1. USA : Štúdia vedcov z Harvardu zistila, že krajiny s najnižšou mierou očkovania proti COVID-19 majú menej prípadov COVID ako krajiny s úplným očkovaním 2. RUSKO :Vplyv očkovania proti COVID-19 na zvýšenie chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus

1.
Nová štúdia publikovaná v Európskom vestníku epidemiológie dokazuje, čo sme my „konšpirační teoretici“ po celý čas hovorili o výstreloch COVID-19: Spôsobujú symptómy vedúce k diagnóze COVID-19, a nie im predchádzajú !

Štúdiu Prírastky COVID-19 nesúvisí s úrovňou očkovania v 68 krajinách a 2947 krajoch v USA, vykonal SV Subramanian, ktorý je súčasťou Harvardského centra pre populačné a rozvojové štúdie a tiež oddelenia sociálnych a sociálnych Behavioral Sciences, Harvard TH Škola verejného zdravia Chan.
Štúdia sa zamerala na údaje zo 68 krajín a 2947 krajov v USA.
Vakcíny sú v súčasnosti hlavnou stratégiou na zmiernenie boja proti COVID-19 na celom svete. Tvrdí sa napríklad, že príbeh súvisiaci s pokračujúcim nárastom nových prípadov v USA (USA) je poháňaný oblasťami s nízkou mierou zaočkovanosti.

Podobný príbeh bol pozorovaný aj v krajinách, ako je Nemecko a Spojené kráľovstvo. V Izraeli, ktorý bol oslavovaný za rýchly a vysoký stupeň zaočkovanosti, sa zároveň výrazne obnovili prípady COVID-19.

Skúmame vzťah medzi percentom populácie úplne zaočkovanej a novými prípadmi COVID-19 v 68 krajinách a v 2947 krajoch v USA.

Na analýzu naprieč krajinami použili údaje z COVID-19, ktoré poskytol Our World in Data, dostupné do 3. septembra 2021.

Na analýzu na úrovni krajov v USA sme použili údaje tímu COVID-19 z Bieleho domu, dostupné k 2. septembru 2021.

Porovnaním krajín s rôznym percentom ich populácie plne zaočkovanej na COVID-19 zistili, že „krajiny s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie majú vyšší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí“.

Na úrovni krajiny neexistuje žiadny rozpoznateľný vzťah medzi percentom plne zaočkovanej populácie a novými prípadmi COVID-19 za posledných 7 dní .

Trendová čiara v skutočnosti naznačuje okrajovo pozitívne spojenie tak, že krajiny s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie majú vyšší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí.

Je pozoruhodné, že Izrael s viac ako 60% kompletne zaočkovanou populáciou mal najväčší počet prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí za posledných 7 dní.

Absenciu zmysluplnej asociácie medzi percentom populácie plne zaočkovanej a novými prípadmi COVID-19 je možné ďalej ilustrovať napríklad porovnaním Islandu a Portugalska. Obe krajiny majú viac ako 75% svojej populácie úplne očkovanej a majú viac prípadov COVID-19 na 1 milión ľudí než krajiny ako Vietnam a Južná Afrika, v ktorých je približne 10% ich populácie úplne očkovaných.
Rovnako tak v USA majú okresy s najvyššou zaočkovanosťou najvyšší počet prípadov COVID-19.
Aj v amerických krajoch je medián nových prípadov COVID-19 na 100 000 ľudí za posledných 7 dní do značnej miery podobný v kategóriách percent plne zaočkovanej populácie .

Je pozoruhodné, že v nových kategóriách COVID-19 existuje aj značná variabilita kraja v kategóriách percentuálne plne zaočkovanej populácie. Zdá sa, že neexistuje ani žiadna signifikantná signalizácia prípadov COVID-19, ktoré by klesali s vyšším percentom plne zaočkovanej populácie .

Z 5 najlepších okresov, ktoré majú najvyššie percento populácie plne zaočkovanej (99,9 – 84,3%), americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) identifikujú 4 z nich ako „vysoké“ kraje prenosu.

V okresoch Chattahoochee (Georgia), McKinley (Nové Mexiko) a Arecibo (Portoriko) je viac ako 90% ich populácie úplne zaočkovaných, pričom všetky tri sú zaradené do kategórie „Vysoký“ prenos.

Naopak, z 57 okresov, ktoré CDC klasifikovalo ako „okresy s nízkym prenosom“, má 26,3% (15) percento populácie plne zaočkovanej menej ako 20%.

Možno si budete chcieť stiahnuť verziu .pdf, pretože tieto štúdie dokazujúce, že veľké spoločnosti Pharma a vládne zdravotné agentúry, ako sú FDA a CDC, klamú ľuďom.

Očkovacie látky proti COVID-19 nielenže neponúkajú žiadne výhody, ale zabíjajú a zrania ľudí, a preto ich dnes mnoho nesúhlasných lekárov a vedcov nazýva „biologickými zbraňami“.

celá správa tu :
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7

2.
Skupina expertov adresovala redakcii novín „Prezident“  žiadosť o uverejnenie ich vedeckej práce:
N. V. Bocharov, Ph.D. Zodpovedajúci autor, e-mail: n.bocharov@trimm.ru
Laskavy VN, doktor veterinárnych vied, ctený veterinár Ruskej federácie, akademik Akadémie bezpečnosti potravín Ruskej federácie.
Polyanina T.I., kandidát biologických vied, zástupca generálneho riaditeľa pre vedu, SARBIOTECH LLC.

Experti vo svojom vedeckom článku ukázali výsledky matematickej analýzy štatistických údajov o chorobnosti, úmrtnosti na COVID-19 päť až osem mesiacov po začiatku hromadného očkovania v Izraeli, Veľkej Británii, Francúzsku a Rusku a ich vzťah s začiatok očkovania proti koronavírusovej infekcii.
Vytvorili priamy vzťah medzi očkovaním, zvýšením úmrtnosti a chorobnosti očkovanej populácie a tiež prudkým zvýšením úmrtnosti na 116-238,5% na koronavírusovú infekciu po očkovaní.
Výsledkom výskumu bola logická otázka: „Ak hromadné očkovanie proti koronavírusu modernými vakcínami Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V alebo Gam-COVID-Vac môže stimulovať zvýšenie počtu prípadov a úmrtnosti prečo sú tieto lieky z tejto infekcie považované za účinnú ochranu pred koronavírusom? “

Koronavírusová infekcia, tiež známa ako COVID -19 – skratka pochádza z angličtiny Co rona VI  Rus D isease 20 19 – ide o nebezpečnú infekčnú chorobu, ktorá bola prvýkrát zistená v roku 2019 a môže sa vyskytnúť vo forme akútnej respiračnej vírusovej infekcie. prietok pľúc a v ťažkej forme. Pôvodcom ochorenia je koronavírus SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Je schopný infikovať rôzne orgány priamou infekciou alebo imunitnou odpoveďou tela.
Vírus, podobne ako ostatné biologické objekty, sa vyznačuje nielen systémovými biologickými vlastnosťami, ale aj čisto fyzickými vlastnosťami: rýchlosťou pohybu, energetickou hmotnosťou, kinetickou a potenciálnou energiou, ako aj potenciálom elektrického prúdu. V tomto prípade má vírus ako fyzický objekt súčasne korpuskulárne aj vlnové vlastnosti.
Problém koronavírusových chorôb nie je nový, existoval už predtým, ale vzhľadom na ich miestny charakter a často aj mierny priebeh nebol považovaný za obzvlášť nebezpečný. Aj keď v rokoch 2002-2003 vypuknutie závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS) a v roku 2012 – Blízky východný respiračný syndróm (MERS) sprevádzal veľký počet úmrtí medzi nakazenými, mali však miestny charakter a neprešli do pandémie.
Pri vytváraní vakcín proti CoV by sa mal v prvom rade pamätať na fenomén zosilnenia závislého od protilátok (ADE), ktorý sa vyvíja v reakcii na S-proteín koronavírusu, ktorý je zase považovaný za hlavný ochranný antigén.
Podstata fenoménu ADE je nasledovná: antigén-špecifické antivírusové protilátky produkované počas očkovania tvoria nestabilný komplex vírus-protilátka, pričom tento komplex interaguje s receptorom Fc a receptorom komplementu na povrchu fagocytových makrofágov. Vírus voľne naviazaný na protilátku preniká do makrofágu, replikuje sa a množí sa v ňom. Makrofág, navrhnutý tak, aby poskytoval fagocytovú ochranu tela v imunitnom systéme T-buniek, umiera. Infekčný proces sa teda zintenzívni a antivírusové protilátky vytvorené po očkovaní môžu do určitej miery prispieť k zvýšeniu vírusovej záťaže.
Okrem toho S-proteín vírusu SARS-CoV-2 interaguje s lektínmi typu C a L, ktoré sú exprimované na vonkajších membránach celého radu buniek zapojených do imunitnej odpovede. Väzba lektínových receptorov na S-proteín koronavírusu potláča funkciu makrofágov, čo spôsobuje uvoľňovanie protizápalových cytokínov a apoptózu (smrť) T-lymfocytov, čo môže viesť k neadekvátnej imunitnej odpovedi vo forme „cytokínu“ búrka”.

Výsledky a diskusie:
V prvej fáze výskumu bolo vykonané matematické vyhodnotenie korelačného vzťahu medzi prípadmi koronavírusovej infekcie a úmrtnosťou na ňu v období od piateho do ôsmeho mesiaca po začiatku očkovania proti COVID-19 pomocou výpočtu korelácie koeficientu pomocou metódy Pearsonových štvorcov. Štúdie ukázali silnú koreláciu (koeficient sa blíži 1), to znamená priamy vzťah medzi chorobnosťou a úmrtnosťou vo všetkých štyroch krajinách.
Bola zistená priemerná a vysoká korelácia medzi výskytom koronavírusu a očkovaním proti nemu. Najvýraznejší stupeň korelácie bol v Izraeli a Francúzsku a menej významný v Rusku. Dôvodom môže byť nižšie percento zaočkovaných ľudí v prvých troch mesiacoch po zahájení hromadného očkovania osôb v Rusku v porovnaní s Izraelom a Francúzskom a nižšie percento očkovaných osôb neskôr. 
Bol zistený vyšší stupeň korelácie medzi očkovaním proti koronavírusu a úmrtnosťou, čo naznačuje zvýšenie virulencie vírusu na úkor očkovaných osôb. Na potvrdenie tejto hypotézy sme analyzovali úmrtnosť na koronavírusovú infekciu za posledné dva mesiace vo všetkých štyroch vyššie uvedených krajinách.

Úmrtnosť a letalita sú ukazovatele lekárskej štatistiky, na výpočet ktorých sa používajú údaje o počte ľudí, ktorí zomreli na chorobu.
Podľa Veľkej lekárskej encyklopédie letalita ( z latinského letalis – smrteľná ) vyjadruje pomer počtu úmrtí na akúkoľvek chorobu k celkovému počtu ľudí, ktorí mali rovnakú diagnózu. Tento ukazovateľ je zvyčajne vyjadrený v percentách. Úmrtnosť je jedným z ukazovateľov kvality a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Závisí to nielen na kvalite a spôsobe liečby, ale aj na mnohých faktoroch: charakteristikách patogénu a povahe patológie, stave tela, veku pacienta, závažnosti stavu, včasnosti hľadania lekárska starostlivosť a ďalšie.
Úmrtnosť teda ukazuje, koľko ľudí zomrelo na konkrétnu chorobu, a úmrtnosť – aká vážna bola choroba. Ak napríklad ochorie 200 z 1000 ľudí a 50 z nich zomrie, úmrtnosť na túto chorobu bude 5% (50/1000) a úmrtnosť bude 25% (50/200).
Ukázalo sa, že úmrtnosť od 1. júla do 22. augusta 2021 sa zvýšila o 116-238,5%. Úmrtnosť na koronavírusovú infekciu sa najvýraznejšie zvýšila v Izraeli, úmrtnosť na koronavírus vo Francúzsku je menej výrazná, aj keď je približne rovnaká ako v Izraeli a Veľkej Británii. V Rusku sa úmrtnosť zvýšila o 117,1%.

krátený text z :
https://prezidentpress.ru/vliyanie-vakczinaczii-ot-covid-19-na-povyshenie-zabolevaemosti-i-smertnosti-ot-koronavirusa/
+ tabuľky z jednotlivých krajín

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 234

Celkové hodnotenie: 22.15

Priemerná čítanosť: 3929

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Minister Jaroslav Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri…

  Ivan Jakeš zostal opäť bez Rely Dakar, o účasť ho obral nedostatok financií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby…

  Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby opäť obracia na hlavného hygienika

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová sa opäť obracia na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o…

  Nový prúd lávy na ostrove La Palma ohrozuje kostol a ďalšie domy

  0icon

  Los Llanos de Aridane 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Nový prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma v stredu ohrozoval…

  Výbuch bomby z druhej svetovej vojny zranil v Mníchove štyroch ľudí a prerušil železničnú dopravu

  0icon

  Berlín 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe)   Na stavenisku neďaleko rušnej železničnej trate v nemeckom Mníchove v stredu vybuchla bomba z druhej svetovej vojny. Štyri…

  Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

  0icon

  Vilnius 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Leonid Shcheglov/BelTA)   Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný…

  NR SR odmietla návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák, Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely…

  Mikulec: Požiadavkou konzília je, aby sa kontroly sústredili na územie SR, nie na hranice

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Policajné kontroly sa momentálne sústredia na dodržiavanie opatrení na území SR, tak, ako to požadujú odborníci. Na hraniciach…

  Regulované ceny plynu budú vyššie o desiatky centov až niekoľko eur mesačne

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Informoval o tom…

  Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií. V…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

  0 icon

  Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier &am

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA