Rabín o gojimoch !

Pre objasnenie, ako úzko súvisia Protokoly sionských mudrcov s celkovým programom Židovstva, uvádzam úplný preklad reči onoho ruského rabína Eigera  tak, ako ju publikoval Fleischhauer.
Rabín o gojimoch !
1) Prešli už doby trpkého, bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľký pokrok. Ten je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme skryť a sami nepozorovaní rýchlo prekročiť onen čas, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.
2) Pozrime len na situáciu v Európe, ktorú si vytvorili sami Izraeliti začiatkom tohto storočia, takže disponujú obrovskými kapitálom v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a inde.
3) Všade sú vďaka svojim miliardám pánmi Rothschildovci, Židia, nehovoriac už o tom, že v každom meste druhého a tretieho rádu pánmi výnosných fondy, takže sa nikde nemôže bez synov Izraela vykonať žiadne finančné operácie ani žiadny iný dôležitý podnik.
4) Burza zaznamenáva a reguluje dlhy, a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme toto zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitál, ktoré štátom požičiavame, budeme brať do zástavy ich železnice, bane, lesy, huty aj továrne, ba musíme brať do zástavy aj výnos daní.
5) Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. veľkostatkári sa budú vždy tešiť úcte a vážnosti. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa naši izraelskí bratia zmocnili v čo najväčšej miere pozemkového vlastníctva.
6) Pod zámienkou, že chceme pomáhať pracujúcej triede, musíme celú ťarchu daní preniesť na statkára. Až ich pozemkový majetok dostaneme do rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7) Všetkými prostriedkami musíme čo najviac obmedziť vplyv kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom. Za tým účelom musíme vzbudiť v srdciach veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské rozpory.
8) Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamihu, keď dosiahneme najvyššieho, vytúženého cieľa.
9) Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme nechať vytrhnúť z rúk Izraela, a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tiež dodávateľmi obilia. A keď potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, vždy dokážeme zvaliť zodpovednosť na vlády.
10) Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa my staneme úradnými osobami, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich ľudí pravého vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s mocou, poctami a privilégiami. Úrady, ktoré si vyžadujú vedomosti a prácu, spojené s nepríjemnosťami, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je rezort spravodlivosti.
11) Advokátska kariéra nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám dovoľuje vnikať do súkromných tajomstva našich najväčších nepriateľov, kresťanov! Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do závislosti na nás.
12) Prečo by Židia nemohli byť ministrami školstva, keď už sú tak často ministrami financií? Musíme sa tiež dostať do zákonodarných zborov, aby sme tam mohli zabrániť prijatiu zákonov, ktoré by gójovia vydali proti jediným pravoverným synom Abrahámovým.
13) V tomto smere sa náš plán blíži ku koncu . Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké práva ako kresťanom. čoho však musíme ešte dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je presadenie zákona o miernejších podmienkach súťaže. Tým sa zmocníme zlatej bane, ktorý bude prinášať oveľa väčší výnos, než ryžoviská v Kalifornii.
14) Ľud Izraela musí obrátiť svoje snaženie k onej mocenskej priečke, z ktorej pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je účasť na všetkých priemyselných a finančných operáciách. Pritom je však nutné dávať pozor na hrozbu súdneho stíhania následkom nejakej nástrahy alebo zvodu. Je teda potrebné pri špekulácii preukázať onú formu prefíkanosti a cit, ktorý pre to máme vrodený. Nesmieme zostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politická ekonómia, jedným slovom všetky odvetvia vedy, umenie a literatúry – to všetko je nám poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu. Až potom postavíme naše schopnosti do patričného svetla.
15) Naše schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. napríklad prednes nejakého hudobného diela, napríklad aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme vyzdvihli Žida, ktorý je jeho tvorcom a jeho hlavu ovenčili gloriolou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duchovného bohatstva.                                                                                                                    16) Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tým máme v rukách zdravie a životy našich najhorších nepriateľov, kresťanov.                                                      17) Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský národ tým môže len získať. Určité množstvo nečisté krvi, prinesené takto do nášho Bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry týmto manželstvom dosiahnu spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyvu na svoje okolie. Toto priblíženie sa kresťanom nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, ale naopak to z kresťanov pri troške opatrnosti urobí našich ochrancov.
18) Bolo by žiadúce, aby si Izraeliti k sebe ako METRES nebrali ženy nášho svätého náboženstva, a odporúča sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadávali kresťanské panny.
19) Najväčší význam by malo nahradenie sviatosti manželstva jednoduchým civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali na našu stranu.
20) Ak má hlavnú moc na zemi zlato, potom je určite nutné spomenúť sa na druhom mieste o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené zásady nemôžeme bez tlače uskutočniť, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich ľudí.
21) Peniaze a obratnosť vo voľbe prostriedkov, ktorými si skorumpované osobnosti nakloníme, z nás urobia pánov verejnej mienky a vydá nám ľud do rúk.
22) Keď takto vytrvalo pôjdeme krok za krokom vpred, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť, komu dôverovať a čo má zavrhnúť.  Ak povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace poddajné masy sa nás zastanú a ujmú. Až sa staneme neobmedzenými pánmi tlače, potom bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy cti, cnosti, charakteru a posvätnosti rodiny, ktorá bola doteraz nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov – našich nepriateľov -povznášalo v ich viere a dôvere. A až si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doteraz vzdávala česť a úcta.
23) Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad a musí ich zachovávať. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, to jest bohatstvo a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý Izrael po stáročia znášal. Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť. Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva.
24) Náš ľud verne uchováva náboženské zvyky svojich predkov.
25) Náš záujem vyžaduje, aby sme ukazovali porozumenie pre sociálne otázky, najmä pre také, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme usilovať o to, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.
26) Zaslepenosť davu a jeho sklon k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní ľahko sa ho zmocniť. Dopomôže nám k tomu popularita a dôvera v istých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí dokážu svoje vyumelkované city zahaliť do takej výrečnosti, ako úprimný kresťan svoje skutočné presvedčenie.
27) Je nutné, aby proletár bol Židom naklonený a podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom. Každá takáto katastrofa nás vo svojom snažení privedie bližšie k cieľu, k onomu cieľu, ktorým je panovania nad celým svetom, ako bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Pretlač z brožúry V židovských chápadlách.)
interpelácie
Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal reč rabína pod titulom “V židovských chápadlách. Antisemitské epištoly pre český národ “. Pražské štátne zastupiteľstvo spis skonfiškovalo pod č. 72/1900.
Březnovský konfiškáciu interpeloval vo viedenskej ríšskej rade a tým ju imunizoval
(Protokol z 13. marca 1901, XVII, 21, str. 1282).
V interpelácii bolo oi. Povedané:
“Sme toho názoru, že ani tá nejohnivějšia reč proti Židom nedokáže nášmu národu otvoriť oči tak, ako táto reč rabína, poučuje svojich spoluveriacich o tom, ako si má Židovstvo počínať, aby dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč objasní čitateľovi mnohé skutočnosti. Okrem iného mu bude jasné, prečo sa niektoré politické strany Židov tak húževnato drží. To, čo českému ľudu o Židoch hovoríme, dostáva tu potvrdenie z kompetentných úst židovského rabína a síce nie práve toho z najbezvýznamnejšie. “
Viedeň, 5. marca 1901 Václav Březnovský

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Boris Mesár

O AUTOROVI

sledujem vývoj ľudskej spoločnosti viac ako 15 rokov a chcel by som sa podeliť o moje vedomosti s ostatnými

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 298

Celkové hodnotenie: 22.72

Priemerná čítanosť: 3880

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine - Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších…

  Hamran prezentoval výsledky v dôležitých kauzách. Odmieta kritiku Fica či Žilinku. Reakcie politikov prišli takmer okamžite

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Screenshot)   Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje výroky exministerky Denisy Sakovej či expremiéra Roberta Fica, ktorí spochybňujú prácu polície. Spochybnil…

  Jadrové vydieranie: za ukrajinskými údermi na Záporožskú jadrovú elektráreň stoja USA

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prinášame vám článok z ruského denníka Komsomoľskaja pravda, ktorý odráža ruský pohľad na ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá v…

  Trump, Čína a rastúca vláda teroru

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku…

  Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore…

  Šéf RTVS Ľuboš Machaj sa stretne s premiérom ohľadom financií pre telerozhlas

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa má vo štvrtok popoludní stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom…

  Začala sa posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Tomkom, prítomný je aj pápež

  0icon

  Vatikán/Bratislava 11. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia, Facebook/TV Lux)   Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa vo štvrtok začala posledná rozlúčka so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom.…

  Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka…

  Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším…

  Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov - niet divu, že sa USA obávajú

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je…

  Armádny Magazín

  Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

  0 icon

  Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre a

  Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

  0 icon

  Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z

  Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

  0 icon

  Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav

  Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

  0 icon

  Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia

  Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

  0 icon

  Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbran

  FOTO DŇA