Zopár ad hoc poznámok k voľbe – etika alebo náboženstvo?

Publikované 10.10. 2017 o 12:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Téma dňa (TA3 9.10.) sa venovala otázkam: Etika a náboženstvo ako voliteľná alternatíva alebo viac etiky? Z info správ vkladám tento zdroj:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444300-viac-etiky-a-menej-nabozenstva-na-skolach/
Potešilo ma, že téma sa konečne dostala na stôl a do verejného mediálneho priestoru, lebo ľudské práva a etika sú parketou môjho záujmu.
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku a mravnosť, alebo morálne a mravné relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie…
Toľko „len“ minimálna všeobecná webová definícia.
Akým spôsobom a kedy sa stane 26O stranový elaborát v stave, v akom sa nachádzal v čase večernej Témy dňa s ministerkou školstva je vecou ministerky školstva, vlády a v akej podobe a kedy začne byť uvádzaný do života školy, je vecou kompetentných…
Ponúkam svoje odpovede plus názor v opore o osobné poznanie a vzdelanie vo veciach a oblastiach rozličných pedagogík, psychológie, etiky a estetiky a in medias res odpovedám:
Prvá možnosť – zle. Ak si pamätám, v minulosti som o tejto voľbe písal a mal výhrady (nebudem dohľadávať v SME ani na Blogovisku).
Druhá správne, teda: etika všeobecne povinná a náboženstvo ako možnosť. 
Dôvod – etika má dva aspekty: etika zdola (sekulárna) a etika zhora (nábožensko-kresťanská). Obe sú súčasťou jednej etiky a vychádza z nej aj prirodzené a pozitívne právo (na pozadí ústavy a tej v opore o Listinu základných ľudských práv a slobôd), teda, právny poriadok a legislatíva Slovenskej republiky, aproximovaná a negociovaná s právom Európskej únie…
Súčasťou etiky je morálka a mravnosť. Súbor pravidiel správania (zakladá spoločnosť) ktoré zakladajú jeho hodnotenie (dôsledky správania) ako etické alebo neetické (mravné-nemravné, morálne-nemorálne) a tie zakladajú ľudský étos.
Pri takomto posudzovaní mravov a morálky (etika) je potrebné etiku, mravy a morálku posudzovať z pohľadu danej civilizácie, kultúry a náboženstva. Ide o zemepisné, geopolitické a historické aspekty, ktoré sú premennou ale, nad nimi sú všeľudské paradigmy (vzorce správania) vyšších etických princípov a noriem, v súlade so spoločnou a nemennou a totožnou antropológiou ľudských bytostí, danou ľudským genotypom a pre takéto posudzovanie nevýznamnými rozdielmi v ľudskom fenotype…
Podmienkou súžitia v susedstve alebo splynutím (zmiešaná občianska spoločnosť) je miera kompatibility dotknutých civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov…
Etika funguje na báze sloboda-slobodná vôľa-voľba-rozhodnutie verzus svedomie, ktoré, ak je zdravé a funkčné, pracuje bezprostredne pred, počas a ihneď po vykonanom skutku, ktorému predchádzala myšlienka, prianie, vôľa, rozhodovanie, voľba a výkon rozhodnutia (čin, skutok). Svedomie naše skutky hodnotí ako dobré, správne alebo opačne – zlé, nesprávne. S možnosťou spytovania si svedomia a nápravy.
Už samotný „nález“ svedomia ako svetského súdu, je odmenou alebo trestom s príslušným a primeraným príjemným alebo nepríjemným (trýznivým) emočným a citovým prežívaním dobrého alebo zlého skutku…
Súčasťou etiky musí byť kapitola o pojme svedomie teda, čo to je a ako svedomie funguje (nefunguje), či je – nie je prítomé, jeho zmysel a význam ako sústavne monitorujúceho a kontrolného prvku ľudskej „softvérovej“ výbavy, v konaní ľudských bytostí z aspektu etiky: stav a hlas svedomia v súbehu s myšlienkou (prianie je otcom myšlienky) ľudskou slobodou, slobodnou vôľou, voľbou, rozhoddovaním sa a rozhodnutím, ďalej význam a obsah pojmu ľudský zmysel pre mieru vecí vo vzťahu k ľudským právam a slobodám (ľudské svedomie ako brzda)…
Softvérom (aplikáciou) svedomia je vybavená jediná živá bytosť a to je ľudská osoba. Aktivuje sa nadobúdaním a zjasňovaním vedomia dieťaťa po narodení a v súbehu s kognitívnymi schopnosťami príjmu a uvedomovania si zmyslových zážitkov, rozvojom komunikatívnych schopností a spôsobilostí v bezprostrednom kontakte, domácom vzdelávaní a výchove matkou, rodičmi, v rodine a blízkom okolí, v procese predškolského a školského vzdelávania. Samozrejme, v prostredí danej civilizácie, kultúry, prípadne náboženskej viery (konfesie) alebo bez nej. Dieťa sa postupne učí rozlišovať dobré od zlého, správne od nesprávneho, prospešného alebo škodlivého. Učí sa etike medziľudskej komunikácie, ktorá zjavne chýba aj vo verejnom mediálnom priestore sociálnych sietí a na webe v diskusiách. Zjavne v nich cítiť deficit vzdelania v etike.
Etika je obsiahnutá aj v predmete Občianska náuka, v oboch predmetoch dochádza k vzájomným presahom: súčasťou základných ľudských práv sú občianske a politické práva, nad ktorými bdie etický aspekt a vyšší princíp morálky a mravnosti ruka v ruke so svedomím…
Etika je priestor pre objasnenie pojmu ľudský étos.
Každá ľudská bytosť má svoju osobnosť rozvíjať podľa zásad etiky: rodičia, rodina a škola v jednote triády rodič-žiak-škola a učiteľ plus vplyv mimoškolského prostredia vo verejnom priestore, a budovať svoj osobný osobnostný ľudský étos.
Aplikovanú etiku možno včleniť do prírodovedných aj spoločenskovedných vyučovacích predmetov, je inherentne včlenená do celého obsahu štátneho programu vzdelávania, treba ju len vedieť (pedagogické majstrovstvo) vyhmatať, vytiahnuť a pracovať s ňou…
Z aplikovaných etík je humánna bioetika (príklad) nad medicínou a Hipokratovou prísahou, zároveň ako súčasť Charty práv pacienta, rovnako potratárstvom, umelým oplodnením, surogátnym materstvom a eutanáziou a potenciálnym (reálnym) biznisom,  v spojení s princípom ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, čo je najzákladnejšie, prirodzené neodňateľné, nezamentiteľné, neodňateľné ľudské právo…
Etika je filter, monitorovací a kontrolný aj sankčný mechanizmus (softvér), regulujúci všetko ľudské správanie, vo vzťahu nielen k vzdelávaciemu a výchovnému procesu v škole na ktorom koľvek stupni a odbore, ale aj mimo školu, teda v praktickom živote každého z nás počnúc naším predškolským, pokračujúc školským a post školským vekom až do konca života a dní každej ľudskej bytosti.
Vyjadrujem plný súhlas so zmenou – som za povinné všeobecné vyučovanie predmetu Etika na I. a II. stupni školského vzdelávania. a na stredných školách.
Voliteľné riešenie odmietam, pretože tlačiť rodičov a deti do alebo – alebo (založené na Vatikánskej zmluve) je obmedzením plnej slobody voľby a ak ústava (Čl.1) odsek 1 deklaruje, že: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ a je slobodným a demokratickým zriadením, tobôž najmä sekulárny štát, v ktorom sa katolícke klérum neusiluje o politickú moc… ale drží sa postavenia, a pôsobí na mieste, ktoré katolíckej cirkvi určuje princíp sekulárneho štátu, pričom zmysel Vartikánskej zmluvy sa neoslabí tým, že deti, žiactvo a študentstvo bude oslobodené od alternatívnej voľby, ale popri vzdelávaní sa v odbore etika deťom a ich rodičom ostane v plnom význame a obsahu slova slobodná voľba (možnosť pridanej návštevy náboženstva).
Pravé kresťanstvo svetské mocenské ambície nemá (odkaz na klérofašistický Slovenský štát a katolíckeho prezidenta Dr. Tisa ako hrubú chybu! Katolicistický Vatikán ale z obáv z Hitlera neprotestoval!).
V etike a vo vzťahu k nej alternatíva neexistuje.
Poznámka k islamu (musí byť, islam sa stáva súčasťou Európy): Toto náboženstvo je ideológiou a pseudo náboženstvom v jednom, pretože nepozná pojem sekulárny štát. O tom sú islamské kalifáty, o tom je sunnitská Saudská Arábia, šiitsky Irán, o tom je islamský štát (Daiš či Daeš) a o tom chce byť Turecko…
Najmä sunnitský radikálny islam kladie silný dôraz na džihád, v ktorom je obsiahnutý rovnako silný imperatívny politický aspekt, a ak je pravdivý predpoklad a tvrdenie, že islam je len jeden a Korán je len jeden, z toho vychádza, islam všeobecne vykazuje mocenské politické ambície. Tie sú silnejšie alebo slabšie, v závislosti či ide o sunnitský alebo šiitsky islam, pričom vieme, že oba sú vo vzájomnom, nezmieriteľnom až apokalyptickom konflikte a vedú boj nielen proti nevercom, odpadlíkom vyznavačom iných náboženstiev (tiež neverci) ale aj proti sebe.
A toto „dovážame“ do Európy? Chceme tu občiansku vojnu kresťania verzus ateisti, šiiti verzus sunniti a medzi sebou krížom krážom proti sebe? Naprieč všetkou občianskou spoločnosťou?! O tom má byť multikultúrna spoločnosť spolužitia vzájomne nekompatibilných civilizácií, kultúr a náboženstiev?
O tom  sníva neomarxistická nová ľavica? Islam má v sebe silný politický aspekt. Vôľa Allaha je nadradená všetkým ľuďom s vyznaním či bez vyznania, má v sebe politický aspekt, ktorý je nad sekulárnym zriadením, kde vôľa Allaha a islamské právo šaría sú nadradené štátu a svetským zákonom a nad nad svetskou vôľou…
Inherentnou súčasťou výuky a vzdelávania v predmete etika by mal byť aj exkurz do dejín a komparácie svetových náboženstiev, čo zakladá voľbu v možnosti návštevy vyučovania náboženstva alebo jej ukončenie (tvorba a korekcia svetonázoru detí, žiakov a študentov na pozadí osobnej alebo sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, kognitívnych činností v rámci procesu vzdelávania a výchovy…).
Vzdelávanie je
a/ vštepovanie systému poznatkov do vedomia vzdelávaných,
b/ vštepovanie systému hodnôt do vedomia vychovávaných.
Súčasťou vzdelávania je výchova.

Na hodine etiky hypoteticky otváram voľnú debatu na tému Európske hodnoty.
Čerpám a synkretizujem poznatky z predmetu Občianska náuka s postulátom, že európska civilizácia a kultúra sú založené na hodnotách židovsko-antickej a kresťanskej civilizácie, kultúry a náboženskej viery a tradícií, a že demokratické myslenie a cítenie vzniklo v antike (zmieňujem a vysvetľujem inštitút agory).
Neskôr, na ďalších hodinách pridávam tému etiky Európskej únie a európskej integrácie vo vzťahu euroatlantickým štruktúram…
Bez násilia ponechávam komunikáciu so žiakmi a študentmi samú hneď tu a teraz, alebo neskôr, v dobrej viere pozitívneho synergického efektu.
Dodávam, že súčasťou školského vzdelávania by mala byť estetika a estetická výchova, náuka o estetike v živote a umení, pretože:
Estetika ako náuka o krásne verzus šeredno (Baumgarten a Rosenkranz) a estetických kategóriách je všeľudskou morálkou (etikou) budúcnosti.
Súčasťou a hraničným odborom estetiky vo vzájomnej inklúzii je s ňou sa prelínajúca a s ňou participujúca a na výsledku hodnotenia umenia je teória a dejiny umenia. Obe vedy majú s umením spoločný etický aspekt.
Žiakom a študentom treba vysvetľovať podstatu pravého umenia v priamom kontakte s ním (po „oslobodzujúcom Veľkom Novembri“ už neexistujú „výchovné“ koncerty, cesty na výstavy, za hudbou a umením). Nemám rád pojem výchovný koncert. S nevôľou ho vnímali aj žiaci. Len priamy kontakt s pravým umením je naplnením duálneho princípu vzdelávania v dualite teória-prax pri poznávaní a odlíšení pseudo a falošného umenia najmä pojmu gýč (z nemeckécho Kitch) a čo je lacná masová a satanistická popkultúra (techno a pod.) od skutočného umenia. Do hláv poddajnej a ľahko indoktrinovateľnej a manipulovateľnej mládeže ju tlačia najmä neomarxisti. Nová ľavica je bezprostredne zodpovedná za boom drogových závislostí v 60-tych rokoch minulého storočia, v súbehu s verejným manifestačným a demonštratívnym otvoreným homosexualizmom a expanzie LGBTIQ dúhy v opore o falošný boom ľudských práv a otázka – to je nádejný proletariát novej ľavice neomarxistov), ktorý rozbíja staré poriadky a hodnotový systém? Štatistický nárast HIV pozitivity najmä u gayov?
A to sme kde, ak zamestnanci Liekovej agentúry EMA z Londýna po brexite odmietajú Slovensko, lebo nepozná manželstvá homosexuálov ani registrované partnerstvá..?!
Ľudstvo západného a transatlantického civilizačného a kultúrnych okruhov pod vplyvom gýčovej masovej pseudo kultúry (Kalmus, Lorenz… pseudo antifa a pseudo antikomunisti, rap a zakomplexovaný, sám seba nenávidiaci Rytmus, rovnako hip-hop a podobný humus a smog) mentálne a duchovne zakrnieva a degeneruje…
Oikofóbia je už za hranicou xenofílie: ničím nepodmienený strach z vlastného národa, domáceho, slovenského. To iné – cudzie, kozmopolitné, inonárodné – je vždy lepšie.
V Amerike sa karty obracajú a menia z rasizmu „bielych“ voči „čiernym“ naopak (líc sa otáča na rub). Ameriku netvorí jednoliaty národ, ale kompozitum rás, etník, národností, kultúr a v rámci nich zvykov a tradícií. Vnútro občiansky konflikt vo vnútri tohto pseudo národa a na tejto báze je stále intenzívnejší…
Ak Trump káže o „spájaní, zjednotení a jednote amerického národa“ tak tára.
Toto všetko musí riešiť občianska náuka a etika vo vzájomnej jednote aj v prevencii a boji proti pravicovému a ľavicovému a islamskému extrémizmu.
Ešte raz – navrhujem všeobecne povinné vzdelávanie v oblasti etika, pretože alternatívna voľba spôsobuje výpadok etického myslenia a cítenia detí a mládeže a ten sa prejavuje v deficitoch etického správania celej spoločnosti. Samozrejme, že korupcia má svoj zjavný etický aspekt. Je mimo základnú etiku ľudskej komunikácie pri získavaní výhod…
Bez intenzívnej výuky a vzdelávania v odbore etika verzus politika je a bude boj proti korupcii márny.
Poznatok 1 – vyučovanie islamu na západe má byť povinné (tlaky imámov) a vyučovanie kresťanstva len dobrovoľné?
Poznatok 2 – kresťanstvo je postupne vytláčané z verejného života veriacich Európanov.
Ide o uvolňovanie miesta a „čistenie“ priestoru pre nástup a obsadenie spoločného európskeho verejného priestoru islamom?
(Poukaz na aféru Lidl a retuš kresťanských krížov z kostolov na obale tovarov v rámci Gréckeho týždňa. Zjavná politická korektnosť najmä voči islamu.)
Etika má na racionálnom základe reflektovať aj fakt boom („big-bang“) ľudských práv a liberálnych slobôd hlava-nehlava, pripomínajúci  sopku, ktorá svojou erupciou už nebezpečne zasypáva samú seba…
V Európe hrozí druhý Černobyľ, čím bude zrážka „jadrového“ paliva na báze násilne  zhora presadzovaného, obohacovaného plutónia v reaktoroch nielen no-go-zones.
V Európskych štátoch západnej únie dochádza k narážaniu práv a slobôd jedných do práv a slobôd druhých…
Nastupuje etapa post liberalizmu.
Ak má naďalej platiť okrídlená hlúposť, že práva a slobody končia tam, kde začínajú práva a slobody druhých, dôjde k vzájomnému konfliktu práv a slobôd všetkých a to bude znamenať explóziu (občianska vojna v strete civilizácií, kultúr a náboženstiev), majúcu ničivé následky pre euro atlantickú civilizáciu.
Tá multikulturalizmom (ideológia) a gender mainstreamingom (ideológia) usiluje o svoje zničenie a smrť.
Slovensko sa vraj (údajne) neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo (Čl.1 odsek 1 Ústavy SR). Naozaj? Nie je to len deklaratórne? Hmm…
Posuniem tému ďalej ale ostanem na parkete etiky.
V utorok večer bola v interaktívnom spravodajstve ČT24 debata na tému: Končí demokracia v Európe?
Má TA3 a najmä STV (RTVS) odvahu na vlastnú revolučnú zmenu a vie-nevie, alebo: chce-nechce vedieť, čo je interaktivita vo verejnom mediálnom priestore „verejnoprávnej“ televízie a rozhlasu?
Deficit demokracie a verejnoprávnosti v RTVS (spravodajstvo a publicistika) je významný aj z pohľadu, že tak veľmi a „úprimne“ chceme naučiť mládež samostatne kriticky myslieť, tvoriť a dotvárať svoj názor na veci verejné…
Dôveryhodnosť toho, čo chceme v rámci občianskej náuky a etiky učiť a vzdelávať naše deti a mládež, je práve na charaktere, správaní sa a etike RTVS, ktorá sa odráža v jej programovej ponuke RTVS a spôsoboch prezentácie hodnôt, ktoré majú naše deti a mládež preberať, prijímať a zvnútorňovať si ich…
Ide o etiku verejnoprávnej RTVS.
Nech si z toho „guláša“ vyberie kto chce a čo chce (hoc aj po odsekoch alebo vôbec nič).
O tieto témy spravidla nie je čitateľský záujem. Teraz je na programe dňa, prečo vražedný incident v Blave vyvolal vo verejnom priestore a na sociálnych sieťach negatívne konotácie vo vzťahu k faktu, že zabijakom a vrahom nášho „nevinného Slováka“ nebol Slovák, ale občan SR indického pôvodu (lebo imigranti, azylanti a tí ostatní… a islamský terorizmus).
Islamu a cudzincom z iných civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov nedôverujem tiež. Dôveru k nim si budujem postupne a v závislosti na ich správaní.
Ale to nie je xenofóbia ani islamofóbia a ani nedôvodný predsudok. Prvotný predsudok je normálny a prirodzený. je dôležitý a správny.
Zo strany najmä liberálnych „demokratov“ a slniečkárskych ľudsko-právnych organizácií a aktivistov, ide o manipulatívne a odstrašujúce zneužívanie pojmov xenofóbia, rasizmus a homofóbia ako nálepky.
Podľa Cyrila Höschla ide o prirodzenú, zdravú a úplne normálnu reakciu na prijatú a prevzatú osobnú a sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť na racionálnom základe (predseda Českej psychiatrickej spoločnosti Cyril Höschl a výsledky vedeckého výskumu na tému xenofóbia). Takzvaná xenofóbia má ale súvis s reálnym atavizmom, ochrannými a obrannými prvkami voči neznámemu, cudziemu, príznačnými pre celú živočíšnu ríšu, v rámci ich druhov… (prinajmenej ako prvotná prevencia…).
Tu je možnosť prejsť na inú tému:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/cyril-hoschl-vedci-dokazali-ze-ti-kteri-uprchliky-nechteji-nejsou-xenofobove–1757401
Ibaže – označiť len-tak kohokoľvek nálepkou xenofób, rasista, islamofób a nevedieť o týchto pojmoch nič, alebo len povrchne, a zároveň ich zneužívať, rovnako ako Weisenbacherovci značku, nálepku a stigmu homofób, je neetické!
Rovnako neetická je aj Anketa Homofób roka (pripomína Norimberské zákony v praxi, a vykazuje znaky neo fašizmu… ten sa skrýva za liberalizmus).
Homosexuálna a LGBTIQ (…) loby nenávidí heterosexuálov. To nie sú liberáli. Oni sa za liberálov len vydávajú. Neetické!
Ak nemajú argumenty, vystačia si s nálepkou „HOMOFÓB!“ Ľudia sa ich už začínajú báť. A toto ONI chcú. A pseudo homofóbia alebo pseudo xenofóbia sa mení zo strachu na nenávisť. Opakom je homofília a xenofília (neštandardná až chorobná strata osobných ochranných a obranných prvkov reakcií, porucha softvérovej výbavy ľudského jednotlivca s možnými následkami, až hrozbou ujmy na zdraví a živote…).
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Mimochodom – jeden verejne mediálne známy slovenský psychiater (tiež bloger) sa rozhodol, ale to je už aj pre mňa „navyše“, že ľudí Boh nestvoril ako muža a ženu… Mediálny priestor mu poskytuje „nezávislý a slobodný“ (liberálny) Denník N):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/?ref=box
Poznámka k Patarákovmu blogu – už prvá veta je nezmysel. Babylonské zmätenie jazykov pokračuje a mohutnie. Do procesu koncom 40-tych rokov minulého storočia vstúpil s odhalením existencie newspeak a double speak George Orwell…
Každý etablovaný jazyk sa stále vyvíja. Umelé esperanto tiež, ale je okrajový.
Orwellovský jazyk ale vniká a preniká každým živým jazykom. Ako nástroj komunikácie Satana, reálneho alebo imaginárneho majstra poloprávd a lží…
S pojmom „sexuálna menšina“ako s infekčným mémom operuje v mediálnom priestore kde-kto: redaktori, publicisti, odborníci a pseudo odborníci na ľudské práva a pojem sa k radosti LGBTI loby pomaly etabluje v jazykovej praxi…
Ale o tom je memetika, indoktrinácia, mediálna manipulácia a Overtonovo okno.
Dicis et non facis si diabolus non esset mendax et homicida je Ten, čo sa tvári, že nie je ale je najväčší klamár a vrah.
Aj lebo a preto zúri informačná vojna.
No, skúste aj z tohto prídavku vytesniť etický aspekt. 🙂
Bez intenzívneho  vzdelávania a výchovy k etike a etickému správaniu v rámci predškolskej a školskej výchovy nie je možná terapia aj chorej slovenskej spoločnosti na scestí, v mravnom a morálnom rozklade…
Ekonomický aspekt a rast ekonomiky nie sú jediným nástrojom kvality života.
Ozdravenie spoločnosti je možné len návratom k rovnováhe hmotnej (existenčnej) a nehmotnej (existenciálnej) zložky ľudského bytia.
Len taká rovnováha je podmienkou dobre udržateľného života a dobre spravovanej spoločnosti.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Depresia je utrpenie, je dôležité si ho skrátiť, vysvetľuje psychiatrička

Bratislava 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Essi Puranen)   Depresívnymi poruchami trpí na Slovensku asi 13 percent ľudí. "Medzi nimi sú rôzne depresívne poruchy, čiže príčiny sú rôzne," hovorí prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Ľubomíra Izáková. Pri príznakoch ochorenia netreba podľa jej slov podceňovať návštevu odborníka. "Depresia je utrpenie. Dôležité je skrátiť…

Katalánsky líder žiada španielskeho premiéra o dialóg

Barcelona 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Katalánsky líder Carles Puigdemont zaslal španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi list, v ktorom žiada o pokračovanie dialógu medzi Barcelonou a Madridom. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Dialóg by sa mal podľa Puigdemonta uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a katalánsky líder požiadal…

Peter Pellegrini: Záujem Slovákov o Omán rastie, pomohlo by priame letecké spojenie

Maskat 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Záujem Slovákov aj ľudí z okolitých krajín o cesty do Ománu rastie. Možno by preto bolo dobré rozmýšľať o lepšom, priamom leteckom prepojení Slovenska s touto krajinou. Počas svojej aktuálnej pracovnej návštevy Ománu to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter…

Požiare v Španielsku a Portugalsku si vyžiadali najmenej päť obetí

Madrid 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Už najmenej päť mŕtvych si vyžiadali mohutné lesné požiare v Španielsku a Portugalsku, informovali tamojšie úrady. Telá dvoch mužov objavili v zhorenom donáškovom vozidle v španielskom meste Nigrán v provincii Pontevedra. Zo stredného Portugalska hlásili v nedeľu troch mŕtvych v oblastiach Penacova a…

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb hlási nedostatok krvi, darcovia dnes môžu hromadne pomôcť

Bratislava 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave hľadá darcov krvi. Tej má pre svojich pacientov nedostatok. Darovať ju možno dnes od 8.00 h do 11.00 h v telocvični Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚSCH. "Krvi máme nedostatok, každý, kto ju daruje, môže zachrániť život,"…

Zmeny vo vedení polície: Odchádza prvý viceprezident do Ruska?

Slovensko 16. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)   Vedenie Policajného zboru SR má čoskoro opustiť prvý viceprezident Jaroslav Malík. O konci prvého viceprezidenta sa už podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ šepká dva mesiace, ale až dnes je jeho odchod reálny. Jaroslav Malík totiž podľa zverejnených informácií požiadal svojho nadriadeného policajného…

Taliansko: Dôchodcovia majú financovať nezamestnaných mladých ľudí

Rím 16. októbra 2017 (HSP/DWN/Foto:Pexels)   V Taliansku existujú prvé radikálne návrhy na prerozdelenie peňazí v súvislosti s obrovskou nezamestnanosťou mládeže Alvise Armelliniová z DPA poskytla zaujímavú správu o probléme pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku. Populárne rozhlasové vysielanie v Taliansku vychádza z dobre známeho filmu "No Country for Young…

AP zverejnila tajomný zvuk, ktorý mal spôsobiť zdravotné problémy amerických diplomatov na Kube

USA 16. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR-Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel via AP)   Agentúra The Associated Press zverejnila vo štvrtok krátku časť audionahrávky, ktorá je označená za zvuk súvisiaci s poškodením zdravia pracovníkov amerického veľvyslanectva. Zvuk mal údajne poslúžiť na sériu útokov na amerických diplomatov. Najmenej 22 amerických diplomatov a členovia ich rodiny…

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa pustil do politikov EÚ: "Choďte do riti! Ste banda debilov!"

Manila 16. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Filipínsky prezident Rodrigo Duterte si rozhodne nedáva servítku pred ústa. V reakcii na pohrozenie Bruselu, že Filipíny môžu byť vylúčené z OSN, politikom Európskej únie adresoval tieto slová: "Choďte do riti! Ste banda debilov," vyhlásil Duterte. Filipínsky prezident sa vyhráža, že do 24 hodín…

Pravdepodobne posledný predvolebný prieskum v BBSK - preferencie kandidátov na predsedu

Banská Bystrica 16. októbra 2017 (HSP/Foto:VISIT BB)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia   Spoločnosť VISIT BB uskutočnila v dňoch 6. 10. – 13. 10. 2017 súkromný prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výber vzorky…

Utajená stránka vojny v Sýrii, výhliadky v rozpore s okolnosťami

Damask 16. októbra 2017 (HSP/RusVesna/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Portál RusVesna publikoval analýzu sýrskeho vojensko-politického experta Abbása Hamzu o viacerých zaujímavých aspektoch posledného diania v Sýrii. Podľa posledných informácii zo sýrskych zdrojov, niekoľko stoviek teroristov z ISIS a iných protiasadovských organizácii prekročilo v posledných hodinách sýrske hranice a uniklo na územie Izraela,…

Angličanke zakázali predávať hrnčeky s templárskym motívom. Dôvod, ako už stále častejšie, možná urážka moslimov

Londýn 16. októbra 2017 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Britská predajkyňa kníh Tina Gayle sa dočkala zákazu svojho pouličného stánku na Loughboroug Market, nakoľko ako upomienkové predmety predávala hrnčeky s templárskymi motívmi. Miestna radnica požiadala 56-ročnú Tinu Gayle, aby hrnčeky stiahla z predaja, nakoľko obdržala sťažnosť, že hrnčeky môžu byť urážlivé pre moslimov. Keď Gayle…

Do rozprávky Lokomotíva Tomáš a priatelia majú pribudnúť nové postavičky, aby priniesli rozmanitosť

Svet 16. októbra 2017 (HSP/The Sun/Foto:Wikipedia)   Rozprávka Lokomotíva Tomáš bude zahŕňať viac ženských a zahraničných postáv na odporúčanie OSN Mattel, výrobca hračiek, ktorý vlastní značku Lokomotíva Tomáš, chce v budúcom roku pridať dve hlavné postavy do detskej rozprávky. Nia a Rebecca sa objavia v každej epizóde a pomôžu odstrániť rodovú…

"Filigránska práca": ako ruské vojská využijú útočné bezpilotné lietadlá

Moskva/Damask 16. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vitaly Ankov)   Počas vojenskej operácie v Sýrii ruské vojenské letectvo aktívne používa bezpilotné lietadlá - na monitorovanie, hliadkovanie a ďalšiemu prieskumu cieľov. Pritom kampaň v SAR ukázala, že letectvo potrebuje bezpilotné lietadlá, ktoré sú schopné zlikvidovať protivníka. Sféra používania V súčasnej chvíli ruská armáda nemá útočné…

Rybáriková: "Mrzí ma, že vo finále ma limitovalo zranenie slabín

Linz 165. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tim Ireland)   Rybárikovú limitovalo zranenie slabín Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela vo finále dvojhry na halovom turnaji WTA v Linzi. Ako nasadená jednotka prehrala s dvojkou "pavúka" Češkou Barborou Strýcovou 4:6, 1:6. Zverenka trénera Petra Hubera nevyužila šancu na zisk piateho singlového titulu na WTA Tour…

Psychológ Philip Zimbardo: Môžu za krízu dnešných mužov počítačové hry?

Svet 16. októbra 2017 (HSP/reflex/Foto:Pexels)   Jeden z najslávnejších žijúcich psychológov, Philip Zimbardo, profesor Standfordskej univerzity, vydal s Nikitou D. Coulombovou knihu „Odpojený muž“ s podtitulom „Ako technológie pripravujú mužov o mužstvo a čo s tým“ Zimbardo, autor prevratného Stanfordského väzenského experimentu z roku 1971 a kníh Luciferov efekt a Moc a zlo poskytol pre český portál reflex rozhovor na…

Putinove Rusko sa môže javiť viac slniečkárska krajina ako Trumpove USA

Moskva 16. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   "V súčasnosti je tradičný islam neoddeliteľnou súčasťou duchovného života našej krajiny. Jeho humanistické hodnoty, rovnako ako hodnoty iných tradičných náboženstiev, učia milosrdenstvu, spravodlivosti a starostlivosti o svojich blízkych a všetko toto si vysoko ceníme.“ Toto nie sú slová Angely Merkelovej, ani mimovládneho aktivistu…

Vodcu militantov a hľadaného teroristu zabili v meste Marawi

Manila 16. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bullit Marquez)   Filipínske bezpečnostné zložky informovali dnes o zabití hľadaného teroristu a vodcu militantnej skupiny napojenej na Islamský štát (IS), ktorá v máji obsadila juhofilipínske mesto Marawi. Isnilon Hapilon a Omarkhayam Maute boli poslednými vodcami skupiny ázijských islamistov, ktorá sa s rukojemníkmi zabarikádovala v tamojšej…

TopSpeed

Zákaz spaľovacích motorov v Paríži od r. 2030!

0

Francúzi po afére dieselgate čoraz častejšie prezentujú svoju víziu pre budúcnosť s nižšími emisiami. Prvým plánom bol zákaz predaja automobilov so spaľovacími motormi na území Francúzska od roku 2040. Najnovšie ich chcú na územi Paríža od roku 2030 úplne zakázať! Prohibícia sa nebude týkať iba predaja nových áut so spaľovacími…

RacingWheels Day 18 vyšiel na jednotku

2

Je len málo vecí, ktoré poteší milovníka rýchlej jazdy viac ako deň strávený na okruhu. Navyše keď ešte aj počasie praje a rovnakom mieste sa zíde kopa ľudí s rovnakým koníčkom. Osemnáste pokračovanie RacingWheels Day bolo presne také, krásny jesenný deň, teplota asi 20°C a Slovakia Ring otvorený len preto, aby ste si…

České diaľnice zadarmo? Všetky nie, no až 180 km áno

3

Koncom tohto roka sa naši pohlavári pomaly chvália, že tento rok pridali rekordné množstvo úsekov diaľnic, a k tomu nezvýšili poplatky za užívanie týchto ciest. V Čechách je situácia trochu iná. Majú bohatšiu sieť diaľnic, mnoho z nich rekonštruujú a pod. Najväčšia zmena je, že čoskoro budú môcť ľudia využívať…

Brutálne zrýchlenie športových sedanov/kombi v akcii! Kto vyhrá?

4

Zrýchlenie na 100 km/h pod 4 sekundy v „rodinných“ autách? Dnes žiadna utópia. Pár rokov dozadu to dokázali len superšporty. Dnes to pokoria aj kombíky a sedany vyššej strednej triedy. Navyše, Tesla to zvládne za menej ako 3 sekundy! Chalani z CarWow raketový elektromobil postavili proti triu nemeckých konkurentov s vyšperkovanými benzínovými motormi.…

Ako funguje ABS? Elektronický asistent brzdových systémov? I. časť

6

Brzdové systémy už dávno nepracujú na základe čistej mechaniky a princípov fyziky. Už vyše 30 rokov sa do procesu brzdenia pletie aj elektronika, ktorej hlavným cieľom je uľahčiť vodičovi brzdenie, skrátiť brzdnú dráhu auta na minimum, a pritom zabezpečiť maximálnu možnú mieru ovládateľnosti. V tomto seriály si predstavíme elektronické asistenty…

Výhody elektrických áut? Toto je 5 podstatných benefitov

24

Elektromobily postupne nahrádzajú konvenčné spaľovacie motory. Aj keď majorite z nás bude ľúto za klasickým zvukom agregátu, výhody elektrických áut sú podstatné. Nielen na poli efektivity, ale aj z hľadiska výkonu a „fun“ faktora za volantom. V tomto článku nebudem riešiť spotrebu a zdroje, z ktorých svet vyrába elektrinu pre „zelené“…

KAMzaKRÁSOU

Diétne avokádo: Zdravá pochúťka alebo ďalší výmysel?

0

Avokádo sa stalo takou veľkou súčasťou modernej potravinárskej kultúry, že existujú reštaurácie, ktoré sa venujú len tomuto zelenému zázraku. Existuje však spôsob, ako zlepšiť jeho dokonalosť? Zrejme áno. Diétne avokádo uzrelo svetlo sveta a tak je čas sa zamyslieť. Prišli pestovatelia s niečím prevratným alebo je to len ďalší reklamný…

Je zdravšie arašidové alebo mandľové maslo?

0

Orechové nátierky sa považujú za najzdravšie potraviny vôbec. Zdravé maslá alebo nátierky môžeme vyrábať z rôznych orechov. Medzi najchutnejšie určite patrí arašidové alebo mandľové maslo. Arašidová pochúťka je nám známa, či už z amerických filmov a receptov alebo z našich obchodov so zdravou výživou. Donedávna hrala táto orechová nátierka u…

Ako sa zbaviť herpesu a oparu na perách? Tieto triky, by ti nenapadli!

2

Opar alebo herpes sa na perách zvyčajne tvorí úplne nenápadne a tvári sa neškodne. V prvom rade môžete pociťovať jemné svrbenie, ktoré postupne začne vyúsťovať to červeného opuchu a nakoniec z neho môže vzniknúť nepekne vyzerajúci hnisavý pľuzgier. Opar alebo herpes vzniká z dôvodu infekcie, ktorá sa šíri prostredníctvom vírusov z človeka na človeka - hlavne…

Nepoužívaš ochranný faktor celoročne? Toto hrozí tvojej pleti!

0

Je veľmi dôležité chrániť pokožku počas celého roka. Existuje toľko výhod používania opaľovacieho krému, že sa vám o tom ani nesnívalo. Naozaj! Opaľovací krém by mali používať všetky vekové kategórie. Avšak aká je pravda? Existuje príliš veľa ľudí, ktorí nepoužívajú ochranu pred UV žiarením počas celého roka. No viete prečo používať krémy,…

Intolerancia laktózy verzus alergia na mlieko: Je v tom rozdiel?

0

Neznášanlivosť laktózy patrí medzi veľmi časté potravinové intolerancie. Tento zdravotný problém je často zamieňaný či spájaný aj s alergiou na mlieko. Ide pritom o dve odlišné diagnózy, ktoré sa líšia hlavne pôvodom ochorenia. Rovnako sú rozdielne aj možnosti liečby a v niektorých prípadoch i samotné príznaky zdravotného problému. Prečítajte si, čím sa intolerancia laktózy a alergia…

Pripálená žehlička? Takto ju bezproblémovo vyčistíš!

1

Žehlička je neodmysliteľný pomocník v každej domácnosti. Každý týždeň vyžehlíme množstvo prádla a pokojne sa vám môže stať malá nehoda. Nie jednému z nás sa stalo, že sme prešli po obrázku na tričku a problém je na svete. Pripálená žehlička ešte neznamená koniec sveta. Existuje pár skvelých trikov, ako všetko…

TopDesať

10 tajomstiev, ktoré sa skrývajú za tými najväčšími magickými trikmi

0

Všetkých nás (nielen) ako deti fascinovali magické triky predvádzané tými najväčšími iluzionistami, z ktorých stojí za spomenutie minimálne Copperfield, či Houdini, ak zájdeme ešte ďalej do minulosti. A určite sme si všetci minimálne raz povedali "Ako to spravil?!". Nuž, odpoveď na túto otázku je často omnoho jednoduchšia, než sa môže…

Tekvica ako plátno? Umelec do nich vyreže takmer čokoľvek

0

Blíži sa sviatok Všetkých svätých a spoločne s ním aj Halloween a tekvica. Ľudia, ktorí tento sviatok oslavujú, rozmýšľajú akým kostýmom a dekoráciami zapôsobia na svojich kamarátov či susedov. K tomuto sviatku určite patrí aj tekvica. Veď to poznáš, vyrežeš ústa, oči a nos, do vnútra vložíš sviečku a strašidlo,…

Deň D: Vzácne zábery z druhej svetovej vojny

0

Operácia Neptún, známa aj ako Deň D alebo vylodenie v Normandii, bola kľúčovou operáciou spojeneckých síl počas druhej svetovej vojny. 6. júna 1944 sa uskutočnilo najvýznamnejšie obojživelné vylodenie v histórii. Až do tejto chvíle sa nacistickému Nemecku darilo dobíjať nové a nové územia v Európe. Padlo Francúzsko a Hitler obrátil…

10 hudobných žánrov, ktoré (bohužiaľ alebo vďaka bohu) postupne vymreli

0

Všetko dobré alebo zlé sa jedného dňa skončí a hudobné trendy nie sú výnimkou. V tomto článku sa pozrieme na 10 hudobných žánrov, o ktorých dnes už niet ani chýru ani slychu. V tomto zozname nájdeš 10 najvýznamnejších hudobných žánrov, ktoré (v niektorých prípadoch bohužiaľ, v iných vďaka bohu) už určite nezačuješ z rádia. Každý z týchto žánrov…

10 fotografií naháňajúcich hrôzu, na ktoré sa nebudeš môcť prestať pozerať

0

Všetci to poznáme. Niektoré fotografie nám síce naháňajú hrôzu, no napriek tomu na ne nemôžeme prestať zízať. Jednoducho je na nich niečo tak zvrátene magické, čo nás priťahuje. Tajomstvo úspechu týchto konkrétnych 10 fotografií spočíva v tom, že v podstate ide o úplne obyčajné a bežné veci, ktoré nejakým zázrakom…

Neuveriteľná premena len vďaka novému účesu

0

Niektorí chlapi sa o seba starajú, aby vyzerali dobre, iní zasa strávia nekonečné hodiny v telocviční a nájde sa aj taký extrém (teda aspoň podľa nás), keď chlapi navštevujú soláriá. My ti však dnes ukážeme niečo úplne iné. Títo chlapi sa rozhodli pre nový účes. Vtedy nastala neuveriteľná premena týchto…