Nie je boľševik ako boľševik alebo čo v skutočnosti znamená veta : “Stalin zradil marxistickú revolúciu”

Bolševizmus je prúd marxizmu alebo niečo iné?

Tu treba prejsť k podstate. Boľševizmus, bez ohľadu na slovenský význam a používanie tohto slova, je odvodeninou slova “boľšinstvo” (väčšina) a znamená obhajobu dlhodobých strategických záujmov väčšiny. Boľševizmus (v pôvodnom význame) existoval v ľudskej spoločnosti od nepamäti, názov získal až v 20. storočí. Kto je “boľševik”? Ten, kto obhajuje dlhodobé strategické záujmy väčšiny (čo je zvyčajne nevýhodné a nebezpečné), na rozdiel od tých, ktorí obhajujú záujmy privilegovanej menšiny (čo je zvyčajne materiálne a inak výhodné).
Boľševizmus teda nevznikol na zjazde Ruskej sociálnodemokratickej strany v roku 1903, tam sa len pomenoval, resp. vznikla frakcia (menšina), ktorá sa hlásila k záujmom pracujúcej väčšiny. 
BM : niečo také ,ako keď Hitler začal používať staroveké svastiku ,ktorá je stará ako ľudstvo samo . Ale dnes sa prezentuje svastika ako nacistický symbol. Úplne choré  

Celú situáciu z hľadiska pochopenia komplikuje skutočnosť, že boľševici aj trockisti používali rovnaký – marxistický – terminologický aparát; navyše existovali presvedčení marxisti-trockisti aj marxisti-boľševici, ako aj tí, ktorí tento rozdiel nechápali. Analógia so súčasnosťou: Putin používa rovnakú terminológiu (demokracia, voľný trh, priaznivé podnikateľské prostredie, boj proti korupcii, …) ako piata kolóna, ktorej cieľom je rozpredať krajinu (história sa opakuje: Stalin proti trockistom, Putin proti liberálom = dnešní trockisti).

Pokiaľ ide o rok 1917, boľševici nikoho nezvrhli, februárovú revolúciu uskutočnili liberálni murári a občianska vojna sa začala v lete 1917. V októbri (novembri) sa, obrazne povedané, “moc valila po uliciach” a boľševici boli jediní, ktorí ju chceli zdvihnúť. Odtajnené dokumenty ukazujú, že cársky generálny štáb ich považoval za jedinú silu schopnú zachrániť krajinu a podporoval ich.
Pozícia “otca národov” sa pripravovala pre Trockého (Bronštejna), ale po Leninovej smrti zasiahla Vyššia moc – Trockij ochorel a skôr, ako mohol mať akýkoľvek vplyv, prevzal ju Stalin.

Ako Stalin “zradil revolúciu”
Plán zákulisných plánovačov svetových dejín bol nasledovný:
1. v Rusku sa uskutoční marxistická revolúcia;
2. Rusko by vyviezlo revolúciu do celého sveta a poslúžilo by ako jatočné mäso, pričom by zaniklo;

Plánovaný výsledok: globálny marxistický pseudosocializmus = kryptootroctvo a Rusko ako faktor neutralizované.
Stalinovým cieľom bolo: vybudovať skutočný komunizmus v jednej krajine a zlikvidovať marxizmus namiesto vývozu revolúcie.
Stalin vlastne trikrát zmaril plány GP (globalisti):
prvýkrát, keď vyhnal trockistov-internacistov (ktorí v októbri 1917 obsadili 90 % pozícií) a zmenil kurz ZSSR;
druhýkrát, keď porazil Hitlera;
tretíkrát, keď odpísal marxizmus vydaním “Ekonomických problémov socializmu v ZSSR”, čím odpísal projekt, na ktorom kurátori biblického projektu pracovali 100 rokov.

Globálny prediktor (globálne zákulisie, kurátori biblického projektu) sa už mnoho storočí snaží zlikvidovať Rusko ako hlavnú prekážku realizácie plánu na vytvorenie globálneho krypto-otrockého systému a je im jedno, akú vonkajšiu podobu bude mať tento systém – či marxistickú alebo “demokratickú”. GP si najneskôr začiatkom 19. storočia uvedomila nevyhnutnosť likvidácie buržoázno-liberálneho projektu, na ktorom sa “viezol” Západ, pretože hrozilo vyčerpanie biosféry a nezmyselné plytvanie zdrojmi v pretekoch spotreby. Do spoločnosti tak vniesol informačný modul “marxizmus”, ktorý mal s odstupom niekoľkých generácií tento problém vyriešiť svetovou marxistickou revolúciou a nastolením systému oveľa šetrnejšieho k biosfére Zeme, kde vládnucou “elitou” mali byť Židia podľa zásady “všetci sú si rovní vo forme, niektorí sú si rovnejší v praxi”.

 Základný prehľad niektorých procesov, ktoré sa odvtedy uskutočnili:

  V Rusku sa v globálnom zákulisí vychovávajú revolučné kádre prostredníctvom segregácie Židov a “dekrétu o kuchárových deťoch” (zamedzenie prístupu k vzdelaniu nemajetným vrstvám), čím sa propaguje marxizmus.
–  Vypuknutie prvej svetovej vojny sa týkalo mnohých cieľov naraz, jedným z nich bola marxistická revolúcia v Rusku, pre ktorú bola situácia zrelá už v roku 1917 (najmä vďaka Romanovcom a cirkvi).
–  V pláne je “permanentná revolúcia” = celosvetová marxistická revolúcia na ruských bodákoch, ale zasiahne vyššia moc a Stalin a jeho stúpenci (boľševici = skutoční komunisti) preberú opraty;
–  GP začína pripravovať Hitlera pre prípad, že by sa Stalin vymkol spod kontroly a začal uplatňovať vlastnú koncepčnú moc, čo by bolo v rozpore so záujmami GP. Išlo o viacrozmerný dlhodobý plán: ak zvíťazí Hitler, ciele GP sa budú riešiť prostredníctvom neho; ak zvíťazí ZSSR, expanzia marxizmu sa bude riešiť postupnou mäkkou metódou založenou na medzinárodnej prestíži ZSSR, a teda aj marxizmu;
–  ZSSR poráža Hitlera, medzinárodná prestíž ZSSR, komunistického hnutia a marxizmu stúpa do tej miery, že západní ľavicoví intelektuáli pomáhajú ZSSR z presvedčenia, tajné služby nemajú problém s kádrami, ľudia na rôznych postoch si aktívne pomáhajú; až do roku 53 sa plánuje rovnaká celosvetová marxistická revolúcia, len “mäkkou” (salámovou) metódou – metódou “kultúrnej spolupráce”, na základe prestíže a príťažlivosti, nie silou.
–  V roku 1953 píše Stalin “Ekonomické problémy socializmu v ZSSR”, kde nepriamo, marxistickou terminológiou, poukazuje na nutnosť zbaviť sa marxizmu, poukazuje na jeho metrologickú nepresvedčivosť, čím mu defacto vynáša rozsudok smrti;
–  GP je nútený improvizovať – 20. januára zorganizuje vraždu Stalina a “odhalenie kultu osobnosti”. Zjazd KSSZ v roku 1956, projekt neutralizácie buržoázno-liberálneho projektu pomocou marxizmu definitívne krachuje, od tohto momentu sa prechádza na plán zbližovania pseudosocializmu a kapitalizmu, v ZSSR sa začína proces “destalinizácie”, v kapitalistickom tábore sa začína proces biologickej a kultúrnej degradácie – hippies, drogy, LGBT, sexuálna revolúcia, rock + rap, porno, feminizmus. . Vo všeobecnosti celý kaliber podpory parazitických potrieb, kult spotreby a zábavy, morálny rozvrat. V literatúre sa namiesto science fiction objavuje žáner fantasy, začína sa budovať kult “nového odvážneho stredoveku”, z vedeckej fantastiky sa vytráca vedecko-technická zložka v pozitívnom zmysle slova (s výnimkou dystopií a postapokalyptiky).
–  Od 70. rokov 20. storočia socialistický blok defacto kapituluje a začína fungovať ako darca zdrojov, ktorý udržiava Západ v chode, kým sa pripraví na jeho kolaps (v 70. – 80. rokoch 20. storočia bol Západ v ťažkej dlhotrvajúcej kríze, z ktorej sa dostal až v 90. rokoch, keď si začal rozdeľovať zisky z rozpadu socialistického bloku);
–  Koncom 80. rokov 20. storočia sa ZSSR a Soc. Blok metódou “kultúrnej spolupráce” je pripravený na kolaps; plánom je “vyliečiť” obyvateľstvo ZSSR z kapitalizmu do takej miery na základe “šokovej terapie”, že bude samo volať po návrate marxizmu alebo fašistickej diktatúry (tzv. Plán zlyhal kvôli odmietnutiu víťazstva Zjuganova vo voľbách v roku 1995 a víťazstvu Jeľcina, ktorý mal na začiatku kampane podporu 1 – 3 %. Demontáž Západu sa mala uskutočniť na základe novovzniknutého ZSSR 2.0.
– GP však stráca kontrolu nad procesmi a riadením – vďaka rozpadu ZSSR vzniká KSSZ, ktorá je voľne prístupná; regionálne “elity” USA sa vymykajú spod kontroly a napokon sa objavuje Putin, ktorý umožňuje začať nový “korpus” Ruska založený na alternatívnej koncepcii vytvorenej “zdola”, nie na výtvore GP.
–  Vďaka znovuzrodeniu Ruska (čomu v roku 1999 nikto neveril a každý analytik by sa vtedy vysmial tvrdeniu, že Rusko bude tam, kde je dnes) je GP nútený spomaliť proces vytvárania islamského “európskeho kalifátu” (likvidácia buržoázneho projektu prostredníctvom biologického vyhladenia a vyhynutia jeho stúpencov) a opäť improvizovať, prispôsobiť sa novej situácii, keď Rusko realizuje svoju globálnu koncepciu a globálnu politiku, čo je v rozpore s plánmi GP
– Odpojenie USA tiež neprebieha tak, ako by malo, dochádza k fázovému (časovému) posunu, GP je nútená vynakladať energiu na neutralizáciu snáh americkej regionálnej elity vyvolať 3. svetovú vojnu a udržať si tak svoje postavenie.
–  Dnešné USA = ZSSR roku 1990, Trump je človek, ktorý realizuje transformáciu USA na štát žijúci na vlastné náklady a ústup z úlohy svetového žandára a superveľmoci. Ak regionálna “elita” USA vo voľbách prevalcuje GOP a Hillary vyhrá, v USA sa plánuje občianska vojna. Paradoxne, jedinou šancou USA na svetlú budúcnosť (relatívne, v porovnaní s ostatnými možnosťami) je americká obdoba “perestrojky” a rusko-americká spolupráca na úplne iných princípoch ako dnes, mimo rámca GP (pozri analytiku “úsvitu spravodlivosti”).

Môžeme teda konštatovať, že rozšírenie liberálno-buržoázneho projektu na celý svet nikdy nebolo zámerom GP, z hľadiska GP ide o neúspech, o chybu v riadení – podľa jeho zámerov mal zaniknúť najneskôr v prvej štvrtine 20. storočia s globálnou marxistickou revolúciou.

Dodatok – vysvetlenie pojmu boľševizmus:
Boľševizmus, ako sa píše v dejinách KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRP (Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany) ako jedna zo straníckych frakcií. Podľa tvrdení ich odporcov boľševici nikdy netvorili skutočnú väčšinu členstva marxistickej strany pred rokom 1917, a preto odporcovia boľševikov v tých rokoch vždy namietali proti názvu, ktorý si dali. Tento názor však vyplýval z toho, že rôzni menševici nechápali podstatu boľševizmu.
Boľševizmus nie je ruská modifikácia marxizmu a nie je to príslušnosť k strane. Obrat “židovský boľševizmus”, ktorý použil Hitler v Mein Kampf, je už úplne nezmyselný, pretože boľševizmus je prejavom ducha ruskej civilizácie, a nie ducha nositeľov biblického globálneho otroctva na rasovom základe.
Boľševizmus existoval pred marxizmom, existoval v ruskom marxizme, určitým spôsobom existuje aj teraz a bude existovať aj naďalej.
Ako vyhlásili samotní boľševici, členovia marxistickej strany RSDRP(b), boli to oni, kto v politike hájil strategické záujmy robotníckej triedy väčšiny obyvateľstva mnohonárodnostného Ruska, takže len oni mali právo nazývať sa boľševikmi. Bez ohľadu na to, ako bezchybne boľševici vyjadrovali svoje strategické záujmy a boli im v živote verní, podstata boľševizmu nespočíva v početnej prevahe prívržencov jedných ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacimi masami, ale v nasledujúcom:
V úprimnej snahe vyjadriť a realizovať dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si želá, aby nikto neparazitoval na jej práci a živote. Inými slovami, v každej epoche skutočná historická podstata boľševizmu spočíva v aktívnej podpore prechodného procesu, ktorý smeruje od existujúceho davo-“elitarizmu” k mnohonárodnostnému ľudstvu Zeme budúcej éry.
Menševizmus je opakom boľševizmu v tom, že objektívne vyjadruje snahu parazitovať na práci a živote obyčajných ľudí – väčšiny (majority) – všetkých tých, ktorí sa považujú za niečo “elitárske” vyššie. Marxizmus je aj menševizmus, nielen psychologický trockizmus .

BM : v tomto kontexte doporučujem opatrne používať nadávku ,,bolševik” . ,,Trockisti” bolí tí internacionalisti .

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 22.52

Priemerná čítanosť: 3931

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Účastníci plenárneho zasadnutia EP si uctili Davida Sassoliho

  0icon

  Štrasburg 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Účastníci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu si v piatok uctili pamiatku zosnulého bývalého predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho. EP…

  Naď s primátormi miest hovoril aj o letisku Sliač v súvislosti s dohodou medzi Slovenskom a USA. "Potrebujeme poznať odpovede," hovorí primátor. Čo na to minister?

  0icon

  Banská Bystrica 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátor Banskej Bystrice a primátorky Zvolena a Sliača sa v piatok v Banskej Bystrici stretli s ministrom…

  Rodičia i učitelia sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Rodičia, učitelia i odborníci z oblasti školstva sa môžu zapájať do diskusie o reforme obsahu vzdelávania. Jej cieľom…

  Gröhling: Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní. "Pri omikrone ich netreba až desať". Školy zatvárať nechce, vírus sa šíri rovnako

  0icon

  Piešťany 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas…

  Slováci prehrali s Ruskom, Berky: "Súper nás predčil vo všetkom"

  0icon

  Amsterdam 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenskí futsalisti prehrali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku s favorizovaným Ruskom vysoko 1:7. Debutant…

  SHMÚ upozorňuje na sneženie, tvorbu snehových jazykov či nízke teploty

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na severe Slovenska môže výdatnejšie snežiť, na väčšine územia sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje, v niektorých oblastiach…

  Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre variant omikron sa zatiaľ neuvažuje. Napriek tomu sme sa dostali do humanitárnej krízy

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa…

  Biden a Kišida hovorili o obavách z rastúcej asertivity Číny i pandémii

  0icon

  Wahington 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Cabinet Secretariat/Kyodo News)   Americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida na piatkovom virtuálnom stretnutí diskutovali o obavách z…

  Francúzska Ústavná rada schválila "prísny covidpas". Nezaočkovaných prakticky vykážu z verejného života

  0icon

  Paríž 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nový covidpas, ktorý prakticky vykáže nezaočkovaných ľudí vo Francúzsku z verejného života, v piatok schválila Ústavná rada, najvyššia…

  Premiér považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku

  0icon

  Fričovce 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku, podľa neho vznikol v tejto oblasti veľký investičný…

  TopDesať

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Alcatraz: Bola najbezpečnejšia väznica skutočne taká bezpečná?

  0 icon

  Jedna z najznámejších väzníc na svete – Alcatraz – sa dlho považovala za najbezpečnejšiu. Stvoritelia väznice na malom ostrove pri meste San Francisco vyhlasovali, že útek z väzenia je nemožný. Dôkazom, že sa mýlili, je útek troch väzňov, ktorý je zahalený rúškom tajomstva. Väznica Alcatraz leží na malom, iba 500 metrov dlhom ostrove,…

  Chudnutie: Osvoj si tieto návyky a bude to hračka!

  0 icon

  Účastníci štúdie o dôležitosti stravovacích návykov stratili po 12 týždňoch v priemere 3,1 kg svojej váhy. Najdôležitejšie však je, že znížili riziko cukrovky a srdcových chorôb, chudnutie je len príjemný bonus. Všetci môžeme dodržiavať zdravé stravovacie návyky bez toho, aby sme sa obmedzovali na konkrétny druh jedla. Ako na to? Vypi 9 pohárov vody…

  Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

  0 icon

  Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

  TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor?

  0 icon

  "Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Apačské vojny proti Američanom 1. časť

  0 icon

  USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojo

  Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

  0 icon

  India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektri

  Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

  0 icon

  Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA