• Usvedčujem „štátnu korupciu“, prepojenie OČTK na dražobné mafie riadené SIS – Riaditeľstvo polície – Okresná prokuratúra – Krajská prokuratúra – Genrálna prokuratúra!

  Publikované 29.09. 2018 o 20:26 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ako nezávislý občianský kandidát na prezidenta predkladám verejnosti nespochybniteľné dôkazy, ktorými preukazujem vyšší stupeň podozrenia z organizovaného zločinu „zneužitia právomoci verejného činiteľa“ organizovanou skupinou riadenou štátom, teda SIS – Slovenskou informačnou službou, tak ako napísal vo svojej knihe Eduard Hakl – Odhalenie Slovenskej informačnej služby. Potvrdzujem týmto pravdivosť udalosti opísaných v tejto knihe, že SIS sa zneužíva na politické prenasledovanie, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a útoky proti občanom prostredníctvom štátom riadenej politickej korupcie v OČTK – orgánoch činných v trestnom konaní.

  Preto som sa rozhodol kanidovať za prezidenta, aby som o týchto skutočností mohol povedať nielen na tomto blogu s mizernou čítanosťou, lebo o reálne príbehy neuvedomelí občania nemajú záujem, ale celému slovenskému národu prostredníctvom vystúpenia vo verejnoprávnej televízie počas volebnej kampane s vierou, že väčšina poškodených občanov, najumä 1 milión exekuovaných ľudí, ktorú nebudú súhlasiť s takýmito praktikami, ba naopak pridajú sa na mojú stranu k boju na odstránenie tohoto nežiadúceho stavu v spoločnosti.

  Zároveň je to verejná interpelácia generálneho prokurátora a výzva pre poslancov aby si JUDr. Jaromíra Čižnára prevolali na „koberec“ aby podal vysvetlenie prečo on osobne sa nepostaví na stranu spravodlivosti, nakoľko je o tomto prípade dokonale informovaný, ale mlčí a ignoruje žiadosť o obnovenie porušených práv. Uznesenie VPS – Výboru právnej sebeobrany, při kandidátovi za prezidenta

  Výbor právnej sebaobrany sa jednohlasne uzniesol na tom, že nastal dôvod interpelovať generálneho prokurátora poslancami Národnej Rady Slovenskej republiky s otázkou:

  Vyvsetlite dôvody prečo prokuratury všetkých stupňov ignorujú uznesenie Najvyššieho súdu sp. Zn: 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 v prípade sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície sp.zn. ČVS:ORP-1018/4-VYS-B1-2017 FC v súvislosti dobrovolnou dražbou obydlia, ktorej návrh podal nevlastník. (http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011)

  Prečo ste sám nekonal, keď už v roku 2007 ste sa dozvedel z opakovaného podnetu, že sa jedná o dražbu, při ktorej v zmysle zásady „nemo plus iuris“ vlastnícke práva neprešli, takže došlo k naplneniu znakov trestného skutku „nezákonného obohatenia. ( www.koloseo.info/ciznar07 )

  Prečo ignorujete žiadosť poškodenej rodiny, ktorá Vás „osobne“ listom oslovila dňa 22.03.2018 a podrobne celú situáciu vysvetlila s odkazom na vyššie uvedené uznesenie a dôkaznou situáciu, ktorá jednoznačne preukazuje, že vlastnícke práva neprešli v súvislosti s vykonanou dobrovolnou dražbou ktorej navrhovateľom bol nevlastník. ( www.koloseo.info/ciznar09 )

  Odpovedzte priamo a teraz hned, či platí uznesenie najvyššieho súdu, ktoré inicioval „predchádzajúci“ generálny prokurátor v mimoriadnom dovolaní a Najvyšší súd rozhodol, že v zmysle zásady „nemo plus iuris“ vlastnícke práva neprešli, kedže návrh podal nevlastník, takže došlo k naplneniu znakov trestného skutku „nezákonného obohatenia“, alebo popierate rovnosť před zákonom? (http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011)

  Vysvetlite, či je bežný postup na Krajskej prokuratúre, že na žiadosť poškodeného aby krajská prokuratúra rozhodla o zákonnosti okresnej prokuratúry, najskôr si jeden prokurátor vypýta 60 dní na prešetrenie spisu a potom iný prokurátor odmietne sťažnosť bez toho aby podal vysvetlenie prečo nevzal do úvahy vyššie uvedené uznesenie najvyššieho súdu sp. Zn: 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 čo bolo meritum prešetrenia zákonnosti. ( www.koloseo.info/krajkrok2 )

  Výbor právnej sebaobrany sa jednohlasne uzniesol na tom, že došlo k politickej korupcie, nakoľko sa jedná o rozsiahle nezákonné rozhodnutia jak polície, prokuratúry tak aj v súdnictve v kontexte s domáhaním sa obnovenia porušených vlastníckych práv k obydliu sťažovateľa.

  Dôkaz č. 1: Uznesenie najvyššieho súdu

  http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011   

  Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012

  Najvyšší súd Slovenskej republiky, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 1. decembra 2010 sp. Zn.: 10C97/2010, takto rozhodol: Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Trnave…….

  V odôvodnení o. i. uviedol:

  Zmluvné prevody vlastníckeho práva sú v Slovenskej republike v zásade založené na princípe, že nikto nemôže previesť viac práv, než sám má. Inak povedané, ani existencia platnej zmluvy medzi prevodcom a nadobúdateľom nemôže spôsobiť prevod vlastníckeho práva na nadobúdateľa, ak prevodca sám nebol vlastníkom, alebo ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ktoré by ustanovovalo opak . Niet preto dôvodu, prečo by sa zásada „nemo plus iuris“ nemala vzťahovať aj na ďalší inštitút zmluvnej povahy a to dobrovoľnú dražbuTo znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Opačnému výkladu by okrem toho, že mu chýba zákonný podklad, bránil čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého musí byť výklad zákonov v súlade s ústavou.

  Ďalej uviedol: Z uvedeného je zrejmé, že zo znenia samotného zákona č. 527/2002 Z.z. nemožno vyvodiť záver o tom, že by dobrovoľná dražba mala viesť k nadobudnutiu vlastníckeho práva aj od nevlastníka a teda, že by došlo k prelomeniu zásady „nemo plus iuris“. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. apríla 2011 sp. zn. III. ÚS 448/2010.

  Ďalej uviedol: Bez ohľadu na to, či dobrovoľná dražba je len osobitným zmluvným typom, alebo inou skutočnosťou podľa § 132 Občianskeho zákonníkaustanovenie, ktoré by zásadu „nemo plus iuris“ výslovne prelamovalo zákon o dobrovoľných dražbách neobsahujeKeďže takéto ustanovenie neexistuje, musí platiť aj v prípade dobrovoľnej dražby všeobecná zásada súkromného práva, ktorou je zásada „nemo plus iuris…“.

  (zdroj) http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011   

   

  Dôkaz č. 2: Ignorácia vyššie uvedeného uznesenia OČTK

  Už v roku 2007 sa dozvedel vtedajší Krajský prokurátor JUDr. Jaromír Čižnár z opakovaného podnetu, že sa jedná o dražbu, pri ktorej v zmysle zásady „nemo plus iuris“ vlastnícke práva neprešli, takže došlo k naplneniu znakov trestného skutku „nezákonného obohatenia. Neodpovedl osobne ale odpovedala generálna prokuratúra s upovedomením, že sa nič nezákonné nestalo. ( www.koloseo.info/ciznar07 )

  Následne na to, generálny prokurátor podal mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd mimo iného i v otázke dobrovolnej dražby v ktorej bol navrhovateľ dražby nevlastník. Najvyšší súd pod sp. Zn: 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 rozhodol, že v takom prípade kedy navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník a dražba bola vykonaná, tak vlastnícke práva neprešli. Teda to isté musí platiť aj v prípade sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície sp.zn. ČVS:ORP-1018/4-VYS-B1-2017 FC v súvislosti dobrovolnou dražbou obydlia, ktorej návrh podal nevlastník. (http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011)

   Dňa 22.03.2018 odoslala poškodená rodina osobný list generálnemu prokurátorovi a podrobne celú situáciu vysvetlila s odkazom na vyššie uvedené uznesenie Najvyššieho súdu s poukazom na dôkaznou situáciu, ktorá jednoznačne preukazuje, že vlastnícke práva neprešli v súvislosti s vykonanou dobrovoľnou dražbou ktorej navrhovateľom bol nevlastník. Do dnešného dňa poškodená rodina nedostala odpoveď. ( www.koloseo.info/ciznar09 )

   Kedže vlastnícke práva neprešli, podal skutočný vlastník trestné oznámenie na aktérov dobrovoľnej dražby za nezákonné obohatenie s poukazom, že sú tam aj iné dôvody preukazujúce nezákonnosť dražby obydlia – navrhovateľ dobrovoľnej dražby nemohol byť ani záložný veriteľ, lebo v návrhu uviedol neplatný právny dôvod a iné okolnosti. Vyšetrovateľ trestné oznámenie odmietol, oznamovateľ podal sťažnosť v zákonnej lehote a dozerajúca okresná prokuratúra sťažnosť odmietla. Oznamovateľ podal na Krajskej prokuratúre žiadosť o preskúmanie zákonnosti dozerajúcej prokurátorky s poukazom na uznesenie Najvyššieho súdu. A tu je podozrenie najvyššieho stupňa z politickej korupcie, nakoľko krajská prokuratúra konala nasledovne: 1. Najskôr si jeden prokurátor vypýtal 60 dní na prešetrenie spisu a potom 2. iný prokurátor odmietol sťažnosť bez toho aby podal vysvetlenie prečo nevzal do úvahy vyššie uvedené uznesenie najvyššieho súdu sp. Zn: 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 čo bolo meritum prešetrenia zákonnosti. ( www.koloseo.info/krajkrok2 )

  Dôkaz č. 3: Korupčné rozhodnutie

  Je absolútne proti logike ak Najvyšší súd vyslovil právnu vetu podľa ktorej vlastnícke práva neprešli ak navrhovateľ dobrovoľnej dražby bol nevlastník nehnuteľnosti a nejednamo sa o exekučnú dražbu, v ktorej môže byť navrhovateľ aj nevlastník, tak je logické, že v tomto konkrétnom prípade v ktorom preukazateľne v zmysle notárskej zápisnice bol navrhovateľ dražby nevlastník tak vlastnícke práva neprešli a došlo k nezákonnému obohateniu, nakoľko vydražiteľ odpredal nehnuteľnosť ďalšiemu kupujúcemu, ten ďalšiemu až konečná cena dosiahla vyše 17 miliónov korún.

  Podozrenie z politickej korupcie je v tom, že prokurátor krajskej prokuratúry vo svojom upovedomení vôbec nespomenul a nezdôvodnil prečo sa nemôže akceptovať uznesenie Najvyššieho súdu, teda nedal odpoveď na agrument, ktorý bol dôležitý pre rozhodnutie, čo je porušenie Dohovoru, ktorý jednoznačne judikoval, že na argument ktorý je dôležitý musí orgán štátnej moci dať podrobnú odpoveď ak tento argument neakceptuje.

  Dôkaz č. 4: Motív politickej korupcie

   Poškodená rodina prišla o rodinný dom počas dlhodobej neprítomnosti na Slovensku a to počas azylového konania vo Švajčiarsku (od 11.6.2000 do 13.10.2005) z odôvodnených obavách z prenasledovania, za to, že 3 dni před založením HZDS zaregistrovala politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu s cieľom aby sa pod dohľadom televíznych kamier sledoval prevod majetku z predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. Dobrovoľná dražba sa uskutočnila v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka 11.3.2005.

  Nepomohol ani prezident : www.koloseo.info/listyprezidentovi

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

   Nepomohol ani osobný list predsedovi vlády:

  http://koloseo.blog.pravda.sk/2016/07/09/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi-ziadost-o-nahradu-skody-za-nevymozitelnost-prava-na-slovensku-aj-vasou-vinou/

  To sú motívy politickej korupcie, v prípade uznania nezákonnosti by museli znášať trestnú zodpovednosť štyria vyšetrovatelia, sedem dozerajúcich prokurátorov všetkých stupňov a dvanásť sudcov všetkych stupňov.

   

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
  Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 5. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Môj osobný web: www.obcianskykandidat.sk (vo výstavbe)

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  4

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  9

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…