Čo je zlé na jóge?


Ilustračné foto

 

 

Keďže je praktikovanie jógy rozšírené v knižných podobách v kníhkupectvách, v posilňovniach, rôznych kluboch a dokonca aj v Novus Ordo proticirkvi po II. vatikánskom koncile a dokonca aj v kruhoch medzi ľudmi, ktorí sa nazývajú gréckokatolíci, tak dávam do pozornosti nasledovné riadky zo stránky vatikankatolicky.com (americká stránka katolíckeho kláštora v slovenčine) z článku Brata Petra:

Je to len strečing? Nie.
Zacitujem Novus Ordo „kňaza“, „o.“ Jamesa Manjackala, ktorý je veľmi vzdelaný ohľadne tejto témy:

„Slovo joga znamená „zjednotenie“; oným cieľom jogy je zjednotenie dotyčného prechodného (dočasného) ja, „JIVA“, s nekonečným „BRAHMANOM“, hinduistický koncept Boha. Tento Boh nie je osobný Boh, ale je neosobná duchovná substancia, ktorá je jednotná s prírodou a kozmom. Brahman je neosobná božská substancia, ktorá „preniká, obaľuje a tvorí základ všetkého“. Joga má svoj pôvod v hinduistickom Upanishads, ktorý je starý až 1000 pr. Kr., a hovorí o jóge takto, „zjednoťte svetlo vo vás so svetlom Brahmana.“ „Absolútno je vo vás“, hovorí Chandogya Upanishads, „TAT TUAM ASI“ alebo „TY SI TO“. Božské sídli v každom z nás, skrze Jeho mikrokozmického zástupcu, osobitné ja, nazývané Jiva. V Bhagavad Gita pán Krišna popisuje Jiva ako „môj osobný večný podiel“ a „radosť z jogy prichádza k jogínovi, ktorý je jednotný s Brahmanom“. V roku 150 po Kr., jogín Patanjali vysvetlil osem spôsobov, ktoré sprevádzajú joga praktiky od ignorancie k osvieteniu – osem ciest sú ako schody – nimi sú sebakontrola (yama), náboženské pozorovanie (niyama), pozície (asana), dýchacie cviečenia (pranayama), kontrolovanie pocitov (pratyahara), koncentrácia (dharana), hlboké rozjímanie (dhyana), osvietenie (samadhi). Je zaujímavé poznamenať tuná, že pozície a dýchajúce cvičenia, často brané ako celková joga na Západe, sú kroky 3 a 4 smerom ku spojeniu s Brahmanom! Joga nie je len prepracovaný systém telesných cvičení, je to spirituálna disciplína, snažiaca sa viesť dušu do samadhi, úplnej jednoty s božskou bytosťou. Samadhi je stav, v ktorom prirodzené a božské sa stane jedno, človek a Boh sa stanú jedno bez akéhokoľvek rozdielu (Brad Scott: Exercise or religious practice? Yoga: What the teacher never taught you in that Hatha Yoga class“ in the Watchman Expositor Vol. 18, No. 2, 2001).“ (https://www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm)

Pre zosumarizovanie: joga je spirituálna disciplína, ktorá sa snaží spojiť dotyčného s božským vo vnútri seba samého a spojiť sa s celým stvoreným svetom skrze dýchanie, fyzické cvičenia, koncentráciu, atď..

Myšlienka, že božské sa má hľadať a nájsť vo vnútri seba samého je samozrejme okultistická. Myšlienka, že božské prestupuje celým stvorením – myšlienka, na ktorej je praktika jogy založená a ku ktorej sa sama zaradzuje – je panteizmus a zavrhnutá I. vatikánskym koncilom.

Pápež Pius IX., Prvý vatikánsky koncil, Zasadanie 3, Kap. 1, O Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí: „Svätá, Katolícka, Apoštolská, Rímska Cirkev verí a vyznáva, že existuje jeden, skutočný, žijúci Boh, Stvoriteľ a Pán neba a zeme… ktorý, i keď On je jeden, singulárny, dokopy jednoduchý a nemenná duchovná substancia, musí byť prehlásený odlišný v realite a v podstate od sveta…“ (Denzinger 1782.)

Boh je odlišný v realite a esencii (podstate) od Jeho výtvoru. Panteizmus učí, že Boh a vesmír sú jedno.

Pápež Pius XI., Mit Brennender Sorge (#7), marec 14.,1937: „Ktokoľvek identifikuje pomocou panteistického zmätku Boha a vesmír, či znížením Boha na dimenzie sveta, alebo vyvýšením sveta na dimenzie Boha, nie je veriaci v Boha.“ (The Papal Encyclicals, Vol. 3 (1903-1939), p. 526.)

Ako dodatok, Ján Pavol II. samotný učil túto zavrhnutú panteistickú myšlienku v jeho encyklike Dominum et Vivificantem (50.3), máj 18. rok 1986. Vyjadril sa:

„ „Slovo sa stalo telom“. Vtelenie Boha Syna naznačuje zobratie do jednoty nie len ľudskú prirodzenosť, ale v rámci tejto ľudskej prirodzenosti istým spôsobom všetko čo je „telo“: celé ľudstvo, celý viditeľný a materiálny svet. Vtelenie teda, má kozmický význam a kozmickú dimenziu.“ (The Encyclicals of John Paul II., p.316.)

Všimnite si, že keď ilustroval (tak jak zvyčajne) ohľadom jeho bludárskeho presvedčenia, že Kristus sa zjednotil s každým a všetkými ľuďmi, v tomto prípade sa to Ján Pavol II. rozhodol posunúť o krok ďalej: nielenže Kristus spojil Seba s každým človekom; no vraví, že s “celým viditeľným a materiálnym svetom“. Podľa Antipápeža Jána Pavla II. bola všetka tráva, stromy, rieky, jazerá, oceány a pod., spojené s Kristom vďaka Vteleniu. On rozvíja túto myšlienku pri ďalšej vete v tejto encyklike.

Ján Pavol II., Dominum et Vivificantem (50.3), máj 18. rok 1986: „Onen „prvorodený z celého stvorenia“, stávajúci sa vteleným v jeho individuálnej ľudskosti Krista, zjednocuje seba nejakým spôsobom s celou realitou človeka, čo je takisto „telo“ – a v tejto realite s „telom“ s celým stvorením.“ (The Encyclicals of John Paul II., p.316.)

Antipápež Ján Pavol II. bol panteista. V panteizme svet a Boh sú jedná vec.

Katolícky slovník od Attwatera: „Panteizmus – falošná filozofia, ktorá pozostáva zo zmiešania Boha so svetom. Podľa niektorých je svet absorbovaný Bohom (indiánsky panteisti, Spinoza); iní učia, že Boh je absorbovaný svetom, ktorého je on silou a životom… Ale všetci [panteisti] sa snažia vytvoriť identitu substancie medzi Bohom a svetom.“ (A Catholic Dictionary, by Donald Attwater, p. 366.)

Katolícka encyklopédia: „Panteizmus, názor, podľa ktorého Boh a svet sú jedno.“ (The Catholic Encyclopedia, Vol. 11, New York: Robert Appleton Co., 1911, p. 447.)

Takže, tak ako sme videli vyššie, tak praktika jogy je založená na myšlienke jednoty s božským vnútri seba samého a s celým stvorením, praktika jogy je teda vyjadrenie presvedčenia v zavrhnutú panteistickú herézu, že Boh a Jeho výtvory sú tá istá vec. Skutočne, praktikovanie jogy je preto praktikovanie falošného náboženstva a vyjadrenie viery vo falošného boha. Konzervatívny Novus Ordo kňaz, ktorého som citoval vyššie, ktorý je pobúrený bujne rastúcim praktizovaním jogy v „kresťanských“ a „katolíckych“ kruhoch, zhrnul túto situáciu celkom dobre:

Praktika jogy je pohanská, prinajlepšom, a prinajhoršom okultistická. Toto je náboženstvo antikrista, a prvýkrát v histórii je zoširoka praktizovaná naprieč západným svetom a Amerikou. Je smiešne, že i jogistickí majstri nosiaci (sv.) kríž alebo kresťanské symboly mätú ľudí vraviac, že joga nemá nič spoločné s hinduizmom, a vravia, že to je len prijímanie iných kultúr. Niektorí zamaskovali jogu kresťanskými gestami a volajú to „kresťanská jóga“. Tu nejde o otázku prijímania kultúry od iných ľudí, je to otázka prijímania iného náboženstva…“ (https://www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm)

Napriek tomu, Kláštor Ducha Svätého ponúka špeciálnu „Základy jogy a kresťanstva“ duchovnú obnovu. (https://www.trappist.net/newweb/enews_03_18_05.html)

Karmelitánske duchovné centrum v Dairene, Illinois, ponúklo „Žite vaše svetlo“ joga duchovnú obnovu. (https://www.carmelitespiritualcenter.org/living-light.asp?a=retreats)

Katolícke“ Cirkevné centrum (angl. Ecclesia Center) v Girarde, Pensylvania – ktoré je schválené diecézou, v ktorej sídli, čo som si osobne potvrdil – zahŕňa v ich radoch inštruktora jogy!

„Michael Plasha je akreditovaný joga terapeut a učiteľ registrovaný v Yoga Alliance… Je takisto trénovaný v zen a vipassana meditácii. Od r. 1980 Michael odučil cez 3 000 hodín v joge a meditácii… Joga… je nedogmatický prístup k jednote s Božiou prítomnosťou vnútri každého.“ (https://www.ecclesiacenter.org/staff.htm)

Všimnite si, že Cirkevné centrum priznáva, že joga je prístup ku Božskej prítomnosti „vnútri každého“, a teda dokazuje, že je zakorenená v panteizme a okultizme a nasmerovaná ku panteizmu a okultizmu. Webová stránka takisto tvrdí, že Cirkevné centrum „ponúka duchovnú obnovu s osobami všetkých vierovyznaní.“ (https://www.ecclesiacenter.org/index.htm)  Toto je úplne odpadlíctvo, plne schválené diecézou.

Iné príklady by mohli byť uvedené, no diabolská praktika jogy natoľko narastá v „katolíckych“ kláštoroch, že Budget Travel Online to skutočne reklamne ponúka!

„Viac než 2 000 kláštorov, opátstiev a centier duchovnej obnovy sú rozmiestnené naprieč Spojenými štátmi (U.S.) a Kanadou. Okolo 80 percent sú prepojené na náboženský rád. No väčšina si berie viac ekumenický, medzináboženský prístup, aby vyhoveli tomuto zvýšenému záujmu. „V starých časoch, keď ste boli katolícke centrum duchovnej obnovy, tak ste sa tak propagovali. Teraz, väčšina z nich chce, aby každý prišiel“ – Stone hovorí. Mnoho miest ponúka jogu, budhistické myšlienky a modlitby všehoji druhu.“ https://www.budgettravelonline.com/bt-dyn/content/article/2005/06/04/AR2005060400391.html)

Toto všetko je viac dôkazu Veľkého odpadnutia. Ako aj Novus Ordo „kňaz“ povedal: „toto je náboženstvo antikrista…“

Koniec citácie článku z vatikankatolicky.com

Pre doplnenie: nepraktikujte jógu a vyhýbajte sa jej pod hrozbou páchania smrteľného hriechu. Samotný strečing, pokiaľ cudnosť ženy alebo mužov je zachovaná, tak nie je problémový. Mimo Cirkvi Krista nieto spása, ak ste otvorení konvertovaniu, tak si pozrite kroky ku konvertovaniu. Všetky tieto hriechy, ak ste sa zúčastňovali jógy alebo, keď ste ste sa dopúšťali obscénnosti v podobe nosenia legín (nie len pri jóge), musia byť spomenuté pri generálnej spovedi platne ordinovanému kňazovi, keď už budete presvedčení ohľadom všetkých záležitosti a pozícii. Modlite sa často Zdravas Mária a Ruženec pravidelne, ak môžete tak 15 dekád denne pre obdržanie milostí. Kroky ku konvertovaniu na katolícku vieru nájdete tuná: https://vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene protestantský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.57

Priemerná čítanosť: 1795

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  Marek Krajčí: Na oddlženie nemocníc by malo ísť v budúcom roku asi 575 mil. eur

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom…

  Robert Fico: Medzi kandidátmi na generálneho prokurátora nie je ani jeden, koho by chcel Smer podporiť

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strane Smer-SD sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Facebook opravil závažnú chybu v Messengeri, ktorá umožňovala špehovanie používateľov

  0 icon

  Sociálna sieť Facebook v nedávnej minulosti opravila závažnú chybu v službe Messenger, ktorá umožňovala špehovanie používateľov. Išlo o špecifické povolenie, ktoré umožňovala útočníkovi získať nevyhnutné povolenia, aby mohol počúvať čo sa deje v okolí napadnutého používateľa prostredníctvom mikrofónu zariadenia. Na tému upozorňuje portál latesthackingnews.com. Chyba bola objavená v protokole WebRTC…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA