ÚPLNE ZNENIE: Zpisnica z vypočutia vo veci doplnenia trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Publikované 02.02. 2018 o 22:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Keď nezasiahne politická korupcia, tak právnu vetu Ústavneho súdu, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie, by mohli OČTK   aplikovať aj v prípade podozrenia konania JUDr. Róberta Fica vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze „vyňatia NR SR“ zo zákona 514 o zodpovednosti za škodu, lebo v tom čase vedel, že sa nebudú dať súdnou cestou vyšetriť a odškodniť stovky poškodených rodín „zlým“ zákonom o dobrovóľnych dražbách z dielne NR SR.

Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:

Týmto dopĺňam podozrenie z trestnej činnosti, ktoré som uverejnil na webovom portáli www.hlavnespravv.sk a tento článok som osobne so sprievodným listom zaniesol na Úrad vlády pre predsedu vlády s výzvou, aby ma prijal a vypočul, č osa však nestalo. Pre úplnosť chcem uviesť, že som ho verejne vyzýval prostredníctvom facebooku aj prostredníctvom video nahrávok na www. Zoutube.sk za účelom, aby pred televíznymi kamerami viedol so mnou dialóg na jeho výrok, že Slovensko nie je právny štát v kontexte s mojim príbehom.Linky na video sú uvedené v liste, ktorý som mu adresoval. Nebolo to myslené ako trestné oznámenie..

Z pohnútky svedomia a opierajúc sa aj o zmysel ustanovenia Článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v (tejto) Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“, podávam toto trestné oznámenie, lebo zrejme došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci súčinnosťou od 1.1.2013, z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony, v mojom konkrétnom prípade za zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol novelizovaný tiež z dôvodov, že neumožňoval dostatočnú ochranu pôvodným vlastníkom predmetu dražby, a ja osobne som utrpel škodu, nakoľko som stratil rodinný dom v hodnote vyše 17 mil. SK. Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestii“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“

 Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“

Vo svojom blogu zo dňa 9.9.2017 som to formuloval takto:

Žalujem Vás za to, že ste so zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „vyňal“ Národnú radu SR (ktorá prijala „zlý“ zákon, dôkaz následne ho novelizovala) aby poškodeným občanom, rodinám ste znemožnil po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie ste vedel, že zabránite poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese (čo sa ekvivalntne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)

Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup pri prijímaní tohoto zákona, nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenej škody našej rodiny. Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci v roku 2013 prijali novelu tohto zákona, ktorú ste Vy osobne podpísal, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu, z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnú Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd SR

7) Sťažovateľ podal odvolanie, v ktorom uviedol, že „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marekom Stevčekom, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislavall a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Stevčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“.

V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodu, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (t.j. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. l písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

V náväznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“.

8} Sťažovateľ v kapitole III o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal zo svojej náplne práce povinnosť pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec   alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

Názorný príklad náplne práce pracovníka zamestnanca NR SR v legislatívnom odboru:

Pracovná náplň odborného poradcu legislatívneho odboru Kancelárie SNR JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx:

Základnou úlohou odborného poradcu je samostatne posudzovať a pripravovať stanoviská a návrhy legislatívnej   a všeobecnej   právnej   povahy a plniť   úlohy spojené so   zákonnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady a jej kontrolnou činnosťou. V rámci tohoto základného pracovného zamerania skúma a posudzuje návrhy, podania, správy a iné materiály legislatívnej a všeobecnej právnej povahy a samostatne vypracuváva k nim stanoviská, pripomienky a informácie pre orgány NR, najmä Ústavnoprávny výbor SNR, Predsedníctvo SNR a funkcionárov SNR. V spolupráci   s príslušnými   útvarmi   Kancelárie NR   pripravuje procesné návrhy   SNR vypracované z iniciatívy poslancov a výborov   SNR a zabezpečuje   skupine   poslancov a výborom potrebné podkladové materiály a informácie.

V ďalších bodoch 4-17 zúčastňuje sa na vypracúvaní návrhov zákonov, poskytuje odborné
konzultácie legislatívneho a právneho charakteru, vypracuváva podklady pre pravodajcov
k otázkam ústavnosti, zákonodarnej kompetencie, vypracuváva stanoviská k návrhom
a pripomienkam ostatných výborov týkajúci sa legislatívnych návrhov a medzinárodných zmlúv, zúčastňuje sa schôdzí výborov, zúčastňuje sa na príprave návrhov uznesení, plní aj v súvislosti s prerokovaním medzinárodných zmlúv, sleduje odborno-poliickú a právnickú literatúru a tlač, poskytuje poslancom NR a útvarom kancelárie NR informácie, konzultačnú a poradenskú službu o platnom právnom stave

Práve novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách preukázala, že v pôvodnej dôvodovej správe , ktorú predkladali poslancom chýbala časť aplikácie medzinárodného práva do práva Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy vyplýva, že tento zákon o dobrovoľných dražbách nemusí byť zosúladený s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a práve týmto boli poslanci uvedení do omylu, nakoľko nie sú povinní dôkladne získavať právne poznatky, čo patrí do povinnosti len zamestnancom SNR z legislatívneho odboru. Teda tu chcem uviesť, že vyňatie NR SR zo Zákona č. 514 pri jeho novelizácii jasne a nezmeniteľné spôsobil škodu tisíce občanom, nakoľko ako som vyššie uviedol z právneho názoru Doc. JUDr. Mareka Stevčeka a ďalších nie je možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričítateľnú štátu. Toto je podstata môjho názoru, pri ktorom som aplikoval výrok Ústavného súdu a právnu vetu pri psudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“., lebo je všeobecne známe, že v zmysle judikatúry sa môžu aplikovať podobné rozhodnutia aj do iných právne relevantných skutočností.

Návrh na vypočutie aktivistov: Štefan Harabin, ktorý podal tiež trestné oznámenie na Róberta Fica (podotýkam, že tieto informácie mám z internetu), Rudolf Vasky, ktorý natáča video s rôznymi politikmi, Martin Bavolár, bývalý siskár, ktorý je redaktorom Slobodného vysielača a jeho hosťami boli rôzni aktivisti, ktorí tam podávali svedectvá o zneužívaní právomoci verejného činiteľa Róberta Fica. Tu obzvlášť poukazujem, aby si OCTK prelistovala webovú stránku www. Hlavnespravy.sk, kde Martin Bavolár veľmi odvážnym spôsobom možno na hrane Trestného zákona za trestný čin ohovárania spája Róberta Fica s podsvetím najmä pre kauzu Baštrnák zneužitie eurofondov, kde dokonca prišiel z Európskej únie demqarš a Róbert Fico náhlae zmenil stanovisko, Pavel Pavlík, známy aktivista, ktorý taktiež na internete uvádza viacdero príbehov s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa Róbertom Ficom, Milan Laurinec z občianskeho tribunálu, ktorý vysiela každý týždeň politické relácie, v kterých som bol aj ja hosťom a momentálne jeden člen drží hladovku a je v ohrození života tiež v súvislosti s konaním Róberta Fica, ďalej pán Ďurfina (blogy na www.hlavnespravy.sk), ktorý podrobne uvádza, v čom sa Róbert Fico dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa v otázkach podvodov s eurofondami a spomínaného demaršu z EU, čo zatiaľ podľa môjho vedomia nikto neoznámil OČTK. Ďalej je z tlače zejmé, že pán Sulík zo strany SaS podal trestné oznámenie na Róberta Fica za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tiež som objavil, že viacerí poslanci z SaS podali rôzne trestné oznámenia a z tohoto dôvodu si myslím, že by sa to malo sústrediť jednej osobe OČTK, nakoľko sa jedná o podozrenie, že Róbert Fico jako predseda vlády vo veľkom zneužíva svoje právomoci na obohacovanie istých skupín, ktoré ho podporujú vo volebnej kampani.

Vo svojom blogu som uviedol:

Žalujem Vás pán premiér za to, že si ako predseda vlády neplníte svoje povinnosti tak ako Vám to ukladá zákon (opísaných v žalobe Martina Bavolára, bývalého príslušníka SIS) a porušujete týmto základné moje ústavné práva, právo na život bez ohrozenia, právo na dôstojný život, právo na rodinu. Žalujem Vás za to, že podporujete organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností (opísaných v knihe Eduarda Hakla, bývalého príslušníka SIS) a som nútený podať podnet na Generálnu prokuratúru (i napriek tomu, že Váš spolužiak je generálny prokurátor) z podozrenia, že ste neoznámil orgánom činným v trestnom konaní viacero podozrení, že SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, ženy a mužov a taktiež starých ľudí, Žalujem Vás preto, že už vyše 20 rokov ignorujete moje sťažnosti smerujúce na zastavenie prenasledovania mojej osoby za to, že som v roku 1991 (4 dni pred založením HZDS) založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu a za toto moje ústavné právo som bol brutálne prenasledovaný tajnými službami, ktoré sú podriadené priamo Vám a za ich činnosť nesiete plnú zodpovednost (Poslal som Vám niekoľko osobných aj úradných sťažností).

K zápisnici prikladám:

1.

List adresovaný Úradu vlády SR, osobne docentovi JUDr. Róbertovi Fico vi zo 04.07.2016, v ktorom podrobne opisujem moju genézu prenasledovania pravdepodobne zložkami SIS a žiadal som o nápravu. Ja som prišiel o rodinný dom podľa mňa nezákonným spôsobom, resp. zlým zákonom, ktoré prijala SNR, pretože všetky súdne spory prehrávam a aj OČTK odmieta obviniť podozrivých zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko zlý zákon dovoľoval prechod vlastníckych práv bez prítomnosti a vedomosti pôvodného vlastníka, čo bol môj konkrétny prípad a preto som žiadal vládu o odškodnenie, keďže inej cesty niet.

Na otázku vyšetrovateľa, kedy som prišiel o rodinný dom odpovedám, že   13.02.2005, dom previedla Dražobná spoločnosť Gunduličova 3. Účasť Róberta Fica vtom, že nezabezpečil kontrolnú činnosť v zmysle svojich povinností ako mu ukladá zákon a na základe mojich sťažností. V uvedenom liste uvádzam súpis korešpondencie s Róbertom Ficom, napr. na strane 9, keď založil Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 a ďalších podnetov počas jeho pôsobnosti nielen ako predseda vlády, ale aj ako opozičný poslanec. Dokonca sme sa stretli osobne na Hrade Devín pri oslavách vzniku Veľkej Moravy a osobne na základe môjho protestu s transparentom v rukách vypočul moje sťažnosti. Prisľúbil osobne pomoc, ale nakoniec k žiadnej pomoci neprišlo. Pán   Fico na verejnom   vystúpení povedal:“   Bez   práva a spravodlivosti   štát   nemá zmysel. Oneskorená spravodlivosť nieje spravodlivosť.“ Motívom mojich všetkých sťažností ako aj tohto trestného oznámenia je bezmocnosť poškodenej osoby, za ktorú sa ja cítim práve preto, že doposiaľ mi nebola vyplatená škoda v zmysle dvoch rozsudkov, a to v občianskoprávnom konaní ako aj v trestnom konaní, kde bol páchateľ uznaný za vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia vo výške 2.000.000,- eur a na strane druhej reťazením dlhov som prišiel o všetko – o firmu, politickú stranu, rodinu, rodinný dom a stal sa zo mňa bezdomovec, pričom sám Róbert Fico vydal niekoľko vyhlásení, že Slovensko nie je právny štát a sám pre to, keď bol pri moci ako predseda vlády nič neurobil.

2.

Sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týka prvotného podania z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vyňatím NR SR zo zodpovednosti za škodu, kde sú podrobne popísané skutočnosti a priebeh dopadu tohto jeho zlého úmyslu. Sťažnosť bola odmietnutá z údajného dôvodu, že bola zle napísaná. Právnou vetou Ústavný súd toto Vaše podanie nemôže prijať ako sťažnosť, nakoľko nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mala obsahovať sťažnosť. Posunul som to do Štrasburgu, odpoveď som nedostal.

3.

Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi so žiadosťou o vypočutie pred poslancami, návrhom pre poslancov na vypísanie referenda a návrhom na odvolanie premiéra SR. Je to formou blogu a k tomu chcem uviesť, že osobne som sa stretol a rozprával s Andrejom Dankom, ktorý s poľutovaním označil môj príbeh za negatívny jav, ktorý prináša so sebou budovanie demokracie. Takisto sľúbil nápravu, ale potom sa odmlčal.

4.

Ďalšie prílohy sa týkajú môjho práva v zmysle Ústavy SR ako občan, ktorý sa podľa ústavy môže postaviť na odpor. Je to List určený prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi, kde takisto podrobne popisujem skutočnosti týkajúce sa aj vtedy jeho protikandidáta Róberta Fica.

5.

Ako poslednú prílohu so dovoľujem predložiť môj blog s názvom Eduard Hakl: Tu sú konkrétne mená ľudí, ktorí sa stali obeťami SIS, linka na zoznam ľudí, ktorí sa ešte len stanú obeťami SIS…pozrite si, či nie ste medzi nimi. V tomto blogu informujem čitateľov o knihe, ktorú napísal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS a s ktorým som sa osobne stretol minimálne 5 krát a zoči-voči mi povedal aj iné závažné skutočnosti voči Róbertovi Ficovi, ktorý nesie plnú zodpovednosť za činnosť SIS a ktorá podľa Eduarda Hakla vraždí deti, vraždí starých občanov a vraždí preto, aby iní získali majetkový prospech.

Z osobného rozhovoru vyplynulo, že aj ja, Ján Molnár s rodinou sme sa dostali do zoznamu nepohodlných ľudí a sme tzv. v poradí na vykonanie ublíženia na zdraví príslušníkmi SIS. Viac to rozpisujem v tomto blogu. Tu chcem dodať, že ja osobne nemám informácie, že by SIS vraždila a likvidovala ľudí, ale mám podozrenie, nakoľko okolo mňa sa dejú čudné veci, mám 17 súdnych sporov, medzi inými s GP, MV SR, MS SR a ďalšími subjektami z podozrenia, že organizovaná skupina, predpokladám členovia SIS ovplyvňuje všetky moje konania na polícii, prokuratúre a súdnictve, aby som sa nemohol dovolať spravodlivosti. Podľa Eduarda Hakla som v ohrození života a preto vyvíjam túto aktivitu, aby tieto skutočnosti boli zaprotokolované, aj keď si myslím, že k vyšetrovaniu nedôjde, nakoľko pán Fico a pán Kaliňák podľa informácií z tlače sociálneho web priestoru facebook dokážu všetko tzv. zamiesť pod stôl.

6.

Ako poslednú prílohu uvádzam vyhlásenia predsedu SMERu pána Fica:“ Správa SIS potvrdila naše podozrenia.“ Jedná sa o krátky výpis z internetu nedoriešených káuz, ako dotácia Devín banky, tender na mobilného operátora, návrat akcií Nafta Gbely, kauza Slovenské elektrárne, tender na ľahké motorové vlaky, kurzová strata pri predaji SPP, odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, v ktorej sám pán Fico konštatoval, že tieto kauzy treba došetriť, nakoľko vo viacerých podnikoch sú spojení vodcovia zločineckých skupín so štátnym aparátom. Ale čas ukázal, že ani jedna z týchto káuz nebola došetrená a sám Róbert Fico nevyvinul žiadnu iniciatívu z postu svojej moci, ako aj právomoci verejného činiteľa, aby sa tieto kauzy doriešili.

Tieto prílohy uvádzam len na dokreslenie podozrení o nezákonnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, nakoľko nie som osobným ani svedkom ani zainteresovaným v týchto kauzách, len to doplňujem ako občan, ktorý má právo a dokonca povinnosť oznámiť OČTK podozrenia ztrestnej činnosti, aj keď sa jedná o osoby vysokopostavené, ako je povedzme predseda vlády Róbert Fico.

Moje toto trestné doplnenie uvádzam ako podozrenie, teda vyhýbam sa zodpovednosti za ohováranie, lebo skutočnosti nasvedčujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tom mojom konkrétnom prípade, a to vyňatia NR SR o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, pričom sa opieram o výrok Ústavného súdu a jeho právnu vetu, že každý politik nesie zodpovednosť za to, keď robí úkony so zlým úmyslom, ktoré by v budúcnosti viedli k mareniu vyšetrovania alebo poškodzovania občanov. A v tomto mojom konkrétnom prípade Róbert Fico podľa mojich vedomostí, ktoré som vytiahol z internetu a preštudoval som dôvodové správy nesie Róbert Fico ako jediný ústavný činiteľ priamu zodpovednosť, i keď novelu zákona schválili poslanci, títo boli uvedení do omylu tak, ako som spomínal v otázkach novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách v kontexte na odborné vyjadrenia právnikov (ako som uviedol JUDr. Lálika a JUDr. Stevčeka).

To je všetko, čo by som k veci chcel uviesť. Vypovedal som pravdu, vedome som nič nezamlčal.

Zápisnica po prečítaní a schválení na znak súhlasu podpísaná a výsluch ukončený dňa 30.01.2018 v čase o 10:00 hod.

Vyšetrovateľ PZ:      Prítomný pri podpise:          Vypočúvaná osoba:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

Trump povedal, prečo nechce Rusko nazývať nepriateľom

Washington 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump uviedol, že aj keď má Rusko silnú armádu, jeho ekonomika je relatívne neveľká a nechce ho nazývať nepriateľom. „Majú silnú armádu, ale ich ekonomika, ako viete, je oveľa menšia než v Číne. Nechcem ani použiť slovo nepriateľ (adversary). Môžeme…

Valerij Pjakin: „Trump je americký prezident, ktorý pracuje na úrovni globálnej politiky a je predstaviteľom globálnej elity“

Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Valerij Pjakin v najnovšej relácii tvrdil, že globálny prediktor sa miešal do majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, že Chruščov bol jasný trockista, šport sa už dávno zmenil na  politiku, Trump je zástupcom globálnej elity a je naladený protirusky, Komunistická strana je hlavným zradcom,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

0

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

7

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…