1. USA : Štúdia vedcov z Harvardu zistila, že krajiny s najnižšou mierou očkovania proti COVID-19 majú menej prípadov COVID ako krajiny s úplným očkovaním 2. RUSKO :Vplyv očkovania proti COVID-19 na zvýšenie chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus

1.
Nová štúdia publikovaná v Európskom vestníku epidemiológie dokazuje, čo sme my „konšpirační teoretici“ po celý čas hovorili o výstreloch COVID-19: Spôsobujú symptómy vedúce k diagnóze COVID-19, a nie im predchádzajú !

Štúdiu Prírastky COVID-19 nesúvisí s úrovňou očkovania v 68 krajinách a 2947 krajoch v USA, vykonal SV Subramanian, ktorý je súčasťou Harvardského centra pre populačné a rozvojové štúdie a tiež oddelenia sociálnych a sociálnych Behavioral Sciences, Harvard TH Škola verejného zdravia Chan.
Štúdia sa zamerala na údaje zo 68 krajín a 2947 krajov v USA.
Vakcíny sú v súčasnosti hlavnou stratégiou na zmiernenie boja proti COVID-19 na celom svete. Tvrdí sa napríklad, že príbeh súvisiaci s pokračujúcim nárastom nových prípadov v USA (USA) je poháňaný oblasťami s nízkou mierou zaočkovanosti.

Podobný príbeh bol pozorovaný aj v krajinách, ako je Nemecko a Spojené kráľovstvo. V Izraeli, ktorý bol oslavovaný za rýchly a vysoký stupeň zaočkovanosti, sa zároveň výrazne obnovili prípady COVID-19.

Skúmame vzťah medzi percentom populácie úplne zaočkovanej a novými prípadmi COVID-19 v 68 krajinách a v 2947 krajoch v USA.

Na analýzu naprieč krajinami použili údaje z COVID-19, ktoré poskytol Our World in Data, dostupné do 3. septembra 2021.

Na analýzu na úrovni krajov v USA sme použili údaje tímu COVID-19 z Bieleho domu, dostupné k 2. septembru 2021.

Porovnaním krajín s rôznym percentom ich populácie plne zaočkovanej na COVID-19 zistili, že „krajiny s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie majú vyšší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí“.

Na úrovni krajiny neexistuje žiadny rozpoznateľný vzťah medzi percentom plne zaočkovanej populácie a novými prípadmi COVID-19 za posledných 7 dní .

Trendová čiara v skutočnosti naznačuje okrajovo pozitívne spojenie tak, že krajiny s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie majú vyšší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí.

Je pozoruhodné, že Izrael s viac ako 60% kompletne zaočkovanou populáciou mal najväčší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí za posledných 7 dní.

Absenciu zmysluplnej asociácie medzi percentom populácie plne zaočkovanej a novými prípadmi COVID-19 je možné ďalej ilustrovať napríklad porovnaním Islandu a Portugalska. Obe krajiny majú viac ako 75% svojej populácie úplne očkovanej a majú viac prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí než krajiny ako Vietnam a Južná Afrika, v ktorých je približne 10% ich populácie úplne očkovaných.
Rovnako tak v USA majú okresy s najvyššou zaočkovanosťou najvyšší počet prípadov COVID-19.
Aj v amerických krajoch je medián nových prípadov COVID-19 na 100 000 ľudí za posledných 7 dní do značnej miery podobný v kategóriách percent plne zaočkovanej populácie .

Je pozoruhodné, že v nových kategóriách COVID-19 existuje aj značná variabilita kraja v kategóriách percentuálne plne zaočkovanej populácie. Zdá sa, že neexistuje ani žiadna signifikantná signalizácia prípadov COVID-19, ktoré by klesali s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie .

Z 5 najlepších okresov, ktoré majú najvyššie percento populácie plne zaočkovanej (99,9 – 84,3%), americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) identifikujú 4 z nich ako „vysoké“ kraje prenosu.

V okresoch Chattahoochee (Georgia), McKinley (Nové Mexiko) a Arecibo (Portoriko) je viac ako 90% ich populácie úplne zaočkovaných, pričom všetky tri sú zaradené do kategórie „Vysoký“ prenos.

Naopak, z 57 okresov, ktoré CDC klasifikovalo ako „okresy s nízkym prenosom“, má 26,3% (15) percento populácie plne zaočkovanej menej ako 20%.

Možno si budete chcieť stiahnuť verziu .pdf, pretože tieto štúdie dokazujúce, že veľké spoločnosti Pharma a vládne zdravotné agentúry, ako sú FDA a CDC, klamú ľuďom.

Očkovacie látky proti COVID-19 nielenže neponúkajú žiadne výhody, ale zabíjajú a zrania ľudí, a preto ich dnes mnoho nesúhlasných lekárov a vedcov nazýva „biologickými zbraňami“.

celá správa tu :
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7

2.
Skupina expertov adresovala redakcii novín „Prezident“  žiadosť o uverejnenie ich vedeckej práce:
N. V. Bocharov, Ph.D. Zodpovedajúci autor, e-mail: n.bocharov@trimm.ru
Laskavy VN, doktor veterinárnych vied, ctený veterinár Ruskej federácie, akademik Akadémie bezpečnosti potravín Ruskej federácie.
Polyanina T.I., kandidát biologických vied, zástupca generálneho riaditeľa pre vedu, SARBIOTECH LLC.

Experti vo svojom vedeckom článku ukázali výsledky matematickej analýzy štatistických údajov o chorobnosti, úmrtnosti na COVID-19 päť až osem mesiacov po začiatku hromadného očkovania v Izraeli, Veľkej Británii, Francúzsku a Rusku a ich vzťah s začiatok očkovania proti koronavírusovej infekcii.
Vytvorili priamy vzťah medzi očkovaním, zvýšením úmrtnosti a chorobnosti očkovanej populácie a tiež prudkým zvýšením úmrtnosti na 116-238,5% na koronavírusovú infekciu po očkovaní.
Výsledkom výskumu bola logická otázka: „Ak hromadné očkovanie proti koronavírusu modernými vakcínami Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V alebo Gam-COVID-Vac môže stimulovať zvýšenie počtu prípadov a úmrtnosti prečo sú tieto lieky z tejto infekcie považované za účinnú ochranu pred koronavírusom? “

Koronavírusová infekcia, tiež známa ako COVID -19 – skratka pochádza z angličtiny Co rona VI  Rus D isease 20 19 – ide o nebezpečnú infekčnú chorobu, ktorá bola prvýkrát zistená v roku 2019 a môže sa vyskytnúť vo forme akútnej respiračnej vírusovej infekcie. prietok pľúc a v ťažkej forme. Pôvodcom ochorenia je koronavírus SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Je schopný infikovať rôzne orgány priamou infekciou alebo imunitnou odpoveďou tela.
Vírus, podobne ako ostatné biologické objekty, sa vyznačuje nielen systémovými biologickými vlastnosťami, ale aj čisto fyzickými vlastnosťami: rýchlosťou pohybu, energetickou hmotnosťou, kinetickou a potenciálnou energiou, ako aj potenciálom elektrického prúdu. V tomto prípade má vírus ako fyzický objekt súčasne korpuskulárne aj vlnové vlastnosti.
Problém koronavírusových chorôb nie je nový, existoval už predtým, ale vzhľadom na ich miestny charakter a často aj mierny priebeh nebol považovaný za obzvlášť nebezpečný. Aj keď v rokoch 2002-2003 vypuknutie závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS) a v roku 2012 – Blízky východný respiračný syndróm (MERS) sprevádzal veľký počet úmrtí medzi nakazenými, mali však miestny charakter a neprešli do pandémie.
Pri vytváraní vakcín proti CoV by sa mal v prvom rade pamätať na fenomén zosilnenia závislého od protilátok (ADE), ktorý sa vyvíja v reakcii na S-proteín koronavírusu, ktorý je zase považovaný za hlavný ochranný antigén.
Podstata fenoménu ADE je nasledovná: antigén-špecifické antivírusové protilátky produkované počas očkovania tvoria nestabilný komplex vírus-protilátka, pričom tento komplex interaguje s receptorom Fc a receptorom komplementu na povrchu fagocytových makrofágov. Vírus voľne naviazaný na protilátku preniká do makrofágu, replikuje sa a množí sa v ňom. Makrofág, navrhnutý tak, aby poskytoval fagocytovú ochranu tela v imunitnom systéme T-buniek, umiera. Infekčný proces sa teda zintenzívni a antivírusové protilátky vytvorené po očkovaní môžu do určitej miery prispieť k zvýšeniu vírusovej záťaže.
Okrem toho S-proteín vírusu SARS-CoV-2 interaguje s lektínmi typu C a L, ktoré sú exprimované na vonkajších membránach celého radu buniek zapojených do imunitnej odpovede. Väzba lektínových receptorov na S-proteín koronavírusu potláča funkciu makrofágov, čo spôsobuje uvoľňovanie protizápalových cytokínov a apoptózu (smrť) T-lymfocytov, čo môže viesť k neadekvátnej imunitnej odpovedi vo forme „cytokínu“ búrka”.

Výsledky a diskusie:
V prvej fáze výskumu bolo vykonané matematické vyhodnotenie korelačného vzťahu medzi prípadmi koronavírusovej infekcie a úmrtnosťou na ňu v období od piateho do ôsmeho mesiaca po začiatku očkovania proti COVID-19 pomocou výpočtu korelácie koeficientu pomocou metódy Pearsonových štvorcov. Štúdie ukázali silnú koreláciu (koeficient sa blíži 1), to znamená priamy vzťah medzi chorobnosťou a úmrtnosťou vo všetkých štyroch krajinách.
Bola zistená priemerná a vysoká korelácia medzi výskytom koronavírusu a očkovaním proti nemu. Najvýraznejší stupeň korelácie bol v Izraeli a Francúzsku a menej významný v Rusku. Dôvodom môže byť nižšie percento zaočkovaných ľudí v prvých troch mesiacoch po zahájení hromadného očkovania osôb v Rusku v porovnaní s Izraelom a Francúzskom a nižšie percento očkovaných osôb neskôr. 
Bol zistený vyšší stupeň korelácie medzi očkovaním proti koronavírusu a úmrtnosťou, čo naznačuje zvýšenie virulencie vírusu na úkor očkovaných osôb. Na potvrdenie tejto hypotézy sme analyzovali úmrtnosť na koronavírusovú infekciu za posledné dva mesiace vo všetkých štyroch vyššie uvedených krajinách.

Úmrtnosť a letalita sú ukazovatele lekárskej štatistiky, na výpočet ktorých sa používajú údaje o počte ľudí, ktorí zomreli na chorobu.
Podľa Veľkej lekárskej encyklopédie letalita ( z latinského letalis – smrteľná ) vyjadruje pomer počtu úmrtí na akúkoľvek chorobu k celkovému počtu ľudí, ktorí mali rovnakú diagnózu. Tento ukazovateľ je zvyčajne vyjadrený v percentách. Úmrtnosť je jedným z ukazovateľov kvality a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Závisí to nielen na kvalite a spôsobe liečby, ale aj na mnohých faktoroch: charakteristikách patogénu a povahe patológie, stave tela, veku pacienta, závažnosti stavu, včasnosti hľadania lekárska starostlivosť a ďalšie.
Úmrtnosť teda ukazuje, koľko ľudí zomrelo na konkrétnu chorobu, a úmrtnosť – aká vážna bola choroba. Ak napríklad ochorie 200 z 1000 ľudí a 50 z nich zomrie, úmrtnosť na túto chorobu bude 5% (50/1000) a úmrtnosť bude 25% (50/200).
Ukázalo sa, že úmrtnosť od 1. júla do 22. augusta 2021 sa zvýšila o 116-238,5%. Úmrtnosť na koronavírusovú infekciu sa najvýraznejšie zvýšila v Izraeli, úmrtnosť na koronavírus vo Francúzsku je menej výrazná, aj keď je približne rovnaká ako v Izraeli a Veľkej Británii. V Rusku sa úmrtnosť zvýšila o 117,1%.

krátený text z :
https://prezidentpress.ru/vliyanie-vakczinaczii-ot-covid-19-na-povyshenie-zabolevaemosti-i-smertnosti-ot-koronavirusa/
+ tabuľky z jednotlivých krajín

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 298

Celkové hodnotenie: 22.7

Priemerná čítanosť: 3882

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Cez víkend treba rátať so zrážkami, budúci týždeň zase s ďalšou vlnou horúčav

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko čaká budúci týždeň ďalšia vlna horúčav. Meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Cyril Siman očakáva, že teploty…

  Bowieho vyhlásili za najvplyvnejšieho britského umelca uplynulého polstoročia

  0icon

  Londýn 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   David Bowie bol vyhlásený za najvplyvnejšieho britského umelca uplynulých 50 rokov pre svoju schopnosť prekročiť hranice hudby, filmu a…

  Éra 10 eurových leteniek sa pre prudký nárast cien pohonných hmôt skončila

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Pre rádio BBC to uviedol výkonný riaditeľ írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary O'Leary uviedol, že priemerná…

  OĽaNO podrží Matoviča. Ministrom financií ostane i po uplynutí ultimáta od SaS

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Líder OĽANO Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS. Uznieslo sa na tom…

  Ukrajinský minister obrany poslal odkaz na Slovensko: Ukrajina s pomocou slovenského národa a ďalších partnerov porazí svojho nepriateľa

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dnes na sociálnej sieti zverejnil videoodkaz od svojho ukrajinského náprotivka  Ukrajinský minister obrany Olexij…

  Všetky tri zdravotné poisťovne sú v strate

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu júna v strate. Vyplýva to z výsledkov ich hospodárenia,…

  Hamran prezentoval výsledky v dôležitých kauzách. Odmieta kritiku Fica či Žilinku. Reakcie politikov prišli takmer okamžite

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Screenshot)   Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje výroky exministerky Denisy Sakovej či expremiéra Roberta Fica, ktorí spochybňujú prácu polície. Spochybnil…

  Polícia naháňala pri Trnave vodiča, ktorý sa dopustil viacerých dopravných priestupkov

  0icon

  Trnava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Zhruba päť kilometrov z obce Vlčkovce pri Trnave až po Sládkovičovo prenasledoval v stredu (10. 8.) policajt…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine - Generálny tajomník OSN je vážne znepokojený vývojom situácie v Záporožskej jadrovej elektrárni

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, TASR/AP-John Minchillo, Telegram, Screenshot Youtube, Twitter/Christopher Miller)   V tomto článku vás budeme v priebehu…

  Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca. Vyhlásil to riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír…

  Armádny Magazín

  Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

  0 icon

  Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre a

  Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

  0 icon

  Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z

  Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

  0 icon

  Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav

  Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

  0 icon

  Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia

  Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

  0 icon

  Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbran

  FOTO DŇA