Rabín o gojimoch !

Pre objasnenie, ako úzko súvisia Protokoly sionských mudrcov s celkovým programom Židovstva, uvádzam úplný preklad reči onoho ruského rabína Eigera  tak, ako ju publikoval Fleischhauer.
Rabín o gojimoch !
1) Prešli už doby trpkého, bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľký pokrok. Ten je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme skryť a sami nepozorovaní rýchlo prekročiť onen čas, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.
2) Pozrime len na situáciu v Európe, ktorú si vytvorili sami Izraeliti začiatkom tohto storočia, takže disponujú obrovskými kapitálom v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a inde.
3) Všade sú vďaka svojim miliardám pánmi Rothschildovci, Židia, nehovoriac už o tom, že v každom meste druhého a tretieho rádu pánmi výnosných fondy, takže sa nikde nemôže bez synov Izraela vykonať žiadne finančné operácie ani žiadny iný dôležitý podnik.
4) Burza zaznamenáva a reguluje dlhy, a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme toto zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitál, ktoré štátom požičiavame, budeme brať do zástavy ich železnice, bane, lesy, huty aj továrne, ba musíme brať do zástavy aj výnos daní.
5) Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. veľkostatkári sa budú vždy tešiť úcte a vážnosti. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa naši izraelskí bratia zmocnili v čo najväčšej miere pozemkového vlastníctva.
6) Pod zámienkou, že chceme pomáhať pracujúcej triede, musíme celú ťarchu daní preniesť na statkára. Až ich pozemkový majetok dostaneme do rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7) Všetkými prostriedkami musíme čo najviac obmedziť vplyv kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom. Za tým účelom musíme vzbudiť v srdciach veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské rozpory.
8) Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamihu, keď dosiahneme najvyššieho, vytúženého cieľa.
9) Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme nechať vytrhnúť z rúk Izraela, a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tiež dodávateľmi obilia. A keď potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, vždy dokážeme zvaliť zodpovednosť na vlády.
10) Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa my staneme úradnými osobami, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich ľudí pravého vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s mocou, poctami a privilégiami. Úrady, ktoré si vyžadujú vedomosti a prácu, spojené s nepríjemnosťami, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je rezort spravodlivosti.
11) Advokátska kariéra nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám dovoľuje vnikať do súkromných tajomstva našich najväčších nepriateľov, kresťanov! Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do závislosti na nás.
12) Prečo by Židia nemohli byť ministrami školstva, keď už sú tak často ministrami financií? Musíme sa tiež dostať do zákonodarných zborov, aby sme tam mohli zabrániť prijatiu zákonov, ktoré by gójovia vydali proti jediným pravoverným synom Abrahámovým.
13) V tomto smere sa náš plán blíži ku koncu . Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké práva ako kresťanom. čoho však musíme ešte dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je presadenie zákona o miernejších podmienkach súťaže. Tým sa zmocníme zlatej bane, ktorý bude prinášať oveľa väčší výnos, než ryžoviská v Kalifornii.
14) Ľud Izraela musí obrátiť svoje snaženie k onej mocenskej priečke, z ktorej pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je účasť na všetkých priemyselných a finančných operáciách. Pritom je však nutné dávať pozor na hrozbu súdneho stíhania následkom nejakej nástrahy alebo zvodu. Je teda potrebné pri špekulácii preukázať onú formu prefíkanosti a cit, ktorý pre to máme vrodený. Nesmieme zostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politická ekonómia, jedným slovom všetky odvetvia vedy, umenie a literatúry – to všetko je nám poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu. Až potom postavíme naše schopnosti do patričného svetla.
15) Naše schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. napríklad prednes nejakého hudobného diela, napríklad aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme vyzdvihli Žida, ktorý je jeho tvorcom a jeho hlavu ovenčili gloriolou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duchovného bohatstva.                                                                                                                    16) Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tým máme v rukách zdravie a životy našich najhorších nepriateľov, kresťanov.                                                      17) Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský národ tým môže len získať. Určité množstvo nečisté krvi, prinesené takto do nášho Bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry týmto manželstvom dosiahnu spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyvu na svoje okolie. Toto priblíženie sa kresťanom nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, ale naopak to z kresťanov pri troške opatrnosti urobí našich ochrancov.
18) Bolo by žiadúce, aby si Izraeliti k sebe ako METRES nebrali ženy nášho svätého náboženstva, a odporúča sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadávali kresťanské panny.
19) Najväčší význam by malo nahradenie sviatosti manželstva jednoduchým civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali na našu stranu.
20) Ak má hlavnú moc na zemi zlato, potom je určite nutné spomenúť sa na druhom mieste o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené zásady nemôžeme bez tlače uskutočniť, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich ľudí.
21) Peniaze a obratnosť vo voľbe prostriedkov, ktorými si skorumpované osobnosti nakloníme, z nás urobia pánov verejnej mienky a vydá nám ľud do rúk.
22) Keď takto vytrvalo pôjdeme krok za krokom vpred, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu dôverovať a čo má zavrhnúť.  Ak povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace poddajné masy sa nás zastanú a ujmú. Až sa staneme neobmedzenými pánmi tlače, potom bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy cti, cnosti, charakteru a posvätnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov – našich nepriateľov -povznášalo v ich viere a dôvere. A až si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doteraz vzdávala česť a úcta.
23) Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad a musí ich zachovávať. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, to jest bohatstvo a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý Izrael po stáročia znášal. Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť. Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva.
24) Náš ľud verne uchováva náboženské zvyky svojich predkov.
25) Náš záujem vyžaduje, aby sme ukazovali porozumenie pre sociálne otázky, najmä pre také, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme usilovať o to, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.
26) Zaslepenosť davu a jeho sklon k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní ľahko sa ho zmocniť. Dopomôže nám k tomu popularita a dôvera v istých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí dokážu svoje vyumelkované city zahaliť do takej výrečnosti, ako úprimný kresťan svoje skutočné presvedčenie.
27) Je nutné, aby proletár bol Židom naklonený a podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom. Každá takáto katastrofa nás vo svojom snažení privedie bližšie k cieľu, k onomu cieľu, ktorým je panovania nad celým svetom, ako bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Pretlač z brožúry V židovských chápadlách.)
interpelácie
Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal reč rabína pod titulom “V židovských chápadlách. Antisemitské epištoly pre český národ “. Pražské štátne zastupiteľstvo spis skonfiškovalo pod č. 72/1900.
Březnovský konfiškáciu interpeloval vo viedenskej ríšskej rade a tým ju imunizoval
(Protokol z 13. marca 1901, XVII, 21, str. 1282).
V interpelácii bolo oi. Povedané:
“Sme toho názoru, že ani tá nejohnivějšia reč proti Židom nedokáže nášmu národu otvoriť oči tak, ako táto reč rabína, poučuje svojich spoluveriacich o tom, ako si má Židovstvo počínať, aby dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč objasní čitateľovi mnohé skutočnosti. Okrem iného mu bude jasné, prečo sa niektoré politické strany Židov tak húževnato drží. To, čo českému ľudu o Židoch hovoríme, dostáva tu potvrdenie z kompetentných úst židovského rabína a síce nie práve toho z najbezvýznamnejšie. “
Viedeň, 5. marca 1901 Václav Březnovský

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 209

Celkové hodnotenie: 22.17

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V budúcom roku platy politikov klesnú a nebude ich treba zmrazovať, hovorí Gyimesi

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V budúcom roku poslancom platy neporastú pre vyšší deficit verejných financií, ale klesnú. Nebudú si ich musieť zmrazovať.…

  Obete útoku v Kongsbergu nezabili šípy, útočník ich pobodal

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pal Nordseth,Espen Andersen Braathen via AP)   Obete stredajšieho útoku v nórskom Kongsbergu útočník nezabil lukom a šípmi. Polícia v pondelok objasnila, že…

  Vlhová možno nebude mať v paralelných pretekoch v Lechu/Zürse švajčiarske súperky

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov…

  Prezidentka dúfa, že úspešní stredoškoláci nezabudnú na to, odkiaľ prišli

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok prijala úspešných študentov – zlatých, strieborných a bronzových medailistov stredoškolských postupových súťaží…

  Korčok: Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku, ktorý je kľúčom pre napredovanie v jej európskom smerovaní. Povedal to minister…

  Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi Uhríkovi a Mazurekovi, žiada od nich 48-tisíc eur. "Nezaplatíme vám nič, ani cent! Ani ja, ani Milan Mazurek," reaguje Uhrík

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot video)   Lekár Peter Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, v ktorej od neho žiada zaplatenie niekoľkých…

  Malála Júsufzajová vyzvala Taliban na znovuotvorenie dievčenských škôl

  0icon

  Kábul 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová, ktorá ešte ako školáčka prežila útok militantov, vyzvala novú vládu Talibanu…

  V Nemecku spustenie koaličných rokovaní s SPD a Zelenými podporila i FDP

  0icon

  Berlín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Zástupcovia nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v pondelňajšom hlasovaní schválili začatie rokovaní o vytvorení novej vlády…

  Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje deväť hasičov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje tam deväť hasičov. O požiari informuje bratislavská mestská polícia…

  V moskovskom metre začali používať platobný systém založený na rozpoznávaní tváre

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Moskovské metro zavádza nový bezkontaktný platobný systém používajúci softvér na rozpoznávanie tváre. Ako uvádza web euronews.com, deje sa…

  TopDesať

  Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

  0 icon

  V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

  10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

  0 icon

  Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

  Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

  0 icon

  Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

  Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

  0 icon

  Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

  Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

  0 icon

  Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

  Armádny Magazín

  Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

  Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

  0 icon

  Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

  Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

  0 icon

  Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

  Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

  Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

  0 icon

  Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA