už bez jeho účasti, sme sa spýtali poslancov Národnej rady SR Petra Pčolinského (Sme rodina) a…

  Najnovšia Threema má naznačovať, že Kočner s Bödörom nazývali vo svojej komunikácii Fica šéfom

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Denník N zverejnil ďalšie časti údajnej komunikácie Mariana Kočnera a Norberta Bödöra cez Threemu. Táto komunikácia má podľa Denníka N dokazovať, že bol Bödör v kontakte s Robertom Ficom aj Robertom Kaliňákom. Z komunikácie má tiež vyplývať, že Kočner čakal aj na stretnutie s Denisou Sakovou, tá ale…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Krajský poslanec by mal hneď oznámiť, za čo stratil mandát. SaS to chce docieliť legislatívnou zmenou

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh zákona, ktorý ukladá poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja povinnosť bezodkladne oznámiť kraju skutočnosti, pre ktoré stratil mandát. Agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček „Týmto návrhom reagujeme na doterajšie skúsenosti v krajoch, keď poslanci nemali povinnosť informovať,…

  Kalavská sa pre stratifikáciu stretne s poslancami SNS a Smeru-SD ešte raz

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje ešte jedno stretnutie s poslancami Smeru-SD a SNS s cieľom získať podporu stratifikácie. Urobiť tak chce po tom, čo jej dva politické subjekty oznámia svoje rozhodnutie, či reformu nemocníc podporia Stále však chce predložiť materiál na…

  Mýtus o bulharskej rusofóbii sa rozplynul: Tisíce Bulharov demonštrovali svoju podporu priateľských vzťahov s Ruskom

  Kazanlyk 19. septembra 2019 (HSP/zavtra.ru/Foto:Pixabay)     Napriek rusofóbnym vyhláseniam jednotlivých politikov a bulharského ministerstva zahraničia, napriek zatknutiam a démonizácii členov občianskeho hnutia „Rusofili“, obyvatelia Bulharska ukázali, že ich nerozdeľujú názory niektorých vedúcich politikov a preferujú dobré a priateľské vzťahy s Ruskom Takmer 20 tisíc Bulharov sa zúčastnilo na podujatiach venovaných priateľským vzťahom s Ruskom.…

  Premiérom chce byť Ganc, odmieta vstúpiť do vlády vedenej Netanjahuom

  Jeruzalem 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc vo štvrtok uviedol, že chce byť predsedom prípadnej vlády širokej jednoty. Odmietol tak ponuku premiéra Benjamina Netanjahua vytvoriť vládu širokej koalície pod Netanjahuovým vedením, informovala agentúra Reuters "Nevstúpime do koalície vedenej Netanjahuom," povedal Moše…

  Za slušné Slovensko: Zhromaždenie sa koná na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský )   Piatkový protest iniciatívy Za slušné Slovensko je organizačne pripravený, organizátori už len dolaďujú posledné technické detaily. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková, podľa ktorej sa zhromaždenie tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP Zdôraznila,…

  Šefčovič bude prvý na rade pri vypočúvaní komisárov v europarlamente

  Brusel 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Konferencia predsedov v Európskom parlamente vo štvrtok určila poradie vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov pred jednotlivými výbormi. Ako prvého si europoslanci vypočujú 30. septembra slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý bol v budúcej exekutíve poverený riadením medziinštitucionálnych vzťahov a strategickým výhľadom Na programe vypočúvaní a poradí…

  Premiér: Na Slovensku ešte kríza nenastala, vláda prijme opatrenia

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na Slovensku kríza ešte nenastala, ekonomika len zaznamenáva spomalenie. Vyhlásil to v parlamente počas Hodiny otázok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa chce na horší ekonomický vývoj pripraviť Reagoval tak na otázku poslanca Mareka Mitterpáka (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o…

  Danko sa stretol s Moon Hee-sangom, verí v prehĺbenie spolupráce s Kóreou

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prehlbovanie medziparlamentnej a ekonomickej spolupráce Kórejskej a Slovenskej republiky bude pokračovať. Vo štvrtok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej republiky Moon Hee-sangom "Vzťahy kórejského a slovenkého parlamentu sú vzorové, je to aj…

  Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Regióny majú k dispozícii na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 81,8 milióna eur. Na Slovensku tak pribudnú nové cyklotrasy, zvýšiť by sa mala aj atraktivita verejnej dopravy. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá vo štvrtok pricestovala na rokovanie parlamentu na…

  TopDesat

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Nórsko vytvorilo verejnú toaletu, ktorá je tou najkrajšou na svete

  0

  Verejné záchody väčšinou vizuálne príťažlivé nie sú. To však neplatí o Nórsku. Postavili tam toaletu, ktorá má lepší výhľad ako väčšina svetoznámych hotelov. Nórsko vytvorilo avantgardnú toaletu, ktorá sa v súčasnosti považuje za najkrajšiu verejnú toaletu na svete. Jeden pohľad na toto elegantné zariadene a budete určite súhlasiť. Kde teda nájdeme tento unikátny…

  Alexej Čepička: Napriek mnohým zločinom trestu unikol

  0

  Alexej Čepička, ktorý žil v rokoch 1910 až 1990, bol Gottwaldovým zaťom a miláčikom Moskvy. Bol namočený v mnohých zločinoch, avšak trestom unikol. Keď nás čítate pravidelne, spomínali sme ho aj v článku o jeho svokrovi -  o Gottwaldovi, ku ktorému rád zavítal aj s fľašou koňaku. Predovšetkým v čase, keď potreboval niečo vybaviť. Najdôležitejšie v živote je vedieť…

  10 svetových lyžiarskych stredísk, kde si užiješ tú najlepšiu lyžovačku

  0

  Leto je preč, zima klope na dvere a lyžiarska sezóna na Slovensku sa čoskoro pomaly začne. Kým čakáš na naše upravené svahy, pozri si tento rebríček desiatich najkrajších lyžiarskych stredísk na svete. Možno ťa inšpirujeme až tak, že sa ti nebude chcieť čakať... 10 vysnívaných lyžiarskych stredísk: 1. Niseko, Japonsko

  TOP10: Detské kostýmy na Halloween, za ktoré by sa nehanbili ani dospelí

  0

  Aj keď sa u nás oslavujú väčšinou dušičky, Halloween v niektorých krajinách neodmysliteľne patrí k tomuto sviatku tiež. Ak budete vaše deti chystať na takúto udalosť, prinášame vám v predstihu niekoľko skutočne výnimočných inšpirácií. Vyrezať si tekvicu alebo strašidelný dekor je síce zábava, ale na tieto decká, ktoré upustili uzdu…

  Vo svete IT

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  Xiaomi prekvapuje! Chystá sa predstaviť 8K televíziu a to už o pár dní

  0

  24. september nebude len dňom novopredstavených smartfónov Mi 9 5G a Mi Mix 4 5G, ale aj dňom, kedy bude predstavená nová chytrá televízia z kuchyne Xiaomi. 8K televízia je na ceste Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej sieti Weibo zdieľala status, v ktorom píše: “Sme pripravení!” Zverejnený poster ďalej odhaľuje, že…

  DXOMARK zaraďuje nové kategórie do hodnotenia kvality fotoaparátov v smartfónoch. Takto vyzerá aktualizovaná tabuľka

  0

  Spoločnosť DXOMARK, ktorá stojí za najznámejším fotografickým testom pre smartfóny, predstavila ďalšiu zásadnú novinku, na ktorú sme čakali niekoľko mesiacov. V najznámejšom rebríčku smartfónov s najlepším fotoaparátom totižto po novom nájdete aj nové kategórie Wide a Night, ktoré odhaľujú schopnosti nočných režimov a prípadných ultraširokých snímačov, ktoré sú medzi výrobcami…

  Novopredstavený Xiaomi Mi 9 Lite s trojitou kamerou je v predaji! Dostupný je aj pre Slovákov

  0

  Len včera predstavený smartfón Xiaomi Mi 9 Lite sa dostáva do oficiálneho predpredaja na ďalšom zahraničnom e-shope. Tentokrát so špeciálnou ponukou prišiel e-shop Cafago.com, ktorý zrazil cenu spomedzi všetkých e-shopov na úplné dno. Úplne nový smartfón z výrobne Xiaomi ťa totižto v 128 GB prevedení vyjde iba na fantastických 273,29…

  Ako zmení 5G technológia našu budúcnosť?

  0

  Potrvá ešte roky kým bude 5G technológia rozšírená ako 4G, a to aj napriek tomu, že  už v súčasnosti vychádzajú prvé 5G zariadenia na trhu. Prvé odhady  hovoria, že v budúcom roku by mohlo byť predaných približne 120 5G miliónov zariadení. Čo môžeme očakávať od novej generácie? Na tému upozornil…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  6

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  18

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  2

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  TOP 7: Najnebezpečnejšie zvieratá na svete: Zamrazí ťa po celom tele!

  3

  Najnebezpečnejšie zvieratá na svete naháňajú husiu kože. Mnohé z nich sú malé a nikdy by sme nepovedali, že môžu usmrtiť človeka.

  Posilnenie imunity u detí: Efektívne tipy, ktoré zaručene pomôžu

  2

  Chladné a sychravé počasie, stres z nástupu do školy či škôlky, kolektív detí, v ktorom sa rýchlejšie šíria choroby – aj toto spôsobuje, že deti častejšie chorľavejú a ich imunita je oslabená. Dokonca aj donedávna zdraví drobci zrazu môžu mať problémy s virózami a rôznymi bakteriálnymi ochoreniami, hoci predtým na ne netrpeli. Jednoducho prišlo obdobie, keď…

  Vieš, čo nejesť pred spaním? Na tieto potraviny radšej zabudni!

  2

  Dopriať si posledné jedlo dňa o piatej hodine večer, ak si do posteli líhame pred polnocou, nie je veľmi vhodné, no zároveň môže mať negatívny vplyv i napchávanie sa tesne pred spaním. O koľkej hodine si teda dopriať niečo pod zub? Večeru by sme si ideálne mali dopriať tak 3 až 4…

  Najhoršie zážitky z hotelov od ľudí: Tieto fotografie ťa pobúria!

  1

  Hotely sú skvelým miestom na oddych a relax. Miestom, kde sa snažíme zabudnúť na všetky naše problémy. Miesto, ktoré navštevujeme v prípade, ak hľadáme inšpiráciu alebo sa snažíme načerpať novú energiu. Avšak, to platí jedine v prípade, ak natrafíte na hotel, ktorý bude do posledného detailu vyzerať ako na fotografiách, podľa ktorých ste…

  Vyhraj 4x T-mat Masakï-Paris delikátnu vôňu v hodnote 49 €

  2

  T-mat Masakï-Paris je módna línia, ktorú vytvoril MASAKÏ MATSUSHÏMA počas svojho pobytu v Paríži. Vysokokvalitné štýlové oblečenie je určené tým, ktorí milujú harmóniu a rytmus nekonvenčného dizajnu. Prirodzené a jednoduché oblečenie na bežný život pre mladých mestských ľudí, ktorí si vedia vychutnávať každý okamih. Minimalistická a sofistikovaná línia oblečenia.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?