• Slovenská MAFIA – podal som štvrté trestné oznámenie proti dražobnej mafie, ktora mi ukradla rodinný dom – sledujte ako OČTK vedia šikovne prekrúcať Ústavu SR a jasný dôkaz Najvyššieho súdu

  Publikované 23.02. 2018 o 20:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Mafia je tajný spolok, ktorý sa vyvinul v 19. storočí v období napoleonských vojen na Sicílii pôvodne s cieľom oslobodiť a zjednotiť Taliansko. V súčasnosti sa týmto názvom často označujú organizované zločinecké a teroristické skupiny všeobecne. Jej členovia dodržujú sľub mlčanlivosti zvaný omertà..

  V našej spoločnosti existujú skupiny a skupinky ľudí, ktorých cieľom je nepracovať pre blaho spoločnosti, netvoriť hodnoty ale radšej veľmi rafinovaným a dômysleným priam násilným spôsobom okrádať ľudí o ich majetky. Ak si niekto myslí, že mafia, tak ako ju poznáme, predstavuje z týchto skupín najväčšiu hrozbu a zlo, tak je na omyle. Ak si mafiu porovnáme s praktikami vlády a spol., tak zistíme, že skutočná mafia je v porovnaní so „šátomafiou“ úplný šuvix.

  Nie je žiadnym tajomstvom, že mafia má zmysel pre čestnosť, ak niečo sľúbi tak to aj splní. Na strane druhej politici nevedia čo je to čestnosť a preto ani svoje sľuby neplnia, ba naopak vytvárajú zdanie, že chytajú zločincov a mafiáncov. Skutočná mafia Vás okradne „len“ cca o 10-15% z Vášho píjmu, pričom „štátomafia“ minimálne o 45-55 %. Navyše při mafii nemusíte nikam chodiť, nič vyplňovať, slušne si príde po výpalne sama. Ak platíte mafii za ochranu, môžete si byť istí, že Vás skutočne aj ochráni. Při štátnej mafii, polícia, prokuratúra a súdnictvo môžete len snívať o ochrane, realita je pravý opak. O tom Vás chcem presvedčiť na mojom príbehu.

  Málokomu sa tieto tvrdenia budú páčiť, no ak by sme čisto hypoteticky nemali „štátny aparát“, taký ako ho dnes poznáme, čestní a statoční ľudia by sa mali v podstate omnoho lepšie.

  1.Primarium

  Počas mojej dlhodobej neprítomnosti a bez môjho vedomia mi tretia osoba previedla vlastnícke práva na ďalšiu osobu predstieraním, že konajú dorbovolnú dražbu môjho obydlia, samozrejme bez môjho súhlasu, na základe Návrhu na vykonanie dražby kde bol uvedený nesplatený úver mojej manželky a o ktorom súd nerozhodol vzhľadom na návrh na určenie neplatnosti úverovej zmluvy pre podozrenie z podvodu pri je uzatváraní. Teda v čase príklepu prešli vlastnícke práva na neplatný právny dôvod.

   1. Sekundárium

   

  Prvé trestné oznámenie v roku 2007 vyšetrovateľ odmietol s tvrdením, že navrhovateľ dražby sa pomýlil a v návrhu mal byť iný úver i keď ten iný úver bol napísaný za záložným právom veriteľa, pričom neprimeranosť spočívala v tom, že dom sa konečnému kupcovi predal za 14 mil. ešte SK, pričom malý môj úver bol 0,36 mil. SK. Išlo jasne o neprimeranosť a nezákonnosť, lebo navrhovateľ dražby nemal v liste vlastníctva zapísaný tento malý úver na svoje meno ako záložný veriteľ.

   1. Tercium

  Tento „omyl v písaní“ uveril aj dozerajúci prokurátor, krajský aj generálna prokuratúra a taktiež sudkyne v štyroch civilných konaniach o vydanie nehnuteľnosti, určenie neplatnosti zmluvy medzi navrhovateľom a vydražiteľom, ochrane osobnosti a návrhu na určenie vlastníckych práv.

   1. Kvadaraciu

  Počas konaní sa ukázalo nové svetlo do prípadu, dôkaz, že sa navrhovateľ nemohol pomýliť, ale išlo o podvod, tak som napísal cez web priamo námestnikovi okresného prokurátora, nakoľko sa ponúkala „najlepšia poradňa na webe zadarmo“. A tu začína nový príbeh o ktorom by som hodnoverne chcel čitateľov informovať, preto uvádzam celý list s úplným obsahom

   

  —————————————————————————–

  Věc:    Najlepšia poradna na webe zadaramo

   

  Dobrý deň,

              dočítal som sa na internete, že poskytujete poradnu na webe zadarmo vo veciach trestných, tak využívam túto možnosť. Ak to není pravda, tak mi odpište aspon Váš názor na jedinu otázku v metafore:

              Môže sa obnoviť konanie už odmietnutého trestného oznámenia po viac ako 12 rokov?

              Objavili sa pochybenia „vyšetrovateľa“ až pri občianskom súdnom konaní v tomto roku o určenie odškodnenia pri dražbe.

  Jedná sa o odhalenie podvodu podľa poradia zapísaných záložných práv „za záložným právom navrhovateľa“ v notársky overených dvoch listinách – 1. Oznámenie o dražbe, 2. Notárska zápisnica o vykonaní dražby v časti – za záložným právom navrhovateľa je v poradí ako druhé zapísané….. pri tzv. dobrovoľnej dražbe.

  Podozriví totiž tvrdili v r. 2007, že sa pomýlili a vyšetrovateľ im uveril, ale v občianskom konaní sa po rokoch v r. 2017 objavili nie nové skutočnosti, ale nový pohľad na listinné dôkazy v časti „poradie zapísaných záložných práv“.

  Súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov odhalili podvod, ale súd ich nemôže púreskumávať lebo už dávno uplynula prekluzívna lehota na možnosť určenia neplatnosti dražby. To neplatí ak ide o súvislosti s trestným činom!

              Ako urobiť spravodlivosti za dosť učinenie?

   Pre zjednodušenie pochopenia „dôkazu“ – za záložným právom navrhovateľa je zapísané – uvediem hádanku s dvomi kockami na sebe ležiacich. (čisla uverov zapisanych v liste vlastníctva) ktoré treba zoradiť podľa veľkosti s dvomi kombináciami. Po prvé: ak bude na vrchu ako prvá kocka s č.1, potom logicky za ňou bude kocka s č. 2. Po druhé: ak bude na vrchu ako prvá kocka s č.2, potom logicky za ňou bude kocka č. 1.

  Podozriví tvrdili, že to tak nebolo – len sa pomýlili v písani– v Návrhu na vykonaní dražby uviedli na vrchu kocku číslo 2 a v časti (za záložným právom veriteľa) kocku č. 1. Takto sa vykonala dražba. Ked som podal trestne oznámenie, že „kocka č. 2“ to nebol môj úver a o úverovej zmluve súd nerozhodol – tvrdili vyšetrovateľovi, že sa pomýlili – rok po vykonaní dražby.

  Omyl vraj spočíval v tom, že správne malo byť na vrchu kocka č. 1 ale viac sa neskúmalo – za záložným právom veriteľa naďalej ostáva kocka č.1) Kde sa stratila kocka č. 2 nevysvetlili.

  Ja tvrdím, že ide o podvod nie o omyl, ktorý sa odhalil až po rokoch.

   Na odhalenie podvodu stačilo porovnať poradie záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa dražby (čo preukáže, že sa nepomýlili v písaní ako dodatočne tvrdili podozriví, ale išlo o podvod) v listinách a to menovite v 1. v návrhu na vykonanie dražby, 2. v oznámení o dražbe, 3. v zmluve medzi navrhovateľom a dražobníkom a za 4. v notárskej zápisnici o priebehu dražby a za 5. v stratenej zápisnici o odovzdaní predmetu dražby, pričom listiny 2 a 4 boli overené notárom (nedajú sa pozmeniť) je jasne a zreteľne napísané:

  Podľa aktuálneho listu vlastníctva sú za záložným právom navrhovateľa zapísané ako ďalšie v poradí: – exekučné záložné právo: Exekútorský úrad JUDr. Ján Jonata, Šafárikovo námestie 4, 81102 Bratislava. Poznámka: Z nášho príkladu je to kocka č. 1.

  Teda logicky pred týmto záložným právom „Exekútorský úrad“ bol skutočne úver v poradí 2 ale to bol úver mojej manželky o ktorom súd nerozhodol, naopak voči mne vyhlásil túto zmluvu za neplatnú.

  Vysvetlenie záložných práv zapísaných v liste vlastníctva: (metaforou)

  Prvé v poradí: „kocka č. 1“ obmedzenie pre Slovenskú sporiteľnou na môj úver 0,38 mil. Sk – len obmedzenie – na úver bola začatá exekúcia..

  Druhe v poradí „kocka č. 2“ záložné právo pre Slovenskú sporiteľnu“ na manželkin úver 2,3 mil. Sk – aj záložné právo – nebolo rozhodnute súdom

  Tretie v poradí: Exekúčne záložné právo na prvý úver „kocka č. 1“ Exekútroský úrad Jána Jonatu na môj úver 0,38 mil. Sk (Ten istý úver ako v poradí prvý úver)

  Dôležitá poznámka: O prvom úvere rozhodol súd povinnosť zaplatiť, ale nevzniklo záložne právo k rodinnému domu. O druhom úvere súd nerozhodol povinnosť zaplatiť (v zmysle ZDD je to nevyhnutná podmienka) ba naopak po dražbe rozhodol že úverová zmluva je voči mne neplatná.

  V návrhu o vykonaní dražby bol uvedený: Právny dôvod „kocka č. 2“ za nim zapísané správne exekučné záložne právo. (úver č. 1)

  Týmto dokazovaním sa ústne tvrdenie „podvodníkov“ o omyle v písaní právneho dôvodu v Návrhu o vykonaní dražby v y l u č u j e.

  Ak by mala byť dražba vykonaná na úver č. 1, v tom prípade by mal byť zapísaný za záložným právom navrhovateľa manželkin úver č.2 čo NIE JE.

  .Záver z návrhu na vykonanie súdnej kontroly: (súd odmietol vykonať pre prekážku uplynutia trojmesačnej lehoty)

  Právny dôvod v Návrhu na vykonanie dražby je pravdivý, ale nepravdivé sú tvrdenia žalovaných, že na tento právny dôvod bolo možné vykonať dražbu!!!!

  Nepravdivé tvrdenie spočíva v Návrhu na vykonanie dražby v bode 3 Vyhlásenie: Predmet dražby je možné dražiť. Prehlásenie o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky ktorú navrhuje výkon záložného práva,

  – právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o úvere č. 78-800702-1 zo dňa 01.10.1992.

   lebo o tomto úvere súd nerozhodol v prospech dražby.

  Dôkaz: Rozsudok sp.zn. 51Cb46/1997-553 zo dňa 28.7.2010, ktorý potvrdzuje, že tento úver nebol na navrhovateľa postúpený.

  Dôkaz: Rozsudok sp.zn. 28Cb 402/99-279, právoplatné dňa 17.04.2007 (Určuje sa, že úverová zmluva č. 800702-1 zo dňa 1.10.1992 je v časti, týkajúcej sa Jána Molnára, nar. 11.6.1948 n e p l a t n á.) zo dňa 17.04.2007

   Prosím o zodpovedanie na tieto tri otázky v súvislosti s týmto odhalením pochybenia vyšetrovateľa:

   1/ Do akej doby sa môže obnoviť trestne stíhanie ak vyšetrovateľ ho odmietol v r. 2007 pričom skutok sa stal v r. 2005.

  2/ Môže na obnovenie konania postačiť nové vyhodnotenie starých dôkazov v iných súvislostiach – poradie zapísaných záložných práv za záložným právom navrhovateľa – tento nový uhoľ pohľadu sa odhalil až v občianskom súdnom konaní v r. 2017.

  3/ Súdy v občianskom súdnom konaní nemôžu už po uplynutí 3 mesačnej prekliuzívnej lehote posudzovať zákonnosť dražby s výnimkou že by sa jednalo v súvislosti s trestným činom. Pomohlo by uznesenie o začatí vyšetrovania. Myslím si, že i kde je trestný čin už premlčaný, može vydať vyšetrovateľ uznesenie o spáchani trestneho činu a následne ho odložit z dôvodov premlčania. Potom by mohol tieto okolnosti preskúmavať aj súd v civilnom občiansko právnom konaní o určenie neplatnosti dražby, prípadne odškodnenia, nakoľko dražobná spoločnosť mala upustiť od vykonania dražby.

  Zhrnutie dôvodov na obnovu konania:

  v r.2007 vyšetrovateľ odmietol trestne oznámenie z dôvodu, že uveril podozrivým, že sa pomýlili v uvádzaní právneho dôvodu na vykonanie dobrovolnej dražby rodinného domu.

  v r. 2017 v civilnoprávnom konaní sa objavili nove skutočnosti, ktoré vyvracajú tvrdenie o omyle, ale súd nemôže po uplynutí 3 mesačnej prekluzivnej lehoty sa zaoberať nezákonnosťou dražby a preto nemôže vykonať súdnu kontrolu dokumentov preukazujúcich, že nešlo o omyl.

  Teda, neobjavili sa nové dôkazy, len sa dôkladnejšie posudzovalo – poradia záložných práv zapísaných za záložným právom navrhovateľa, ktore nespochybniteľne dokazujú, že nedošlo k omylu ale dražobník mal upustiť od dražby.

   

  V prílohe zasielam Návrh na vykonanie súdnej kontroli, ktorý bol odmietnutý s poukazom na uplynutie prekluzívnel lehoty.

  Poradie úverov zapísaných na liste vlastníctva č. 245 z 02.07.1999:

   1. Obmedzenie pre Slov. štát. spor. v Bratislave, oz, podľa úver. zml. č. 80023-6 na 380.000 Sk. / pol. 90/92 (bez vyznačenia registrácie štátnym notárstvom)…
   2. Zál. právo pre Slov. št. spor. v R III 659/92 na 2.300.000 Sk. z 19.11.1992 . / pol. 252/93 (vyznačená registrácia štátnym notárstvom)…

  Vyjasnenie aký úver je záložné právo JUDr. Jána Jonatu:

  LV z 2.7.1999

   1. Obmedzenie pre Slov. štát. spor. v Bratislave, oz, podľa úver. zml. č. 80023-6 na 380.000 Sk. / pol. 90/92 (bez vyznačenia registrácie štátnym notárstvom)…

  LV z 8.12.2004

  Exekučný príkaz (súdny exek. JUDr. Ján Jonata) na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti č. Ex-0069/99 z 16.1.2001

  S pozdravom

  Ján Molnár, poškodený

  5.Kvintum

  Ja už výsledok poznám, len chcem celý príbeh zaprotokolovať cez tento internetový portál, tekže môj budúci blog bude mať pokračovanie, uverejním všetko až do konca, postupne každý dokument samostatne. Verim, že čitateľ potom uverí slovám, ktoré som napísal v úvode. Podotýkam, že šokujúce informáciu budú v tom, že najvyšší súd na návrh generálneho prokurátora rozhodol………. Budú obvinení všetci zo spolupáchateľstva ????

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Šampionát šprintov štartuje v apríli

  0

  15-ty ročník slovenského šprintérskeho šampionátu v sezóne 2019 prinesie päť kôl. Súperi si zmerajú sily v troch základných kategóriách Autá Profi, Autá Street a Motocykle, ktoré sa následne delia na triedy podľa objemu, pohonu či preplňovania. Šampionát šprintov odštartuje spojeným majstrákom na pôde našich južných susedov 7. apríla na letisku…

  Pozor, jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu s príplatkom

  2

  Slovo robí chlapa – platí aj o policajtoch.  S prichádzajúcim údajným kolapsom dopravy v bratislavskom Ružinove v súvislosti s prebudovaním kruhovej križovatky Prievoz sa strhla veľká informačná kampaň. Mesto sa snažilo hasiť vznikajúci dopravný požiar ponúkanými dopravnými riešeniami a motoristi sa začali rozhodovať, či auto, motorku alebo bicykel. Pár dní pred uzávierkou polícia…

  Šoférovanie bez dokladov? Vo svete už realita

  16

  Šoférovanie bez dokladov? Pred rokmi absolútny nonsens. Dnes, v elektronickej dobe, sa to pomaly stáva realitou. Niektoré európske krajiny nad tým uvažujú, a dokonca majú pripravené aj právne normy. A nemusíme pritom chodiť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde majú pred nami poriadny náskok. 

  Roland Gumpert Nathalie je superšport na metanol

  2

  Nemecká značka predstavila model, ktorý by mohol byť budúcnosťou elektrického pohonu. Roland Gumpert Nathalie je elektrický superšport na metanol. Predstavitelia značky tvrdia, že vďaka metanolu bude mať auto v eco-režime dojazd až 1200 km. Zatiaľ to znie poriadne bláznivo, no poďme pekne po rade.

  Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R

  9

  Dnes tu máme ďalšie video z drag race, alebo po slovensky šprintu áut, ktoré sú si vcelku rovnakými súpermi. Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R je zaujímavým počinom, v ktorom si zmerajú sily skutočne rovnocenné autá, teda až na poháňanú nápravu. Ale nebudem predbiehať, treba si pozrieť video.

  FCA diesel v autách ešte asi ponúknu. Menia plány

  0

  Zastavenie produkcie naftových motorov v dohľadnej dobe? Automobilky sa pred časom nechali počuť, že práve to je ich stratégia, dalo by sa povedať, že rovno prioritná úloha. Jednou z nich boli aj FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Tí chceli úplne zastaviť výrobu naftových motorov v osobných autách do r. 2022. No…

  KAMzaKRÁSOU

  Výber správnych plienok pre bábätko je dôležitý! Aké by mali mať vlastnosti?

  0

  Starostlivosť o malé bábätko býva neraz skutočne náročná. Určite sa však zhodneme na tom, že každá mamička chce pre svoje dieťa v každej situácii jednoducho to najlepšie. A to platí aj pri výbere plienok. Je predsa dôležité, aby drobcovi perfektne sedeli, prinášali mu pocit pohodlia a boli tiež šetrné k…

  Premeny bábik do realistickej podoby: Zručnosť ukrajinskej umelkyne ti vyrazí dych!

  2

  Bábika je typickou hračkou dievčat po celom svete už od útleho detstva. História výroby bábik pritom siaha skutočne ďaleko do minulosti. Už pre 4000 rokmi si tieto hračky vyrábali z hliny starí Gréci aj Egypťania. Bábiky majú bohatú históriu, počas ktorej sa menil ich vzhľad aj materiál, z ktorého boli…

  Ako rýchlo znížiť horúčku? Skús overené triky lepšie ako tabletky!

  2

  Horúčka je akousi reakciou organizmu na infekciu alebo zápal, ktorý sa nachádza v organizme. Avšak, je veľmi dôležité odhadnúť vážnosť situácie, a teda aj vážnosť horúčky. V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať skôr odbornú pomoc a neskúšať žiadne domáce triky. Ak predsalen ste za domácu liečbu, tak máme pre vás overené triky našich starých…

  Je posadnutosť zdravým jedlom nebezpečná? Daj si na ňu veľký pozor

  1

  Najznámejšími poruchami stravovania sa sú bezpochýb anorexia a bulímia, pri ktorých pacienti buď nejedia vôbec, alebo skonzumovanú stravu vyvrátia v snahe nepribrať z nej ani deko. Nie sú však jedinými poruchami príjmu potravy, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka, ak sa podcenia. Ortorexia je porucha, ktorá by sa inak dala opísať…

  Ako presádzať orchidey? Osvoj si niekoľko pestovateľských tipov

  5

  Tešili ste sa z krásnych orchideí, ale uhynuli? Netrápte sa. Poradíme, ako sa o ne správne starať. Medzi prvými si zodpovieme otázku - Ako presádzať orchidey?

  Zachovaj chladnú hlavu: Povieme ti, čo nerobiť po diagnostikovaní rakoviny!

  2

  Podceňovať význam a dôležitosť zdravého stravovania môže byť pri liečbe rakoviny veľmi veľkou chybou. Dbať o správnu životosprávu by sme mali v každom prípade, no ak sme chorí, mali by sme si dať na tom skutočne záležať. Práve zmena v stravovaní môže predstavovať pri liečbe rakoviny nemalú pomoc. Z jedálnička…

  TopDesať

  Fotografie, ktoré priam neuveriteľne uchopili čas

  0

  Čas plynie naozaj rýchlo. Vyzerá to, že stredná škola bola práve včera, a potom si zrazu uvedomíš, že už nie si ani na vysokej škole. Zrazu prešlo 10, 20 alebo dokonca 30 rokov od tvojej stužkovej - tak dlho, že sa potrebuješ pozrieť na fotografie, aby si si na to spomenul.…

  Maďarský Černobyľ? Szentkirályszabadja je ďalšie tajomné mesto duchov

  0

  Dvaja Česi cestujú autom po rôznych krajinách a navštevujú neobyčajné miesta. Zábery zo svojich ciest uverejňujú na videách na svojom YouTube kanáli s názvom WeAreCarFans. V ich najnovšom videu sa pozreli do maďarského mesta Szentkirályszabadja, ktoré nápadne pripomína neslávne známe ukrajinské mesto duchov. Dvaja českí cestovatelia zverejnili video o návšteve opusteného…

  Čo je (ne)bezpečná vzdialenosť? Prečo sa ňou zaoberať?

  0

  Koncom desaťročia bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti v SR 4. najčastejšou príčnou dopravných nehôd. Aká je teda bezpečná vzdialenosť a ako ju "odmerať"? V porovnaní so západnými susedmi, kde je výchova a vzdelávanie vodičov na diametrálne inej úrovni je to ohromne veľa. Prečo sa tento problém dostal tak vysoko? Lebo do prijatia novely zákona…

  Národný park Göreme: Magická perla Turecka zapísaná v zozname UNESCO

  0

  Turecko je v očiach Slovákov predovšetkým obľúbenou letnou destináciou. More je teplé, počasie stále slnečné a služby sú vo väčšine hotelov na vysokej úrovni. Turecko je však oveľa viac, ako len dovolenková destinácia. So svojou rozlohou 783 356 kilometrov štvorcových má rozhodne čo ponúknuť. Medzi inými aj Národný park Göreme a skalné pamiatky v…

  Tieto fotografie ti ukážu, že svet je plný rozdielov

  0

  Náš krásny svet je plný rozdielov, či sa nám to páči, alebo nie. Množstvo vecí je už na prvý pohľad rozdielnych. Preto je užitočné pozrieť sa triezvo na veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. Svet je plný prekvapení a patria k nemu aj takéto zvláštnosti a dokonca aj anomálie, ktoré ti…

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…