Rabín o gojimoch !

Pre objasnenie, ako úzko súvisia Protokoly sionských mudrcov s celkovým programom Židovstva, uvádzam úplný preklad reči onoho ruského rabína Eigera  tak, ako ju publikoval Fleischhauer.
Rabín o gojimoch !
1) Prešli už doby trpkého, bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľký pokrok. Ten je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme skryť a sami nepozorovaní rýchlo prekročiť onen čas, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.
2) Pozrime len na situáciu v Európe, ktorú si vytvorili sami Izraeliti začiatkom tohto storočia, takže disponujú obrovskými kapitálom v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a inde.
3) Všade sú vďaka svojim miliardám pánmi Rothschildovci, Židia, nehovoriac už o tom, že v každom meste druhého a tretieho rádu pánmi výnosných fondy, takže sa nikde nemôže bez synov Izraela vykonať žiadne finančné operácie ani žiadny iný dôležitý podnik.
4) Burza zaznamenáva a reguluje dlhy, a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme toto zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitál, ktoré štátom požičiavame, budeme brať do zástavy ich železnice, bane, lesy, huty aj továrne, ba musíme brať do zástavy aj výnos daní.
5) Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. veľkostatkári sa budú vždy tešiť úcte a vážnosti. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa naši izraelskí bratia zmocnili v čo najväčšej miere pozemkového vlastníctva.
6) Pod zámienkou, že chceme pomáhať pracujúcej triede, musíme celú ťarchu daní preniesť na statkára. Až ich pozemkový majetok dostaneme do rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7) Všetkými prostriedkami musíme čo najviac obmedziť vplyv kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom. Za tým účelom musíme vzbudiť v srdciach veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské rozpory.
8) Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamihu, keď dosiahneme najvyššieho, vytúženého cieľa.
9) Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme nechať vytrhnúť z rúk Izraela, a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tiež dodávateľmi obilia. A keď potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, vždy dokážeme zvaliť zodpovednosť na vlády.
10) Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa my staneme úradnými osobami, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich ľudí pravého vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s mocou, poctami a privilégiami. Úrady, ktoré si vyžadujú vedomosti a prácu, spojené s nepríjemnosťami, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je rezort spravodlivosti.
11) Advokátska kariéra nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám dovoľuje vnikať do súkromných tajomstva našich najväčších nepriateľov, kresťanov! Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do závislosti na nás.
12) Prečo by Židia nemohli byť ministrami školstva, keď už sú tak často ministrami financií? Musíme sa tiež dostať do zákonodarných zborov, aby sme tam mohli zabrániť prijatiu zákonov, ktoré by gójovia vydali proti jediným pravoverným synom Abrahámovým.
13) V tomto smere sa náš plán blíži ku koncu . Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké práva ako kresťanom. čoho však musíme ešte dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je presadenie zákona o miernejších podmienkach súťaže. Tým sa zmocníme zlatej bane, ktorý bude prinášať oveľa väčší výnos, než ryžoviská v Kalifornii.
14) Ľud Izraela musí obrátiť svoje snaženie k onej mocenskej priečke, z ktorej pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je účasť na všetkých priemyselných a finančných operáciách. Pritom je však nutné dávať pozor na hrozbu súdneho stíhania následkom nejakej nástrahy alebo zvodu. Je teda potrebné pri špekulácii preukázať onú formu prefíkanosti a cit, ktorý pre to máme vrodený. Nesmieme zostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politická ekonómia, jedným slovom všetky odvetvia vedy, umenie a literatúry – to všetko je nám poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu. Až potom postavíme naše schopnosti do patričného svetla.
15) Naše schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. napríklad prednes nejakého hudobného diela, napríklad aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme vyzdvihli Žida, ktorý je jeho tvorcom a jeho hlavu ovenčili gloriolou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duchovného bohatstva.                                                                                                                    16) Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tým máme v rukách zdravie a životy našich najhorších nepriateľov, kresťanov.                                                      17) Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský národ tým môže len získať. Určité množstvo nečisté krvi, prinesené takto do nášho Bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry týmto manželstvom dosiahnu spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyvu na svoje okolie. Toto priblíženie sa kresťanom nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, ale naopak to z kresťanov pri troške opatrnosti urobí našich ochrancov.
18) Bolo by žiadúce, aby si Izraeliti k sebe ako METRES nebrali ženy nášho svätého náboženstva, a odporúča sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadávali kresťanské panny.
19) Najväčší význam by malo nahradenie sviatosti manželstva jednoduchým civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali na našu stranu.
20) Ak má hlavnú moc na zemi zlato, potom je určite nutné spomenúť sa na druhom mieste o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené zásady nemôžeme bez tlače uskutočniť, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich ľudí.
21) Peniaze a obratnosť vo voľbe prostriedkov, ktorými si skorumpované osobnosti nakloníme, z nás urobia pánov verejnej mienky a vydá nám ľud do rúk.
22) Keď takto vytrvalo pôjdeme krok za krokom vpred, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu dôverovať a čo má zavrhnúť.  Ak povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace poddajné masy sa nás zastanú a ujmú. Až sa staneme neobmedzenými pánmi tlače, potom bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy cti, cnosti, charakteru a posvätnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov – našich nepriateľov -povznášalo v ich viere a dôvere. A až si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doteraz vzdávala česť a úcta.
23) Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad a musí ich zachovávať. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, to jest bohatstvo a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý Izrael po stáročia znášal. Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť. Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva.
24) Náš ľud verne uchováva náboženské zvyky svojich predkov.
25) Náš záujem vyžaduje, aby sme ukazovali porozumenie pre sociálne otázky, najmä pre také, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme usilovať o to, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.
26) Zaslepenosť davu a jeho sklon k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní ľahko sa ho zmocniť. Dopomôže nám k tomu popularita a dôvera v istých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí dokážu svoje vyumelkované city zahaliť do takej výrečnosti, ako úprimný kresťan svoje skutočné presvedčenie.
27) Je nutné, aby proletár bol Židom naklonený a podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom. Každá takáto katastrofa nás vo svojom snažení privedie bližšie k cieľu, k onomu cieľu, ktorým je panovania nad celým svetom, ako bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Pretlač z brožúry V židovských chápadlách.)
interpelácie
Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal reč rabína pod titulom „V židovských chápadlách. Antisemitské epištoly pre český národ „. Pražské štátne zastupiteľstvo spis skonfiškovalo pod č. 72/1900.
Březnovský konfiškáciu interpeloval vo viedenskej ríšskej rade a tým ju imunizoval
(Protokol z 13. marca 1901, XVII, 21, str. 1282).
V interpelácii bolo oi. Povedané:
„Sme toho názoru, že ani tá nejohnivějšia reč proti Židom nedokáže nášmu národu otvoriť oči tak, ako táto reč rabína, poučuje svojich spoluveriacich o tom, ako si má Židovstvo počínať, aby dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč objasní čitateľovi mnohé skutočnosti. Okrem iného mu bude jasné, prečo sa niektoré politické strany Židov tak húževnato drží. To, čo českému ľudu o Židoch hovoríme, dostáva tu potvrdenie z kompetentných úst židovského rabína a síce nie práve toho z najbezvýznamnejšie. „
Viedeň, 5. marca 1901 Václav Březnovský

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 163

Celkové hodnotenie: 23.45

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA