• ÚPLNE ZNENIE: Zpisnica z vypočutia vo veci doplnenia trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

  Publikované 02.02. 2018 o 22:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Keď nezasiahne politická korupcia, tak právnu vetu Ústavneho súdu, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie, by mohli OČTK   aplikovať aj v prípade podozrenia konania JUDr. Róberta Fica vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze „vyňatia NR SR“ zo zákona 514 o zodpovednosti za škodu, lebo v tom čase vedel, že sa nebudú dať súdnou cestou vyšetriť a odškodniť stovky poškodených rodín „zlým“ zákonom o dobrovóľnych dražbách z dielne NR SR.

  Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:

  Týmto dopĺňam podozrenie z trestnej činnosti, ktoré som uverejnil na webovom portáli www.hlavnespravv.sk a tento článok som osobne so sprievodným listom zaniesol na Úrad vlády pre predsedu vlády s výzvou, aby ma prijal a vypočul, č osa však nestalo. Pre úplnosť chcem uviesť, že som ho verejne vyzýval prostredníctvom facebooku aj prostredníctvom video nahrávok na www. Zoutube.sk za účelom, aby pred televíznymi kamerami viedol so mnou dialóg na jeho výrok, že Slovensko nie je právny štát v kontexte s mojim príbehom.Linky na video sú uvedené v liste, ktorý som mu adresoval. Nebolo to myslené ako trestné oznámenie..

  Z pohnútky svedomia a opierajúc sa aj o zmysel ustanovenia Článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v (tejto) Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“, podávam toto trestné oznámenie, lebo zrejme došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci súčinnosťou od 1.1.2013, z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony, v mojom konkrétnom prípade za zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol novelizovaný tiež z dôvodov, že neumožňoval dostatočnú ochranu pôvodným vlastníkom predmetu dražby, a ja osobne som utrpel škodu, nakoľko som stratil rodinný dom v hodnote vyše 17 mil. SK. Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestii“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“

   Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“

  Vo svojom blogu zo dňa 9.9.2017 som to formuloval takto:

  Žalujem Vás za to, že ste so zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „vyňal“ Národnú radu SR (ktorá prijala „zlý“ zákon, dôkaz následne ho novelizovala) aby poškodeným občanom, rodinám ste znemožnil po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie ste vedel, že zabránite poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese (čo sa ekvivalntne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)

  Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup pri prijímaní tohoto zákona, nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenej škody našej rodiny. Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci v roku 2013 prijali novelu tohto zákona, ktorú ste Vy osobne podpísal, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu, z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnú Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

  Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd SR

  7) Sťažovateľ podal odvolanie, v ktorom uviedol, že „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marekom Stevčekom, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislavall a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

  Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

  Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Stevčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“.

  V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

  Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodu, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (t.j. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

  Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

  Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. l písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

  V náväznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“.

  8} Sťažovateľ v kapitole III o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal zo svojej náplne práce povinnosť pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec   alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

  Názorný príklad náplne práce pracovníka zamestnanca NR SR v legislatívnom odboru:

  Pracovná náplň odborného poradcu legislatívneho odboru Kancelárie SNR JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx:

  Základnou úlohou odborného poradcu je samostatne posudzovať a pripravovať stanoviská a návrhy legislatívnej   a všeobecnej   právnej   povahy a plniť   úlohy spojené so   zákonnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady a jej kontrolnou činnosťou. V rámci tohoto základného pracovného zamerania skúma a posudzuje návrhy, podania, správy a iné materiály legislatívnej a všeobecnej právnej povahy a samostatne vypracuváva k nim stanoviská, pripomienky a informácie pre orgány NR, najmä Ústavnoprávny výbor SNR, Predsedníctvo SNR a funkcionárov SNR. V spolupráci   s príslušnými   útvarmi   Kancelárie NR   pripravuje procesné návrhy   SNR vypracované z iniciatívy poslancov a výborov   SNR a zabezpečuje   skupine   poslancov a výborom potrebné podkladové materiály a informácie.

  V ďalších bodoch 4-17 zúčastňuje sa na vypracúvaní návrhov zákonov, poskytuje odborné
  konzultácie legislatívneho a právneho charakteru, vypracuváva podklady pre pravodajcov
  k otázkam ústavnosti, zákonodarnej kompetencie, vypracuváva stanoviská k návrhom
  a pripomienkam ostatných výborov týkajúci sa legislatívnych návrhov a medzinárodných zmlúv, zúčastňuje sa schôdzí výborov, zúčastňuje sa na príprave návrhov uznesení, plní aj v súvislosti s prerokovaním medzinárodných zmlúv, sleduje odborno-poliickú a právnickú literatúru a tlač, poskytuje poslancom NR a útvarom kancelárie NR informácie, konzultačnú a poradenskú službu o platnom právnom stave

  Práve novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách preukázala, že v pôvodnej dôvodovej správe , ktorú predkladali poslancom chýbala časť aplikácie medzinárodného práva do práva Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy vyplýva, že tento zákon o dobrovoľných dražbách nemusí byť zosúladený s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a práve týmto boli poslanci uvedení do omylu, nakoľko nie sú povinní dôkladne získavať právne poznatky, čo patrí do povinnosti len zamestnancom SNR z legislatívneho odboru. Teda tu chcem uviesť, že vyňatie NR SR zo Zákona č. 514 pri jeho novelizácii jasne a nezmeniteľné spôsobil škodu tisíce občanom, nakoľko ako som vyššie uviedol z právneho názoru Doc. JUDr. Mareka Stevčeka a ďalších nie je možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričítateľnú štátu. Toto je podstata môjho názoru, pri ktorom som aplikoval výrok Ústavného súdu a právnu vetu pri psudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“., lebo je všeobecne známe, že v zmysle judikatúry sa môžu aplikovať podobné rozhodnutia aj do iných právne relevantných skutočností.

  Návrh na vypočutie aktivistov: Štefan Harabin, ktorý podal tiež trestné oznámenie na Róberta Fica (podotýkam, že tieto informácie mám z internetu), Rudolf Vasky, ktorý natáča video s rôznymi politikmi, Martin Bavolár, bývalý siskár, ktorý je redaktorom Slobodného vysielača a jeho hosťami boli rôzni aktivisti, ktorí tam podávali svedectvá o zneužívaní právomoci verejného činiteľa Róberta Fica. Tu obzvlášť poukazujem, aby si OCTK prelistovala webovú stránku www. Hlavnespravy.sk, kde Martin Bavolár veľmi odvážnym spôsobom možno na hrane Trestného zákona za trestný čin ohovárania spája Róberta Fica s podsvetím najmä pre kauzu Baštrnák zneužitie eurofondov, kde dokonca prišiel z Európskej únie demqarš a Róbert Fico náhlae zmenil stanovisko, Pavel Pavlík, známy aktivista, ktorý taktiež na internete uvádza viacdero príbehov s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa Róbertom Ficom, Milan Laurinec z občianskeho tribunálu, ktorý vysiela každý týždeň politické relácie, v kterých som bol aj ja hosťom a momentálne jeden člen drží hladovku a je v ohrození života tiež v súvislosti s konaním Róberta Fica, ďalej pán Ďurfina (blogy na www.hlavnespravy.sk), ktorý podrobne uvádza, v čom sa Róbert Fico dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa v otázkach podvodov s eurofondami a spomínaného demaršu z EU, čo zatiaľ podľa môjho vedomia nikto neoznámil OČTK. Ďalej je z tlače zejmé, že pán Sulík zo strany SaS podal trestné oznámenie na Róberta Fica za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tiež som objavil, že viacerí poslanci z SaS podali rôzne trestné oznámenia a z tohoto dôvodu si myslím, že by sa to malo sústrediť jednej osobe OČTK, nakoľko sa jedná o podozrenie, že Róbert Fico jako predseda vlády vo veľkom zneužíva svoje právomoci na obohacovanie istých skupín, ktoré ho podporujú vo volebnej kampani.

  Vo svojom blogu som uviedol:

  Žalujem Vás pán premiér za to, že si ako predseda vlády neplníte svoje povinnosti tak ako Vám to ukladá zákon (opísaných v žalobe Martina Bavolára, bývalého príslušníka SIS) a porušujete týmto základné moje ústavné práva, právo na život bez ohrozenia, právo na dôstojný život, právo na rodinu. Žalujem Vás za to, že podporujete organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností (opísaných v knihe Eduarda Hakla, bývalého príslušníka SIS) a som nútený podať podnet na Generálnu prokuratúru (i napriek tomu, že Váš spolužiak je generálny prokurátor) z podozrenia, že ste neoznámil orgánom činným v trestnom konaní viacero podozrení, že SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, ženy a mužov a taktiež starých ľudí, Žalujem Vás preto, že už vyše 20 rokov ignorujete moje sťažnosti smerujúce na zastavenie prenasledovania mojej osoby za to, že som v roku 1991 (4 dni pred založením HZDS) založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu a za toto moje ústavné právo som bol brutálne prenasledovaný tajnými službami, ktoré sú podriadené priamo Vám a za ich činnosť nesiete plnú zodpovednost (Poslal som Vám niekoľko osobných aj úradných sťažností).

  K zápisnici prikladám:

  1.

  List adresovaný Úradu vlády SR, osobne docentovi JUDr. Róbertovi Fico vi zo 04.07.2016, v ktorom podrobne opisujem moju genézu prenasledovania pravdepodobne zložkami SIS a žiadal som o nápravu. Ja som prišiel o rodinný dom podľa mňa nezákonným spôsobom, resp. zlým zákonom, ktoré prijala SNR, pretože všetky súdne spory prehrávam a aj OČTK odmieta obviniť podozrivých zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko zlý zákon dovoľoval prechod vlastníckych práv bez prítomnosti a vedomosti pôvodného vlastníka, čo bol môj konkrétny prípad a preto som žiadal vládu o odškodnenie, keďže inej cesty niet.

  Na otázku vyšetrovateľa, kedy som prišiel o rodinný dom odpovedám, že   13.02.2005, dom previedla Dražobná spoločnosť Gunduličova 3. Účasť Róberta Fica vtom, že nezabezpečil kontrolnú činnosť v zmysle svojich povinností ako mu ukladá zákon a na základe mojich sťažností. V uvedenom liste uvádzam súpis korešpondencie s Róbertom Ficom, napr. na strane 9, keď založil Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 a ďalších podnetov počas jeho pôsobnosti nielen ako predseda vlády, ale aj ako opozičný poslanec. Dokonca sme sa stretli osobne na Hrade Devín pri oslavách vzniku Veľkej Moravy a osobne na základe môjho protestu s transparentom v rukách vypočul moje sťažnosti. Prisľúbil osobne pomoc, ale nakoniec k žiadnej pomoci neprišlo. Pán   Fico na verejnom   vystúpení povedal:“   Bez   práva a spravodlivosti   štát   nemá zmysel. Oneskorená spravodlivosť nieje spravodlivosť.“ Motívom mojich všetkých sťažností ako aj tohto trestného oznámenia je bezmocnosť poškodenej osoby, za ktorú sa ja cítim práve preto, že doposiaľ mi nebola vyplatená škoda v zmysle dvoch rozsudkov, a to v občianskoprávnom konaní ako aj v trestnom konaní, kde bol páchateľ uznaný za vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia vo výške 2.000.000,- eur a na strane druhej reťazením dlhov som prišiel o všetko – o firmu, politickú stranu, rodinu, rodinný dom a stal sa zo mňa bezdomovec, pričom sám Róbert Fico vydal niekoľko vyhlásení, že Slovensko nie je právny štát a sám pre to, keď bol pri moci ako predseda vlády nič neurobil.

  2.

  Sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týka prvotného podania z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vyňatím NR SR zo zodpovednosti za škodu, kde sú podrobne popísané skutočnosti a priebeh dopadu tohto jeho zlého úmyslu. Sťažnosť bola odmietnutá z údajného dôvodu, že bola zle napísaná. Právnou vetou Ústavný súd toto Vaše podanie nemôže prijať ako sťažnosť, nakoľko nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mala obsahovať sťažnosť. Posunul som to do Štrasburgu, odpoveď som nedostal.

  3.

  Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi so žiadosťou o vypočutie pred poslancami, návrhom pre poslancov na vypísanie referenda a návrhom na odvolanie premiéra SR. Je to formou blogu a k tomu chcem uviesť, že osobne som sa stretol a rozprával s Andrejom Dankom, ktorý s poľutovaním označil môj príbeh za negatívny jav, ktorý prináša so sebou budovanie demokracie. Takisto sľúbil nápravu, ale potom sa odmlčal.

  4.

  Ďalšie prílohy sa týkajú môjho práva v zmysle Ústavy SR ako občan, ktorý sa podľa ústavy môže postaviť na odpor. Je to List určený prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi, kde takisto podrobne popisujem skutočnosti týkajúce sa aj vtedy jeho protikandidáta Róberta Fica.

  5.

  Ako poslednú prílohu so dovoľujem predložiť môj blog s názvom Eduard Hakl: Tu sú konkrétne mená ľudí, ktorí sa stali obeťami SIS, linka na zoznam ľudí, ktorí sa ešte len stanú obeťami SIS…pozrite si, či nie ste medzi nimi. V tomto blogu informujem čitateľov o knihe, ktorú napísal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS a s ktorým som sa osobne stretol minimálne 5 krát a zoči-voči mi povedal aj iné závažné skutočnosti voči Róbertovi Ficovi, ktorý nesie plnú zodpovednosť za činnosť SIS a ktorá podľa Eduarda Hakla vraždí deti, vraždí starých občanov a vraždí preto, aby iní získali majetkový prospech.

  Z osobného rozhovoru vyplynulo, že aj ja, Ján Molnár s rodinou sme sa dostali do zoznamu nepohodlných ľudí a sme tzv. v poradí na vykonanie ublíženia na zdraví príslušníkmi SIS. Viac to rozpisujem v tomto blogu. Tu chcem dodať, že ja osobne nemám informácie, že by SIS vraždila a likvidovala ľudí, ale mám podozrenie, nakoľko okolo mňa sa dejú čudné veci, mám 17 súdnych sporov, medzi inými s GP, MV SR, MS SR a ďalšími subjektami z podozrenia, že organizovaná skupina, predpokladám členovia SIS ovplyvňuje všetky moje konania na polícii, prokuratúre a súdnictve, aby som sa nemohol dovolať spravodlivosti. Podľa Eduarda Hakla som v ohrození života a preto vyvíjam túto aktivitu, aby tieto skutočnosti boli zaprotokolované, aj keď si myslím, že k vyšetrovaniu nedôjde, nakoľko pán Fico a pán Kaliňák podľa informácií z tlače sociálneho web priestoru facebook dokážu všetko tzv. zamiesť pod stôl.

  6.

  Ako poslednú prílohu uvádzam vyhlásenia predsedu SMERu pána Fica:“ Správa SIS potvrdila naše podozrenia.“ Jedná sa o krátky výpis z internetu nedoriešených káuz, ako dotácia Devín banky, tender na mobilného operátora, návrat akcií Nafta Gbely, kauza Slovenské elektrárne, tender na ľahké motorové vlaky, kurzová strata pri predaji SPP, odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, v ktorej sám pán Fico konštatoval, že tieto kauzy treba došetriť, nakoľko vo viacerých podnikoch sú spojení vodcovia zločineckých skupín so štátnym aparátom. Ale čas ukázal, že ani jedna z týchto káuz nebola došetrená a sám Róbert Fico nevyvinul žiadnu iniciatívu z postu svojej moci, ako aj právomoci verejného činiteľa, aby sa tieto kauzy doriešili.

  Tieto prílohy uvádzam len na dokreslenie podozrení o nezákonnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, nakoľko nie som osobným ani svedkom ani zainteresovaným v týchto kauzách, len to doplňujem ako občan, ktorý má právo a dokonca povinnosť oznámiť OČTK podozrenia ztrestnej činnosti, aj keď sa jedná o osoby vysokopostavené, ako je povedzme predseda vlády Róbert Fico.

  Moje toto trestné doplnenie uvádzam ako podozrenie, teda vyhýbam sa zodpovednosti za ohováranie, lebo skutočnosti nasvedčujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tom mojom konkrétnom prípade, a to vyňatia NR SR o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, pričom sa opieram o výrok Ústavného súdu a jeho právnu vetu, že každý politik nesie zodpovednosť za to, keď robí úkony so zlým úmyslom, ktoré by v budúcnosti viedli k mareniu vyšetrovania alebo poškodzovania občanov. A v tomto mojom konkrétnom prípade Róbert Fico podľa mojich vedomostí, ktoré som vytiahol z internetu a preštudoval som dôvodové správy nesie Róbert Fico ako jediný ústavný činiteľ priamu zodpovednosť, i keď novelu zákona schválili poslanci, títo boli uvedení do omylu tak, ako som spomínal v otázkach novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách v kontexte na odborné vyjadrenia právnikov (ako som uviedol JUDr. Lálika a JUDr. Stevčeka).

  To je všetko, čo by som k veci chcel uviesť. Vypovedal som pravdu, vedome som nič nezamlčal.

  Zápisnica po prečítaní a schválení na znak súhlasu podpísaná a výsluch ukončený dňa 30.01.2018 v čase o 10:00 hod.

  Vyšetrovateľ PZ:      Prítomný pri podpise:          Vypočúvaná osoba:

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Šampionát šprintov štartuje v apríli

  0

  15-ty ročník slovenského šprintérskeho šampionátu v sezóne 2019 prinesie päť kôl. Súperi si zmerajú sily v troch základných kategóriách Autá Profi, Autá Street a Motocykle, ktoré sa následne delia na triedy podľa objemu, pohonu či preplňovania. Šampionát šprintov odštartuje spojeným majstrákom na pôde našich južných susedov 7. apríla na letisku…

  Pozor, jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu s príplatkom

  2

  Slovo robí chlapa – platí aj o policajtoch.  S prichádzajúcim údajným kolapsom dopravy v bratislavskom Ružinove v súvislosti s prebudovaním kruhovej križovatky Prievoz sa strhla veľká informačná kampaň. Mesto sa snažilo hasiť vznikajúci dopravný požiar ponúkanými dopravnými riešeniami a motoristi sa začali rozhodovať, či auto, motorku alebo bicykel. Pár dní pred uzávierkou polícia…

  Šoférovanie bez dokladov? Vo svete už realita

  16

  Šoférovanie bez dokladov? Pred rokmi absolútny nonsens. Dnes, v elektronickej dobe, sa to pomaly stáva realitou. Niektoré európske krajiny nad tým uvažujú, a dokonca majú pripravené aj právne normy. A nemusíme pritom chodiť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde majú pred nami poriadny náskok. 

  Roland Gumpert Nathalie je superšport na metanol

  2

  Nemecká značka predstavila model, ktorý by mohol byť budúcnosťou elektrického pohonu. Roland Gumpert Nathalie je elektrický superšport na metanol. Predstavitelia značky tvrdia, že vďaka metanolu bude mať auto v eco-režime dojazd až 1200 km. Zatiaľ to znie poriadne bláznivo, no poďme pekne po rade.

  Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R

  9

  Dnes tu máme ďalšie video z drag race, alebo po slovensky šprintu áut, ktoré sú si vcelku rovnakými súpermi. Šprint S3 a M140i a Focus RS a A35 AMG a Golf R je zaujímavým počinom, v ktorom si zmerajú sily skutočne rovnocenné autá, teda až na poháňanú nápravu. Ale nebudem predbiehať, treba si pozrieť video.

  FCA diesel v autách ešte asi ponúknu. Menia plány

  0

  Zastavenie produkcie naftových motorov v dohľadnej dobe? Automobilky sa pred časom nechali počuť, že práve to je ich stratégia, dalo by sa povedať, že rovno prioritná úloha. Jednou z nich boli aj FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Tí chceli úplne zastaviť výrobu naftových motorov v osobných autách do r. 2022. No…

  KAMzaKRÁSOU

  Výber správnych plienok pre bábätko je dôležitý! Aké by mali mať vlastnosti?

  0

  Starostlivosť o malé bábätko býva neraz skutočne náročná. Určite sa však zhodneme na tom, že každá mamička chce pre svoje dieťa v každej situácii jednoducho to najlepšie. A to platí aj pri výbere plienok. Je predsa dôležité, aby drobcovi perfektne sedeli, prinášali mu pocit pohodlia a boli tiež šetrné k…

  Premeny bábik do realistickej podoby: Zručnosť ukrajinskej umelkyne ti vyrazí dych!

  2

  Bábika je typickou hračkou dievčat po celom svete už od útleho detstva. História výroby bábik pritom siaha skutočne ďaleko do minulosti. Už pre 4000 rokmi si tieto hračky vyrábali z hliny starí Gréci aj Egypťania. Bábiky majú bohatú históriu, počas ktorej sa menil ich vzhľad aj materiál, z ktorého boli…

  Ako rýchlo znížiť horúčku? Skús overené triky lepšie ako tabletky!

  2

  Horúčka je akousi reakciou organizmu na infekciu alebo zápal, ktorý sa nachádza v organizme. Avšak, je veľmi dôležité odhadnúť vážnosť situácie, a teda aj vážnosť horúčky. V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať skôr odbornú pomoc a neskúšať žiadne domáce triky. Ak predsalen ste za domácu liečbu, tak máme pre vás overené triky našich starých…

  Je posadnutosť zdravým jedlom nebezpečná? Daj si na ňu veľký pozor

  1

  Najznámejšími poruchami stravovania sa sú bezpochýb anorexia a bulímia, pri ktorých pacienti buď nejedia vôbec, alebo skonzumovanú stravu vyvrátia v snahe nepribrať z nej ani deko. Nie sú však jedinými poruchami príjmu potravy, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka, ak sa podcenia. Ortorexia je porucha, ktorá by sa inak dala opísať…

  Ako presádzať orchidey? Osvoj si niekoľko pestovateľských tipov

  5

  Tešili ste sa z krásnych orchideí, ale uhynuli? Netrápte sa. Poradíme, ako sa o ne správne starať. Medzi prvými si zodpovieme otázku - Ako presádzať orchidey?

  Zachovaj chladnú hlavu: Povieme ti, čo nerobiť po diagnostikovaní rakoviny!

  2

  Podceňovať význam a dôležitosť zdravého stravovania môže byť pri liečbe rakoviny veľmi veľkou chybou. Dbať o správnu životosprávu by sme mali v každom prípade, no ak sme chorí, mali by sme si dať na tom skutočne záležať. Práve zmena v stravovaní môže predstavovať pri liečbe rakoviny nemalú pomoc. Z jedálnička…

  TopDesať

  Fotografie, ktoré priam neuveriteľne uchopili čas

  0

  Čas plynie naozaj rýchlo. Vyzerá to, že stredná škola bola práve včera, a potom si zrazu uvedomíš, že už nie si ani na vysokej škole. Zrazu prešlo 10, 20 alebo dokonca 30 rokov od tvojej stužkovej - tak dlho, že sa potrebuješ pozrieť na fotografie, aby si si na to spomenul.…

  Maďarský Černobyľ? Szentkirályszabadja je ďalšie tajomné mesto duchov

  0

  Dvaja Česi cestujú autom po rôznych krajinách a navštevujú neobyčajné miesta. Zábery zo svojich ciest uverejňujú na videách na svojom YouTube kanáli s názvom WeAreCarFans. V ich najnovšom videu sa pozreli do maďarského mesta Szentkirályszabadja, ktoré nápadne pripomína neslávne známe ukrajinské mesto duchov. Dvaja českí cestovatelia zverejnili video o návšteve opusteného…

  Čo je (ne)bezpečná vzdialenosť? Prečo sa ňou zaoberať?

  0

  Koncom desaťročia bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti v SR 4. najčastejšou príčnou dopravných nehôd. Aká je teda bezpečná vzdialenosť a ako ju "odmerať"? V porovnaní so západnými susedmi, kde je výchova a vzdelávanie vodičov na diametrálne inej úrovni je to ohromne veľa. Prečo sa tento problém dostal tak vysoko? Lebo do prijatia novely zákona…

  Národný park Göreme: Magická perla Turecka zapísaná v zozname UNESCO

  0

  Turecko je v očiach Slovákov predovšetkým obľúbenou letnou destináciou. More je teplé, počasie stále slnečné a služby sú vo väčšine hotelov na vysokej úrovni. Turecko je však oveľa viac, ako len dovolenková destinácia. So svojou rozlohou 783 356 kilometrov štvorcových má rozhodne čo ponúknuť. Medzi inými aj Národný park Göreme a skalné pamiatky v…

  Tieto fotografie ti ukážu, že svet je plný rozdielov

  0

  Náš krásny svet je plný rozdielov, či sa nám to páči, alebo nie. Množstvo vecí je už na prvý pohľad rozdielnych. Preto je užitočné pozrieť sa triezvo na veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás. Svet je plný prekvapení a patria k nemu aj takéto zvláštnosti a dokonca aj anomálie, ktoré ti…

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…