ÚPLNE ZNENIE: Zpisnica z vypočutia vo veci doplnenia trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo veci podozrenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Publikované 02.02. 2018 o 22:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Keď nezasiahne politická korupcia, tak právnu vetu Ústavneho súdu, ktorý zrušil tzv. Mečiarove amnestie, by mohli OČTK   aplikovať aj v prípade podozrenia konania JUDr. Róberta Fica vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze „vyňatia NR SR“ zo zákona 514 o zodpovednosti za škodu, lebo v tom čase vedel, že sa nebudú dať súdnou cestou vyšetriť a odškodniť stovky poškodených rodín „zlým“ zákonom o dobrovóľnych dražbách z dielne NR SR.

Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:

Týmto dopĺňam podozrenie z trestnej činnosti, ktoré som uverejnil na webovom portáli www.hlavnespravv.sk a tento článok som osobne so sprievodným listom zaniesol na Úrad vlády pre predsedu vlády s výzvou, aby ma prijal a vypočul, č osa však nestalo. Pre úplnosť chcem uviesť, že som ho verejne vyzýval prostredníctvom facebooku aj prostredníctvom video nahrávok na www. Zoutube.sk za účelom, aby pred televíznymi kamerami viedol so mnou dialóg na jeho výrok, že Slovensko nie je právny štát v kontexte s mojim príbehom.Linky na video sú uvedené v liste, ktorý som mu adresoval. Nebolo to myslené ako trestné oznámenie..

Z pohnútky svedomia a opierajúc sa aj o zmysel ustanovenia Článku 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v (tejto) Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“, podávam toto trestné oznámenie, lebo zrejme došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, predsedom vlády Róbertom Ficom, tým, že sám inicioval a svojím podpisom podpísal Novelizáciu zákona č. 514 o zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci súčinnosťou od 1.1.2013, z ktorej vyňal NR SR zo zodpovednosti za nesprávny úradný postup, pričom už vtedy vedel, že týmto zabráni poškodeným občanom získať finančné zadosťučinenie za zlé zákony, v mojom konkrétnom prípade za zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý bol novelizovaný tiež z dôvodov, že neumožňoval dostatočnú ochranu pôvodným vlastníkom predmetu dražby, a ja osobne som utrpel škodu, nakoľko som stratil rodinný dom v hodnote vyše 17 mil. SK. Ústavný súd v podobnej právnej veci pri posudzovaní tzv. „Mečiarových amnestii“ vyslovil právnu vetu: „Vladimír Mečiar zásadne zneužil svoje právomoci, keď udelil amnestie týkajúce sa zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča. Už v tom čase pritom vedel, že tieň podozrenia zo skutkov padá najmä na tajnú službu a že po amnestovaní skutkov sa prípad nevyšetrí.“

 Teda ju možno aplikovať aj na tento prípad: „Róbert Fico zásadne zneužil svoje právomoci, keď inicioval a podpísal novelizáciu tohto zákona týkajúci sa odškodnenia občanov poškodených zlými zákonmi z dielne NR SR. Už v tom čase pritom vedel, že je viacero žalôb proti NR SR a že po „novelizácii“ sa poškodení občania nedomôžu odškodnenia.“

Vo svojom blogu zo dňa 9.9.2017 som to formuloval takto:

Žalujem Vás za to, že ste so zlým úmyslom zmaril tisíce občanom odškodnenie za stratu obydlia „zlým“ zákonom o dobrovoľných dražbách tým, že zo zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu ste „vyňal“ Národnú radu SR (ktorá prijala „zlý“ zákon, dôkaz následne ho novelizovala) aby poškodeným občanom, rodinám ste znemožnil po prepade do bezdomovstva týmto „zlým“ zákonom návrat späť do normálneho života prostredníctvom nároku na odškodnenie. Právna veta: Už v čase prípravy tejto novelizácie ste vedel, že zabránite poškodeným občanom získať odškodnenie za nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese (čo sa ekvivalntne dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa)

Dňa 7.7.2009 sme podali žalobu proti NR SR za nesprávny úradný postup pri prijímaní tohoto zákona, nakoľko pracovníci z právneho oddelenia nám nepriznali odškodnenie na základe našej žiadosti v zmysle zákona 514 o prerokovanie výšky spôsobenej škody našej rodiny. Aby sme sa nemohli domôcť odškodnenia poslanci v roku 2013 prijali novelu tohto zákona, ktorú ste Vy osobne podpísal, ale nenapravili žiadnym zákonným spôsobom ako odškodniť rodiny, ktoré zlým zákonom prišli o strechu nad hlavou. Vrcholom „útoku proti poškodeným občanom“ bola iniciatíva predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý podporil novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu, z ktorej „VYŇAL“ Slovenskú Národnú Radu a týmto zabránil poškodeným rodinám získať odškodnenie. 5.10.2017 je posledné pojednávanie na ktorom očakávame, že súd zamietne našu žalobu na odškodnenie z vyššie uvedených dôvodov, čo považujeme za pokračovanie prenasledovania, nakoľko sa z bezdomvstva už nedokážene vymaniť.

Odpis zo sťažnosti na Ústavný súd SR

7) Sťažovateľ podal odvolanie, v ktorom uviedol, že „že existuje aj iný hodnoverný právny názor uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marekom Stevčekom, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislavall a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Stevčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa Zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“.

V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materiálnom právnom štáte.

Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodu, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (t.j. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradného postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. l písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

V náväznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“.

8} Sťažovateľ v kapitole III o.i. uviedol, že „V tomto konkrétnom prípade ide o nesprávny úradný postup zavinený konkrétnym zamestnancom NR SR, ktorý mal zo svojej náplne práce povinnosť pripraviť podklady pre prijímanie zákonov tak, aby mohli poslanci schvaľovať tento zákon podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo im nesprávny úradný postup zamestnanca NR SR neumožnil, lebo ich uviedol do omylu, uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodarcu spočívalo v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  • porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  • prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
  • legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec   alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať.

Názorný príklad náplne práce pracovníka zamestnanca NR SR v legislatívnom odboru:

Pracovná náplň odborného poradcu legislatívneho odboru Kancelárie SNR JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx:

Základnou úlohou odborného poradcu je samostatne posudzovať a pripravovať stanoviská a návrhy legislatívnej   a všeobecnej   právnej   povahy a plniť   úlohy spojené so   zákonnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady a jej kontrolnou činnosťou. V rámci tohoto základného pracovného zamerania skúma a posudzuje návrhy, podania, správy a iné materiály legislatívnej a všeobecnej právnej povahy a samostatne vypracuváva k nim stanoviská, pripomienky a informácie pre orgány NR, najmä Ústavnoprávny výbor SNR, Predsedníctvo SNR a funkcionárov SNR. V spolupráci   s príslušnými   útvarmi   Kancelárie NR   pripravuje procesné návrhy   SNR vypracované z iniciatívy poslancov a výborov   SNR a zabezpečuje   skupine   poslancov a výborom potrebné podkladové materiály a informácie.

V ďalších bodoch 4-17 zúčastňuje sa na vypracúvaní návrhov zákonov, poskytuje odborné
konzultácie legislatívneho a právneho charakteru, vypracuváva podklady pre pravodajcov
k otázkam ústavnosti, zákonodarnej kompetencie, vypracuváva stanoviská k návrhom
a pripomienkam ostatných výborov týkajúci sa legislatívnych návrhov a medzinárodných zmlúv, zúčastňuje sa schôdzí výborov, zúčastňuje sa na príprave návrhov uznesení, plní aj v súvislosti s prerokovaním medzinárodných zmlúv, sleduje odborno-poliickú a právnickú literatúru a tlač, poskytuje poslancom NR a útvarom kancelárie NR informácie, konzultačnú a poradenskú službu o platnom právnom stave

Práve novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách preukázala, že v pôvodnej dôvodovej správe , ktorú predkladali poslancom chýbala časť aplikácie medzinárodného práva do práva Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy vyplýva, že tento zákon o dobrovoľných dražbách nemusí byť zosúladený s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a práve týmto boli poslanci uvedení do omylu, nakoľko nie sú povinní dôkladne získavať právne poznatky, čo patrí do povinnosti len zamestnancom SNR z legislatívneho odboru. Teda tu chcem uviesť, že vyňatie NR SR zo Zákona č. 514 pri jeho novelizácii jasne a nezmeniteľné spôsobil škodu tisíce občanom, nakoľko ako som vyššie uviedol z právneho názoru Doc. JUDr. Mareka Stevčeka a ďalších nie je možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričítateľnú štátu. Toto je podstata môjho názoru, pri ktorom som aplikoval výrok Ústavného súdu a právnu vetu pri psudzovaní tzv. „Mečiarových amnestií“., lebo je všeobecne známe, že v zmysle judikatúry sa môžu aplikovať podobné rozhodnutia aj do iných právne relevantných skutočností.

Návrh na vypočutie aktivistov: Štefan Harabin, ktorý podal tiež trestné oznámenie na Róberta Fica (podotýkam, že tieto informácie mám z internetu), Rudolf Vasky, ktorý natáča video s rôznymi politikmi, Martin Bavolár, bývalý siskár, ktorý je redaktorom Slobodného vysielača a jeho hosťami boli rôzni aktivisti, ktorí tam podávali svedectvá o zneužívaní právomoci verejného činiteľa Róberta Fica. Tu obzvlášť poukazujem, aby si OCTK prelistovala webovú stránku www. Hlavnespravy.sk, kde Martin Bavolár veľmi odvážnym spôsobom možno na hrane Trestného zákona za trestný čin ohovárania spája Róberta Fica s podsvetím najmä pre kauzu Baštrnák zneužitie eurofondov, kde dokonca prišiel z Európskej únie demqarš a Róbert Fico náhlae zmenil stanovisko, Pavel Pavlík, známy aktivista, ktorý taktiež na internete uvádza viacdero príbehov s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa Róbertom Ficom, Milan Laurinec z občianskeho tribunálu, ktorý vysiela každý týždeň politické relácie, v kterých som bol aj ja hosťom a momentálne jeden člen drží hladovku a je v ohrození života tiež v súvislosti s konaním Róberta Fica, ďalej pán Ďurfina (blogy na www.hlavnespravy.sk), ktorý podrobne uvádza, v čom sa Róbert Fico dopustil zneužívania právomoci verejného činiteľa v otázkach podvodov s eurofondami a spomínaného demaršu z EU, čo zatiaľ podľa môjho vedomia nikto neoznámil OČTK. Ďalej je z tlače zejmé, že pán Sulík zo strany SaS podal trestné oznámenie na Róberta Fica za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tiež som objavil, že viacerí poslanci z SaS podali rôzne trestné oznámenia a z tohoto dôvodu si myslím, že by sa to malo sústrediť jednej osobe OČTK, nakoľko sa jedná o podozrenie, že Róbert Fico jako predseda vlády vo veľkom zneužíva svoje právomoci na obohacovanie istých skupín, ktoré ho podporujú vo volebnej kampani.

Vo svojom blogu som uviedol:

Žalujem Vás pán premiér za to, že si ako predseda vlády neplníte svoje povinnosti tak ako Vám to ukladá zákon (opísaných v žalobe Martina Bavolára, bývalého príslušníka SIS) a porušujete týmto základné moje ústavné práva, právo na život bez ohrozenia, právo na dôstojný život, právo na rodinu. Žalujem Vás za to, že podporujete organizovaný zločin zatajovaním dôležitých skutočností (opísaných v knihe Eduarda Hakla, bývalého príslušníka SIS) a som nútený podať podnet na Generálnu prokuratúru (i napriek tomu, že Váš spolužiak je generálny prokurátor) z podozrenia, že ste neoznámil orgánom činným v trestnom konaní viacero podozrení, že SIS Slovenská informačná služba vraždí deti, ženy a mužov a taktiež starých ľudí, Žalujem Vás preto, že už vyše 20 rokov ignorujete moje sťažnosti smerujúce na zastavenie prenasledovania mojej osoby za to, že som v roku 1991 (4 dni pred založením HZDS) založil politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu a za toto moje ústavné právo som bol brutálne prenasledovaný tajnými službami, ktoré sú podriadené priamo Vám a za ich činnosť nesiete plnú zodpovednost (Poslal som Vám niekoľko osobných aj úradných sťažností).

K zápisnici prikladám:

1.

List adresovaný Úradu vlády SR, osobne docentovi JUDr. Róbertovi Fico vi zo 04.07.2016, v ktorom podrobne opisujem moju genézu prenasledovania pravdepodobne zložkami SIS a žiadal som o nápravu. Ja som prišiel o rodinný dom podľa mňa nezákonným spôsobom, resp. zlým zákonom, ktoré prijala SNR, pretože všetky súdne spory prehrávam a aj OČTK odmieta obviniť podozrivých zo spáchania trestného činu podvodu, nakoľko zlý zákon dovoľoval prechod vlastníckych práv bez prítomnosti a vedomosti pôvodného vlastníka, čo bol môj konkrétny prípad a preto som žiadal vládu o odškodnenie, keďže inej cesty niet.

Na otázku vyšetrovateľa, kedy som prišiel o rodinný dom odpovedám, že   13.02.2005, dom previedla Dražobná spoločnosť Gunduličova 3. Účasť Róberta Fica vtom, že nezabezpečil kontrolnú činnosť v zmysle svojich povinností ako mu ukladá zákon a na základe mojich sťažností. V uvedenom liste uvádzam súpis korešpondencie s Róbertom Ficom, napr. na strane 9, keď založil Stredisko pre obete trestných činov z 21.08.1999 a ďalších podnetov počas jeho pôsobnosti nielen ako predseda vlády, ale aj ako opozičný poslanec. Dokonca sme sa stretli osobne na Hrade Devín pri oslavách vzniku Veľkej Moravy a osobne na základe môjho protestu s transparentom v rukách vypočul moje sťažnosti. Prisľúbil osobne pomoc, ale nakoniec k žiadnej pomoci neprišlo. Pán   Fico na verejnom   vystúpení povedal:“   Bez   práva a spravodlivosti   štát   nemá zmysel. Oneskorená spravodlivosť nieje spravodlivosť.“ Motívom mojich všetkých sťažností ako aj tohto trestného oznámenia je bezmocnosť poškodenej osoby, za ktorú sa ja cítim práve preto, že doposiaľ mi nebola vyplatená škoda v zmysle dvoch rozsudkov, a to v občianskoprávnom konaní ako aj v trestnom konaní, kde bol páchateľ uznaný za vinného za marenie výkonu úradného rozhodnutia vo výške 2.000.000,- eur a na strane druhej reťazením dlhov som prišiel o všetko – o firmu, politickú stranu, rodinu, rodinný dom a stal sa zo mňa bezdomovec, pričom sám Róbert Fico vydal niekoľko vyhlásení, že Slovensko nie je právny štát a sám pre to, keď bol pri moci ako predseda vlády nič neurobil.

2.

Sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týka prvotného podania z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vyňatím NR SR zo zodpovednosti za škodu, kde sú podrobne popísané skutočnosti a priebeh dopadu tohto jeho zlého úmyslu. Sťažnosť bola odmietnutá z údajného dôvodu, že bola zle napísaná. Právnou vetou Ústavný súd toto Vaše podanie nemôže prijať ako sťažnosť, nakoľko nespĺňa všetky náležitosti, ktoré by mala obsahovať sťažnosť. Posunul som to do Štrasburgu, odpoveď som nedostal.

3.

Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi so žiadosťou o vypočutie pred poslancami, návrhom pre poslancov na vypísanie referenda a návrhom na odvolanie premiéra SR. Je to formou blogu a k tomu chcem uviesť, že osobne som sa stretol a rozprával s Andrejom Dankom, ktorý s poľutovaním označil môj príbeh za negatívny jav, ktorý prináša so sebou budovanie demokracie. Takisto sľúbil nápravu, ale potom sa odmlčal.

4.

Ďalšie prílohy sa týkajú môjho práva v zmysle Ústavy SR ako občan, ktorý sa podľa ústavy môže postaviť na odpor. Je to List určený prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi, kde takisto podrobne popisujem skutočnosti týkajúce sa aj vtedy jeho protikandidáta Róberta Fica.

5.

Ako poslednú prílohu so dovoľujem predložiť môj blog s názvom Eduard Hakl: Tu sú konkrétne mená ľudí, ktorí sa stali obeťami SIS, linka na zoznam ľudí, ktorí sa ešte len stanú obeťami SIS…pozrite si, či nie ste medzi nimi. V tomto blogu informujem čitateľov o knihe, ktorú napísal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS a s ktorým som sa osobne stretol minimálne 5 krát a zoči-voči mi povedal aj iné závažné skutočnosti voči Róbertovi Ficovi, ktorý nesie plnú zodpovednosť za činnosť SIS a ktorá podľa Eduarda Hakla vraždí deti, vraždí starých občanov a vraždí preto, aby iní získali majetkový prospech.

Z osobného rozhovoru vyplynulo, že aj ja, Ján Molnár s rodinou sme sa dostali do zoznamu nepohodlných ľudí a sme tzv. v poradí na vykonanie ublíženia na zdraví príslušníkmi SIS. Viac to rozpisujem v tomto blogu. Tu chcem dodať, že ja osobne nemám informácie, že by SIS vraždila a likvidovala ľudí, ale mám podozrenie, nakoľko okolo mňa sa dejú čudné veci, mám 17 súdnych sporov, medzi inými s GP, MV SR, MS SR a ďalšími subjektami z podozrenia, že organizovaná skupina, predpokladám členovia SIS ovplyvňuje všetky moje konania na polícii, prokuratúre a súdnictve, aby som sa nemohol dovolať spravodlivosti. Podľa Eduarda Hakla som v ohrození života a preto vyvíjam túto aktivitu, aby tieto skutočnosti boli zaprotokolované, aj keď si myslím, že k vyšetrovaniu nedôjde, nakoľko pán Fico a pán Kaliňák podľa informácií z tlače sociálneho web priestoru facebook dokážu všetko tzv. zamiesť pod stôl.

6.

Ako poslednú prílohu uvádzam vyhlásenia predsedu SMERu pána Fica:“ Správa SIS potvrdila naše podozrenia.“ Jedná sa o krátky výpis z internetu nedoriešených káuz, ako dotácia Devín banky, tender na mobilného operátora, návrat akcií Nafta Gbely, kauza Slovenské elektrárne, tender na ľahké motorové vlaky, kurzová strata pri predaji SPP, odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, v ktorej sám pán Fico konštatoval, že tieto kauzy treba došetriť, nakoľko vo viacerých podnikoch sú spojení vodcovia zločineckých skupín so štátnym aparátom. Ale čas ukázal, že ani jedna z týchto káuz nebola došetrená a sám Róbert Fico nevyvinul žiadnu iniciatívu z postu svojej moci, ako aj právomoci verejného činiteľa, aby sa tieto kauzy doriešili.

Tieto prílohy uvádzam len na dokreslenie podozrení o nezákonnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, nakoľko nie som osobným ani svedkom ani zainteresovaným v týchto kauzách, len to doplňujem ako občan, ktorý má právo a dokonca povinnosť oznámiť OČTK podozrenia ztrestnej činnosti, aj keď sa jedná o osoby vysokopostavené, ako je povedzme predseda vlády Róbert Fico.

Moje toto trestné doplnenie uvádzam ako podozrenie, teda vyhýbam sa zodpovednosti za ohováranie, lebo skutočnosti nasvedčujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tom mojom konkrétnom prípade, a to vyňatia NR SR o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa pána Róberta Fica, pričom sa opieram o výrok Ústavného súdu a jeho právnu vetu, že každý politik nesie zodpovednosť za to, keď robí úkony so zlým úmyslom, ktoré by v budúcnosti viedli k mareniu vyšetrovania alebo poškodzovania občanov. A v tomto mojom konkrétnom prípade Róbert Fico podľa mojich vedomostí, ktoré som vytiahol z internetu a preštudoval som dôvodové správy nesie Róbert Fico ako jediný ústavný činiteľ priamu zodpovednosť, i keď novelu zákona schválili poslanci, títo boli uvedení do omylu tak, ako som spomínal v otázkach novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách v kontexte na odborné vyjadrenia právnikov (ako som uviedol JUDr. Lálika a JUDr. Stevčeka).

To je všetko, čo by som k veci chcel uviesť. Vypovedal som pravdu, vedome som nič nezamlčal.

Zápisnica po prečítaní a schválení na znak súhlasu podpísaná a výsluch ukončený dňa 30.01.2018 v čase o 10:00 hod.

Vyšetrovateľ PZ:      Prítomný pri podpise:          Vypočúvaná osoba:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vojvodkyňa Catherine dostane za polonahé fotografie odškodné, rozhodol súd

Paríž 19. septembra 2018 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Šesť rokov po zverejnení polonahých fotografií vyhrala britská vojvodkyňa Catherine proces s francúzskym bulvárnym magazínom Closer. Odvolací súd vo Versailles v stredu potvrdil verdikt súdu v Nanterre zo septembra 2017, ktorý Kate a princovi Williamovi priznal odškodné vo výške 100-tisíc eur. Na…

Americká armáda vyvíja snahy o účinný zásah voči hypersonickým raketám Ruska a Číny

Washington 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- U.S. Air Force via AP)   Americká protiraketová agentúra (MDA) v tichosti uskutočnila krok smerom k vývoju riadiacich systémov, ktoré umožnia zasiahnuť raketové strely aj pri hypersonických rýchlostiach prevyšujúcich Mach 5 National Interest uvádza, že nie je žiadnym prekvapením, o čo sa MDA snaží. Chce totiž…

Kurz: Rakúsko navrhne, aby sa v novembri konal mimoriadny summit o brexite

Salzburg 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Efrem Lukatsky)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v stredu povedal, že navrhne, aby sa v novembri konal mimoriadny summit o brexite. Vyslovil pritom nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Kurz sa takto podľa agentúry Reuters vyjadril tesne pred začiatkom neformálneho summitu hláv…

Merkelová a Putin spolu telefonovali o vývoji v Sýrii a na Ukrajine

Berlín/Moskva 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/RIA-Novosti, Alexei Druzhinin, Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin prediskutovali v stredu telefonicky najnovší vývoj v Sýrii, kde Rusko a Turecko dosiahli dohodu o zriadení demilitarizovanej zóny v severozápadnej provincii Idlib - poslednej bašte tamojších protivládnych povstalcov. Rozhovor vychádzajúci z…

Pád Františka Imreczeho môže byť predzvesťou úpadku Smeru

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/ďateľ.sk/Foto:TASR-Michal Svítok)   Odstúpenie Františka Imreczeho je na prvý pohľad víťazstvom opozície. V skutočnosti však ide o prejav čoraz prudšieho vnútrostraníckeho konfliktu donedávna monoliticky pôsobiacom Smere.   Elegantný plán Pôvodný plán bol prostý a elegantný. Guvernér NBS Jozef Makúch odstúpi z funkcie pred skončením mandátu a…

Trump privítal "obrovský pokrok" so Severnou Kóreou

Washington 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil, že so Severnou Kóreou "robíme obrovský pokrok". Reagoval tak na prebiehajúci trojdňový summit lídrov oboch Kóreí, na ktorom vodca KĽDR Kim Čong-un navrhol niekoľko výrazných ústupkov v jadrovom programe svojej krajiny. Trump novinárom povedal, že zo…

Televízia zinscenovala blahoželanie k narodeninám, aby nakoniec istá žena verejne obvinila košického biskupa zo sexuálneho zneužívania. Eparchia sa bráni

Bratislava/Košice 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR-Štefan Puškáš)   Denník N včera publikoval rozsiahly rozhovor s bývalým kontroverzným kňazom Miroslavom Kocúrom, ktorý po svojom vyznaní, ako sa na západe stretol s homosexuálnymi seminaristami a kňazmi či zneužívaním, "záhadne" načrtol, že na Slovensku máme biskupa, ktorý obťažoval dievča a ktorého nechcel Kocúr…

Blaha: EÚ sa snaží vyvolať dojem, že v strednej Európe panuje bezprávie ako v Sudáne či Saudskej Arábii

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Po tom, čo Európska únia útočí na Maďarsko a Poľsko, je len otázkou času, kedy si nájde zámienku, aby útočila na Slovensko a Česko, uviedol to poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha (Smer-SD). "A áno, jeden z dôvodov je, že stredná Európa má iný názor na…

Strana by nemala mať v názve meno lídra a mala by mať riadne sídlo

Bratislava 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Názov politickej strany alebo jej skratka by nemala obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Počíta s tým pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách z dielne predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora…

Premiér Pellegrini odcestoval do Salzburgu na summit EÚ o migrácii, bezpečnosti a brexite

Bratislava/Salzburg 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini odcestoval v stredu na dvojdňový neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie v Salzburgu. Zasadnutie je organizované rakúskym predsedníctvom v Rade EÚ a ponesie sa v duchu nelegálnej migrácie, vnútornej bezpečnosti Európy a blížiaceho sa brexitu.…

Nórsko si sype popol na hlavu: Priznáva, že nórski politici mali veľmi obmedzené vedomosti o dianí v Líbyi, keď vtiahli krajinu do americkej bombovej kampane

Oslo 19. septembra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Hussein Malla, File)   Nórska štátna správa informuje, že úradníci "mali veľmi obmedzené vedomosti" o tom, čo sa deje v Líbyi, ale urýchlene sa rozhodli pripojiť sa k intervencii pod vedením USA, čím zmenili kedysi prosperujúcu severoafrickú krajinu na teroristické bojisko Nórsko sa ponáhľalo pomôcť…

Poľský Biľak sa chystá podpísať pozývací list na vybudovanie americkej vojenskej základne v Poľsku, aby odvrátil hrozbu proruskej kontrarevolúcie

Washington 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Poľský prezident Andrzej Duda počas svojej návštevy Washingtonu žiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o vybudovanie americkej vojenskej základne v Poľsku. Dokonca za to chce Američanom zaplatiť dve miliardy dolárov. Prekonal tak v súťažnej disciplíne „zapredaj svoj národ“ aj také veličiny ako Biľak či…

V EÚ odpovedali na údaje ruského ministerstva obrany o zostrelení MH17

Brusel 19. septembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   V Európskej únii odpovedali na údaje prezentované Ruskom ohľadom zostrelenia malajského Boeingu na Donbase. Zdôraznili, že dôverujú JIT a záverom jej „nezávislého, profesionálneho a nezaujatého vyšetrovania,“ povedal pre Sputnik predstaviteľ EÚ. Zdroj pripomenul výsledky JIT, podľa ktorých komplex Buk, z ktorého podľa verzie…

Danko vyzval počas osláv výročia vzniku SNR na slušnosť v politike

Myjava 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vyzval verejných činiteľov na slušnosť v politike. Urobil tak v prejave počas stredajších osláv 170. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady (SNR) v myjavskom Múzeu Slovenských národných rád. "Naučme sa diskutovať, miesto urážok používajme vecné argumenty. Nepodliehajme politickej…

Fico: "Som rád, že hlúpa a nezmyselná diskusia o kvótach na rozdelenie utečencov skončila vďaka krajinám V4"

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Televízia TA3 prvýkrát odvysielala diskusnú reláciu Pozrime sa na to. Hosťami pri téme o migrácii do Európy boli bývalý premiér Robert Fico, bývalý poslanec František Šebej a profesor Krčméry, ktorý dlhodobo pracuje ako lekár pre humanitárne organizácie v zahraničí. "Som rád, že vyslovene hlúpa a…

Začalo sa konanie voči Maďarsku: Predseda europarlamentu to oznámil rakúskemu predsedníctvu

Budapešť 19. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Rakúsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ dostalo v stredu list predsedu Európskeho parlamentu (EP) Antonia Tajaniho, ktorým EP inicioval otvorenie konania voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu. Informoval o tom server Bruxinfo.hu s odvolaním…

Galek: Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie poškodí odberateľov, ceny elektriny môžu znova rásť

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   V zákone o obnoviteľných zdrojoch energie vidíme tunel, ceny elektriny preto môžu opäť rásť. Na stredajšej tlačovej besede to avizoval poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre energetiku Karol Galek. „Priamo v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej…

Na zostrelení ruského IL-20 nenesie vinu len Izrael?

Moskva/Damašk 19. septembra 2018 (HSP/svpressa.ru/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkinň   Sergej Aksenov na portáli svpressa uvádza niekoľko zaujímavých informácií o zostrelení ruského IL-20 pri pobreží Sýrie. Ruský IL-20, lietadlo rádiolokačného prieskumu, bol zostrelený v noci na 18.septembra 2018 v blízkosti sýrskeho pobrežia. Tragédiu vyprovokovalo letectvo Izraela. Tieto informácie uviedol oficiálny predstaviteľ Ministerstva obrany…

TopSpeed

Prvý Česko-slovenský Hyundai i30N Meet 29.9. Slovakiaring

1

Ak by ste mali vybrať auto, ktoré za posledný rok urobilo najväčšiu dieru do sveta, ktoré by ste vybrali? Za mňa by to bol určite Hyundai i30 N. Donedávna nepredstaviteľná kombinácia Hyundai a športovosť sa dali dohromady a vyšiel z nej doslova zázrak. Stavaný bol na prekonanie Golfu GTI, avšak tam zďaleka…

Ferrari potvrdilo nástupcu LaFerrari, hybridy, V6 a SUV

0

Ferrari predstavilo stratégiu na najbližších pár rokov. Ekologická vlna už dorazila aj do Maranella, automobilka naskakuje na hybridizáciu portfólia, chvalabohu to nebudú všetky autá. Do roku 2022 chcú mať 60 % áut s hybridným pohonom. To veľmi nepoteší Tifosov, ale snáď to tých zvyšných 40 % zachráni. Automobilka ale verí, že…

Bude maximálna rýchlosť na rakúskych diaľniciach 140 km/h?

2

Pred zhruba mesiacom sme priniesli informáciu, že na rakúskych diaľniciach sa zmenila maximálna rýchlosť. Na dvoch diaľniciach u našich susedov navýšili maximálnu povolenú rýchlosť na 140 km/h. Je to v štádiu skúmania dopadov. Tá mala trvať iba rok. Bol to akýsi pilotný projekt. Po krátkej chvíli tu máme prvé ohlasy od kompetentných.

Cena diaľničnej známky ani v r.2019 neporastie. Máme sa tešiť?

6

Cena diaľničnej známky na Slovensku sa už niekoľko rokov nemení. Chvala bohu, je adekvátna neúplnosti cestnej siete. Vodiči zaplatia za diaľničné známky aj na rok 2019 rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) za 14 eur a 10-dňovú za 10 eur. Ročná diaľničná…

Chceš si požičať Porsche? V USA skúšajú Porsche sharing

6

Ak sa vám pošťastilo splniť si automobilový sen, je jedno, aký veľký, drahý či len skromný, určite ste zavolali dobrému kamarátovi, a pozvali ho na jazdu. Ten pocit: Toto ti musím ukázať! Predstavte si, podobne sú na tom mnohí majitelia ikonickej značky, a nosia v sebe naliehavú potrebu sa o tú ohromnú radosť a…

Staré vs nové auto. Výhody, ktoré nám tie druhé neponúkajú

26

Staré vs nové auto - to je dilema, ktorá je medzi fanúšikmi áut večná. Nie je staré auto, ako staré auto. Na druhej strane tiež nie je nové auto, ako nové auto. Aj v redakcii sme takto rozdelení. Je to úplne prirodzené. Je to téma, ktorá môže mať veľa odôvodnení. Ja…

KAMzaKRÁSOU

Recept na tekvicové rizoto trochu inak: Toto mu dodá šmrnc!

1

Tekvicová sezóna je v plnom prúde a ako v prípade cukiet, aj tekvice sa každá dobrá gazdinka snaží zužitkovať čo najlepšie, najzdravšie a najpestrejšie. Preto ti dnes prinášame návod na prípravu skutočnej tekvicovej lahôdky, ktorú si okamžite obľúbiš. Recept na tekvicové rizoto počíta s tekvicou hokkaido a ryžu, ako hlavnú zložku bežného rizota, dnes nahradíme bulgurom.…

Prečo by si mala poznať karbinec európsky? Je liekom na tieto neduhy!

0

Rozličné bylinky, ktoré sa ukrývajú v prírode i v našom okolí, môžu mať skutočne silnú liečivú moc. Niektoré vám pomôžu s tráviacimi ťažkosťami, iné zahoja pokožku. Mnohé tiež vyriešia problémy s krvným tlakom a ďalšie zase upokoja myseľ. V dnešnom článku vám predstavíme karbinec európsky, ktorý dokáže priniesť úľavu od mnohých zdravotných ťažkostí. Vplýva na štítnu žľazu,…

Prírodné lieky proti bolesti: Po ružových tabletkách už nesiahneš!

6

Pobolieva vás chrbát, hlava alebo máte iný typ bolesti, s ktorou by ste najradšej skoncovali? Väčšinou v takýchto chvíľkach núdze siahame po rýchlej úľave v podobe tabletiek od bolesti. Prírodné lieky proti bolesti môžu byť tou pravou alternatívou pre vás.

Toto sú látky vo vakcínach, o ktorých sa mlčí! Prečo je to tak?

6

Očkovanie, vakcíny a látky, v nich obsiahnuté – to je tak citlivá a rozporuplná téma, že len ťažko by sme hľadali takú, ktorá by ju vo svojej kontroverznosti porazila. Neprezradíme ti nič nové, keď skonštatujeme, že niekto je zarytým zástancom očkovania, ďalší je v tomto smere neutrálny, ale podvolí sa a seba či svoje dieťa…

Hádanka: Podobá sa to na liči a prináša to nerušený spánok. Čo je to?

4

Denne si svoje telo zásobuješ veľkým množstvom ovocia, aby si mu dopriala dostatok vitamínov a posilnila si imunitu? Popri práci si k tomu dopraješ zopár kávičiek na dostatok energie a vitality? A večer, v pohodlí domova, si varíš upokojujúce bylinkové čaje na nerušený spánok? Do toho berieš celú škálu výživových doplnkov či liekov na zníženie…

Vieš, ako odhaliť povahu človeka podľa tváre? Staň sa odborníkom!

1

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo sú nám niektorí ľudia na prvý pohľad nesympatickí a iní, naopak, sympatickí? Čo také im vidíme na tvári, že sa na nich usmejeme? Možno si poviete, že to súvisí iba s tým, či sa nám daný človek páči, či nás priťahuje alebo nie, poprípade s tým,…

TopDesať

Ľudské reflexy: 10 vecí, o ktorých ani nevieme, že ich robíme

0

Nezáleží na tom, akej farby je tvoja pokožka, alebo kde si sa narodil. Nezáleží ani na tom, či si bohatý, chudobný, mladý, alebo starý. Každý človek na svete má vrodené inštinktívne správanie, takzvané reflexy. Vedci ešte stále skúmajú reflexy a rozvíjajú rôzne hypotézy o ich funkcii. Mnoho inštinktov však naďalej zostáva evolučným tajomstvom.…

Šialenci zachytení na týchto bláznivých fotografiách

0

Šialenci - ľudia, ktorých môžeme stretnúť takmer kdekoľvek. Najčastejšie ich však stretávame na ulici. Zopár z nich taktiež nájdeme v práci a škole. No a ak takéhoto šialenca nevidíš, je veľmi pravdepodobné, že tým šialencom si práve ty. Tieto bláznivé fotografie ti dokážu, že šialenci sa nachádzajú takmer kdekoľvek. Títo…

Medveď ako masér, či presun budovy: 10 historických fotografií

0

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ak by sme ti povedali, že niektorí kočovní cigáni mali na masáže zviera (konkrétne medveď), zrejme by si nám neuveril. Zrejme by si nám neveril ani vtedy, ak by sme ti opisovali presun budovy spred viac ako 30 rokov. Preto tu máme týchto 10…

Ľudia na týchto fotografiách sú zrejme z budúcnosti

0

Vedci sa už dlhé roky pokúšajú o vytvorenie akéhosi stroja času, ktorý dokáže ľudí presúvať naprieč históriou. Títo ľudia ich však predbehli, pretože svojim správaním na ostatných pôsobia tak, ako keby prišli z budúcnosti. Ľudia, ktorých nájdeš na nasledujúcich fotografiách však týchto vedcov zrejme prekvapia. Ich správanie je výstižné a…

10+ novorodencov, ktorí vyzerajú ako starí ľudia

0

Každé dieťa je rozkošné a kúzelné, o tom sa s tebou rozhodne hádať nebudeme. No niektorí novorodenci sú schopní spraviť také grimasy, že vyzerajú ako starí ľudia. Pri pohľade na deti si nejeden z nás povie "to je ale rozkošné bábo!". No niektoré deti si z nás dokážu robiť srandu hneď…

Ako vyzeral prvý prototyp kávovaru či korčule? To ťa dostane!

0

Komik Louis C.K raz povedal, že "všetko je úžasné a nikto nie je šťastný." Možno je to preto, že ľuďom zovšedneli bežné veci, ktoré používajú každý deň, nevážia si, čo majú. Možno, že ľudia by boli spokojnejší so svojou elektronikou a domácimi spotrebičmi, keby vedeli, koľko inovácií bolo potrebných, aby tieto…