• Vo vyjadreniach kandidátov do Európskeho parlamentu zaznelo množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácii o EÚ, jej význame a ďalšom rozvoji

  Publikované 29.06. 2019 o 10:09 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Tak, ako je to bežné v každej predvolebnej kampani (a ani tá, ktorá predchádzala voľbám do Európskeho parlamentu nebola výnimkou), z úst predstaviteľov kandidujúcich politických strán a ich kandidátov (až na malé výnimky) odznelo množstvo nepresných, polopravdivých, zavádzajúcich a neraz aj otvorene lživých tvrdení a informácií o Európskej únii, o jej význame a dôležitosti jej orgánov a inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu, o ich fungovaní a vplyve na vývoj jednotlivých členských štátov a pod. Všetky tieto, často zámerneúčelovo šírené dezinformácie mali jeden jediný cieľ, predstaviť EÚ a Európsky parlament v tých najpozitívnejších farbách, osloviť čo najviac voličov a mobilizovať ich k masovejšej účasti vo voľbách. V uvedenom príspevku sa pokúsime poukázať na niektoré najčastejšie sa vyskytujúce, avšak pravde nie vždy zodpovedajúce tvrdenia a argumenty, s ktorými sme sa najčastejšie stretávali vo vystúpeniach a argumentačnej výbave mnohých kandidátov do Európskeho parlamentu.

  Po prvé. Veľmi nepresnou a zavádzajúcou informáciou, s ktorou sme sa mohli stretnúť v predvolebných vystúpeniach kandidátov bolo zveličovanie významu, kompetenciípostavenia Európskeho parlamentu v štruktúrach EÚ. Drvivá väčšina záujemcov o vstup do tejto európskej inštitúcie svoje rozhodnutie kandidovať zdôvodňovala snahou podieľať sa na zefektívnení činnosti EÚ a Európskeho parlamentu cestou podpory a prijímania zásadných opatrení, ovplyvňovaní obsahu a zamerania potrebných reforiem a určovaní strategického smerovania tohto integračného zoskupenia.  Kandidáti, ktorí vo svojej predvolebnej rétorike prezentovali tento názor, alebo svojich poslucháčov zavádzali, alebo, čo je snáď ešte horšie, nepoznajú skutočné právomoci a postavenie Európskeho parlamentu v mocenských štruktúrach EÚ. Európsky parlament totiž nedisponuje takými právomocami, aby jeho rozhodnutia mohli zásadným spôsobom ovplyvniť smerovanie a ďalší rozvoj Európskej únie. Pravdou je, že zásadné, t. j. podstatnéstrategické rozhodnutia o ďalšom smerovaní tohto integračného zoskupenia, o jeho politickej integrácii smerom k vzniku centralisticky riadeného superštátu, potláčajúceho suverénne práva a kompetencie národných štátov a ich volených inštitúcií sa prijímajú na iných úrovniach bruselskej administratívy, niekde inde, než na pôde Európskeho parlamentu. Ten posledný, aj keď sa honosí názvom Európsky parlament, nie je možné porovnávať s národnými parlamentmi, ktoré, podobne ako aj NR SR, sú nadradené vládnej moci, ktoré schvaľujú vládny program, vyjadrujú podporu, resp. nedôveru vláde, plnia voči nej kontrolnú funkciu a čo je najdôležitejšie, disponujú právom legislatívnej iniciatívy. V prípade Európskeho parlamentu môžeme hovoriť o oklieštených právomociach, pretože tento orgán nemá právo navrhovať legislatívne normy, takéto právo má jedine Európska komisia, teda exekutívny orgán EÚ, ktorý, spoločne s Európskou radou sú tými inštitúciami, ktoré prijímajú dokumenty zásadného významu. Európsky parlament môže len schváliť, resp. zamietnuť tie rozhodnutia Európskej komisie, ktoré táto predložila na schválenie do zastupiteľského orgánu EÚ. V niektorých otázkach, napr. pri vymenovaní Európskej komisie, pristúpenie nových členov EÚ či uzatváranie obchodných zmlúv EÚ s tretími krajinami sa od parlamentu vyžaduje súhlas, ktorý, aj vzhľadom na doterajšiu jeho činnosť môžeme chápať len ako formálnu záležitosť. Šéfov najdôležitejších európskych inštitúcií (predseda Európskej komisie a jej jednotliví komisári, predseda Európskej rady, predseda Európskeho parlamentu, predstaviteľ EÚ pre zahraničné vzťahy a pod.) nominujú a schvaľujú jednotlivé štáty a ich najvyšší predstavitelia na spoločnom zasadaní. Parlament do tohto výberu v podstate nezasahuje. Pravdou je, že celá mocenská a rozhodovacia architektúra EÚ je založená na mocenských záujmoch bruselských politických elít, mocenských vzťahoch a záujmoch najsilnejších členských krajín tejto organizácie, mocenskom vplyve Európskej centrálnej banky (ECB) a v neposlednom rade na záujmoch vplyvných bohatých bánk a hospodárskych konzorcií, sledujúcich svoje parciálne záujmy. Európsky parlament, ako jediný občanmi volený inštitút EÚ, v rámci mocenských štruktúr tejto organizácie plní skôr úlohu štatistu, poslušne schvaľujúceho nariadenia Európskej komisie a navodzujúci dojem demokratickej činnosti a demokratickej podstaty tohto integračného zoskupenia.

  Po druhé. Charakteristickou črtou, prítomnou v argumentačnej výbave a vyjadreniach proeurópsky zameraných politických strán a ich kandidátov, podporovaných  masmédiami, početnými aktivistami, mimovládnymi organizáciami a našimi tzv. štandardnými politickými subjektami boli obavy z víťazstva posilnenia postaveniavplyvu euroskepticky a pronárodne orientovaných strán ako na domácej scéne, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín EÚ. Protagonisti z radov eurooptimistov a nekritických obdivovateľov všetkého, čo k nám z EÚ prichádza, upozorňovali na zvyšujúcu sa popularitu pronárodne a protieurópsky zameraných politických strán v Taliansku, Francúzsku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku a iných krajinách, pričom ich rétorika miestami pripomínala „šírenie poplašnej správy“, resp. alarmujúcu predpoveď naplnenia, z ich pohľadu, toho najhoršieho scenára, ktorým by bolo víťazstvo Salviniho Ligy, Národného zhromaždenia M. Le Penovej, Orbánovho Fideszu, ako aj ďalších politických subjektov podobného zamerania, posilnenie vplyvu ktorých by zmenilo dovtedajšie rozdelenie moci medzi jednotlivými frakciami v Európskom parlamente, v dôsledku čoho by túto inštitúciu ovládli sily snažiace sa obmedziť rastúci vplyv bruselských elít a prinavrátiť národným štátom a ich politickým reprezentáciám predchádzajúce postavenie. Cieľom takejto, miestami až hysterickej propagandy a zastrašovania bolo motivovať prívržencov a voličov proeurópskych strán k ich masovej účasti na voľbách, predstaviť národne, a voči EÚ kriticky vystupujúcich kandidátov ako nacionalistov a extrémistov, ako najväčšie ohrozenie zjednotenej Európy a jej vedenia, ako potenciálnych ničiteľov európskych demokratických hodnôt a budúcich hrobárov tohto integračného zoskupenia.

  Obavy proeurópskych strán a ich podporovateľov sa ukázali ako nereálneneopodstatnené, pretože aj napriek tomu, že došlo k nárastu voličskej podpory pronárodným a voči súčasnému smerovaniu EÚ veľmi kritickým subjektom, tieto, vzhľadom na relatívne nízky počet získaných mandátov (čo nás oprávňuje hovoriť len o ich marginálnom posilnení), nebudú v novozloženom Európskom parlamente predstavovať rozhodujúcu a vplyvnú silu, schopnú zásadným spôsobom ovplyvňovať prácu a charakter rozhodovania v tejto inštitúcii. Aj keď doterajšie najsilnejšie a najvplyvnejšie frakcie v Európskom parlamente – Európska ľudová strana (EPP) a Aliancia socialistov a demokratov (SaD) zaznamenali stratu väčšieho počtu mandátov, v dôsledku čoho prišli o svoje väčšinové postavenie, tieto frakcie budú môcť, tak ako doteraz, a s pomocou ďalších proeurópsky zameraných frakcií (Európski konzervatívci a reformisti-ECR, Identity a Democracy–ID a ďalšie) určovať vývoj v tomto zastupiteľskom zbore, takže je viac ako pravdepodobné, že naďalej budú zárukou posilňovania centralistických tendencií v činnosti a smerovaní EÚ.

  Po tretie. Spoločnou črtou vo vystúpeniach kandidátov do Európskeho parlamentu, nevynímajúc aj tých proeurópsky orientovaných, bola prezentácia ich snáh prispieť k realizácii reforiem v rámci EÚ, s cieľom zracionalizovať a zefektívniť činnosť jej orgánov a inštitúcií. Slovom, niektorí dôraznejšie, iní menej naliehavo sa vyslovovali za reformu tohto integračného zoskupenia, pričom, vychádzajúc z ich predstáv o obsahu, rozsahu a zameraní týchto reforiem, veľká väčšina z nich tieto reformy chápala skôr ako „kozmetické vylepšenie“, resp. odstránenie tých najvypuklejších a najviac kritizovaných a nepopulárnych opatrení bruselskej administratívy. Z ich vyjadrení bolo zrejmé, že im nejde o prijatie a realizáciu skutočných a podstatných reformných krokov, ktoré by zásadným spôsobom zmenili doterajšiu prax a smerovanie EÚ.

  V roku 1957 šesť štátov (Francúzsko, Západne Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko) podpísalo tzv. Rímske dohody, ktoré zakladali Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Uvedené spoločenstvo bolo založené a fungovalo na princípe suverénnych národných štátov s cieľom ustanoviť a rozšíriť zónu voľného obchodu, odstrániť colné bariéry cestou vytvorenia colnej únie a spoločného trhu. Už od svojho vzniku EHS stala pred výberom dvoch ciest svojho ďalšieho vývoja. Alebo toto integračne zoskupenie prijme do svojich radov ďalšie krajiny Západnej Európy, ktoré budú po všetkých stránkach kompatibilné so zakladajúcou šesticou štátov a obmedzí svoje aktivity výlučne na rozširovanie hospodárskej spolupráce a vytváranie lepších podmienok na obchodnú výmenu, alebo táto organizácia bude pokračovať v prehlbovaní integrácie cestou prijímania nových členských štátov aj z iných oblastí Európy (čím zákonite narastie nebezpečenstvo možných konfliktov medzi nimi) a ďalším rozširovaním spolupráce aj na oblasti mimohospodárskych a obchodných vzťahov. Lídri EHS, ako aj politickí predstavitelia členských štátov tejto organizácie uprednostnili druhú  cestu, ktorá zákonite viedla k vzniku dnešnej Európskej únie, a ktorá, podľa slov bývalého prezidenta Českej republiky V. Klausa, sa na rozdiel od svojho predchodcu (EHS) „premenila na nedemokratické, postdemokratické monštrum, ktoré potláča práva a záujmy jednotlivých členských krajín tohto integračného zoskupenia“. K podobnému názoru prišiel aj britský filozof a historik R. Scruton, ktorý vo svojom Varšavskom vystúpení dňa 5. júna 2019 uviedol, že „v srdci európskeho projektu je zakomponovaný program, ktorý bol stanovený bez ohľadu na špecifické potreby a hodnoty európskych národov“, základy a teoretické východiská ktorého boli rozpracované v Maastrichtskej, ale hlavne v Lisabonskej zmluve, v dôsledku čoho sa EÚ zmenila na dnešný prebyrokratizovaný a centralisticky, t. j. nedemokraticky riadený kolos s cieľom zavŕšiť politické zjednotenie a vytvoriť jeden európsky „superštát“, v ktorom sa národné štáty, ich záujmy, kultúra a tradície rozplynú v nadnárodnom, fiktívnom a národných čŕt zbavenom celoeurópskom spoločenstve.

  Predstavitelia všetkých vplyvných orgánov a inštitúcií EÚ sa vždy a za každých okolností oháňajú čarovnými a dnes veľmi módnymi výrazmi: demokracia, demokratické hodnoty, sloboda a ľudské práva. Ale je to len kamufláž maska, za ktorými skrývajú svoje skutočné ciele, svoje nedemokratické rozhodnutia a demokratickým pravidlám odporujúci charakter ich činnosti. Potvrdením sú aj slová dosluhujúceho predsedu Európskej komisie J-C. Junkersa, ktorý sa pre poľské noviny vyjadril, že bez ohľadu na výsledok volieb do Európskeho parlamentu budú kandidáti euroskeptikov blokovaní, aby neobsadili dôležité posty v EÚ. Skutočne, výrok hodný „demokrata“ a zároveň ukážka toho, ako chápu demokraciu čelní predstavitelia EÚ, ktorí za žiadnu cenu, a bez tvrdého a nekompromisného odporu nepripustia žiadne zásadne reformy v mocenských a riadiacich štruktúrach tejto organizácie.

  Vo svetle týchto skutočností môžeme vyjadrenia a snahy kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu o reformu EÚ chápať len ako slovnú ekvilibristiku určenú pre verejnosť. Pravdou je, že toto integračné zoskupenie, nesúce názov Európska únia je nereformovateľné, a to z nasledujúcich dôvodov. Tým prvým je prevládajúca a politickými lídrami presadzovaná tendencia rozširovania EÚ o ďalšie členské štáty a prenos ďalších kompetencií z národných štátov na úroveň bruselskej administratívy, čo nevyhnutne povedie k vyššej miere byrokratizácie a centralizácie v oblasti plánovania, riadenia a rozhodovania. Tým druhým je neochota jej politických elít a predstaviteľov silných členských štátov (Francúzsko a Nemecko) pripustiť akúkoľvek zásadnú zmenu smerom k posilneniu demokratického charakteru jej fungovania a spochybnenia jej smerovania k zavŕšeniu jej politickej integrácie, t. j. k vytvoreniu jednotného, centralisticky riadeného európskeho štátu, pod patronátom dvoch najsilnejších a najvplyvnejších krajín EÚ. Tretím dôvodom, spochybňujúcim možnosť uskutočniť zásadne reformy v rámci EÚ je neochota jej politických predstaviteľov prinavrátiť veľkú časť pôvodných kompetencií národným štátom a ich národným inštitúciám, čo by podstatným spôsobom ohrozilo mocenské postavenie a vplyv bruselských elít ako aj záujmy nadnárodných korporácií.

  Po štvrté. Vo vyjadreniach niektorých kandidátov do Európskeho parlamentu, zvlášť tých menej zorientovaných v sociálno-politických disciplínach, vrátane komplexu poznatkov z oblasti vývoja medzinárodných vzťahov, sme sa mali možnosť dozvedieť, že to bola a stále je Európska únia, ktorej vďačíme za 75 rokov mieru na našom kontinente. Je pravdou, že od roku 1945 až doteraz, snáď len s výnimkou lokálnych ozbrojených konfliktov na Balkáne v 90 rokoch minulého storočia sme v Európe nezaznamenali vojenský konflikt, takže oprávnene môžeme toto obdobie nazvať obdobím európskeho mieru, čo vzhľadom na predchádzajúce stáročia vývoja tohto kontinentu, plného ozbrojených konfliktov a násilia je niečo výnimočné. Avšak hlavnú zásluhu na tom nemá Európska únia, ani jej predchodkyňa EHS, ale hlavne a predovšetkým charakter a usporiadanie povojnového svetového a európskeho poriadku, nového rozpoloženia síl a rozdelenia sfér vplyvu medzi víťazmi v 2. sv. vojne, konkrétne medzi Sovietskym zväzom a jeho bývalými spojencami v protihitlerovskej koalícii na čele s USA. Povojnová architektúra Európy, spočívajúca na existencií dvoch znepriatelených vojensko-politických a hospodárskych blokoch, ako aj celé desaťročia pretrvávajúca vojenská parita a spoľahlivo fungujúci systém vojenského odstrašovania boli (a to aj napriek vyostrenému nepriateľstvu, nedôvere a prebiehajúcej studenej vojne) hlavnou príčinou pomerne stabilného systému medzinárodných vzťahov a dostatočnou zárukou nepoužitia sily pri riešení existujúcich konfliktov a rešpektovania podmienok mierovej koexistencie dvoch znepriatelených blokov.

  Rozpadom Sovietskeho zväzu a jeho bloku zaniklo povojnové usporiadanie Európy, čo vo vývoji medzinárodných vzťahov viedlo (a dnes už môžeme povedať, že len dočasnej)  dominancii USA a jeho európskych spojencov združených v EÚ a NATO. Praktickým vyjadrením nového prerozdelenia sfér vplyvu bolo rozšírenie vojensko-politickej aliancie NATO až k hraniciam Ruskej federácie, čo nevyhnutne prispelo k zvýšeniu napätia medzi USA a jeho európskymi satelitmi a východnou mocnosťou, prejavujúceho sa umiestnením vojsk NATO na jej západných hraniciach, budovaním amerických základní a vojenských zariadení v krajinách susediacich s Ruskou federáciou, rozhodnutím USA vypovedať raketovú dohodu s RF, zavádzaním obchodných bariér, uvalením sankcií, silnejúcou protiruskou rétorikou a protiruskými provokáciami a ďalšími aktivitami sledujúcimi oslabenie a potlačenie vplyvu Ruska na vývoj v EÚ a ďalších oblastiach tohto kontinentu. Dôsledkom je nástup novej etapy studenej vojny, resp. „horúceho mieru“, na čom má svoj nezanedbateľný podiel aj Európska únia a politickí predstavitelia jej členských krajín. Pravdou je, že týmto krajinám, združeným v EÚ nevďačíme za súčasný mierový vývoj na európskom kontinente (vďaku si skôr zaslúži prezieravá, zdržanlivá a realistická politika Ruskej federácie) pretože, ako blízki spojenci USA a zároveň aj členovia agresívnej vojensko-politickej aliancie NATO sú dnes spoluzodpovedné za eskaláciu napätia v Európe, za podkopávanie mierového spolunažívania a nárast nepriateľstva medzi štátmi, čo môže vyústiť do otvoreného celoeurópskeho vojenského konfliktu.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  ĽS Naše Slovensko, Košice

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  Vyšetrujú vraždu v Belej. Muža so sečnou ranou na hlave našli v pivnici

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Polícia vyšetruje vraždu 55-ročného muža v obci Belá v Novozámockom okrese. Ako pre agentúru SITA potvrdila nitrianská krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Keďže polícia vypočúva a zaisťuje stopy, bližšie informácie…

  Iránsky tanker by mal čoskoro vyplávať aj napriek tlaku zo strany USA

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marcos Moreno)   Iránsky ropný tanker Grace 1 je pripravený opustiť Gibraltár v priebehu "24 až 48 hodín" aj napriek úsiliu Spojených štátov plavidlo opätovne zadržať, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na správy od spoločnosti, ktorá sprostredkúva nákladnú prepravu tankerom Richard de la…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…