• Ľuboš Ďurfina

  „Slovanstvo a svet budúcnosti“ – Skutočná úloha Slovanov v dnešnej dobe, je diametrálne odlišná od toho, čo v tomto smere predkladajú tzv. „bádatelia Slovanstva“!

  Publikované 10.09. 2019 o 17:24 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Dnes sa vo veľkej miere dostávajú do popredia snahy tzv. „bádateľov Slovanstva“, „znalcov“ našej pôvodnej a jedinečnej kultúry, ktorá má už dnes svoje pevné miesto v poriadku sveta a ktorá ešte len vydá plody Ducha, pre blaho celej Zeme.

  Súčasné snahy v tomto smere, sú však len kusé diela, ktoré spravidla skúmajú len zovňajškovú formu, povrch, bez pochopenia širokých súvislostí, ktoré tvoria skutočné piliere tejto vzácnej a jedinečnej kultúry na Zemi.

  Nebudeme sa teraz zaoberať históriou, ani novými objavmi v tomto smere, ale skúsime sa dotknúť podstaty veci, aby sme následne pochopili našu skutočnú úlohu, ktorá, zatiaľ nepochopená a nevyzdvihnutá, leží ešte len pred nami.

  „Slovan“, vo svojom význame znamená:

  „Nositeľ Slova“, resp. „šíriteľ a zvestovateľ Slova“, teda pozemský prostredník, zvestujúci Slovo od Boha, k ostatným národom a kultúram na Zemi!

  Slovan, má byť v dnešnej dobe Nositeľom Slova,  zvestovateľom Múdrosti a Pravdy Božej!

  Ak na POČIATKU, vysoko v Nebeských úrovniach, bolo SLOVO a toto Slovo bolo u Boha a znelo „Buď Svetlo!“, tak rovnako, v určitom zákonitom odstupnení, má byť v terajšej epoche vývoja ľudstva toto Slovo, ktoré medzitým „preputovalo“ všetky Nebeské sféry a úrovne, až sem, dole do hmotnosti Vesmíru, práve našou, Slovanskou kultúrou, pevne uchopené a rozšírené po celej Zemi, aby sa obsah tohto Slova, dostal postupne ku všetkým národom a kultúram, do každého zákutia našej prekrásnej, Stvoriteľom nám darovanej planéty.

  To „Buď Svetlo“ má byť teda pevne zakotvené aj na Zemi a toto SVETLO BOŽIE, má byť rozšírené do celého sveta, skrze Slovo!

  O toto rozšírenie, sa má v tejto dobe zaslúžiť práve Slovanská kultúra, ktorá si zatiaľ, vo svojej panenskej čistote, ešte uchovala v sebe Dary, vložené do jej lona samotným Stvoriteľom.

  Z povahy veci logicky vyplýva, že skutočný a pravý Slovan, môže byť iba taký človek, ktorý napĺňa toto pradávne predurčenie.

  Bez naplnenia obsahu tohto pojmu, človek žijúci v tejto kultúre, je len obyvateľom územia tejto kultúry, bez vedomého rozvinutia schopností a Darov, ku ktorým sa svojim spôsobom zaviazal. Slovanom však, sa ešte len má stať!

  Pravý Slovan, napĺňajúci obsah tohto vysokého pojmu, dávajúci jednej konkrétnej kultúre punc určitej zvýšenej zodpovednosti pred ostatnými, je teda človek, ktorý vedome spolupracuje na Božom Diele Stvorenia, ktorý vedome plní a šíri Vôľu Stvoriteľa, skrze Pravdu a Spravodlivosť, ktoré sú pevne zakotvené a neoddeliteľné od tejto Vôle!

  My ľudia, máme poznať túto Vôľu v reči, ktorou sa nám Stvoriteľ prihovára a tou rečou, sú nevyhnutne Jeho diela, celý vesmír a všetko, čo nás obklopuje, ktoré vyšli z Rúk Stvoriteľa, skrze jeho Dokonalé Zákony!

  Je preto našou svätou povinnosťou, nielen poznať tieto Zákony, ale ich aj radostne rešpektovať, pretože len vradenie sa do súkolesia týchto zákonitostí, nám môže spätne priniesť požehnanie a mier, ten pravý rozmach a vývoj, nesúci v sebe odlesk Raja, nášho skutočného Domova, v Duchovnom Nebi.

  Pravda Božia je preto Pravdou, lebo je Dokonalá a bez medzier. Preto aj každý človek, ktorý sa usiluje nájsť Prameň tejto Pravdy, ktorá je už dnes zakotvená na Zemi, môže čerpať z tohto Prameňa Poznanie bez medzier, ktoré mu v tomto jasnom Svetle Pravdy, sprostredkúva odpovede na všetky jeho nevyriešené otázky a ktoré objektívne a v správnych súvislostiach, pomenúva všetky deje vo svete našom, ale i vo svete záhrobnom a duchovnom.

  Jedine skrze Pravdu, sa človek stáva skutočne vediaci, pretože v takomto človeku sa automaticky rozvíja Dar Múdrosti a jedine skrze tieto vysoké atribúty Života, človek v plnosti chápe aj zmysel svojej existencie, svoju cestu i Cieľ.

  V tejto jednoduchej, ale vznešenej „rovnici života“, je obsiahnutý aj skutočný zámer Stvoriteľa, so svojim Tvorstvom, nielen na Zemi a je len na nás, či tento DAR, spočívajúci v oprávnenosti nášho bytia, dostojíme a naplníme, alebo pošliapeme tieto duchovné hodnoty svojou povrchnosťou a nevedomosťou, vedúcou až k ľudskej sprostote, tak, ako to dnes vidíme takmer všade okolo nás, po celej Zemi!

  Do mladíckej kultúry Slovanov, je vložená veľká dôvera Stvoriteľa, pretože už dozrel čas na Zemi, aby Živé Slovo, prinesené sem dole obomi Božími Synmi, bolo rozšírené a zvestované všade tam, kde ešte horí v ľuďoch túžba , po poznaní Pravdy Božej!

  Čo však vidíme dnes, v tomto našom Slovanskom svete?

  Až na malé výnimky, je to len chaos, rozbroje, nevraživosť a neznášanlivosť, tak príznačné aj pre všetky minulé obdobia vývoja našej kultúry!

  Slovan brojí proti Slovanovi, národ proti národu a rovnako i mnohé skupiny v jednotlivých národoch, stoja a broja proti sebe!

  Bezpočet zaručene „pravých“ výkladov, „dokonale zmapovaná“ Slovanská história a podobné bláznivosti, ako dôsledok bezduchého blúznenia, vypovedajú len o jedinom – väčšina z nás, zatiaľ len žije na území Slovanskom, ale od pravého Slovanstva, má duchom ešte nesmierne ďaleko!

  Tam, kde sa neprejavujú tieto konkrétne semeništia zla, šíri sa zároveň iné zlo, majúce svoj základ v hĺbaní a „pátraní“ po pradávnej minulosti Slovanskej kultúry, siahajúcej i desaťtisíce rokov naspäť a to v pochybných súvislostiach, plných medzier a nezrovnalostí.

  Dokonca situácia je taká hrozivá, že sa v tomto smere zjavne formuje akási nová sekta, zgrupujúca tzv. samozvaných „vykladačov“, ktorí sa bez relevantných, patričných znalostí a v zjavnom obmedzení svojho vnímania, nešikovne špŕtajú v našej minulosti, ktorá však týmito horlivcami, nemôže byť nikdy objektívne pochopená a tým menej sprostredkovaná!

  Každý zdravo zmýšľajúci človek, sa musí i vydesiť z tohto poznania, pretože práve táto nesvornosť na jednej strane a nadutosť na primitívne vedomosti na strane druhej, nesie v sebe i koreň príčiny toho, prečo s nami Slovanmi, západ vždy tak „zametal“, zotročoval nás a ponižoval tým najzvrhlejším spôsobom!

  Za tento stav a túto našu mravnú nevyspelosť, si však môžeme jedine my sami!

  Vyhovárať sa na niekoho iného, ako nám bolo ubližované, je len zbabelé pokrytectvo vysokého stupňa!

  Tí, ktorí sa chcete posunúť ďalej, vedzte, že už nám nezostáva čas na toto chaotické bádanie o našich koreňoch.

  Nemáme už nazvyš ani minútu času, aby sme sa vŕtali v našej minulosti spôsobom, ako to vidíme dnes, pretože čas, ktorý k očakávanej „veľkej transformácii“ života na Zemi ešte máme, nám sotva dostačuje k tomu, aby sme učinili tie najnevyhnutnejšie kroky a zmeny, k našej záchrane!

  Táto očakávaná „transformácia“, tento nevhodne zvolený pojem, ktorý je ale súčasnými „guruami doby“ čiastočne pravdivo prezentovaný, je v skutočnosti biblicky ohlasovaným Veľkým znovuzrodením ľudstva, tzv. Posledným Súdom, ku ktorému sa nezadržateľne blížime!

  Tento Boží Súd nad ľudstvom, vykonaný neotrasiteľnou Božou Spravodlivosťou, má byť zároveň pokračovaním života na Zemi, pre všetkých spravodlivých.

  Pre všetkých tých, ktorí si ctia Zákony Boha rovnako, ako Boha samotného!

  Súčasťou tohto nového, Bohumilého života na Zemi, sa teda stanú iba tí jednotlivci, ktorí vedome čerpajú posilu z Pravdy, pretože len Pravda sprostredkúva človeku skutočný duchovný pokrm.

  Jedine Pravda, je tým skutočným „chlebom života“, pre duchovne tak vyhladovaného človeka dnešnej doby a iba tí, ktorí aj sýtia svojho ducha Pravdou Božou, budú tvoriť novú Ríšu Mieru a Pokoja na Zemi, ktorá je už po tisícročia, mnohými prorokmi zvestovaná a ohlasovaná!

  Všetci ostatní budú vylúčení z možnosti bytia v tejto novej, Bohom zasľúbenej dobe na Zemi!

  Veď je to také jednoduché – kto sa namáha a pracuje na sebe samom, kto v tejto námahe pomáha i všetkým tým, ktorí rovnako túžia ísť touto cestou Pravdy, musí byť vyzdvihnutý a oddelený od všetkých duchovných povaľačov, ktorí nemajú záujem poznať skutočné súvislosti života a len repcú a mudrujú, v ich ješitnej a grotesknej snahe, vedieť všetko lepšie, podobajúc sa na nafúknutú ropuchu, stojacu pred veľkou skalou, v naivnom blúznení, že tento kamenný balvan, tejto nadutej ropuche, aj ustúpi z cesty!

  Ako veľmi poľutovania hodní sú všetci tí, ktorí sa vedome a radostne nechcú vradiť do zákonov svojho Stvoriteľa!

  Preto ešte raz – bádatelia histórie Slovanskej kultúry, už nemáte na toto bádanie žiaden čas! Duchovne vám nie je poskytnutá už ani minúta, na premárnenie drahocenného času, v tomto smere!

  Najhoršie na tomto vašom usilí však je, že strháva so sebou množstvo hľadajúcich, ktorí sa zamotávajú do sietí zbytočností, zdržujúcich ich od pravého duchovného prebudenia!

  Našu pravú minulosť, v jasnom Svetle Pravdy a v čistých súvislostiach, odkryjú až v neskoršej dobe, po Veľkej očiste, služobníci Boha, korí budú k tejto úlohe povolaní!

  Len potom bude záruka pravosti výkladov, v rýdzej a čistej objektívnosti, vo všetkých aspektoch, tejto našej, pomerne zaujímavej Slovanskej minulosti!

  Tu si však treba uvedomiť, že vo svojom základe, sme na prvom mieste ľudskí duchovia, až potom príslušníci jednej konkrétnej pozemskej rasy a kultúry a z tohto musí byť každému jasné, že k duchovnej obrode, ktorá je pred celým ľudstvom, je možné dopracovať sa jedine skrze činnosť ducha a jeho čistý cit, ktorý má vždy duchovný základ a duchovnú podstatu.

  Jedine čisté city vytvárajú tie pravé emócie, ktoré sú základom pre rast cností v človeku a až na ďalšom mieste je príslušnosť k rase, kultúre a národu!

  Usilujme sa preto byť čistí v duchu a dostane sa nám odpovedí na všetky nevyriešené otázky nášho života!

  Naopak, súperenie, potieranie sa navzájom, glorifikovanie svojej minulosti, snaha rozumovo prebádať veci duchovné a všetko s tým súvisiace, vytvára len negatívne emócie a nezdravé fantazírovanie o veciach, ktoré majú iný základ, inú minulosť a inú podstatu!

  K čomu nám je platné dnes vedieť, či naša kultúra má tisíc, alebo desaťtisíc ročnú minulosť, keď sa nevieme ani len správne vyjadrovať, nehovoriac už o správnom a čistom myslení?

  Dnešné, zjavne pochybné snaženia všetkých týchto „bádateľov“, možno najlepšie vystihnúť nasledovným obrazom, tzv. „skúškou správnosti“, ktorú si môže overiť každý jeden človek na Zemi:

  Každý si sám pre seba, zosumarizujte a predostrite pred svoj vnútorný zrak, plány a činnosť, pre najbližších 7 dní. Každý sám pre seba urobte teraz tento pokus, aspoň v základných bodoch a rysoch si TERAZ predstavte, čo by ste chceli urobiť ako hlavné a potrebné v najbližších 7 dňoch, resp. aj to, čo musíte urobiť. Nedá to žiadnu námahu, každý s tým bude v okamihu hotový.

  Máte to? Lebo ak áno, môžete sa presunúť teraz k ďalšiemu obrazu a buďte si istí, že nasledujúci obraz, bude tak diametrálne odlišný, hoci sa bude týkať tých istých najbližších 7 dní!

  Premietnite si teraz v duchu svoj program a plán na tých istých najbližších 7 dní, ako v prvom prípade, ale za okolností, že by ste s istotou vedeli, že je to vašich posledných 7 dní života na Zemi!

  Ani u jediného z vás, nebude prvý obraz totožný, s tým druhým!

  Ak by totiž človek s istotou vedel, že mu tu na Zemi, skutočne zostáva iba posledných 7 dní života, využil by ich tak diametrálne odlišne, že mnohí z vás, by ste sa doslova zasekli a ani si nevedeli s istotou ujasniť, čo by ste urobili ako prvé a ako by ste tie posledné dni využili.

  No s istotou je možné povedať, že takmer u každého jedného z vás, by do popredia vašich záujmov, konečne predstúpila Pokora a bázeň, v skutočne čistej snahe, byť aspoň na túto krátku chvíľu, dobrým a lepším človekom, s túžbou, napraviť za ten krátky čas všetko, čo sa napraviť ešte dá!

  Zrazu by všetky tie „dôležité plány“, ktoré máte dnes každý pred sebou, stratili svoje opodstatnenie, pretože by sa vo vás nevyhnutne uvoľnila cesta pre cit, kde by už rozum nemohol zasahovať do vášho chcenia, prianí a túžob tak agresívne, ako sa to deje dnes, lebo ruku na srdce, takmer všetky vaše priania, sú v dnešnej dobe zamerané prevažne len na rozumové snaženia a ciele, ktorým zákonite chýba vyšší zmysel!

  No a v kontexte tohto, si teraz predstavte spomínaných „bádateľov“ našej Slovanskej histórie, ktorí premrhávajú svoj drahocenný čas v úsilí, ktoré dnes nemá, pre duchovný vzostup človeka, absolútne žiadny význam!

  Toto sa však týka každého jedného oboru a odvetvia, každej jednej snahy, ktorá človeka zdržuje nielen od pravého duchovného vzostupu, ale doslova od možnosti jeho poslednej záchrany, pretože svet, ako ho poznáme dnes, sa nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu!

  Každý to predsa môže aj vidieť, každý takýto vnímavý človek, to aj cíti, že doba sa za posledné roky, no najmä za posledné mesiace, rapídne zmenila a tieto zmeny sa vo veľmi krátkom čase, ešte znásobia!

  V ovzduší doslova rezonujú vibrácie čohosi nového, silného a veľké zmeny tak bijú „na poplach“ a len povrchný človek, si naivne myslí, že je už dnes pripravený na tieto zmeny a že práve on, nimi prejde ako víťaz!

  Je to tak naivné a úbohé myslenie, podobajúce sa študentovi, ktorý sa 4 roky na škole povaľoval a nepripravoval k maturitnej skúške, mysliac si, že ju hravo zvládne a že ju nejako „obkecá“.

  Preč s týmto naivným a povrchným myslením!

  Onedlho zahrmia nad celou Zemou veľké a prevratné udalosti a kto nebude správne k tomuto veľkému Obratu pripravený, utrpí škody s nezvratnými následkami!

  Toto berte ako to najprísnejšie varovanie!

  Každý človek, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby sa v tejto dobe vážne zaoberal, kým je, prečo tu je a aký to má všetko význam. Nielen život na Zemi, ale aj to, čo môže prísť po ňom.

  Každý človek v tejto dobe, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby v sebe nechal znovu rozhorieť túžbu po poznaní Pravdy Božej, ktorá jediná mu môže poskytnúť záchranné lano, v tejto dobe veľkých zmätkov, marazmu, v dobe bez hodnôt!

  „Slovanstvo a svet budúcnosti“.

  Ľudovít Štúr a niektorí ďalší, chápali a správne pochopili obsah tohto odkazu a bol to práve Štúr, ktorý svoje obavy a aj určitú desivú predstavu o našej budúcnosti, sprítomnil v slovách, keď sa vyslovil:

  „Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality!“

  Aká teda bude naša budúcnosť?

  Toto nech si zodpovie pre seba každý sám a podľa toho nech sa aj zachová.

  Každý z nás má však dnes na výber, už len medzi dvomi možnosťami: „Buď – alebo!“

  Buď sa človek z posledných síl konečne vydá na cestu ku Svetlu, k čistej viere a k čistému životu, alebo v povrchnosti, ba i v posmechoch a urážkach, zotrvá na svojej doterajšej ceste, zaručene vedúcej dole, do priepastných hlbín, odkiaľ už niet návratu, ani pozemsky a už vôbec nie duchovne!

  Každý nech sa rozhodne, ako mu je milšie!

  Následky tohto rozhodnutia, však prídu veľmi rýchlo…

  Na margo dnešnej témy treba ešte dodať, že ako prví vystúpia, v tejto veľkej obrodnej úlohe na Zemi,  národ Český a hneď za ním národ Slovenský!

  Vystúpia pred všetkými ostatnými Slovanskými národmi ako svetlí poslovia, prinášajúci to pravé duchovné osvieženie, pomoc i útechu, keď zúfalstvo uchváti svet a keď sa ľudstvo prebudí do následkov hrôz, ktoré si na seba samo privodilo!

  Ten čas, je doslova predo dvermi!

  V súčasnosti, len tieto dva národy, majú v sebe potenciál a predpoklad, aby Svetlo Pravdy, nechali rozhorieť v srdciach úprimne hľadajúcich v oboch týchto prekrásnych krajinách a to do takej miery, ktorá vytvorí pevný základ a predpoklad, aby sa neskôr, toto úsilie rozšírilo aj medzi ostatné Slovanské národy!

  Až neskôr vznikne z tohto obrodného úsilia aj veľké zvestovateľské snaženie, ktoré následne vytvorí radostné spolupôsobenie s ostatnými Slovanskými národmi a tak sa aj následne do všetkých kútov Zeme rozletia zvesti o Pravde Božej, o Božom Slove, ktoré je, pre spásu všetkých spravodlivých, Zakotvené na Zemi!

  Blažení sú tí, ktorým sa Slovo Božie, stane ešte v poslednej chvíli, zmyslom a ukazovateľom ich života!

  /pokračovanie/

   

  Na záver tohto pojednania ešte jeden citát, ktorý nepotrebuje žiadny komentár:

  „Pravé velebení Boha nejeví se v blouznění. Neprojevuje se ani v mumlavých modlitbách, ani v žebrání, klečení, lomení rukama, ani v blaženém nazírání, nýbrž v radostném činu! V jásavém přitakání pozemskému bytí! Ve vychutnání každého okamžiku! Vychutnání znamená využití, využití opět … prožití! Avšak ne ve hře a tanci, ani v promarnění času, jež poškozuje tělo i duši a jehož hledá a potřebuje rozum jako vyrovnání a vybičování svého působení, nýbrž v pohledu vzhůru ke Světlu a chtění toho, co všechnu jsoucnost ve stvoření jen podporuje, povznáší a zušlechťuje!

  K tomu však jako základní podmínka patří přesná znalost Božích zákonů ve stvoření. Tyto zákony ukazují člověku, jak má žíti, chce-li býti zdráv na těle i na duši. Ukazují mu přesně cestu, která vede vzhůru do duchovní říše, ale dávají mu také poznati hrůzy, kterých se dočká, postaví-li se proti těmto zákonům!

  Protože zákony ve stvoření působí samočinně, živě, železně a neodvratně se silou, proti které je lidský duch úplně bezmocným, je vlastně samozřejmo, že nejnaléhavější potřebou člověka musí býti to, aby tyto zákony neúnavně poznával, když v každém případě je jim skutečně bez obrany vydán všanc!…

  Jaké jsou zkušenosti v malém, tak je tomu s celým bytím člověka a s ním samotným!

  On, kterému jest proputovati nejen krátkým pozemským časem, nýbrž celým stvořením, potřebuje k tomu nezbytně znalosti zákonů, kterým podléhá veškeré stvoření, nejen nejbližší okolí, viditelné každému pozemskému člověku! Nezná-li těchto zákonů, bude zastaven a zadržen, zraněn, vržen zpět, nebo i rozdrcen, protože ve své neznalosti nedovedl jíti s proudem zákonů k cíli, nýbrž zaujal k nim tak falešné stanovisko, že ho musely stlačiti dolů, místo aby ho nesly nahoru…

  V tomto směru není v celém stvoření žádné výjimky ani pro jedinou lidskou duši! Musí se podříditi zákonům ve stvoření, má-li jejich působení jí napomáhati! A tuto prostou samozřejmost dosud člověk nejlehkovážnějším způsobem úplně přehlížel.

  Zdála se mu tak jednoduchou, že právě proto byla tím nejtěžším pro jeho poznání. Časem stalo se mu vůbec nemožným, aby to pochopil. Tak stojí dnes jen před zkázou, před duševním zhroucením, které musí rozdrtiti vše, co vystavěl!

  Může ho zachrániti již jen jedno: Úplná znalost zákonů ve stvoření. Jen tato znalost může ho dovésti znovu kupředu a vzhůru a s ním i všechno to, co se snaží vybudovati v budoucnu.

  Neříkejte, že jako lidští duchové nemůžete tak snadno poznati zákony ve stvoření, že Pravdu lze těžko rozeznati od klamných závěrů. To není pravda! Kdo takto mluví, snaží se tím jen zakrýti svou lenost, nechce učiniti znatelnou lhostejnost své duše, nebo se chce omluviti sám před sebou k vlastnímu uklidnění…

  Tentokrát nebude mu to tak usnadněno a nebude to také tak lehké, protože dosavadním bezstarostným loudáním v těchto věcech připravilo se o každou schopnost, aby vůbec uvěřilo v hlubokou vážnost nutného posledního rozhodnutí! A tento bod je právě největší slabostí a bude neomylným pádem mnohých!

  Po tisíciletí bylo vykonáno mnoho, aby se vám vysvětlila Boží vůle nebo zákonitost ve stvoření aspoň tak dalece, jak je vám toho třeba k možnosti vzestupu do Duchovního stvoření, z něhož jste vyšli, abyste se do něho opět navrátili! Ne však tak zvanými pozemskými vědami, také ne církvemi, ale pouze prostřednictvím Božích sluhů, proroků starých dob, jakož i poselstvím samotného Syna Božího. Ačkoliv bylo vám to podáno tak prostě, přece dosud o tomto poselství jen mluvíte. Nikdy jste se vážně nepřičinili, abyste je správně pochopili, tím méně podle něho žili! To bylo podle vašeho líného mínění žádáno od vás příliš mnoho, ačkoliv je to vaše jediná záchrana! Chcete býti zachráněni, aniž se při tom nějak namáháte! Přemýšlíte-li o tom, musíte dojít k tomuto smutnému poznání.

  Z každého Božího poselství udělali jste náboženství! Ke svému pohodlí! A to bylo nesprávné! Náboženství postavili jste na zvláštní povýšený stupeň, stranou od všedního života! A v tom byla největší chyba, jakou jste mohli udělati. Tím postavili jste stranou od všedního života i Boží vůli, anebo což je totéž, postavili jste sebe stranou od Boží vůle, místo abyste se s ní spojili a umístili ji do středu života a shonu svého všedního dne! Abyste se s ní sjednotili! Každé poselství Boží máte přijímati zcela přirozeně a prakticky, máte je přivtěliti ke své práci, ke svému myšlení, k celému svému životu! Nesmíte z tohoto poselství dělati něco osamoceného, k čemu chodíte pak jen na návštěvu v hodinách klidu, jako se dělo dosud! Kde snažíte se na krátkou dobu oddati zkroušenosti nebo díkům a zotavení. Tím se vám to nestalo něčím samozřejmým, jako je vám hlad nebo spánek.

  Rozumějte přece konečně dobře: V této Boží vůli máte žíti, abyste se vyznali na všech cestách, které vám přinášejí dobro! Poselství Boží jsou jen cenné pokyny, kterých je vám třeba a bez jejichž znalosti a následování jste ztraceni! Nesmíte je proto stavět do skleněné skříně, kde byste se na ně dívali jen v neděli jako na něco svatého v blaženém rozechvění, nebo se utíkali k tomu místu v nouzi a úzkosti, abyste tam nabrali síly. Neblazí, poselství nemáte uctívat, nýbrž využít! Sáhněte po něm srdnatě nejen ve svátečním šatě, ale s tvrdou pěstí činorodého života, která nikdy nesnižuje a nezahanbuje, nýbrž každého ctí!

  Klenot září v mozolovité ruce potřísněné hlínou a potem mnohem čistěji a vznešeněji než v pěstovaných prstech líného zahaleče, který svůj pozemský čas maří jen pozorováním.

  Každé Boží poselství mělo vám býti rozděleno, to jest mělo se státi částí vás! Tento smysl jest vám správně pochopiti! Neměli jste na ně hledět jako na něco odděleného, co zůstává mimo vás a k čemu jste si zvykli přistupovat s plachou zdrženlivostí. Přijměte slovo Boží do sebe, aby každý věděl, jak má jíti a žíti, aby došel do království Božího!

  Proto se konečně probuďte! Učte se poznávati zákony ve stvoření…“

   

  Z ďalších nasledujúcich tém:

    • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

    • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

    • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

    • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
    • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
    •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

    • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

    • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

    • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

    • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

    • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

    • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

    • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

    • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

    • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

    • a mnohé ďalšie dôležité témy!

  Poznámka:

  Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

  Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

  Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

  Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

  K diskutujúcim: 

  Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

  Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „napodobeniny ľudí“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach. Sú to práve oni, ktorí i takto verejne, poskytujú výpoveď o kvalitách svojho vnútra a charakteru a spravidla aj potvrdzujú obsah textov, ktoré sa týkajú absencie vnútorných hodnôt, dnešného človeka…

   

  Odkaz na predošlý diel pojednania:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/


  Autor v číslach

  Počet článkov: 91
  Celkové hodnotenie: 5.88
  Priemerná čítanosť: 5119

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Galko: Kiska nemá čo moralizovať. Ako dobre, že sme neskončili na jeho kandidátke

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ľubomír Galko z demokratickej strany (DS) znovu zareagoval na exprezidenta Andreja Kisku, po tom, čo anonym v stredu zverejnil videonahrávku jeho rozhovoru so stavebníkom Michalom Šuligom, kde sa rozprávali o mimosúdnom vyrovnaní medzi Kiskom a Júliusom Sirotským, od ktorého (údajne ako od bieleho koňa) Kiska kupoval pozemok,…

  Izrael sa dohodol s Palestínčanmi na riešení obchodného sporu

  Jeruzalem/Rámalláh 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Craig Ruttle)   Izrael sa dohodol s Palestínskou samosprávou na vyriešení obchodného sporu, ktorý prehlboval napätie vo vzájomných vzťahoch viac ako päť mesiacov. Informovala o tom agentúra AP Izraelský minister obrany Naftali Bennett vo štvrtok oznámil, že Izrael ruší zákaz na dovoz poľnohospodárskych produktov z palestínskych…

  Strany Za ľudí, SaS, PS/Spolu a KDH sa nezúčastnia na hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní o zákonoch pre deti a dôchodcov. Kiska otvorene: Poistku máme v prezidentke

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot:Video)   Strany Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS), koalícia Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa nezúčastnia na hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní pre vládne návrhy zákonov na mimoriadnej 58. schôdzi Národnej rady SR (NR SR). Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii…

  Dobrá voľba: Prezidentka by sa mala vyjadriť, či využije právo veta pri prípadnom odsúhlasení 13. dôchodku, zvýšených prídavkoch na deti a zrušení diaľničných známok

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mimoparlamentná strana Dobrá voľba reagovala na sociálnej sieti na dianie v parlamente. Podľa ich názoru je potrebné vrátiť parlamentu dôstojnosť a pomôcť by tomu mohla aj prezidentka Zuzana Čaputová Situácia uplynulých dní v parlamente a správanie sa niektorých poslancov nemá podľa predstaviteľov Dobrej…

  Dôvera občanov v políciu je nízka, dôvodom sú slabé výsledky vyšetrovania káuz, tvrdí opozícia

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/MTI-Szilard Koszticsak)   Dôvera občanov smerom k polícii je v súčasnej dobe nízka. Zhodujú sa na tom viaceré opozičné politické subjekty. Vo svojich programoch pritom konštatujú, že medzi dôvody nedôvery patria predovšetkým nedostatočné výsledky pri vyšetrovaní citlivých káuz. Zároveň tiež strany deklarujú potrebu kvalitného personálneho obsadenia…

  Heger: OĽaNO má jasno v tom, kto bude premiér, ak budú matovičovci pri zostavovaní vlády. Hrnko ku kandidátke: „Jožo Pročko a medzinárodný lobista Jaro Naď?

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady Anton Hrnko zo SNS a Eduard Heger z OĽaNO vo štvrtok diskutovali v televízii denníka Pravda o predvolebnej kampani. Otázkou bolo aj to, kto je reálnym kandidátom OĽaNO na post predsedu vlády V médiách sa v posledných dňoch diskutuje o tom, kto by bol kandidátom OĽaNO na post…

  Miriam Lexman bude pôsobiť vo výboroch EP pre zamestnanosť, sociálne veci a zahraničnú politiku

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP/KDH) bude pôsobiť vo výboroch Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), zahraničnú politiku (AFET) a ako náhradníčka v podvýbore pre bezpečnosť a obranu (SEDE). Agentúru SITA o tom informovala v tlačovej správe jej asistentka Monika Píšová Vo…

  Budaj: Igor Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa. Do konfrontácie s voličmi kotlebovcov nemôžeme ísť, lebo porastú

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané partokratické schémy. „Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo niečo také občas cítim tiež,“ povedal Budaj v Tablet.tv Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej…

  Druhý Štefanec? Šimečka sa kvôli výrokom Sakovej obrátil na Európsku komisiu

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel )   Europoslanec Michal Šimečka na sociálnej sieti informoval o tom, že sa na Európsku komisiu obrátil kvôli nedávnym výrokom ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá na zverejnenom zázname hovorí, že nesmú dovoliť Slovákom v zahraničí, aby rozhodli voľby „Dalo sa nad tým mávnuť rukou:…

  Štatistický úrad: Dve skúšky spracovania volebných výsledkov skončili úspešne

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykonal dve skúšky spracovania volebných výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Obidve skončili úspešne. Pre TASR to potvrdila špecialistka pre styk s verejnosťou ŠÚ SR Viera Hutt "Pre ŠÚ SR z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby…

  Miera nezamestnanosti na Slovensku v januári stúpla

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce…

  Opitý muž strašil bombou v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida, už čelí obvineniam

  Bratislava/Košice 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj)   Akčnú cestu zažili v stredu cestujúci v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida. Ako informovala košická krajská polícia, opitý 52-ročný muž začal vykrikovať, že v autobuse je bomba. Vodič autobusu zastavil na zastávke v košickej mestskej časti Šaca…

  Paška: Migrácia už Britom neohrozí

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Jaroslav Paška reagoval na rozhodnutie britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý podľa neho ukázal, čo znamená sloboda rozhodovania suverénneho štátu. V stredu totiž jeho rozhodné opatrenia na stopnutie nekontrolovanej imigrácie, ktorej sa Spojené kráľovstvo v legislatívnom prostredí Únie doposiaľ nedokázalo efektívne brániť, zverejnila Agentúra…

  Slováci splácajú svoje záväzky, zlyhané úvery postupne klesajú

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slováci sú v splácaní svojich záväzkov disciplinovaní. Podiel zlyhaných úverov domácností už tri roky postupne klesá "Slováci sú najvzornejší a najzodpovednejší pri hypotékach. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov na bývanie v roku 2017 bol 1,6 %, ku koncu roka 2019 to bolo…

  Putin: Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu

  Moskva 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Šéf Kremľa Vladimir Putin vyjadril vo štvrtok vďačnosť Washingtonu za poskytnutie informácií, ktoré pomohli zabrániť teroristickému útoku v Rusku koncom roka 2019. Sľúbil, že Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu Putin na schôdzke s vedením Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) konštatoval, že "vďaka dobre…

  Greta Thunberg použila peniaze z alternatívnej Nobelovej ceny na založenie nadácie

  Kodaň 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Dave Chidley)   Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg využila peniaze, ktoré získala k Cene za správny život (Right Livelihood Award), na založenie eponymnej nadácie. Uviedla to Right Livelihood Foundation, ktorá ocenenia označované tiež ako alternatívne Nobelove ceny, každoročne udeľuje. Cieľom neziskovky Greta Thunberg Foundation…

  Pellegrini Beblavému a spol.: Máme čakať, že sa zajtra vyberiete na súd a zabránite sudcovi vstúpiť do miestnosti, lebo s pripravovaným rozsudkom vopred nesúhlasíte? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy máte patent na rozum?

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vystúpenia predsedu vlády SR v Národnej rade SR. Celý záznam vystúpenia nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/. Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, hneď na úvod mi dovoľte odsúdiť správanie opozičných poslancov, ktorí svojím divadlom urazili jeden zo…

  Vlhová v tréningu zjazdu siedma, najrýchlejšia Rakúšanka Ortliebová

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila siedme miesto vo štvrtkovom tréningu zjazdu pred pretekmi Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Vo štvrtok bola na trati najrýchlejšia Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorá triumfovala časom 1:29,05 min s takmer sekundovým náskokom pred druhou Taliankou…

  TopDesat

  Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

  0

  Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

  Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

  Vitamín A: Kedy ho tvoje telo nutne potrebuje?

  0

  Všetky vitamíny sú nevyhnutné pre telo, aby bolo schopné vykonať neuveriteľné množstvo každodenných funkcií. Za dobrým zrakom, zdravým reprodukčným systémom a zdravou pokožkou hľadaj vitamín A. Je prítomný v širokej škále potravín, ale existuje riziko, že ho budeš mať nedostatok. Toto riziko je vyššie hlavne u tehotných žien, dojčiat a detí v skorých…

  Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji 3. Časť

  0

  Po sérii dvoch článkov z edície Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji, sme sa spoločne dostali k tomu, že nie len jedna rodina zažíva nadprirodzené javy, ale aj ďalších najmenej tucet. Spočívajú predovšetkým v druhoch aktivít, ako sú napríklad samovoľné otváranie a zatváranie dverí až po podivné zjavenia. Poďme sa pozrieť, aká tragédia rodiny spomínané…

  Jarný detox: 6 skvelých tipov, ako si naštartovať metabolizmus

  0

  Aj Vy chcete mať v lete krásne telo do plaviek? Už teraz je ten najvyšší čas začať! Prinášame Vám skvelé tipy, ako naštartovať metabolizmus a odštartovať tak Vaše zdravé stravovanie. Ako vyzerá správny jarný detox?   1. Jarný detox a hrubé črevo Ak sa chcete vo zvýšenej miere zbavovať rizikových látok, mali by…

  Tieto vynálezy spravia tvoj život oveľa jednoduchším

  0

  Nové vynálezy a vychytávky sa na internete objavujú snáď každý deň. Nie všetky nás však dokážu dostatočne zaujať. A tie vynálezy, ktoré nás naozaj zaujali už tak ľahko z hlavy nepustíme, a preto sa pomerne často stáva, že takúto vychytávku musíme vlastniť. Podľa Forbes, vynálezy z minulého roka sa poväčšine…

  Vo svete IT

  Android 11: Google sprístupňuje náhľad novej verzie Androidu

  0

  Začiatkom týždňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme písali, že predstavenie nového Androidu 11 je na spadnutie. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google pravdepodobne omylom na krátko publikovala stránku, v rámci ktorej bol sprístupnený náhľad novej verzie Androidu. V priebehu dnešného dňa spoločnosť opäť sprístupnila túto stránku, z ktorej je…

  POTVRDENÉ: Huawei 24. februára usporiada online konferenciu. Predstaví nové produkty a novú víziu spoločnosti

  0

  V prvej polovici februára obehli technologický svet správy, že MWC 2020 v Barcelone sa ruší. Dôvodom sú obavy zo šíriaceho sa koronavírusu. Počas tejto udalosti malo byť predstavených viacero nových technologických noviniek vrátane smartfónov. Jednou zo spoločnosti, ktorá mala v pláne predstaviť nové produkty bol aj čínsky Huawei. Začiatkom týždňa…

  iPhone 9: Starý dizajn, ale parametre roku 2020 s lákavou cenou. Zaujal by Vás?

  0

  Začiatkom januára sa do obehu dostali obrázky, ktoré mali údajne zachytávať zariadenia iPhone SE 2, resp. iPhone 9. Okrem toho, hovorilo sa o 4,7“ LCD displeji bez zárezov a dizajne, ktorý vychádza zo smartfónu iPhone 8. Podľa najnovších správ, bude však vzhľadovo vychádzať ešte zo staršieho modelu. V priebehu dnešného…

  Analytici z McAffee oklamali systémy Tesly použitím jednoduchej nálepky

  0

  V znepokojivom experimente boli vedci z bezpečnostnej firmy McAffee schopní „oklamať“ dve Tesly, z roku 2016. Tím prilepil kus pásky na značku obmedzenia rýchlosti, čím prinútil Teslu ísť rýchlejšie, než bolo dovolené. Ide o ukážku toho, že autonómne riadenie nemusí byť zatiaľ tak spoľahlivé, ako si niektorí ľudia myslia. Tento…

  Vedci po prvýkrát našli molekuly kyslíka v inej galaxii

  0

  V divokej galaxii, vzdialenej pol miliardy svetelných rokov od nás, našli astronómovia molekuly kyslíka. Ide o tretí objav mimo našej Slnečnej sústavy a prvý objav mimo našej galaxie. Kyslík je zároveň tretím najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, hneď za vodíkom a héliom. Jeho chemické zloženie a rozšírenosť v medzihviezdnych oblakoch je…

  Samsung Galaxy Z Flip: Pozrite si reálne fotografie smartfónu, ktorý vyčnieva nad konkurenciou

  0

  V priebehu dnešného dňa sme sa zúčastnili slovenskej premiéry zariadení Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Galaxy Z Flip, počas ktorej sme mali príležitosť pohrať s týmito technologickými hračkami. Väčšinu redakcií, tak ako aj našu, primárne zaujímal Samsung Galaxy Z Flip, 2. oficiálne ohýbateľný smartfón z kuchyne najväčšieho výrobcu smartfónov…

  TopSpeed

  Elektrická Dacia sa ukáže už v Ženeve. Zabojuje nízkou cenou

  0

  Elektrifikácia modelovej ponuky je dnes pre automobilky jedinou cestou, ako znížiť flotilové emisie a úspešne eliminovať pokuty za nadlimitnú produkciu oxidu uhličitého. S rovnakým problémom dnes pritom bojujú všetci výrobcovia, od prémiových až po cenovo dostupné značky, akou je napríklad aj Dacia. Výroba elektromobilu v blízkej budúcnosti preto neminie ani…

  Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

  1

  Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

  Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

  1

  Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

  Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

  0

  Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

  Ďalšie Maserati SUV príde v roku 2021

  0

  Nastala doba, kedy aj tradiční výrobcovia superšportov ponúkajú SUV. Tie aktuálne vládnu svetu. Dopyt je obrovský a každá automobilka sa chce s vidinou zisku zviesť na tejto vlne. Výnimkou nie je ani Maserati, ktoré malo v portfóliu skvelé autá ako MC12, GranTurismo či Quattroporte. Teraz však pripravuje v poradí už druhý…

  Mercedes AMG GLE 63 Coupé vám zlomí krk

  7

  Mercedes ešte stále nemá dosť a neprestáva chrliť svoje AMG modely. Vadí to niekomu? Nemyslím si. Najnovšie nám predstavuje svojho elegantného mamuta v podobe AMG GLE 63 Coupé. Jeho technické parametre sľubujú, že krkolomný bude nielen jeho názov, ale aj jeho dynamika. Okrem spaľovacieho motora si pomôže aj elektrifikáciou v podobe EQ Boostu, ktorý…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

  0

  Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

  Netradičné ingrediencie na pizzi: Už nielen ananás, ale aj iné bizarnosti!

  0

  Stretli ste sa s niečim podivnejším ako sú netradičné ingrediencie na pizzi? Napríklad ochutnali by ste pizzu s čučoriedkami, kivi, banánom či morskými plodmi?

  Vyhraj 2-krát ENVY Therapy® Mezo Stamp v hodnote 24 €

  0

  Skúšali ste už niekedy mezoterapiu? Ak ste sa na pichanie ihličkami nikdy neodhodlali, tak to zmeňte. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte ENVY Therapy® Mezo Stamp

  Video Dula Lucia Vančo: Cvičenie v tehotenstve – áno či nie?!

  1

  Cvičenie v tehotenstve je viac než vítané, i keď mnohé nastávajúce mamičky sa ho obávajú. Prečo by však tehotná žena vždy mala myslieť aj na pravidelný pohyb?

  Ako sa prejavuje brušný týfus? Zisti, čo ho spôsobuje a ako sa lieči!

  0

  Brušný týfus predstavuje infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje tráviaci trakt človeka. Bežne je táto choroba označovaná ako brušná horúčka. Jej pôvodcom je baktéria Salmonella enterica, ktorá spôsobuje spomínanú salmonelózu, no konkrétne jej sérotyp typhi. Je patogénny iba pre človeka. Táto baktéria je odolná voči mrazom, no pri vyšších teplotách zakrátko hynie. Zdrojom…

  Sprievodca denimom: Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy?

  1

  Je čas na nákupy a hlavne na nákup rifľových módnych kúskov. Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy, ktoré by lichotili vašim krivkám? Poradíme vás!

  Svetlo sveta

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

  0

  V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

  Kalendár liturgických slávení Svätého Otca na Pôst a Veľkú noc 2020

  0

  Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení pápeža Františka na obdobie Pôstu a Veľkonočné sviatky (mesiace február – apríl). Organizované sú podobne ako po predchádzajúce roky. Na duchovné cvičenia pôjde Svätý Otec opäť do Ariccie pri Ríme.  Začiatok Veľkého pôstu na Popolcovú stredu 26. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom…

  Armádny Magazín

  Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

  0

  Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

  USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

  0

  USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

  Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

  0

  Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

  NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

  0

  Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

  Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

  0

  Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

  Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

  0

  Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  0

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  0

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  0

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  1

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  5

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…

  Trápia vás vo dne aj v noci? Zistite, aké sú príčiny svalových kŕčov!

  0

  V mnohých prípadoch je za svalové kŕče zodpovedný nedostatok minerálov a stopových prvkov. Problematický je hlavne deficit horčíka, draslíka, sodíka či vápnika. Je treba myslieť na to, že pri zvýšenej fyzickej námahe telo stráca potením nielen vodu. Pri nadmernom potení je potrebné doplniť aj stratu minerálov a solí. Okrem toho…