• Dopustil sa Róbert Fico zneužitia právomoci verejného činiteľa v kontexte s výrokom Ústavného súdu? Alebo máme na každého iný meter!

    Publikované 10.08. 2018 o 22:27 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

    OČTK odmietli oznámenie o zneužití právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť Róbert Fico tak, že neuznali výrok Ústavného súdu v podobnej ale právne relevantnej věci:„Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“ V záujme hľadania pravdy, uvádzam plné znenie sťažnosti proti tomuto uzneseniu, kto má pravdu?

    Uvedená právna veta sa totiž dá použiť aj v iných právne relevantných situáciach, napríklad „„Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď vyňal NR SR zo zákona o zodpovednosti za spôsobenú škodu, týkajúce sa poškodených občanov. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia padá na pracovníkov NR SR a že po vyňatí zo zákona o zodpovednosti za škodu sa poškodení občania nebudú môcť domáhať odškodnenia.“

    Na tomto prípade chcem demonštrovať „úpadok morálky“. Podľa prirodzeného práva, právo na život, by mal mať každý člověk žijúci na planéte Zem, právo vlastniť kus pôdy kde by si mohol postaviť obydlie alebo mať strechu nad hlavou inou formou. Jedine Slovensko doposial neprijalo článok 31 Sociálnej chraty právo na bývanie. Toto je ďalší môj príbeh dokazujúci, aké zlé zákony máme a ako sa naša vláda snaží za každú cenu nepriznať svoju chybu a zabrániť odškodneniu rodín, ktorým bolo zlými zákonmi ukrivdené.

    Koľko rokov bude musiť uplynúť aby Ústavný súd potvrdil, (tak ako pri tzv. Mečiarových amnestiách) že došlo k zneužitiu právomoci v legislatívnom procese, keď odborníci na právo sa jasne vyjadrili, že „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov spôsobenej škody pripočítateľnej štátu“. Pán Fico si to dovolil beztrestne realizovať!!!

    Celý obsah uznesenia Tu.

    Téma:

    Zastaralé lineárne myslenie treba nahradiť novým syntetickým myslením – všetko so všetkým súvisi a k tomu treba prispôsobiť zákony.

    Ako kandidát na prezidenta urobím okrem iného všetko pre to, aby boli prísne potrestaní „zločinci“ ktorí rozvracajú rodiny len pre svoje vnútorne „ego“ či už z vlastnej choroby psychickeho narušenia alebo príkazmi z vonku.

    Priame rozvracanie rodiny – zlými zákonmi

    Ak organizovaná skupina usiluje aby sa rozložila rodina stratou obydlia prostredníctvom zlých a deravých zákonov, zapríčiní rozvrat rodiny a usiluje sa, aby sa zabránilo odškodneniu v zmysle prirodzeného práva na pokojný život a mať strechu nad hlavou, ako aj ďalším útokom na dôstojný život v zmysle chránených práv Ústavou SR odsudzujú sa členovia organizovanej skupine na trest ….. o treste sa budeme rozprávať inokedy!

    – – – – – – – – – – – – – – – –

    ČVS:ORP-1663/4-VYS-B1-2017-KJ

    V Bratislave: 10.08.2018

    Vec: Sťažnosť proti uzneseniu

    Dňa 7.8.2018 som si prevzal Uznesenie ČVS:ORP-1663/4-VYS-B1-2017-KJ, vo veci pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť Róbert Fico tým, že ako predseda vlády SR si neplnil svoje povinnosti tak, ako mu to ukladá zákon a tým porušuje ústavné práva, právo na Život bez ohrozenia, právo na dôstojný život a rodinu a podporuje organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností tak, že neoznámil trestnú činnosť príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktorá mu bola ako predsedovi vlády SR podriadená, ktorým vyšetrovateľka toto oznámenie odmieta, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

    I.

     

    Dôvody sťažnosti

    V prípustnej lehote podávam sťažnosť z nasledovných dôvodov:

      1. Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku „Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti.
      2. Vyšetrovateľka už v úvode nesprávne vyhodnotila podnet tým, že vynechala resp. neuviedla hlavný dôvod a to, že k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci s účinnosťou od 1.1.2013 z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony.
      3. Vyšetrovateľka nijako nezdôvodnila môj hlavný argument: „Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“ 
      4. Vo svojom oznámení som to interpretoval takto: Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“  
      5. Teda zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „VYŇAL“ Národnú radu SR, ktorá prijala „zlý“ zákon, čoho dôkazom bola následná novelizácia.
      6. Čo sa týka výroku vyšetrovateľa „Vychádzajúc zo skutočností, ktoré Ján Molnár uviedol vo svojom trestnom oznámení tiež z doplnenia trestného oznámenia jeho osobou som nezistila také skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že konaním Róberta Fica ako predsedu vlády SR došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty prečinu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, keďže absentujú jednotlivé zložky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Rovnako nebolo preukázané, že by jeho konaním došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty iného trestného Činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona.
      7. Vo svojej výpovedi som o. i. uviedol: „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD., vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší, predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.  
      8. V tomto smere vyšetrovateľka mala vypočuť autorov vyššie uvedeného článku, ktorého boli JUDr. Milan Ľaľík, podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD., vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší.
      9. Len vtedy by mohla dospieť k názoru, že nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa „VYŇATÍM“ zodpovednosti za škodu NR SR. Vyšetrovateľka nemôže suplovať názory odborníkov z tejto oblasti.
      10. Až po vyhodnotení a vypočutí svedkov by mohla konštatovať, či sa naplnili alebo nenaplnili všetky obligátne znaky zneužitia právomoci verejného činiteľa, možno aj organizovanou skupinou, nakoľko poškodeným občanom, rodinám sa znemožnilo po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom, návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie vedeli, že zabránia poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese. (čo sa ekvivalentne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)
      11. Navyše po prijatí novelizácie do dnešného dňa absentuje článok, čo s poškodenými občanmi, ktorí už boli „zlým“ zákonom poškodení, keďže sa „VYŇAL“ zákonodárnu mocou zo zákona, veď nemôžu ostať bez odškodnenia stovky rodín tak ako moja rodina.
      12. Neboli vypočutí iní aktivisti, ktorí podozrievajú vo svojich článkoch zneužívanie právomoci verejného činiteľa: Návrh na vypočutie aktivistov: Harabin, Vasky, Bavolár, Pavlík, Hakl, Ďurfina, Laurinec, opoziční poslanci..Sulik, Matovič…..
      13. Nebol vypočutý ani Eduard Hakl, autor knihy Odhalenie SIS….
      14. Odmietnutie oznámenia o závažných skutočnostiach je Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku n e z á k o n n é , nakoľko Orgány činné v trestnom konaní v tomto prípade vyšetrovateľka nepostupovala tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy mala zaobstarať z úradnej povinnosti.

    II.

    Iný právny názor

    Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Števčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „ v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov spôsobenej škody pripočítateľnej štátu“.

    V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti, ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

    Škodou v prípade zodpovedného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodou, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (to znamená právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

    Faktorom spôsobujúcim vznik škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

    Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. 1 písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

    V náväznosti na uvedené, preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

    a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu,

    b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily, 

    c) legislatívna nečinnosť, t.z. neprijatie právnej normy vôbec, alebo v určitom čase a to i napriek povinnosti normu prijať“.

    Oznamovateľ o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal povinnosť zo svojej náplne práce pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené porušenie právnej povinnosti zákonodarcu preto spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

    a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu, 

    b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily, 

    c) legislatívna nečinnosť, t.z. neprijatie právnej normy vôbec, alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

    Nasledoval vzor náplne práce pracovníka, zamestnanca NR SR v legislatívnom odbore, ktorý jednoznačne zavinil prijatie zlého zákona, čo preukazuje, že NR SR sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu tak, ako uvádzajú odborníci v uvedenom článku.

    Vyššie uvedené preukazuje vyšší stupeň podozrenia, že bol spáchaný trestný čin.

    III.

    Namietnutie porušenia práv oznamovateľa

    Ako oznamovateľ mám zato, že OČTK nezistili dostatočne správne skutkový stav veci, čo malo za následok odmietnutie trestného oznámenia a zbavenie sa zodpovednosti, čo sa dá kvalifikovať ako nesprávny úradný postup v zmysle zákona 514 o zodpovednosti za škodu.

    Namietam porušenie práva na odôvodnené rozhodnutie. Článok 6 Dohovoru vyžaduje, aby vnútroštátne orgány odôvodnili svoje rozhodnutia vynesené tak v občiansko-právnom ako aj v trestnom konaní, pričom nie sú povinné dať podrobnú odpoveď na každú otázku, ale ak nejaké tvrdenie zásadne ovplyvní výsledok prípadu, súd alebo iný orgán sa s ním musí osobitne v rozhodnutí zaoberať. V prípade Hiro Balani proti Španielsku alebo Van de Hurk proti Holandsku, 19. apríl 1994, ods. 61, Súd rozhodol, že išlo o porušenie článku 6 ods. 1.

    Z popisu odôvodnenia uvedeného v uznesení nevyplývajú skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že vyšetrovateľka by si pre vyššie uvedené skutkové okolnosti, pokiaľ nie sú zistiteľné z doposiaľ zadováženého spisového materiálu zadovážila výpovede svedkov a hlavne vypočutie odborníkov, ako aj samotnú podozrivú osobu, ktoré bolo potrebné zistiť v rámci doplnenia trestného oznámenia podľa § 196 ods. 2 Tr. por.

    IV.

    Návrh na rozhodnutie

    Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam dozerajúcu prokuratúru, aby uznesenie vyšetrovateľky zrušila a vrátila vec na došetrenie a odborne vyšetrovateľku poučila akými postupmi a metódami doplniť vyšetrovanie tak, aby neboli žiadne pochybnosti, že polícia vykonala dôkladne všetky dostupné možnosti a postupnosti krokov pri zistení podozrenia z páchania rafinovanej trestnej činnosti a vyvrátili pochybnosť sťažovateľa o formálnosti vyšetrovania.

    S úctou

    Ján Molnár

     

    Môj životopis 4. časť Tu

    Môj program ako občianský kandidát za ľudového prezidenta – najviac prenasledovaného občana SR

    https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_kandidata_za_obianskeho_prezidenta_sr_volby_2019

    Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

    Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

    Varovanie

    Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

    Vybrali sme z Hlavných Správ

    TopSpeed

    Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

    2

    Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

    Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

    0

    Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

    Nové Mini JCW GP už budúci rok

    0

    Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

    Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

    0

    Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

    Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

    9

    Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

    V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

    4

    Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

    KAMzaKRÁSOU

    Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

    1

    Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

    Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

    1

    Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

    Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

    1

    Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

    Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

    2

    Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

    Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

    9

    U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

    Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

    6

    S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

    TopDesať

    Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

    0

    Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

    Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

    0

    Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

    Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

    0

    Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

    Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

    0

    Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

    10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

    0

    Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

    Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

    0

    Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…