Homílie sv. Alfonza, časť 1.

S.-alfonso-1.gif

Svätý Alfonz (1726-1787), zdroj: wikipedia

 

O zlobe rozprávania nemodestne − jedenásta nedeľa po Svätodušnej nedeli (Turíce)

„A dotkol sa mu jazyka… rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ Marek VII. 33, 35.

V dnešnom Evanjeliu podľa sv. Marka sa pojednáva ohľadom učineného zázraku, ktorý Spasiteľ spravil v liečení muža, ktorý bol nemý, a to letmým dotknutím sa jeho jazyka. „Dotkol sa mu jazyka, rozviazal mu spútaný jazyk a správne rozprával.“ Z posledných slov môžeme vydedukovať, že muž nebol úplne nemý, ale že jeho jazyk nebol slobodný, alebo že jeho artikulácia nebola rozoznateľná. Preto nám sv. Marek hovorí, že po zázraku začal hovoriť správne. Nechajme to aplikovať sami na seba. Nemý muž sa nachádzal v potrebe zázraku k rozviazaniu jazyka a odobratiu preč bremena, pod ktorým sa namáhal. Ale koľko je tu takých, u ktorých by Boh mohol zoslať milosť im zviazať ich jazyky, aby prestali hovoriť oplzlo! (nemodestne/nemiestne/obscénne)

Táto zloba robí veľké zranenie druhým. V druhom rade, robí veľké zranenie im samotným. Toto by mali byť dva body tejto kázne.

Prvý bod. Človek, čo rozpráva nemiestne, vytvára veľké zranenie ostatným, ktorý ho počúvajú.

Vo vysvetlení 140-tého žalmu, sv. Augustín nazýva tých, čo rozprávajú obscénne, „mediátori Satana“,  miništranti Lucifera; lebo ich obscénnym jazykom, démon nečistoty dostáva prístup k dušiam, ku ktorým sa skrze zvádzanie nemôže dostať. Na ich prekliatom jazyku, sv. Jakub hovorí: „A jazyk je oheň,… je rozpaľovaný peklom.“ (Jakub III. 6.) Hovorí, že jazyk je oheň zapálený peklom, s ktorým tí, čo hovoria obscénne, zapaľujú seba a ostatných. Obscénny jazyk, možno povedať, že je jazykom tretej osoby, o ktorej Kniha Sirachovcová hovorí: „ „Tretí jazyk“ uviedol mnohých do nepokoja a hnal ich od národa k národu.“ (Sirach XXVIII. 16.) Spirituálny jazyk hovorí o Bohu, svetský jazyk hovorí o udalostiach vo svete; ale rozpálený jazyk tretej osoby je jazykom pekla, ktorý hovorí o nečistotách tela; a toto je jazyk, ktorý rozvráti mnohých a privedie ich do zatratenia.

Hovoriac o živote ľudí na tejto zemi, kráľovský prorok hovorí: „Nech ich cesta sa stane tmavou a klzkou.“ (Žalm XXXIV. 0.)  V tomto živote človek kráča v temnote a po šmykľavej ceste. Preto sú takí v neustálom nebezpečenstve upadnutia každým krokom, až do chvíle pokým pozorne neprešetria cestu, po ktorej kráčajú, a s opatrnosťou sa tak vyhnú nebezpečným krokom, to jest príležitostiam k hriechu. Teraz, keď by bolo prešľapovaním tejto klzkej cesty časté úsilie zhodiť ich, nebol by zázrak ak by neupadli? „Mediátori Satana“, ktorý hovoria obscénne, navádzajú druhých k hriechu, ktorí pokiaľ žijú na tejto zemi, kráčajú povedľa temnoty; a tak dlho jak ostávajú v tele, sú v nebezpečenstve upadnutia do zloby nečistoty.  Teraz, tí čo sa ukájajú v obscénnom jazyku, je o nich dobre povedané: „Ich hrtany sú otvorené hroby.“ (Žalm V. 11.) Ústa tých, čo vydávajú len nechutné obscénnosti, sú podľa sv. Jána Zlatoústeho, mnoho otvorených hrobov zo zhnitých zdochlín. (Hom, II., de Proph. Obs.) Zápach, ktorý stúpa z hniloby mnohých mŕtvych tiel, vhodených spoločne do jamy, značí (resp. naznačuje) infekciu a chorobu pre tých, ktorí cítia zápach.

„Rana bičom,“ vraví Sirach, „urobí modrinu, ale rana jazykom zláme kosti.“ (Sirach XXVIII. 21.) Rany švihnutia sú rany na tele, ale rany obscénneho jazyka sú rany, ktoré nakazia kosti tých, ktorí počúvajú tento jazyk. Sv. Bernárd zo Sienna nám dokladá, že panna, ktorá viedla svätý život, počutím obscénného slova mladého muža upadla do zlej myšlienky a opustila sa smerom k zlobe nečistoty, do takej podoby, svätý vraví, že keby diabol zobral ľudské telo, nemohol by spraviť tak veľa hriechov takého druhu, ktoré ona napáchala.

Je neštastím, že ústa z pekla, ktoré často uštedrujú obscénne slová, to berú ako nepodstatné a sú ľahkovážni, keď sa spovedajú; a keď sú napomenutí, odpovedia: „Hovorím tieto slová z vtipu, a bez zloby.“   Z vtipu!? Nešťastný človek, tieto vtipy nechajú diabla rehotať sa, a urobia teba uslzeného na večnosť v pekle. Po prvé, je zbytočné povedať, že hovoríš také slová bez zloby (alebo nie naschvál); lebo keď hovoríš také expresívne výrazy, je náročné pre teba udržať sa od činov proti čistote. Podľa sv. Jeroma, „Ten, kto sa vyžíva v slovách, nie je ďaleko od činu.“  Popritom, obscénne slová hovorené pred osobami iného pohlavia, sú vždy sprevádzané hriešnym naznačovaním. A vari nie je ten škandál, čo spôsobuješ ostatným kriminálny? Povedz jedno obscénne slovo a privedieš do hriechu všetkých, ktorí ťa počúvajú.
Taká je doktrína sv. Bernarda. „Jeden rozpráva, a povie len jedno slovo, ale zabije duše mnohých poslucháčov.“ (Serm. XXIV., in Cant.) Je to väčším hriechom než je výstrel z brokovnicovej muškety, hoc by si zabil mnoho ľudí, ale zabil by si len ich telá; ale hovorením obscénnych slov, si zabil ich duše.

Inými slovami povedané, obscénne slová sú ruinou sveta. Jedno z nich robí viac zloby, než stoviek diablov; preto, lebo je to príčinou zatratenia mnohých duší. Toto nie je moja reč, to je reč Ducha Svätého. „Úlisne ústa spôsobujú pád.“ (Príslovia XXVI. 28.) A kedy je tomu tak? Kedy je táto devastácia duší uvedená, že také hrozné urážky sú predvedené pred Boha? Je to v lete, v čase, keď Boh dá na teba najlepšie dočasné požehnania. Je to vtedy, keď ťa nezásobí obilím, vínom, olejom a inými ovociami zeme. Je to vtedy, keď je tak veľa hriechov spáchaných obscénnymi slovami, jak je kúskov pšenice alebo kúskov hrozna. Ó nevďačnosť! Ako len Boh snami vydrží? A kto je na vine týmto hriechom? Tí, čo rozprávajú nemorálne sú príčinou. Preto sa musia zodpovedať za činy pred Bohom a mali by byť potrestaní za všetky hriechy tých, čo ich počujú. „… ale od teba budem požadovať zodpovednosť za jeho krv.“ (Ezech III. 18.)

Ale prejdime k druhému bodu. Druhý bod. Ten, ktorý rozpráva oplzlo, robí veľké zranenie sebe samému. Niektorý mladý muž si povie: „Rozprávam bez úmyslu ublížiť.“ K odpovedi na túto výhovorku som už povedal v prvom bode, že je ťažko používať oplzlý jazyk bez toho, aby sa v ňom neutápal a že rozprávaním oplzlo pred mladými ženami, zobratými alebo nezobratými, je vždy sprevádzané s tajným podtónom, keď sa také hovorí. Popritom, používaním nemiestného jazyka sa odkrývaš nebezpečiu upadnutia do necudných činností; lebo podľa sv. Jeroníma, ako sme už povedali, „ten, ktorý sa vyžíva v slovách, nie je ďaleko od činu.“  Všetci ľudia sú náchylní k zlému. „Predstavivosť a myšlienky ľudského srdca sú náchylné k zlu.“ (Gen. VIII. 21.) A cez to všetko, človek je náchylný k hriechu nečistoty, ku ktorému ho príroda samá nakláňa. Preto sv. Augustín povedal, že zápolením proti tej zlobe „víťazstvo je zriedkavé“, aspoň pre tých, ktorí nepoužívajú veľkú prevenciu.

Teraz, nečisté objekty, o ktorých rozprávajú, sú vždy prítomné v mysliach tých, ktorí voľne uštedrujú obscénne slová. Tieto objekty spôsobujú slasť a privádzajú ich do hriešnych predstáv a zlomyseľnej gratifikácie, a následne do kriminálnych činov. Pozrite na dôsledok obscénnych slov, ktoré mladý muž hovorí bez zlého úmyslu.

„ … a nech ťa nepodchytia v reči“, hovorí Duch Svätý. (Sirach V. 16) Buď v strehu, lež ťa tvoj jazyk nepripúta reťazou, ktorá ťa vezme do pekla. „Jazyk“, vraví sv. Jakub, „ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života [a sám je peklom rozpálený]“ (Sv. Jakub III. 6.) Jazyk je jeden z častí ľudského tela, ale keď uštedruje zlé slová, nainfikuje celé telo a „rozpaľuje kolobeh života;“ zapaľuje a korumpuje celý náš život, od narodenia až po starobu. Preto vidíme, že človek, ktorý sa ukája v obscénnosti, nemôže, i keď je starý, sa odpútať od obscénného jazyku. V živote sv. Valeriusa, Surius dáva príklad, že svätý počas cestovania išiel do domu ohriať sa. Počul pána domu a lokálného sudcu , i keď obaja pokročilí vo veku, rozprávali o obscénnych veciach. Svätý ich napomenul s ostrosťou, ale nebrali do úvahu jeho napomenutie. Avšak, Boh potrestal oboch: jeden sa stal slepým a u druhého sa objavilo svrbenie, ktoré produkovalo smrteľné tumory. Henry Gregerman hovorí (v Magn. Spec., dist. 9, ex. 58), že jeden obscénny rozprávač umrel naraz bez ľútosti a že ho bolo potom vidieť v pekle trhajúc si jazyk na kúsky; a keď sa mu obnovil, znova si ho začal trhať.

Ako môže mať Boh milosť na tým, ktorý nemá ohľad nad svojou dušou a dušou susedovou?„Súd bez milosrdenstva čaká na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo.“ (Sv. Jakub II. 13.) Och! Čo za škodu, vidieť jedného z tých obscénnych ozembuchov zvracať jeho špinavé výrazy pred dievčatami a mladými vydatými ženami! Viac takých ľudí prítomných, viac nehorázny je jeho jazyk. Často sa stane, že mladí chlapci a dievčatá sú prítomné a nemá strach škandalizovať tie nevinné duše! Cantipratano zmieňuje, že syn istého aristokrata v Burgundy bol poslaný, aby bol vyučovaný mníchmi Klúnie. Bol anjeliček čistoty; ale nešťastný chlapec jedného dňa vkročil do obchodu kobercára, počul obscénne slová od kobercárovho zdivočenia, upadol do hriechu a stratil božskú milosť. Otec Sabitano počas práce na „Evanjelickom Svetle“, spomína o ďalšom chlapcovi, 15 ročný;  počul špinavé slovo, začal o ňom premýšľať budúcu noc, súhlasil so zlou myšlienkou a zomrel nečakane tú istú noc. Jeho spovedník počul o jeho smrti a plánoval urobiť za neho omšu. Ale duša neštastného chlapca sa zjavila pred ním a povedal spovedníkovi nesláviť omšu za neho. Kvôli tomu, že počul slovo, bol zatratený a oslava omše by mu pridala na bolestiach. Ó, Bože! Ako veľké by to bolo, keby bolo možnosti u nich nariekať, aké veľké by bolo nariekanie strážnych-anjelov týchto úbohých detí, ktoré boli pokrivené a privedené do pekla rečou obscénnych jazykov!

S akou úprimnou snahou, by mali anjeli vyžadovať pomstu u Boha proti autorom takýchto škandálov!  Že anjeli by mali plakať za pomstou proti nim, vyznieva zo slov Ježiša Krista: „Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.“ (Matúš, XVIII. 10.)

Buďte teda pozorní, moji bratia, a ubráňte sa proti hovoreniu oplzlo, viac než by ste sa bránili proti smrti. Počúvajte radu Ducha Svätého: „ … pre svoje slová vážky a na ústa si vlož primerané uzdy! Daj si pozor, aby si jazykom neklesol a neupadol pred nepriateľmi, čo na teba číhajú. Tvoj pád nebude možno vyliečiť do smrti.“ (Sirach XXVIII. 29, 30.)
„Pre svoje slová vážky,“ musíš zvažovať svoje slová, pred tým než ich vynesieš, a „uzdu na ústa,“ keď sa oplzlosti hrnú na jazyk. Musíš ich potlačiť, lebo inak ich povedaím spôsobíš na vlastnej duši a na duši ostatných smrteľnú a nevyliečiteľnú ranu. Boh ti dal jazyk, nie aby si ho urážal, ale aby si ho slávil a požehnával. „Ale…“ vraví sv. Pavol, „smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých (Efezanom V. 3.)

Zapíšte si slová „akákoľvek nečistota“. Musíme upustiť od obscénneho vyjadrovania sa a od každej dvojzmyselnej zmienky vyrieknutej z vtipu, ale i od každého nežiadúceho slova, lež by sme sa nemali stať svätým, to jest kresťanom. Je nevyhnutné poznamenať, že slová dvojitého významu robia niekedy ešte väčšie zlo než obscénnosť, lebo umením, ktorým sú vyrčené, nechávajú väčšiu pečiatku na mysli.

„Majte na pamäti“, vraví sv. Augustín, „aby vaše ústa boli ústami kresťanov, ktorými Ježiš Kristus vchádzal tak často vo svätom prijímaní.“ Preto by ste mali mať hrôzu pred uštedrovaním necudných slov, ktoré sú diabolský jed. „Pozrite sa bratia, či to je spravodlivé, že z úst kresťanov, ktorými telo Krista vchádza, by mala vychádzať necudná pesnička ako diabolský jed?“ (Serm. XV., de Temp.) Sv. Pavol hovorí, že reč kresťana by mala byť vždy ochutená soľou. „Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená,“ (Kolosanom IV. 6.) Naša konverzácia by mala byť okorenená slovami vyrátanými na nadchnutie druhých, nie urazenie, ale na milovanie Boha. „Šťastný to jazyk“ hovorí sv. Bernard, „ktorý vie hovoriť len o svätých veciach!“  Šťastný to jazyk, ktorý vie rozprávať nijak inak než o Bohu! Bratia, buďte opatrní; nie len upustiť od obscénneho jazyka, ale i vyhýbať sa, ako by ste sa vyhýbali moru, tým, ktorí rozprávajú oplzlo.  Keď počujete niekoho uštedriť  obscénne slová, nasledujte radu Ducha Svätého: „Ohraď svoje uši tŕním a nepočúvaj zlý jazyk.“ (Sirach XXVIII. 28.)
„Ohraď svoje uši tŕním,“ to znamená , napomeň so zápalom človeka hovoriaceho obscénne; aspoň odvráť svoju tvár, a ukáž, že neznášaš takú reč. Nebuďme zahanbení, ukázať sa, že sme nasledovníci Ježiša Krista, lež si želáme, aby Ježiš Kristus bol zahanbený zobrať nás so sebou do raja.

Preložené z Homílií od sv. Alfonza.

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu. Odporúčam, aby sa ľudia čo najskôr začali modliť Ruženec, celých 15 dekád každý deň a Zdravas Mária regulárne počas dňa pre obdržanie milostí.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene protestantský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.57

Priemerná čítanosť: 1795

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa…

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA