„Biskup“ E. Dohnal je kacír a „otec“ P. Pakoš takisto

J. Hus bol odsúdený koncilom z Kostnice, bol zavrhnutý, a sním aj jeho nasledovník Jerome z Prahy. J. Hus bol klamár, rozvracač, manipulátor a heretik.

Koncil z Kostnice, 1416 (odsúdenie Jeroma z Prahy):

„V mene Pána, Amen. Kristus náš Boh a spasiteľ, pravé víno, ktorého Otec je vínovým obrábačom, povedal jeho učeníkom a nasledovníkom v týchto stanovách: Keď niekto nezotrvá vo mne, mal by byť vyhodený ako vetva a mal by vyschnúť. Táto svätá synoda Kostnice nasledovaním učenia prikázaní jej najvyššieho učitela… je evidentné, že zmienovaný Jerome zastával, naznačoval a učil rôzne bludné články… ofenzívne ušiam pokorným, a i urýchlené a manipulačné. Boli dlho dozadu priradené Jánom Wicklifom a Jánom Husom prekliatej pamäti
Tieto artikle, doktríny, a knižky zmieneného Jána Wicklifa a Jána Husa, a i spomienka Wicklifa a konečne osoby Husa, boli zavrhnuté a prekliate touto istou svätou synodou a jej rozsudok heréza.“

 

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

 

 

„Patriarcha“ Eliáš Dohnal, zdroj YouTube: Video, Jan Hus kontra klerikalismus.

„Biskup“ Eliáš Dohnal obhajuje Jána Husa. Dohnal je nebezpečný sektár, ktorý síce pravdivo rozpoznáva, že František je bezprecedentný antipápež, no obhajuje Jána Husa a volá ho svätým. Nasledujúce video, ktoré najviac vypovedajá o „biskupovi“ Eliášovi Dohnalovi, ho usvedčuje: www.youtube.com/watch

„Biskup“ Eliáš Dohnal nie je žiaden žiačik a vie čo robí. Učil dlhé roky teológiu v Prešove, a takisto pozná Koncil z Constance (z Kostnice). Dohnal sa zastáva notorického heretika Jána Husa, nazýva ho martýrom a dokonca svätým. Notorický heretik Ján Hus bol odsúdený Katolíckou Cirkvou z 30 heréz/bludov, Hus sa zapredal podobne ako Judáš 30 striebornými. Osobne si myslím, že toto nie je náhoda s týmto číslom, pretože Ján Hus bol jasný klamár, manipulátor a rozvracač, presne tak ho definuje aj Koncil z Constance (z Kostnice). Propagácia a pridružovanie sa s heretikmi je samozrejme akt proti Katolíckej Cirkvi a proti viere. Katolícka Cirkev učí, že Cirkev je zložená z veriacich a nie z heretikov.

Pápež Innocent III. , Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 3. o heretikoch, 1215: „Viac však, sme pevne určili dôvod exkomunikácie veriacich, ktorí príjmu, bránia alebo podporujú heretikov.“

Eliáš Dohnal sa zastávaním tohto arciheretika pridáva na stranu Jána Husa a odmieta katolícku vieru ako celok. Ján Pavol II., ktorý nebol svätý, ale nekatolícky antipápež a modlár, takisto obdivoval Jána Husa:

Ján Hus, ktorý bol odsúdený ako heretik Koncilom z Kostnice, bol podľa neho muž „neomylnej osobnej integrity“! (Zdroj: vatikánkatolicky.com, zdroj výroku Jána Pavla II.: 30 Days Magazine, Issue No. 7-8, 1995, p. 19.)

Viac o ostudných herézach a odpadlíctvach manifestovaného heretika a antipápeža Jána Pavla II., ktoré musíte vidieť, nájdete v tomto odkaze: https://vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/

Späť ku „biskupovi“ Dohnalovi. Len na okraj, všimnite si jeho diabolských očí. Jeho diabolské úškľabky sú miestami až komické, a bolo by to komické, keby to nebola pravda, ale Eliáša Dohnala žial riadi Diabol, a on (Dohnal) mu slúži ako komunikátor na propagáciu arciheretika
Jána Husa.

– Transcript je pod videom na YT.

Herézy z trasnscriptu:

1.) Eliáš Dohnal hovorí, že: „Jan Hus, který hájí Boží zákony, nazývá hřích hříchem a vybízí k pravdivému pokání a následování Krista.“

Toto je heréza, pretože je to tvrdenie, že Ján Hus nabáda k pravdivému nasledovaniu Krista.
Ján Hus bol heretik odsúdený z 30 heréz, čiže „biskup“ Eliáš Dohnal vraví, že 30 heréz Jána Husa je pravdivé nasledovanie Krista. „Biskup“ Eliáš Dohnal je kacír. 

2.)  Kacír „Biskup“ E. Dohnal hovorí, že Ján Hus je svätý. – Toto je heréza. Odporuje to učeniu riadného a všeobecného Magistéria Katolíckej Cirkve, že svätí sú modelom pre veriacich a že žili úctyhodný život. Je to urážka skutočných a statočných svätých, ktorí žili príkladnym životom a aj viacerých svätých, ktorí položili svoje životy pri boji za vieru.

Nazývanie Jána Husa svätým nie je len tak. Nemožno sa modliť za heretikov, ktorí opustili tento svet ako heretici, je to totižto katolícke učenie.

Pápež Sv. Gregor Veľký, Moralia, Kniha 34: „Preto je ten istý dôvod prečo sa nemodliť za ľudí odsúdených na večné plamene, ako je teraz nemodlenie sa za diabla a jeho anjelov, ktorí boli odsúdení na večný trest. A toto je ten dôvod pre svätých ľudí, že sa nemožno modliť  za neveriacich a bezbožných ľudí, ktorí sú mŕtvy…

3.) Ďalej hovorí, že Ján Hus bol mučeník.

Tu vidíme Dohnala propagovať „kresťanskú jednotu“ uctením si heretika Jána Husa ako martýra (mučeníka) za pravdu. Toto je formálna heréza proti Koncilu z Florencie:

Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, Cantate Domino, Session 11, Feb. 4, 1442, ex cathedra: “… žiaden, akokoľvek almužien rozdávania by on praktikoval, aj keby prelial krv pre meno Krista, smie byť zachránený, lež by on zostal vo vnútri objatia a jednoty Katolíckej Cirkve.

Hus bol vyhlásený, že bol mimo Cirkve a bol odsúdený za herézy (pozri úvod článku).


4.) Vyzáva a nabáda biskupov a kňazov, aby rehabilitovali arciheretika Jána Husa. – heréza

Toto je asi azda najhorší a najopovážlivejší akt herézy od neho, nabáda biskupov a kňazov k tomu, aby sa odtrhli od jednoty Cirvke a pápežského rozhodnutia, ktoré odsúdilo Jána Husa. – Skutočne diabolské.

5.) Citujem „biskupa“ Eliáša Dohnala: „Papež Martin V. schválil zločin křivopřísežnictví, tedy výrok koncilu, a tím i vraždu nevinného.“

 

Je zrejmé, že si vo svojom blude a zaslepenosti „biskup“ E. Dohnal neuvedomuje, že pápež je finálna autorita, ktorá odsúhlasuje koncil. Bez súhlasu pápeža nemôže byť koncil definovaný ako záväzný pre veriacich. Čiže „biskup“ Eliáš Dohnal formálne vyjadril, že Pápež Martin V. je zločinec, lebo schválil koncil z pozície ex cathedra.

Toto je popretie neomylnosti pápeža, keď hlása z pozície ex cathedra (dogma I. Vatikánskeho Koncilu).
„Bp.“ Eliáš Dohnal je anathema.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum(#9), jún 29.,1896:Právomoc Rímskeho Pápeža je nadradená, univerzálna a definitívne iná samá o sebe; ale tá od biskupov je obmedzená, určitými limitmi…

„Biskup“ Eliáš Dohnal je kacír a nie katolík. Kto by hovoril iné, i napriek prezentovaným faktom, hreší smrteľne.

Záver: Pápež Martin V. schválil z pozície pápeža Koncil z Konstice a nie je zločinec, tvrdiť že je znamená herézu a popretie pápežskej neomylnosti; tvrdiť že Ján Hus povzdbudzoval k pravdivému učeniu Krista je blud a odrezanie sa od Cirkve; Ján Hus bol heretik, klamár, rozvracač a manipulátor, ktorý bol odsúdený z 30 heréz, vravieť, že ide o pravdivé učenie je pridávať sa k jeho učeniu 30 heréz, pridávať sa k odrezaniu od Katolíckej Cirvke; tvrdiť, že J.Hus je svätý je urážkou skutočných svätých, je to odporovanie Učeniu Magistéria; tvrdiť, že je martýr je odporovanie Koncilu z Florencie, tak ako bolo už vysvetlené.

Preto, po prezentovaní faktov, „biskupa“ Eliáša Dohnala a jeho „patriarchát“ nie je možné nazvať inak než sektou Jána Husa, lebo to naozaj nič iné nie je.

Čo sa týka označenia „biskup“, to je z toho dôvodu, že podľa všetkého nie je biskup, lebo jeho konsekrácia nie je ničím a nikým dosvedčená. Do dnešného dňa svoju konsekráciu na biskupa tají, a nie je nikomu známe či je právoplatný biskup. Preto na miestach uvádzam „biskup“ (len v úvodzovkách), a inde nechávam len jeho meno. Keďže nevieme, či bol riadne vysvätený za kňaza, lebo bol ordinovaný v roku 1972, po  zavedení  neplatných  ordinácii   antipápežom Pavlom VI., tak je možné, že bol celkovo i neplatne vysvätený za kňaza.
Viac o neplatných vysviackách tuná: https://vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/

Všetci veriaci, by sa mali logicky Eliášovi Dohnalovi a jeho spolku vyhýbať a nezdieľať ich názory. Kto zostáva s E. Dohnalom v tom pravdy niet a je heretik, mimo Cirkve. Takisto sa nemožno spájať s jeho dvoma „Biskupmi“ Metodejom a Timotejom, ktorí sú pod ním.

Extra Ecclesia Nulla Salus – Mimo Cirkve niet spása

 

Na doplnenie:

Nasledovné je citát z článku na cho.cz

Zatímco v minulém čísle nám pohled na historii obnovy zprostředkoval jeden z moravských charismatiků, Ludvík Kolek, v tomto závěrečném dílu našeho cyklu se přesuneme na západnější polovinu našeho území a dozvíme se něco o charismatické obnově v předlistopadových i polistopadových Čechách, jak ji na vlastní kůži zakusil otec Václav Chroust, nynější farář ve farnosti sv. Františka v Praze Chodově.

Otec Václav nedávno oslavil padesáté narozeniny, snadno se tedy lze dopočítat, že se narodil čtyři roky po komunistickém puči; měl ale to štěstí, že vyrůstal ve věřící rodině. Po přijetí do kněžského semináře se právě zde poprvé setkal s obnovou. Do rukou se mu totiž dostaly různé samizdatové publikace, mezi nimi slovenská knížka Oni mluví jinými jazyky. Jejím autorem je novinář, který tak dlouho sbíral důkazy, že obnova je úplně „mimo“, až sám uvěřil. Jako svědectví to mělo velkou sílu, říká o této knížce otec Václav, a já se přitom od nikoho nemohl o těchhle věcech nic dozvědět. Ptal jsem se skoro všech bohoslovců v semináři, jestli se s něčím takovým setkali, ale všichni mi říkali, že to je asi nějaká hloupost. Teprve po určité době narazil ve svém hledání na Vojtěcha Kodeta, který se právě vrátil z vojny a svému spolubratru slíbil, že přivede kněze, který ví o těchto věcech víc. Tak se stalo, že do semináře začal dojíždět otec Michal Špaček. V jednom seminaristickém pokoji se tak vytvořilo společenství, které každý den trávilo asi hodinu společnou modlitbou. Michal Špaček jeho členům věnoval spoustu času k rozhovorům. Otec Václav tuto průpravu vidí jako něco velmi blízkého dnešnímu zážitku „klasického“ semináře, i když v tu dobu o něčem podobném ještě ani zdaleka neslyšel. Stejně jako na závěr semináře obnovy v Duchu, přišel i na závěr těchto setkávání moment křtu v Duchu svatém.

Vzpomínám si na to velmi přesně, říká otec Václav. Bylo to v únoru 1982, my jame byli čerstvě vysvíceni na jáhny. A Michal Špaček nás vzal do Modřic u Brna. Tam se za nás modlili v jednom ekumenickém společenství. Této modlitby se účastnili jednak různí kněží, otec Michal Špaček, otec Antonín Dohnal, Josef Strbák, dále bratři z protestantských církví, například současný biskup Apoštolské církve, Rudek Bubik, a také několik žen. Ve skupince čerstvých jáhnů byl například Jan Fatka, Vojtěch Kodet, Richard Kavan.

O prožitku této modlitby otec Václav říká: Já jsem prostě vnímal, že tam Bůh mocně působí. Tím nechci říct, že by jinde nepůsobil. Ale cítil jsem to, a tím jsem byl fascinovaný. Byly to věci, s nimiž jsem už setkal přes knížky a dlouho jsem po nich toužil. Vliv, který měl křest v Duchu svatém na tuto skupinu jáhnů, byl zásadní. Brzy se na ně „nabalila“ řada dalších, do společenství začali přicházet i lidé takříkajíc zvenku. Během společných modliteb se děly skutečné zázraky. Otec Václav vzpomíná: Například jednou se někdo modlil v jazycích a jeden bratr mu pak říká, člověče, to jsem nevěděl, že umíš francouzsky. A on, já ale neumím francouzsky ani slovo. Tak mu tu modlitbu přeložil a všichni jsme koukali. Ale to je jen příklad, toho byla spousta. Existovaly ještě další kontakty, především na Moravu. Ti, kdo byli zasaženi Duchem svatým, se snažili získat nejen více zkušeností, ale také informace, jak je to s obnovou v rámci katolické církve, jaké jsou zkušenosti ze zahraničí. Jenomže něčeho se dopátrat nebylo tak snadné.

Lidé, kteří měli s obnovou něco společného, se kvůli utajení scházeli na různých místech. Jedním z nich byl například Kostelec, kde byl tehdy farářem Josef Strbák, nebo působiště otce Michala Špačka, Brod nad Dyjí. Po vysvěcení na kněze nedostal otec Václav nejprve státní souhlas, ale nakonec mu po roce bylo přiřčeno místo plzeňského kaplana. Bylo mu však zároveň řečeno, aby pouze sloužil mše a pohřby a nijak se nepokoušel o kontakt s mládeží. To pro něj ale nebylo možné. A tak se stal součástí společenství, které tvořily dvě rodiny a několik dalších bratří a sester. V tu dobu byl zároveň „sousedem“ v Klatovech otec Jan Fatka. Zde také existovalo společenství, takže se obě skupiny občas scházely ke vzájemnému povzbuzení. Přes veškeré potenciální represe se plzeňská skupinka scházela každý týden. Otec Václav o ní vypravuje: Třeba tam byla jedna mladá maminka, Majka Lachmanová. Ta evangelizovala i v parku, když tam byla s kočárkem. Přitom to tehdy bylo spojeno s nebezpečím, byly výslechy, atd. Nicméně zákaz pracovat s mládeží otec Václav porušil, a tak mu bylo sděleno, že půjde do malé vesničky jménem Domaslav, s tím, že je to jeho „poslední příležitost“. Jeho situace se tím pochopitelně radikálně změnila, měl najednou „více kostelů než lidí“, ale postupně se i zde začalo rozvíjet společenství, jednak díky rekreantům přijíždějícím do Domaslavi na víkend a prázdniny, jednak díky předchozím vazbám.

Zároveň trvaly také kontakty ekumenické, utužované na charismatických konferencích, které pořádala v Paláci kultury Kostnická jednota. Na jedné z nich mluvil Michael Bennet, katolický kněz žijící v Belfastu, přítomné kněze (cca 5 z celých Cech) vyzval k týdennímu setkávání k modlitbě, a ta se pak několik let konala ve Vršovicích, kde tehdy působil otec Michael Slavík. Po listopadu 1989 se mnoho změnilo, lidem se otevřely možnosti nových kontaktů, začaly Katolické charismatické konference. V roce 1991 byl otec Václav poslán do Roudnice. Uzavírá: V současnosti jsem ve farnosti Chodov, tady je obnova rozeběhnutá již řadu let. Zároveň mám poprvé i kaplana, který tohle cítí jako svoji věc. Jsem moc vděčný za tuhle situaci, i když zdaleka není všechno optimální. Pozoruji jakousi únavu. Také lidé, kteří mají s obnovou něco společného, jsou spíš už usedlejší, zdá se mi, že vysloveně mladí lidé se v těchto kruzích vyskytují spíše vzácně. Čekám nové probuzení a rád bych se ho ještě dočkal. Jsem přesvědčen, že je to správná cesta a byl by hřích nechat ji zarůst. Modlím se, abychom si stále více uvědomovali, že žijeme v nádherné době – Duch svatý působí jako v době apoštolů. Díky Bohu za to

Zdroj: https://www.cho.cz/clanky/Historie-Obnovy-IV.html

 

Toto svedectvo len potvrdzuje, že ľudia v tom kruhu sa neriadili katolíckou vierou, ale pocitmi a falošnými výjavmi pochádzajúcimi od diabla. Neexistuje sviatosť ako krst Duchom Svätým [ v dospelosti, či detstve formou zážitku], čiže ide o diabolské posadnutie. Existuje krst a konfirmácia, ktoré sú súčasťou 7 sviatostí Cirkve, no nie krst Duchom Svätým skrze meditovanie a modlenie. Krst Duchom Svätým je vymyslený a nový falošný rituál charizmatikov, predovšetkým zameraný na pocity. Takisto skazené plody charizmatikov je možno badať v akceptovaní heretického ekumenizmu, novej omše a postkoncilových antipápežov. Ide o falošné zjavenia a húckanie od diabla, aby sa ľudia držali falošného ekumenizmu sekty II. vatikánskeho koncilu.

Dary, ako hovorenie cudzími jazykmi, boli dary, aby sa rýchlejšie šírilo kresťansvo v ranej fáze. Nešlo o pokus omyl alebo hádanie. Išlo o priamu súvislú reč a nie hapkanie, štekanie, vydávanie pazvukov a pokus uhádnuť, čo bolo povedané.
Toto v súčasnosti nie je potrebné [aby ľudia vedeli nadprirodzenou cestou cudzie jazyky na šírenie kresťanstva]. Potrebné je, aby ľudia prijali pravú vieru a odpútali sa od heréz II. vatikánskeho koncilu a aby sa odpútali od modernizmu. Musíte byť katolík s neporušenou vierou pre spásu.

Celkovo charizmatické hnutie je nasiaknuté diabolskými nástrahami. Ide o falošné svetlo, ktoré túži ľudí skrze falošné osobné zážitky, válanie sa po zemi a vydávanie pazvkuov, čo je skorej posadnutie, túži toto falošné svetlo udržať ľudí v ekumenizme.

Niet divu, že sa tam objavil aj „otec“ Antonín Dohnal, ktorý je v súčasnosti diablovi slúžiaci Husita. Od všetkých týchto veci musí kresťan dať ruky preč a začať sa modliť miesto toho Ruženec. Treba odmietnuť ekumenizmus a vymyslené neexistujúce sviatosti.

Charizmatici pripomínajú Montanistov (odkaz na článok v angličtine):
www.mostholyfamilymonastery.com/…/charismatic-mov…

 

Na Slovensku najznámejším podporovateľom Jána Husa je „otec“ Pavol Pakoš, na dôkaz môjho tvrdenia postačí nasledovný obrázok:

Pavol Pakoš (Umenie Žiť): „Hus nebol zaťatý heretik, ale hľadajúci katolícky intelektuál…“

Toto je heréza. „Otec“ Pavol Pakoš je manifestovaný heretik, ktorý bol „ordinovaný“ neplatným novým obradom Pavla VI., čiže nie je právoplatný kňaz. „O.“ Pavol Pakoš vedie blog na hlavných správach a vedie reláciu na slobodnom vysielači.

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu. Odporúčam, aby sa ľudia čo najskôr začali modliť Ruženec, celých 15 dekád každý deň a Zdravas Mária regulárne počas dňa pre obdržanie milostí.

Kristian Keller
Sedevakantista

Preklad citátov pápežov z vaticancatholic.com (odporúčam)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene pohanský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.54

Priemerná čítanosť: 1801

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA