• Tieň podozrenia z prepojenia na organozovaný zločin padá aj na najvyššie miesta Generálnej prokuratúry, výrok Ústavného súdu ma totiž univerzálne použitie v otázke zneužitia právomoci verejného činiteľa.

  Publikované 17.08. 2018 o 14:42 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Je len právnickou otázkou, či v tomto konkrétnom prípade sa nedopustil prvý námestník trestného odboru Generálnej prokuratúry JUDr. Peter Šufliarsky zneužitia právomoci verejného činiteľa v kontexte s výrokom Ústavného súdu „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí“.

  (video verejné z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y1dScFvhr1Q )

  Je vyšší stupeň podozrenia, že tieň organizovanej skupiny tzv. „dražobnej mafie“ padá aj na samotného námestníka trestného odboru použitím judikátu Ústavného súdu v kontexte s tzv. Mečiarovými amnestiami a skutočným príbehom hypoteticky takto: „Peter Šufliarsky zásadne zneužil svoje právomoci, keď „udelil amnestiu zločinu“ týkajúcu sa zavlečenia rodiny Remenárovej do bezdomovstva. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na organizovanú skupinu a, že po „amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí. Pričom pod pojmom „amnestovaní“ treba chápať „zatajovanie“ Uznesenia Najvyššieho súdu pred poškodenou rodinou zavlečenou do bezdomovstva  a trestnoprávnych skutkov organizovanej skupiny dražobnej mafie, sa prípad nevyšetril.

  „Tí, ktorí sú na vrchole pyramídy zákonnosti sú sami nositeľmi nezákonnosti“!!!!

  Podporný názor JUDr. Štefana Harabina, kandidáta za prezidenta, ktorí sa nebojí hovoriť PRAVDU!

  https://www.youtube.com/watch?v=Y1dScFvhr1Q

  Odborná právna nespôsobilosť Čižnára a Šufliarskeho na čele prokuratúry rozkladá právny štát.

  Publikováno 28. 7. 2016

  Ako na Slovensku sa môže dovolať pravdy a práva na štátnych orgánoch obyčajný človek bez právneho vzdelania, keď generálny prokurátor Čižnár a jeho námestník Šufliarsky nepoznajú Ústavu a ani Trestný zákon. Vyhovuje to samozrejme politikom, ktorí kradnú v priamom prenose.

   • – – – – – – – – – – – – – – koniec podporného tvrdenia  – – – – – – –

  Téma:

  Zastaralé lineárne myslenie treba nahradiť novým syntetickým myslením – všetko so všetkým súvisi a k tomu treba prispôsobiť zákony.

  Ako kandidát na prezidenta urobím okrem iného všetko pre to, aby boli prísne potrestaní „zločinci ktorí rozvracajú rodiny len pre svoje vnútorne „ego či už z vlastnej choroby psychickeho narušenia, neznalosti, alebo príkazmi z vonku.

  Priame rozvracanie rodiny – zatajovaním dôležitých skutočností.

  Ak organizovaná skupina usiluje, aby sa rozložila rodina stratou obydlia zavlečením do bezdomovstva a zapríčiní rozvrat rodiny a usiluje sa, aby sa zabránilo odškodnenie v zmysle prirodzeného práva na pokojný život a mať strechu nad hlavou, a ďalším útokom na dôstojný život úmyselne zatajuje uznesenia vyššej právnej sily, ktorými by mala chrániť záujmy rodiny a úmyselne zatajuje uznesenia vyššej právnej sily vo svojích rozhodnutiach tak, že zabraňuje spravodlivému trestnému stíhaniu organizovanej skupiny, pričom zneužije právomoci verejného činiteľa, odsudzujú sa členovia organizovanej skupine na trest ….. o treste sa budeme rozprávať inokedy!

  Vyšší stupeň podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa

   

  1. Primárium

  Dňa 29.11.2013 som osobne na podatelňu Generálnej prokuratpúry podal

  V prílohe Vám zasielam dva podnety:

  1. Ďalší opakovaný podnet vzhľadom na Ústavný nález II. ÚS 312/09-50 zo dňa 10.decembra 2009 vydaný po ukončení vyšetrovania „krádeže“ rodinného domu.
  2. Ďalšia sťažnosť na postup pri zabezpečovaní dôkazu v zmysle ZDD   „zápisnica o odvzdaní predmetu dražby podpísaná pôvodným vlastníkom“.

  V ďalšom opakovanom podnete predkladám nový dôkaz – Nález Ústvného súdu II. ÚS 312/09-50 zo dňa 10.decembra 2009, ktorý potvrdil nezákonnosť pri prechode vlastníckych práv k rodinnému domu na ktorú som poukazoval už počas vyšetrovania „krádeže“ rodinného domu na základe podnetu z 01.01.2007. Tento podnet s množstvom dodatkov a opakovaného podnetu bol odmietnutý vyšetrovateľom a odmietnutie bolo potvrdené okresným a krajským prokurátorom a následne aj prokurátorom generálnej prokuratúry JUDr. Karolom Pánikom.

  Krádež, respektívne nezákonný prechod vlastníckych práv k môjmu rodinnému domu bol prevedený počas mojej neprítomnosti a bez môjho vedomia dňa 11.3.2005 zneužitím zákona 527 o dobrovoľných dražbách pod zámienkou vykonania dobrovoľnej dražby, pričom na samom počiatku boli porušené moje základné práva chránené Ústavou SR „Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené vstúpiť doň bez súhlasu toho kto v ňom býva“. Hneď na to boli porušené moje ľudské práva chránené Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa dodatkového protokolu Ochrana majetku: „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok.“ Podľa konštantnej judikatúry ESĽP „Prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je svojvolné konanie, ktoré nikdy nemožno považovať za zákonné“. Boli porušené všetky tri kritéria v zmysle Dohovoru:

  http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/generalnaprokuratura.pdf

  1. Sekundárium

  Dňa 10.4.2014 som dostal z Gnerálnej prokuratúry upovedomenie od námestnika pre trestný odbor JUDr. Petra Šufliarskeho v ktorom bol uvedený výpis podaní trestných oznámení a ich odmietnutia, dátumy, spisové značky no nebola žiadna odpoveď na skutkovú podstatu v kontexte s mojou neprítomnosťou a vyššie uvedenými argumentami.

  http://www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/02-Upovedomenie-GP-na-staznost.pdf

  1. Tercium

  Dňa 22.3.2018 som podal list určený priamo do vlastných rúk žiadosť o okamžitú obnovu mojich porušených práv, nakoľko som na internete vylustroval Uznesenie Najvyššieho súdu s právoplatnosťou v r. 2012 ,z ktorého vylynulo, že dobrovoľná dražba v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka je nezákonná.

  www.koloseo.info/listyprezidentovi/kniznica/22-03-18-list-Ciznar-gen-prok.doc

  1. Kvadaracium

  Tým, že som do dnešného dňa nedostal odpoveď a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti námestnik generálneho prokurátora JUDr. Martin Šufliarský sa zatajovaním dôležitých skutočností s najväčšou pravdepodobnosťou dopustil trestného skutku „zneužitie právomoci verejného činiteľa“, lebo de fakto aj de jure uviedol oznamovateľa do omylu, uvádzal okolnosti, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom vecí, nakoľko organizovaná skupina sa dopustila nezákonného obohatenia.

  Dôkaz: Uznesenie najvyššieho súdu

  http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011   

  Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012

  Najvyšší súd Slovenskej republiky, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 1. decembra 2010 sp. Zn.: 10C97/2010, takto rozhodol: Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Trnave…….

  V odôvodnení o. i. uviedol:

  Zmluvné prevody vlastníckeho práva sú v Slovenskej republike v zásade založené na princípe, že nikto nemôže previesť viac práv, než sám má. Inak povedané, ani existencia platnej zmluvy medzi prevodcom a nadobúdateľom nemôže spôsobiť prevod vlastníckeho práva na nadobúdateľa, ak prevodca sám nebol vlastníkom, alebo ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ktoré by ustanovovalo opak . Niet preto dôvodu, prečo by sa zásada „nemo plus iuris“ nemala vzťahovať aj na ďalší inštitút zmluvnej povahy a to dobrovoľnú dražbu. To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Opačnému výkladu by okrem toho, že mu chýba zákonný podklad, bránil čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého musí byť výklad zákonov v súlade s ústavou.

  Ďalej uviedol: Z uvedeného je zrejmé, že zo znenia samotného zákona č. 527/2002 Z.z. nemožno vyvodiť záver o tom, že by dobrovoľná dražba mala viesť k nadobudnutiu vlastníckeho práva aj od nevlastníka a teda, že by došlo k prelomeniu zásady „nemo plus iuris“. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. apríla 2011 sp. zn. III. ÚS 448/2010.

  Ďalej uviedol: Bez ohľadu na to, či dobrovoľná dražba je len osobitným zmluvným typom, alebo inou skutočnosťou podľa § 132 Občianskeho zákonníka, ustanovenie, ktoré by zásadu „nemo plus iuris“ výslovne prelamovalo zákon o dobrovoľných dražbách neobsahuje. Keďže takéto ustanovenie neexistuje, musí platiť aj v prípade dobrovoľnej dražby všeobecná zásada súkromného práva, ktorou je zásada „nemo plus iuris…“.

  (zdroj) http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011   

  Organizovaná skupina:

  Vyššie uvedené skutočnosti sú známe nielen od dátumu Uznesenia Najvyššieho súdu, nakoľko sa jedná o zásady „memo plus iuris“ a preto od samého počiatku organizovaná skupina zajtajovala tieto skutočnosti pred poškodeným Jánom Molnárom dlhodobo a cielene od roku 2005, kedy sa uskutočnila tzv. Dobrovoľná dražba môjho rodinného domu až po dnešný deň. Teda spolupáchatelia sú najmä právní zástupcovia v občiansko právnych konaniach navrhovateľa dražby ako aj dražobníka, ďalej vyšetrovatelia v štyroch prípadoch, ďalej sudcovia prvostupňových súdov, odvolacích súdov, najvyššieho súdu, ústavneho súdu aj súdu v Štrasburgu, ďalej môj brat, ktorý bol iniciátorom scudzenia domu, manželka ktorá ma uviedla do bezdomovstva, ukradla mi syna privodila mu vážne psychické ochorenie a mne ublíženie na zdraví prekonaním infarktu myokardu. Judr. G.B., ktorý ma udržiaval při živote, ale bez riadného právneho poradenstva i keď mal so mnou uzatvorenú rámcovú právnu dohodu ako aj príslušnici SIS v zmysle knihy Eduarda Hakla, ktorí sa pokúšali o mojú fyzickú likvidáciu nástražnými systémami.

  Záver:

  Keďže medzi podozrivé osoby patrí ako spolupáchateľ aj generálny prokurátor JUDr. Jaromír Čižnár, nakoľko 28.11.2013 som listom požiadal Janu Tökölyovú, hovorkyňu generálneho prokurátora SR, aby ho o tomto podaní informovala, mám odôvodnené obavy jednak o môj život a tiež obavy, že môj podnet dozerajúca prokuratúra zametie pod stôl, preto som nútený pozvať medzinárodnú komisiu na prešetrenie týchto skutočností.

  Foto pre ilustráciu

  Na záver len toľko, prežil som útok, ktorým mi bol spôsobený infarkt myokardu so zástavou srdca, desať minút som bol mŕtvy, našťastie som sa nenachádzal na Slovensku, určite by som to neprežil, zachránila ma náhoda a rýchla lekárska pomoc v zahraničí, následna operácia srdca trojitým bypassom.

  Preto, ako budúci prezident budem bojovať za občanov, politici majú svojích „vodcov“ ale z vlastných skúsenosti prenasledovania viem, že občan bez známosti je vystavený riziku systémovej korupcie na každom kroku.

  Môj životopis 4. časť Tu

  Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

  https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

   

  Podporný list:

  Ján Molnár, Devínska cesta 16, 84104 Bratislava, mobil:   0910425169

  —————————————————————————————–

   

  Jana Tökölyová, 

  hovorkyňa generálneho prokurátora SR.

  Generálna prokuratúra SR

  Štúrova 2

  812 85 Bratislava

  V Bratislave: 28.11.2013

  Vážená pani Jana Tökölyová, hovorkyňa generálneho prokurátora SR

  píšem Vám ako otec nešťastnej rodiny, ktorá sa dostala do ohrozenia života, rodiny, ktorá žila šťastne až pokiaľ sa nestala obeťou trestných činov a útokov s politickým pozadím za to, že sme sa po tzv. „nežnej revolúcii“ snažili vytvoriť spravodlivú a šťastnú spoločnosť založením politického hnutia HSP – hnutie za slobodu prejavu s cieľom aby prechod vlastníckych práv z predtým spoločného vlastníctva do súkromného vlastníctva prebiehal pod kontrolou televíznych kamier. Za toto snaženie sme sa dostali do obrovských „problémov“.

  Píšem Vám s vierou, že táto malá intervencia pomôže spravodlivosti, pomôže prinavrátiť šťastie jednej rozpadnutej rodiny. Manželka s dvomi deťmi ma opustila, lebo neviem zabezpečiť pre nich ani strechu nad hlavou a majú pravdu, lebo neviem sa domôcť spravodlivosti.

  V prílohe Vám zasielam list pre generálneho prokurátora JUDr. Jaromíra Čižnára, ktorý paraelne s týmto listom pre Vás posielam oficiálne cez podatelňu na jeho meno aj s prílohami a dôkazmi.

  Viem, že nový generálny prokurátor má roboty takpovediac vyše hlavy a nemá čas si osobne prečítať každý list, ale prosím Vám v mene mojích nešťastných detí, aj v méně ľudskosti, pokúste sa presvedčiť pána generálneho prokurátora aby si aspoň prečítal tento list, ktorý Vám v prílohe zasielam. Bol by som Vám povďačný keby sme sa mohli osobne stretnúť aby som problém podrobnejšie vysvetlil.

  S pozdravom

  Ján Molnár, poškodený

   

  Príloha: List pre generálneho prokurátora

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  2

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  9

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…