• Na zmenu sa čakalo dosť. Občianský kandidát na prezidenta hovorí: Stačilo! Prišiel čas na ZMENU!

  Publikované 20.09. 2018 o 13:58 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Za 29 rokov novodobej histórie Slovenska sa v politickej „aréne“ vystriedalo mnoho politických hnutí a strán, ktoré sľubovali občanom lepší život než v tom predchádzajúcom režime. Počuli sme sľuby o zavedení moderného Slovenska, zavedení Švajčiarska na Slovensku, o zdravých verejných financiách, viac pracovných príležitostí, lepšie školy pre naše deti, spravodlivé súdnictvo, boj proti korupcii až po odmietanie prenesenia ťarchy hospodárskej krízy na ľudí. Počuli sme to znova a znova, vždy vtedy, keď od nás politici potrebovali hlas. Po voľbách potom na tieto sľuby zázračne zabudli.

  Ja, ako skutočne obyčajný človek (nie ako milionár a podvodník, ktorý za jedného vydáva), bez spojení s finančnými skupinami, bez politického kapitálu a bez účasti v establishmente, som jako jediný kandidát na prezidenta schopný túto zmenu uskutočniť. Právne sa zaväzujem, že ak sa ním stanem, vypíšem deväť referend, ktoré zmenia tvár Slovenska. Každý má právo na strechu nad hlavou, obydlie je nedotknuteľné – koniec bezdomovstva. Každý má právo na šťastný život – koniec chudoby.

  Ale občania po 20 rokoch konštatujú, že všetko, čo politické strany sľubovali, ostalo len na papieri, lebo v realite je ich život zo dňa na deň ťažší, ťažší a ešte viac ťažší. Občania už vedia, že vznikli privilegované skupiny (nad)občanov, ktorí majú všetko, na čo si len pomyslia, stoja nad zákonom a na strane druhej ostali tí, ktorí stratili aj tie práva, ktoré mali ako právo na bývanie, právo na prácu, právo na životaschpnú mzdu, právo na dôstojný život a spokojný dôchodok.

  Súčasná „demokracia“ ukázala svoju pravú tvár, že dovoľuje vstupovať do politiky ľuďom nečestným a so zlými úmyslami, občanom a najmä rodine ako základnej jednotky spoločnosti.

  Politici sú súčasťou tejto novej elity, ktorá zväčša vznikla z podvodov a svojvoľných privatizácií v porevolučnom období a preto nezastupujú záujmy všetkých občanov a svojich voličov, ale záujmy tejto menšinovej vrstvy. Je tiež naivnou predstavou a ilúziou, že korupcia na Slovensku sa vyrieši výmenou existujúcich strán. Korupcia je nevyhnutným dôsledkom vplyvu peňazí v politike. Riešenie spoločenskej krízy na Slovensku, v Európe a vo svete musí byť v prvom rade odstránenie vplyvu tejto elity v politike. Najlepším riešením je radikálne obmedzenie súkromného financovania politických strán a hnutí, ich nahradenie verejným financovaním namiesto príspevkov pre parlamentné strany, zmena fungovania týchto strán, zavedenie odvolateľnosti poslancov a záväznosti mandátov a sfunkčnenie referenda.

  Preto sa zaväzujem, že ako prvé referendum, ktoré spolu s občanmi vyhlásim, bude návrh na zmenu týchto právnych predpisov. Potom budú nasledovať ďalšie referendá, ktoré reálne zmenia životnú úroveň väčšiny Slovákov.

  Ako inak si môžeme vysvetliť napríklad neprijatie čl. 31 Európskej sociálnej charty – Právo na bývanie, keď na strane druhej naši zástupcovia prijali zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý nielenže násilne odníma občanom strechu nad hlavou, ale bol prijatý v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nakoľko štát nemá vyriešenú bytovú otázku a spôsobuje smrť bezdomovcov najmä z podchladenia a chýbajúcej zdravotnej starostlivosti? Reťazením s ďalšími zákonmi a právnymi normami sa spustilo najväčšie zastrašovanie obyvateľstva – strach z bezdomovectva, strach zo straty zamestnania, strach nielen z osobného bankrotu, ale aj strach z bankrotu celého štátneho útvaru, ktorý aktuálne hrozí Grécku, a neskoršie Taliansku, Portugalsku a iným krajinám.

  Podľa Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny s vysokou mierou rizika chudoby. Dôvodom pre toto zmrzačenie národa, ktoré je charakteristické nielen pre Slovensko, ale celú východnú Európu a tretí svet, je, že Slováci vykazujú produktivitu práce vo výške 70% priemeru EU, ale na mzdy sa Slovákom vracia necelých 33%. To je alarmujúca nespravodlivosť a je to najjasnejším vyjadrením koloniálneho statusu slovenského štátu a obyvateľstva. Len pre porovnanie treba uviesť, že kým za feudalizmu sme odovzdávali dva desiatky, tak teraz za tejto „zastupiteľskej demokracie“ odovzdávame päť desiatkov, teda sme sa prepadli hlboko pod dôstojnosť suverénnej krajiny. Na druhej strane je všeobecne známe, že dochádza k rozkrádaniu štátneho rozpočtu, že rôzne kauzy prominentných osôb sa zametajú pod koberec, že korupcia kryje podvodníkov do takej miery, že samotná premiérka Iveta Radičová priznala vo svojom vystúpení, že až 60% ľudí nedôveruje súdnictvu, polícii a prokuratúre. Toto je alarmujúci a pre čestného občana neprijateľný stav.

  Najväčšiu kritiku občania pripisujú médiam, najmä tým verejnoprávnym, ktoré by mali zo zákona vytvárať čo najväčší priestor pre verejnú diskusiu o veciach verejných, nakoľko demokracia nemôže byť postavená len na rozhodovaní volených zástupcov, u ktorých je podozrenie z prepájania na nadnárodné korporácie a oligarchie. Kontrola moci verejnosťou je nevyhnutná pre demokraciu.

  Preto sa zaväzujem, že v prípade, že sa stanem prezidentom, vypísať spolu so súhlasom občanov referendum, ktoré prinesie nasledujúce zmeny:

  V prvom rade je nutné odstrániť vplyv peňazí z politiky a vytvoriť povinnosť pre politické strany viesť demokratickú organizáciu so členmi a nie osobné kluby podvodníkov. Preto je nutné radikálne obmedziť súkromné financovanie volebnej kampane politických strán do parlamentných volieb a kandidátov na prezidenta na 100 tisíc Eur, obmedziť súkromné financovanie jednotlivých nezávislých kandidátov (ktorých kandidatúra sa zlegalizuje) na 15 tisíc Eur, súkromné financovanie politických strán ročne mimo roka volieb na 100 tisíc Eur, v roku volieb na 200 tisíc Eur a podobné obmedzenia vo voľbách vo VÚC a v mestách a dedinách. Taktiež je potrebné obmedziť jednotlivé príspevky od fyzických osôb na nanajvýš 200 Eur a zakázať príspevky od právnických osôb alebo zabrániť ich zneužitiu na tunelovanie peňazí na kampaň.

  Súkromné financovanie kampane z veľkej časti nahradí verejné financovanie kampane, ktoré sa pridelí rovným podielom každej strane, ktorá sa zúčastňuje parlamentných volieb. Toto bude platené zo zrušenia príspevkov pre parlamentné strany a bude sa pohybovať vo výške 500 tisíc Eur. Súčasne bude s týmto rovným verejným financovaním zákonne garantovaný rovný prístup do všetkých médií vrátane súkromných, ktorý budú môcť dobrovoľne prideliť celkový priestor pre voľby, ale budú musieť prideliť rovnaký podiel pre všetky politické strany a pre všetkých nezávislých kandidátov, ktorí budú v porovaní s politickými stranami mať priestor jednej sedminy. Rovnako bude garantovaný rovný priestor vo verejnoprávnych médiách, ktoré budú musieť v čase volieb prideliť voľbám minimálne 40 percent zo svojho programu.

  Spolu s tým treba zaviesť povinnú demokratickú organizáciu v politických stranách, to znamená pre stranu, ktorá kandiduje v parlamentných voľbách, minimálne 300 členov a povinné priame zostavovanie programu členmi, voľbu, odvolateľnosť kandidátov do parlamentných volieb a záväznosť ich mandátu vovnútri strany.

  Vyzbieranie podpisov na založenie politickej strany tiež stojí peniaze a je zbytočnou zábranou pre obyčajných ľudí. Preto treba znížiť potrebné podpisy pre založenie politickej strany na 600 podpisov, pre vstup tejto strany do parlamentných volieb na 3 tisíc podpisov a minimálny počet členov pri založení strany na 5 členov (pred vstupom do parlamentných volieb).

  Súčasne s tým je veľký problém pre korupciu a nefunkčnosť demokracie tzv. voľný mandát poslancov, t.z. schopnosť po voľbách rozhodovať svojvoľne, aj proti svojmu mandátu a volebnému programu. Takto sa porušujú volebné sľuby a prichádzajú nové neodsúhlasené rozhodnutia. Preto je nutné zmeniť systém tak, aby poslanci boli kedykoľvek odvolateľní a boli viazaní na svoj mandát, teda budú môcť rozhodnúť len podľa svojho mandátu a každú zmenu budú musieť nechať odsúhlasiť svojim voličom. Aby táto změna bola možná, treba zmeniť volebný systém na proporcionálny okrskový na vzor Severného Írska. Slovensko bude rozdelené na volebné okrsky s približným počtom obyvateľom, v ktorých budú zvolení viacerí poslanci (problém okrskových systémov vzniká vtedy, keď je zvolený v jednom okrsku len jeden kandidát). V týchto volebných okrskoch sa následne budú zbierať podpisy na odvolanie (čo bude pätina množstva, ktoré získal poslanec vo voľbách), konať hlasovanie o odvolaní a konať hlasovanie o rozšírení mandátu.

  Najdôležitejšou a poslednou súčasťou tejto systémovej zmeny je sfunkčnenie referenda. To zahŕňa v prvom rade zavedenie záväznosti referenda, rozšírenie možnosti vyhlásenia referenda na každú otázku, čo si vyžaduje zmenu Ústavy a zrušenie kvóra (nie jeho nahradenie nižším, na parlamentné voľby neexistuje kvórum, tak nemá zmysel, aby existovalo na referendum). Veľmi dôležité je tiež zníženie potrebného počtu podpisov na vyhlásenie referenda zo súčasných 350 tisíc podpisov na minimálne 35 tisíc až 10 tisíc podpisov.

  Potom, čo vypíšem referendum o zmene politického systému na Slovensku, vypíšem so súhlasom občanov referendá na nasledujúce otázky v tomto poradí:

  1. zvýšenie minimálnej mzdy aj v štátnom sektore na úroveň západu, spolu s medzinárodným koordinovaným úsilím v spolupráci s vládami, odborovými organizáciami a občianskymi hnutiami presadiť rovnaké v ostatných štátoch Východnej Európy a ďalej.
  2. vyhlásenie neutrality Slovenska v aliancii s Rakúskom a Švajčiarskom spolu s úsilím a právomocami rozšíriť neutrálnu zónu na celú Európu.
  3. demokratizácia hospodárstva: povinná odborová organizácia v každom podniku, spolu s povinnou organizáciou odborov na základe odvolateľnosti, imperatívneho mandátu zástupcov a priamej demokracie, spolu so zákonne zakotvenou právomocou odborov zasahovať do chodu podniku, voliť zostavenie vedenia podniku a rozhodovať o výnosoch pre vlastníkov. Vytvorenie ďalších právnych foriem podnikania: spoločenský podnik, ktorý je vo spoločenskom vlastníctve a družstevný podnik druhého a tretieho typu, so žiadnymi výnosmi na podiely a s progresívnymi výnosmi na podiely, tieto typy budú daňovo a inak zvýhodňované.
  4. verejná výstavba bytov prostredníctvom špeciálnej progresívnej dane na túto výstavbu na kapitálové príjmy, osobné príjmy, dedičstvo a nehnuteľnosti. Tieto byty budú následne predávané každému občanovi, ktorý o ne požiada s prednostným právom pre rodiny s detmi a občanov s nízkymi príjmami, za cenu, ktorá zodpovie len výrobným nákladom a nie trhovým cenám, na prenájom, štátnu pôžičku alebo predaj. na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné podniky. Zvýhodnenie a dotácia družstevných bytov. Štátne pôžičky na výstavbu rodinných domov.
  5. verejná výstavba zelenej energie a infraštruktúry prostredníctvom vysokej uhlíkovej dane. Na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné a výskumné podniky. Zákaz spaľovacích motorov do roku 2035, vrátane výroby spaľovacích motorov a áut so spaľovacími motormi. Vysoké daňové zvýhodnenie pre výrobu a výskum zelenej dopravy spolu s obmedzeniami na zisk a demokratickými požiadavkami spojenými s týmito zvýhodneniami. Založenie spoločenských a družstevných podnikov na výskum a výrobu zelenej dopravy.
  6. zemová reforma, prerozdelenie ornej pôdy na každého občana od fariem nad určitú veľkosť.
  7. znárodnenie strategických podnikov, vrátane energetických podnikov, výrobných podnikov súvisiacich s obranou vrátane výroby ocele a iných kovov, lesníckych podnikov a podnikov obchodujúcich s vodou. Znárodnenie Slovenskej sporitelne.
  8. zavedenie kryptomeny ako štátnej meny, ktorá bude mať pevne stanovené ceny na všetky tovary a progresívne výmenné kurzy vovnútri krajiny ako aj s inými menami. S tým spojený prístup k internetu ako základné ľudské právo. Možnosť platby so štátne vydávanou platobnou kartou.

  Horúca správa

  Oznamujem profesionálom, fanúšikom a sympatizantom, spravodlivosti, že sme práve založily VPS – výbor právnej sebaobrany

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/
  Davno som uvažoval vytvoriť z podobne prenasledovaných občanov niečo ako bol v dávnej dobe v Čechach VONS. Vybor pravnej sebaobrany / VPS /. Úlohou by bolo mapovať a evidovať pripady hrubého zneužitia práva a štátnej moci voči nepohodlným občanom. Okrem toho by VPS poskytoval zakladné rady ako sa braniť . Zučastnil by sa aj na súdnych konaniach ako verejnost ak by o to občan stal. Prípady by zverejňoval v elektronickej podobe, aby sa aspoň tak občania o tych svinstvach dozvedeli.

  Podporte nové zákony na ochranu troch rovín života: 1) fyzického, 2) psychického, 3) intelektuálneho

  Hľadám ľudí do tieňového poradného výboru VPS Výbor právnej ochrany sebaobrany!!!!

  https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/

  Môj životopis 5. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

  Môj osobný web: www.obcianskykandidat.sk (vo výstavbe)

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  0

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  8

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…