ÚPLNE ZNENIE: Zpisnica z vypočutia vo veci doplnenia trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Publikované 02.02. 2018 o 22:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Keď nezasiahne politická korupcia, tak právnu vetu Ústavneho súdu, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie, by mohli OČTK   aplikovať aj v prípade podozrenia konania JUDr. Róberta Fica vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze „vyňatia NR SR“ zo zákona 514 o zodpovednosti za škodu, lebo v tom čase vedel, že sa nebudú dať súdnou cestou vyšetriť a odškodniť stovky poškodených rodín „zlým“ zákonom o dobrovóľnych dražbách z dielne NR SR.

Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:

Týmto dopĺňam podozrenie z trestnej činnosti, ktoré som uverejnil na webovom portáli www.hlavnespravv.sk a tento článok som osobne so sprievodným listom zaniesol na Úrad vlády pre predsedu vlády s výzvou, aby ma prijal a vypočul, č osa však nestalo. Pre úplnosť chcem uviesť, že som ho verejne vyzýval prostredníctvom facebooku aj prostredníctvom video nahrávok na www. Zoutube.sk za účelom, aby pred televíznymi kamerami viedol so mnou dialóg na jeho výrok, že Slovensko nie je právny štát v kontexte s mojim príbehom.Linky na video sú uvedené v liste, ktorý som mu adresoval. Nebolo to myslené ako trestné oznámenie..

Z pohnútky svedomia a opierajúc sa aj o zmysel ustanovenia Článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v (tejto) Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“, podávam toto trestné oznámenie, lebo zrejme došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci súčinnosťou od 1.1.2013, z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony, v mojom konkrétnom prípade za zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol novelizovaný tiež z dôvodov, že neumožňoval dostatočnú ochranu pôvodným vlastníkom predmetu dražby, a ja osobne som utrpel škodu, nakoľko som stratil rodinný dom v hodnote vyše 17 mil. SK. Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestii“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“

 Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“

Vo svojom blogu zo dňa 9.9.2017 som to formuloval takto:

Žalujem Vás za to, že ste so zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „vyňal“ Národnú radu SR (ktorá prijala „zlý“ zákon, dôkaz následne ho novelizovala) aby poškodeným občanom, rodinám ste znemožnil po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie ste vedel, že zabránite poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese (čo sa ekvivalntne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)

Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup pri prijímaní tohoto zákona, nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenej škody našej rodiny. Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci v roku 2013 prijali novelu tohto zákona, ktorú ste Vy osobne podpísal, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu, z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnú Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd SR

7) Sťažovateľ podal odvolanie, v ktorom uviedol, že „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marekom Stevčekom, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislavall a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Stevčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“.

V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodu, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (t.j. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. l písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

V náväznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“.

8} Sťažovateľ v kapitole III o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal zo svojej náplne práce povinnosť pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec   alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

Názorný príklad náplne práce pracovníka zamestnanca NR SR v legislatívnom odboru:

Pracovná náplň odborného poradcu legislatívneho odboru Kancelárie SNR JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx:

Základnou úlohou odborného poradcu je samostatne posudzovať a pripravovať stanoviská a návrhy legislatívnej   a všeobecnej   právnej   povahy a plniť   úlohy spojené so   zákonnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady a jej kontrolnou činnosťou. V rámci tohoto základného pracovného zamerania skúma a posudzuje návrhy, podania, správy a iné materiály legislatívnej a všeobecnej právnej povahy a samostatne vypracuváva k nim stanoviská, pripomienky a informácie pre orgány NR, najmä Ústavnoprávny výbor SNR, Predsedníctvo SNR a funkcionárov SNR. V spolupráci   s príslušnými   útvarmi   Kancelárie NR   pripravuje procesné návrhy   SNR vypracované z iniciatívy poslancov a výborov   SNR a zabezpečuje   skupine   poslancov a výborom potrebné podkladové materiály a informácie.

V ďalších bodoch 4-17 zúčastňuje sa na vypracúvaní návrhov zákonov, poskytuje odborné
konzultácie legislatívneho a právneho charakteru, vypracuváva podklady pre pravodajcov
k otázkam ústavnosti, zákonodarnej kompetencie, vypracuváva stanoviská k návrhom
a pripomienkam ostatných výborov týkajúci sa legislatívnych návrhov a medzinárodných zmlúv, zúčastňuje sa schôdzí výborov, zúčastňuje sa na príprave návrhov uznesení, plní aj v súvislosti s prerokovaním medzinárodných zmlúv, sleduje odborno-poliickú a právnickú literatúru a tlač, poskytuje poslancom NR a útvarom kancelárie NR informácie, konzultačnú a poradenskú službu o platnom právnom stave

Práve novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách preukázala, že v pôvodnej dôvodovej správe , ktorú predkladali poslancom chýbala časť aplikácie medzinárodného práva do práva Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy vyplýva, že tento zákon o dobrovoľných dražbách nemusí byť zosúladený s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a práve týmto boli poslanci uvedení do omylu, nakoľko nie sú povinní dôkladne získavať právne poznatky, čo patrí do povinnosti len zamestnancom SNR z legislatívneho odboru. Teda tu chcem uviesť, že vyňatie NR SR zo Zákona č. 514 pri jeho novelizácii jasne a nezmeniteľné spôsobil škodu tisíce občanom, nakoľko ako som vyššie uviedol z právneho názoru Doc. JUDr. Mareka Stevčeka a ďalších nie je možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričítateľnú štátu. Toto je podstata môjho názoru, pri ktorom som aplikoval výrok Ústavného súdu a právnu vetu pri psudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“., lebo je všeobecne známe, že v zmysle judikatúry sa môžu aplikovať podobné rozhodnutia aj do iných právne relevantných skutočností.

Návrh na vypočutie aktivistov: Štefan Harabin, ktorý podal tiež trestné oznámenie na Róberta Fica (podotýkam, že tieto informácie mám z internetu), Rudolf Vasky, ktorý natáča video s rôznymi politikmi, Martin Bavolár, bývalý siskár, ktorý je redaktorom Slobodného vysielača a jeho hosťami boli rôzni aktivisti, ktorí tam podávali svedectvá o zneužívaní právomoci verejného činiteľa Róberta Fica. Tu obzvlášť poukazujem, aby si OCTK prelistovala webovú stránku www. Hlavnespravy.sk, kde Martin Bavolár veľmi odvážnym spôsobom možno na hrane Trestného zákona za trestný čin ohovárania spája Róberta Fica s podsvetím najmä pre kauzu Baštrnák zneužitie eurofondov, kde dokonca prišiel z Európskej únie demqarš a Róbert Fico náhlae zmenil stanovisko, Pavel Pavlík, známy aktivista, ktorý taktiež na internete uvádza viacdero príbehov s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa Róbertom Ficom, Milan Laurinec z občianskeho tribunálu, ktorý vysiela každý týždeň politické relácie, v kterých som bol aj ja hosťom a momentálne jeden člen drží hladovku a je v ohrození života tiež v súvislosti s konaním Róberta Fica, ďalej pán Ďurfina (blogy na www.hlavnespravy.sk), ktorý podrobne uvádza, v čom sa Róbert Fico dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa v otázkach podvodov s eurofondami a spomínaného demaršu z EU, čo zatiaľ podľa môjho vedomia nikto neoznámil OČTK. Ďalej je z tlače zejmé, že pán Sulík zo strany SaS podal trestné oznámenie na Róberta Fica za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tiež som objavil, že viacerí poslanci z SaS podali rôzne trestné oznámenia a z tohoto dôvodu si myslím, že by sa to malo sústrediť jednej osobe OČTK, nakoľko sa jedná o podozrenie, že Róbert Fico jako predseda vlády vo veľkom zneužíva svoje právomoci na obohacovanie istých skupín, ktoré ho podporujú vo volebnej kampani.

Vo svojom blogu som uviedol:

Žalujem Vás pán premiér za to, že si ako predseda vlády neplníte svoje povinnosti tak ako Vám to ukladá zákon (opísaných v žalobe Martina Bavolára, bývalého príslušníka SIS) a porušujete týmto základné moje ústavné práva, právo na život bez ohrozenia, právo na dôstojný život, právo na rodinu. Žalujem Vás za to, že podporujete organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností (opísaných v knihe Eduarda Hakla, bývalého príslušníka SIS) a som nútený podať podnet na Generálnu prokuratúru (i napriek tomu, že Váš spolužiak je generálny prokurátor) z podozrenia, že ste neoznámil orgánom činným v trestnom konaní viacero podozrení, že SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, ženy a mužov a taktiež starých ľudí, Žalujem Vás preto, že už vyše 20 rokov ignorujete moje sťažnosti smerujúce na zastavenie prenasledovania mojej osoby za to, že som v roku 1991 (4 dni pred založením HZDS) založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu a za toto moje ústavné právo som bol brutálne prenasledovaný tajnými službami, ktoré sú podriadené priamo Vám a za ich činnosť nesiete plnú zodpovednost (Poslal som Vám niekoľko osobných aj úradných sťažností).

K zápisnici prikladám:

1.

List adresovaný Úradu vlády SR, osobne docentovi JUDr. Róbertovi Fico vi zo 04.07.2016, v ktorom podrobne opisujem moju genézu prenasledovania pravdepodobne zložkami SIS a žiadal som o nápravu. Ja som prišiel o rodinný dom podľa mňa nezákonným spôsobom, resp. zlým zákonom, ktoré prijala SNR, pretože všetky súdne spory prehrávam a aj OČTK odmieta obviniť podozrivých zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko zlý zákon dovoľoval prechod vlastníckych práv bez prítomnosti a vedomosti pôvodného vlastníka, čo bol môj konkrétny prípad a preto som žiadal vládu o odškodnenie, keďže inej cesty niet.

Na otázku vyšetrovateľa, kedy som prišiel o rodinný dom odpovedám, že   13.02.2005, dom previedla Dražobná spoločnosť Gunduličova 3. Účasť Róberta Fica vtom, že nezabezpečil kontrolnú činnosť v zmysle svojich povinností ako mu ukladá zákon a na základe mojich sťažností. V uvedenom liste uvádzam súpis korešpondencie s Róbertom Ficom, napr. na strane 9, keď založil Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 a ďalších podnetov počas jeho pôsobnosti nielen ako predseda vlády, ale aj ako opozičný poslanec. Dokonca sme sa stretli osobne na Hrade Devín pri oslavách vzniku Veľkej Moravy a osobne na základe môjho protestu s transparentom v rukách vypočul moje sťažnosti. Prisľúbil osobne pomoc, ale nakoniec k žiadnej pomoci neprišlo. Pán   Fico na verejnom   vystúpení povedal:“   Bez   práva a spravodlivosti   štát   nemá zmysel. Oneskorená spravodlivosť nieje spravodlivosť.“ Motívom mojich všetkých sťažností ako aj tohto trestného oznámenia je bezmocnosť poškodenej osoby, za ktorú sa ja cítim práve preto, že doposiaľ mi nebola vyplatená škoda v zmysle dvoch rozsudkov, a to v občianskoprávnom konaní ako aj v trestnom konaní, kde bol páchateľ uznaný za vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia vo výške 2.000.000,- eur a na strane druhej reťazením dlhov som prišiel o všetko – o firmu, politickú stranu, rodinu, rodinný dom a stal sa zo mňa bezdomovec, pričom sám Róbert Fico vydal niekoľko vyhlásení, že Slovensko nie je právny štát a sám pre to, keď bol pri moci ako predseda vlády nič neurobil.

2.

Sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týka prvotného podania z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vyňatím NR SR zo zodpovednosti za škodu, kde sú podrobne popísané skutočnosti a priebeh dopadu tohto jeho zlého úmyslu. Sťažnosť bola odmietnutá z údajného dôvodu, že bola zle napísaná. Právnou vetou Ústavný súd toto Vaše podanie nemôže prijať ako sťažnosť, nakoľko nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mala obsahovať sťažnosť. Posunul som to do Štrasburgu, odpoveď som nedostal.

3.

Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi so žiadosťou o vypočutie pred poslancami, návrhom pre poslancov na vypísanie referenda a návrhom na odvolanie premiéra SR. Je to formou blogu a k tomu chcem uviesť, že osobne som sa stretol a rozprával s Andrejom Dankom, ktorý s poľutovaním označil môj príbeh za negatívny jav, ktorý prináša so sebou budovanie demokracie. Takisto sľúbil nápravu, ale potom sa odmlčal.

4.

Ďalšie prílohy sa týkajú môjho práva v zmysle Ústavy SR ako občan, ktorý sa podľa ústavy môže postaviť na odpor. Je to List určený prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi, kde takisto podrobne popisujem skutočnosti týkajúce sa aj vtedy jeho protikandidáta Róberta Fica.

5.

Ako poslednú prílohu so dovoľujem predložiť môj blog s názvom Eduard Hakl: Tu sú konkrétne mená ľudí, ktorí sa stali obeťami SIS, linka na zoznam ľudí, ktorí sa ešte len stanú obeťami SIS…pozrite si, či nie ste medzi nimi. V tomto blogu informujem čitateľov o knihe, ktorú napísal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS a s ktorým som sa osobne stretol minimálne 5 krát a zoči-voči mi povedal aj iné závažné skutočnosti voči Róbertovi Ficovi, ktorý nesie plnú zodpovednosť za činnosť SIS a ktorá podľa Eduarda Hakla vraždí deti, vraždí starých občanov a vraždí preto, aby iní získali majetkový prospech.

Z osobného rozhovoru vyplynulo, že aj ja, Ján Molnár s rodinou sme sa dostali do zoznamu nepohodlných ľudí a sme tzv. v poradí na vykonanie ublíženia na zdraví príslušníkmi SIS. Viac to rozpisujem v tomto blogu. Tu chcem dodať, že ja osobne nemám informácie, že by SIS vraždila a likvidovala ľudí, ale mám podozrenie, nakoľko okolo mňa sa dejú čudné veci, mám 17 súdnych sporov, medzi inými s GP, MV SR, MS SR a ďalšími subjektami z podozrenia, že organizovaná skupina, predpokladám členovia SIS ovplyvňuje všetky moje konania na polícii, prokuratúre a súdnictve, aby som sa nemohol dovolať spravodlivosti. Podľa Eduarda Hakla som v ohrození života a preto vyvíjam túto aktivitu, aby tieto skutočnosti boli zaprotokolované, aj keď si myslím, že k vyšetrovaniu nedôjde, nakoľko pán Fico a pán Kaliňák podľa informácií z tlače sociálneho web priestoru facebook dokážu všetko tzv. zamiesť pod stôl.

6.

Ako poslednú prílohu uvádzam vyhlásenia predsedu SMERu pána Fica:“ Správa SIS potvrdila naše podozrenia.“ Jedná sa o krátky výpis z internetu nedoriešených káuz, ako dotácia Devín banky, tender na mobilného operátora, návrat akcií Nafta Gbely, kauza Slovenské elektrárne, tender na ľahké motorové vlaky, kurzová strata pri predaji SPP, odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, v ktorej sám pán Fico konštatoval, že tieto kauzy treba došetriť, nakoľko vo viacerých podnikoch sú spojení vodcovia zločineckých skupín so štátnym aparátom. Ale čas ukázal, že ani jedna z týchto káuz nebola došetrená a sám Róbert Fico nevyvinul žiadnu iniciatívu z postu svojej moci, ako aj právomoci verejného činiteľa, aby sa tieto kauzy doriešili.

Tieto prílohy uvádzam len na dokreslenie podozrení o nezákonnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, nakoľko nie som osobným ani svedkom ani zainteresovaným v týchto kauzách, len to doplňujem ako občan, ktorý má právo a dokonca povinnosť oznámiť OČTK podozrenia ztrestnej činnosti, aj keď sa jedná o osoby vysokopostavené, ako je povedzme predseda vlády Róbert Fico.

Moje toto trestné doplnenie uvádzam ako podozrenie, teda vyhýbam sa zodpovednosti za ohováranie, lebo skutočnosti nasvedčujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tom mojom konkrétnom prípade, a to vyňatia NR SR o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, pričom sa opieram o výrok Ústavného súdu a jeho právnu vetu, že každý politik nesie zodpovednosť za to, keď robí úkony so zlým úmyslom, ktoré by v budúcnosti viedli k mareniu vyšetrovania alebo poškodzovania občanov. A v tomto mojom konkrétnom prípade Róbert Fico podľa mojich vedomostí, ktoré som vytiahol z internetu a preštudoval som dôvodové správy nesie Róbert Fico ako jediný ústavný činiteľ priamu zodpovednosť, i keď novelu zákona schválili poslanci, títo boli uvedení do omylu tak, ako som spomínal v otázkach novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách v kontexte na odborné vyjadrenia právnikov (ako som uviedol JUDr. Lálika a JUDr. Stevčeka).

To je všetko, čo by som k veci chcel uviesť. Vypovedal som pravdu, vedome som nič nezamlčal.

Zápisnica po prečítaní a schválení na znak súhlasu podpísaná a výsluch ukončený dňa 30.01.2018 v čase o 10:00 hod.

Vyšetrovateľ PZ:      Prítomný pri podpise:          Vypočúvaná osoba:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Tisíce ľudí si pripomínajú obete bitky o polostrov Gallipoli

Sydney/Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Rossignol)   Tisíce ľudí z Austrálie, Nového Zélandu, Británie i Turecka sa v stredu zhromaždili na brehoch tureckého polostrova Gallipoli, aby si na spomienkových ceremóniách na úsvite pripomenuli 103. výročie jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny. Austrálske a novozélandské zbory ANZAC tvorili vtedy jadro…

Žiga: Pripravujeme druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku. Po stredajšom zasadnutí vlády to avizoval šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD). Kabinet vzal na stredajšom rokovaní na vedomie Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Konštatuje sa v nej, že v podnikateľskom…

Rusko kritizuje, že na konferencii o Sýrii nie sú predstavitelia Asadovej vlády

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:DW (Türkçe) Twitter)   Je veľkou chybou, že organizátori medzinárodnej konferencie s názvom "Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu" v Bruseli na rokovania o budúcnosti tejto krajiny nepozvali aj zástupcov oficiálnej sýrskej vlády, uviedol v stredu ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov. Organizátori v poradí už…

Pri požiari ropného vrtu v indonézskej provincii Aceh zahynulo najmenej 18 ľudí

Jakarta 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:China Xinhua News Twitter)   Najmenej 18 ľudí v stredu zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď vypukol požiar na ropnom vrte v indonézskej provincii Aceh. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Obyvatelia dediny Pasir Putih vo východnej časti Acehu…

Predpoveď ekonomického inštitútu: Švédsko bude musieť zvýšiť dane, aby boli peniaze na nepracujúcich imigrantov

Štokholm 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Ochoa de Olza)   Mala to byť záchrana pre "starnúcu Európu". Ako sa však ukazuje v čoraz viac krajinách, imigranti z Afriky a Blízkeho východu poväčšine ostávajú na sociálnych dávkach a nie sú žiadnym prínosom pre štátne kasy. Švédsky inštitút pre ekonomický výskum zverejnil analýzu,…

Kto je sudca, ktorý nekompromisne odsúdil malého Alfieho na smrť?

Veľká Británia 25. apríla 2018 (HSP/Foto: facebook)   Nekompromisný sudca Hayden, ktorý nechce Alfieho vidieť živého, je veľkým podporovateľom LGBTI a homosexuálneho rodičovstva a aktivistom za eutanáziu Anthony Hayden, sudca, ktorý tvrdohlavo už mesiace každým pojednávaním odsudzuje malého Alfieho Evansa na smrť, je hlavným podporovateľom homosexuálneho rodičovstva v právnickom svete…

Vedeli ste to? Z USA je do Ruska bližšie ako z Devína do Rače

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikipedia)   Ak nám niekto položí otázku, ako ďaleko je z USA do Ruska, tak nejeden z nás si hneď pomyslí, že je to niekoľko tisíc kilometrov. Sme totiž zvyknutí na predstavu, že cesta do USA vedie cez Atlantik. A to je v podstate aj…

SaS: Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy, tvrdí to opozičná SaS na základe svedectva Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda. Štubňa hovoril o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF).…

Vo Francúzsku predstavitelia moslimov vyzvali na spoluprácu proti extrémizmu

Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Poprední predstavitelia moslimskej komunity vo Francúzsku odmietli v stredu tvrdenia, že Korán je príčinou opätovného nárastu antisemitizmu v krajine. Zároveň vyzvali nemoslimov, aby spolupracovali v boji proti extrémizmu, informovala agentúra AP. Tridsať predstaviteľov mešít a ďalší vysokopostavení moslimovia zverejnili výzvu vo francúzskych novinách…

Najdrahšie obedujú ľudia v Nitre, hlavné mesto nie je na prvej priečke. Vyplýva to z reálnych útrat so stravovacou kartou Ticket restaurant®

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto:Trumpeter)   Hoci v Nitrianskom kraji je tretia najnižšia priemerná mzda na Slovensku, priemerná útrata za obed sa tu v 4Q minulého roka vyšplhala až na úroveň 6,80 €. Ľudia v Bratislavskom kraji sa naobedovali v priemere takmer až o 1,20 € lacnejšie.  Sumy vychádzajú z…

Banská Bystrica obhájila titul: Bartánus dva zápasy pretrpel: "Som hrdý na toto mužstvo"

Trenčín 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade Dukly Trenčín 5:1 a obhájili titul majstra Slovenska. Pre "baranov" je to druhý titul v histórii klubu. Skóre siedmeho finálového zápasu na Zimnom štadióne Pavla Demitru…

Trump: Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov

Washington 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, vyhlásil v utorok prezident USA Donald Trump. V regióne však chce zanechať "silnú a trvalú stopu". "Uvidíme, čo sa stane, ale chystáme sa prísť domov pomerne skoro," povedal Trump v Bielom dome na spoločnej tlačovej konferencii…

Eurokomisia vyhrala spor s hnutím prolife, ničenie ľudských embryí údajne zohľadňuje ľudskú dôstojnosť

Brusel/Luxemburg 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:Jeden z nás)   Všeobecný súd EÚ so sídlom v Luxemburgu potvrdil v pondelok rozhodnutie Európskej komisie (EK) neprijať návrh na zastavenie financovania činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí. Návrh sa zrodil v roku 2012 v rámci európskej iniciatívy občanov "Jeden z nás". Európska iniciatíva občanov…

V ČR ČSSD je nejednotná, jej senátori varujú pred vládou s ANO

Praha 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Senátori za českých sociálnych demokratov (ČSSD) sa v stredu ostro postavili proti prípadnej vládnej spolupráci s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša. Predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podľa svojich slov dúfa, že vedenie strany rozhodnutie o spolupráci prehodnotí, alebo že o jej…

Annu Kolesárovú vyhlásia za blahoslavenú 1. septembra v Košiciach

Košice 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Blahorečenie Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce sa uskutoční 1. septembra na štadióne Lokomotíva v Košiciach. Zúčastní sa na ňom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil košický rímskokatolícky arcibiskup metropolita…

Ministri G7 označili akcie Ruska v Sýrii a na Ukrajine za neprijateľné

Svet 25. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Krajiny G7 sú znepokojené „destabilizujúcimi“ akciami Ruska v Sýrii, na Ukrajine a v susedných štátoch, uvádza sa v spoločnom prehlásení ministrov zahraničia a bezpečnosti krajín G7. G7 obvinila aj Rusko zo zasahovania do demokratických procesov a z organizovania dezinformačných kampaní. Krajiny G7 skôr…

Kramár sa hnevá, žiada nové voľby: "Potom budú rozhodovať ľudia, ktorí, dúfam, budú slušní!"

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto: screenshot video)   To, čo Igor Matovič pred týždňom inicioval (viac TU), naberá už istú formu. Petícia za vyhlásenie referenda o uskutočnení predčasných volieb je spustená, a postupne sa k nej začínajú vyjadrovať známe osobnosti  Na Facebooku vznikla iniciatíva Hnevám sa. Vytvorili ju "dvaja chalani,…

Zverejnili plány prvého letu nového ruského bombardéru

Kazaň 25. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/WarfareWW)   Kazaňská letecká továreň plánuje uskutočniť v auguste prvý let nadzvukového raketového bombardéru Tu-22M3M, oznámil Sputniku predstaviteľ menovaného podniku. Ide o novú modifikáciu diaľkového multirežimového raketového bombardéru Tu-22M3 určeného pre likvidáciu pozemných a morských cieľov z veľkej, strednej a malej výšky. Bol zaradený do výzbroje…

TopSpeed

Legendárny Climb Dance s Ari Vatanen tu je 30 rokov!

0

Video, kde legenda Ari Vatanen a Peugeot 405 T16 GR spolu tancujú na Pikes Peak som pred rokmi zbožňoval. Čistá technika, bez asistentov, šoférske umenie, jazda doslova a do písmena na hrane... No čumel som ako puk, keď som to prvýkrát videl ako násťročný vďaka internetu. Kto by to povedal, že už je…

Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador budú plug-in hybridy

3

Minule sme priniesli článok o tom, že Lamborghini zachová atmosféricke 10 a 12 valce. Pre značku turbomotory nie sú riešením a ich objemné atmosféry sa lepšie vysporiadajú s metodikou merania spotreby a emisií WLTP. Nezaobídu sa však bez pomoci elektromotora. Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador tak stále ponúknu V10 a…

Bude nápravnica z uhlíkových vláken aj v "bežných" autách?

1

Aj na poli základných mechanických častí auta dochádza k postupnému vývoju a nasadeniu špičkových materiálov. Jednou z nich je aj nápravnica z uhlíkových vláken, ktorá si už onedlho môže nájsť cestu aj do „bežných“ modelov. Výhody sú nepopierateľné. Nižšia hmotnosť a jednoduchšia konštrukcia. Ford už testuje prototyp v americkom sedane Fusion, u…

Mercedes E s novým motorom a benzíny len AMG

1

Norma Euro 6d-Temp už obmedzila niekoľko motorov, obzvlášť tých zážihových. Výrobcovia musia pre ne vymýšľať umiestnenie filtrov pevných častíc a to nie je očividne vôbec jednoduché. Najnovší cenník Mercedesu triedy E je toho ďalším dôkazom. Do predaja prichádza sedan Mercedes E s novým motorom a zážihové motory si na určitý čas kúpite…

Nové BMW ľadvinky? Možno už čoskoro

10

Už onedlho majú predstaviť koncept BMW iX3, teda prvý elektrický model z rodiny X. Okrem toho, že pôjde o prvý počin pre BMW v oblasti elektrických SUV, je zaujímavá ešte jedna informácia. Nové BMW ľadvinky, ktoré ukázali v prvotnom nadhľade na svojom Twitteri totiž dávajú tušiť odlišný dizajn i rodiny. Alebo BMW hľadá nové cesty pre…

Drag, Drift a Tuning majáles na Slovakia Ringu!

0

1. máj bude už piaty krát synonymom oslavy motošportu a jedinečných vozidiel. Tradičný Power fest sa bude niesť v duchu spojeného eventu, kde si každý milovník rýchlych áut a motocyklov nájde niečo pre seba. Šprinty zaradené do Majstrovstiev SR doplnia medzinárodné preteky v drifte "May Day", statická súťaž Car Fans Cup a zraz Subaru,…

KAMzaKRÁSOU

Súťaž o kyticu kvetov ku Dňu matiek v hodnote 25 €

0

Blíži sa deň, kedy naše maminy budú oslavovať. Presne 13. máj je venovaný Dňu matiek. Vopred sa ospravedlňujeme všetkým otcom, ale práve maminy by mali byť nosené na rukách. Častokrát sa ani zlatom nedá vyvážiť to, čo všetko pre nás robia a čo všetko sú ochotné pre nás obetovať. Sú jednoducho…

Vadia ti chlpy v umývadle? Holenie brady môže vyzerať aj takto!

0

Toto potrebuje každý muž! Alebo každá žena? Podľa vedcov sú muži s bradami lepšími partnermi, ako takzvaní "holobriadkovia". Úsmev na tvári žien však určite nevyčaruje plné umývadlo chlpov po rannom holení nášho partnera. Priznajte sa páni, koľkokrát ste nechali svoje chĺpky len tak ležať v umývadle alebo vo vani a…

Neuveríš: Toto je jedlo spôsobujúce alergiu na slnku!

2

Spálená pokožka alebo nepríjemná alergická reakcia trápi z roka na rok viac a viac ľudí. Väčšina to pokladá za následok globálneho otepľovania či vplyv skleníkového efektu, vďaka ktorým je slnko ostrejšie. Niektorí si naopak myslia, že dôvodom sú látky v našom tele. Tie spôsobujú, že našu pokožku pred spálením neochráni ani opaľovací krém s najvyšším ochranným…

Pokazená práčka: Takto si s ňou poradíš aj bez (hodinového) manžela!

1

Pokazená práčka je postrachom väčšiny žien. Častokrát sa totiž spája s nemalou, neplánovanou, ale nevyhnutnou investíciou do kúpy novej, keďže bez práčky by domácnosť fungovala len ťažko. My však pre teba máme dobrú správu. Nie vždy musíme panikáriť a ťahať manžela z dôležitej porady či zháňať hodinového manžela, keď nám začne práčka „haprovať“.…

Nadbytok testosterónu v tele ženy: Problém, ktorý treba riešiť!

1

Nedávno sme vám priniesli článok o potrebe mužského hormónu testosterónu v ženskom organizme. Hladina tejto látky by sa však mala pohybovať v optimálnom množstve. Nadbytok testosterónu v tele ženy totiž môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie aj nežiadúce účinky. Mnohé ženy trápi nepravidelná menštruácia. Medzi ďalšie prejavy vysokej hladiny testosterónu zaraďujeme hrubnutie hlasu, zvýšený…

Vieš, čo je acrojoga? Pre toto sa ju určite oplatí vyskúšať!

2

Kto z nás by netúžil lietať? No dobre, nemyslíme tých z vás, ktorí trpia aviofóbiou. A prečo spomíname práve lietanie, keď reč má byť o joge? Ak ťa táto súvislosť zaujíma, čítaj ďalej. Acrojoga, acroyoga alebo akrojoga – viacero názvov, ale význam ten istý. To, čo je acrojoga, na čo je dobrá a prečo sa…

TopDesať

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Vynaliezaví ľudia sa v živote nestratia. Fotografie ako dôkaz

0

Skvelí vynaliezaví ľudia majú stále osobitný postoj k životu a vždy hľadajú spôsoby, ako si ho uľahčiť. Dnes sa síce nebavíme o perfektných vynálezoch, ktoré zlepšia tvoj život, alebo dokonca vyliečia nejakú smrteľnú chorobu. Dnes sa bavíme o obyčajných ľuďoch, ktorí sa rozhodli, že vďaka svojej lenivosti (prípadne zábudlivosti), dodajú…

Slovák natočil podivne uspokojivé video. Sleduj, ako plastelína pohlcuje predmety

0

Internetový ošiaľ podivne uspokojivých videí sa rozrastá každým dňom. Najnovším prírastkom do tejto kategórie videí je špeciálna magnetická plastelína, ktorá postupne pohltí celý magnet. Najzaujímavejšie na tom ale je, že jeho autorom je Slovák. :) "Zaujímam sa o vedu a pred niekoľkými mesiacmi som začal premýšľať o tvorbe zaujímavých vedeckých videí," prezradil o sebe Jakub…

Antistresové fotografie, ktoré ti spríjemnia tvoj ťažký deň

0

V živote sú chvíle, kedy sa zdá, že vesmír sa obrátil proti tebe. Nič sa ti nedarí, šťastie ťa opúšťa, ty trčíš celý deň zavretý v práci, prípadne v škole a nevieš sa dočkať, kedy prekročíš prah svojich dverí, hodíš sa do postele a zaspíš. Nič ťa nebaví, nič sa…

Muži a brada: Z tohto uhla vyzerajú fotky naozaj nechutne

0

Podľa súčasnej populárnej verejnej mienky vyzerajú muži lepšie s fúzmi. No je to naozaj tak? Najnovšia internetová výzva nalieha na mužov s ochlpením tváre, aby sa fotili pri pohľade rovno nahor. Výsledkom je týchto 10 fotografií, podľa ktorých brada nie je príťažlívá zo všetkých uhlov. Ťažko povedať, kto dostal tento nápad. No výsledok je…

Nové miesto na život? Týchto 10 planét sa podobá našej Zemi

0

Premýšľal si niekedy nad tým, či by sme mohli žiť na nejakom inom mieste okrem našej Zemi? S toľkými hviezdnymi sústavami a planétami vo vesmíre je pravdepodobnosť iných obývateľných planét veľmi vysoká. A čo vlastne pojem obývateľná planéta znamená? Väčšinou je to planéta, ktorá sa nachádza v obytnej zóne svojej…