Slovenská CHOBOTNICA – vyšetrovateľ vydal „nezákonné“ rozhodnutie, podľa podobného uznesenia Najvyššieho súdu. Bude ho kryť prokuratúra prípadnou „vraždou“ korunného svedka, alebo prizná korupciu „justičnej“ mafie?

Publikované 10.03. 2018 o 15:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Zničenie talianskej mafie stálo veľa obetí (vraždy a násilie) na obidvoch stranách, vždy išlo o majetok a peniaze, veľmi výstižne to vykresluje seriál CHOBOTNICA s vyšetrovateľom Corádom Catánim, ktorého napokon zavraždia, do ohrozenia sa dostane vyšetrovacia sudkyňa Sylvia…. Seriál bol natočený před našou t.z.v. „nežnou revolúciou“ (majetkovým prevratom) má viac ako 60 dielov (zatial som pozrel 5 sérii x 6 dielov) a zisťujem, že jeho obsah kopíruje súčasnu politické scénu (alebo súčasná politická scéna kopíruje spôsob bohatnutia podľa obsahu seriálu) s tým rozdielom, že v taliansku bola MAFIA úzka skupina boháčov a len cca 1% skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov, v úzadi politického diania, kým na Slovensku sú bohatí mafiánci priamo v politike a verejná mienka si myslí, že korupcia polície, prokuratúry a súdnictva presiahla hranicu 50%.

Som si vedomý, že sa vystavujem veľkému riziku zo zavraždenia mojej osoby za zverejnenie nasledovných dôkazov, ktoré sice nie sú o fyzických vraždách, ale o sociálnych vraždách, čo je horšie ako fyzická vražda, nakoľko obeť je 10 rokov týraná „subtilnym spôsobom mučenia“ nespravodlivými rozhodnutiami, vyhnaná do bezdomovstva a ďalšímy psychologickými útokmi donútena k sebevražde alebo vražde tak ako by to vyzeralo ako sebevražda. Môj príbeh to dokazuje ale najme usvedčuje OČTK z podozrenia z korupcie „dražobnej mafie“, ktorej tiež ide o peniaze a majetok, korupcie, ktorá pomáha k likvidácii nepohodlných ľudí moderným spôsobom, (všetko musí vyzerať navonok jako „jeho vina“, nehoda, náhoda, sebevražda, vybavovanie účtov) ako Edo Hakl písal v knihe Odhalenie Slovenskej informačnej služby, za pomoci alebo zneužití vedeckých výskumov, ktoré si objednáva priamo SIS = podporovatelia slovenskej mafie, ktorá je podozrivá, že vykonáva aj vraždy (podla knihy Eduarda Hakla) či už priamo alebo nepriamo objednávkou v podsvetí, ktoré sama vyrobila.

Pokiaľ taliánska mafia potrebovala sieť „firiem“ hlavne bánk s ich personálom a majiteľmi, ktorí tvorili vedenie mafie, na Slovensku to ide „samo“ od vytvorení „samosudcov“ až po nezávislosť vyšetrovateľa a prokuratora. Vo filme to mafián Antinári pekne vysvetlil, keď dával inštrukcie Tánovi, jako mafia vytvára zisk na burze (obdobné terajším „samoburzam“ viacerých spol. s r.o. v rukách jednotlivcov) sieť malých fiktívnch bánk (u nás vlastné s.r.o.) skupuje predražené akcie hlavnej mafiánskej bańky (podnikateľ s viacerými s.r.o.) potom následne doatanú príkaz aby drahé akcie predávali pod cenu a tieto skupuje hlavná mafiánska banka (podnikateľ s viacerými s.r.z. prelieva peniaze) a vždy jedna skrachuje ale ta hlavná zarobí miliardy (náš podnikateľ dá jednu s.r.o. do bankrotu a ide ďalej). To je mafiánsky spôsob zarábania.

Preto je ŠTb zločinecká organizácia uznaná aj poslancami v parlamente, ale jej nástupca SIS už je očistená, stačilo ju premenovať. Systém funguje ďalej, príslušnici SIS sú infiltrovaní do podnikateľského prostredia, podnikajú systémom vyššie uvedeným a odovzdávajú peniaze jednak do štátnej pokladnice (navonok a na oko) a na strane druhej financujú politické strany, združenia a ďalšie a ďalšie spol. s r.o. Stále ide o peniaze a majetok. A polícia, prokuratúra a súdnictvo je tu na to, aby ich cca 50% skorumpovaných „úradnikov“ krylo a udržiavalo v tichosti naďalej v utajení. To je korupcia na Slovensku. Ovšem sem tam sa nájde taký slovenský Corádo Catáni alebo sudkyňa Silvia Contiová a mafia sa začne rúcať ale ona sa dostane do smrteľného ohrozenia. Tu je linka na recenzie.

https://www.google.sk/search?rlz=1C1AOHY_skSK779SK779&ei=1sijWvOFHInmswGXkrYg&q=Chobotnica+sudkyna+Silvia&oq=Chobotnica+sudkyna+Silvia&gs_l=psy-ab.3…11105.18988.0.19810.25.25.0.0.0.0.236.3335.0j20j2.22.0….0…1.1.64.psy-ab..3.16.2387…0j0i131k1j0i22i30k1j33i160k1.0.D22LeQbRtNI

Moje tvrdenie podporujem alebo dokazujem dvomi dokumentami:

    1. Uznesením najvyššieho súdu v dovolaní ktoré podal generálny prokurátor

    

    

 

 

    1. Uznesenie vyšetrovateľa, ktorý v rozpore s uznesením Najvyššieho súdu trestné oznámenie odmietol

    

    

 

 

V uznesení NS bolo jasne uvedené, že podriadený súd sa musí riadiť aj dôvodmi uvedené v odôvodnení, to znamená v preklade, že ak to požiadal generálny prokurátor tak s výrokmi súdu sa musia riadiť aj prokurátori a im podriadení vyšetrovatelia.

Dôkaz č. 1: (skrátený obsah – celý obsah na linke webu)

Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 (zdroj) Najvyšší súd 2 M Cdo 20/2011 Slovenskej republiky

Najvyšší súd Slovenskej republiky, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v ………. z 1. decembra 2010 sp. Zn.: 10C97/2010, takto rozhodol: Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu …….

V odôvodnení o.i. uviedol:

Zmluvné prevody vlastníckeho práva sú v Slovenskej republike v zásade založené na princípe, že nikto nemôže previesť viac práv, než sám má. Inak povedané, ani existencia platnej zmluvy medzi prevodcom a nadobúdateľom nemôže spôsobiť prevod vlastníckeho práva na nadobúdateľa, ak prevodca sám nebol vlastníkom, alebo ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ktoré by ustanovovalo opak . Niet preto dôvodu, prečo by sa zásada „nemo plus iuris“ nemala vzťahovať aj na ďalší inštitút zmluvnej povahy a to dobrovoľnú dražbu. To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Opačnému výkladu by okrem toho, že mu chýba zákonný podklad, bránil čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého musí byť výklad zákonov v súlade s ústavou.

Ďalej uviedol: Z uvedeného je zrejmé, že zo znenia samotného zákona č. 527/2002 Z.z. nemožno vyvodiť záver o tom, že by dobrovoľná dražba mala viesť k nadobudnutiu vlastníckeho práva aj od nevlastníka a teda, že by došlo k prelomeniu zásady „nemo plus iuris“. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. apríla 2011 sp. zn. III. ÚS 448/2010.

Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom mimoriadneho dovolania, ale aj dôvodmi uplatnenými v mimoriadnom dovolaní.

Poznámka oznamovateľa: Kedže o mimoriadne dovolanie požiadal generálny prokurátor, podriadení prokurátori sú viazaní nielen zásadnými výrokmi dovolania, ale aj jeho dôvodmi uplatnenými v mimoriadnom dovolaní. To sú nové skutočnosti.

Dôkaz č. 2: (skrátený obsah z uznesenia vyšetrovateľa (január 2018) – a môj komentár odvolANIE SA NA UZNESENIE ns – celý obsah na konci blogu)

Nezákonné rozhodnutie vyšetrovateľa

Vyšetrovateľ uviedol:

1) Dalibor Hahn sa na základe zmluvy o postúpení pohľadávok so Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa 21.12.2004 stal vlastníkom pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 800235-6 a v zmysle ustanovení § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka prešli naňho aj všetky práva spojené s pohľadávkou, teda stal sa aj záložným veriteľom, ktorý je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby aj bez súhlasu záložcu. Toto tvrdenie je nesprávne vzhľadom na nový dôkaz „Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 (zdroj) Najvyšší súd 2 M Cdo 20/2011 Slovenskej republiky (nebol sám vlastníkom predmetu dražby)

2) To, že z úverovej zmluvy nevyplýva právo postúpiť záložné právo na tretiu osobu a dražba bola vykonaná teda cudzou osobou bez splnomocnenia vlastníka obydlia a navyše bola vykonaná v jeho neprítomnosti, je potrebné poukázať na to, že navrhovateľom dražby bol záložný veriteľ a nie vlastník predmetu dražby a teda pri aplikácii ustanovenia § 19 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, treba vychádzať zo znenia ustanovenia ods. l písm. g) z ktorého vyplýva, že dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol nariadený s jeho súhlasom výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov. Toto tvrdenie je nesprávne vzhľadom na nový dôkaz „Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 (zdroj) Najvyšší súd 2 M Cdo 20/2011 Slovenskej republiky (nebol sám vlastníkom predmetu dražby)

3) Nakoľko dňa 11.01.2005 zaslal Dalibor Hahn, ako nový záložný veriteľ na základe postúpenia pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 800235-6, vyjadrenie nesúhlasu s dražbou nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, ú. Karlova Ves exekútorskému úradu JUDr. Jána Jonáta, bolo možné vykonať dražbu nehnuteľnosti v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dražobník nebol povinný upustiť od dražby v zmysle § 19 citovaného zákona. Toto tvrdenie je nesprávne vzhľadom na nový dôkaz „Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 (zdroj) Najvyšší súd 2 M Cdo 20/2011 Slovenskej republiky (nebol sám vlastníkom predmetu dražby)

4) Zo zabezpečených častí vyšetrovacích spisov vedených pod pod CVS: ORP-234/OEK-Bl-2007, CVS: ORP-478/OEK-B1-2008 a CVS: ORP-1039/OEK-B1-2008, bolo zistené, že tieto sa týkali tiež z častí predmetnej dražby a vyššie menovaných podozrivých, pričom vo všetkých prípadoch boli ukončené v zmysle § 197 ods. l Trestného poriadku. Toto tvrdenie je nesprávne vzhľadom na nový dôkaz „Uznesenie Najvyššieho súdu 2 M Cdo 20/2011 18. 12. 2012 (zdroj) Najvyšší súd 2 M Cdo 20/2011 Slovenskej republiky

5) Odmietnutie oznámenia o závažných skutočnostiach je Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku n e z á k o n n é , nakoľko   Orgány činné v trestnom konaní v tomto prípade vyšetrovateľ nepostupoval tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy mal zaobstarať z úradnej povinnosti.

Záver 1: (pre tých, ktorým sa informácie zídu aj v ich prípade uvádzam širšie znenie Uznesenia Najvyššieho súdu)

Dôležité právne vety Najvyššieho súdu z mimoriadneho dovolania

1) Je predsa nemysliteľné a spoločensky nežiaduce, aby takýmto právnym úkonom došlo platne k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Tento právny úkon je teda absolútne neplatný v zmysle § 37 ods. 1 i 39 Občianskeho zákonníka.Vzhľadom na zásadu platnú pri prevodoch nehnuteľností, podľa ktorej nikto nemôže previesť viac práv než má sám.

2) Ochranu jej vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam nepripúšťa objektívne právo. Súd musí nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musia smerovať k spravodlivému výsledku. Súdu prislúcha, aby sa zaoberal otázkou či mechanická a formalistická aplikácia zákona bez ohľadu na zmysel a účel záujmu chráneného právnou normou nemôže priniesť absurdné následky a v prípade, že tomu tak je, aby takúto interpretáciu zákona odmietol a zvolil výklad v duchu zákona. V danom prípade je predmetom konania ochrana vlastníctva žalobcu, ktorého vlastnícke právo bolo narušené absolútne neplatnými právnymi úkonmi. Zásada „nemo plus iuris“ svedčí v prospech žalobcu a nemôže byť spochybnená ani dražbou. Argumentom k tomuto tvrdeniu je samotný titul nadobudnutia vlastníctva dražbou, ktorým je len iný typ súkromnoprávnej zmluvy, v ktorej zásada „nemo plus iuris“ jednoducho platí a jej prelomenie by zákonodarca musel výslovne ustanoviť. Bez ohľadu na to, či dobrovoľná dražba je len osobitným zmluvným typom alebo inou skutočnosťou podľa 132 Občianskeho zákonníka, ustanovenie, ktoré by zásadu „nemo plus iuris“ výslovne prelamovalo zákon o dobrovoľných dražbách neobsahuje. Keďže takéto ustanovenie neexistuje, musí platiť aj v prípade dobrovoľnej dražby všeobecná zásada súkromného práva, ktorou je zásada „nemo plus iuris…“.

3) Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní ( 10a ods. 3 O.s.p.), po zistení, že tento opravný prostriedok podal včas (§ 243g O.s.p.) generálny prokurátor Slovenskej republiky (§ 243e ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243i ods. 2 v spojení s§ 243a ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutia v rozsahu podľa § 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora je podané opodstatnene.

4) Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že rozsudok odvolacieho súdu v napadnutej časti spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci ( 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p.) pokiaľ ide o otázku prelomenia zásady „nemo plus iuris“ v prípade dobrovoľnej dražby. 

5) Dovolací súd uvádza, že názory o originárnej povahe nadobúdania vlastníckeho práva v dobrovoľnej dražbe zrejme nachádzajú svoju oporu aj v paralele 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. s ustanovením § 150 ods. 2 Exekučného poriadku. Pritom príklep v dražbe v rámci exekučného konania bol už judikatúrou (porovnaj napr. II. ÚS 289/08) označený za spôsob originárneho nadobúdania vlastníckeho práva (dobromyseľným) vydražiteľom. Takáto paralela však neobstojí. Okrem principiálneho rozdielu medzi povahou dražby v rámci exekučného konania, konanej súdnym exekútorom ako vykonávateľom verejnej moci (§ 2 Exekučného poriadku) pod dozorom exekučného súdu (§ 148 Exekučného poriadku), je podstatný rozdiel v zákonnej úprave. Podľa § 140 ods. 2 písm. l/ Exekučného poriadku totiž musí dražobná vyhláška obsahovať výzvu, aby sa uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázalo pred začatím dražby, s upozornením, že inak by také práva nemohli byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Z citovaného ustanovenia (najmä v spojení s extenzívnou interpretáciou § 61 Exekučného poriadku, ktorú dlhodobo presadzuje judikatúra) je tak zrejmé, že zákonodarca vyslovene počíta s tým, že v rámci exekučnej dražby môže (a má) dôjsť k nadobudnutiu vlastníckeho práva (dobromyseľným) vydražiteľom, i keď povinný nebol vlastníkom nehnuteľnosti. Zákon č. 527/2002 Z.z. však neobsahuje žiadne podobné ustanovenia, z ktorých by sa dalo vyvodiť, že by mal v dobrovoľnej dražbe (dobromyseľný) vydražiteľ nadobúdať vlastnícke právo k predmetu dražby aj vtedy, ak navrhovateľ dražby nie je ani vlastníkom predmetu dražby, ani ním nie je ten, v čiom mene navrhovateľ koná (napr. záložca pri dražbe v rámci výkonu záložného práva). Z uvedeného je zrejmé, že zo znenia samotného zákona č. 527/2002 Z.z. nemožno vyvodiť záver o tom, že by dobrovoľná dražba mala viesť k nadobudnutiu vlastníckeho práva aj od nevlastníka a teda, že by došlo k prelomeniu zásady „nemo plus iuris“. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. apríla 2011 sp. zn. III. ÚS 448/2010

6) Zmluvné prevody vlastníckeho práva sú v Slovenskej republike v zásade založené na princípe, že nikto nemôže previesť viac práv, než sám má. Inak povedané, ani existencia platnej zmluvy medzi prevodcom a nadobúdateľom nemôže spôsobiť prevod vlastníckeho práva na nadobúdateľa, ak prevodca sám nebol vlastníkom, alebo ak neexistuje výslovné zákonné ustanovenie, ktoré by ustanovovalo opak (napr. 446 Obchodného zákonníka,§ 486 Občianskeho zákonníka§ 93 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Niet preto dôvodu, prečo by sa zásada „nemo plus iuris“ nemala vzťahovať aj na ďalší inštitút zmluvnej povahy a to dobrovoľnú dražbu. To znamená, že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže spôsobiť nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Opačnému výkladu by okrem toho, že mu chýba zákonný podklad, bránil čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého musí byť výklad zákonov v súlade s ústavou. 

7) Príklep v dobrovoľnej dražbe udeľuje licitátor, ktorým je podľa 9 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z.zamestnanec dražobníka, ktorý je oprávnený robiť na dražbe úkony v mene a na účet dražobníka. Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 tohto zákona podnikateľom, ktorý organizovanie dobrovoľných dražieb vykonáva ako svoje podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Z uvedených dvoch ustanovení je zrejmé, že činnosť licitátora a dražobníka pri dražbe je činnosťou súkromnoprávneho charakteru (obaja nevykonávajú verejnú moc). Súkromnoprávnu povahu činnosti dražobníka a licitátora ďalej dosvedčuje aj § 20 ods. 13 zákona č. 527/2002 Z.z., podľa ktorého sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou. Zo zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok) ťažko možno súdiť, že by notár bol oprávnený osvedčovať priebeh verejnoprávnych skutočností, teda priebeh úradných výkonov; naopak, ním osvedčované skutočnosti sú súkromnoprávneho charakteru. 

8) Čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje každému právo vlastniť majetok a každému vlastníkovi rovnaký obsah a ochranu jeho vlastníckeho práva. Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky toto ustanovenie nezaručuje právo nadobudnúť určitú konkrétnu vec do vlastníctva, ale zaručuje naopak každému, kto v súlade s právnym poriadkom určitú konkrétnu vec do vlastníctva nadobudol, že svoje vlastnícke právo stratí opäť iba v súlade so zákonom. Rýdzo ekonomický pohľad jednostranne zohľadňujúci len investíciu vydražiteľa je nezlučiteľný s vyššie uvedenou ústavnou ochranou existujúceho vlastníckeho práva skutočného vlastníka predmetu dražby. Vlastník má právo užívať svoj majetok „pokojne“, a nemôže byť teda nútený pravidelne si zisťovať, či jeho majetku náhodou nehrozí zo strany tretích osôb zásah. 

9) Dobrovoľná dražba, ktorej navrhovateľom nie je skutočný vlastník, je konaním, ktoré sa vedie absolútne mimo vôle a i bez pričinenia skutočného vlastníka, bez akejkoľvek predbežnej kontroly súdu alebo iného orgánu verejnej moci, výlučne pod kontrolou dražobníka, ktorý je súkromnoprávnym subjektom vykonávajúcim svoju činnosť ako podnikanie, teda za účelom dosiahnutia zisku. Podľa názoru odvolacieho súdu je nezlučiteľné s ústavnou zásadou rovnosti všetkých subjektov v právach (čl. 12 ods. 2 Ústavy SR), aby mohlo konanie (právne úkony) určitých subjektov zasahovať do právneho postavenia tretej osoby, bez jej súhlasu. 

10) Dovolací súd záverom ešte uvádza, že otázkou platnosti dobrovoľnej dražby sa dovolací súd nezaoberal, nakoľko toto nie je možné riešiť v tomto konaní (žalobca v zákonom určenej lehote platnosť dražby na súde nenapadol, otázkou platnosti dražby sa už nemožno zaoberať ako otázkou predbežnou v inom konaní), no zároveň treba uviesť, že riešenie danej otázky nie je pre toto konanie v konečnom dôsledku ani potrebné. Tým, že súdy z tohto aspektu neposudzovali skutkový stav veci v nadväznosti k právnej stránke veci, došlo vo vzťahu k uvedenému nesprávnemu právnemu posúdeniu veci k inej vade v konaní, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci v zmysle 243f ods. 1  písm. b/ O.s.p. Na takúto inú vadu je dovolací súd povinný prihliadať aj z úradnej povinnosti (§ 242 ods. 1 O.s.p), nie je preto rozhodujúce, či bol tento dovolací dôvod v mimoriadnom dovolaní generálnym prokurátorom uplatnený alebo nie. 

11) Generálny prokurátor Slovenskej republiky preto dôvodne podal mimoriadne dovolanie podľa 243e O.s.p. v spojení s § 243f ods. 1 O.s.p., keďže to vyžadovala ochrana práv a ním chránených záujmov účastníkov konania a túto nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na uvedené rozhodnutie krajského súdu v napadnutej zmeňujúcej časti a súvisiaci výrok o trovách konania v zmysle § 243b ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p. zrušil a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie. 

12) Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0. 

13) P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

        • V Bratislave 18. decembra 2012Martin Vladik, v.r. predseda senátu

        

        

      

      

      

    

    

 

 

Otázka znie: Budem zavraždený, alebo prokuratúra bude musieť uznať korupciu v rozhodovaní a vzniesť obvinenia ľuďom celého reťazca od predchádzajúcich štyroch vyšetrovateľov, štyroch dozerajúcich prokurátorov, dvoch prokurátorov z Generálnej prokuratúry, samotného námestnika Generálne prokuratúry, štyroch sudcov z občiansko právnych konaniach, 12 sudcov z Krajského odvolacieho súdu, jednu sudkyňu z Najvyššieho súdu, štyroch sudcov z Ústavného súdu a slovenských zamestnancov zo súdu v Štrasburgu, ktorí vrátili deveť sťažností jako nedôvodné, alebo bude jednoduchšie zavraždiť poškodeného a celý prípad ututlať.

Hľadám pomoc: slovenského Coráda Catániho, slovenskú sudkyňu Silviu Contiovú sponzora na presťahovanie na bezpečné miesto

Môj návrh adresovaný prokuratúre

Navrh na rozhodnutie

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné uplatniť vyšší stupeň podozrenia zo spáchania trestného činu „nezákonného obohatenia“ navrhovateľa dražby Dalibora Hahna a dražobníka Mgr. Petra Vetráka. Ďalej je potrebné uplatniť vyšší stupeň podozrenia zo spáchania trestného činu „zatajovania“ obhajcov a právnych zástupcov navrhovateľa dražby a dražobníka, ktorí ich zastupovali v civilných konania v občiansko právnych veciach týkajúce sa dobrovolnej dražby, nakoľko uvádzali súdy do omylu. Ďalej třeba zvážiť, či aj sudcovia, ktorí odmietli žaloby a návrhy poškodeného Jána Molnára vo veciach 1. Vydania nehnuteľnosti, 2. Návrhu na určenie neplatnosti zmluvy medzi navrhovateľom a dražobníkom, 3. Žaloba na ochranu osobnosti, 4. Žaloba na určenie vlastníckych práv ako aj JUDr. Zmekovú, ktorá „zabudla“ podať odvolanie vo věci žaloby o určenie vlastníckych práv za „zatajovanie“ právnych skutočností a zatajovanie páchania trestnej činnosti nezákonného obohatenia. Tiež třeba preveriť, či ako spolupáchatelia neboli súdny znalec, ktorý ohodnocoval nehnuteľnosť a notárky osvedčujúce falošné listiny, ako aj brat Kamil Molnár, ktorý sa vydával za vlastníka domu a umožnil prístup k nehnuteľnosti, bez čoho by sa nemohla dražba uskutočniť.

Navrh na na obnovu porušených práv

Demokratická spoločnosť, ktorá sa hlási k princípom právneho štátu musí však zabezpečiť aj obnovu porušených práv jednotlivcov, ktorí musia znášať neprimerané bremeno v dôsledku porušenia ich práv nezákonnosťou.

V zmysle zákona o prokuratúre č. 153/2001 Z z. . § 3 (2) žiadam o obnovenie porušeného práva, právo na majetok takto

uznesením:

Určuje sa, že v zmysle Notárskej zápisnica N 124/2005 zo dňa 11.3.2005 je prechod vlastníckeho práva k rodinnému domu na Devínskej ceste č. 16, 841 04 Bratislava na vydražiteľa v dobrovolnej dražbe n e p l a t n ý  následne je neplatný aj list vlastníctva č. 4052, a platí stav zapísaný pred dátumom 11.3.2005 v liste vlastníctva č. 245, podľa ktorého jediným vlastníkom nehnuteľnosti na Devínskej ceste 16 v Bratislave zapísanej v liste vlastníctva č. 245 je Ján Molnár, nar. 11.6.1948 v Bratislave, r.č. 480611/756, bytom Devínska cesta 16, 84104 Bratislava.
S pozdravom

Ján Molnár, poškodený

Odkaz na Uznesenie: http://merit.slv.cz/2MCdo20/2011   

Záver 2: (dôkaz, že koľko protirečení a aký veľký rozsah korupcie prebehol len v mojom jedinom prípade, uvádzam celé znenie uznesenia vyšetrovateľa, ktorým opeť aj na základe nových nespochybniteľných dôkazov trestné oznámenie zamietol, bežní čitatelia to nemusia čítať, je to len pre náročných čitateľov)

Úplne znenie odmietavého uznesenia:

OKRESNE RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V …..

 

odbor kriminálnej polície

 

UZNESENIE

Podľa § 197 ods. l písm. d) Trestného poriadku trestné oznámenie Jána Molnára, k trvalému pobytu prihlásený Devínska cesta 753/16, Bratislava, pre podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe podľa § 128a ods. l, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, príp. trestného činu podvodu podľa § 250 ods. l, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, ktorých sa mali dopustiť Dalibor Hahn, príp. Mgr. Peter Vetrák, zást. spol. Dražobná spoločnosť, a.s., IČO: 35 849 703, v súvislosti so zamenením poradia zapísaných záložných práv za záložným právom navrhovateľa v notársky overených dvoch listinách a to Oznámenie o dražbe a Notárska zápisnica o vykonaní dražby rodinného domu na Devínskej ceste 16, Bratislava, LV č. 245, pare. č. 1024, šúp. č. 753, týkajúcich sa dražby vykonanej spol. Dražobná spoločnosť, a.s., so sídlom Špitálska 10, Bratislava, na Cukrovej č. l v Bratislave dňa 11.03.2005 a v rámci dražby spísanej Notárskej zápisnice pod č. N 124/2005, Nz 10681/2005, NCRls 10577/2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, so sídlom Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava,

odmietam,   lebo nie je dôvod na začatie trestného stíhania ani na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

Odôvodnenie

Dňa 25.04.2017 bol Jánom Molnárom doručený na Okresnú prokuratúru Bratislava I v rámci e-mailu do schránky podatelna.opbal@genpro.gov.sk správa s označením „najlepšia poradná na webe zadarmo“, ktorá bola vyhodnotená ako trestné oznámenie a následne dňa 08.08.2017 doručené na tunajší odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva …….. na vybavenie, pričom zo skutočností uvedených v obsahu vyplýva podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe podľa § 128a ods. l, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, príp. trestného činu podvodu podľa § 250 ods. l, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005.

Dňa 28.04.2017 bolo na Okresnú prokuratúru Bratislava I osobne doručené požiadame Jána Molnára s označením „Najlepšia poradná na webe zadarmo“ zo dňa 25.04.2017, ktoré bolo obsahovo totožné s vyššie uvedeným emailom.

Oznamovateľ Ján Molnár v trestnom oznámení uviedol, že sa dočítal na internete, že OP BA l poskytuje poradňu na webe zadarmo vo veciach trestných, tak využíva túto možnosť. Otázku v metafore: Môže sa obnoviť konanie už odmietnutého trestného oznámenia po viac ako 12 rokoch? Objavili sa pochybenia „vyšetrovateľa“ až pri občianskom súdnom konaní v tomto roku o určenie odškodnenia pri dražbe. Jedná sa o odhalenie podvodu podľa poradia zapísaných záložných práv „za záložným právom navrhovateľa“ v notársky overených dvoch listinách – l. Oznámenie o dražbe a 2. Notárska zápisnica o vykonaní dražby v časti – za záložným právom navrhovateľa je v poradí ako druhé zapísané pri tzv. dobrovoľnej dražbe. Podozriví totiž tvrdili v roku 2007, že sa pomýlili a vyšetrovateľ im uveril, ale v občianskom konaní sa po rokoch v roku 2017 objavili nie nové skutočnosti, ale nový pohľad na listinné dôkazy v časti „poradie zapísaných záložných práv“.

V súvislosti, nadväznosti a postupnosti krokov odhalili podvod, ale súd ich nemôže preskúmavať lebo už dávno uplynula prekluzívna lehota na možnosť určenia neplatnosti dražby. To neplatí ak ide o súvislosti s trestným činom. Podozriví tvrdili, že sa len pomýlili v písaní. On tvrdí, že ide o podvod nie o omyl, ktorý sa odhalil až po rokoch. Na odhalenie podvodu stačilo porovnať poradie záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa dražby (čo preukáže, že sa nepomýlili v písaní ako dodatočne tvrdili podozriví, ale išlo o podvod) v listinách a to menovite v 1. v návrhu na vykonanie dražby, 2. v oznámení o dražbe, 3. v zmluve medzi navrhovateľom a dražobníkom a za 4. v notárskej zápisnici o priebehu dražby a za 5. v stratenej zápisnici o odovzdaní predmetu dražby, pričom listiny 2 a 4 boli overené notárom (nedajú sa pozmeniť) je jasne a zreteľne napísané: Podľa aktuálneho listu vlastníctva sú za záložným právom navrhovateľa zapísané ako ďalšie v poradí: – exekučné záložné právo: Exekútorský úrad JUDr. Ján Jonata, Šafárikovo námestie 4, Bratislava. Teda logicky pred týmto záložným právom „Exekútorský úrad“ bol skutočne úver v poradí 2 ale to bol úver jeho manželky o ktorom súd nerozhodol, naopak voči nemu vyhlásil túto zmluvu za neplatnú.

Dôležitá poznámka: O prvom úvere rozhodol súd povinnosť zaplatiť, ale nevzniklo záložne právo k rodinnému domu. O druhom úvere súd nerozhodol povinnosť zaplatiť (v zmysle ZDD je to nevyhnutná podmienka) ba naopak po dražbe rozhodol, že úverová zmluva je voči nemu neplatná. Týmto dokazovaním sa ústne tvrdenie „podvodníkov“ o omyle v písaní právneho dôvodu v Návrhu o vykonaní dražby vylučuje. Ak by mala byť dražba vykonaná na úver č. l, v tom prípade by mal byť zapísaný za záložným právom navrhovateľa manželkin úver č. 2, čo nie je. Záver z návrhu na vykonanie súdnej kontroly teda súd odmietol vykonať pre prekážku uplynutia trojmesačnej lehoty.

Právny dôvod v Návrhu na vykonanie dražby je pravdivý, ale nepravdivé sú tvrdenia žalovaných, že na tento právny dôvod bolo možné vykonať dražbu.

Nepravdivé tvrdenie spočíva v Návrhu na vykonanie dražby v bode 3 Vyhlásenie -Predmet dražby je možné dražiť. Prehlásenie o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky ktorú navrhuje výkon záložného práva, právny dôvod vzniku pohľadávky – Zmluva o úvere č. 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992, lebo o tomto úvere súd nerozhodol v prospech dražby.

Dôkazom má byť Rozsudok pod sp. zn. 51Cb46/1997-553 zo dňa 28.7.2010, ktorý má potvrdzovať, že tento úver nemal byť na navrhovateľa postúpený, ako aj Rozsudok pod sp. zn. 28Cb 402/99-279, zo dňa 17.04.2007, právoplatné dňa 17.04.2007.

Požiadal o poskytnutie informácie do akej doby sa môže obnoviť trestne stíhanie ak vyšetrovateľ ho odmietol v roku 2007, pričom skutok sa stal v roku 2005. Môže na obnovenie konania postačiť nové vyhodnotenie starých dôkazov v iných súvislostiach – poradie zapísaných záložných práv za záložným právom navrhovateľa – tento nový uhoľ pohľadu sa odhalil až v občianskom súdnom konaní v roku 2017. Súdy v občianskom súdnom konaní nemôžu už po uplynutí 3 mesačnej prekluzívnej lehote posudzovať zákonnosť dražby s výnimkou, že by sa jednalo v súvislosti s trestným činom. Pomohlo by uznesenie o začatí vyšetrovania. Myslí si, že aj kde je trestný čin už premlčaný, môže vydať vyšetrovateľ uznesenie o spáchaní trestného činu a následne ho odložiť z dôvodov premlčania. Potom by mohol tieto okolnosti preskúmavať aj súd v civilnom občiansko právnom konaní o určenie neplatnosti dražby, prípadne odškodnenia, nakoľko dražobná spoločnosť mala upustiť od vykonania dražby.

Zhrnutie dôvodov na obnovu konania: v roku 2007 vyšetrovateľ odmietol trestné oznámenie z dôvodu, že uveril podozrivým, že sa pomýlili v uvádzaní právneho dôvodu na vykonanie dobrovoľnej dražby rodinného domu. V roku 2017 v civilnoprávnom konaní sa objavili nové skutočnosti, ktoré vyvracajú tvrdenie o omyle, ale súd nemôže po uplynutí 3 mesačnej prekluzívnej lehoty sa zaoberať nezákonnosťou dražby a preto nemôže vykonať súdnu kontrolu dokumentov preukazujúcich, že nešlo o omyl. Teda, neobjavili sa nové dôkazy, len sa dôkladnejšie posudzovalo – poradia záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa, ktoré nespochybniteľné dokazujú, že nedošlo k omylu ale dražobník mal upustiť od dražby.

K oznámeniu priložil Návrh na vykonanie súdnej kontroly, ktorý bol odmietnutý s poukazom na uplynutie prekluzívnej lehoty. Poradie úverov zapísaných na liste vlastníctva č. 245 z 02.07.1999: Obmedzenie pre Slov. štát. spor. v Bratislave, oz, podľa úver. Zmluvy č. 80023-6 na 380.000 Sk./ pol. 90/92 (bez vyznačenia registrácie štátnym notárstvom); Zál. právo pre Slov. št, spor. v RIII 659/92 na 2.300.000 Sk. z 19.11.19927 pol. 252/93 (vyznačená registrácia štátnym notárstvom).

Vyjasnenie aký úver je záložné právo JUDr. Jána Jonatu: LV z 02.07.1999, Obmedzenie pre Slov. štát. spor. v Bratislave, oz, podľa úver. zml. č. 80023-6 na 380.000 Sk./ pol. 90/92 (bez vyznačenia registrácie štátnym notárstvom); LV z 08.12.2004, Exekučný príkaz (súdny exek. JUDr. Ján Jonata) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti č. Ex-0069/99 z 16.01.2001.

Dňa 15.11.2017 bolo doplnené trestné oznámenie Jánom Molnárom, ktorý vo svojom výsluchu uviedol, že neoddeliteľnou prílohou oznámenia je grafická schéma originálov skenov Zmluvy o podstúpení pohľadávky, návrh na vykonanie dražby, Zmluva o vykonaní dražby, Úverová zmluva, čo sa týka výšky ručenia, ako aj skeny originálov listu vlastníctva č. 245, ďalej originály skenov návrhu na vykonanie dražby, zmluvy o vykonaní dražby a oznámení o dražby, notárskej zápisnici, z ktorých jasne vyplýva, že záložným právom navrhovateľa je zapísané, ako ďalšie v poradí Daňový úrad, exekučné záložné právo, exekútorský úrad JUDr. Jána Jonatu, so sídlom Šafárikove nám. 4, Bratislava, (jedná sa o identický úver uvedený v liste vlastníctva pod č. 800235-6 na sumu 380.000,- Sk), čo preukazuje, že tento predmetný úver nemohol tvoriť záložné právo uvedené v návrhu na vykonanie dražby, ako uvádzali podozriví, že sa pomýlili v písaní. Skutočnosť, že v návrhu na vykonanie dražby, ani v Zmluve o vykonanie dražby, ani v Notárskej zápisnici všetko overené notárom, nie je zapísané záložné právo v prospech Slovenskej konsolidačnej úver jeho manželky Daniely Molnárov. O tomto úvere nebolo súdom rozhodnuté, nakoľko podal žalobu o neplatnosti tejto úverovej zmluvy a súd napokon rozhodol, že táto úverová zmluva je voči Jánovi Molnárovi neplatná. Z tohto vyplýva, že právny dôvod uvedený v návrhu na vykonanie dražby, v ktorom navrhovateľ vyhlásil, že predmet dražby je možné dražiť na právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o úvere č. 78-800782-1 zo dňa 01.10.1992. Podotkol, že je to ten úver manželky, ktorý nebol na navrhovateľa podstúpený a Okresný súd Bratislava I rozsudkom pod sp. zn. 28Cb 402/99-279 právoplatné dňa 17.04.2007 vyhlásil, že táto úverová zmluva je voči nemu neplatná. Z tohto vyplýva, že s prihliadnutím na záložné práva za záložným právom veriteľa, že v návrhu na vykonanie dražby je uvedený pravdivý dôvod, ale na tento úver nebolo možné vykonať dražbu a dražobník mal pred príklepom v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách upustiť od dražby. Na dovysvetlenie grafickej schémy poukázal na to, že nesedia ani ďalšie náležitosti uvedené v návrhu na vykonanie dražby s tým úverom o ktorom oni tvrdia, že sa pomýlili v písaní. Chyba v písaní je vylúčená, nakoľko chce uviesť nespochybniteľný dôkaz v tom, že keby sa pomýlili a skutočne by vykonali dražby na jeho malý úver pod č. 800235-6 na sumu 380.000,- Sk s termínom splatnosti 17.10.1998, čo nesedí s vyhlásením, ako aj v tejto úverovej zmluve bolo priamo uvedené, že v prípade nesplatenia ručí v celkovej výške včetne úrokov 524.400,- Sk. Ale táto úverová zmluva v čase vykonania dražby už nepatrila Daliborovi Hahnovi, nakoľko dňa 22.12.2004 bola zmluva o postúpení pohľadávok postúpená pohľadávka na spol. ADOLIA, s.r.o. a on ako osoba nemala zapísané v liste vlastníctve záložné právo v katastri nehnuteľností tak ako mu ukladá zákon podľa § 151e ods. 2 zákona NR SR č. 40/1964 Zb. podľa ktorého vznik záložného práva vzniká zápisom v katastri nehnuteľností. Ani OS BA 4 v zmysle uznesenia pod č.k. Ér 2223/01-26, EX -372/09/2001 zo dňa 05.04.2007 mu neuznal vznik záložného práva. Čo sa týka toho malého úveru mu OS BA 4 v zmysle uznesenia pod č.k. Ér 1252/1999, EX 69/99 zo dňa 09.03.2007 odmietol zmenu s nasledovným textom: podľa § 37 ods. 4 EP ak k prevodu, alebo prechodu práv alebo povinností s exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia. V odôvodnení Dalibor Hahn uvedenú pohľadávku získal po vydaní poverenia o vykonaní exekúcie (ktorý mal súdny exekútor Ján Jonata) a z tohto dôvodu nemohla byť vykonaná dobrovoľná dražba, ale mal pokračovať exekútor Ján Jonata vo vykonaní exekúcie. Ale vtom prípade mal dražobník v zmysle § 19 ods. l g) ZDD upustiť od dobrovoľnej dražby, čo neurobil.

Podal niekoľko žalôb o vydanie nehnuteľnosti o určenie neplatnosti zmluvy medzi navrhovateľom a dražobníkom, ako aj na ochranu osobností, ale všetky tieto žaloby boli súdom zamietnuté správne, nakoľko podľa zákona o dobrovoľných dražbách sa nemôže súd zaoberať zákonnosťou dražby po uplynutí 3 mesačnej prekluzívnej lehoty, keďže odporcovia poukázali na tento zákona, tak súd nemal inú možnosť, len konania zastaviť. Zákon však hovorí, že súdy sa môžu zaoberať ak išlo o konanie v súvislosti s trestným činom. Aj v doručení písomností nakoľko v zmysle zákona sa písomnosti sa doručujú do vlastných rúk a keďže sa nezdržiaval na Slovensku, žiadnu písomnosť neobdržal. Už tu bol porušený zákon. Doručenie písomností o začatí dražby je veľmi dôležité, nakoľko poskytuje pôvodnému vlastníkovi podať námietky v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách, čo nemal možnosť. Podrobnejšie sa k tomu vyjadruje v návrhu na určenie neplatnosti dražby konanej v neprítomnosti a bez vedomie navrhovateľa zo dňa 11.03.2005 zápisnice v Notárskej zápisnici N 124/2205, ktorý podal dňa 06.06.20016 na Okresný súd Bratislava I, pri ktorom sú priložené aj všetky dôkazné listiny včetne vyššie uvedených uznesení OS BA 4 o nepriznaní záložného práva Hahnovi, ako aj dôležité pasáže, že v tomto jeho prípade boli porušené jeho základné ľudské práva, právo vlastniť majetok podľa dodatkového protokolu č. l Právo na pokojné užívanie majetku, nakoľko konštantné judikatúra Štrasburgu jasne hovorí: prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia pôvodného vlastníka sa v žiadnej spoločnosti, ktorá sa hlási k právnemu štátu nemožno nikdy považovať za zákonné (ods. 39 rozsudku Winterwerp proti Holandsku), ako aj ďalšie skutočnosti, čo si myslí, že by mali rešpektovať aj OCTK, teda polícia, prokuratúra a súdnictvo.

Podľa zistených skutočností v súdnom konaní na OS BA 4 pod č. 12C 202/2008 týkajúce sa jeho brata Ing. Kamila Molnára si myslí, že skutočnosti sa udiali takto: po ich odchode zo Slovenska dňa 11.06.2001 zveril kľúče od domu v Devínskej ceste 16, Bratislava, jeho bratovi, ktorý v snahe nekalo získať rodinný dom, čo sa mu snaží preukázať v rámci tohto konania, podľa jeho názoru našiel v dome záložnú zmluvu na úver jeho manželky Daniely Molnárovej s tým číslom, ktoré bolo uvedené v návrhu na vykonanie dražby s touto zmluvou navštívil súdneho znalca z odboru stavebníctvo Ing. Mariana Rajtera a zdôveril sa mu, ako by mohol využiť ten dokument. Súdny znalec spolupracoval s dražobnou spol., ktorej konateľom bol Mgr. Peter Vetrák. Tak si myslí, že spoločne zašli za Mgr. Vetrákom a dohodli sa, že vykonajú dražbu na tento dom vzhľadom na tú nájdenú záložnú zmluvu. Vtom čase ale nevedeli, že podal žalobu na určenie neplatnosti tejto zmluvy, nakoľko bol pripísaný ako žiadateľ, čo nebola pravda. Naopak, ako vyššie uviedol súd preukázal neplatnosť voči jeho osobe, ale týmto chce preukázať, že ako inak by sa dozvedeli č. zmluvy jeho manželky pod č. 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992, keďže táto pohľadávka nebola postúpené na Dalibora Hahna, ani na dražobnú spoločnosť.

Z vyššie uvedených dôvodov právny dôvod uvedený v návrhu na vykonanie dražby (úver jeho manželky) bol pravdivý v čase vykonania dražby, ale nepravdivé sú ich tvrdenia a vyhlásenia, že na tento úver bolo možné dražiť. Chce podčiarknuť, že omyl v písaní je vylúčený vzhľadom na to, že v dokumentoch, ktoré uviedol, je uvedené nespochybniteľné, že za záložným právom navrhovateľa je zapísané, ako ďalšie v poradí jeho malý úver pod č. 800235-6. Podotkol, že sken originálu LV č. 245 jasne hovorí, že ako prvý úver v poradí je zmluva na jeho malý úver a druhý v poradí je zmluva o manželkin úver. Ak by vykonali dražbu na úver prvý, tak by muselo byť zapísané, že za záložný právom navrhovateľa ako ďalší poradí úver jeho manželky, čo nieje v žiadnom dokumente.

Na záver by chcel upriamiť pozornosť na priebeh vykonanej dražby, čo preukazuje jednak porušenie zákona o dobrovoľných dražbách a jednak spojitosť, že išlo o organizovanú skupinu jeho bratom, dražobníkom a navrhovateľom dražby a možno aj súdnym znalcom, nakoľko zákon jasne definuje dražbu v množnom čísle, že dražobník sa obracia na okruh osôb a udelí príklep tej osobe, ktorá dá najvyššiu ponuku. Keďže v tomto prípade celá dražba sa konala len v prítomnosti jednej osoby a to Dalibora Hahna, ktorý bol aj navrhovateľ, aj účastník dražby, aj vydražiteľ, je dôvodné podozrenie, že sa vopred dohodli atak ako je uvedené v Notárskej zápisnici overené notárkou, postupne znižovali ponuku zo 6 miliónov Sk (dom sa predal konečnému kupcovi za 14 miliónov Sk) na 1,8 milióna Sk, pričom ani ten rozdiel o výške 524.400 Sk mu nebol doposiaľ vyplatený. Podstatné je to, že nebol okruh osôb a podľa jeho názoru došlo k machinácií pri dražbe.

Dňa 12.11.2017 boli Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu poskytnuté v rámci prílohy nasledovné dokumenty: Návrh na doplnenie dokazovania adresovaný OS BA l zo dňa 06.12.2016; Vyjadrenie a návrh na vykonanie súdnej kontroly dokumentov adresovaný OS BA l zo dňa 06.02.2017; Žiadosť na obnovu vyšetrovania adresovaná GP SR zo dňa 20.04.2017; Oznámenie adresované Úradu vlády SR zo dňa 26.10.2017. Návrhy boli súdom zamietnuté z dôvodov márneho uplynutia prekluzívnej lehoty 3 mesiace od príklepu, nakoľko po tejto dobe už súd nemôže preskúmavať zákonnosť dražby s výnimkou ak sa jedná a trestný čin, čo doposiaľ nebolo preukázané a o čo sa teraz pokúša, aj keď je trestný čin premlčaný uznesením polície o spáchaní trestného činu sa otvorí aj možnosť preskúmavania súdom.

Dňa 13.11.2017 bola Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu zaslaná správa v rámci ktorej poskytol odkazy na internetové stránky (youtube.com) týkajúce sa jeho osoby. V rámci správy uviedol, že Navrhovateľ dražby v tomto konaní ako odporca v II. rade by mal preukázať dokument, ktorý ho oprávňoval vystupovať ako „záložný veriteľ“ a podať Návrh na vykonanie dražby v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách vzhľadom na skutočnosť, že dňa 22.12.2004 bola zmluvou o postúpení pohľadávok postúpená pohľadávka vzniknutá z úverovej zmluvy č. 800235-6 zo dňa 20.9.1990 na spoločnosť ADOLIA, s.r.o. a on ako osoba nemal zapísané v LV záložné právo v katastri nehnuteľnosti. Navrhovateľ dražby by mal vyvrátiť tvrdenie Okresného súdu BA IV v zmysle Uznesenia pod č.k. Ér 2223/01-26, EX – 372/09/2001 zo dňa 05.04.2007, v ktorom sa uvádza: Podľa § 151e ods. 2 zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v neskorších zneniach (ďalej len O.Z.) záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. „Dalibor Hahn je vlastníkom pohľadávky k úveru č. 800235-6 z 02.09.1990 so všetkými právami a povinnosťami, ale nepreukázal vznik záložného práva podľa § 151e ods. 2 zákona NR SR č. 40/1964 Zb.“ Dražobník v tomto konaní ako odporca v I. rade by mal preukázať dokument, ktorý ho oprávňoval vykonať dobrovoľnú dražbu vzhľadom na skutočnosť, že na právny dôvod úverovej zmluvy č. 800235-6 zo dňa 20.9.1990 už bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti pod č. Ex-0069/99 zo dňa 16.01.2001, ktoré nebolo súdom zastavené. Dražobník by mal vyvrátiť tvrdenie Okresného súdu BA IV v zmysle Uznesenia pod č..k. Ér 1252/99, Ex 69/99 zo dňa 09.03.2007, v ktorom súd uvádza: Podľa § 37 ods. 4 EP ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia. Dalibor Hahn uvedenú pohľadávku získal po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie (Exekučný príkaz súdnym exek. JUDr. Ján Jonata) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti pod č. Ex-0069/99 zo dňa 16.01.2001) a z toho dôvodu mal pokračovať exekútor JUDr. Ján Jonata vo vykonaní exekúcie a v tom prípade mal dražobník v zmysle § 19 ods. l g ZDD upustiť od dobrovoľnej dražby. V rámci prílohy oznamovateľ predložil Návrh na určenie neplatnosti dražby adresovaný OS BA l zo dňa 06.06.2016.

Dňa 20.11.2017 boli Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu zaslané prílohy a to: Listy vlastníctva č. 245; Rozsudok Urteil vom 15. júli 2005, zo dňa 20.09.2005; Kópie utečeneckých preukazov; Návrh Dalibora Hahna na vykonanie dražby zo dňa 25.01.2005; Prvá strana rozsudku pod č. 28Cb402/99; Oznámenie o dražbe zo dňa 7.2.2005; Zmluva o vykonaní dražby zo dňa 25.01.2005; Notárska zápisnica č. N 124/2005 zo dňa 11.03.2005; Potvrdenie prevzatia listín Danielou Molnárovou zo dňa 11.09.2006; Uznesenie o začatí trestného stíhania pod CVS: ORP-507/OVK-B4-2007 zo dňa 12.06.2008; Úverová zmluva uzatvorená medzi Slovenskou štátnou sporiteľňou a Jánom Molnárom pod č. 800235-6 na sumu 380.000,- Kčs dňa 20.09.1990; Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti pod č. LV 245 na základe úverovej zmluvy 800702-1 medzi Slovenskou štátnou sporiteľňou a Jánom Molnárom zo dňa 01.10.1992; Návrh JUDr. Jána Jonatu na zastavenie exekúcie pod č. Ex-0069/1999 zo dňa 30.03.2005; Návrh Jána Molnára na doplnenie dokazovania k sp. zn. 10C87/2008 na OS BA l zo dňa 06.12.2016.

Oznamovateľ ďalej uviedol, že Úverová zmluva na jeho malý úver, kde je vyznačená výška ručenia, ale najskôr ručenie samotným vozidlom, ktoré stálo pred domom v dobrom stave pred jeho odchodom do Švajčiarska, po príchode bolo zdemolované. Asi jeho brat s jeho deťmi ktoré sa zdržiavali v dome. Kľúčový dokument, ktorý našiel brat v jeho dome „Záložná zmluva na úver jeho manželky podľa ktorej vystavili Návrh na vykonanie dražby, ale o tomto dlhu nerozhodol súd a navyše neskoršie súd určil, že tento úver je voči nemu neplatný. Kľúčový argument, odkiaľ zobrali číslo úveru uvedeného v Návrhu. Návrh na zastavenie exekúcie Jana Jonatu v ktorom sa uvádza, že jeho malý úver, ktorý následne uviedli ako hlavný dôvod s tvrdením, že sa pomýlili, už vtedy dňa 30.03.2005 uvádza JUDr. Jonata, že úver bol postúpený na postupcu Hahna, ale ďalej, že dňa 17.12.2004 postupca ADOLIA s.r.o.. Takže sa nemohla dražba uskutočniť ani na tento úver lebo ju už Dalibor Hahn ako fyzická osoba, ktorý navrhoval vykonať dražbu, nevlastnil ani nemal zapísané záložné pravo v liste vlastníctva. Na súde si vymysleli rozprávku o zmluvách, ktorými ADOLIA poverila Hahna, aby vykonal dražbu, to vyrobili dodatočne len pre súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy medzi navrhovateľom a dražobníkom. Stačilo im vymeniť jednu stranu zmluvy medzi navrhovateľom a dražobníkom, kde dodatočne pozmenili manželkin úver za jeho úver a už sa to javí ako by mali pravdu o pomýlenie. Súd návrh na predvolanie svedkov zamietol, lebo už nemôže skúmať zákonnosť dražby, ale polícia môže svedkov predvolať a vypočuť tak ako to žiadal v návrhu, tým sa potvrdí, že dražba bola nezákonná tak z pohľadu Dohovoru v zmysle či. 154c Ústavy SR, ako aj z pohľadu domácich zákonov.

Bol tam ešte jeden jeho úver na videotechniku, ale ten nemal zriadenú žiadnu zmluvu k rodinnému domu, tam sa ručilo videotechnikou, tento úver nemohli vôbec zarátať do dobrovoľnej dražby, lebo nebolo zriadene záložne právo k rodinnému domu, ako súd povedal Dalibor Hahn vlastnil pohľadávky k nesplateným úverom, ale nemal zapísané v liste vlastníctva záložné práva. Toto tvrdenie súdy vyvracia tvrdenie Dalibora Hahna že mu boli postúpené všetky úvery aj so všetkými právami. On bol ich vlastníkom a mal ich od neho vymáhať po jeho navrátení, ale nič ho neoprávňovalo, aby použil úver na videotechniku, ako právny dôvod na vykonanie dražby. JUDr. Janicinom z Konsolidačnej je zodpovedný v prípade krivej výpovede, že urobil pre štát nevýhodný obchod, keď postúpil zmluvu na jeho malý úver za 0,25 tisíc Daliborovi Hahnovi, keď už prebiehala exekúcia u JUDr. Jana Jonatu, kde štát mohol získať až 527 tisíc v zmysle úverovej zmluvy. Dal prednosť zarobiť súkromnej osobe namiesto, aby peniaze plynuli do štátnej pokladnice. Urobili to len a len z politických dôvodov, že založil politické hnutie HSP, ktoré sa zúčastnilo parlamentných volieb v roku 1992 a odvtedy ho prenasledovali s cieľom urobiť z neho bezdomovca, čo sa im aj podarilo. Preto narýchlo zorganizovali dobrovoľnú dražbu, lebo jedine brat vedel, že sa vracajú z azylu na Slovensko. Pôvodne sa mali vrátiť už vo februári 2005, ale on vo Švajčiarsku podal ešte poslednú možnosť odvolania a preto ich Švajčiari „vyhostili“ až 13.10.2005, čo oni nevedeli, preto sa ponáhlali s dražbou už 13.02.2005, aby stihli zbúrať dom, okrem základných stien.

Dňa 21.11.2017 boli Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu opätovne zaslané vyššie uvedené prílohy aj s textom uvedeným vyššie.

Dňa 24.11.2017 bolo Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu zaslané jeho podozrenie z údajného plánovania jeho vraždy aj s uvedením ďalších skutočností, ktoré informácie boli prostredníctvom l. Operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície OR PZ Bratislava I dňa 24.11.2017 odstúpené vecne a miestne príslušnému Krajskému riaditeľstvu PZ Trnava.

Dňa 01.12.2017 boli Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu opätovne zaslané vyššie uvedené informácie.

Dňa 12.12.2017 bolo Jánom Molnárom prostredníctvom e-mailu v rámci prílohy poskytnuté Odvolanie Jána Molnára proti rozsudku pod č.k. 10C/87/2008-845, zo dňa 05.12.2017.

Pre účely trestného konania boli zabezpečené fotokópie z častí vyšetrovacích spisov vedených na tunajšom odbore pod CVS: ORP-234/OEK-B1-2007, CVS: ORP-478/OEK-B1-2008 a CVS: ORP-1039/OEK-B1-2008, nakoľko tieto súvisia s trestnou vecou vedenou pod horeuvedeným CVS.

Pre účely trestného konania boli zabezpečené výpisy z denníka vyšetrovacích spisov, ako aj v ďalšie lustrácie k podozrivým osobám.

Podľa § 128a ods. l, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005 sa trestného činu machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe kto v súvislosti s verejnou súťažou alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo pre iného získa značný prospech.

Podľa § 250 ods. l, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005 sa trestného činu podvodu dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedenie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Podľa § 3 ods. l Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone.

Podľa § 17 Trestného zákona pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.

Podľa § 15 Trestného zákona trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

        1. a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránenýtýmto zákonom, alebo

        

        

      

      

      

    

    

 

 

 

        1. b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad,že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.

        

        

      

      

      

    

    

 

 

Ustanovenie týkajúceho sa trestného činu machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe chráni záujem na riadnom a zákonnom vykonávaní dražby, najmä záujem na dodržiavaní priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminovania uchádzačov a záujemcov pri verejných dražbách. Za prednosť v zmysle tohto ustanovenia treba považovať akékoľvek zvýhodnenie niektorého súťažiteľa alebo účastníka verejnej dražby, pokiaľ ide o časový predstih. Môže ísť napríklad o skoršie oznámenie termínu verejnej súťaže alebo verejnej dražby niektorému účastníkovi, nezje termín verejne vyhlásený a pod.. Výhodnejšími podmienkami sú akékoľvek podmienky, ktoré zvýhodňujú niektorého súťažiteľa alebo účastníka pred ďalšími. Pri verejnej súťaži môže ísť napríklad o oznámenie bližších podrobností o predpokladanom investičnom celku iba niektorým účastníkom súťaže. Páchateľom tohto trestného činu môže byť len osoba, ktorá má určité povinnosti pri organizovaní verejného obstarávania alebo verejnej dražby, ale aj akákoľvek osoba.

V prípade trestného činu podvodu je tento úmyselným trestným činom a aby bola naplnená subjektívna stránka trestného činu vyžaduje sa, aby páchateľ konal s úmyslom obohatiť seba alebo iného tým, že uvedie niekoho do omylu. Objektívnou stránkou uvedeného trestného činu je uvedenie iného do omylu, pričom uvedením do omylu možno chápať konanie, ktorým sú predstierané okolnosti, ktoré nie sú v súlade so skutočným stavom veci. Omyl je teda rozpor medzi predstavou a skutočnosťou a môže sa týkať aj skutočnosti, ktorá ešte len nastane, avšak páchateľ musí o omyle iného vedieť už v čase, keď dochádza k jeho obohateniu.

Zo zabezpečených listinných podkladov na účely trestného konania nevyplynula žiadna skutočnosť a teda nedošlo k takému konaniu osôb Dalibora Hahna, Mgr. Petra Vetráka, zást. spol. Dražobná spoločnosť, a.s., príp. inej osoby vo vyššie uvedenej súvislosti týkajúcej sa predmetnej dražby, ktoré by napĺňalo skutkovú podstatu trestných činov machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe podľa § 128a ods. l, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, príp. trestného činu podvodu podľa § 250 ods. l, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2005, príp. iného trestného činu, ako to majú na mysli ustanovenia Trestného zákona po objektívnej stránke, teda konaním a po subjektívnej stránke, teda v rovine úmyslu.

V rámci vyšetrovania na základe vykonaného výsluchu, ako aj zabezpečených listín bolo zistené, že dňa 20.09.1990 uzatvoril Ján Molnár so Slovenskou štátnou sporiteľňou OZ Bratislava úverovú zmluvu č. 800235-6 o účelovom úvere pre individuálnych podnikateľov a zriadení záložného práva na nehnuteľnosť vo výške 380.000,-Kčs a úverovú zmluvu č. 800236-9 o účelovom úvere pre individuálnych podnikateľov a zriadení záložného práva na nehnuteľnosť vo výške 600.000,-Kčs a to na nákup osobných motorových vozidiel, videotechniky a zariadenie videoštúdia. Záložné právo bolo zriadené k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, k.ú. Karlova Ves. Následne dňa 01.10.1992, podľa informácii z trestného oznámenia, uzatvorila Daniela Molnárová so Slovenskou štátnou sporiteľňou, š.p. úverovú zmluvu č. 78-800702-1 na krátkodobý prevádzkový úver vo výške 2.300.000,-Kčs. Ani jeden z úverov však zo strany oznamovateľov nebol riadne a včas splatený. V prípade úverových zmlúv č. 800235-6 a č. 800236-9 vydal Krajský súd v Bratislave dňa 14.09.1998 pod č. k. 30 Cb 868/93-95 rozsudok, v ktorom Jánovi Molnárovi uložil povinnosť zaplatiť istiny vo výške 660.040,-Sk a 417.240,-Sk aj s 13% úrokom z omeškania za obdobie od 17.1.1993 do zaplatenia. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 04.11.1998 a vykonateľnosť dňa 09.11.1998. Pohľadávky, ktoré Slovenskej sporiteľni, a.s. ako právnemu nástupcovi Slovenskej štátnej sporiteľne, š.p. vznikli v dôsledku nesplatenia úverov, Slovenská sporiteľňa, a.s. postúpila na Slovenskú konsolidačnú, a.s. zmluvou o postúpení pohľadávok medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa 28.06.2000. Dňa 21.12.2004 boli pohľadávky vyplývajúce z úverových zmlúv č. 800235-6 a č. 800236-9 postúpené Slovenskou konsolidačnou, a.s. na základe zmluvy o postúpení pohľadávok na Dalibora Hahna. Vo veci úverovej zmluvy č. 800235-6 bolo začaté exekučné konanie vedené exekútorským úradom JUDr. Jána Jonata. Dňa 11.01.2005 zaslal Dalibor Hahn, ako nový záložný veriteľ na základe postúpenia pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 800235-6, vyjadrenie nesúhlasu s dražbou nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, k.ú. Karlova Ves exekútorskému úradu JUDr. Jána Jonata. Zároveň bolo toto vyjadrenie nesúhlasu záložného veriteľa zaslané aj Okresnému súdu Bratislava IV. Následne dňa 25.01.2005 podal Dalibor Hahn návrh na vykonanie dražby spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., pričom predmetom dražby mala byť nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 245, k.ú. Karlova Ves. V prehlásení o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva uviedol Dalibor Hahn zmluvu o úvere č. 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992 a sumu pohľadávky vo výške 1.739.991,-Sk a dátum splatnosti pohľadávky dňa 17.01.1993. Toho istého dňa uzatvoril Dalibor Hahn s Dražobnou spoločnosťou, a.s. ako dražobníkom zmluvu o vykonaní dražby, kde bol ako predmet dražby uvedená nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 245, k.ú. Karlova Ves a ako zabezpečená pohľadávka, pohľadávka vyplývajúca z úverovej zmluvy č. 800235-6 o účelovom úvere pre individuálnych podnikateľov a zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 20.09.1990 splatná dňa 17.01.1993. Celková suma zabezpečenej pohľadávky ku dňu 31.10.2004 bola vo výške 1.739.991,-Sk. Na základe zmluvy o vykonaní dražby zo dňa 25.01.2005 bola dňa 11.03.2005 vykonaná dražobníkom dražba vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzala vo vlastníctve Jána Molnára. Dražba sa konala v sídle pracoviska dražobníka na Cukrovej l v Bratislave. Predmet dražby bol ohodnotený na sumu 3.000.000,-Sk, pričom najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 6.000.000,-Sk. Predmet dražby bol následne vydražený za sumu 1.800.000,-Sk, pričom vydražiteľom predmetu dražby sa stal samotný navrhovateľ dražby Dalibor Hahn. O priebehu dražby bola spísaná notárska zápisnica N 124/2005, Nz 10681/2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.

Pod dražbou sa podľa § 2 písm. a) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách účinného v čase spáchania skutku rozumie verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Podľa § 7 ods. l zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby alebo osoba oprávnená konať v mene vlastníka podľa osobitného zákona (ďalej „záložný veriteľ“), ktorý za podmienok ustanovených týmto zákonom navrhuje vykonanie dražby.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. je navrhovateľ dražby povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, je povinný písomne vyhlásiť aj pravosť, sumu a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva podľa tohto zákona (§16 ods. 3).

Podľa § 16 ods. l alinea prvá zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je dražbu možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom.

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, zmluva o vykonaní dražby musí ďalej obsahovať označenie vlastníka predmetu dražby a dôvod, pre ktorý je navrhované konanie dražby. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie záložného veriteľa o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva, a o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. 2). V prípade, ak sa navrhuje výkon záložného práva predajom spoluvlastníckeho podielu k veci, musia byť v zmluve uvedení aj ostatní spoluvlastníci.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. Navrhovateľ dražby zodpovedá sa správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 ods. 2). Záložný veriteľ zodpovedá za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon zálož ného práva.Zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti podľa tohto odseku, sa nemožno zbaviť.

Zastávam názor, že nesprávne označenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky Daliborom Hahnom v návrhu na vykonanie dražby zo dňa 25.01.2005 nezakladá neplatnosť dražby zo dňa 11.03.2005, nakoľko v zmysle ustanovenia § 16 ods. l alinea prvá zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je dražbu možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom. Zmluvy o vykonaní dražby, však už obsahovala správne označenie zabezpečenej pohľadávky a teda bolo možné dražbu vykonať. To že Dalibor Hahn bol oprávnený navrhnúť dražbu aj bez súhlasu oznamovateľov ako vlastníkov nehnuteľností na liste vlastníctva č. 245 vyplýva z ustanovenia § 7 ods. l zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktorý ustanovuje, že navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby alebo osoba oprávnená konať v mene vlastníka podľa osobitného zákona (ďalej aj ako „záložný veriteľ“), ktorý za podmienok ustanovených týmto zákonom navrhuje vykonanie dražby. Dalibor Hahn sa na základe zmluvy o postúpení pohľadávok so Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa 21.12.2004 stal vlastníkom pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 800235-6 a v zmysle ustanovení § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka prešli naňho aj všetky práva spojené s pohľadávkou, teda stal sa aj záložným veriteľom, ktorý je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby aj bez súhlasu záložcu. Skutočnosť, ktorú oznamovateľ uviedol a to, že nebolo možné dražbu vykonať ani z titulu úverovej zmluvy č. 800235-6, nakoľko Slovenská sporiteľňa, a.s. poverila vymáhaním pohľadávky v súvislosti s touto úverovou zmluvou exekútorský úrad JUDr. Jána Jonatu, má dražobník povinnosť od dražby upustiť nakoľko na predmet dražby bol nariadený výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie. To, že z úverovej zmluvy nevyplýva právo postúpiť záložné právo na tretiu osobu a dražba bola vykonaná teda cudzou osobou bez splnomocnenia vlastníka obydlia a navyše bola vykonaná v jeho neprítomnosti, je potrebné poukázať na to, že navrhovateľom dražby bol záložný veriteľ a nie vlastník predmetu dražby a teda pri aplikácii ustanovenia § 19 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, treba vychádzať zo znenia ustanovenia ods. l písm. g) z ktorého vyplýva, že dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom bol nariadený s jeho súhlasom výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie podľa osobitných predpisov. Nakoľko dňa 11.01.2005 zaslal Dalibor Hahn, ako nový záložný veriteľ na základe postúpenia pohľadávky vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 800235-6, vyjadrenie nesúhlasu s dražbou nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, k.ú. Karlova Ves exekútorskému úradu JUDr. Jána Jonáta, bolo možné vykonať dražbu nehnuteľnosti v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dražobník nebol povinný upustiť od dražby v zmysle § 19 citovaného zákona.

Zo zabezpečených častí vyšetrovacích spisov vedených pod pod CVS: ORP-234/OEK-Bl-2007, CVS: ORP-478/OEK-B1-2008 a CVS: ORP-1039/OEK-B1-2008, bolo zistené, že tieto sa týkali tiež z častí predmetnej dražby a vyššie menovaných podozrivých, pričom vo všetkých prípadoch boli ukončené v zmysle § 197 ods. l Trestného poriadku.

Na záver považujem za potrebné uviesť, že trestné právo a jeho inštitúty sú prostriedkom spoločnosti na ochranu práv a právom chránených záujmov jej členov alebo samotnej spoločnosti, ktorých použitie je ultima ratio, a teda ich použitie prichádza do úvahy iba v prípade, ak použitie iných prostriedkov, ktoré objektívne právo pripúšťa nie je možné, nakoľko nepostačujú na dosiahnutie ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti a jej členov alebo ak závažnosť, význam, spôsob ako aj intenzita porušenia týchto práv a právom chránených záujmov dosahuje mieru alebo charakter ustanovený a predpokladaný normami trestného práva.

Na základe vyššie uvedeného treba ďalej uviesť, že vyššie uvedené domnienky oznamovateľa sa nepotvrdili, nakoľko skutkovú podstatu trestného činu tvorí súhrn typových znakov subjektívnej a objektívnej, ktoré určité ľudské správanie charakterizujú ako konkrétny trestný čin. Tieto znaky tvoria nerozlučnú jednotu, musí ich obsahovať každá skutková podstata. V prípade ich absentovania čo i len jeden z jej obligatórnych znakov, nemožno hovoriť 0 trestnom čine. Práve z tohto dôvodu nemohla byť neplanená skutková podstata trestných činov machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe a podvodu.

Vychádzajúc zo skutočností uvádzaných v trestnom oznámení Jánom Molnárom, doplnenia trestného oznámenia jeho osobou, ako aj zo zabezpečených vyššie uvedených listinných materiálov som nezistil také skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že by Dalibor Hahn, Mgr. Peter Vetrák, alebo iná osoba, spáchala v predmetnej veci v tejto súvislosti trestné činy machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe podľa § 128a ods. l, ods. 2 písm. b) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, alebo podvod podľa § 250 ods. l, ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2005, príp. iný trestný čin, pričom nebola naplnená skutková podstata žiadneho trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona.

Na základe vykonaného doplnenia trestného oznámenia, vychádzajúc najmä z vykonaných procesných úkonov, zo zadovážených listín súvisiacich s predmetnou vecou a po ich starostlivom zhodnotení, ako aj zhodnotení všetkých okolností prípadu, a to jednotlivo, v ich súhrne, som dospel k záveru, že predmetné trestné oznámenie neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu, teda nie je dôvod na začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. l Trestného poriadku alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku a preto som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia, sťažnosť nemá odkladný účinok

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Záborská: KDH a NOVA by mohli v eurovoľbách spojiť sily

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   KDH a NOVA by mohli v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu spojiť sily. Myslí si to slovenská europoslankyňa Anna Záborská. KDH by mohlo podľa jej slov na diskusiu o tejto téme využiť nadchádzajúci snem. "KDH a NOVA majú k sebe blízko hodnotovo aj…

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

10

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

7

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…