Rabín o gojimoch !

Pre objasnenie, ako úzko súvisia Protokoly sionských mudrcov s celkovým programom Židovstva, uvádzam úplný preklad reči onoho ruského rabína Eigera  tak, ako ju publikoval Fleischhauer.
Rabín o gojimoch !
1) Prešli už doby trpkého, bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľký pokrok. Ten je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme skryť a sami nepozorovaní rýchlo prekročiť onen čas, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.
2) Pozrime len na situáciu v Európe, ktorú si vytvorili sami Izraeliti začiatkom tohto storočia, takže disponujú obrovskými kapitálom v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a inde.
3) Všade sú vďaka svojim miliardám pánmi Rothschildovci, Židia, nehovoriac už o tom, že v každom meste druhého a tretieho rádu pánmi výnosných fondy, takže sa nikde nemôže bez synov Izraela vykonať žiadne finančné operácie ani žiadny iný dôležitý podnik.
4) Burza zaznamenáva a reguluje dlhy, a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme toto zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitál, ktoré štátom požičiavame, budeme brať do zástavy ich železnice, bane, lesy, huty aj továrne, ba musíme brať do zástavy aj výnos daní.
5) Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. veľkostatkári sa budú vždy tešiť úcte a vážnosti. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa naši izraelskí bratia zmocnili v čo najväčšej miere pozemkového vlastníctva.
6) Pod zámienkou, že chceme pomáhať pracujúcej triede, musíme celú ťarchu daní preniesť na statkára. Až ich pozemkový majetok dostaneme do rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7) Všetkými prostriedkami musíme čo najviac obmedziť vplyv kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom. Za tým účelom musíme vzbudiť v srdciach veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské rozpory.
8) Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamihu, keď dosiahneme najvyššieho, vytúženého cieľa.
9) Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme nechať vytrhnúť z rúk Izraela, a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tiež dodávateľmi obilia. A keď potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, vždy dokážeme zvaliť zodpovednosť na vlády.
10) Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa my staneme úradnými osobami, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich ľudí pravého vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s mocou, poctami a privilégiami. Úrady, ktoré si vyžadujú vedomosti a prácu, spojené s nepríjemnosťami, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je rezort spravodlivosti.
11) Advokátska kariéra nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám dovoľuje vnikať do súkromných tajomstva našich najväčších nepriateľov, kresťanov! Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do závislosti na nás.
12) Prečo by Židia nemohli byť ministrami školstva, keď už sú tak často ministrami financií? Musíme sa tiež dostať do zákonodarných zborov, aby sme tam mohli zabrániť prijatiu zákonov, ktoré by gójovia vydali proti jediným pravoverným synom Abrahámovým.
13) V tomto smere sa náš plán blíži ku koncu . Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké práva ako kresťanom. čoho však musíme ešte dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je presadenie zákona o miernejších podmienkach súťaže. Tým sa zmocníme zlatej bane, ktorý bude prinášať oveľa väčší výnos, než ryžoviská v Kalifornii.
14) Ľud Izraela musí obrátiť svoje snaženie k onej mocenskej priečke, z ktorej pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je účasť na všetkých priemyselných a finančných operáciách. Pritom je však nutné dávať pozor na hrozbu súdneho stíhania následkom nejakej nástrahy alebo zvodu. Je teda potrebné pri špekulácii preukázať onú formu prefíkanosti a cit, ktorý pre to máme vrodený. Nesmieme zostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politická ekonómia, jedným slovom všetky odvetvia vedy, umenie a literatúry – to všetko je nám poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu. Až potom postavíme naše schopnosti do patričného svetla.
15) Naše schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. napríklad prednes nejakého hudobného diela, napríklad aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme vyzdvihli Žida, ktorý je jeho tvorcom a jeho hlavu ovenčili gloriolou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duchovného bohatstva.                                                                                                                    16) Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tým máme v rukách zdravie a životy našich najhorších nepriateľov, kresťanov.                                                      17) Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský národ tým môže len získať. Určité množstvo nečisté krvi, prinesené takto do nášho Bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry týmto manželstvom dosiahnu spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyvu na svoje okolie. Toto priblíženie sa kresťanom nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, ale naopak to z kresťanov pri troške opatrnosti urobí našich ochrancov.
18) Bolo by žiadúce, aby si Izraeliti k sebe ako METRES nebrali ženy nášho svätého náboženstva, a odporúča sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadávali kresťanské panny.
19) Najväčší význam by malo nahradenie sviatosti manželstva jednoduchým civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali na našu stranu.
20) Ak má hlavnú moc na zemi zlato, potom je určite nutné spomenúť sa na druhom mieste o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené zásady nemôžeme bez tlače uskutočniť, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich ľudí.
21) Peniaze a obratnosť vo voľbe prostriedkov, ktorými si skorumpované osobnosti nakloníme, z nás urobia pánov verejnej mienky a vydá nám ľud do rúk.
22) Keď takto vytrvalo pôjdeme krok za krokom vpred, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu dôverovať a čo má zavrhnúť.  Ak povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace poddajné masy sa nás zastanú a ujmú. Až sa staneme neobmedzenými pánmi tlače, potom bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy cti, cnosti, charakteru a posvätnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov – našich nepriateľov -povznášalo v ich viere a dôvere. A až si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doteraz vzdávala česť a úcta.
23) Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad a musí ich zachovávať. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, to jest bohatstvo a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý Izrael po stáročia znášal. Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť. Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva.
24) Náš ľud verne uchováva náboženské zvyky svojich predkov.
25) Náš záujem vyžaduje, aby sme ukazovali porozumenie pre sociálne otázky, najmä pre také, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme usilovať o to, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.
26) Zaslepenosť davu a jeho sklon k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní ľahko sa ho zmocniť. Dopomôže nám k tomu popularita a dôvera v istých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí dokážu svoje vyumelkované city zahaliť do takej výrečnosti, ako úprimný kresťan svoje skutočné presvedčenie.
27) Je nutné, aby proletár bol Židom naklonený a podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom. Každá takáto katastrofa nás vo svojom snažení privedie bližšie k cieľu, k onomu cieľu, ktorým je panovania nad celým svetom, ako bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Pretlač z brožúry V židovských chápadlách.)
interpelácie
Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal reč rabína pod titulom „V židovských chápadlách. Antisemitské epištoly pre český národ „. Pražské štátne zastupiteľstvo spis skonfiškovalo pod č. 72/1900.
Březnovský konfiškáciu interpeloval vo viedenskej ríšskej rade a tým ju imunizoval
(Protokol z 13. marca 1901, XVII, 21, str. 1282).
V interpelácii bolo oi. Povedané:
„Sme toho názoru, že ani tá nejohnivějšia reč proti Židom nedokáže nášmu národu otvoriť oči tak, ako táto reč rabína, poučuje svojich spoluveriacich o tom, ako si má Židovstvo počínať, aby dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč objasní čitateľovi mnohé skutočnosti. Okrem iného mu bude jasné, prečo sa niektoré politické strany Židov tak húževnato drží. To, čo českému ľudu o Židoch hovoríme, dostáva tu potvrdenie z kompetentných úst židovského rabína a síce nie práve toho z najbezvýznamnejšie. „
Viedeň, 5. marca 1901 Václav Březnovský

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 57

Celkové hodnotenie: 21.77

Priemerná čítanosť: 3333

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Bukovský reaguje na Matoviča: "Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je…

  Premiér: Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Obávam sa, že budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Oliver Ondráš)   Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí. Na sociálnej sieti to v súvislosti s…

  Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh…

  Ursula von der Leyenová chce zaviesť pre občanov EÚ jednotnú digitálnu identitu

  0icon

  Brusel 27. septembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pixabay)   Podľa plánov prezidentky EÚ komisie majú všetci občania únie dostať jednotnú európsku digitálnu identitu. Von der…

  Vedci zistili, čo znižuje riziko úmrtia na koronavírus

  0icon

  Washington 27. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Americkí vedci zistili, že u ľudí, ktorí ochoreli na covid-19 a majú normálnu hladinu vitamínu D v…

  Makej na Valnom zhromaždení OSN: Sankcie Západu voči Bielorusku prinesú opačný efekt

  0icon

  Minsk 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej počas svojho prednahratého virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN varoval Západ pred…

  Macron: Je jasné, že Lukašenko musí odstúpiť

  0icon

  Paríž 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV, SITA/AP-TUT.by)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanch, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko musí…

  Greténizmus znova pokračuje: Gréta Thunbergová obnovila školské klimatické štrajky

  0icon

  Štokholm 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Švédska klimatická aktivistka Gréta Thunbergová v piatok obnovila školské štrajky. V rámci globálneho hnutia o zmene podnebia "Fridays…

  Polícia vyšetruje vraždu na Klokočine, zomrela 48-ročná žena

  0icon

  Nitra 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina zasahovali v nočných hodinách pracovníci Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre…

  Borisovi Kollárovi radí aj bývalý predseda SMK József Berényi

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) radí aj bývalý predseda mimoparlamentnej SMK József Berényi. TASR to potvrdila Kollárova…

  TopDesať

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

  0 icon

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

  Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

  0 icon

  Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

  Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

  0 icon

  Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

  Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

  0 icon

  Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

  TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

  0 icon

  Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

  Vo svete IT

  Pozrite sa, ako by mohla vyzerať nová ponuka vypínania a zapínania zariadenia v Xiaomi telefónoch

  0 icon

  Hoci nadstavba MIUI 12 bola predstavená už relatívne dávno, tak Xiaomi na ňu „nezanevrelo“ a stále pracuje na jej vylepšovaní. Portál xiaomiadictos poukazuje na novú ponuku zapínania a vypínania zariadenia, ktorá by okrem iného mohla získať aj dodatočné funkcionality. Ako môžete vidieť nižšie, tak toto nové rozhranie vypínania a zapínania…

  HarmonyOS 2.0 sa dostane na prvé Huawei smartfóny už začiatkom budúceho roka

  0 icon

  Spoločnosť Huawei už minimálne druhý rok aktívne pracuje na alternatívnom operačnom systéme, ktorý by mohol poháňať takmer všetky zariadenia z portfólia tohto čínskeho giganta. Prvotnou zámienkou bolo vytvoriť ideálny systém pre zariadenia z ekosystému internetu vecí a inteligentnej domácnosti, no nie tak dávne rozhodnutia vlády Spojených štátov amerických donútili spoločnosť…

  TSMC údajne doručilo Huaweiu výrazne menej procesorov, ako si spoločnosť objednala

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei je aktuálne pod veľkým tlakom, ktorý je spôsobený novým kolom sankcií zo strany USA, ktoré bolo ohlásene ešte v máji tohto roka. V dôsledku nových opatrení spoločnosti Huawei bola obmedzená možnosť nakupovania produktov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. Najvypuklejší problém v tejto oblasti bol…

  Mohol by sa stať z planéty Proxima B náš druhý domov? Ako by prebiehalo vesmírne sťahovanie?

  0 icon

  Zem je momentálne našim jediným domovom medzi hviezdami. Hoci máme ešte veľa času (pozn. redakcie: podľa súčasných modelov približne 5 miliárd rokov) než sa z nášho Slnka stane červený obor a pohltí našu planétu, vedci už dnes pátrajú po planéte, ktorá by mala podobné podmienky, ako naša Zem. Sľubným kandidátom je exoplanéta Proxima…

  Baseus Fabric HUB 7 v 1 – multifunkčný HUB s čítačkou SD kariet, USB C, či HDMI výstupom za neuveriteľne nízku cenu

  0 icon

  Nedostatočný počet portov alebo jednoduché zapojenie laptopu ku všetkým zariadeniam súčasne pri príchode napríklad do práce je častým nedostatkom, ktorý trápi veľkú časť každodenných používateľov laptopov, desktopov, či prípadne iných pracovných zariadení. Ideálnym riešením napríklad pre laptopy sú najmä multifunkčné nabíjacie stanice, ktoré poskytujú širokú možnosť pripojenia externých zariadení, pričom…

  Armádny Magazín

  Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

  0 icon

  Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

  Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

  0 icon

  Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

  Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

  0 icon

  Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

  Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

  0 icon

  Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

  Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

  0 icon

  Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

  Svetlo sveta

  Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

  0 icon

  Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

  0 icon

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

 • icon FOTO DŇA