„Slovanstvo a svet budúcnosti“ – Skutočná úloha Slovanov v dnešnej dobe, je diametrálne odlišná od toho, čo v tomto smere predkladajú tzv. „bádatelia Slovanstva“!

Dnes sa vo veľkej miere dostávajú do popredia snahy tzv. „bádateľov Slovanstva“, „znalcov“ našej pôvodnej a jedinečnej kultúry, ktorá má už dnes svoje pevné miesto v poriadku sveta a ktorá ešte len vydá plody Ducha, pre blaho celej Zeme.

Súčasné snahy v tomto smere, sú však len kusé diela, ktoré spravidla skúmajú len zovňajškovú formu, povrch, bez pochopenia širokých súvislostí, ktoré tvoria skutočné piliere tejto vzácnej a jedinečnej kultúry na Zemi.

Nebudeme sa teraz zaoberať históriou, ani novými objavmi v tomto smere, ale skúsime sa dotknúť podstaty veci, aby sme následne pochopili našu skutočnú úlohu, ktorá, zatiaľ nepochopená a nevyzdvihnutá, leží ešte len pred nami.

„Slovan“, vo svojom význame znamená:

„Nositeľ Slova“, resp. „šíriteľ a zvestovateľ Slova“, teda pozemský prostredník, zvestujúci Slovo od Boha, k ostatným národom a kultúram na Zemi!

Slovan, má byť v dnešnej dobe Nositeľom Slova,  zvestovateľom Múdrosti a Pravdy Božej!

Ak na POČIATKU, vysoko v Nebeských úrovniach, bolo SLOVO a toto Slovo bolo u Boha a znelo „Buď Svetlo!“, tak rovnako, v určitom zákonitom odstupnení, má byť v terajšej epoche vývoja ľudstva toto Slovo, ktoré medzitým „preputovalo“ všetky Nebeské sféry a úrovne, až sem, dole do hmotnosti Vesmíru, práve našou, Slovanskou kultúrou, pevne uchopené a rozšírené po celej Zemi, aby sa obsah tohto Slova, dostal postupne ku všetkým národom a kultúram, do každého zákutia našej prekrásnej, Stvoriteľom nám darovanej planéty.

To „Buď Svetlo“ má byť teda pevne zakotvené aj na Zemi a toto SVETLO BOŽIE, má byť rozšírené do celého sveta, skrze Slovo!

O toto rozšírenie, sa má v tejto dobe zaslúžiť práve Slovanská kultúra, ktorá si zatiaľ, vo svojej panenskej čistote, ešte uchovala v sebe Dary, vložené do jej lona samotným Stvoriteľom.

Z povahy veci logicky vyplýva, že skutočný a pravý Slovan, môže byť iba taký človek, ktorý napĺňa toto pradávne predurčenie.

Bez naplnenia obsahu tohto pojmu, človek žijúci v tejto kultúre, je len obyvateľom územia tejto kultúry, bez vedomého rozvinutia schopností a Darov, ku ktorým sa svojim spôsobom zaviazal. Slovanom však, sa ešte len má stať!

Pravý Slovan, napĺňajúci obsah tohto vysokého pojmu, dávajúci jednej konkrétnej kultúre punc určitej zvýšenej zodpovednosti pred ostatnými, je teda človek, ktorý vedome spolupracuje na Božom Diele Stvorenia, ktorý vedome plní a šíri Vôľu Stvoriteľa, skrze Pravdu a Spravodlivosť, ktoré sú pevne zakotvené a neoddeliteľné od tejto Vôle!

My ľudia, máme poznať túto Vôľu v reči, ktorou sa nám Stvoriteľ prihovára a tou rečou, sú nevyhnutne Jeho diela, celý vesmír a všetko, čo nás obklopuje, ktoré vyšli z Rúk Stvoriteľa, skrze jeho Dokonalé Zákony!

Je preto našou svätou povinnosťou, nielen poznať tieto Zákony, ale ich aj radostne rešpektovať, pretože len vradenie sa do súkolesia týchto zákonitostí, nám môže spätne priniesť požehnanie a mier, ten pravý rozmach a vývoj, nesúci v sebe odlesk Raja, nášho skutočného Domova, v Duchovnom Nebi.

Pravda Božia je preto Pravdou, lebo je Dokonalá a bez medzier. Preto aj každý človek, ktorý sa usiluje nájsť Prameň tejto Pravdy, ktorá je už dnes zakotvená na Zemi, môže čerpať z tohto Prameňa Poznanie bez medzier, ktoré mu v tomto jasnom Svetle Pravdy, sprostredkúva odpovede na všetky jeho nevyriešené otázky a ktoré objektívne a v správnych súvislostiach, pomenúva všetky deje vo svete našom, ale i vo svete záhrobnom a duchovnom.

Jedine skrze Pravdu, sa človek stáva skutočne vediaci, pretože v takomto človeku sa automaticky rozvíja Dar Múdrosti a jedine skrze tieto vysoké atribúty Života, človek v plnosti chápe aj zmysel svojej existencie, svoju cestu i Cieľ.

V tejto jednoduchej, ale vznešenej „rovnici života“, je obsiahnutý aj skutočný zámer Stvoriteľa, so svojim Tvorstvom, nielen na Zemi a je len na nás, či tento DAR, spočívajúci v oprávnenosti nášho bytia, dostojíme a naplníme, alebo pošliapeme tieto duchovné hodnoty svojou povrchnosťou a nevedomosťou, vedúcou až k ľudskej sprostote, tak, ako to dnes vidíme takmer všade okolo nás, po celej Zemi!

Do mladíckej kultúry Slovanov, je vložená veľká dôvera Stvoriteľa, pretože už dozrel čas na Zemi, aby Živé Slovo, prinesené sem dole obomi Božími Synmi, bolo rozšírené a zvestované všade tam, kde ešte horí v ľuďoch túžba , po poznaní Pravdy Božej!

Čo však vidíme dnes, v tomto našom Slovanskom svete?

Až na malé výnimky, je to len chaos, rozbroje, nevraživosť a neznášanlivosť, tak príznačné aj pre všetky minulé obdobia vývoja našej kultúry!

Slovan brojí proti Slovanovi, národ proti národu a rovnako i mnohé skupiny v jednotlivých národoch, stoja a broja proti sebe!

Bezpočet zaručene „pravých“ výkladov, „dokonale zmapovaná“ Slovanská história a podobné bláznivosti, ako dôsledok bezduchého blúznenia, vypovedajú len o jedinom – väčšina z nás, zatiaľ len žije na území Slovanskom, ale od pravého Slovanstva, má duchom ešte nesmierne ďaleko!

Tam, kde sa neprejavujú tieto konkrétne semeništia zla, šíri sa zároveň iné zlo, majúce svoj základ v hĺbaní a „pátraní“ po pradávnej minulosti Slovanskej kultúry, siahajúcej i desaťtisíce rokov naspäť a to v pochybných súvislostiach, plných medzier a nezrovnalostí.

Dokonca situácia je taká hrozivá, že sa v tomto smere zjavne formuje akási nová sekta, zgrupujúca tzv. samozvaných „vykladačov“, ktorí sa bez relevantných, patričných znalostí a v zjavnom obmedzení svojho vnímania, nešikovne špŕtajú v našej minulosti, ktorá však týmito horlivcami, nemôže byť nikdy objektívne pochopená a tým menej sprostredkovaná!

Každý zdravo zmýšľajúci človek, sa musí i vydesiť z tohto poznania, pretože práve táto nesvornosť na jednej strane a nadutosť na primitívne vedomosti na strane druhej, nesie v sebe i koreň príčiny toho, prečo s nami Slovanmi, západ vždy tak „zametal“, zotročoval nás a ponižoval tým najzvrhlejším spôsobom!

Za tento stav a túto našu mravnú nevyspelosť, si však môžeme jedine my sami!

Vyhovárať sa na niekoho iného, ako nám bolo ubližované, je len zbabelé pokrytectvo vysokého stupňa!

Tí, ktorí sa chcete posunúť ďalej, vedzte, že už nám nezostáva čas na toto chaotické bádanie o našich koreňoch.

Nemáme už nazvyš ani minútu času, aby sme sa vŕtali v našej minulosti spôsobom, ako to vidíme dnes, pretože čas, ktorý k očakávanej „veľkej transformácii“ života na Zemi ešte máme, nám sotva dostačuje k tomu, aby sme učinili tie najnevyhnutnejšie kroky a zmeny, k našej záchrane!

Táto očakávaná „transformácia“, tento nevhodne zvolený pojem, ktorý je ale súčasnými „guruami doby“ čiastočne pravdivo prezentovaný, je v skutočnosti biblicky ohlasovaným Veľkým znovuzrodením ľudstva, tzv. Posledným Súdom, ku ktorému sa nezadržateľne blížime!

Tento Boží Súd nad ľudstvom, vykonaný neotrasiteľnou Božou Spravodlivosťou, má byť zároveň pokračovaním života na Zemi, pre všetkých spravodlivých.

Pre všetkých tých, ktorí si ctia Zákony Boha rovnako, ako Boha samotného!

Súčasťou tohto nového, Bohumilého života na Zemi, sa teda stanú iba tí jednotlivci, ktorí vedome čerpajú posilu z Pravdy, pretože len Pravda sprostredkúva človeku skutočný duchovný pokrm.

Jedine Pravda, je tým skutočným „chlebom života“, pre duchovne tak vyhladovaného človeka dnešnej doby a iba tí, ktorí aj sýtia svojho ducha Pravdou Božou, budú tvoriť novú Ríšu Mieru a Pokoja na Zemi, ktorá je už po tisícročia, mnohými prorokmi zvestovaná a ohlasovaná!

Všetci ostatní budú vylúčení z možnosti bytia v tejto novej, Bohom zasľúbenej dobe na Zemi!

Veď je to také jednoduché – kto sa namáha a pracuje na sebe samom, kto v tejto námahe pomáha i všetkým tým, ktorí rovnako túžia ísť touto cestou Pravdy, musí byť vyzdvihnutý a oddelený od všetkých duchovných povaľačov, ktorí nemajú záujem poznať skutočné súvislosti života a len repcú a mudrujú, v ich ješitnej a grotesknej snahe, vedieť všetko lepšie, podobajúc sa na nafúknutú ropuchu, stojacu pred veľkou skalou, v naivnom blúznení, že tento kamenný balvan, tejto nadutej ropuche, aj ustúpi z cesty!

Ako veľmi poľutovania hodní sú všetci tí, ktorí sa vedome a radostne nechcú vradiť do zákonov svojho Stvoriteľa!

Preto ešte raz – bádatelia histórie Slovanskej kultúry, už nemáte na toto bádanie žiaden čas! Duchovne vám nie je poskytnutá už ani minúta, na premárnenie drahocenného času, v tomto smere!

Najhoršie na tomto vašom usilí však je, že strháva so sebou množstvo hľadajúcich, ktorí sa zamotávajú do sietí zbytočností, zdržujúcich ich od pravého duchovného prebudenia!

Našu pravú minulosť, v jasnom Svetle Pravdy a v čistých súvislostiach, odkryjú až v neskoršej dobe, po Veľkej očiste, služobníci Boha, korí budú k tejto úlohe povolaní!

Len potom bude záruka pravosti výkladov, v rýdzej a čistej objektívnosti, vo všetkých aspektoch, tejto našej, pomerne zaujímavej Slovanskej minulosti!

Tu si však treba uvedomiť, že vo svojom základe, sme na prvom mieste ľudskí duchovia, až potom príslušníci jednej konkrétnej pozemskej rasy a kultúry a z tohto musí byť každému jasné, že k duchovnej obrode, ktorá je pred celým ľudstvom, je možné dopracovať sa jedine skrze činnosť ducha a jeho čistý cit, ktorý má vždy duchovný základ a duchovnú podstatu.

Jedine čisté city vytvárajú tie pravé emócie, ktoré sú základom pre rast cností v človeku a až na ďalšom mieste je príslušnosť k rase, kultúre a národu!

Usilujme sa preto byť čistí v duchu a dostane sa nám odpovedí na všetky nevyriešené otázky nášho života!

Naopak, súperenie, potieranie sa navzájom, glorifikovanie svojej minulosti, snaha rozumovo prebádať veci duchovné a všetko s tým súvisiace, vytvára len negatívne emócie a nezdravé fantazírovanie o veciach, ktoré majú iný základ, inú minulosť a inú podstatu!

K čomu nám je platné dnes vedieť, či naša kultúra má tisíc, alebo desaťtisíc ročnú minulosť, keď sa nevieme ani len správne vyjadrovať, nehovoriac už o správnom a čistom myslení?

Dnešné, zjavne pochybné snaženia všetkých týchto „bádateľov“, možno najlepšie vystihnúť nasledovným obrazom, tzv. „skúškou správnosti“, ktorú si môže overiť každý jeden človek na Zemi:

Každý si sám pre seba, zosumarizujte a predostrite pred svoj vnútorný zrak, plány a činnosť, pre najbližších 7 dní. Každý sám pre seba urobte teraz tento pokus, aspoň v základných bodoch a rysoch si TERAZ predstavte, čo by ste chceli urobiť ako hlavné a potrebné v najbližších 7 dňoch, resp. aj to, čo musíte urobiť. Nedá to žiadnu námahu, každý s tým bude v okamihu hotový.

Máte to? Lebo ak áno, môžete sa presunúť teraz k ďalšiemu obrazu a buďte si istí, že nasledujúci obraz, bude tak diametrálne odlišný, hoci sa bude týkať tých istých najbližších 7 dní!

Premietnite si teraz v duchu svoj program a plán na tých istých najbližších 7 dní, ako v prvom prípade, ale za okolností, že by ste s istotou vedeli, že je to vašich posledných 7 dní života na Zemi!

Ani u jediného z vás, nebude prvý obraz totožný, s tým druhým!

Ak by totiž človek s istotou vedel, že mu tu na Zemi, skutočne zostáva iba posledných 7 dní života, využil by ich tak diametrálne odlišne, že mnohí z vás, by ste sa doslova zasekli a ani si nevedeli s istotou ujasniť, čo by ste urobili ako prvé a ako by ste tie posledné dni využili.

No s istotou je možné povedať, že takmer u každého jedného z vás, by do popredia vašich záujmov, konečne predstúpila Pokora a bázeň, v skutočne čistej snahe, byť aspoň na túto krátku chvíľu, dobrým a lepším človekom, s túžbou, napraviť za ten krátky čas všetko, čo sa napraviť ešte dá!

Zrazu by všetky tie „dôležité plány“, ktoré máte dnes každý pred sebou, stratili svoje opodstatnenie, pretože by sa vo vás nevyhnutne uvoľnila cesta pre cit, kde by už rozum nemohol zasahovať do vášho chcenia, prianí a túžob tak agresívne, ako sa to deje dnes, lebo ruku na srdce, takmer všetky vaše priania, sú v dnešnej dobe zamerané prevažne len na rozumové snaženia a ciele, ktorým zákonite chýba vyšší zmysel!

No a v kontexte tohto, si teraz predstavte spomínaných „bádateľov“ našej Slovanskej histórie, ktorí premrhávajú svoj drahocenný čas v úsilí, ktoré dnes nemá, pre duchovný vzostup človeka, absolútne žiadny význam!

Toto sa však týka každého jedného oboru a odvetvia, každej jednej snahy, ktorá človeka zdržuje nielen od pravého duchovného vzostupu, ale doslova od možnosti jeho poslednej záchrany, pretože svet, ako ho poznáme dnes, sa nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu!

Každý to predsa môže aj vidieť, každý takýto vnímavý človek, to aj cíti, že doba sa za posledné roky, no najmä za posledné mesiace, rapídne zmenila a tieto zmeny sa vo veľmi krátkom čase, ešte znásobia!

V ovzduší doslova rezonujú vibrácie čohosi nového, silného a veľké zmeny tak bijú „na poplach“ a len povrchný človek, si naivne myslí, že je už dnes pripravený na tieto zmeny a že práve on, nimi prejde ako víťaz!

Je to tak naivné a úbohé myslenie, podobajúce sa študentovi, ktorý sa 4 roky na škole povaľoval a nepripravoval k maturitnej skúške, mysliac si, že ju hravo zvládne a že ju nejako „obkecá“.

Preč s týmto naivným a povrchným myslením!

Onedlho zahrmia nad celou Zemou veľké a prevratné udalosti a kto nebude správne k tomuto veľkému Obratu pripravený, utrpí škody s nezvratnými následkami!

Toto berte ako to najprísnejšie varovanie!

Každý človek, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby sa v tejto dobe vážne zaoberal, kým je, prečo tu je a aký to má všetko význam. Nielen život na Zemi, ale aj to, čo môže prísť po ňom.

Každý človek v tejto dobe, je povinný voči svojmu Stvoriteľovi, aby v sebe nechal znovu rozhorieť túžbu po poznaní Pravdy Božej, ktorá jediná mu môže poskytnúť záchranné lano, v tejto dobe veľkých zmätkov, marazmu, v dobe bez hodnôt!

„Slovanstvo a svet budúcnosti“.

Ľudovít Štúr a niektorí ďalší, chápali a správne pochopili obsah tohto odkazu a bol to práve Štúr, ktorý svoje obavy a aj určitú desivú predstavu o našej budúcnosti, sprítomnil v slovách, keď sa vyslovil:

„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality!“

Aká teda bude naša budúcnosť?

Toto nech si zodpovie pre seba každý sám a podľa toho nech sa aj zachová.

Každý z nás má však dnes na výber, už len medzi dvomi možnosťami: „Buď – alebo!“

Buď sa človek z posledných síl konečne vydá na cestu ku Svetlu, k čistej viere a k čistému životu, alebo v povrchnosti, ba i v posmechoch a urážkach, zotrvá na svojej doterajšej ceste, zaručene vedúcej dole, do priepastných hlbín, odkiaľ už niet návratu, ani pozemsky a už vôbec nie duchovne!

Každý nech sa rozhodne, ako mu je milšie!

Následky tohto rozhodnutia, však prídu veľmi rýchlo…

Na margo dnešnej témy treba ešte dodať, že ako prví vystúpia, v tejto veľkej obrodnej úlohe na Zemi,  národ Český a hneď za ním národ Slovenský!

Vystúpia pred všetkými ostatnými Slovanskými národmi ako svetlí poslovia, prinášajúci to pravé duchovné osvieženie, pomoc i útechu, keď zúfalstvo uchváti svet a keď sa ľudstvo prebudí do následkov hrôz, ktoré si na seba samo privodilo!

Ten čas, je doslova predo dvermi!

V súčasnosti, len tieto dva národy, majú v sebe potenciál a predpoklad, aby Svetlo Pravdy, nechali rozhorieť v srdciach úprimne hľadajúcich v oboch týchto prekrásnych krajinách a to do takej miery, ktorá vytvorí pevný základ a predpoklad, aby sa neskôr, toto úsilie rozšírilo aj medzi ostatné Slovanské národy!

Až neskôr vznikne z tohto obrodného úsilia aj veľké zvestovateľské snaženie, ktoré následne vytvorí radostné spolupôsobenie s ostatnými Slovanskými národmi a tak sa aj následne do všetkých kútov Zeme rozletia zvesti o Pravde Božej, o Božom Slove, ktoré je, pre spásu všetkých spravodlivých, Zakotvené na Zemi!

Blažení sú tí, ktorým sa Slovo Božie, stane ešte v poslednej chvíli, zmyslom a ukazovateľom ich života!

/pokračovanie/

 

Na záver tohto pojednania ešte jeden citát, ktorý nepotrebuje žiadny komentár:

„Pravé velebení Boha nejeví se v blouznění. Neprojevuje se ani v mumlavých modlitbách, ani v žebrání, klečení, lomení rukama, ani v blaženém nazírání, nýbrž v radostném činu! V jásavém přitakání pozemskému bytí! Ve vychutnání každého okamžiku! Vychutnání znamená využití, využití opět … prožití! Avšak ne ve hře a tanci, ani v promarnění času, jež poškozuje tělo i duši a jehož hledá a potřebuje rozum jako vyrovnání a vybičování svého působení, nýbrž v pohledu vzhůru ke Světlu a chtění toho, co všechnu jsoucnost ve stvoření jen podporuje, povznáší a zušlechťuje!

K tomu však jako základní podmínka patří přesná znalost Božích zákonů ve stvoření. Tyto zákony ukazují člověku, jak má žíti, chce-li býti zdráv na těle i na duši. Ukazují mu přesně cestu, která vede vzhůru do duchovní říše, ale dávají mu také poznati hrůzy, kterých se dočká, postaví-li se proti těmto zákonům!

Protože zákony ve stvoření působí samočinně, živě, železně a neodvratně se silou, proti které je lidský duch úplně bezmocným, je vlastně samozřejmo, že nejnaléhavější potřebou člověka musí býti to, aby tyto zákony neúnavně poznával, když v každém případě je jim skutečně bez obrany vydán všanc!…

Jaké jsou zkušenosti v malém, tak je tomu s celým bytím člověka a s ním samotným!

On, kterému jest proputovati nejen krátkým pozemským časem, nýbrž celým stvořením, potřebuje k tomu nezbytně znalosti zákonů, kterým podléhá veškeré stvoření, nejen nejbližší okolí, viditelné každému pozemskému člověku! Nezná-li těchto zákonů, bude zastaven a zadržen, zraněn, vržen zpět, nebo i rozdrcen, protože ve své neznalosti nedovedl jíti s proudem zákonů k cíli, nýbrž zaujal k nim tak falešné stanovisko, že ho musely stlačiti dolů, místo aby ho nesly nahoru…

V tomto směru není v celém stvoření žádné výjimky ani pro jedinou lidskou duši! Musí se podříditi zákonům ve stvoření, má-li jejich působení jí napomáhati! A tuto prostou samozřejmost dosud člověk nejlehkovážnějším způsobem úplně přehlížel.

Zdála se mu tak jednoduchou, že právě proto byla tím nejtěžším pro jeho poznání. Časem stalo se mu vůbec nemožným, aby to pochopil. Tak stojí dnes jen před zkázou, před duševním zhroucením, které musí rozdrtiti vše, co vystavěl!

Může ho zachrániti již jen jedno: Úplná znalost zákonů ve stvoření. Jen tato znalost může ho dovésti znovu kupředu a vzhůru a s ním i všechno to, co se snaží vybudovati v budoucnu.

Neříkejte, že jako lidští duchové nemůžete tak snadno poznati zákony ve stvoření, že Pravdu lze těžko rozeznati od klamných závěrů. To není pravda! Kdo takto mluví, snaží se tím jen zakrýti svou lenost, nechce učiniti znatelnou lhostejnost své duše, nebo se chce omluviti sám před sebou k vlastnímu uklidnění…

Tentokrát nebude mu to tak usnadněno a nebude to také tak lehké, protože dosavadním bezstarostným loudáním v těchto věcech připravilo se o každou schopnost, aby vůbec uvěřilo v hlubokou vážnost nutného posledního rozhodnutí! A tento bod je právě největší slabostí a bude neomylným pádem mnohých!

Po tisíciletí bylo vykonáno mnoho, aby se vám vysvětlila Boží vůle nebo zákonitost ve stvoření aspoň tak dalece, jak je vám toho třeba k možnosti vzestupu do Duchovního stvoření, z něhož jste vyšli, abyste se do něho opět navrátili! Ne však tak zvanými pozemskými vědami, také ne církvemi, ale pouze prostřednictvím Božích sluhů, proroků starých dob, jakož i poselstvím samotného Syna Božího. Ačkoliv bylo vám to podáno tak prostě, přece dosud o tomto poselství jen mluvíte. Nikdy jste se vážně nepřičinili, abyste je správně pochopili, tím méně podle něho žili! To bylo podle vašeho líného mínění žádáno od vás příliš mnoho, ačkoliv je to vaše jediná záchrana! Chcete býti zachráněni, aniž se při tom nějak namáháte! Přemýšlíte-li o tom, musíte dojít k tomuto smutnému poznání.

Z každého Božího poselství udělali jste náboženství! Ke svému pohodlí! A to bylo nesprávné! Náboženství postavili jste na zvláštní povýšený stupeň, stranou od všedního života! A v tom byla největší chyba, jakou jste mohli udělati. Tím postavili jste stranou od všedního života i Boží vůli, anebo což je totéž, postavili jste sebe stranou od Boží vůle, místo abyste se s ní spojili a umístili ji do středu života a shonu svého všedního dne! Abyste se s ní sjednotili! Každé poselství Boží máte přijímati zcela přirozeně a prakticky, máte je přivtěliti ke své práci, ke svému myšlení, k celému svému životu! Nesmíte z tohoto poselství dělati něco osamoceného, k čemu chodíte pak jen na návštěvu v hodinách klidu, jako se dělo dosud! Kde snažíte se na krátkou dobu oddati zkroušenosti nebo díkům a zotavení. Tím se vám to nestalo něčím samozřejmým, jako je vám hlad nebo spánek.

Rozumějte přece konečně dobře: V této Boží vůli máte žíti, abyste se vyznali na všech cestách, které vám přinášejí dobro! Poselství Boží jsou jen cenné pokyny, kterých je vám třeba a bez jejichž znalosti a následování jste ztraceni! Nesmíte je proto stavět do skleněné skříně, kde byste se na ně dívali jen v neděli jako na něco svatého v blaženém rozechvění, nebo se utíkali k tomu místu v nouzi a úzkosti, abyste tam nabrali síly. Neblazí, poselství nemáte uctívat, nýbrž využít! Sáhněte po něm srdnatě nejen ve svátečním šatě, ale s tvrdou pěstí činorodého života, která nikdy nesnižuje a nezahanbuje, nýbrž každého ctí!

Klenot září v mozolovité ruce potřísněné hlínou a potem mnohem čistěji a vznešeněji než v pěstovaných prstech líného zahaleče, který svůj pozemský čas maří jen pozorováním.

Každé Boží poselství mělo vám býti rozděleno, to jest mělo se státi částí vás! Tento smysl jest vám správně pochopiti! Neměli jste na ně hledět jako na něco odděleného, co zůstává mimo vás a k čemu jste si zvykli přistupovat s plachou zdrženlivostí. Přijměte slovo Boží do sebe, aby každý věděl, jak má jíti a žíti, aby došel do království Božího!

Proto se konečně probuďte! Učte se poznávati zákony ve stvoření…“

 

Z ďalších nasledujúcich tém:

   • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

   • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

   • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

   • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
   • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
   •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

   • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

   • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

   • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

   • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

   • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

   • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

   • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

   • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

   • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

   • a mnohé ďalšie dôležité témy!

Poznámka:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

K diskutujúcim: 

Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „napodobeniny ľudí“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach. Sú to práve oni, ktorí i takto verejne, poskytujú výpoveď o kvalitách svojho vnútra a charakteru a spravidla aj potvrdzujú obsah textov, ktoré sa týkajú absencie vnútorných hodnôt, dnešného človeka…

 

Odkaz na predošlý diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA