• ÚPLNE ZNENIE: Zpisnica z vypočutia vo veci doplnenia trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

  Publikované 02.02. 2018 o 22:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Keď nezasiahne politická korupcia, tak právnu vetu Ústavneho súdu, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie, by mohli OČTK   aplikovať aj v prípade podozrenia konania JUDr. Róberta Fica vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze „vyňatia NR SR“ zo zákona 514 o zodpovednosti za škodu, lebo v tom čase vedel, že sa nebudú dať súdnou cestou vyšetriť a odškodniť stovky poškodených rodín „zlým“ zákonom o dobrovóľnych dražbách z dielne NR SR.

  Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:

  Týmto dopĺňam podozrenie z trestnej činnosti, ktoré som uverejnil na webovom portáli www.hlavnespravv.sk a tento článok som osobne so sprievodným listom zaniesol na Úrad vlády pre predsedu vlády s výzvou, aby ma prijal a vypočul, č osa však nestalo. Pre úplnosť chcem uviesť, že som ho verejne vyzýval prostredníctvom facebooku aj prostredníctvom video nahrávok na www. Zoutube.sk za účelom, aby pred televíznymi kamerami viedol so mnou dialóg na jeho výrok, že Slovensko nie je právny štát v kontexte s mojim príbehom.Linky na video sú uvedené v liste, ktorý som mu adresoval. Nebolo to myslené ako trestné oznámenie..

  Z pohnútky svedomia a opierajúc sa aj o zmysel ustanovenia Článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v (tejto) Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“, podávam toto trestné oznámenie, lebo zrejme došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci súčinnosťou od 1.1.2013, z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony, v mojom konkrétnom prípade za zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol novelizovaný tiež z dôvodov, že neumožňoval dostatočnú ochranu pôvodným vlastníkom predmetu dražby, a ja osobne som utrpel škodu, nakoľko som stratil rodinný dom v hodnote vyše 17 mil. SK. Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestii“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“

   Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“

  Vo svojom blogu zo dňa 9.9.2017 som to formuloval takto:

  Žalujem Vás za to, že ste so zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „vyňal“ Národnú radu SR (ktorá prijala „zlý“ zákon, dôkaz následne ho novelizovala) aby poškodeným občanom, rodinám ste znemožnil po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie ste vedel, že zabránite poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese (čo sa ekvivalntne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)

  Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup pri prijímaní tohoto zákona, nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenej škody našej rodiny. Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci v roku 2013 prijali novelu tohto zákona, ktorú ste Vy osobne podpísal, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu, z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnú Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

  Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd SR

  7) Sťažovateľ podal odvolanie, v ktorom uviedol, že „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marekom Stevčekom, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislavall a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

  Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

  Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Stevčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“.

  V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

  Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodu, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (t.j. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

  Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

  Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. l písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

  V náväznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“.

  8} Sťažovateľ v kapitole III o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal zo svojej náplne práce povinnosť pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec   alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

  Názorný príklad náplne práce pracovníka zamestnanca NR SR v legislatívnom odboru:

  Pracovná náplň odborného poradcu legislatívneho odboru Kancelárie SNR JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx:

  Základnou úlohou odborného poradcu je samostatne posudzovať a pripravovať stanoviská a návrhy legislatívnej   a všeobecnej   právnej   povahy a plniť   úlohy spojené so   zákonnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady a jej kontrolnou činnosťou. V rámci tohoto základného pracovného zamerania skúma a posudzuje návrhy, podania, správy a iné materiály legislatívnej a všeobecnej právnej povahy a samostatne vypracuváva k nim stanoviská, pripomienky a informácie pre orgány NR, najmä Ústavnoprávny výbor SNR, Predsedníctvo SNR a funkcionárov SNR. V spolupráci   s príslušnými   útvarmi   Kancelárie NR   pripravuje procesné návrhy   SNR vypracované z iniciatívy poslancov a výborov   SNR a zabezpečuje   skupine   poslancov a výborom potrebné podkladové materiály a informácie.

  V ďalších bodoch 4-17 zúčastňuje sa na vypracúvaní návrhov zákonov, poskytuje odborné
  konzultácie legislatívneho a právneho charakteru, vypracuváva podklady pre pravodajcov
  k otázkam ústavnosti, zákonodarnej kompetencie, vypracuváva stanoviská k návrhom
  a pripomienkam ostatných výborov týkajúci sa legislatívnych návrhov a medzinárodných zmlúv, zúčastňuje sa schôdzí výborov, zúčastňuje sa na príprave návrhov uznesení, plní aj v súvislosti s prerokovaním medzinárodných zmlúv, sleduje odborno-poliickú a právnickú literatúru a tlač, poskytuje poslancom NR a útvarom kancelárie NR informácie, konzultačnú a poradenskú službu o platnom právnom stave

  Práve novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách preukázala, že v pôvodnej dôvodovej správe , ktorú predkladali poslancom chýbala časť aplikácie medzinárodného práva do práva Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy vyplýva, že tento zákon o dobrovoľných dražbách nemusí byť zosúladený s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a práve týmto boli poslanci uvedení do omylu, nakoľko nie sú povinní dôkladne získavať právne poznatky, čo patrí do povinnosti len zamestnancom SNR z legislatívneho odboru. Teda tu chcem uviesť, že vyňatie NR SR zo Zákona č. 514 pri jeho novelizácii jasne a nezmeniteľné spôsobil škodu tisíce občanom, nakoľko ako som vyššie uviedol z právneho názoru Doc. JUDr. Mareka Stevčeka a ďalších nie je možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričítateľnú štátu. Toto je podstata môjho názoru, pri ktorom som aplikoval výrok Ústavného súdu a právnu vetu pri psudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“., lebo je všeobecne známe, že v zmysle judikatúry sa môžu aplikovať podobné rozhodnutia aj do iných právne relevantných skutočností.

  Návrh na vypočutie aktivistov: Štefan Harabin, ktorý podal tiež trestné oznámenie na Róberta Fica (podotýkam, že tieto informácie mám z internetu), Rudolf Vasky, ktorý natáča video s rôznymi politikmi, Martin Bavolár, bývalý siskár, ktorý je redaktorom Slobodného vysielača a jeho hosťami boli rôzni aktivisti, ktorí tam podávali svedectvá o zneužívaní právomoci verejného činiteľa Róberta Fica. Tu obzvlášť poukazujem, aby si OCTK prelistovala webovú stránku www. Hlavnespravy.sk, kde Martin Bavolár veľmi odvážnym spôsobom možno na hrane Trestného zákona za trestný čin ohovárania spája Róberta Fica s podsvetím najmä pre kauzu Baštrnák zneužitie eurofondov, kde dokonca prišiel z Európskej únie demqarš a Róbert Fico náhlae zmenil stanovisko, Pavel Pavlík, známy aktivista, ktorý taktiež na internete uvádza viacdero príbehov s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa Róbertom Ficom, Milan Laurinec z občianskeho tribunálu, ktorý vysiela každý týždeň politické relácie, v kterých som bol aj ja hosťom a momentálne jeden člen drží hladovku a je v ohrození života tiež v súvislosti s konaním Róberta Fica, ďalej pán Ďurfina (blogy na www.hlavnespravy.sk), ktorý podrobne uvádza, v čom sa Róbert Fico dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa v otázkach podvodov s eurofondami a spomínaného demaršu z EU, čo zatiaľ podľa môjho vedomia nikto neoznámil OČTK. Ďalej je z tlače zejmé, že pán Sulík zo strany SaS podal trestné oznámenie na Róberta Fica za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tiež som objavil, že viacerí poslanci z SaS podali rôzne trestné oznámenia a z tohoto dôvodu si myslím, že by sa to malo sústrediť jednej osobe OČTK, nakoľko sa jedná o podozrenie, že Róbert Fico jako predseda vlády vo veľkom zneužíva svoje právomoci na obohacovanie istých skupín, ktoré ho podporujú vo volebnej kampani.

  Vo svojom blogu som uviedol:

  Žalujem Vás pán premiér za to, že si ako predseda vlády neplníte svoje povinnosti tak ako Vám to ukladá zákon (opísaných v žalobe Martina Bavolára, bývalého príslušníka SIS) a porušujete týmto základné moje ústavné práva, právo na život bez ohrozenia, právo na dôstojný život, právo na rodinu. Žalujem Vás za to, že podporujete organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností (opísaných v knihe Eduarda Hakla, bývalého príslušníka SIS) a som nútený podať podnet na Generálnu prokuratúru (i napriek tomu, že Váš spolužiak je generálny prokurátor) z podozrenia, že ste neoznámil orgánom činným v trestnom konaní viacero podozrení, že SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, ženy a mužov a taktiež starých ľudí, Žalujem Vás preto, že už vyše 20 rokov ignorujete moje sťažnosti smerujúce na zastavenie prenasledovania mojej osoby za to, že som v roku 1991 (4 dni pred založením HZDS) založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu a za toto moje ústavné právo som bol brutálne prenasledovaný tajnými službami, ktoré sú podriadené priamo Vám a za ich činnosť nesiete plnú zodpovednost (Poslal som Vám niekoľko osobných aj úradných sťažností).

  K zápisnici prikladám:

  1.

  List adresovaný Úradu vlády SR, osobne docentovi JUDr. Róbertovi Fico vi zo 04.07.2016, v ktorom podrobne opisujem moju genézu prenasledovania pravdepodobne zložkami SIS a žiadal som o nápravu. Ja som prišiel o rodinný dom podľa mňa nezákonným spôsobom, resp. zlým zákonom, ktoré prijala SNR, pretože všetky súdne spory prehrávam a aj OČTK odmieta obviniť podozrivých zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko zlý zákon dovoľoval prechod vlastníckych práv bez prítomnosti a vedomosti pôvodného vlastníka, čo bol môj konkrétny prípad a preto som žiadal vládu o odškodnenie, keďže inej cesty niet.

  Na otázku vyšetrovateľa, kedy som prišiel o rodinný dom odpovedám, že   13.02.2005, dom previedla Dražobná spoločnosť Gunduličova 3. Účasť Róberta Fica vtom, že nezabezpečil kontrolnú činnosť v zmysle svojich povinností ako mu ukladá zákon a na základe mojich sťažností. V uvedenom liste uvádzam súpis korešpondencie s Róbertom Ficom, napr. na strane 9, keď založil Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 a ďalších podnetov počas jeho pôsobnosti nielen ako predseda vlády, ale aj ako opozičný poslanec. Dokonca sme sa stretli osobne na Hrade Devín pri oslavách vzniku Veľkej Moravy a osobne na základe môjho protestu s transparentom v rukách vypočul moje sťažnosti. Prisľúbil osobne pomoc, ale nakoniec k žiadnej pomoci neprišlo. Pán   Fico na verejnom   vystúpení povedal:“   Bez   práva a spravodlivosti   štát   nemá zmysel. Oneskorená spravodlivosť nieje spravodlivosť.“ Motívom mojich všetkých sťažností ako aj tohto trestného oznámenia je bezmocnosť poškodenej osoby, za ktorú sa ja cítim práve preto, že doposiaľ mi nebola vyplatená škoda v zmysle dvoch rozsudkov, a to v občianskoprávnom konaní ako aj v trestnom konaní, kde bol páchateľ uznaný za vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia vo výške 2.000.000,- eur a na strane druhej reťazením dlhov som prišiel o všetko – o firmu, politickú stranu, rodinu, rodinný dom a stal sa zo mňa bezdomovec, pričom sám Róbert Fico vydal niekoľko vyhlásení, že Slovensko nie je právny štát a sám pre to, keď bol pri moci ako predseda vlády nič neurobil.

  2.

  Sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týka prvotného podania z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vyňatím NR SR zo zodpovednosti za škodu, kde sú podrobne popísané skutočnosti a priebeh dopadu tohto jeho zlého úmyslu. Sťažnosť bola odmietnutá z údajného dôvodu, že bola zle napísaná. Právnou vetou Ústavný súd toto Vaše podanie nemôže prijať ako sťažnosť, nakoľko nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mala obsahovať sťažnosť. Posunul som to do Štrasburgu, odpoveď som nedostal.

  3.

  Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi so žiadosťou o vypočutie pred poslancami, návrhom pre poslancov na vypísanie referenda a návrhom na odvolanie premiéra SR. Je to formou blogu a k tomu chcem uviesť, že osobne som sa stretol a rozprával s Andrejom Dankom, ktorý s poľutovaním označil môj príbeh za negatívny jav, ktorý prináša so sebou budovanie demokracie. Takisto sľúbil nápravu, ale potom sa odmlčal.

  4.

  Ďalšie prílohy sa týkajú môjho práva v zmysle Ústavy SR ako občan, ktorý sa podľa ústavy môže postaviť na odpor. Je to List určený prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi, kde takisto podrobne popisujem skutočnosti týkajúce sa aj vtedy jeho protikandidáta Róberta Fica.

  5.

  Ako poslednú prílohu so dovoľujem predložiť môj blog s názvom Eduard Hakl: Tu sú konkrétne mená ľudí, ktorí sa stali obeťami SIS, linka na zoznam ľudí, ktorí sa ešte len stanú obeťami SIS…pozrite si, či nie ste medzi nimi. V tomto blogu informujem čitateľov o knihe, ktorú napísal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS a s ktorým som sa osobne stretol minimálne 5 krát a zoči-voči mi povedal aj iné závažné skutočnosti voči Róbertovi Ficovi, ktorý nesie plnú zodpovednosť za činnosť SIS a ktorá podľa Eduarda Hakla vraždí deti, vraždí starých občanov a vraždí preto, aby iní získali majetkový prospech.

  Z osobného rozhovoru vyplynulo, že aj ja, Ján Molnár s rodinou sme sa dostali do zoznamu nepohodlných ľudí a sme tzv. v poradí na vykonanie ublíženia na zdraví príslušníkmi SIS. Viac to rozpisujem v tomto blogu. Tu chcem dodať, že ja osobne nemám informácie, že by SIS vraždila a likvidovala ľudí, ale mám podozrenie, nakoľko okolo mňa sa dejú čudné veci, mám 17 súdnych sporov, medzi inými s GP, MV SR, MS SR a ďalšími subjektami z podozrenia, že organizovaná skupina, predpokladám členovia SIS ovplyvňuje všetky moje konania na polícii, prokuratúre a súdnictve, aby som sa nemohol dovolať spravodlivosti. Podľa Eduarda Hakla som v ohrození života a preto vyvíjam túto aktivitu, aby tieto skutočnosti boli zaprotokolované, aj keď si myslím, že k vyšetrovaniu nedôjde, nakoľko pán Fico a pán Kaliňák podľa informácií z tlače sociálneho web priestoru facebook dokážu všetko tzv. zamiesť pod stôl.

  6.

  Ako poslednú prílohu uvádzam vyhlásenia predsedu SMERu pána Fica:“ Správa SIS potvrdila naše podozrenia.“ Jedná sa o krátky výpis z internetu nedoriešených káuz, ako dotácia Devín banky, tender na mobilného operátora, návrat akcií Nafta Gbely, kauza Slovenské elektrárne, tender na ľahké motorové vlaky, kurzová strata pri predaji SPP, odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, v ktorej sám pán Fico konštatoval, že tieto kauzy treba došetriť, nakoľko vo viacerých podnikoch sú spojení vodcovia zločineckých skupín so štátnym aparátom. Ale čas ukázal, že ani jedna z týchto káuz nebola došetrená a sám Róbert Fico nevyvinul žiadnu iniciatívu z postu svojej moci, ako aj právomoci verejného činiteľa, aby sa tieto kauzy doriešili.

  Tieto prílohy uvádzam len na dokreslenie podozrení o nezákonnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, nakoľko nie som osobným ani svedkom ani zainteresovaným v týchto kauzách, len to doplňujem ako občan, ktorý má právo a dokonca povinnosť oznámiť OČTK podozrenia ztrestnej činnosti, aj keď sa jedná o osoby vysokopostavené, ako je povedzme predseda vlády Róbert Fico.

  Moje toto trestné doplnenie uvádzam ako podozrenie, teda vyhýbam sa zodpovednosti za ohováranie, lebo skutočnosti nasvedčujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tom mojom konkrétnom prípade, a to vyňatia NR SR o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, pričom sa opieram o výrok Ústavného súdu a jeho právnu vetu, že každý politik nesie zodpovednosť za to, keď robí úkony so zlým úmyslom, ktoré by v budúcnosti viedli k mareniu vyšetrovania alebo poškodzovania občanov. A v tomto mojom konkrétnom prípade Róbert Fico podľa mojich vedomostí, ktoré som vytiahol z internetu a preštudoval som dôvodové správy nesie Róbert Fico ako jediný ústavný činiteľ priamu zodpovednosť, i keď novelu zákona schválili poslanci, títo boli uvedení do omylu tak, ako som spomínal v otázkach novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách v kontexte na odborné vyjadrenia právnikov (ako som uviedol JUDr. Lálika a JUDr. Stevčeka).

  To je všetko, čo by som k veci chcel uviesť. Vypovedal som pravdu, vedome som nič nezamlčal.

  Zápisnica po prečítaní a schválení na znak súhlasu podpísaná a výsluch ukončený dňa 30.01.2018 v čase o 10:00 hod.

  Vyšetrovateľ PZ:      Prítomný pri podpise:          Vypočúvaná osoba:

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Eurostat: Slováci v porovnaní s ostatnými členskými štátmi najčastejšie dovolenkujú v horách

  Bratislava/Brusel 12. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Radoslav Maťaš)   Mnoho ľudí už neberie ako dovolenku len pobyt pre mori, alebo inej vodnej ploche. Najmä v krajinách ako Slovensko, Rumunsko, Fancúzsko či taliansku ľudia čoraz častejšie dovolenkujú vo vysokohorskom prostredí, uviedol európsky štatistický úrad na svojej webovej stránke. Hory boli jednou z hlavných…

  Bola Júlia Skripaľová unesená Britmi?

  Moskva 12. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Dylan Martinez )   Viktória Skripaľová hovorí o únose svojej sesternice Júlie Skripaľovej britskými špeciálnymi službami, keďže sa jej nemôže dovolať. Predpokladá, že britské špeciálne služby Júliu zadržiavajú V rozhovore pre „Izvestia“ Viktória Skripaľová vyhlásila, že jej sesternicu uniesli agenti Londýna, a preto sa nemôže vrátiť do Ruska. „Prečo…

  Kyjev navrhol Európe „kreatívne“ sankcie proti Rusku

  Kyjev 12. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Minister zahraničia Ukrajiny Pavel Klimkin navrhol po incidente v Kerčskom prielive členským štátom EÚ niekoľko typov sankcií voči Rusku. Povedal, že „vedome“ nebude odhaľovať všetky varianty „Počnúc personálnymi sankciami pre tých, ktorí sa zúčastnili agresie proti Ukrajine, ale tiež na obmedzenie možností ruských azovských…

  Branislav Fábry: Rok 2018 a militaristické šialenstvo vo svete

  Bratislava 12. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Krzysztof Zatycki)   V roku 2018 sme si pripomenuli sto rokov od skončenia Prvej svetovej vojny, ktorá bola prakatastrofou 20. storočia a jej následky cítiť stále. Žiaľ, súčasný vývoj vo svete naznačuje, že za sto rokov sme sa príliš nepoučili a ideme opakovať chyby, ktoré už raz viedli k svetovej…

  Žlté vesty: V sobotu mala polícia v Paríži na demonštrantov pripravenú tajnú zbraň

  Paríž 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Podľa informácií týždenníka Marianne niektoré oddiely obrnenej techniky Gendarmerie, nasadené 8. decembra v uliciach Paríža, boli vybavené znehybňujúcou chemickou látkou. Tento radikálny arzenál mal byť nasadený v najnevyhnutnejšom prípade Takže mocní sa naozaj strachujú. Podľa istých zdrojov rozprášenie tejto tekutiny na dav žltých…

  Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Zatiaľ to nie je potvrdené, ale zdá sa, že ide o teroristický čin

  Štrasburg 11. decembra 2018 (HSP/Foto:screenshot video)   Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Informácie sa zatiaľ rozchádzajú, niektoré hovoria iba o zranených, iné aj o 1 mŕtvom. Centrum mesta evakuovali Strieľal jeden muž, je na úteku. Podľa anglických novín Daily Mirror po streľbe vypukla…

  Alena, ktorú väznia pre objednanie vraždy Kuciaka, žiada o slobodu

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Údajná bezprostredná objednávateľka vraždy novinára Kuciaka požiadala sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici o prepustenie z väzby Zsuzsová však požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Sudca si tak vypočul obhajcu a prokurátora a svoje rozhodnutie má oznámiť stranám písomne. Alena…

  Kedy sa to skončí? V OSN sa bude schvaľovať ďalší kontroverzný pakt – Globálny pakt o utečencoch. Proti sa postavilo len USA a Maďarsko

  Marrakéš 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Javier Fergo)   Po pondelkovom schválení Globálneho paktu o migrácii, ktorý bol zástupcami 164 krajín sveta na konferencii v Marrákeši aklamáciou oficiálne schválený a ku ktorému sa kvôli obavám o svoju suverenitu nepripojilo viacero krajín sveta, medzi nimi vďaka aktívnym občanom aj Slovensko, je tu ďalšia…

  SaS: Lajčák stratil rešpekt, faktickým ministrom zahraničia je panáčik ruskej propagandy Danko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičnej strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa nepáči, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa vrátil do vlády, ktorá údajne útočí na médiá a mimovládne organizácie a podkopáva trhové princípy slovenskej ekonomiky či odkláňa sa od demokratických noriem správy vecí verejných…

  ĽSNS: Vyzývame Pellegriniho, aby nepodporoval protiruské besnenie

  Bratislava 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by nemal podporovať protiruské besnenie a na najbližšom zasadnutí Európskej rady by sa mal jasne vyjadriť, že Slovensko nesúhlasí s ďalším predlžovaním protiruských sankcií. Premiéra k tomu vyzývajú predstavitelia ĽSNS "Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že vláda sa…

  Merkelová odmietla opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite

  Berlín 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok po rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou povedala, že nevidí možnosť na opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP Merkelová poslancom svojho bloku konzervatívnych strán CDU/CSU povedala, že nevidí možnosť na zmenu…

  "Nediplomatické a nevhodné": Kremeľ sa ohradil voči kritike USA za vyslanie bombardérov do Venezuely

  Moskva 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Kremeľ sa v utorok ohradil voči vyjadreniam Spojených štátov, ktoré Moskvu kritizovali za to, že do Venezuely vyslala svoje dva strategické bombardéry Dva ruské diaľkové strategické bombardéry Tu-160 pristáli v pondelok vo Venezuele s cieľom zúčastniť sa miestnych leteckých cvičeniach. Okrem bombardérov pristáli…

  Na Krym sa už presunula 7. gardová výsadkovo-útočná divízia

  Krym 11. decembra 2018 (HSP/In24.org/Foto:Screenshot:YouTube)   Situácia na Ukrajine sa po provokáciách v Kerčskom prielive radikalizuje a hrozí, že sa znova rozhorí vojna na východe Ukrajiny. Informácie prináša portál In24.org Rozviedka Donecka a Luhanska tvrdí, že pravdepodobne 14. 12. 2018 zaútočia Ukrajinci na pozície doneckých jednotiek a budú sa snažiť…

  Donald Tusk: EÚ chce Mayovej pomôcť so schválením dohody o brexite

  Brusel 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou zdôraznil, že členské štáty Európskej únie jej chcú pomôcť nájsť konečné riešenie v otázke dohody o brexite, uviedla agentúra DPA "Je jasné, že Európska 27 chce pomôcť," vyjadril…

  Kto vlastne je odtrhnutý od reality? Podľa progresívca Šimečku sú to Briti kvôli brexitu, lebo "Európska únia pravdepodobne vznikla skôr ako Spojené kráľovstvo"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Je zaujímavé sledovať myšlienkové pochody členov Progresívneho Slovenska aj v súvislosti so zahraničnou politikou. Ich "expert" Michal Šimečka píše o "fanatických Brexiteroch," a vyzýva na ďalšie referendum, ktorého cieľom má byť zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. Šimečka akosi opomína základný fakt, že Briti sú…

  Nová brazílska vláda odstúpi od migračného paktu OSN

  Sao Paulo 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Nastupujúci brazílsky minister zahraničných vecí Ernesto Araújo uviedol, že táto najväčšia latinskoamerická krajina odstúpi od migračného paktu OSN, ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečnú, riadenú a humánnu migráciu. Informovala o tom v utorok agentúra AP Araújo na svojom konte na Twitteri napísal, že…

  1500 eur mesačne navyše pre každého poslanca žne prvé ovocie: Hnutie žltých viest prichádza aj na Slovensko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Hnutie Žlté vesty Slovensko Facebook)   Hnutie žltých viest sa z Francúzska rozširuje po celej Európe. "Dorazilo"už do Holandska, Belgicka, Nemecka, Švédska a do Čiernej Hory. Náznaky však vidieť už aj na Slovensku. Na sociálnych sieťach to medzi ľuďmi vrie a vznikla aj stránka Hnutie Žlté vesty…

  Nicholson by svojho času dal za nahrávku Gorily aj obličku. Dnes tvrdí: "Nahrávka nič nezmení"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Kanadsko-slovenský novinár denníka SME Tom Nicholson sa vo svojom tohtotýždňovom článku zamýšľa, čo môže priniesť nájdenie nahrávky z kauzy Gorila. Dodal, že v čase keď s kauzou vyšiel na svetlo sveta, dal by za autentickú nahrávku "aj obličku," aby dokázal, že nie je…

  TopSpeed

  Šok! Japan Car of the Year 2018 nevyhralo domáce auto

  1

  Každoročné celosvetové, ale aj regionálne súťaže o najlepšie auto za daný rok majú svoj význam. Okrem iného to je aj jedna z foriem najlepšieho marketingu pre značku. Určiť pritom čo najobjektívnejšie najlepšie auto spomedzi rôznych kategórií je ťažké. Dnes sa pozrieme na súťaž JCOTY - Japan Car of the Year  2018.…

  Ako si zelenáč Rišo GONDA poradil s nástrahami Rally Slušovice?

  2

  Pre zakončenie sezóny si Rišo GONDA vybral historicky prvú účasť na rally. Asi už tradične mu to šlo náramne. Veľa vecí pre neho bolo úplne nových, ale rýchlo sa dokázal adaptovať. Ukázal, že nie je žiadny rozmaznaný okruhový jazdec a nebojí sa ísť rýchlo ani na blate a zďaleka nie len čistou…

  Nové BMW X5 Euro NCAP dáva s malými nedostatkami

  0

  Najnovšia, už štvrtá generácia X5-ky má za sebou aj test bezpečnosti od komisárov z Euro NCAP. I keď v konečnom dôsledku získal automobil plný počet 5 hviezdičiek, až tak extrémne dobrý výsledok to nebol. Obzvlášť ochrana dospelých pri čelnom náraze v BMW X5 Euro NCAP vykazovala na figurínach vyššie hodnoty, ako by sme…

  Bugatti Veyron má interiér drahší ako vaše auto

  4

  Bugatti Veyron, hypercar s 1000 k pútal pozornosť už od predstavenia, dnes jeho úlohu prebral Chiron a Divo. Veyron však stále zostáva unikátom a aj ceny to potvrdzujú. Podľa spoločnosti Hagerty si môžete za kúsok v excelentnom stave vypýtať hoci aj 1,4 milióna eur, dokonca za hypercar, ktorý ste využívali naplno a má už čo to…

  Vyhraj hodinky Suzuki Swift Sport v hodnote 65 €

  5

  S príchodom rýchleho Swišťa na slovenský trh máme súťaž o štýlové hodinky Suzuki Swift Sport. Tretia generácia rýchleho Swiftu prináša viac zmien ako kedy predtým. Okrem dizajnu sa nájdu pomerne zásadné zmeny pod kapotou. Ak dokážeš identifikovať správne 5 najväčších zmien voči predošlej generácii, súťaž Vyhraj hodinky je tu práve pre teba. Nič viac,…

  Ktorá cena paliva platí? Na toteme alebo na stojane?

  12

  Kedysi dávno som na webe čítal článok, kde rozoberali mýty a fakty o palive. Bola tam spomenutá cena paliva na výdajnom stojane vs. cena paliva na toteme. Konkrétne tam bolo uvedené, že platná cena za palivo je tá, ktorá je  zobrazená na displeji stojanu, na ktorom je zavesená tankovacia pištoľ. Povedal…

  KAMzaKRÁSOU

  Jastrabina lekárska: Pri ktorých zdravotných ťažkostiach ti pomôže?

  0

  Jastrabina je cennými látkami priamo nabitá. Obsahuje vlákninu i mnohé minerálne látky. Okrem toho je zdrojom flavonoidov, trieslovín, horčín aj kyselín. Významná je však hlavne látka zvaná galegín, ktorá je akýmsi prírodným inzulínom. Vďaka obsahu tejto látky má jastrabina priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi. Túto bylinku by preto mali vyskúšať…

  Daj na rady fotografov: Vieš, ako urobiť dokonalú vianočnú fotku?

  0

  Vianočné sviatky sú najmä o rodine, o najbližších a o priateľoch. Niekedy sa však nestihneme ani nazdať a sú za nami tak rýchlo ako víchor. Zrazu sa zobudíme do Nového roka a pristihneme sa, ako skladáme ozdoby z vianočného stromčeka a vyhadzujeme jedličku ku kontajneru. Čo tak si na tohtoročné…

  Ples v opere 2019 pripomenie dôležitosť šťastia: A čo je to šťastie?

  2

  Nosným motívom nadchádzajúceho ročníka Plesu v opere sa stane rapsódia šťastia. Unikátnym programom, ktorý bude naplnený radosťou i optimizmom a vystúpia v ňom známi slovenskí, českí ale aj zahraniční umelci, bude sprevádzať herečka Lucia Hurajová. Dobročinný Ples v opere 2019 pokračuje v minuloročnom úsilí a hostia opätovne podporia inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

  Poradíme, ako si správne vybrať krém podľa typu pleti: Vieš to?

  3

  Množstvo rôznych výrobcov, rôzne účinky, rôzna konzistencia, no k tomu všetkému sa pridáva aj otázka: Viete, aký máte typ pleti? Je vaša pokožka suchá, mastná, normálna alebo zmiešaná? Aj tento fakt ovplyvňuje konečný výber správneho pleťového krému. Tak ako si správne vybrať krém? Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktorý…

  Recept na odľahčený vianočný šalát: Pochutnáš si?

  5

  Čo by to boli za Vianoce bez vianočného šalátu? Ten už akosi neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl alebo ako pohostenie pre koledníkov a návštevníkov. No ak patríte k tým, ktorí si strážia svoju líniu a klasický „majonézak“ je pre vás tabu, tak skúste možno trošku odľahčenú verziu, kde sme majonézu nahradili jogurtom.…

  Kam umiestniť vianočný stromček v malom byte? Aj takto sa to dá!

  5

  V prípade malého bytu a nedostatku priestoru v ňom je každý kútik na niečo dobrý. Ak ste aj vy majiteľmi malého bytu a ešte stále premýšľate, ako do neho dostať aspoň nejaký vianočný stromček, ktorý by navodzoval tú pravú vianočnú atmosféru, tak máme pre vás inšpiráciu. Kam teda umiestniť vianočný stromček v malom byte?

  TopDesať

  Váženie bez váhy pre domácich cukrárov

  0

  Vianoce sa blížia rýchlosťou svetla a aj teba už premohla chuť upiecť vlastné medovníčky? Alebo si iba dostal chuť na bábovku či bublaninu? Rýchlo hľadáš recepty na internete... Ingrediencie by aj v chladničke boli avšak v tom príde sklamanie. Nemáš doma kuchynskú váhu. A do toho koláča musí ísť PRESNE…

  Tieto fotografie ti dokážu, že dobro ešte stále existuje

  0

  Mnoho ľudí tvrdí, že dobro zo sveta vymizlo. Nie je to však až taká pravda, pretože na svete sa nájde ešte stále veľké množstvo ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať druhým - a to bez toho, aby od toho niečo očakávali. Tieto fotografie ti to dokážu. Dnešný rýchly svet nám dáva…

  Ja som dobrý vodič, ty si dobrý vodič. Prečo zaviníme nehodu?

  0

  Po cestách sa pohybujú rôzni účastníci premávky. Chodec, cyklista, motorkár,  kolobežkár... A hlavne vodič. Sú lepší a horší vodiči. To je zrejmé. Aké sú vlastne tie správne kritériá na hodnotenie dobrého vodiča? Počet prejdených kilometrov? Počet kilometrov bez nehody? Alebo naopak, počet karambolov? Počet pokút, alebo dĺžka bez pokuty? Pocit bezpečia a…

  Fotografovanie je poriadna zábava: Takto vznikajú mnohé perfektné fotografie

  0

  Fotografovanie vie byť poriadnou zábavou! A mnohokrát si to ani neuvedomíme. Na internete totižto vidíme iba finálne fotografie. No za každou takouto fotografiou sa skrýva príbeh. Fotografovanie totiž nie je iba o stlačení tlačidla, ale taktiež aj o upravení prostredia, v ktorom sa fotograf a objekt fotografovania nachádza. Na internete…

  Dôvody, prečo tvoj pes šteká a ty by si ho nemal trestať

  0

  V posledných piatich rokoch podali Newyorčania približne 7 500 sťažností súvisiacich so psami a väčšina z nich bola založená na hluku, ktorý vydáva pes pri štekaní. Pes by mal štekať, takže mať jedného doma a očakávať, že to nebude robiť je absurdné. Ale niekedy sa stáva, že pes šteká príliš a bez zjavného dôvodu. Akonáhle…

  Ľudská krv: 10 zaujímavých faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli!

  0

  Všetci vieme, že náš krvný systém je naozaj komplikovaný, preto je dôležité starať sa o svoje srdce a poznať svoju krvnú skupinu. No to sú len základné veci, ktoré ovláda zrejme každý. Ľudská krv ale ukrýva omnoho viac tajomstiev, ako by sme si mohli myslieť. :) [adrotate group="11"] 1. Komár