Nie je boľševik ako boľševik alebo čo v skutočnosti znamená veta : “Stalin zradil marxistickú revolúciu”

Bolševizmus je prúd marxizmu alebo niečo iné?

Tu treba prejsť k podstate. Boľševizmus, bez ohľadu na slovenský význam a používanie tohto slova, je odvodeninou slova “boľšinstvo” (väčšina) a znamená obhajobu dlhodobých strategických záujmov väčšiny. Boľševizmus (v pôvodnom význame) existoval v ľudskej spoločnosti od nepamäti, názov získal až v 20. storočí. Kto je “boľševik”? Ten, kto obhajuje dlhodobé strategické záujmy väčšiny (čo je zvyčajne nevýhodné a nebezpečné), na rozdiel od tých, ktorí obhajujú záujmy privilegovanej menšiny (čo je zvyčajne materiálne a inak výhodné).
Boľševizmus teda nevznikol na zjazde Ruskej sociálnodemokratickej strany v roku 1903, tam sa len pomenoval, resp. vznikla frakcia (menšina), ktorá sa hlásila k záujmom pracujúcej väčšiny. 
BM : niečo také ,ako keď Hitler začal používať staroveké svastiku ,ktorá je stará ako ľudstvo samo . Ale dnes sa prezentuje svastika ako nacistický symbol. Úplne choré  

Celú situáciu z hľadiska pochopenia komplikuje skutočnosť, že boľševici aj trockisti používali rovnaký – marxistický – terminologický aparát; navyše existovali presvedčení marxisti-trockisti aj marxisti-boľševici, ako aj tí, ktorí tento rozdiel nechápali. Analógia so súčasnosťou: Putin používa rovnakú terminológiu (demokracia, voľný trh, priaznivé podnikateľské prostredie, boj proti korupcii, …) ako piata kolóna, ktorej cieľom je rozpredať krajinu (história sa opakuje: Stalin proti trockistom, Putin proti liberálom = dnešní trockisti).

Pokiaľ ide o rok 1917, boľševici nikoho nezvrhli, februárovú revolúciu uskutočnili liberálni murári a občianska vojna sa začala v lete 1917. V októbri (novembri) sa, obrazne povedané, “moc valila po uliciach” a boľševici boli jediní, ktorí ju chceli zdvihnúť. Odtajnené dokumenty ukazujú, že cársky generálny štáb ich považoval za jedinú silu schopnú zachrániť krajinu a podporoval ich.
Pozícia “otca národov” sa pripravovala pre Trockého (Bronštejna), ale po Leninovej smrti zasiahla Vyššia moc – Trockij ochorel a skôr, ako mohol mať akýkoľvek vplyv, prevzal ju Stalin.

Ako Stalin “zradil revolúciu”
Plán zákulisných plánovačov svetových dejín bol nasledovný:
1. v Rusku sa uskutoční marxistická revolúcia;
2. Rusko by vyviezlo revolúciu do celého sveta a poslúžilo by ako jatočné mäso, pričom by zaniklo;

Plánovaný výsledok: globálny marxistický pseudosocializmus = kryptootroctvo a Rusko ako faktor neutralizované.
Stalinovým cieľom bolo: vybudovať skutočný komunizmus v jednej krajine a zlikvidovať marxizmus namiesto vývozu revolúcie.
Stalin vlastne trikrát zmaril plány GP (globalisti):
prvýkrát, keď vyhnal trockistov-internacistov (ktorí v októbri 1917 obsadili 90 % pozícií) a zmenil kurz ZSSR;
druhýkrát, keď porazil Hitlera;
tretíkrát, keď odpísal marxizmus vydaním “Ekonomických problémov socializmu v ZSSR”, čím odpísal projekt, na ktorom kurátori biblického projektu pracovali 100 rokov.

Globálny prediktor (globálne zákulisie, kurátori biblického projektu) sa už mnoho storočí snaží zlikvidovať Rusko ako hlavnú prekážku realizácie plánu na vytvorenie globálneho krypto-otrockého systému a je im jedno, akú vonkajšiu podobu bude mať tento systém – či marxistickú alebo “demokratickú”. GP si najneskôr začiatkom 19. storočia uvedomila nevyhnutnosť likvidácie buržoázno-liberálneho projektu, na ktorom sa “viezol” Západ, pretože hrozilo vyčerpanie biosféry a nezmyselné plytvanie zdrojmi v pretekoch spotreby. Do spoločnosti tak vniesol informačný modul “marxizmus”, ktorý mal s odstupom niekoľkých generácií tento problém vyriešiť svetovou marxistickou revolúciou a nastolením systému oveľa šetrnejšieho k biosfére Zeme, kde vládnucou “elitou” mali byť Židia podľa zásady “všetci sú si rovní vo forme, niektorí sú si rovnejší v praxi”.

 Základný prehľad niektorých procesov, ktoré sa odvtedy uskutočnili:

  V Rusku sa v globálnom zákulisí vychovávajú revolučné kádre prostredníctvom segregácie Židov a “dekrétu o kuchárových deťoch” (zamedzenie prístupu k vzdelaniu nemajetným vrstvám), čím sa propaguje marxizmus.
–  Vypuknutie prvej svetovej vojny sa týkalo mnohých cieľov naraz, jedným z nich bola marxistická revolúcia v Rusku, pre ktorú bola situácia zrelá už v roku 1917 (najmä vďaka Romanovcom a cirkvi).
–  V pláne je “permanentná revolúcia” = celosvetová marxistická revolúcia na ruských bodákoch, ale zasiahne vyššia moc a Stalin a jeho stúpenci (boľševici = skutoční komunisti) preberú opraty;
–  GP začína pripravovať Hitlera pre prípad, že by sa Stalin vymkol spod kontroly a začal uplatňovať vlastnú koncepčnú moc, čo by bolo v rozpore so záujmami GP. Išlo o viacrozmerný dlhodobý plán: ak zvíťazí Hitler, ciele GP sa budú riešiť prostredníctvom neho; ak zvíťazí ZSSR, expanzia marxizmu sa bude riešiť postupnou mäkkou metódou založenou na medzinárodnej prestíži ZSSR, a teda aj marxizmu;
–  ZSSR poráža Hitlera, medzinárodná prestíž ZSSR, komunistického hnutia a marxizmu stúpa do tej miery, že západní ľavicoví intelektuáli pomáhajú ZSSR z presvedčenia, tajné služby nemajú problém s kádrami, ľudia na rôznych postoch si aktívne pomáhajú; až do roku 53 sa plánuje rovnaká celosvetová marxistická revolúcia, len “mäkkou” (salámovou) metódou – metódou “kultúrnej spolupráce”, na základe prestíže a príťažlivosti, nie silou.
–  V roku 1953 píše Stalin “Ekonomické problémy socializmu v ZSSR”, kde nepriamo, marxistickou terminológiou, poukazuje na nutnosť zbaviť sa marxizmu, poukazuje na jeho metrologickú nepresvedčivosť, čím mu defacto vynáša rozsudok smrti;
–  GP je nútený improvizovať – 20. januára zorganizuje vraždu Stalina a “odhalenie kultu osobnosti”. Zjazd KSSZ v roku 1956, projekt neutralizácie buržoázno-liberálneho projektu pomocou marxizmu definitívne krachuje, od tohto momentu sa prechádza na plán zbližovania pseudosocializmu a kapitalizmu, v ZSSR sa začína proces “destalinizácie”, v kapitalistickom tábore sa začína proces biologickej a kultúrnej degradácie – hippies, drogy, LGBT, sexuálna revolúcia, rock + rap, porno, feminizmus. . Vo všeobecnosti celý kaliber podpory parazitických potrieb, kult spotreby a zábavy, morálny rozvrat. V literatúre sa namiesto science fiction objavuje žáner fantasy, začína sa budovať kult “nového odvážneho stredoveku”, z vedeckej fantastiky sa vytráca vedecko-technická zložka v pozitívnom zmysle slova (s výnimkou dystopií a postapokalyptiky).
–  Od 70. rokov 20. storočia socialistický blok defacto kapituluje a začína fungovať ako darca zdrojov, ktorý udržiava Západ v chode, kým sa pripraví na jeho kolaps (v 70. – 80. rokoch 20. storočia bol Západ v ťažkej dlhotrvajúcej kríze, z ktorej sa dostal až v 90. rokoch, keď si začal rozdeľovať zisky z rozpadu socialistického bloku);
–  Koncom 80. rokov 20. storočia sa ZSSR a Soc. Blok metódou “kultúrnej spolupráce” je pripravený na kolaps; plánom je “vyliečiť” obyvateľstvo ZSSR z kapitalizmu do takej miery na základe “šokovej terapie”, že bude samo volať po návrate marxizmu alebo fašistickej diktatúry (tzv. Plán zlyhal kvôli odmietnutiu víťazstva Zjuganova vo voľbách v roku 1995 a víťazstvu Jeľcina, ktorý mal na začiatku kampane podporu 1 – 3 %. Demontáž Západu sa mala uskutočniť na základe novovzniknutého ZSSR 2.0.
– GP však stráca kontrolu nad procesmi a riadením – vďaka rozpadu ZSSR vzniká KSSZ, ktorá je voľne prístupná; regionálne “elity” USA sa vymykajú spod kontroly a napokon sa objavuje Putin, ktorý umožňuje začať nový “korpus” Ruska založený na alternatívnej koncepcii vytvorenej “zdola”, nie na výtvore GP.
–  Vďaka znovuzrodeniu Ruska (čomu v roku 1999 nikto neveril a každý analytik by sa vtedy vysmial tvrdeniu, že Rusko bude tam, kde je dnes) je GP nútený spomaliť proces vytvárania islamského “európskeho kalifátu” (likvidácia buržoázneho projektu prostredníctvom biologického vyhladenia a vyhynutia jeho stúpencov) a opäť improvizovať, prispôsobiť sa novej situácii, keď Rusko realizuje svoju globálnu koncepciu a globálnu politiku, čo je v rozpore s plánmi GP
– Odpojenie USA tiež neprebieha tak, ako by malo, dochádza k fázovému (časovému) posunu, GP je nútená vynakladať energiu na neutralizáciu snáh americkej regionálnej elity vyvolať 3. svetovú vojnu a udržať si tak svoje postavenie.
–  Dnešné USA = ZSSR roku 1990, Trump je človek, ktorý realizuje transformáciu USA na štát žijúci na vlastné náklady a ústup z úlohy svetového žandára a superveľmoci. Ak regionálna “elita” USA vo voľbách prevalcuje GOP a Hillary vyhrá, v USA sa plánuje občianska vojna. Paradoxne, jedinou šancou USA na svetlú budúcnosť (relatívne, v porovnaní s ostatnými možnosťami) je americká obdoba “perestrojky” a rusko-americká spolupráca na úplne iných princípoch ako dnes, mimo rámca GP (pozri analytiku “úsvitu spravodlivosti”).

Môžeme teda konštatovať, že rozšírenie liberálno-buržoázneho projektu na celý svet nikdy nebolo zámerom GP, z hľadiska GP ide o neúspech, o chybu v riadení – podľa jeho zámerov mal zaniknúť najneskôr v prvej štvrtine 20. storočia s globálnou marxistickou revolúciou.

Dodatok – vysvetlenie pojmu boľševizmus:
Boľševizmus, ako sa píše v dejinách KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRP (Ruskej sociálnodemokratickej robotníckej strany) ako jedna zo straníckych frakcií. Podľa tvrdení ich odporcov boľševici nikdy netvorili skutočnú väčšinu členstva marxistickej strany pred rokom 1917, a preto odporcovia boľševikov v tých rokoch vždy namietali proti názvu, ktorý si dali. Tento názor však vyplýval z toho, že rôzni menševici nechápali podstatu boľševizmu.
Boľševizmus nie je ruská modifikácia marxizmu a nie je to príslušnosť k strane. Obrat “židovský boľševizmus”, ktorý použil Hitler v Mein Kampf, je už úplne nezmyselný, pretože boľševizmus je prejavom ducha ruskej civilizácie, a nie ducha nositeľov biblického globálneho otroctva na rasovom základe.
Boľševizmus existoval pred marxizmom, existoval v ruskom marxizme, určitým spôsobom existuje aj teraz a bude existovať aj naďalej.
Ako vyhlásili samotní boľševici, členovia marxistickej strany RSDRP(b), boli to oni, kto v politike hájil strategické záujmy robotníckej triedy väčšiny obyvateľstva mnohonárodnostného Ruska, takže len oni mali právo nazývať sa boľševikmi. Bez ohľadu na to, ako bezchybne boľševici vyjadrovali svoje strategické záujmy a boli im v živote verní, podstata boľševizmu nespočíva v početnej prevahe prívržencov jedných ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacimi masami, ale v nasledujúcom:
V úprimnej snahe vyjadriť a realizovať dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si želá, aby nikto neparazitoval na jej práci a živote. Inými slovami, v každej epoche skutočná historická podstata boľševizmu spočíva v aktívnej podpore prechodného procesu, ktorý smeruje od existujúceho davo-“elitarizmu” k mnohonárodnostnému ľudstvu Zeme budúcej éry.
Menševizmus je opakom boľševizmu v tom, že objektívne vyjadruje snahu parazitovať na práci a živote obyčajných ľudí – väčšiny (majority) – všetkých tých, ktorí sa považujú za niečo “elitárske” vyššie. Marxizmus je aj menševizmus, nielen psychologický trockizmus .

BM : v tomto kontexte doporučujem opatrne používať nadávku ,,bolševik” . ,,Trockisti” bolí tí internacionalisti .

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 297

Celkové hodnotenie: 22.77

Priemerná čítanosť: 3874

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Taraba tvrdí, že Sulík obvoláva opozíciu, aby rýchlo odvolali Matoviča. Ponúka mu lepšie riešenie

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Situácia medzi lídrami koaličných strán Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS) je čoraz napätejšia. Podľa…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine - Charkov bol dnes v noci opäť ostreľovaný. Rusi získali pod kontrolu ďalšie územie

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu…

  Nový komisár pre deti plánuje zrealizovať výskum, v ktorom bude zisťovať názory 1200 detí

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nový komisár pre deti Jozef Mikloško plánuje v októbri zrealizovať výskum, ktorý bude mapovať názory 1200 detí. Jeho…

  MO zaplatí za kontajnerové mestečko na Lešti 20 mil. eur, vznikne do konca roka

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Do konca roka by malo v Centre výcviku Lešť vzniknúť kontajnerové mestečko s kapacitou 2444 lôžok. Ministerstvo obrany…

  Asi najhoršia správa pre Ukrajincov z vojenského hľadiska, akú mohli dostať

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:KCNA/KNS/VIA AFP-JIJI,Military watch magazine)   Severná Kórea ponúkla Rusku vojenskú pomoc v podobe vyslania 100 000 dobrovoľníkov na Donbas. Igor Korotčenko,…

  Cigániková zverejnila odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych poslancov. Kuriak: Fúúuj, len sa "zhovädzujte" ďalej

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Liberálna poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zverejnila na sociálnej sieti odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych…

  Prežije európsky priemysel závislý od plynu túto zimu a hrozí nám že budú domácnosti mrznúť?

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V čase, keď sa Európa zbavuje ruského paliva a preteká sa v zabezpečení dostatočného množstva zemného plynu a…

  Sulík reaguje na informácie Utajeného svedka: So Sujom som nikdy v živote nerokoval!

  0icon

  Bratislava 6. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   To som nebol ja, ktorý upravoval zákon na podnet fašistov z ĽSNS. Ani som hodiny nesedel s Beluským,…

  Minister obrany Naď zvažuje odchod z politiky, je z nej znechutený

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR – Miroslava Mlynárová)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený.…

  Naď: Najväčšou blížiacou sa výzvou je rozhodovanie NSS o volebných sťažnostiach

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najväčšou výzvou pre Najvyšší správny súd (NSS) SR bude v druhom polroku 2022 rozhodovanie o volebných sťažnostiach. Pre…

  Armádny Magazín

  Ukrajinskí výsadkári utrpeli ťažké straty pri nálete. Ruská armáda sa pripravuje na obkľúčenie Nikolaeva

  0 icon

  Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v

  Kde zmizol terorista č.2? Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického útoku na vodcu al-Kájdy

  0 icon

  USA, 7.august 2022 (AM) – Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického raketového útoku na vodcu al-Kájdy Ajmána al-Zavahrího v afganskom hlavnom meste Kábul, uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid. Taliban predtým uviedol, že nemá žiadne informácie o mieste pobytu Ajmana al-Zaw

  Zelenského pobúrila Amnesty International o porušovaní vojnových zákonov jeho armádou. Sky News odhalili jeho západný kult osobnosti

  0 icon

  Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v j

  Čínska armáda nereaguje na telefonáty generálneho štábu USA

  0 icon

  Čína, 7.august 2022 (AM) – Zástupcovia amerického vojenského velenia sa počas vyostrujúcej sa situácie okolo Taiwanu opakovane pokúšali dostať k čínskym kolegom, no na telefonáty neodpovedajú. Píše o tom publikácia Politico. Hovorca Bieleho domu John Kirby včera povedal, že americká a čínska armáda m

  Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol živý príklad degradácie západného vojensko-priemyselného komplexu

  0 icon

  Izrael, 7.august 2022 (AM) – Na Západe sa snažia pochopiť a vysvetliť, prečo nedokážu Kyjevu poskytnúť potrebné množstvo zbraní , aby Ozbrojené sily Ukrajiny mohli na fronte skutočne zvrátiť vývoj. Vojenský expert, bývalý šéf izraelskej rozviedky Jakov Kedmi, v rozhovore s ruským vedcom a politológom Jevgenijom Satanovským n

  FOTO DŇA