• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba je zločinecká organizácia, riadená utajovanou tieňovou vládou o ktorej občania vôbec nevedia, vo voľbách volíme len hercov veľkej HRY, ktorí hrajú divadlo v parlamente…….

  Publikované 07.10. 2017 o 00:49 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  SIS Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, pravá mafia, ktorá platí policajtom, prokurátorom a sudcom, vačšinou sú to agenti infiltrovaní do polície, prokuratúry a sudnictva povedal Eduard Hakl pri osobnom rozhovore nad rámec skutočnosti opísaných vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ. Nad našími politikmi, nad našou vládou podľa Eduarda Hakla je tieňová vláda oligarchov, ktorá rozhoduje o všetkom, dokonca aj o volebných preferenciach, všetko je len veľká HRA a nad nimi je vyššia medzinárodná tieňová vláda, ktorá riadi tieňové vlády malých štátov.

  Pri našom poslednom stretnutí mi Eduard Hakl dal súhlas aby som zverejnil aj informácie, ktoré nemá uverejnené vo svojej knihe, lebo dôkazy o týchto tvrdeniach zatiaľ patria do utajovaného režimu, ale na všetky svoje tvrdenia má dôveryhodné a nespochybniteľné dôkazy, ktoré zverejní až na súde, keď bude mať 100% presvedčenie, že súdny proces bude spravodlivý pod zahraničnou kontrolou, monitorovaný zahraničnými novinármi a bude zabezpečená jeho ochrana.

  Najviac ma šokovali informácie, že vačšina sudcov je takpovediac na výplatnej listine SIS, teda za ich rozhodnutie dostávajú zaplatené, samozrejme tie rozsudky nemajú so spravodlivosťou nič spoločné, dokonca zdôvodnenie dostávajú vopred pripravené na tajných stretnutiach alebo cez mrtve elektronické schránky.. To by sa zhodovalo s mojími súdnymi spormi o ktorých si myslým, že bolo nespravodlivo rozhodnuté. Podozrieval som sudcov a sudkyne, že rozhodovali pod tlakom politickej korupcie ako odplata za založenie HSP tri dni před Mečiarovým HZDS a účasť v parlamentných volbách v roku 1992. Mýlil som sa a Eduard Hakl môj omyl potvrdil. Som obeťou a jeden so stovky podnikateľov, ktorého obrali o firmu (vydavateľstvo ORION) aby iní zaujali moje miesto, obrali ma o celý majetok aj o rodinný dom a napokon mi rozbili rodinu aby môj syn neprišiel na pravý dôvod môjho tzv.   neúspechu a zradu mojej manželky Daniely Molnarovej, ktorá vystupuje pod pseudonymom Emma Schmidt.

  V každom ďalšom blogu chcem okrem úryvkov z knihy Eduarda Hakla v kontexte s úravkami s mojími knihami z roku 2001 rozoberať súdne spory a trestné oznámenia aj s odôvodneniami v čom vidím nespravodlivosť, v čom som podozrieval politickú korupciu a aká je pravda prečo som prehral takmer všetky súdne spory aj keď pravda bola na mojej strane. Odpoveď mi dala kniha Eduarda Hakla a jeho osobné potvrdenie, že som sa ako jeden zo stovky možno aj tisíce občanov stal obeťou „nenažranosti“ finančných žralokov a veľmi mi priťažilo, že som zároveň sa snažil urobiť politickú kariéru nezávislu od tých, ktorí organizovali prevrat v bývalom Československu.

  Žaloba proti Národnej rade Slovenskej republiky za nesprávny úradný postup podľa zákona 514 podaná 07.07.2009

  Před dvomi dňami sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 8C181/2009 na ktorom samosudkyňa JUDr. Otília Doláková (informácie sú vólne dostupne na webovej stránke súdu) pod profesionálnou pretvárkou spravodlivosti ukončila dokazovanie a po písomnom predložení záverečných rečí odročila pojednávanie na 26.10.2017 kedy bude vyhlásený rozsudok. Predmetom sporu je nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese při prijímaní zákona o dobrovóľnych dražbách .

  Podrobnejšie som opísal v blogu zo dňa 26.08.2017 pod názvom „Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo…. a pokračovaní zo dňa 02.09.2017 pod názvom Osobne som odovzdal na deň Ústavy SR 1.9.2017 Otvorený list do rúk predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, a poskytol som TV JOJ môj komentár, ako to všetko prebiehalo….

  Vo svojej záverečnej reči som sa o.i. odvolal na publikované názory:

  Existuje aj iný hodnoverný právny názor než názor žalovanej uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

  Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

  Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Števčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „ v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“

  V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti, ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materialnom právnom štáte.

  Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodou, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (tj. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

  Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

  Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismy vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradneho postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. 1 písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

  V návädznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodárcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  1. a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  2. b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismai vyššej právnej sily,
  3. c) legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“

  Uvidíme na ktorej strane bude spravodlivosť, jeden blog budem venovať analýze rozsudku, ktorý bude vynesený 26.10.2017.

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) ,,,,Kapitola č.3 Záhadný Boží symbol,,

  Ďalšie dohady sú okolo božieho znamenia – trojuholníka s okom. Čo znamenal trojuholník. Súčasna biblia hovorí o spojení: otec, syn a duch svätý. Akási miera života, spravodlivosť medzi otcom a synom rieši Boh, ale kde je matka? Čo znamená oko? Oko nebolo umiestnené ako by sa žiadalo v priestorovom priemere, ale v priemere matematickom. Vyjadruje rovnováhu troch veličín? Sú dohady, že správne bola táto „božia miera“ vyjadrená: Otec, syn, matka a duch svätý. Teraz je to vyvážená rodina. V niektorých jaskyniach sa objavili aj kresby Ježiša s trojuholníkovým kadidlom. Retiazky nešli od krajov ku stredu, ale zo stredu rovno hore. Ak si tieto poznatky pospájame je dosť pravdepodobné, že Jžiš poznal spravodlivosť nie vyjadrenú dvojramennou váhou, ale váhou trojramennou. To by nebolo všetko, ostáva symbol krúženia. Ak bola snaha dejiny prkrútiť, tak sa musíme na veci pozerať oveľa obozretnejšie. Ak zoberieme stred trojuholníka za ducha svätého, okolo ktorého sa otáčajú symboly otca, matky a syna, dostávame štvrtý rozmer v miere – čas v určitom priestore.

   Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.13 SIS POUŽÍVÁ NA SVOJU ,, PRÁCU,, AJ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY…

  Trochu to vysvetlím, ako to asi funguje. Každý človek na tejto planéte je jedinečný svojim spôsobom, ale existujú určité body, ktoré majú niektoré skupiny ľudí spoločné alebo sa aspoň v niečom približujú. Určite nie je napríklad žiadnou záhadou, že niekto reaguje na ten istý liek úpne inak. Niekomu zaberie hneď, niekomu vôbec. Takto je to aj s používaním chémie. Ako som už niekoľkokrít spomínal, tajné služby a SIS disponujú obrovským množstvom informácií o občanoch. Spomenul som aj to, že vedia o nás skoro všetko. A ak sa z nás stane záujmová osoba( teda osoba, o ktorú majú záujem), množstvo informácií sa ešte zvýší a hlavne sa podľa potreby vyšpecifikuje. Edo mi vysvetlil, že medzi informáciemi, ktoré o nás tajné služby majú sú na prvom mieste informácie o našom zdravotnom stave a povahových črtách . Povahové vlastnosti sa skúmajú už vo vyššom veku , napríklad cez rôzné testy, školenia a pod. Ich výsledky sa potom posielajú napríklad do rôzných inštitúcií, akože kvôli štatistike, ale vďaka prepojeniu tajných služieb na všetky odvetvia nášho života, sa tieto informácie dostanú a archivujú v SIS…

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Ľudia tisíce rokov chodili okolo hrnca, v ktorom sa varila voda a pokrievka nadskakovala od výparov. Áno, tisíce rokov si neuvedomovali aký obrovský nástroj a energiu majú pred sebou. Veď prvý parný stroj sa uviedol do života len koncom minulého storočia. A aký raketový vzostup mala technológia pohybu vďaka tomúto objavu akolo ktorého ľudia chodili tisíce rokov a nikoho to nenapadlo. Aj „boží trojuholník“ poznáme takmer dvetisíc rokov a možno v ňom sa skrýva tajomstvo, ktoré Boh odovzdal ľudom aby žili v láske, mieri a dôstojne.  Jedno je isté, toto nové chápanie božieho trojuholníka otvára dvere do nových rozmerov chápania života. Zastaralú formu dvojramennej váhy spravodlivosti musí nahradiť nová miera: Trojramenná váha spravodlivosti zasadená do určitého prietoru a otáčajúca sa za určitý čas, ktorý sa nedá zastaviť! Čas sa nedá vrátiť späť! Musíme jeho bytie rešpektovať.

  Ježiš obranu rodiny formuloval pravdepodobne takto : “ ak hyena napadne tvoje deti, bez milosti ju zabi, inak hyena zabije tvoje deti. To je božie želanie“. Každý človek má právo na obranu, čo nám doposiaľ Ústava SR nezaručuje. Ústava SR hovorí o práve na ochranu. Pri dnešnom svete intríg a zdĺhavých súdnych procesoch, ktoré trvajú niekľoko rokov pri domáhaní občana o dodržiavanie ľudských práv, tak je to tak isto ako keby žiadna ochrana nebola. Za tie roky dokážu „gaunery“ človeka úplne ekonomicky a psychicky zničiť. Jedine uzákonená obrana postaví hrádzu proti týmto útokom.

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril. Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) DNA sa nedá ničím a s nikým zameniť… Je to niečo ako odtlačok prsta… Nebudem ďalej zachádzať do vedeckých odvetví, pretože ja nie som ani vedec, ani chemik, ani fyzik… Pretože výsledkom používania chemických prostreidkov tajnými službami nie je ovplyvňovanie človeka, aby si kúpil nejakú čokoládu alebo pečivo. Tajné služby vplyvom rôzných látok potrebujú ovplyvniť správanie človeka tak, že zvýšia agresivitu pokiaľ má k nej osoba sklony, zvýšia chuť na alkoholči drogy pokiaľ má k nim osoba sklony. Dokonca vás to môže dohnať k spáchaniu trestného činu, priestupku, či samovraždy. Napríklad niekomu inému alebo aj sebe samotnému ublížite(samozrejme aj fyzicky) a vy vôbec netušíte prečo. Ale tým, že ste sledovaný na každom kroku, vaše konanie nahlásí agent SIS na políciu či prokuratúru a tieto inštitúcie vás vezmú do párady. A začnete sa zamotávať a nebudete z toho bludného kruhu vedieť vyjsť von. No a potom možno príde nejaká nenápadná ponuka, urobiť nejakú nenápadnú službu a to vás buď dorazí úplne alebo v lepšom prípade budete mať pokoj…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril.  Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi. A tak sa pravdepodobne vymazala aj ďalšia dôležitá stať z biblie, ktorá mala viesť ľudí k dlhšiumu životu: „Boh vám dal Slnko aby ste vedeli, kedy bdieť a kedy spať a ktorý celý rok oddychovať. Boh vám dal aj Mesiac, aby ste vedeli kedy  pracovať a kedy odpočívať, kedy siať a  kedy žať a tiež kedy čo do úst zobrať a tak v súlade s prírodou vysokého veku sa dožiť aby ste mohli z očí do očí  s vnukami vašich vnukov hovoriť“. Keby súčasne žili štyri generácie v plnom zdraví nebolo by toľkej nespravodlivosti na zemi. Dnešný človek kým naberie skúsenosti a vedomosti začína umierať a ubolené telo mu nedovolí svoje skúsenosti v plnej sile odovzdávať a najmä svoje poznanie ochraňovať. Je to tiež téma na veľa strán.  Opäť to obchodu nevyhovovalo a ani dodnes nevyhovuje. Mäsiari potrebujú aby sa mäso kupovalo každý deň a nie len vtedy, keď je Mesiac po Splne.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Zámerne som spomínal jedinečnosť ľudskej osobnosti, pretože na každého človeka vplývajú aj tieto prostriedky rôzne. Určite ste napríklad zaregistrovali, že vo veľkých nákupných centroch sú cez vzduchotechniku alebo špeciálne potrubia vypúšťané do prostoru rôzné vône. Aj to je robené preto, aby bola ľudská psychika a rozhodovanie značne ovplyvnené. Ľudia trávia dlhé hodiny v takýchto priestoroch a pomocou týchto vôní a ďalších prídavných vplyvov(hluk, hlasná hudba, farby, svetlá), sa stávajú na týchto priestoroch dokonca závislými… Okrem závyslosti, však tento druh chemických prostriedkov (vône), spôsobuje únavu a fyzickú vyčerpanosť, agresivitu, nepozornosť a ĺahostejnosť. A častkorát sa stávajú spúšťačom rôzných chorôb. Alergie , zahlienenie organizmu, ale aj závažné tzv. civilizačné choroby, ktoré sa vo svojej podstate dajú väčšinou umelo vyvolať a aj sa vyvolávajú. Okrem použivania vôni a parfumov v priestore cez technické zariadenia vo veľkých krytých priestoroch sa používajú aj v prípravkoch, ktoré používáme v domácnosti. Aviváže, pracie prášky, parfumy, prípravky proti moliam sú práve tými , ktoré sa používajú ma sníženie našej pozornosti, motoriky a rýchlosti reakcie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) :

  V izraeli sa údajne našli rôzne formulácie pôvodnej biblie medzi ktoré patrí aj tento zaujúmavý pohľad: „Ak sa Mesiac na pol ukáže začni siať a pracovať,  pri plnom jeho svite sa raduj a uč sa z jeho sily a zase ak na pol Mesiac bude odchádzať začni žať a zberať úrodu a v ostané dni oddychuj a rodine sa venuj“.  Vyzerá to na ideu vyváženého života človeka, rozdelenie jeho pracovného času. Podľa prvej slohy o Slnku, by mali ľudia bdieť len počas jeho svitu a spať od západu po východ. Podľa druhej slohy možno usudzovať, že ľudia by mali  v čase bdenia rozdeliť tento čas vyvážene pre seba, prácu a rodinu.

  Z toho logicky vyplýva, že v letných mesiacoch by sme mali bdieť dlhšie ako v zimných. Ak zoberieme priemer teda lentný a zimný slnovrat deň a noc má 12 hodín. Z tohoto dňa by sme sa mali 4 hodiny venovať sebe samému, 4 hodiny by sme mali pracovať pre spoločnosť a 4 hodiny sa venovať rodine. Absolútne ideálne! Ak zoberieme tretiu slohu do úvahy, tak by sme mali  pracovať len polovicu dní počas cyklu Mesiaca a druhú polovicu by sa mali venovať seb a rodine.  Suma sumárum človek by mal pracovať v priemere 4 hodiny denne a 15 dní do mesiaca. Ostatný čas je určený pre seba semého a pre rodinu.  Ak zoberieme do úvahy  pokračovanie prvého slohu “Boh vám dal slnko aby ste vedeli … kedy celý rok oddychovať“ tak nám vychádza akási ročná tvorivá dovolenka každých sedem rokov. Absolútna spravodlivosť. No ktorej oligachii by to vyhovovalo? To by bol raj na zemi pre všetkých a ten chce mať pre seba len oligarchia. Veď  už teraz si každý vie zrátať, že skutočna práca každého z nás nad 4 hodiny ide do súkromých vrecák oligarchie. Inak by nemohli mať miliónu a miliardy, kým večšina prežíva na hranici existenčného minima. Preto sa im oplatí práve pre tieto výhody poslať na „hranicu“ každého kto sa opováži pravdivo šíriť „božie slovo“.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Dokonca sa v niektorých prípadoch chémia podstrčí priamo v byte záujmovej osoby napríklad tak, že sa jednorázovo alebo opakovane pridá do fľaše s pracím prostriedkom alebo avivážou. SIS a tajné služby totiž nemajú žiaden problém, aby vnikli do obytných či kancelárskych priestorov a tam potom vykonali svoju činnosť. Uvedomujete si zákernosť tohto konania?…Postupne sa dostáváme ku kategorii obvinených a tých, ktorí si odpykávajú tresty odňatia slobody, pripadne sú vo vyšetrovacej väzbe. Edovi sa mnohí tí, ktorí boli prepustení na slobodu, zverili so skúsenosťami, ktoré mali vo výkonu trestu. Ich šatstvo bolo napríklad napustené prípravkom, ktorý vôňou pripomína naftalín. Častokrát sa im stalo, že deň predtým, ako mali byť predvedení pred sudcu alebo mali vypovedať, im dali čisté oblečenie( naftalínové), na večeru dostali jedlo, ktoré nemalo skoro žiadnu energetickú hodnotu a ráno keď ich predvádzali sa veľakrát ani nestihli najesť. Skúste si predstaviť akú hodnotu má potom taká výpoveď, keď ste hladný, omámený, nejakou silnou voňou či skor pachom. Podľa slov Eda Hakla je to robené zámerne, aby bola výpovedná hodnota ovplyvnená v neprospech obvineného…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Podľa týchto poznatkov by mohol vzniknúť nový model  človeka „základné právo na život“.  Každý má právo slobodne sa rozhodnúť ako chce žiť. Či chce žiť sám vo vólnej prírode, alebo chce žiť v spoločnosti, mať viac vólna pre seba a deti za menší plat, alebo chce veľa pracovat a veľa si kúpiť na úkor svojho zdravia, alebo zlatú strednú cestu a podobne. Na toto musí mať každý občan právo! Určiť si dopredu, alebo na doporučenie svojích rodičov svoj vlastný životný štýl, ako štart do samostatného života. Štát by mal zabezpečovať najmenej tieto idey života:

  1. Indiánskym postulátom „snívať a žiť svoj sen“ a poberať podporu /jedna teplá polievka denne, pol kilogramu chleba a život a spanie vo volnej prírode . /Zo strany štátu najnutnejšia zdravotná starostlivosť- zákaz potulovať sa v obývaných častiach. Možnosť kedykoľvek požiadať o prácu/.
  2. Pracovať na 4 hodinový pracovný úväzok pre štátnu správu / plat 8.000.- Sk právo na ubytovňu a sociálne zabezpečenie. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku/.
  3. Pracovať za vyšší štandart. Povolenie pracovať na 5-8 hodín denne pre štátnu správu /plat 16.000.- Sk, právo na štátny byt  a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a  skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom/.
  4. Pracovať za ešte vyšší štandart. Povolenie pracovať na 8 a viac hodín denne pre štátnu správu /plat 24.000.- Sk, právo na rodinný dom, trojnásobný plat a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a dvojnásobne skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu/.
  5. Pracovať za  najvyšší štandart. Povolenie pracovať ako súkromná fyzická osoba s obmedzeným príjmom do 48.000.- Sk mesačne a pod kontrolou štátu /povinnosť pracovať sám, odvádza dane na sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a trojnásobne skracuje život/.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Každý jeden človek, ktorý sa zúčastňuje pojednávaní na súde, by mal úplne bežne dostať k dispozícii čistú vodu, pojednávacia miestnosť, by mala byť vyvetraná, mobily vypnuté, pri výpovediach by sa nemalo skákať do reči, všetky rušivé faktory, by mali byť odstranené. Je velmi veľká pravdepodobnosť, že za takýchto podmienok, by sa docielili doveryhodnejšie výpovede a aj sudcom samotným, by sa lepšie rozhodovalo v takejto atmosfére. Ak niekedy budeme mať možnosť ovplyvniť tieto faktory, tak to určite urobíme. A ak bude túto knihu čítať nejaký zamestnanec ministerstva spravodlivosti, može tento návrh kľudne zavies´t do bežnej súdnej praxe…

  Vraví sa že používajú tzv.pumpičku na zápastiach lavej ruky, ktoré by mohli obsahovať náplň virusov a baktérií a tento obsah keď sa dostane do okolia osoby ktorú treba atakovať, tak dotyčný ochorie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      6. Pracovať v združení fyzických osôb /zákaz zamestnávať iné osoby  – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a skracuje trojnásobne život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu, prevádzku/.

  1. Združovanie  štátnych a fyzických osôb v kategóriach 2,3,4 ako družstvá.
  2. Združenie štátnych osôb /kvalifikované sily s podporou nezamestnanosti/.
  3. Všeobecne platná zásada: V prípade usporiadaného manželstva má právo každá matka na 75% refundácie mzdy až do veku osamostatnenia sa dieťaťa. V prípade slobodnej alebo  rozvedenej matky má právo aby opateru dieťaťa prebral štát. Ak sa bude starať sama dostáva zdarma celodennú stravu od štátu a 4.000.- Sk podpory až do osamostatnenia dieťaťa.
  4. Každý má právo na 15 dní oddychu počas jednej periódy Mesiaca. Počas roka má právo na zimný a letný oddych počas celej periódy Mesiaca. Každých sedem rokov má práva na celoročný oddych.

  Tento námet sa samozrejme dá dopracovať do dokonalej schémy a odstrániť trecie plochy. Ale ako námet fantastické! Preto je aj vólna príroda rozdelená, aby ľudia nemohli sami nájsť nový model života. Umelo sa grupujú do miest a obcí, aby boli pod kontrlou.

       Úlohou novodobej filozofie nie je hodnotiť históriu,

  ktorá i tak vzišla z lona prírody, ale poukázať na to,

  že všetko so všetkým súvisí v čase a priestore.

  J.M.Rígel

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.09.2017 Občiansky tribunál:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump má stále "dôveru" vo vodcu KĽDR Kim Čong-una: "Severná Kórea odpálila nejaké malé zbrane, čo vyrušilo niekoľkých mojich ľudí a iných, ale nie mňa"

  Tokio 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyjadril v nedeľu "dôveru" v severokórejského lídra Kim Čong-una, a to aj napriek nedávnym zbraňovým testom Pchjongjangu a uviaznutým jadrovým rokovaniam. Informovala o tom agentúra AFP. Trump tiež vyjadril domnienku, že Kim mu posiela "signál" prostredníctvom severokórejských štátnych médií,…

  Ako dopadli voľby? Oficiálne výsledky ešte nevieme, ale zdá sa, že budú prezentované ako víťazstvo pravice – tak ako to bolo plánované

    Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Oficiálne výsledky volieb budú známe až v nedeľu v noci okolo 23:00, ale už teraz sú k dispozícii nejaké odhady. Podľa nich sa zdá, že nedošlo k veľkým prekvapeniam. Najviac hlasov získajú zrejme pravicové strany súčasnej opozície Oficiálne výsledky volieb budú oznámené…

  Viktor Orbán: „Západní pokrytci využili sankcie, aby nás dostali z Ruska a Číny“

  Budapešť 25. mája 2019 (HSP/Kormany.hu/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na portáli maďarskej vlády zverejnili zaujímavý článok „Správa o tom, že Maďari chcú zmeny, musí byť zaslaná do Bruselu“. Článok je takmer prepisom rozhovoru, ktorý maďarský premiér Viktor Orbán poskytol domácej rozhlasovej stanici Kossuth Rádio v relácii „Dobré Ráno, Maďarsko“ Premiér Viktor Orbán podčiarkol, že…

  Vo väzení zomrel líder Pravej IRA Seamus McGrane

  Dublin 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Líder Pravej írskej republikánskej armády (Pravá IRA) Seamus McGrane zomrel vo veku 64 rokov v sobotu vo väznici Portlaoise v Írsku, kde si odpykával 11,5-ročný trest za plánovanie bombového útoku počas návštevy princa Charlesa v Írsku v roku 2015. Informovala o tom spravodajská…

  K uchádzačom o lídra britských konzervatívcov pribudli Raab a Leadsomová

  Londýn 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Peter Nicholls)   Zámer uchádzať sa o post lídra britskej Konzervatívnej strany oficiálne potvrdili v sobotu Dominic Raab a Andrea Leadsomová. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News. Bývalý minister pre brexit Raab uviedol, že chce ponúknuť "optimistickú konzervatívnu víziu" a chce "bojovať za spravodlivejšiu dohodu…

  Desaťtisíce ľudí v Izraeli demonštrovali proti snahe zaručiť Netanjahuovi imunitu

  Tel Aviv 26. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu večer v Tel Avive proti úsiliu o presadenie legislatívy, ktorá by izraelskému premiérovi Benjaminovu Netanjahuovi zabezpečila imunitu proti trestnému stíhaniu v prípadoch obvinení z korupcie. Informovala o tom agentúra AP. Protest viedli opozičné strany Modrá a biela,…

  Nitru ocenili za pomoc deťom s ťažkým životom. Mladé talenty prišla podporiť aj známa kapela DESmod

  Nitra 26. mája 2019 (HSP/Nitra/Foto: Adela Zámocníková)     Mesto Nitra ocenila regionálna pobočka Úsmev ako dar za dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách. Na koncerte Úsmev ako dar v Starom divadle K. Spišáka si pripomenuli svoju dvadsaťročnú existenciu a poďakovali sa priateľom, sponzorom a podporovateľom. Slová uznania a…

  NATO bude mať novú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   NATO plánuje prijať novú vojenskú stratégiu kvôli "jadrovej hrozbe" zo strany Ruska. V interview pre nemecké noviny Welt am Sonntag o tom hovoril generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg "Tento týždeň vojenskí odborníci prijali rozhodnutia o (zavedení - pozn.red.) Novej vojenskej stratégie pre…

  Video z Ibizy s bývalým vicekancelárom Rakúska označili za "novinársky projekt"

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Viedenský advokát vyhlásil, že video s účasťou bývalého vicekancelára Rakúska Heinza-Christiana Stracheho bolo výsledkom novinárskeho vyšetrovania, nevidí v tom však žiaden zločin, uviedli noviny Kurier s odvolaním na list jeho advokáta Richarda Soyera Ako píše Kurier, do redakcie novín a rakúskej rozhlasovej stanice…

  Paška: Americké základne napriek sklzu pokračujú

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Podľa informácií zverejnených na americkom globálnom webe Defense News je nový systém kontajnerových základní amerického letectva vyvinutých pre posilnenie pozícií US Air Force pri vojne s Ruskom z organizačných dôvodov síce asi v dvojročnom sklze, ale technologicky aj kapacitne sa posilňuje. Upozornil na to…

  Zlatú palmu si z Cannes odnáša juhokórejský film Parazit

  Cannes 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Petros Giannakouris))   Hlavnú cenu na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes získala v sobotu juhokórejská snímka Kisaengčchung (Parazit). Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP Spoločensko-satirický film, ktorého tvorcom je Juhokórejčan Pong Čun-ho, sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi bohatými a…

  Petra Porošenka mienia súdiť za rozkrádanie štátneho majetku vo zvlášť veľkom rozsahu – 300 miliónov dolárov

  Kyjev 25. mája 2019 (HSP/Utro.ru/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Proti teraz už bývalému prezidentovi Ukrajiny Petrovi Porošenkovi začali trestné stíhania vo viacerých kauzách, najnovšie pribudla ďalšia. Sťažnosť na exhlavu štátu podal právnik Andrej Portnov, obhajujúci záujmy tiež bývalého prezidenta Viktora Janukoviča. Advokát to oznámil na svojej stránke na sieti Telegram  Informoval, že…

  Roman Michelko: Slušní, slušnejší, progresívni

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:litstack.com)   Ak by dnes žil starý dobrý Orwell, nestačil by sa čudovať, ako sa jeho apokalyptické predpovede napĺňajú. Všetko, o čom hovoril, sa viac-menej napĺňa Od Snowdenovho úteku vieme, že NSA je presným stelesnením „Veľkého brata“, ktorý monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje všetky rozhovory Američanov. Tu však podobnosť…

  Ukrajinská ministerka zdravotníctva odišla z krajiny hneď po inaugurácii nového prezidenta

  Kyjev 26. mája 2019 (HSP/Uniannet/Foto:Screenshot-Strana.ua)     A už sa to začalo. Ukrajinské médiá dávnejšie upozorňovali na to, že po zmenách na čele štátu predstavitelia starej garnitúry začnú utekať z krajiny. Nepotrvalo dlho a, ako hovorieval „otec prestavby“ Michail Gorbačov, „proces sa začal“... Ako prvá z Ukrajiny odišla ministerka zdravotníctva Uľjana Suprunová: hneď…

  Beblavý tvrdí, že ak by opozícia robila politiku správne, strany ako Spolu by nevzrástli. Matovič mu vrátil úder: Je len "trpený apendix" koalície PS-Spolu

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Lídri politických strán, ktoré chcú po voľbách v roku 2020 spoločne prevziať moc sa už rok pred voľbami doslova hádajú. Predseda strany Spolu - nezaradený poslanec Miroslav Beblavý - podpichol Richarda Sulíka z SaS a Igora Matoviča z OĽaNO tým, že svoju politiku…

  Rakúski a nemeckí žurnalisti tiahnu do boja s „populistami“. Pridajú sa aj novinári zo SME?

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Oznamujú svetu, že vraj ich strašne ohrozujú tí, ktorých oni označujú ako populistov. Sú to vraj „chudáci“. Naozaj? Keďže ale toto ich spoločné vyhlásenie bolo „správne“ načasované – niekoľko dní pre EÚ voľbami - tak bolo vyslovene len populistické, lebo ich v skutočnosti nikto…

  Medzinárodný tribunál pre morské právo: Rusko musí prepustiť ukrajinské lode i námorníkov, netrváme však na ukončení ich stíhania

  Berlín 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko musí okamžite prepustiť tri ukrajinské plavidlá a 24 námorníkov, ktorých zadržalo v novembri. V sobotu v Hamburgu o tom rozhodol Medzinárodný tribunál pre morské právo. Rusko sa pritom nezúčastnilo na nedávnom pojednávaní ani dnešnom vynesení verdiktu, svoj postoj sprostredkovalo len písomne Vlaňajšia…

  42. Slovensko bolo hospodárskou i vedeckou základňou Uhorska

  Bratislava 26. mája 2019 (HSP/Foto:Marian Tkáč)   Pri hľadaní neznámej pravdy o slovenskej minulosti sme povinní zmieniť sa aj o slovenskom hospodárstve. Často sa totiž zvykne preceňovať „roľníckosť“ Slovákov, zatiaľ čo remeselníctvo či priamo priemysel akoby slovenské neboli. Ale boli rovnako, ako slovenským bolo aj baníctvo Už sme uviedli s odvolaním sa na…

  TopDesat

  Obrázky, na ktoré sa pozrieš minimálne dvakrát

  0

  Nasledujúce obrázky ťa prinútia, zamyslieť sa nad tým, čo vidíš. Ak aj ty bezvýhradne veríš svojim očiam, vyskúšaj, či ťa zmätú nasledujúce očné klamy. Obrázky, ktorými chceme zachytiť nejakú udalosť, sa razom môžu zmeniť na neskutočné výjavy. Stačí obyčajná hra tieňov či uhol pohľadu, z ktorého sa pozeráme a nevinné…

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Vo svete IT

  Číňania súcitia s Huaweiom, na ktorý americká vláda uvalila sankcie. Odvracajú sa od Apple, aby si kúpili Huawei telefóny

  0

  Sankcie uvalené americkou vládou na spoločnosť Huawei jej môžu paradoxne v domácej Číne pomôcť. Píše portál SCMP.com (South China Morning Post). Dôvodom je, že mnoho domácich obyvateľov súcíti so spoločnosťou Huawei a pri kúpe nového telefónu uprednostňujú telefóny Huawei, namiesto amerických telefónov od spoločnosti Apple. Myslia si to analytici z IHS Markit. Číňania…

  Čína opäť raz ukazuje prečo je tak lákavá! Značkovú 128GB kartu Kodak ponúka za menej ako 16€

  0

  Nedostatok úložného priestoru je problémom viacerých zariadení, vrátane fotoaparátov či smartfónov. S týmto problémom sa čoraz viac stretávajú aj majitelia vlajkových lodí, ktorí disponujú úložným priestorom 64GB či 128GB, prípadne viac. Dôvod je jednoduchý – fotografie a 4K videá v kombinácií s aplikáciami a hrami je priam „smrteľná“ kombinácia. A práve preto vám dávame do pozornosti…

  Protiúder Číny na sankcie USA voči Huaweiu môže byť pre americký Apple zdrvujúcim

  0

  Ekonomická vojna medzi USA a Čínou naberá na obrátkach. Zatiaľ čo USA zaradilo spoločnosť Huawei a jeho dcérsku spoločnosť HiSilicone na zoznam „entity list“, vďaka čomu s nimi americké spoločnosti nemôžu obchodovať, tak Čína má v rukáve žolíka, ktorého ešte nevytiahla. Apple môže mať obavy z budúcich krokov Číny Portál Techspot.com poukázal na report analytika…

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  13

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako dostať škvrny od farby na vlasy z kože? Skús osvedčené triky

  0

  Celkom bežne sa stáva, že prichádzame domov od kaderníčky a doma si všimneme škvrny od farby na vlasy na pokožke, najčastejšie okolo línie vlasov alebo na krku. Faktom je, že tieto škvrny nie sú vôbec pekné, a preto sa ich snažíme z pokožky čo najrýchlejšie dostať. Skúste tieto zaručené a…

  Dymové líčenie očí pre začiatočníkov v 5 krokoch: Toto zvládneš aj ty!

  0

  Dymové líčenie očí je založené na tieňovaní - na prirodzenom prechode medzi použitými očnými tieňmi. Základom je pohrať sa s tmavšími a svetlejšími tieňmi, tie je potrebné poriadne „rozblendiť“ a zmierniť tak medzi nimi viditeľné prechody. Pri tejto technike je potrebné najmä zdôrazniť oči, pridať im hĺbku a neodolateľný pohľad. Ako na to? Dymové líčenie…

  Ktoré exotické rastliny možno pestovať v záhrade aj u nás na Slovensku?

  0

  Máte radi rastliny? Pri návšteve botanickej záhrady sa neviete nabažiť krásou exotických kvetov, pichľavých kaktusov a vysokých pálm? Vždy si z dovolenky prinesiete nejaké semienko alebo kúsok stonky, dúfajúc, že aj vo vašej záhrade sa vám podarí vypestovať granátové jablko? Gúglite, surfujete po internete, hľadáte informácie o cudzokrajiných rastlinách a už…

  Ako uvoľniť napätie či zmierniť nadmerné potenie? Priprav si kúpeľ z tejto bylinky!

  0

  Potrebujete uvoľniť napätie a účinne zabojovať proti stresu a nervozite? Je váš organizmus v tomto období vystavovaný pracovnému preťaženiu? Alebo vás trápi napríklad nadmerné potenie? Ak ste na niektorú z otázok odpovedali áno, dnešný tip je presne pre vás. S menovanými, ale aj mnohými ďalšími ťažkosťami si vie poradiť jedna…

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  2

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. [caption id="attachment_1759" align="alignnone" width="1920"]

  Tvoja Svadba

  Zápichy na tortu: Nechaj sa inšpirovať niečím nevšedným!

  0

  Znie to síce smiešne, ale je to skutočný názov pre ozdobu na tortu. Určite si pamätáte postavičky zo sadry, ktoré kedysi kraľovali každej svadobnej torte. Aj dnes ich z času na čas vidíme. Zápichy na tortu môžu byť, samozrejme, akékoľvek, no my sme pre vás pripravili výber z tých, ktoré sa v tejto…

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Tvoje Zdravie

  Účinky horkej čokolády: Takto podporí naše zdravie!

  0

  Vďaka mnohým obsiahnutým látkam má horká čokoláda s vysokým podielom kakaa aj ochranný vplyv na našu pokožku. Ukázalo sa, že táto pochúťka môže byť užitočná pri ochrane kože pred poškodením spôsobeným slnečným žiarením, a to vďaka látkam patriacim medzi flavonoidy. Okrem roho tiež podporuje jej hydratáciu a zlepšuje prekrvenie. Taktiež…

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…