• Štefan Surmánek

  Vo vyjadreniach kandidátov do Európskeho parlamentu zaznelo množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácii o EÚ, jej význame a ďalšom rozvoji

  Publikované 29.06. 2019 o 10:09 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Tak, ako je to bežné v každej predvolebnej kampani (a ani tá, ktorá predchádzala voľbám do Európskeho parlamentu nebola výnimkou), z úst predstaviteľov kandidujúcich politických strán a ich kandidátov (až na malé výnimky) odznelo množstvo nepresných, polopravdivých, zavádzajúcich a neraz aj otvorene lživých tvrdení a informácií o Európskej únii, o jej význame a dôležitosti jej orgánov a inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu, o ich fungovaní a vplyve na vývoj jednotlivých členských štátov a pod. Všetky tieto, často zámerneúčelovo šírené dezinformácie mali jeden jediný cieľ, predstaviť EÚ a Európsky parlament v tých najpozitívnejších farbách, osloviť čo najviac voličov a mobilizovať ich k masovejšej účasti vo voľbách. V uvedenom príspevku sa pokúsime poukázať na niektoré najčastejšie sa vyskytujúce, avšak pravde nie vždy zodpovedajúce tvrdenia a argumenty, s ktorými sme sa najčastejšie stretávali vo vystúpeniach a argumentačnej výbave mnohých kandidátov do Európskeho parlamentu.

  Po prvé. Veľmi nepresnou a zavádzajúcou informáciou, s ktorou sme sa mohli stretnúť v predvolebných vystúpeniach kandidátov bolo zveličovanie významu, kompetenciípostavenia Európskeho parlamentu v štruktúrach EÚ. Drvivá väčšina záujemcov o vstup do tejto európskej inštitúcie svoje rozhodnutie kandidovať zdôvodňovala snahou podieľať sa na zefektívnení činnosti EÚ a Európskeho parlamentu cestou podpory a prijímania zásadných opatrení, ovplyvňovaní obsahu a zamerania potrebných reforiem a určovaní strategického smerovania tohto integračného zoskupenia.  Kandidáti, ktorí vo svojej predvolebnej rétorike prezentovali tento názor, alebo svojich poslucháčov zavádzali, alebo, čo je snáď ešte horšie, nepoznajú skutočné právomoci a postavenie Európskeho parlamentu v mocenských štruktúrach EÚ. Európsky parlament totiž nedisponuje takými právomocami, aby jeho rozhodnutia mohli zásadným spôsobom ovplyvniť smerovanie a ďalší rozvoj Európskej únie. Pravdou je, že zásadné, t. j. podstatnéstrategické rozhodnutia o ďalšom smerovaní tohto integračného zoskupenia, o jeho politickej integrácii smerom k vzniku centralisticky riadeného superštátu, potláčajúceho suverénne práva a kompetencie národných štátov a ich volených inštitúcií sa prijímajú na iných úrovniach bruselskej administratívy, niekde inde, než na pôde Európskeho parlamentu. Ten posledný, aj keď sa honosí názvom Európsky parlament, nie je možné porovnávať s národnými parlamentmi, ktoré, podobne ako aj NR SR, sú nadradené vládnej moci, ktoré schvaľujú vládny program, vyjadrujú podporu, resp. nedôveru vláde, plnia voči nej kontrolnú funkciu a čo je najdôležitejšie, disponujú právom legislatívnej iniciatívy. V prípade Európskeho parlamentu môžeme hovoriť o oklieštených právomociach, pretože tento orgán nemá právo navrhovať legislatívne normy, takéto právo má jedine Európska komisia, teda exekutívny orgán EÚ, ktorý, spoločne s Európskou radou sú tými inštitúciami, ktoré prijímajú dokumenty zásadného významu. Európsky parlament môže len schváliť, resp. zamietnuť tie rozhodnutia Európskej komisie, ktoré táto predložila na schválenie do zastupiteľského orgánu EÚ. V niektorých otázkach, napr. pri vymenovaní Európskej komisie, pristúpenie nových členov EÚ či uzatváranie obchodných zmlúv EÚ s tretími krajinami sa od parlamentu vyžaduje súhlas, ktorý, aj vzhľadom na doterajšiu jeho činnosť môžeme chápať len ako formálnu záležitosť. Šéfov najdôležitejších európskych inštitúcií (predseda Európskej komisie a jej jednotliví komisári, predseda Európskej rady, predseda Európskeho parlamentu, predstaviteľ EÚ pre zahraničné vzťahy a pod.) nominujú a schvaľujú jednotlivé štáty a ich najvyšší predstavitelia na spoločnom zasadaní. Parlament do tohto výberu v podstate nezasahuje. Pravdou je, že celá mocenská a rozhodovacia architektúra EÚ je založená na mocenských záujmoch bruselských politických elít, mocenských vzťahoch a záujmoch najsilnejších členských krajín tejto organizácie, mocenskom vplyve Európskej centrálnej banky (ECB) a v neposlednom rade na záujmoch vplyvných bohatých bánk a hospodárskych konzorcií, sledujúcich svoje parciálne záujmy. Európsky parlament, ako jediný občanmi volený inštitút EÚ, v rámci mocenských štruktúr tejto organizácie plní skôr úlohu štatistu, poslušne schvaľujúceho nariadenia Európskej komisie a navodzujúci dojem demokratickej činnosti a demokratickej podstaty tohto integračného zoskupenia.

  Po druhé. Charakteristickou črtou, prítomnou v argumentačnej výbave a vyjadreniach proeurópsky zameraných politických strán a ich kandidátov, podporovaných  masmédiami, početnými aktivistami, mimovládnymi organizáciami a našimi tzv. štandardnými politickými subjektami boli obavy z víťazstva posilnenia postaveniavplyvu euroskepticky a pronárodne orientovaných strán ako na domácej scéne, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín EÚ. Protagonisti z radov eurooptimistov a nekritických obdivovateľov všetkého, čo k nám z EÚ prichádza, upozorňovali na zvyšujúcu sa popularitu pronárodne a protieurópsky zameraných politických strán v Taliansku, Francúzsku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku a iných krajinách, pričom ich rétorika miestami pripomínala „šírenie poplašnej správy“, resp. alarmujúcu predpoveď naplnenia, z ich pohľadu, toho najhoršieho scenára, ktorým by bolo víťazstvo Salviniho Ligy, Národného zhromaždenia M. Le Penovej, Orbánovho Fideszu, ako aj ďalších politických subjektov podobného zamerania, posilnenie vplyvu ktorých by zmenilo dovtedajšie rozdelenie moci medzi jednotlivými frakciami v Európskom parlamente, v dôsledku čoho by túto inštitúciu ovládli sily snažiace sa obmedziť rastúci vplyv bruselských elít a prinavrátiť národným štátom a ich politickým reprezentáciám predchádzajúce postavenie. Cieľom takejto, miestami až hysterickej propagandy a zastrašovania bolo motivovať prívržencov a voličov proeurópskych strán k ich masovej účasti na voľbách, predstaviť národne, a voči EÚ kriticky vystupujúcich kandidátov ako nacionalistov a extrémistov, ako najväčšie ohrozenie zjednotenej Európy a jej vedenia, ako potenciálnych ničiteľov európskych demokratických hodnôt a budúcich hrobárov tohto integračného zoskupenia.

  Obavy proeurópskych strán a ich podporovateľov sa ukázali ako nereálneneopodstatnené, pretože aj napriek tomu, že došlo k nárastu voličskej podpory pronárodným a voči súčasnému smerovaniu EÚ veľmi kritickým subjektom, tieto, vzhľadom na relatívne nízky počet získaných mandátov (čo nás oprávňuje hovoriť len o ich marginálnom posilnení), nebudú v novozloženom Európskom parlamente predstavovať rozhodujúcu a vplyvnú silu, schopnú zásadným spôsobom ovplyvňovať prácu a charakter rozhodovania v tejto inštitúcii. Aj keď doterajšie najsilnejšie a najvplyvnejšie frakcie v Európskom parlamente – Európska ľudová strana (EPP) a Aliancia socialistov a demokratov (SaD) zaznamenali stratu väčšieho počtu mandátov, v dôsledku čoho prišli o svoje väčšinové postavenie, tieto frakcie budú môcť, tak ako doteraz, a s pomocou ďalších proeurópsky zameraných frakcií (Európski konzervatívci a reformisti-ECR, Identity a Democracy–ID a ďalšie) určovať vývoj v tomto zastupiteľskom zbore, takže je viac ako pravdepodobné, že naďalej budú zárukou posilňovania centralistických tendencií v činnosti a smerovaní EÚ.

  Po tretie. Spoločnou črtou vo vystúpeniach kandidátov do Európskeho parlamentu, nevynímajúc aj tých proeurópsky orientovaných, bola prezentácia ich snáh prispieť k realizácii reforiem v rámci EÚ, s cieľom zracionalizovať a zefektívniť činnosť jej orgánov a inštitúcií. Slovom, niektorí dôraznejšie, iní menej naliehavo sa vyslovovali za reformu tohto integračného zoskupenia, pričom, vychádzajúc z ich predstáv o obsahu, rozsahu a zameraní týchto reforiem, veľká väčšina z nich tieto reformy chápala skôr ako „kozmetické vylepšenie“, resp. odstránenie tých najvypuklejších a najviac kritizovaných a nepopulárnych opatrení bruselskej administratívy. Z ich vyjadrení bolo zrejmé, že im nejde o prijatie a realizáciu skutočných a podstatných reformných krokov, ktoré by zásadným spôsobom zmenili doterajšiu prax a smerovanie EÚ.

  V roku 1957 šesť štátov (Francúzsko, Západne Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko) podpísalo tzv. Rímske dohody, ktoré zakladali Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Uvedené spoločenstvo bolo založené a fungovalo na princípe suverénnych národných štátov s cieľom ustanoviť a rozšíriť zónu voľného obchodu, odstrániť colné bariéry cestou vytvorenia colnej únie a spoločného trhu. Už od svojho vzniku EHS stala pred výberom dvoch ciest svojho ďalšieho vývoja. Alebo toto integračne zoskupenie prijme do svojich radov ďalšie krajiny Západnej Európy, ktoré budú po všetkých stránkach kompatibilné so zakladajúcou šesticou štátov a obmedzí svoje aktivity výlučne na rozširovanie hospodárskej spolupráce a vytváranie lepších podmienok na obchodnú výmenu, alebo táto organizácia bude pokračovať v prehlbovaní integrácie cestou prijímania nových členských štátov aj z iných oblastí Európy (čím zákonite narastie nebezpečenstvo možných konfliktov medzi nimi) a ďalším rozširovaním spolupráce aj na oblasti mimohospodárskych a obchodných vzťahov. Lídri EHS, ako aj politickí predstavitelia členských štátov tejto organizácie uprednostnili druhú  cestu, ktorá zákonite viedla k vzniku dnešnej Európskej únie, a ktorá, podľa slov bývalého prezidenta Českej republiky V. Klausa, sa na rozdiel od svojho predchodcu (EHS) „premenila na nedemokratické, postdemokratické monštrum, ktoré potláča práva a záujmy jednotlivých členských krajín tohto integračného zoskupenia“. K podobnému názoru prišiel aj britský filozof a historik R. Scruton, ktorý vo svojom Varšavskom vystúpení dňa 5. júna 2019 uviedol, že „v srdci európskeho projektu je zakomponovaný program, ktorý bol stanovený bez ohľadu na špecifické potreby a hodnoty európskych národov“, základy a teoretické východiská ktorého boli rozpracované v Maastrichtskej, ale hlavne v Lisabonskej zmluve, v dôsledku čoho sa EÚ zmenila na dnešný prebyrokratizovaný a centralisticky, t. j. nedemokraticky riadený kolos s cieľom zavŕšiť politické zjednotenie a vytvoriť jeden európsky „superštát“, v ktorom sa národné štáty, ich záujmy, kultúra a tradície rozplynú v nadnárodnom, fiktívnom a národných čŕt zbavenom celoeurópskom spoločenstve.

  Predstavitelia všetkých vplyvných orgánov a inštitúcií EÚ sa vždy a za každých okolností oháňajú čarovnými a dnes veľmi módnymi výrazmi: demokracia, demokratické hodnoty, sloboda a ľudské práva. Ale je to len kamufláž maska, za ktorými skrývajú svoje skutočné ciele, svoje nedemokratické rozhodnutia a demokratickým pravidlám odporujúci charakter ich činnosti. Potvrdením sú aj slová dosluhujúceho predsedu Európskej komisie J-C. Junkersa, ktorý sa pre poľské noviny vyjadril, že bez ohľadu na výsledok volieb do Európskeho parlamentu budú kandidáti euroskeptikov blokovaní, aby neobsadili dôležité posty v EÚ. Skutočne, výrok hodný „demokrata“ a zároveň ukážka toho, ako chápu demokraciu čelní predstavitelia EÚ, ktorí za žiadnu cenu, a bez tvrdého a nekompromisného odporu nepripustia žiadne zásadne reformy v mocenských a riadiacich štruktúrach tejto organizácie.

  Vo svetle týchto skutočností môžeme vyjadrenia a snahy kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu o reformu EÚ chápať len ako slovnú ekvilibristiku určenú pre verejnosť. Pravdou je, že toto integračné zoskupenie, nesúce názov Európska únia je nereformovateľné, a to z nasledujúcich dôvodov. Tým prvým je prevládajúca a politickými lídrami presadzovaná tendencia rozširovania EÚ o ďalšie členské štáty a prenos ďalších kompetencií z národných štátov na úroveň bruselskej administratívy, čo nevyhnutne povedie k vyššej miere byrokratizácie a centralizácie v oblasti plánovania, riadenia a rozhodovania. Tým druhým je neochota jej politických elít a predstaviteľov silných členských štátov (Francúzsko a Nemecko) pripustiť akúkoľvek zásadnú zmenu smerom k posilneniu demokratického charakteru jej fungovania a spochybnenia jej smerovania k zavŕšeniu jej politickej integrácie, t. j. k vytvoreniu jednotného, centralisticky riadeného európskeho štátu, pod patronátom dvoch najsilnejších a najvplyvnejších krajín EÚ. Tretím dôvodom, spochybňujúcim možnosť uskutočniť zásadne reformy v rámci EÚ je neochota jej politických predstaviteľov prinavrátiť veľkú časť pôvodných kompetencií národným štátom a ich národným inštitúciám, čo by podstatným spôsobom ohrozilo mocenské postavenie a vplyv bruselských elít ako aj záujmy nadnárodných korporácií.

  Po štvrté. Vo vyjadreniach niektorých kandidátov do Európskeho parlamentu, zvlášť tých menej zorientovaných v sociálno-politických disciplínach, vrátane komplexu poznatkov z oblasti vývoja medzinárodných vzťahov, sme sa mali možnosť dozvedieť, že to bola a stále je Európska únia, ktorej vďačíme za 75 rokov mieru na našom kontinente. Je pravdou, že od roku 1945 až doteraz, snáď len s výnimkou lokálnych ozbrojených konfliktov na Balkáne v 90 rokoch minulého storočia sme v Európe nezaznamenali vojenský konflikt, takže oprávnene môžeme toto obdobie nazvať obdobím európskeho mieru, čo vzhľadom na predchádzajúce stáročia vývoja tohto kontinentu, plného ozbrojených konfliktov a násilia je niečo výnimočné. Avšak hlavnú zásluhu na tom nemá Európska únia, ani jej predchodkyňa EHS, ale hlavne a predovšetkým charakter a usporiadanie povojnového svetového a európskeho poriadku, nového rozpoloženia síl a rozdelenia sfér vplyvu medzi víťazmi v 2. sv. vojne, konkrétne medzi Sovietskym zväzom a jeho bývalými spojencami v protihitlerovskej koalícii na čele s USA. Povojnová architektúra Európy, spočívajúca na existencií dvoch znepriatelených vojensko-politických a hospodárskych blokoch, ako aj celé desaťročia pretrvávajúca vojenská parita a spoľahlivo fungujúci systém vojenského odstrašovania boli (a to aj napriek vyostrenému nepriateľstvu, nedôvere a prebiehajúcej studenej vojne) hlavnou príčinou pomerne stabilného systému medzinárodných vzťahov a dostatočnou zárukou nepoužitia sily pri riešení existujúcich konfliktov a rešpektovania podmienok mierovej koexistencie dvoch znepriatelených blokov.

  Rozpadom Sovietskeho zväzu a jeho bloku zaniklo povojnové usporiadanie Európy, čo vo vývoji medzinárodných vzťahov viedlo (a dnes už môžeme povedať, že len dočasnej)  dominancii USA a jeho európskych spojencov združených v EÚ a NATO. Praktickým vyjadrením nového prerozdelenia sfér vplyvu bolo rozšírenie vojensko-politickej aliancie NATO až k hraniciam Ruskej federácie, čo nevyhnutne prispelo k zvýšeniu napätia medzi USA a jeho európskymi satelitmi a východnou mocnosťou, prejavujúceho sa umiestnením vojsk NATO na jej západných hraniciach, budovaním amerických základní a vojenských zariadení v krajinách susediacich s Ruskou federáciou, rozhodnutím USA vypovedať raketovú dohodu s RF, zavádzaním obchodných bariér, uvalením sankcií, silnejúcou protiruskou rétorikou a protiruskými provokáciami a ďalšími aktivitami sledujúcimi oslabenie a potlačenie vplyvu Ruska na vývoj v EÚ a ďalších oblastiach tohto kontinentu. Dôsledkom je nástup novej etapy studenej vojny, resp. „horúceho mieru“, na čom má svoj nezanedbateľný podiel aj Európska únia a politickí predstavitelia jej členských krajín. Pravdou je, že týmto krajinám, združeným v EÚ nevďačíme za súčasný mierový vývoj na európskom kontinente (vďaku si skôr zaslúži prezieravá, zdržanlivá a realistická politika Ruskej federácie) pretože, ako blízki spojenci USA a zároveň aj členovia agresívnej vojensko-politickej aliancie NATO sú dnes spoluzodpovedné za eskaláciu napätia v Európe, za podkopávanie mierového spolunažívania a nárast nepriateľstva medzi štátmi, čo môže vyústiť do otvoreného celoeurópskeho vojenského konfliktu.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  ĽS Naše Slovensko, Košice


  Autor v číslach

  Počet článkov: 45
  Celkové hodnotenie: 18.98
  Priemerná čítanosť: 1957

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…