Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj mnoho farebných fotografíi: https://vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/

Zdroj: vatikankatolicky.com

Zdroj: vatikankatolicky.com

 

Ján Pavol II. mimo toho, že praktizoval falošný ekumenizmus, tak i chodil do synagógy, prišiel do mešity a vyzul si topánky s úcty pre toto miesto modloslužbárstva, poklonil sa budhistickému „mníchovi“pred sochou budhy, pobozkal korán, modlil sa pri múre nárekov, oslavoval 100-rokov existencie synagógy, modlil sa v anglikánskej katedrále s protestantami, odovzdal relikvie svätého Gregora Osvietiteľa rozkoľníkom/schizmatikom, a okrem toho, že sa modlil s predstaviteľmi všetkých falošných náboženstiev vo svete na Assissi, tak tento modlár a antipápež hlásal doktrínu antikrista, že všetci ľudia sú Ježiš Kristus.

Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista, pozrite si viac v tomto článku:

Antipápež Ján Pavol II., Úplne prvá homília, navždy poznačujúca začiatok jeho pastoračného úradovania, nedeľa, 22. október 1978: „‘1. Ty si Kristus, Syn živého Boha’ (Mt 16:16). Tieto slová boli vyslovené Šimonom, synom Jonáša, v kraji Cézarey Filipovej… Tieto slová poznačujú začiatok Petrovej misie v histórii spásy…“
„2. V tento deň a na tomto mieste tieto isté slová musia byť znova vyrieknuté a počúvané: ‘Vy ste Kristus, Syn živého Boha.’ Áno, bratia a synovia a dcéry, tieto slová v prvom rade… prosím počúvajte ešte raz, dnes, na tomto posvätnom mieste, slovám vyrieknutým Šimonom Petrom. V týchto slovách je viera Cirkvi. V týchto istých slovách je nová pravda, vskutku, konečná a definitívna pravda o človeku: Synovi živého Boha – ‘Vy ste Kristus, Syn živého Boha.

Vo svojej úplne prvej homílii ako antipápež v r. 1978, v tom samom prejave, ktorý navždy poznačí začiatok jeho pastoračného úradovania, nedeľu, 22. októbra 1978, antipápež Ján Pavol II. prehlásil svetu, že človek je Kristus, Syn živého Boha! Dokonca povedal, že toto je „nová pravda“ – nová pravda, ktorú tu má on vyjaviť. „Ty si Kristus, Syn živého Boha,“ povedané sv. Petrom o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, sú slová, ktoré opisujú pravdu o človeku, podľa antipápeža Jána Pavla II.

A nie je to žiadna náhoda, že antipápež Ján Pavol II. spravil toto vyhlásenie vo svojej úplne prvej homílii ako antipápež. Bol tu hlásať človeka na mieste Boha, a tak vykladal svoju antikristovskú doktrínu od úplného začiatku. Ľudia nemôžu podceniť významnosť tohto prejavu.

Pápež sv. Pius X., E Supremi Apostolatus, 4. október 1903: „Zatiaľ čo na druhej strane, a toto je podľa toho istého apoštola charakteristickým znakom Antikrista, samotný človek vtrhol s nekonečnou opovážlivosťou na miesto Boha.“

 

Tu sú ďalšie dôkazy o tom, že antikrist Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista:

Antipápež Ján Pavol II., Generálna audiencia, 25. január 1984: „Kristus, Syn Boží, tým, že sa stáva telom, berie si ľudskosť každého človeka, … V tomto okamihu sa stáva zjednotený s každou osobou… V encyklike Redemptor hominis som napísal, že ‘názov pre ten hlboký úžas nad ľudskou hodnotou a dôstojnosťou je evanjelium, to jest radostná zvesť. Nazýva sa tiež kresťanstvom.’“

Antipápež Ján Pavol II., Prejav členom Kongresu Spojených štátov, 8. január 2001: „Počas rokov môjho duchovného úradovania, ale predovšetkým v jubilejnom roku, ktorý práve skončil, som pozval všetkých, aby sa obrátili na Ježiša, aby objavili v nových a hlbších spôsoboch pravdu o človeku. (…) Vidieť pravdu Krista znamená zažiť s hlbokým úžasom hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, čo je radostná zvesť evanjelia… (cf. Redemptor hominis, n. 10).“

Antipápež Ján Pavol II., Homília, 17. december 1991: „Milí bratia a sestry, pozrite na Krista, pravdu o človeku, …”

V Evanjeliu podľa Jána 1:14 čítame o vtelení Syna Božieho, „A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Tu je to, čo nám prišiel povedať antipápež Ján Pavol II. o týchto slovách.

Antipápež Ján Pavol II., Encyklika o Duchu Svätom – Dominum et vivificantem (# 50): „Slovo sa telom stalo.’ Vtelenie Boha-Syna značí vzatie do jednoty s Bohom nielen ľudskú prirodzenosť, ale v tejto ľudskej prirodzenosti, v istom zmysle, všetko čo je ‘telom’: celé ľudstvo, …”

Tu antipápež Ján Pavol II. cituje slová Jána 1:14 a hovorí, že Slovo stávajúce sa telom znamená prijatie všetkého tela, celého ľudstva. Toto doslova znamená, že Syn Boží sa stal všetkým telom, celým ľudstvom. A toto je dôvod, prečo antipápež Ján Pavol II. hovorí nasledovné:

Antipápež Ján Pavol II., Evangelium vitae (# 104): „Je to presne v ‘tele’ každej osoby, kde Kristus pokračuje zjavovať seba… takže odmietnutie ľudského človeka akoukoľvek formou, ktorú to odmietnutie zaujme, je naozaj odmietnutím Krista.“

Tu antipápež Ján Pavol II. potvrdzuje svoju doktrínu, ako ju vyložil v Encyklike o Duchu Svätom #50. Pretože sa Slovo telom stalo v celom ľudstve, je to v tele KAŽDEJ OSOBY, kde Kristus zjavuje seba. Každá osoba je Slovo, ktoré sa stalo telom, podľa antipápeža Jána Pavla II. Všimnite si, ako dokonca dá slovo „telo“ do úvodzoviek, konkrétne naznačujúc, že každá osoba je „Slovo, ktoré sa telom stalo“ Jána 1:14.

Antipápež Ján Pavol II., Homília v St. Louis, 27. január 1999: „Pri vtelení sa Boh plne zjavuje v Synovi, … Vtelenie tiež zjavuje pravdu o človeku.“

Toto znamená, že človek je vtelené Slovo.

Antipápež Ján Pavol II., Prejav Anjel Pána, 4. január 1981: „Príchod Boha do sveta, narodenie Boha v ľudskom tele, je prenikavou a očarujúcou pravdou. Je to cesta, po ktorej človek, ako kráča, znovuobjaví seba samého.”

Toto znamená, že každý človek objaví, že je Boh v ľudskom tele.

Naplnili sa teda slová Pani Márie z La Salette, z 19. septembra 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista… Cirkev bude v zatmení.“

Z toho všetkého možno usudíť, že Ján Pavol II. hlásal nové falošné Evanjelium – Evanjelium Antikrista.

Galaťanom 1:8-9 – „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“

Naskýta sa otázka pre mnoho ľudí: Prečo je teda Ján Pavol II. braný ako svätý, prečo ho katolíci a pápež uznávajú ako svätého? (pýtajú sa takto ľudia)

Poznámka: skutočný kanonizovaný svätý musí byť braný ako svätý skutočnými katolíkmi pod hrozbou smrteľného hriechu.

Odpoveď: Od druhého vatikánskeho koncilu nemáme pápeža, t. j. od Jána XXIII. – je stav sedevacante. Po druhom vatikánskom koncile v čele nesedia skutoční pápeži, ale antipápeži. Antipápeži sa tvária, že šéfuju Katolíckej Cirkvi, no nešéfuju jej, lebo na čele Katolíckej Cirkve nemôže stáť bludár/kacír a modlár, t. j. odpadlík a nekatolík; oni miesto toho šéfuju protestantskej sekte II. vatikánskeho koncilu, smilnice babylonskej – proticirkvi na konci vekov. Pre skutočného pápeža nie je možné slávnostne schváliť bludy/herézy (ako urobil napr. antipápež Pavol VI.) , a takisto nie je možné pre skutočného pápeža vyzdvihnúť nekatolíka akým bol Ján Pavol II. do pozície svätého. A na ozrejmenie: Benedikt XVI. „beatifikoval“ Jána Pavla II. a František „kanonizoval“ Jána Pavla II., čiže obaja sú manifestovaní heretici a antipápeži a nikdy nesedeli v pozícii pápeža.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#15), jún 29.,1896:
„Nikto preto, pokiaľ nie je v prijímaní s Petrom, nemôže zdieľať vnútri jeho autority, keďže je absurdné si predstaviť, že ten čo je mimo, by mal v Cirkvi porúčať.“

 

Pán Boh neháva okupovať budovy patriace Katolíckej Cirkvi kacírmi ako ultimátny trest za hriechy ľudstva. Pravá Cirkev ostáva v kruhu veriacich, ktorí prislúchajú tradičným katolíckym dogmám. Kláštor Najsvätejšej Rodiny je Benediktínsky Kláštor v Katolíckej Cirkvi, ktorý vedie Brat Michal Dimond. To, čo je tu v článku, je prebraté z webovej stránky tohoto kláštora. Mimo Katolícku Cirkev nieto spása, pre spásu musíte byť tradičný katolík a na stránke vatikankatolicky.com sa dozviete ako sa stať tradičným katolíkom. Pozrite si napríklad súbor Katolícky Krst a kroky ku konvertovaniu a pečlivo si ho naštudujte. Je dobré, ak ľudia môžu, aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca a Zdravas Mária regulérne počas dňa – to vám dodá milosti od Pána smerom k nájdeniu pravdy a konvertovaniu.

František nie je svätý otec, je nesvätý kacír a odpadlík. Manifestovaní kacíri a odpadlíci strácajú jurisdikciu, včetne pápežstva automaticky:

Sv. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, Book II, chap. 30:
„Na záver, svätí otcovia učia nezávisle od seba, že nielen to, že heretici sú mimo Cirkve, ale že sú aj „ipso facto“ pozbavení všetkých ekleziálistických (pastorálnych) práv a hodností.“

Sv. Robert Bellarmine, kardinál a doktor Cirkve, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je manifestovaný heretik automaticky (povedané), prestáva byť pápežom a hlavou, tak ako prestáva byť automaticky kresťanom a členom Cirkve. Nasledovne, onen môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých prastarých otcov, ktorí učia, že manifestovaní heretici okamžite stratia všetku jurisdikciu.“

Kto zostáva s antipápežom Františkom i napriek všetkým faktom a správam o jeho notorických herézach (nedávno obhajoval registrované partnerstvá) zostáva členom sekty.

Nemožno sláviť Jána Pavla II. ako svätého, kto tak robí i napriek tomu, že vie o jeho modlárstvách a doktríne antikrista, tak berie za svätého a vzdáva úctu človekovi, ktorý realizoval celý rád modlárstiev a učil doktrínu antikrista. Preto je to tak vážne. Falošné vyvýšenie Jána Pavla II. do pozície „svätého“ je hlavný spôsob, akým diabol chce, aby ľudia boli zakomponovaní do modlárstva. To je to, ku čomu ľudia prislúchajú, keď berú modlára Jána Pavla II. za svätého, niet cesty okolo toho. Ľudia musia dať ruky preč od falošného ekumenizmu, začať slúžiť Bohu, a ak sú v sekte II. vatikánskeho koncilu musia z nej odísť. Nová omša je protestantská a ľudia musia z nej odísť a nikdy viac na ňu neísť.

Kliknite na zdroje a prosím prečítajte si to. Ignorujte bandu provokatérov v komentároch, mnohí sú z nich trollovia.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene protestantský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.57

Priemerná čítanosť: 1795

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa…

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA