Sloboda prejavu a súdna moc – občiansky názor – šokujúce odhalenia – ako sa robí tajný dohľad nad nepohodlnými občanmi aby prehrali súdny spor – bude ďalšia vražda?

Publikované 19.10. 2018 o 11:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Má na Slovensku zmysel žaloba na ochranu osobnosti, keď samosudkyňa odmietne vypočuť korunného svedka len z dôvodov jeho údajnej nedôveryhodnosti? Keď samotná sudkyňa svojvólne zamietne akékoľvek doplňovacie návrhy a zoberie Vám slovo ak sa začnete brániť??? Alebo je to manéver štátu a tajných služieb ako umlčať PRAVDU? Tento blog píšem s upozornením, že v žiadnom prípade nepôjde o ohováranie sudkyne alebo urážanie súdu, ale využívam svoje ústavné práva na slobodu prejavu.

Na úvod si dovoľujem upriamiť pozornosť na stránky Ústavného súdu k otázke slobody prejavu a súdnej moci, citujem:

„Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov – sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle a je zároveň aj jednou zo základných podmienok pokroku (a vôbec existencie) demokratickej spoločnosti a sebarealizácie (rozvoja) každého jednotlivca.“

V praxi by to malo znamenať, že nikto by nemal byť trestaný za svoj názor a prezentovanie svojích myšlienok i keď sa dotýkajú kritického pohľadu na priebeh súdnych konaní.

„Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov – sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle a je zároveň aj jednou zo základných podmienok pokroku (a vôbec existencie) demokratickej spoločnosti a sebarealizácie (rozvoja) každého jednotlivca.“

Je len na škodu, že Slovensko nemá doposiaľ vybudovanú sieť pre šírenie slobody prejavu pre radových občanov prostredníctvom verejnoprávnych inštitúcii tak aby každého počulo celé Slovensko, ak o to požiada.

-/-

Johann Wolfgang von Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832

„Iba vtedy si hoden pravdy a žitia, keď sa biješ o nich deň čo deň.“

-/-

„Slobodou prejavu sa človeku umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory.7 Ochrana slobody prejavu je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Sloboda prejavu je nevyhnutná pre demokraciu a pre tvorbu slobodnej verejnej mienky v otvorenej spoločnosti. Sloboda prejavu je taktiež nástrojom hľadania pravdy, nástrojom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov.“

Len si predstavte keby na Slovensku existovala relácia podobná tej švajčiarskej ARÉNE v ktorej by občania mohli slobodne dikutovať o prešľapoch sudcov. Podľa verejnej mienky by sa znížila korupcia na súdoch najmenej o polovicu a o polovicu by narástla dôvera verejnosti k sudcovskému stavu.

-/-

Henri Fréderic Amiel, švajčiarsky filozof 1821 – 1881

„To, čo vládne ľuďom, je strach z pravdy.“

-/-

„Všeobecne ku vzťahu slobody prejavu a ochrany osobnosti

Pri dokazovaní a následnom rozhodovaní, či konkrétnym prejavom došlo k zásahu do práv na ochranu osobnosti, je potrebné vždy starostlivo rozlišovať medzi skutkovými tvrdeniami a hodnotiacimi úsudkami. Každý prejav sa vo svojej podstate totiž týka buď skutkového tvrdenia (faktu, informácie), alebo hodnotiaceho úsudku (názoru, myšlienky). Niekedy prejav môže zahŕňať skutkové tvrdenie aj hodnotiaci úsudok, inokedy sa môže obmedziť len na skutkové tvrdenie alebo len na hodnotiaci úsudok. Na rozdiel od hodnotiacich úsudkov, ktoré majú subjektívny charakter a nemôžu byť predmetom dokazovania, 23 majú skutkové tvrdenia objektívnu povahu a je možné ich objektívne verifikovať“

Viac….

Len si predstavte, keby sme mohli podrobne diskutovať vo verejnoprávnej telvézie o týchto veciach, ktoré v tomto blogu môžem len naznačiť, inak by bol tak dlhý, že by ho nikto nedočítal

-/-

Bertolt Brecht, nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 – 1956

„Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.“

-/-

Prvostupňový rozsudok

Kedže ide o rozsudok prvého stupňa, proti ktorému je možné podať odvolanie, tieto moje tvrdenia sú zatiaľ relevantné v hladaní pravdy, ktorú potvrdí, alebo nepotvrdí až konečné a právoplatné rozhodnutie poslednej inštancie v reťazci súdnictva, čo môže trvať až 10 rokov!!!!.

Odhalenie pravdy

Podľa § 11 občanského zákoníka každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. K porušeniu práva na ochranu osobností postačuje len zásah, vyvolanie následov není podmienkou.

Z judikatúry:

R.č. 53/2010 Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah spôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosť a dôstojnosť v spoločnosti

Podľa § 13 občanského zákoníka každá (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Z judikatúry:

R.č. 32/1978 – Na úspešne uplatnenia práva na ochranu osobnosti sa nevyžaduje vyvolanie následkov, ale stačí, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva, chránené ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka.

Je legitímne domáhať sa primeraného zadosťučinenia v zmysle ustanovení o ochrane osobnosti § 11 až 16 OZ aj za protiprávne konanie, následkom ktorého boli porušené základné práva: právo na dôstojnosť, právo na súkromie a rodinný život, nakoľko slovíčkom „najmä“ sa rozširuje okruh hodnôt výslovne uvedených v zákone (V ods. 2 § 13 OZ v jeho prvej vete je použitý pojem najmä …, čo značí, že predpokladom pre priznanie práva na nemajetkovú ujmu v peniazoch môže byť aj iný ako tam uvedený, t.j. porovnateľný aspekt.), politické práva a nakoľko ochrana základných práv vychádza z dôstojnosti ako základnej normy, ktorá má absolútnu hodnotu, a je prítomná vo všetkých ľudských právach.

Z judikatúry:

Zborník III (s.172n) Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené ustanoveniami § 11 a násl. Občianskeho zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo iba o nedbalé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Neoprávneným zásahom môže byť i pravdivé tvrdenie, ktoré sa dotýka intímnej sféry života občana, pretože tá je rovnako chránená ustanoveniami § 11 OZ ako jedna nie z menej významných zložiek osobnosti človeka, potrebná na jeho rozvoj a na uplatnenie občana v spoločnosti. Intímnu sféru netvorí len intímny život občana v najužšom zmysle, ale aj rodinný život.

Podstata príbehu

V roku 2012 boli porušené moje práva na „rodinný život“ vlastnou manželkou. Podozrievam, že ju presvedčili „tajné služby“ k spolupráci na mojú likvidáciu ako nepohodlného rebela – bojovníka za slobodu prejavu od roku 1991. Kým som „rozuzlil“ kto je pôvodcom rozvratu rodiny, ubehli dva roky (verte mi, že to není jednoduché ak sa všetci pretvarujú a hrajú divadlo). V roku 2014 som podal žalobu na ochranu osobnosti proti svojej manželke, z podozrenia, že zámerne sabotovala rodinný rozpočet s cielom rozvrátiť rodinu a získať syna na svoju stranu, aby zo mňa mohla spraviť „bezdomovca“ (samozrejme s podozrením riadeného „tajného dohľadu nad občanmi“) pričom použila zákerné metódy „ohovárania“ spoza chrbta a do tejto špinavej hry zapojila celú rodinu (samozrejme za finančné výhody pre nich). Akcia mala jediný cieľ – zabrániť mi zúčastniť sa politickej súťaže. (už v r. 1991 som založil HSP – čitateľ už vie z predošlých blogov)

Konanie na OSBAIV dostalo spisovú značku 10C18/2004 a bola pridelená „vraj náhodným systémom“ sudkyňa JUDr. Miriam Oswaldová.

Od samého počiatku sa sudkyňa javila jako zaujatá, tak som podal námietku zaujatosti, ktorú sama zamietla. Je to energická a nekompromisná žena, ktorá súcitila s mojou manželkou a jej divadelným predstavením skaladajúceho sa za „údajne“ moje previnenie usvedčujúce len plačúcu nešťastnou manželku. To malo vytvoriť dojem, že pravda je na jej strane a môj návrh je samý výmysel. Žiaden dôkaz o opaku totiž nerpedložila i keď ja som každé slovo podoprel dôkazmi, zaprotokolovanými trestnými oznámeniami od únosu maloletého až po poškodení jeho dzravia týraním vlastnou matkou (krkavčou matkou)

Není podstatou tohoto blogu aby som odpisoval a popisoval príbeh, ten som žurnalizoval ako každý môj súdny proces na webe.

Link: www.koloseo.info/sudy/10C18

Třeba len povedať, že počas vlečúcich sa rokoch najviac utrpel môj syn Michal, ktorý cielenou samotou zo strany matky a násilným odlúčením od otca (uniesla ho ako maloletého bez môjho súhlasu) vážne psychicky ochorel a dozerajúca prokuratorka (chvála Bohu, že nebola zapojená do špinavej hry) zrušila zamietnutie moho trestného oznámenia a uložila vyľšetrovateľovi aby vo věci ďalej konal a rozhodol.

V odôvodnení sa uvádza, že moja sťažnosť proti zamietnutému uzneseniu je dôvodná, nakoľko podľa môjho názoru došlo k spáchaniu trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby s násladkami ťažkého poškodenia zdravia s diagnózou F23,1, F20,0, potopm čo ho navštívil syn Michal 28.07.2018   má podozrenie, že trestný čin spáchala jeho Matka Daniela, ktorá si musela byť vedomá, že v dôsledku odlúčenia syna od otca dôjde u syna k závažnému ochoreniu. Poukazuje na prepúštaciu správu z nemocnice vo Viedni, v ktorej sú opísané diagnózy syna Michala Molnára. Dôkaz: Sťažnosť proti uzneseniu.

Začiatkom tohoto roku som požiadal súd o rozšírenie petitu žaloby aj a odôvodnením, že plynutím času sa situácia podstatne zmenila a preto je potrebné rozšíriť v zmysle CSP petit žaloby. Sudkyňa uznesením rozšírenie petitu a zmenu žaloby zamietla s odôvodnením – o.i. z úsporných dôvodov.

18.10.2018 sa konalo posledné pojednávanie, sudkyňa sa javila veľmi podráždene, skákala mi do prednesu, nedovolila mi plynulú reč, napomínala, hrozila pokutou, hrozila vykázaním z miestnosti za to, že som sa zameral na ohrozené zdravie môjho syna, dokonca použila v rozčúlení slovný výraz v podobe – zdravie Vášho syna není predmetom tohoto konania….. Žiadal som vypočuť svedka, ktorý sedel na chodbe před pojednávacou miestnosťou, ktorý by usvedčil žalovanú z klamstiev a úmyslu. Uznesením to zamietla, zase z úsporných dôvodov (mala vyhradený čas na nástenke od (10-11.30 hod). Všetky moje návrhy zmietla zo stola a vyzvala nás k záverečnej reči. Počas môjho záverečneho prednesu mi neustále skákala do rečí, vyhrážala sa pokutou, vykázaním a nedovolila upriamiť pozornosť, že ide o život môjho syna, ktorý je v smrteľnom ohrození konaním žalovanej.

Žalovaná zahrala divadielko plačúcej nešťastnej už bývalej manželky, ktorá chvejúcim hlasom sa zajaktávajuco zmohla len na slová „trvám na tom aby súd návrh v celom rozsahu zamietol“.

Následne sudkyňa po krátkej porade (mala to vopred pripravené dokonca aj rozsudok napísaný) vyhlásila rozsudok a celý môj návrh z a m i e t l a .

www.koloseo.info/sudy/rd10C18

Prečo je nevyhnutná POROTA

Vôbec som nemal možnosť vyrozprávať príbeh, súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov, ktoré viedli k porušeniu mojích práv chránených občianským zákonnikom, zákonom o rodine, ústavnými právami – právo na rodinný život, právo zúčastniť sa na výchove svojích detí a ďalšie práva podľa § 13 občanského zákoníka každá (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Samosudkyňa mi nedovolila z „úsporných“ dôvodov (navonok pre krátkosť času) vypočuť korunného svedka, vyhodnotiť dôkaznu situáciu a znalecké posudky o ublížení na zdraví môjmu synovi vinou žalovanej, ktorá konala v rozpore nielen s dobrými mravmi a obetovala syna, jeho zdravie aj na politické ciele.

Ochrana zdravia môjho syna bola sudkyni „ukradnutá“

Ak by bola POROTA nemohlo by sa stať, že nemôžem vyrozrpávať príbeh, ktorý ako jediný zdroj informácii dokáže v mysli porotcov pospájať súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov, ktoré viedli k porušeniu mojích práv, ale hlavne a najmä by sa nemohlo stať, že v žalobe na ohcranu osobnosti zmysle § 11 občanského zákoníka každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. K porušeniu práva na ochranu osobností postačuje len zásah, vyvolanie následov není podmienkou.

Všetko čo je tajné sa dá zneužiť 

Verejnosť nevie, že všetci, od vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu majú takzvané pracovné spisy, do ktorých si zakladajú „tajné“ věci tak aby protistrana o nich nevedela.

Z mojích skúsenosti a množstvo prehratých sporov vyplýva, že tieto tzv. „pracovné spisy“ boli a aj sú zneužité, nakoľko tajné služby tam dodali materiály, ktoré krivo usvedčujú jednu strany z „viny“ pričom tá strana sa nemôže k týmto tzv. „dôkazom“ vyjadriť, lebo sú tajné!!!!

TOTO SA MUSÍ ODSTRÁNIŤ

Mám dôvodné podozrenie, že „tajné služby“ dodali do pracovného spisu „videonahrávku“ ktorá bola vyhotovená ako následok prvotnej príčiny a tým sa skreslilo celé meritum věci a preto sudkyňa konala zaujato, mňa videla vinného a manželku ako nevinnú!!! Ale ja som sa nemohol k tomu vyjadriť, lebo navonok sa tento dôkaz neprezentuje jako existujúci!!!! To je justičný PODVOD na občanoch!!!

Ja viem aké to bolo „video“, ale práve to video nemá s meritom věci nič spoločné, je to video, ktoré bolo vyhotovené pre výlučne súkromnu moju vlastnú potrebu a časovo dávno po odohratých skutočností, preto sa súdny proces naťahoval viac jako 3 roky, aby sa toto video (upravilo) a použilo v pracovnom spise sudkyni a bola dokonca aj ona „oklamaná“, lebo tento dôkaz sa získal krádežou z môjho počítača nelegálne a všeobecne platí, že takýto dôkaz nemá právnu silu. Preto bol uložený do pracovného spisu aby som nemohol oponovať, vyjadriť sa k nemu, nielen k jeho pravidovosti ale ej možnej úpravy – dnes není problém animačne „dorobiť“ tvár, pozadie, prostredie aby sa zmenila vizuálna hodnota obrazovej časti.

Preto je vymožiteľnosť práva v nedohľadne a preto vládne brutálny kapitalizmus, zlodejina, lebo štát bojuje aj proti vlastným občanom prekrúcavaním faktov a to tajným a netransparentným spôsobom.  

Opäť dávam za pravdu knihe Eduarda Hakla „Odhalenie SIS Slovenskej informačnej služby v ktorej opisuje podobné praktiky prenasledovania nepohodlných osôb.

Opeť dávam za pravdu Občianskému tribunálu ktorý bojuje aby TRVS bola trasparentnou občianskou inštitúciou a prídem na protest 17.11.2018 pre budovu RTVS, viď moje blogy za vytvorenie TV relácie ARENA v ktorej by sa takéto prípady zverejňovali tak jako som písal v mojom blogu

https://blog.hlavnespravy.sk/5735/mimoriadna-sprava-dnes-t-j-sobota-2-juna-2018-o-1145-som-sa-stretol-osobne-s-generalnym-riaditelom-rtvs-jaroslavom-reznikom-v-obchodnom-centre-cubikon-ako-to-dopadlo/

Aj na FB

https://www.facebook.com/events/1499289383549479/

Pripojte sa!

 Ako kandidát na prezidenta budem žiadať zavedenie poroty do každého súdneho procesu v ktorom sa bude jednať o podozrenie z porušovania ľudských práv intrigami a nástražnými systémamy při ktorých je nevyhnutné vyrozprávať celý príbeh a posudzovať všetky súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov při odhalení rafinovanom a sofistikovanom porušovaní práv chránených občianským zákonom na ochranou osobnosti.

Horúca správa

Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

Môj životopis 5. časť Tu

Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Po prvýkrát v histórii oslávime spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú

Košice 15. novembra 2018 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)   Nová slovenská blahoslavená Anna Kolesárová má v liturgickom kalendári svoje miesto 20. novembra. Tento dátum stanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Túto liturgickú spomienku po prvýkrát oslávime už na budúci týždeň. V utorok 20. novembra 2018 bude o 18.00 hod.…

Polícia sa snaží spojiť s Babišovým synom, zatiaľ neúspešne

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)   Česká polícia po synovi premiéra Andreja Babiša nikdy nepátrala, pretože bola v pravidelnom kontakte s jeho advokátom. Od štvrtka sa však s ním pokúša spojiť, ale zatiaľ bez odozvy. Predstavitelia Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a polície…

Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli obvinenia

Washington 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Voči zakladateľovi portálu WikiLeaks Julianovi Assangeovi vzniesli v Spojených štátoch obvinenia. Oznámili to americké médiá aj platforma Wikileaks Tieto informácie však podľa ich údajov unikli omylom prostredníctvom súdnych dokumentov k inému nesúvisiacemu prípadu. O aké obvinenia presne ide, však nie je známe, pretože…

Muž, ktorý sa stal ženou, nedostal od súdu povolenie zapísať sa do rodného listu dcéry ako matka

Montpellier 16. novembra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Francúzska justícia v meste Montpellier odmietla žiadosť otca, ktorý sa stal ženou, aby bol uznaný za matku svojej dcéry na základe svojho rodného listu, ale udelila označenie "neznáma" Denník Le Figaro píše, že 22. júla 2016 súd v Montpellieri odmietol žiadosť 50-ročnej osoby…

V Nepále zabil leopard štvorročné dievča

Káthmandu 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mukhtar Khan)   Divo žijúci leopard zabil v nepálskej dedine štvorročné dievča, ktoré sa hralo pred svojím domom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu Dievča bola vo štvrtok večer samé doma, keď ho zviera napadlo v dedine Bhanu. Po…

Vedci prišli na to, aké tajomstvo ukrýva Mariánska priekopa

Alberta 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- NOAA via AP)   Prieskum štruktúry dna Mariánskej priekopy pomohol geológom vypočítať, aké množstvo vody sa približne nachádza v hlbinách Zeme. Vďaka tomu vedci zistili, že sa v danom mieste nachádza asi trikrát viac vody, než sa predtým predpokladalo. Tieto vedecké poznatky boli uverejnené v…

Zeman: Ak padne vláda, poverím Babiša znova

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Ak sa na budúci piatok podarí opozícii vysloviť českej vláde nedôveru, prezident Miloš Zeman opäť poverí zostavením nového kabinetu Andreja Babiša (ANO). Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov "Mám dva pokusy. Ústava mi umožňuje, aby vláda v demisii vládla niekoľko…

Horst Seehofer odstúpi z čela CSU 19. januára

Berlín 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecký minister vnútra Horst Seehofer odstúpi 19. januára z funkcie predsedu  Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na jeho písomne vyhlásenie V ňom uviedol, že na 19. januára 2019…

Ohnivé peklo na severe Kalifornie má už stovky obetí

Paradise 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Watchara Phomicinda/The Press-Enterprise)   Na 63 stúpol počet oficiálnych obetí lesného požiaru na severe Kalifornie po tom, ako záchranári objavili telá ďalších siedmich ľudí. Počet nezvestných sa medzitým vyšplhal na 631, z ktorých väčšina je zrejmé tiež už po smrti. Informovala o tom v piatok agentúra…

V roku 2018 bol zaznamenaný rekordný počet bômb v Afganistane

Washington 16. novembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Pred sedemnástimi rokmi sa Ozbrojené sily Spojených štátov amerických a ich spojenci zo Severnej aliancie dostali do Kábulu. Dodnes táto vojna pokračuje a polovicu Afganistane získal opäť Taliban, uvádza Niall McCarthy vo svojom článku pre portál statista.com Podľa autora teroristická skupina Islamský štát…

Severná Kórea vyhostí Američana zadržaného za ilegálny vstup do krajiny

Soul 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Severná Kórea v piatok oznámila, že vyhostí amerického občana Lawrencea Brucea Byrona, ktorého zadržala minulý mesiac za ilegálny vstup do krajiny. Štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že Američana zadržali 16. októbra po ilegálnom vstupe z Číny Severokórejským vyšetrovateľom povedal, že ho riadila americká Ústredná…

SIS nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko

Bratislava 16. novembra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-SIS)   Slovenská informačná služba (SIS) nijakým spôsobom nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Povedal to šéf tajných Anton Šafárik poslancom z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. TASR to potvrdil predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO)   "SIS za môjho vedenia…

Maďarská vláda: Bankové karty rozdávané migrantom otvárajú viaceré otázky

Budapešť 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:pxhere)   Rozdávanie bankových kariet migrantom otvára množstvo otázok. Povedal vo štvrtok večer vo verejnoprávnej televízii M1 hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács Podľa agentúry MTI ako príklad uviedol nasledovné nezodpovedané otázky: "Kto preveruje údaje? Na čo sú finančné prostriedky použité? Akým spôsobom sú pri poskytovaní týchto…

Krajniak sa má ospravedlniť za svoje výroky voči Haščákovi

Bratislava 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa má za svoje zverejnené výroky ospravedlniť Jaroslavovi Haščákovi zo spoločnosti Penta. Ospravedlnenie má byť uverejnené v denníku Pravda. Rozhodol o tom v piatok Okresný súd Bratislava I. Rozsudok ešte nie je právoplatný, Krajniak sa…

Chmelár: "Koho záujmy obhajuje minister Lajčák? Neskutočne som sa zaňho hanbil"

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Politológ Eduard Chmelár nie je nadšený z posledných krokov a vystúpení šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka. "Skutočne mi prekáža, že tento človek si rozumie viac s mocenskými elitami v zahraničí ako s domácim obyvateľstvom," uviedol Chmelár Chmelár na sociálnej sieti napísal, že minister zahraničných…

Dankom sa otvára veľký precedens: "Poďme skúmať všetkých do radu. Jeden politik a novinár za druhým... Kiska, Radičová, Matovič, Lipšic, Tódová..."

Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Podľa poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) nie je v súčasnosti opozíciou navrhované odvolávanie Andreja Danka (SNS) z postu šéfa Národnej rady opodstatnené. Podľa Blahu média a opozícia vo štvrtok sekli riadne vedľa. "A bude to bolieť. Vyberám pukance, sadám do gauča a idem si…

Babiš opäť vyhlásil, že z postu predsedu vlády ČR nikdy neodstúpi

Praha 16. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Kerstin Joensson)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš v piatok zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou údajného únosu svojho syna na Krym podal demisiu, nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí "Nikdy neodstúpim, nikdy. Nech si to všetci zapamätajú: Nikdy!," povedal v súvislosti…

Dvaja lídri Červených Kmérov dostali ďalšie doživotie

Phnom Pénh 16. novembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:wikimedia)   Kambodžský tribunál podporovaný OSN uznal v piatok dvoch bývalých lídrov Červených Kmérov vinnými z genocídy a odsúdil ich na doživotie. Deväťdesiatdvaročný Nuon Chea a 87-ročný Khieu Samphan sú poslednými žijúcimi vrcholnými predstaviteľmi vražedného režimu Už teraz si odpykávajú doživotné tresty za nútené transfery…

TopSpeed

Antikorózna ochrana karosérie. Ktoré značky to robili najlepšie?

4

Považujte to za voľné pokračovanie článku "Ktoré autá hrdzavejú najviac a utrpelo ich renomé?". Tu som si kritéria nastavil trošku jasnejšie. Budeme sa baviť o autách, ktoré sú aspoň 15 rokov staré a sú na tom lepšie ako ich konkurencia, alebo výrazne lepšie ako ich predchodcovia. Zástancov tvrdenia "fšetky autá…

Toyota Tundra zachránila majiteľa pred požiarom. Toyota mu dá novú

3

Požiare, ktoré práve zasiahli Kaliforniu, dosiahli neskutočné rozmery. Dotkli sa bohatých aj chudobných a bydlisko muselo opustiť niekoľko stoviek tisíc ľudí. Podľa New York Times prišlo o život až 44 ľudí. Celé rodiny boli nútené ísť priamo cez zúriace plamene, aby sa dostali do bezpečia. Allyn Pierce a jeho Toyota Tundra sa stali…

Podvod v kufri! Máte v aute kvalitný výstražný trojuholník?

12

Ruku na srdce, kto sa kedy zamýšľal nad tým, aký trojuholník má v kufri? Jedným slovom: výstražný. Odkiaľ je a akej kvality asi nezaujíma nikoho. Dôležité je azda to, že ho prosto máme, že nestál veľa, že môžeme výstražný trojuholník umiestniť za vozidlo do predpísanej vzdialenosti v prípade poruchy či havárie…

Klasické Porsche 911 s motorom Tesla? Prečo nie?

5

Skalní fanúšikovia Porsche uznávajú len vzduchom chladené motory typu boxer. Zameniť motor v starej elegantnej karosérii vnímajú ako trestný čin, za ktorý by mali dávať trest smrti. Potom sú ľudia ako povedzme ja, ktorí tieto zásahy vôbec neodsudzujú. Ak je to spravené poriadne a s vkusom. To, čo však predstavili Američania…

Porovnanie konfigurátorov: Dacia

1

V dnešnej časti o porovnaní konfigurátorov som sa dostal po značku Dacia. Prakticky okrem Dustera tu u nás na Topspeed-e nemá veľké zastúpenie a ani sa jej veľmi nevenujeme. Avšak niekto z našich čitateľov môže premýšľať o kúpe Dacie, preto spravím Porovnanie konfigurátorov aj pre túto automobilku. Bude to jednoduchý konfigurátor alebo má svoje chytáky?

Bez strechy po šotoline? Odvážny Jaguar F-Type Rally Concept

0

Firmy, ktoré majú na čo byť vo svojej histórii hrdé to nezriedka všetkým pripomenú. Čas od času vznikajú  limitované verzie, alebo koncepty, ktoré sú venované práve pamätným osobám, udalostiam, alebo typom. A tak sa znova zachoval aj Jaguar. No teraz celkom netradične, autom, ktoré je určené pre motoršportové súťaže, inými…

KAMzaKRÁSOU

Mladé víno: Vieš, v čom je také unikátne? Ochutnaj ho spolu s nami!

0

Mladé víno – toto spojenie sa už dostalo do uší asi každému, ale nie všetci by sme dokázali odpovedať na otázku, čo to vlastne je, čím sa líši od klasických vín, ako sa vyrába a z čoho, ako chutí a tak ďalej, a tak ďalej. Preto ti dnes všetky tieto otázky zodpovieme. Veď aj…

Potraviny s vysokým glykemickým indexom: Kedy si dať na ne pozor?

0

Zistiť, do akej skupiny, z hľadiska glykemického indexu, zaraďujeme konkrétnu potravinu, nie je náročné. Internet je totiž plný tabuliek, v ktorých nájdete hodnoty GI jednotlivých druhov ovocia, zeleniny, obilnín, mäsa aj rozličných nápojov či potravinových výrobkov. Len pre predstavu však môžeme spomenúť práve potraviny s vysokým glykemickým indexom, ktoré by sme mali…

Zisti, čo je neuralgia, ako sa prejavuje a koho si vyberá za obete!

0

Ako už z názvu ochorenia vyplýva, predstavuje mimoriadne bolestivý stav, spojený s niektorým z konkrétnych nervov. V nasledujúcich riadkoch ti však podrobnejšie vysvetlíme, čo je neuralgia, ako sa prejavuje, kedy, prečo a u koho k nej dochádza a napokon, čo sa s tým dá robiť. Nikam neodchádzaj a zisti viac!

Vieš, čo potrebuješ na čistenie práčky? Vyskúšaj toto!

1

Stalo sa vám už niekedy, že ste vybrali čisto vypraté oblečenie z práčky a namiesto príjemnej vône aviváže ste cítili zatuchnutý zápach? Pokiaľ nie, tak máte buď novú práčku alebo veľké šťastie. Rovnako ako každú jednu vec v domácnosti, treba pravidelne čistiť aj práčku. Ako často a hlavne, akým spôsobom sa o jej údržbu…

Ženský pohľad na: Citroen C3, PureTech 82 - „milá autokabelka“

2

Malé autá a ja - nemala som ešte veľa príležitostí na zoznámenie. Zvyčajne dostanem na testovanie autá vyššej kategórie s poslednými technológiami, čomu zodpovedajú aj ich ceny. Vyrobiť autíčko nižšej kategórie, ktoré je zároveň pohodlné, atraktívne a technicky na úrovni, nie je také jednoduché.  Na trhu ich veľa nenájdete. Dnes mi dovoľte predstaviť auto…

Zápaly, mykózy, infekcie – dokáže si s nimi poradiť oreganový olej?

0

V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na oreganový olej. Už ste o ňom počuli? Ak nie, mali by ste vedieť, že ide o prípravok s výraznými antibiotickými účinkami, ktorý je nápomocný pri liečbe viacerých zdravotných ťažkostí. Osvedčil sa napríklad pri tráviacich či kožných problémoch aj infekciách dýchacích ciest. Ak vás zaujíma, s čím všetkým vám…

TopDesať

10+ Každodenné veci, ktoré ťa dokážu naozaj rozčúliť

0

Experti na zdravie hovoria, že pitie príliš veľa kofeínu môže byť jedným z možných dôvodov podráždenosti, pretože tento nápoj zvyšuje tvoju produkciu adrenalínu a spôsobuje, že sa cítiš viac ostražitý. Avšak aj bez kávy môžeš naraziť na veci, ktoré ťa dokážu v každodennom živote rozčúliť do nepríčetnosti. [adrotate group="11"] Alebo…

Mláďatá týchto divých zvierat ťa dostanú svojou nevinnosťou

0

Každý z nás miluje mačiatka a šteniatka, no kto z nás sa zamýšľal nad tým, ako vlastne vyzerajú mláďatá zvierat, ktoré nájdeme vo voľnej prírode? Mačiatka a šteniatka sú pre nás samozrejmosťou. Je ich plný internet. Zabúda sa však na mláďatá divých zvierat, s ktorými sa zrejme nestretávame každý deň.…

Všadeprítomný minimalizmus. Aj taký je život v Japonsku

0

Japonsko je krajina, ktorá je u nás, Slovákov, považovaná za jednu z najvzdialenejších. Či už fyzickou vzdialenosťou alebo kultúrou. ako takou. Práve preto ju v redakcii považujeme za jednu z najzaujímavejších. Vedel si, že život v Japonsku charakterizuje všadeprítomný minimalizmus? :) V roku 2016 začal John Einarsen fotiť každodennú architektúru mesta Kjóto,…

Najkrajšie jaskyne na svete: Týchto 10 jaskýň ti vyrazí dych

0

Jaskyne sú mnohokrát ťažko dostupnými miestami, na ktorých existuje úplne odlišný život. Tie najkrajšie jaskyne na svete sú však naozaj veľkolepé. Dnes ti ukážeme 10 naj z nich. Tieto štrbiny a dutiny, ktoré sa vytvorili pod zemou, majú svoju veľkoleposť. Bádatelia ich preskúmavali už od nepamäti. Dobrodruhovia a prieskumníci tak…

Nevysvetliteľné javy na týchto fotografiách potrápia tvoje mozgové závity

0

Niektoré fotografie dokážu potrápiť nie len naše oči, ale aj naše mozgové závity. Na nasledujúcich fotografiách uvidíš nevysvetliteľné javy, ktoré zasa nie sú až tak nevysvetliteľné. Všetko na tomto svete má svoju logickú príčinu, teda aspoň väčšina vecí. Občas sa nám však podarí vytvoriť zvláštne fotografie, na ktorých si môžeme…

Rybár na sociálne siete zverejňuje svoje najdesivejšie úlovky z hlbín

0

Roman Fedortsov je rybár, ktorý trávi väčšinu času na mori. Jeho desivé úlovky z hlbín, ktoré ovládli sociálne siete, dokazujú, ako málo vieme o tom, čo sa skrýva v moriach... "Mám 39 rokov a už sedemnásť rokov pracujem ako rybár," povedal Roman pre portál Bored Panda. "Žijem v meste Murmansk v…