• Sloboda prejavu a súdna moc – občiansky názor – šokujúce odhalenia – ako sa robí tajný dohľad nad nepohodlnými občanmi aby prehrali súdny spor – bude ďalšia vražda?

  Publikované 19.10. 2018 o 11:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Má na Slovensku zmysel žaloba na ochranu osobnosti, keď samosudkyňa odmietne vypočuť korunného svedka len z dôvodov jeho údajnej nedôveryhodnosti? Keď samotná sudkyňa svojvólne zamietne akékoľvek doplňovacie návrhy a zoberie Vám slovo ak sa začnete brániť??? Alebo je to manéver štátu a tajných služieb ako umlčať PRAVDU? Tento blog píšem s upozornením, že v žiadnom prípade nepôjde o ohováranie sudkyne alebo urážanie súdu, ale využívam svoje ústavné práva na slobodu prejavu.

  Na úvod si dovoľujem upriamiť pozornosť na stránky Ústavného súdu k otázke slobody prejavu a súdnej moci, citujem:

  „Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov – sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle a je zároveň aj jednou zo základných podmienok pokroku (a vôbec existencie) demokratickej spoločnosti a sebarealizácie (rozvoja) každého jednotlivca.“

  V praxi by to malo znamenať, že nikto by nemal byť trestaný za svoj názor a prezentovanie svojích myšlienok i keď sa dotýkajú kritického pohľadu na priebeh súdnych konaní.

  „Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov – sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle a je zároveň aj jednou zo základných podmienok pokroku (a vôbec existencie) demokratickej spoločnosti a sebarealizácie (rozvoja) každého jednotlivca.“

  Je len na škodu, že Slovensko nemá doposiaľ vybudovanú sieť pre šírenie slobody prejavu pre radových občanov prostredníctvom verejnoprávnych inštitúcii tak aby každého počulo celé Slovensko, ak o to požiada.

  -/-

  Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832

  „Iba vtedy si hoden pravdy a žitia, keď sa biješ o nich deň čo deň.“

  -/-

  „Slobodou prejavu sa človeku umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory.7 Ochrana slobody prejavu je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Sloboda prejavu je nevyhnutná pre demokraciu a pre tvorbu slobodnej verejnej mienky v otvorenej spoločnosti. Sloboda prejavu je taktiež nástrojom hľadania pravdy, nástrojom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov.“

  Len si predstavte keby na Slovensku existovala relácia podobná tej švajčiarskej ARÉNE v ktorej by občania mohli slobodne dikutovať o prešľapoch sudcov. Podľa verejnej mienky by sa znížila korupcia na súdoch najmenej o polovicu a o polovicu by narástla dôvera verejnosti k sudcovskému stavu.

  -/-

  Henri Fréderic Amiel, švajčiarsky filozof 1821 – 1881

  „To, čo vládne ľuďom, je strach z pravdy.“

  -/-

  „Všeobecne ku vzťahu slobody prejavu a ochrany osobnosti

  Pri dokazovaní a následnom rozhodovaní, či konkrétnym prejavom došlo k zásahu do práv na ochranu osobnosti, je potrebné vždy starostlivo rozlišovať medzi skutkovými tvrdeniami a hodnotiacimi úsudkami. Každý prejav sa vo svojej podstate totiž týka buď skutkového tvrdenia (faktu, informácie), alebo hodnotiaceho úsudku (názoru, myšlienky). Niekedy prejav môže zahŕňať skutkové tvrdenie aj hodnotiaci úsudok, inokedy sa môže obmedziť len na skutkové tvrdenie alebo len na hodnotiaci úsudok. Na rozdiel od hodnotiacich úsudkov, ktoré majú subjektívny charakter a nemôžu byť predmetom dokazovania, 23 majú skutkové tvrdenia objektívnu povahu a je možné ich objektívne verifikovať“

  Viac….

  Len si predstavte, keby sme mohli podrobne diskutovať vo verejnoprávnej telvézie o týchto veciach, ktoré v tomto blogu môžem len naznačiť, inak by bol tak dlhý, že by ho nikto nedočítal

  -/-

  Bertolt Brecht, nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 – 1956

  „Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.“

  -/-

  Prvostupňový rozsudok

  Kedže ide o rozsudok prvého stupňa, proti ktorému je možné podať odvolanie, tieto moje tvrdenia sú zatiaľ relevantné v hladaní pravdy, ktorú potvrdí, alebo nepotvrdí až konečné a právoplatné rozhodnutie poslednej inštancie v reťazci súdnictva, čo môže trvať až 10 rokov!!!!.

  Odhalenie pravdy

  Podľa § 11 občanského zákoníka každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. K porušeniu práva na ochranu osobností postačuje len zásah, vyvolanie následov není podmienkou.

  Z judikatúry:

  R.č. 53/2010 Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah spôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosť a dôstojnosť v spoločnosti

  Podľa § 13 občanského zákoníka každá (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

  Z judikatúry:

  R.č. 32/1978 – Na úspešne uplatnenia práva na ochranu osobnosti sa nevyžaduje vyvolanie následkov, ale stačí, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva, chránené ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka.

  Je legitímne domáhať sa primeraného zadosťučinenia v zmysle ustanovení o ochrane osobnosti § 11 až 16 OZ aj za protiprávne konanie, následkom ktorého boli porušené základné práva: právo na dôstojnosť, právo na súkromie a rodinný život, nakoľko slovíčkom „najmä“ sa rozširuje okruh hodnôt výslovne uvedených v zákone (V ods. 2 § 13 OZ v jeho prvej vete je použitý pojem najmä …, čo značí, že predpokladom pre priznanie práva na nemajetkovú ujmu v peniazoch môže byť aj iný ako tam uvedený, t.j. porovnateľný aspekt.), politické práva a nakoľko ochrana základných práv vychádza z dôstojnosti ako základnej normy, ktorá má absolútnu hodnotu, a je prítomná vo všetkých ľudských právach.

  Z judikatúry:

  Zborník III (s.172n) Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené ustanoveniami § 11 a násl. Občianskeho zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo iba o nedbalé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Neoprávneným zásahom môže byť i pravdivé tvrdenie, ktoré sa dotýka intímnej sféry života občana, pretože tá je rovnako chránená ustanoveniami § 11 OZ ako jedna nie z menej významných zložiek osobnosti človeka, potrebná na jeho rozvoj a na uplatnenie občana v spoločnosti. Intímnu sféru netvorí len intímny život občana v najužšom zmysle, ale aj rodinný život.

  Podstata príbehu

  V roku 2012 boli porušené moje práva na „rodinný život“ vlastnou manželkou. Podozrievam, že ju presvedčili „tajné služby“ k spolupráci na mojú likvidáciu ako nepohodlného rebela – bojovníka za slobodu prejavu od roku 1991. Kým som „rozuzlil“ kto je pôvodcom rozvratu rodiny, ubehli dva roky (verte mi, že to není jednoduché ak sa všetci pretvarujú a hrajú divadlo). V roku 2014 som podal žalobu na ochranu osobnosti proti svojej manželke, z podozrenia, že zámerne sabotovala rodinný rozpočet s cielom rozvrátiť rodinu a získať syna na svoju stranu, aby zo mňa mohla spraviť „bezdomovca“ (samozrejme s podozrením riadeného „tajného dohľadu nad občanmi“) pričom použila zákerné metódy „ohovárania“ spoza chrbta a do tejto špinavej hry zapojila celú rodinu (samozrejme za finančné výhody pre nich). Akcia mala jediný cieľ – zabrániť mi zúčastniť sa politickej súťaže. (už v r. 1991 som založil HSP – čitateľ už vie z predošlých blogov)

  Konanie na OSBAIV dostalo spisovú značku 10C18/2004 a bola pridelená „vraj náhodným systémom“ sudkyňa JUDr. Miriam Oswaldová.

  Od samého počiatku sa sudkyňa javila jako zaujatá, tak som podal námietku zaujatosti, ktorú sama zamietla. Je to energická a nekompromisná žena, ktorá súcitila s mojou manželkou a jej divadelným predstavením skaladajúceho sa za „údajne“ moje previnenie usvedčujúce len plačúcu nešťastnou manželku. To malo vytvoriť dojem, že pravda je na jej strane a môj návrh je samý výmysel. Žiaden dôkaz o opaku totiž nerpedložila i keď ja som každé slovo podoprel dôkazmi, zaprotokolovanými trestnými oznámeniami od únosu maloletého až po poškodení jeho dzravia týraním vlastnou matkou (krkavčou matkou)

  Není podstatou tohoto blogu aby som odpisoval a popisoval príbeh, ten som žurnalizoval ako každý môj súdny proces na webe.

  Link: www.koloseo.info/sudy/10C18

  Třeba len povedať, že počas vlečúcich sa rokoch najviac utrpel môj syn Michal, ktorý cielenou samotou zo strany matky a násilným odlúčením od otca (uniesla ho ako maloletého bez môjho súhlasu) vážne psychicky ochorel a dozerajúca prokuratorka (chvála Bohu, že nebola zapojená do špinavej hry) zrušila zamietnutie moho trestného oznámenia a uložila vyľšetrovateľovi aby vo věci ďalej konal a rozhodol.

  V odôvodnení sa uvádza, že moja sťažnosť proti zamietnutému uzneseniu je dôvodná, nakoľko podľa môjho názoru došlo k spáchaniu trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby s násladkami ťažkého poškodenia zdravia s diagnózou F23,1, F20,0, potopm čo ho navštívil syn Michal 28.07.2018   má podozrenie, že trestný čin spáchala jeho Matka Daniela, ktorá si musela byť vedomá, že v dôsledku odlúčenia syna od otca dôjde u syna k závažnému ochoreniu. Poukazuje na prepúštaciu správu z nemocnice vo Viedni, v ktorej sú opísané diagnózy syna Michala Molnára. Dôkaz: Sťažnosť proti uzneseniu.

  Začiatkom tohoto roku som požiadal súd o rozšírenie petitu žaloby aj a odôvodnením, že plynutím času sa situácia podstatne zmenila a preto je potrebné rozšíriť v zmysle CSP petit žaloby. Sudkyňa uznesením rozšírenie petitu a zmenu žaloby zamietla s odôvodnením – o.i. z úsporných dôvodov.

  18.10.2018 sa konalo posledné pojednávanie, sudkyňa sa javila veľmi podráždene, skákala mi do prednesu, nedovolila mi plynulú reč, napomínala, hrozila pokutou, hrozila vykázaním z miestnosti za to, že som sa zameral na ohrozené zdravie môjho syna, dokonca použila v rozčúlení slovný výraz v podobe – zdravie Vášho syna není predmetom tohoto konania….. Žiadal som vypočuť svedka, ktorý sedel na chodbe před pojednávacou miestnosťou, ktorý by usvedčil žalovanú z klamstiev a úmyslu. Uznesením to zamietla, zase z úsporných dôvodov (mala vyhradený čas na nástenke od (10-11.30 hod). Všetky moje návrhy zmietla zo stola a vyzvala nás k záverečnej reči. Počas môjho záverečneho prednesu mi neustále skákala do rečí, vyhrážala sa pokutou, vykázaním a nedovolila upriamiť pozornosť, že ide o život môjho syna, ktorý je v smrteľnom ohrození konaním žalovanej.

  Žalovaná zahrala divadielko plačúcej nešťastnej už bývalej manželky, ktorá chvejúcim hlasom sa zajaktávajuco zmohla len na slová „trvám na tom aby súd návrh v celom rozsahu zamietol“.

  Následne sudkyňa po krátkej porade (mala to vopred pripravené dokonca aj rozsudok napísaný) vyhlásila rozsudok a celý môj návrh z a m i e t l a .

  www.koloseo.info/sudy/rd10C18

  Prečo je nevyhnutná POROTA

  Vôbec som nemal možnosť vyrozprávať príbeh, súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov, ktoré viedli k porušeniu mojích práv chránených občianským zákonnikom, zákonom o rodine, ústavnými právami – právo na rodinný život, právo zúčastniť sa na výchove svojích detí a ďalšie práva podľa § 13 občanského zákoníka každá (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

  Samosudkyňa mi nedovolila z „úsporných“ dôvodov (navonok pre krátkosť času) vypočuť korunného svedka, vyhodnotiť dôkaznu situáciu a znalecké posudky o ublížení na zdraví môjmu synovi vinou žalovanej, ktorá konala v rozpore nielen s dobrými mravmi a obetovala syna, jeho zdravie aj na politické ciele.

  Ochrana zdravia môjho syna bola sudkyni „ukradnutá“

  Ak by bola POROTA nemohlo by sa stať, že nemôžem vyrozrpávať príbeh, ktorý ako jediný zdroj informácii dokáže v mysli porotcov pospájať súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov, ktoré viedli k porušeniu mojích práv, ale hlavne a najmä by sa nemohlo stať, že v žalobe na ohcranu osobnosti zmysle § 11 občanského zákoníka každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. K porušeniu práva na ochranu osobností postačuje len zásah, vyvolanie následov není podmienkou.

  Všetko čo je tajné sa dá zneužiť 

  Verejnosť nevie, že všetci, od vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu majú takzvané pracovné spisy, do ktorých si zakladajú „tajné“ věci tak aby protistrana o nich nevedela.

  Z mojích skúsenosti a množstvo prehratých sporov vyplýva, že tieto tzv. „pracovné spisy“ boli a aj sú zneužité, nakoľko tajné služby tam dodali materiály, ktoré krivo usvedčujú jednu strany z „viny“ pričom tá strana sa nemôže k týmto tzv. „dôkazom“ vyjadriť, lebo sú tajné!!!!

  TOTO SA MUSÍ ODSTRÁNIŤ

  Mám dôvodné podozrenie, že „tajné služby“ dodali do pracovného spisu „videonahrávku“ ktorá bola vyhotovená ako následok prvotnej príčiny a tým sa skreslilo celé meritum věci a preto sudkyňa konala zaujato, mňa videla vinného a manželku ako nevinnú!!! Ale ja som sa nemohol k tomu vyjadriť, lebo navonok sa tento dôkaz neprezentuje jako existujúci!!!! To je justičný PODVOD na občanoch!!!

  Ja viem aké to bolo „video“, ale práve to video nemá s meritom věci nič spoločné, je to video, ktoré bolo vyhotovené pre výlučne súkromnu moju vlastnú potrebu a časovo dávno po odohratých skutočností, preto sa súdny proces naťahoval viac jako 3 roky, aby sa toto video (upravilo) a použilo v pracovnom spise sudkyni a bola dokonca aj ona „oklamaná“, lebo tento dôkaz sa získal krádežou z môjho počítača nelegálne a všeobecne platí, že takýto dôkaz nemá právnu silu. Preto bol uložený do pracovného spisu aby som nemohol oponovať, vyjadriť sa k nemu, nielen k jeho pravidovosti ale ej možnej úpravy – dnes není problém animačne „dorobiť“ tvár, pozadie, prostredie aby sa zmenila vizuálna hodnota obrazovej časti.

  Preto je vymožiteľnosť práva v nedohľadne a preto vládne brutálny kapitalizmus, zlodejina, lebo štát bojuje aj proti vlastným občanom prekrúcavaním faktov a to tajným a netransparentným spôsobom.  

  Opäť dávam za pravdu knihe Eduarda Hakla „Odhalenie SIS Slovenskej informačnej služby v ktorej opisuje podobné praktiky prenasledovania nepohodlných osôb.

  Opeť dávam za pravdu Občianskému tribunálu ktorý bojuje aby TRVS bola trasparentnou občianskou inštitúciou a prídem na protest 17.11.2018 pre budovu RTVS, viď moje blogy za vytvorenie TV relácie ARENA v ktorej by sa takéto prípady zverejňovali tak jako som písal v mojom blogu

  https://blog.hlavnespravy.sk/5735/mimoriadna-sprava-dnes-t-j-sobota-2-juna-2018-o-1145-som-sa-stretol-osobne-s-generalnym-riaditelom-rtvs-jaroslavom-reznikom-v-obchodnom-centre-cubikon-ako-to-dopadlo/

  Aj na FB

  https://www.facebook.com/events/1499289383549479/

  Pripojte sa!

   Ako kandidát na prezidenta budem žiadať zavedenie poroty do každého súdneho procesu v ktorom sa bude jednať o podozrenie z porušovania ľudských práv intrigami a nástražnými systémamy při ktorých je nevyhnutné vyrozprávať celý príbeh a posudzovať všetky súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov při odhalení rafinovanom a sofistikovanom porušovaní práv chránených občianským zákonom na ochranou osobnosti.

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 5. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…