Nie je boľševik ako boľševik alebo čo v skutočnosti znamená veta : “Stalin zradil marxistickú revolúciu”

Bolševizmus je prúd marxizmu alebo niečo iné?

Tu treba prejsť k podstate. Boľševizmus, bez ohľadu na slovenský význam a používanie tohto slova, je odvodeninou slova “boľšinstvo” (väčšina) a znamená obhajobu dlhodobých strategických záujmov väčšiny. Boľševizmus (v pôvodnom význame) existoval v ľudskej spoločnosti od nepamäti, názov získal až v 20. storočí. Kto je “boľševik”? Ten, kto obhajuje dlhodobé strategické záujmy väčšiny (čo je zvyčajne nevýhodné a nebezpečné), na rozdiel od tých, ktorí obhajujú záujmy privilegovanej menšiny (čo je zvyčajne materiálne a inak výhodné).
Boľševizmus teda nevznikol na zjazde Ruskej sociálnodemokratickej strany v roku 1903, tam sa len pomenoval, resp. vznikla frakcia (menšina), ktorá sa hlásila k záujmom pracujúcej väčšiny. 
BM : niečo také ,ako keď Hitler začal používať staroveké svastiku ,ktorá je stará ako ľudstvo samo . Ale dnes sa prezentuje svastika ako nacistický symbol. Úplne choré  

Celú situáciu z hľadiska pochopenia komplikuje skutočnosť, že boľševici aj trockisti používali rovnaký – marxistický – terminologický aparát; navyše existovali presvedčení marxisti-trockisti aj marxisti-boľševici, ako aj tí, ktorí tento rozdiel nechápali. Analógia so súčasnosťou: Putin používa rovnakú terminológiu (demokracia, voľný trh, priaznivé podnikateľské prostredie, boj proti korupcii, …) ako piata kolóna, ktorej cieľom je rozpredať krajinu (história sa opakuje: Stalin proti trockistom, Putin proti liberálom = dnešní trockisti).

Pokiaľ ide o rok 1917, boľševici nikoho nezvrhli, februárovú revolúciu uskutočnili liberálni murári a občianska vojna sa začala v lete 1917. V októbri (novembri) sa, obrazne povedané, “moc valila po uliciach” a boľševici boli jediní, ktorí ju chceli zdvihnúť. Odtajnené dokumenty ukazujú, že cársky generálny štáb ich považoval za jedinú silu schopnú zachrániť krajinu a podporoval ich.
Pozícia “otca národov” sa pripravovala pre Trockého (Bronštejna), ale po Leninovej smrti zasiahla Vyššia moc – Trockij ochorel a skôr, ako mohol mať akýkoľvek vplyv, prevzal ju Stalin.

Ako Stalin “zradil revolúciu”
Plán zákulisných plánovačov svetových dejín bol nasledovný:
1. v Rusku sa uskutoční marxistická revolúcia;
2. Rusko by vyviezlo revolúciu do celého sveta a poslúžilo by ako jatočné mäso, pričom by zaniklo;

Plánovaný výsledok: globálny marxistický pseudosocializmus = kryptootroctvo a Rusko ako faktor neutralizované.
Stalinovým cieľom bolo: vybudovať skutočný komunizmus v jednej krajine a zlikvidovať marxizmus namiesto vývozu revolúcie.
Stalin vlastne trikrát zmaril plány GP (globalisti):
prvýkrát, keď vyhnal trockistov-internacistov (ktorí v októbri 1917 obsadili 90 % pozícií) a zmenil kurz ZSSR;
druhýkrát, keď porazil Hitlera;
tretíkrát, keď odpísal marxizmus vydaním “Ekonomických problémov socializmu v ZSSR”, čím odpísal projekt, na ktorom kurátori biblického projektu pracovali 100 rokov.

Globálny prediktor (globálne zákulisie, kurátori biblického projektu) sa už mnoho storočí snaží zlikvidovať Rusko ako hlavnú prekážku realizácie plánu na vytvorenie globálneho krypto-otrockého systému a je im jedno, akú vonkajšiu podobu bude mať tento systém – či marxistickú alebo “demokratickú”. GP si najneskôr začiatkom 19. storočia uvedomila nevyhnutnosť likvidácie buržoázno-liberálneho projektu, na ktorom sa “viezol” Západ, pretože hrozilo vyčerpanie biosféry a nezmyselné plytvanie zdrojmi v pretekoch spotreby. Do spoločnosti tak vniesol informačný modul “marxizmus”, ktorý mal s odstupom niekoľkých generácií tento problém vyriešiť svetovou marxistickou revolúciou a nastolením systému oveľa šetrnejšieho k biosfére Zeme, kde vládnucou “elitou” mali byť Židia podľa zásady “všetci sú si rovní vo forme, niektorí sú si rovnejší v praxi”.

 Základný prehľad niektorých procesov, ktoré sa odvtedy uskutočnili:

  V Rusku sa v globálnom zákulisí vychovávajú revolučné kádre prostredníctvom segregácie Židov a “dekrétu o kuchárových deťoch” (zamedzenie prístupu k vzdelaniu nemajetným vrstvám), čím sa propaguje marxizmus.
–  Vypuknutie prvej svetovej vojny sa týkalo mnohých cieľov naraz, jedným z nich bola marxistická revolúcia v Rusku, pre ktorú bola situácia zrelá už v roku 1917 (najmä vďaka Romanovcom a cirkvi).
–  V pláne je “permanentná revolúcia” = celosvetová marxistická revolúcia na ruských bodákoch, ale zasiahne vyššia moc a Stalin a jeho stúpenci (boľševici = skutoční komunisti) preberú opraty;
–  GP začína pripravovať Hitlera pre prípad, že by sa Stalin vymkol spod kontroly a začal uplatňovať vlastnú koncepčnú moc, čo by bolo v rozpore so záujmami GP. Išlo o viacrozmerný dlhodobý plán: ak zvíťazí Hitler, ciele GP sa budú riešiť prostredníctvom neho; ak zvíťazí ZSSR, expanzia marxizmu sa bude riešiť postupnou mäkkou metódou založenou na medzinárodnej prestíži ZSSR, a teda aj marxizmu;
–  ZSSR poráža Hitlera, medzinárodná prestíž ZSSR, komunistického hnutia a marxizmu stúpa do tej miery, že západní ľavicoví intelektuáli pomáhajú ZSSR z presvedčenia, tajné služby nemajú problém s kádrami, ľudia na rôznych postoch si aktívne pomáhajú; až do roku 53 sa plánuje rovnaká celosvetová marxistická revolúcia, len “mäkkou” (salámovou) metódou – metódou “kultúrnej spolupráce”, na základe prestíže a príťažlivosti, nie silou.
–  V roku 1953 píše Stalin “Ekonomické problémy socializmu v ZSSR”, kde nepriamo, marxistickou terminológiou, poukazuje na nutnosť zbaviť sa marxizmu, poukazuje na jeho metrologickú nepresvedčivosť, čím mu defacto vynáša rozsudok smrti;
–  GP je nútený improvizovať – 20. januára zorganizuje vraždu Stalina a “odhalenie kultu osobnosti”. Zjazd KSSZ v roku 1956, projekt neutralizácie buržoázno-liberálneho projektu pomocou marxizmu definitívne krachuje, od tohto momentu sa prechádza na plán zbližovania pseudosocializmu a kapitalizmu, v ZSSR sa začína proces “destalinizácie”, v kapitalistickom tábore sa začína proces biologickej a kultúrnej degradácie – hippies, drogy, LGBT, sexuálna revolúcia, rock + rap, porno, feminizmus. . Vo všeobecnosti celý kaliber podpory parazitických potrieb, kult spotreby a zábavy, morálny rozvrat. V literatúre sa namiesto science fiction objavuje žáner fantasy, začína sa budovať kult “nového odvážneho stredoveku”, z vedeckej fantastiky sa vytráca vedecko-technická zložka v pozitívnom zmysle slova (s výnimkou dystopií a postapokalyptiky).
–  Od 70. rokov 20. storočia socialistický blok defacto kapituluje a začína fungovať ako darca zdrojov, ktorý udržiava Západ v chode, kým sa pripraví na jeho kolaps (v 70. – 80. rokoch 20. storočia bol Západ v ťažkej dlhotrvajúcej kríze, z ktorej sa dostal až v 90. rokoch, keď si začal rozdeľovať zisky z rozpadu socialistického bloku);
–  Koncom 80. rokov 20. storočia sa ZSSR a Soc. Blok metódou “kultúrnej spolupráce” je pripravený na kolaps; plánom je “vyliečiť” obyvateľstvo ZSSR z kapitalizmu do takej miery na základe “šokovej terapie”, že bude samo volať po návrate marxizmu alebo fašistickej diktatúry (tzv. Plán zlyhal kvôli odmietnutiu víťazstva Zjuganova vo voľbách v roku 1995 a víťazstvu Jeľcina, ktorý mal na začiatku kampane podporu 1 – 3 %. Demontáž Západu sa mala uskutočniť na základe novovzniknutého ZSSR 2.0.
– GP však stráca kontrolu nad procesmi a riadením – vďaka rozpadu ZSSR vzniká KSSZ, ktorá je voľne prístupná; regionálne “elity” USA sa vymykajú spod kontroly a napokon sa objavuje Putin, ktorý umožňuje začať nový “korpus” Ruska založený na alternatívnej koncepcii vytvorenej “zdola”, nie na výtvore GP.
–  Vďaka znovuzrodeniu Ruska (čomu v roku 1999 nikto neveril a každý analytik by sa vtedy vysmial tvrdeniu, že Rusko bude tam, kde je dnes) je GP nútený spomaliť proces vytvárania islamského “európskeho kalifátu” (likvidácia buržoázneho projektu prostredníctvom biologického vyhladenia a vyhynutia jeho stúpencov) a opäť improvizovať, prispôsobiť sa novej situácii, keď Rusko realizuje svoju globálnu koncepciu a globálnu politiku, čo je v rozpore s plánmi GP
– Odpojenie USA tiež neprebieha tak, ako by malo, dochádza k fázovému (časovému) posunu, GP je nútená vynakladať energiu na neutralizáciu snáh americkej regionálnej elity vyvolať 3. svetovú vojnu a udržať si tak svoje postavenie.
–  Dnešné USA = ZSSR roku 1990, Trump je človek, ktorý realizuje transformáciu USA na štát žijúci na vlastné náklady a ústup z úlohy svetového žandára a superveľmoci. Ak regionálna “elita” USA vo voľbách prevalcuje GOP a Hillary vyhrá, v USA sa plánuje občianska vojna. Paradoxne, jedinou šancou USA na svetlú budúcnosť (relatívne, v porovnaní s ostatnými možnosťami) je americká obdoba “perestrojky” a rusko-americká spolupráca na úplne iných princípoch ako dnes, mimo rámca GP (pozri analytiku “úsvitu spravodlivosti”).

Môžeme teda konštatovať, že rozšírenie liberálno-buržoázneho projektu na celý svet nikdy nebolo zámerom GP, z hľadiska GP ide o neúspech, o chybu v riadení – podľa jeho zámerov mal zaniknúť najneskôr v prvej štvrtine 20. storočia s globálnou marxistickou revolúciou.

Dodatok – vysvetlenie pojmu boľševizmus:
Boľševizmus, ako sa píše v dejinách KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRP (Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany) ako jedna zo straníckych frakcií. Podľa tvrdení ich odporcov boľševici nikdy netvorili skutočnú väčšinu členstva marxistickej strany pred rokom 1917, a preto odporcovia boľševikov v tých rokoch vždy namietali proti názvu, ktorý si dali. Tento názor však vyplýval z toho, že rôzni menševici nechápali podstatu boľševizmu.
Boľševizmus nie je ruská modifikácia marxizmu a nie je to príslušnosť k strane. Obrat “židovský boľševizmus”, ktorý použil Hitler v Mein Kampf, je už úplne nezmyselný, pretože boľševizmus je prejavom ducha ruskej civilizácie, a nie ducha nositeľov biblického globálneho otroctva na rasovom základe.
Boľševizmus existoval pred marxizmom, existoval v ruskom marxizme, určitým spôsobom existuje aj teraz a bude existovať aj naďalej.
Ako vyhlásili samotní boľševici, členovia marxistickej strany RSDRP(b), boli to oni, kto v politike hájil strategické záujmy robotníckej triedy väčšiny obyvateľstva mnohonárodnostného Ruska, takže len oni mali právo nazývať sa boľševikmi. Bez ohľadu na to, ako bezchybne boľševici vyjadrovali svoje strategické záujmy a boli im v živote verní, podstata boľševizmu nespočíva v početnej prevahe prívržencov jedných ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacimi masami, ale v nasledujúcom:
V úprimnej snahe vyjadriť a realizovať dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si želá, aby nikto neparazitoval na jej práci a živote. Inými slovami, v každej epoche skutočná historická podstata boľševizmu spočíva v aktívnej podpore prechodného procesu, ktorý smeruje od existujúceho davo-“elitarizmu” k mnohonárodnostnému ľudstvu Zeme budúcej éry.
Menševizmus je opakom boľševizmu v tom, že objektívne vyjadruje snahu parazitovať na práci a živote obyčajných ľudí – väčšiny (majority) – všetkých tých, ktorí sa považujú za niečo “elitárske” vyššie. Marxizmus je aj menševizmus, nielen psychologický trockizmus .

BM : v tomto kontexte doporučujem opatrne používať nadávku ,,bolševik” . ,,Trockisti” bolí tí internacionalisti .

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 347

Celkové hodnotenie: 22.31

Priemerná čítanosť: 3824

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  MV znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Vladimír Benko/Ministerstvo vnútra SR)   Ministerstvo vnútra (MV) SR znižuje počet stanov v tábore v Kútoch o polovicu. Rozhodlo…

  Ako USA profitujú z konfliktu na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Frank May,Wikimedia)   Francúzsky Le Monde sa v článku Jean-Michela Bezata zamýšľa nad úlohou USA v ukrajinskom konflikte: USA profitujú z ukrajinského konfliktu,…

  Zimná operácia: Ako bude prebiehať vojna na Ukrajine v decembri, januári a februári

  0icon

  Kyjev 7. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Vojenskí experti tvrdia, že pauza na oddych nebude usudzuje autor článku v ruských novinách Svobodnaja Pressa V skutočnosti nikto…

  Chorváti a Srbi dostali pokutu od FIFA za nenávistné prejavy

  0icon

  Dauha 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila pokuty chorvátskemu a srbskému zväzu za nenávistné politické prejavy počas zápasov na MS v…

  "Je to komplikovaný obraz." Ukrajina je na pokraji úplného výpadku prúdu

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foreignpolicy/Foto:Twitter,Pixabay)   S pribúdajúcou zimou je polovica energetického systému krajiny už zničená - a druhá polovica je ohrozená, informuje Foreign Policy…

  "Vitajte v Taliansku" - talianska konzervatívna vláda rozprestrela červený koberec pre migrantov na letisku v Ríme

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Talianska vláda sa zúčastňuje na slávnostnom privítaní utečencov. Je to znamenie, že vláda sa už podriadila Bruselu? Zdá sa,…

  "Túto bezvládnu vládu treba vymeniť." Stane sa Dráčik hovorcom významnej časti verejnosti? Alebo ním už je?

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Dráčik, resp. Dušan Víglaský, nedávno sľúbil, že bude naďalej písať svoje vyjadrenia. A svoj sľub drží, dokonca svoju…

  Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu pre Rusov a Bielorusov

  0icon

  Londýn 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark J. Terrill)   Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to,…

  Kremský: „Prečo oligarchovia útočia na OľaNO ?“

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Facebook/Plus jeden deň/Foto: Facebook)    Peter Kremský (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti uverejnil článok z denníka Plus jeden deň. Článok upozornil…

  Zadržali skupinu, ktorá plánovala v Nemecku štátny prevrat. Medvedev: Pripravte popcorn, thriller bude zaujímavejší

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)    Počuli ste? V Nemecku sa niektorí pravicoví sprisahanci rozhodli uskutočniť štátny prevrat. Čo na to povedať? Týmito slovami…

  Vášeň v Tebe

  Chcete vaše oblečenie udržať dlhšie snehovo biele? Vyskúšajte TOP domácu metódu

  0 icon

  Ak si kúpite bielu blúzku či iný druh bieleho oblečenia, určite chcete, aby zostalo čo najdlhšie anjelsky biele. Žiaľ, biele veci časom žltnú alebo sivejú. Ak ich chcete udržať čo najdlhšie biele, vyskúšajte pridať do prania jednu ingredienciu z vašej kuchynskej linky. Zvlášť pri bielom oblečení sa odporúča dodržiavať odporúčania výrobcu…

  Dara Rolins dnes oslavuje krásnych 50 rokov. Jej život nebol len úspech. „Zomlelo ma to,“ priznala

  0 icon

  Dnes, o 8.00 h ráno, kedy sa deťom začína škola, priviedla Zlatka z Bratislavy na svet malú ManDarinku. Takto začala dnešný status k svojim 50. narodeninám speváčka Dara Rolins, ktorú mnohí poznajú najmä ako Darinku Rolincovú. „50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná. Každý deň sa dívam…

  Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

  0 icon

  Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

  Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

  0 icon

  Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

  Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

  0 icon

  Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

  Armádny Magazín

  Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

  Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

  0 icon

  USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

  Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

  Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

  USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

  0 icon

  USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

  TopDesať

  Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

  0 icon

  V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil. Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a…

  Historické fotografie ti odhalia, aký bol život v 19. a 20. storočí

  0 icon

  Keď premýšľaš o minulosti, máš pocit, že je to neskutočná realita, ktorú si niekedy môžeme predstaviť ťažšie ako budúcnosť. Vidieť však historické fotografie z 19. a 20. storočia je ešte divnejšie. A prečo je to divnejšie? Pretože tieto historické fotografie sú skutočným dôkazom, že sa tieto udalosti naozaj udiali. Životy…

  Trápi ťa bolesť a stres? Týchto 8 tipov stojí za vyskúšanie

  0 icon

  Trápi ťa bolesť a stres? Týchto 8 tipov stojí za vyskúšanie. Hoci moderná medicína prešla už dlhú cestu, niekedy každý z nás potrebuje okamžitú úľavu od bolesti a stresu. Riešenie našich každodenných problémov máme často priamo pod nosom. A to bez toho, aby sme o tom vedeli. Niekedy stačí naozaj iba…

  TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

  0 icon

  Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

  Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

  0 icon

  Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

  FOTO DŇA