Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

 

Antipápež František „požehnáva“ nahú modlu, Pačamamu – pohanský symbol bohyne zeme. (Zdroj: vatikankatolicky.com, z článku Apokalypsa teraz vo Vatikáne)

[Oznam: rozhodol som sa, že nebudem už viac reagovať pod článkami. Žial komentáre sú úplne zamorené trolmi, ktorí zbytočne zdržujú čas. Kliknite na ikonku FB v mojom profile, ak mi chcete zaslať súkromú správu.]

Nasledovné je pápežská bulla Pavla IV., v ktorej sa spomína, že heretik nemôže byť zvolený za pápeža; a ak by taká situácia nastala, je jedno, že či mu vyznáva poslušnosť napr. i celý kardinálny zbor. Preklad je z časti po česky a z časti po slovensky.

  • Pápež Pavol IV. , Cum Ex Apostolatus Officio, 15. február 1559, ex cathedra(zdroj:Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357):
   [Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl Kardinálem výše jmenované Církve Římské, ba i kdyby byl legátem nebo Římským Papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním nebo pozdvižením na Kardinála nebo Římskeho Papeže byl odchýlil od katolické víry, nebo upadl do bludu;

   [Slovensky:] (i.) promovanie alebo pozdvihnutie, i keby malo byť transparentné a s jednotným súhlasom všetkých kardinálov, by malo byť nulitné, neplatné a zbytočné;(ii.) nemalo by byť umožnené pre ono[promovanie] nadobudnúť platnosť (ani povedať pre ono [promovanie], že takto získalo platnosť) skrze prijatie úradu; skrze konsekráciu; skrze nasledujúcu autoritu; ani skrze zastávanie administratívy; ani skrze zjavné korunovanie rímskeho pápeža; alebo úctu dúlie; alebo nasledujúcu poslušnosť takým [promovaným] všetkými; ani skrze uplynutie akejkoľvek doby zrovna zmienenej situácie;(vi.) títo, takto promovaní či pozdvihnutí, by mali byť automaticky pozbavení, bez nutnosti ďalšej deklarácie, od všetkej hodnosti, pocty, titulov, autority, úradu a právomoci.“

Tu je ešte presnejšia a dlhšia verzia toho istého dokumentu:

  • Pápež Pavol IV., Cum ex Apostolatus Officio, 15. február 1559: „1. Čím väčšie je však toto nebezpečenstvo, ktoré na seba teraz priťahuje pozornosť, tým úplnejšie a starostlivejšie sa musí dbať na to, aby žiadni falošní proroci alebo iné osoby, ktoré majú svetskú moc, nezaplietli poľutovaniahodným spôsobom do svojich sietí duše prostých ľudí a nestiahli so sebou do skazy a do záhuby večného zatratenia mnoho ľudí, ktorí sú v duchovných i svetských veciach zverení ich starostlivosti a vedeniu. Nikdy nesmie dôjsť k tomu, aby sme ohavnosť spustošenia, ako predpovedá sv. prorok Daniel, niekedy videli na svätom mieste. Preto túžime po tom, ak tak môžeme s pomocou Božou urobiť, mocou Nášho pastierskeho úradu, aby sme líšky, ktoré sa usilujú spustošiť vinicu Pánovu, pochytali a vlkov, ktorí sa snažia napadnúť stádo Pána, zahnali ďaleko od ovčinca, aby sme neboli ako nemí psi, nemohúci štekať, ani aby sme nezahynuli so zlými nájomcami a neboli porovnávaní so zlým správcom.
   6. Preláti a biskupi, ktorí pred nastúpením svojho úradu zjavne odpadli od katolíckej viery, strácajú eo ipso všetku autoritu aj svoj úrad. Ich povýšenie do úradu je neplatné a nijako nemôže byť platné. Dodávame k tomu, že, ak by sa malo niekedy stať zjavné, že biskup aj keby zastával úrad arcibiskupa či patriarchu či prímasa alebo bol kardinálom menovaným svätou Cirkvou rímskou, ba aj keby bol legátom alebo rímskym pápežom – ako už bolo vyššie poznamenané – ak by sa pred svojím vymenovaním do kardinálskej hodnosti alebo pred svojou voľbou rímskym pápežom bol odchýlil od katolíckej viery, upadol do bludu alebo sa dostal do rozkolu, či taký vyvolal a zapríčinil, že bol menovaný alebo zvolený neplatne a neúčinne, aj keby bol svorne zvolený jednomyseľnou voľbou všetkých kardinálov, tak povýšenie alebo vymenovanie je neplatné, nulové a bezcenné. Nemôže byť platné ani prijatím biskupského svätenia alebo následným prevzatím vedenia a správy, ani samou intronizáciou rímskeho veľkňaza alebo zložením holdu alebo poslušnosťou preukazovanou mu od všetkých, aj keby trvala akokoľvek dlho, vôbec nijako nemôže dosiahnuť platnosti, ani nemôže byť pokladané za platné v akejkoľvek časti. Musíme sa držať toho, že všetkým, ktorí boli takýmto spôsobom povýšení do úradu biskupov, arcibiskupov, patriarchov alebo primasov, bola udelená alebo je udelená v duchovných i časných veciach neplatná oprávnenosť ich správy. Všetko vcelku i jednotlivo, čo skrze nich bolo kedykoľvek vyrieknuté, urobené, vykonané alebo rozhodnuté a všetko, čo z toho vyplýva, nemá platnosť a vôbec nikomu nemôže poskytnúť nejakú istotu alebo dať nejaké právo. Títo, takýmto spôsobom vymenovaní alebo zvolení do úradu, strácajú eo ipso a bez akéhokoľvek vyhlásenia, každú dôstojnosť, postavenie, česť, každý titul, každú autoritu, každý úrad a každú právomoc.
   10. Nie je teda nikomu dovolené, tento spis Nášho schválenia, obnovenia, sankcie, ustanovenia, zrušenia, deklarácie a dekrétu komoliť alebo opovážlivo proti nemu vystupovať. Keby sa o to niekto pokúsil, nech vie, že na seba privolá hnev všemohúceho Boha a svätých apoštolov Petra a Pavla.Dané v Ríme u sv. Petra, v 1559. roku od vtelenia Pána, 15. dňa pred marcovými kalendami (t. j. 15. februára), v 4. roku Nášho pontifikátu.+ Ja Pavol, biskup Cirkvi katolíckej…“ (Zdroj: vatikankatolicky.com – odkaz)

Toto katolícke učenie vo svojej prozreteľnosti Pán Boh odovzdal Katolíckej Cirkvi skrze pápeža Pavla IV. už 500 rokov dozadu! Zoči voči tomuto učeniu a nasledovným výrokom a aj zoči voči obrazovým dôkazom, si musí človek položiť otázku: Sú títo uzurpovači (dole zmienení) po II. vatikánskom koncile falošní pápeži, to znamená protipápeži? Odpoveď po prečítaní bude musieť byť celkom jednoznačne: Áno!

Pre určenie toho, že či bol niekto z týchto Druhovatikánskych nárokovateľov na trón po falošnej voľbe protipápežom (resp. antipápežom) sa dá ísť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že si človek s katolíckou vierou, nasledujúc Cirkev a jej katolícke učenie, jednoznačne povie, že pohanská modloslužba, napr. modloslužba Františka alebo Jána Pavla II., ale aj Benedikta XVI. (viď obrázky nižšie), sú jasným odpadnutím od viery vonkajším znakom. A keďže katolík vie, že heretici a pohania sú mimo Cirkvi, mimo ktorej nieto spása (Extra Ecclesiam Nulla Salus), tak ich odsúdi rýdzo a jednoducho ako heretikov alebo modlárov, hoc mu ešte malú chvíľu môže trvať, než nájde učenie katolíckej Cirkvi o tom, že heretici strácajú svoj mandát (včetne pápežstva) automaticky, tým, že sú verejní heretici. Dôležité katolícke učenie:

  • Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov…“Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie z heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

   Sv. Róbert Bellarmín, Kardinál a učiteľ Cirkvi, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je očividným heretikom, automaticky (per se)[poznámka: per se znamená samo od seba] prestáva byť pápežom a hlavou, rovnako ako automaticky prestáva byť kresťanom a členom Cirkvi. Preto môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých starých otcov, ktorí učia, že očividní heretici okamžite strácajú všetku jurisdikciu.“

   Sv. František Saleský (17. st.), Doktor Cirkve, The Catholic Controversy, str. 305-306: „Teraz, keď on [pápež] je explicitne heretik, upadá ipso facto zo svojho postavenia a mimo Cirkev…“Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, Kniha II., 30, ohľadom súdenia tých, ktorí sú heretici: „ … lebo človek nie je viazaný alebo schopný čítať srdcia, ale keď vidia, že niekto je heretik jeho vonkajšími znakmi, súdia ho byť heretikom rýdzo a jednoducho, a odsúdia ho ako heretika.

   Canon 188.4, 1917 kód kanonického práva (1917 Code of Canon Law): „Sú isté príčiny, ktoré znamenajú nevyslovenú (tichú) rezignáciu z úradu, ktorej rezignácia je prijatá vopred operáciou práva, a preto je od tej chvíle efektívna bez žiadnej deklarácie. Tieto príčiny sú… (4) keď verejne odpadol od viery.“

Druhý spôsob, ktorý sa dotýka i vyššie zmienenej Bully pápeža Pavla IV. (hoc nie je naprosto nevyhnutné ísť podľa druhého spôsobu, ak ľudia idú podľa prvého spôsobu), je v tom, že stačí dokázať, že heretik, ktorý sa tlačí na post pápeža (napr. taký František) bol neveriacím heretikom pred svojím zvolením; a treba dodať, že je jedno aká dlhá doba ubehne od takéhoto „zvolenia“. Alebo, ak to chcete ešte inak: stačí podľa druhého spôsobu dokázať, tak ako Bulla radí, že uzurpovač bol kacírom pred svojim menovaním. A samozrejme to nie je úplne nevyhnutné, lebo vidno, že František je naprosto otvorený odpadlík od viery (viď. prvý spôsob).


19. jún rok 2006, Beroglio dostáva „požehnanie“ od protestantského „televanjelistu“ v Luna Park Stadium, Buenos Aires, Argentína. (Zdroj: traditioninaction.org, odkaz – nekatolícka stránka)

Toto, čo je vidno na obrázku, je brané ako otvorené kacírstvo a aj zosmiešňovanie katolíckej Cirkvi, lebo týmto jasne dáva Bergoglio najavo, že protestanský „televanjelistický“ kacír a falošný pastor, ktorý odmieta mnoho dogiem vrátane pápežstva, eucharistie, spovede, a odmieta aj mnoho iných katolíckych učení, má podľa Bergoglia právomoc požehnať ostatných. Bergoglio prijal kacíra, že je v Cirkvi Krista, tým, že od neho obdržal „požehnanie“. Len na základe tohto by Bergoglio nemohol byť zvolený za pápeža, presne tak, ako pápežska Bulla Pavla IV. hovorí.

Ale niekto by mohol dať námietku „Že a čo keď sa Bergoglio zriekol tohto kacírstva pred menovaním do svojho pápežského úradu?“ Odpoveď: Nikdy sa František nezriekol verejne svojho falošného ekumenizmu, práve naopak, presvedčenia, ktoré mal ohľadom falošného ekumenizmu pred falošnou voľbou na pápeža, tak ich ešte viac realizoval už potom ako uzurpovač a protipápež. Povedzme, pre vec argumentu, žeby sa ich aj zriekol pred samotnou voľbou; nuž teda tak, jak je ale vidno nižšie, Bergoglio potom, už ako antipápež František, naplno razil svoju protestantskú misiu.

  • Antipápež František, Tlačová beseda počas letu z Arménska do Ríma, 26. jún 2016: „Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne… V dnešnej dobe, luteráni a katolíci, a všetci protestanti, sa zhodujú v doktríne ospravodlivenia: v tejto veľmi dôležitej otázke sa [Luther] nemýlil.“

Toto je jasné kacírstvo. Katolícka Cirkev odsúdila nebiblickú herézu (sola fide) Martina Luthera o ospravedlnení a celkovo Lutherove nové falošné evanjelium. František je kacír a protipápež.

  • List Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“

 


Tuná vidno, že už ako „pápež“ dostáva „požehnanie“ od laika a
anglikánskeho „arcibiskupa“ z Canterbury, Justina Welbyho, 16. júna 2014 = odpadnutie od viery. (Zdroj: vatikankatolicky.com, z článku s názvom Luteránsky antipápež)

Nuž, antipontifikát Františka sa v nasledovných riadkoch ukáže ešte horší.

  • Antipápež František, piatok, 18. november 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO: „Na záver, zjednotenie sa není absorpcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to, že niektorí (tí ostatní) by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie  –  to by som radšej nazval jedom pred cestou ekumenizmu.

Wáu! Antipápež doslova hlása nové a falošné evanjelium, keď nazýva snahu o šírenie kresťanstva jedom.

  • Jorge Bergoglio: „Sme všetci bratia, lebo máme obaja pečať Boha na našich srdciach“ – 15. Apríl 1998, Buenos Aires, na stretnutí so Židmi. [Poznámka: pečať Boha je krst, ktorý Židia nemajú a odmietajú]

   Jorge Bergoglio v knihe publikovanej v r. 2010: „Pán dodržuje slovo. Neodmietol ich. Cirkev oficiálne uznáva, že ľudia Izraela (t. j. Židia) zostávajú vyvolenými. Nikde sa nehovorí, že „prehrali ste, a je to teraz na vás“ – je to uznanie izraelského národa. To je najodvážnejší krok k akému prispel II. vatikánsky koncil. [Poznámka: prispel cez Nostra Aetate.]“ – Kniha Heaven and Earth, autori Bergoglio a rabín Skorka, str.188

 


Na obrázku je František, kde ešte ako „kardinál“ zapaľoval židovský svietnik, menoru, na oslavu židovských sviatkov v r. 2012
odpadlíctvo. (zdroj: foxnews.com, originál: AP/NCI-Emanue El)

  • Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologica, Pt. I-II, Q. 103., A. 4:
   „Všetky ceremónie sú vyznaním viery, v ktorých vnútorné uctievanie Boha pozostáva. Teraz, človek môže urobiť vyznanie vnútornej viery činom a takisto slovami: a keď v akejkoľvek z nich spraví falošné vyznanie, hreší smrteľne.Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologica, Pt. II-II, Q. 12, A. 1, Obj. 2: „ … keby sa niekto… klaňal pri hrobke Mohameda, bol by braný ako odpadlík.“

Zapálenie židovskej menory, čin, ktorý Bergoglio urobil viackrát, pozostáva z jeho vnútornej viery a presvedčenia, že židia (t. j. nasledovníci Judaizmu) sú v poriadku, keď nasledujú svoje ceremónie a falošné náboženstvo, ktoré vyslovene popiera Ježiša Krista ako mesiáša. Legitímne možno povedať, že Bergoglio je praktizujúci žid (praktikant judaistickej viery).

  • Pápež Eugen IV., Florentský koncil, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého Zákona; ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí, … príchodom nášho Pána… zanikli a sviatosti Nového Zákona započali… Všetkých preto po onom čase (po zjavení evanjelia), ak nasledujú obriezku a Sabbath a ostatné podmienky zákona, ich Ona [Svätá Rímska Cirkev] vyhlasuje cudzích kresťanskej viere a ani pri najmenšom hodných večnej spásy.“

   Sv. Ján Zlatoústy, proti Židom, homília prvá: „V každom prípade, Židia vravia, že oni tiež oslavujú Boha. Bože nedopusť, aby som také čosi povedal. Žiaden Žid neoslavuje Boha! Prečo to povedať? Syn Boha hovorí tak. Lebo povedal: „Keby ste poznali môjho Otca, poznali by ste i mňa. Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca.“ Môžem priniesť viac vierohodnejšieho svedka než Syna Boha? Ak teda Židia zlyhali v poznaní Otca, keď ukrižovali Syna; ak zahodili pomoc Ducha, kto by sa nebál natvrdo povedať, otvorene, že synagóga je obydlím démonov? Boh tam nie je uctievaný. Nebesá chráňte! Od teraz zostáva miestom modloslužbárstva. No stále niektorí vzdávajú tomu úctu ako svätému miestu.“

Ďalší, ku ktorému sa dá pristupovať podobným spôsobom ako pri Františkovi, je Benedikt XVI. (Jozef Ratzinger):

  • Benedikt XVI. (Jozef Ratzinger), Zenit News story, 5. sept. 2000: „My sme v súhlase stým, že Žid, a toto je pravda i pre veriacich ostatných náboženstiev, nemusí znať alebo uznať Krista ako Syna Božieho, aby bol spasený…“ – toto je úplne odpadlíctvo.Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „kardinál“ – jeho kniha Boh a svet 2000, str. 209: „Samozrejme je možné čítať Starý Zákon tak, že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto sú perfektné dobré dôvody odmietať to, že Starý Zákon odkazuje na Krista a hovoriť „Nie, to nie je to, čo povedal“, a takisto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.“ – Komentár: Jozef Ratzinger je podobne slepý a zlomyseľný, ako boli aj Farizeji, ktorí neverili Ježišovým zázrakom a proroctvám, ktoré Ježiš jedno za druhým napĺňal priamo pred ich očami; toto, čo napísal J. Ratzinger, je úplne popretie Mesiáša Ježiša Krista.

Ježiš Kristus, ale hovorí v Evanjeliu podľa Jána 5:39-47 (smerom k Farizejom): „Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!“

Tu na fotke vidno trio antipápežov, ktorí sa šli modliť k Múru nárekov (v Judaizme najviac posvätné miesto) – úplne odpadlíctvo. (Koláž fotografií – ich zdroje zľava: SHP/David Silverman; Flash90/JTA; obrázok braný z Františkovho instagramu)

Pokračovanie o ďalších antipápežoch bude v budúcom článku…

Krátke zhrnutie: Pre spásu musí byť človek katolík, a to znamená tradičný katolík. Po prečítaní článku, človek musí odmietnuť týchto mužov hrajúcich sa na pápežov ako nekresťanov a protipápežov a nesmie byť s nimi v jednom spoločenstve. Zopakujem ešte raz otázku z úvodu článku: Sú títo uzurpovači po II. vatikánskom koncile falošní pápeži, to znamená protipápeži? Odpoveď je celkom jednoznačne: Áno! A teda nemáme pápeža a je stav sedevacante: pápežsky stolec je voľný. Dodám: človek, ktorý ich bude tvrdošijne obhajovať a bude s nimi v jednote, poputuje naveky do pekla. A človek, ktorý nevidí problém v tom, čo si prečítal o odpadlíctvach týchto mužov (a aj videl na vlastné oči), skrátka nemá katolícku vieru a je v diabolskej hmle. Pre ľudí, ktorým nie je Ježiš Kristus ukradnutý a ktorým taktiež nie je ukradnutá spása a katolícke učenie, tak by sa mali modliť Ruženec, ak sa dá 15 dekád denne a Zdravas Mária regulérne počas dňa a aj pozerať si duchovné dokumenty na vatikankatolicky.com, a takisto aj čítať duchovné čítanie (napr. knihu O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta z Montfortu; alebo knihu Imitácia Krista od T. Kempenského; alebo Summa Teologická od sv. Tomáša Akvinského; alebo Kázne farára z Arsu od sv. Jána Vianneyho pre vymenovanie aspoň zopár.) Ľudia, ktorí vychádzajú zo sekty II. vatikánskeho koncilu a sú otvorení pravde, by si mali naštudovať tieto kroky ku konvertovaniu na katolícku vieru.

Ježiš Kristus je Boh, a Židia a aj títo odpadlíci, ktorých ste videli na fotkách, títo protipápeži, ho odmietajú. Mimo Cirkvi nieto spása, a to je dogma, ktorá je silne a pravidelne napádaná už vyše 100-150 rokov. II. vatikánsky koncil sa nestal zo dňa na deň, ale predchádzalo tomu dlhoročné odmietanie neomylných dogiem Cirkvi a zlomyselnosť mnohých ľudí. Žijeme v posledných dňoch Veľkeho odpadnutia [2 Tes. 2:3], ktoré bolo prorokované. Boh toto nehal dopustiť ako spravodlivý trest za hriechy ľudstva a nevieru. Zdroj encyklík a výrokov, ktoré boli použité v tomto článku, nájdete na stránke Kláštora Najsvätejšej Rodiny – vatikankatolicky.com.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím som tradičný katolík, sedesvakantista. Hlavné správy dlhodobo dokazujú, že nie sú konzervatívny denník. Využil som toho, že vytvorili platformu na vytváranie blogov, ale vzhľadom nato, že si verejne robia srandu z Ježiša Krista som sa rozhodol ukončiť blogovanie na tomto dekadentnom bahne. V mojom poslednom článku je k tomu povedané viac. Pozrite si vatikankatolicky.com, kde nájdete pravdu o tom, čo sa stalo Katolíckej Cirkvi po II. vatikánskom koncile.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 9

Celkové hodnotenie: -2.52

Priemerná čítanosť: 3640

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Po udalostiach v ČR zasadla bezpečnostná rada, vyhodnotila situáciu, potvrdil premiér

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a prijala informáciu tajných služieb o aktuálnej činnosti…

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA