• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba je zločinecká organizácia, riadená utajovanou tieňovou vládou o ktorej občania vôbec nevedia, vo voľbách volíme len hercov veľkej HRY, ktorí hrajú divadlo v parlamente…….

  Publikované 07.10. 2017 o 00:49 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  SIS Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, pravá mafia, ktorá platí policajtom, prokurátorom a sudcom, vačšinou sú to agenti infiltrovaní do polície, prokuratúry a sudnictva povedal Eduard Hakl pri osobnom rozhovore nad rámec skutočnosti opísaných vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ. Nad našími politikmi, nad našou vládou podľa Eduarda Hakla je tieňová vláda oligarchov, ktorá rozhoduje o všetkom, dokonca aj o volebných preferenciach, všetko je len veľká HRA a nad nimi je vyššia medzinárodná tieňová vláda, ktorá riadi tieňové vlády malých štátov.

  Pri našom poslednom stretnutí mi Eduard Hakl dal súhlas aby som zverejnil aj informácie, ktoré nemá uverejnené vo svojej knihe, lebo dôkazy o týchto tvrdeniach zatiaľ patria do utajovaného režimu, ale na všetky svoje tvrdenia má dôveryhodné a nespochybniteľné dôkazy, ktoré zverejní až na súde, keď bude mať 100% presvedčenie, že súdny proces bude spravodlivý pod zahraničnou kontrolou, monitorovaný zahraničnými novinármi a bude zabezpečená jeho ochrana.

  Najviac ma šokovali informácie, že vačšina sudcov je takpovediac na výplatnej listine SIS, teda za ich rozhodnutie dostávajú zaplatené, samozrejme tie rozsudky nemajú so spravodlivosťou nič spoločné, dokonca zdôvodnenie dostávajú vopred pripravené na tajných stretnutiach alebo cez mrtve elektronické schránky.. To by sa zhodovalo s mojími súdnymi spormi o ktorých si myslým, že bolo nespravodlivo rozhodnuté. Podozrieval som sudcov a sudkyne, že rozhodovali pod tlakom politickej korupcie ako odplata za založenie HSP tri dni před Mečiarovým HZDS a účasť v parlamentných volbách v roku 1992. Mýlil som sa a Eduard Hakl môj omyl potvrdil. Som obeťou a jeden so stovky podnikateľov, ktorého obrali o firmu (vydavateľstvo ORION) aby iní zaujali moje miesto, obrali ma o celý majetok aj o rodinný dom a napokon mi rozbili rodinu aby môj syn neprišiel na pravý dôvod môjho tzv.   neúspechu a zradu mojej manželky Daniely Molnarovej, ktorá vystupuje pod pseudonymom Emma Schmidt.

  V každom ďalšom blogu chcem okrem úryvkov z knihy Eduarda Hakla v kontexte s úravkami s mojími knihami z roku 2001 rozoberať súdne spory a trestné oznámenia aj s odôvodneniami v čom vidím nespravodlivosť, v čom som podozrieval politickú korupciu a aká je pravda prečo som prehral takmer všetky súdne spory aj keď pravda bola na mojej strane. Odpoveď mi dala kniha Eduarda Hakla a jeho osobné potvrdenie, že som sa ako jeden zo stovky možno aj tisíce občanov stal obeťou „nenažranosti“ finančných žralokov a veľmi mi priťažilo, že som zároveň sa snažil urobiť politickú kariéru nezávislu od tých, ktorí organizovali prevrat v bývalom Československu.

  Žaloba proti Národnej rade Slovenskej republiky za nesprávny úradný postup podľa zákona 514 podaná 07.07.2009

  Před dvomi dňami sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 8C181/2009 na ktorom samosudkyňa JUDr. Otília Doláková (informácie sú vólne dostupne na webovej stránke súdu) pod profesionálnou pretvárkou spravodlivosti ukončila dokazovanie a po písomnom predložení záverečných rečí odročila pojednávanie na 26.10.2017 kedy bude vyhlásený rozsudok. Predmetom sporu je nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese při prijímaní zákona o dobrovóľnych dražbách .

  Podrobnejšie som opísal v blogu zo dňa 26.08.2017 pod názvom „Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo…. a pokračovaní zo dňa 02.09.2017 pod názvom Osobne som odovzdal na deň Ústavy SR 1.9.2017 Otvorený list do rúk predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, a poskytol som TV JOJ môj komentár, ako to všetko prebiehalo….

  Vo svojej záverečnej reči som sa o.i. odvolal na publikované názory:

  Existuje aj iný hodnoverný právny názor než názor žalovanej uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

  Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

  Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Števčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „ v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“

  V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti, ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materialnom právnom štáte.

  Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodou, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (tj. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

  Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

  Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismy vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradneho postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. 1 písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

  V návädznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodárcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  1. a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  2. b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismai vyššej právnej sily,
  3. c) legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“

  Uvidíme na ktorej strane bude spravodlivosť, jeden blog budem venovať analýze rozsudku, ktorý bude vynesený 26.10.2017.

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) ,,,,Kapitola č.3 Záhadný Boží symbol,,

  Ďalšie dohady sú okolo božieho znamenia – trojuholníka s okom. Čo znamenal trojuholník. Súčasna biblia hovorí o spojení: otec, syn a duch svätý. Akási miera života, spravodlivosť medzi otcom a synom rieši Boh, ale kde je matka? Čo znamená oko? Oko nebolo umiestnené ako by sa žiadalo v priestorovom priemere, ale v priemere matematickom. Vyjadruje rovnováhu troch veličín? Sú dohady, že správne bola táto „božia miera“ vyjadrená: Otec, syn, matka a duch svätý. Teraz je to vyvážená rodina. V niektorých jaskyniach sa objavili aj kresby Ježiša s trojuholníkovým kadidlom. Retiazky nešli od krajov ku stredu, ale zo stredu rovno hore. Ak si tieto poznatky pospájame je dosť pravdepodobné, že Jžiš poznal spravodlivosť nie vyjadrenú dvojramennou váhou, ale váhou trojramennou. To by nebolo všetko, ostáva symbol krúženia. Ak bola snaha dejiny prkrútiť, tak sa musíme na veci pozerať oveľa obozretnejšie. Ak zoberieme stred trojuholníka za ducha svätého, okolo ktorého sa otáčajú symboly otca, matky a syna, dostávame štvrtý rozmer v miere – čas v určitom priestore.

   Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.13 SIS POUŽÍVÁ NA SVOJU ,, PRÁCU,, AJ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY…

  Trochu to vysvetlím, ako to asi funguje. Každý človek na tejto planéte je jedinečný svojim spôsobom, ale existujú určité body, ktoré majú niektoré skupiny ľudí spoločné alebo sa aspoň v niečom približujú. Určite nie je napríklad žiadnou záhadou, že niekto reaguje na ten istý liek úpne inak. Niekomu zaberie hneď, niekomu vôbec. Takto je to aj s používaním chémie. Ako som už niekoľkokrít spomínal, tajné služby a SIS disponujú obrovským množstvom informácií o občanoch. Spomenul som aj to, že vedia o nás skoro všetko. A ak sa z nás stane záujmová osoba( teda osoba, o ktorú majú záujem), množstvo informácií sa ešte zvýší a hlavne sa podľa potreby vyšpecifikuje. Edo mi vysvetlil, že medzi informáciemi, ktoré o nás tajné služby majú sú na prvom mieste informácie o našom zdravotnom stave a povahových črtách . Povahové vlastnosti sa skúmajú už vo vyššom veku , napríklad cez rôzné testy, školenia a pod. Ich výsledky sa potom posielajú napríklad do rôzných inštitúcií, akože kvôli štatistike, ale vďaka prepojeniu tajných služieb na všetky odvetvia nášho života, sa tieto informácie dostanú a archivujú v SIS…

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Ľudia tisíce rokov chodili okolo hrnca, v ktorom sa varila voda a pokrievka nadskakovala od výparov. Áno, tisíce rokov si neuvedomovali aký obrovský nástroj a energiu majú pred sebou. Veď prvý parný stroj sa uviedol do života len koncom minulého storočia. A aký raketový vzostup mala technológia pohybu vďaka tomúto objavu akolo ktorého ľudia chodili tisíce rokov a nikoho to nenapadlo. Aj „boží trojuholník“ poznáme takmer dvetisíc rokov a možno v ňom sa skrýva tajomstvo, ktoré Boh odovzdal ľudom aby žili v láske, mieri a dôstojne.  Jedno je isté, toto nové chápanie božieho trojuholníka otvára dvere do nových rozmerov chápania života. Zastaralú formu dvojramennej váhy spravodlivosti musí nahradiť nová miera: Trojramenná váha spravodlivosti zasadená do určitého prietoru a otáčajúca sa za určitý čas, ktorý sa nedá zastaviť! Čas sa nedá vrátiť späť! Musíme jeho bytie rešpektovať.

  Ježiš obranu rodiny formuloval pravdepodobne takto : “ ak hyena napadne tvoje deti, bez milosti ju zabi, inak hyena zabije tvoje deti. To je božie želanie“. Každý človek má právo na obranu, čo nám doposiaľ Ústava SR nezaručuje. Ústava SR hovorí o práve na ochranu. Pri dnešnom svete intríg a zdĺhavých súdnych procesoch, ktoré trvajú niekľoko rokov pri domáhaní občana o dodržiavanie ľudských práv, tak je to tak isto ako keby žiadna ochrana nebola. Za tie roky dokážu „gaunery“ človeka úplne ekonomicky a psychicky zničiť. Jedine uzákonená obrana postaví hrádzu proti týmto útokom.

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril. Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) DNA sa nedá ničím a s nikým zameniť… Je to niečo ako odtlačok prsta… Nebudem ďalej zachádzať do vedeckých odvetví, pretože ja nie som ani vedec, ani chemik, ani fyzik… Pretože výsledkom používania chemických prostreidkov tajnými službami nie je ovplyvňovanie človeka, aby si kúpil nejakú čokoládu alebo pečivo. Tajné služby vplyvom rôzných látok potrebujú ovplyvniť správanie človeka tak, že zvýšia agresivitu pokiaľ má k nej osoba sklony, zvýšia chuť na alkoholči drogy pokiaľ má k nim osoba sklony. Dokonca vás to môže dohnať k spáchaniu trestného činu, priestupku, či samovraždy. Napríklad niekomu inému alebo aj sebe samotnému ublížite(samozrejme aj fyzicky) a vy vôbec netušíte prečo. Ale tým, že ste sledovaný na každom kroku, vaše konanie nahlásí agent SIS na políciu či prokuratúru a tieto inštitúcie vás vezmú do párady. A začnete sa zamotávať a nebudete z toho bludného kruhu vedieť vyjsť von. No a potom možno príde nejaká nenápadná ponuka, urobiť nejakú nenápadnú službu a to vás buď dorazí úplne alebo v lepšom prípade budete mať pokoj…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril.  Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi. A tak sa pravdepodobne vymazala aj ďalšia dôležitá stať z biblie, ktorá mala viesť ľudí k dlhšiumu životu: „Boh vám dal Slnko aby ste vedeli, kedy bdieť a kedy spať a ktorý celý rok oddychovať. Boh vám dal aj Mesiac, aby ste vedeli kedy  pracovať a kedy odpočívať, kedy siať a  kedy žať a tiež kedy čo do úst zobrať a tak v súlade s prírodou vysokého veku sa dožiť aby ste mohli z očí do očí  s vnukami vašich vnukov hovoriť“. Keby súčasne žili štyri generácie v plnom zdraví nebolo by toľkej nespravodlivosti na zemi. Dnešný človek kým naberie skúsenosti a vedomosti začína umierať a ubolené telo mu nedovolí svoje skúsenosti v plnej sile odovzdávať a najmä svoje poznanie ochraňovať. Je to tiež téma na veľa strán.  Opäť to obchodu nevyhovovalo a ani dodnes nevyhovuje. Mäsiari potrebujú aby sa mäso kupovalo každý deň a nie len vtedy, keď je Mesiac po Splne.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Zámerne som spomínal jedinečnosť ľudskej osobnosti, pretože na každého človeka vplývajú aj tieto prostriedky rôzne. Určite ste napríklad zaregistrovali, že vo veľkých nákupných centroch sú cez vzduchotechniku alebo špeciálne potrubia vypúšťané do prostoru rôzné vône. Aj to je robené preto, aby bola ľudská psychika a rozhodovanie značne ovplyvnené. Ľudia trávia dlhé hodiny v takýchto priestoroch a pomocou týchto vôní a ďalších prídavných vplyvov(hluk, hlasná hudba, farby, svetlá), sa stávajú na týchto priestoroch dokonca závislými… Okrem závyslosti, však tento druh chemických prostriedkov (vône), spôsobuje únavu a fyzickú vyčerpanosť, agresivitu, nepozornosť a ĺahostejnosť. A častkorát sa stávajú spúšťačom rôzných chorôb. Alergie , zahlienenie organizmu, ale aj závažné tzv. civilizačné choroby, ktoré sa vo svojej podstate dajú väčšinou umelo vyvolať a aj sa vyvolávajú. Okrem použivania vôni a parfumov v priestore cez technické zariadenia vo veľkých krytých priestoroch sa používajú aj v prípravkoch, ktoré používáme v domácnosti. Aviváže, pracie prášky, parfumy, prípravky proti moliam sú práve tými , ktoré sa používajú ma sníženie našej pozornosti, motoriky a rýchlosti reakcie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) :

  V izraeli sa údajne našli rôzne formulácie pôvodnej biblie medzi ktoré patrí aj tento zaujúmavý pohľad: „Ak sa Mesiac na pol ukáže začni siať a pracovať,  pri plnom jeho svite sa raduj a uč sa z jeho sily a zase ak na pol Mesiac bude odchádzať začni žať a zberať úrodu a v ostané dni oddychuj a rodine sa venuj“.  Vyzerá to na ideu vyváženého života človeka, rozdelenie jeho pracovného času. Podľa prvej slohy o Slnku, by mali ľudia bdieť len počas jeho svitu a spať od západu po východ. Podľa druhej slohy možno usudzovať, že ľudia by mali  v čase bdenia rozdeliť tento čas vyvážene pre seba, prácu a rodinu.

  Z toho logicky vyplýva, že v letných mesiacoch by sme mali bdieť dlhšie ako v zimných. Ak zoberieme priemer teda lentný a zimný slnovrat deň a noc má 12 hodín. Z tohoto dňa by sme sa mali 4 hodiny venovať sebe samému, 4 hodiny by sme mali pracovať pre spoločnosť a 4 hodiny sa venovať rodine. Absolútne ideálne! Ak zoberieme tretiu slohu do úvahy, tak by sme mali  pracovať len polovicu dní počas cyklu Mesiaca a druhú polovicu by sa mali venovať seb a rodine.  Suma sumárum človek by mal pracovať v priemere 4 hodiny denne a 15 dní do mesiaca. Ostatný čas je určený pre seba semého a pre rodinu.  Ak zoberieme do úvahy  pokračovanie prvého slohu “Boh vám dal slnko aby ste vedeli … kedy celý rok oddychovať“ tak nám vychádza akási ročná tvorivá dovolenka každých sedem rokov. Absolútna spravodlivosť. No ktorej oligachii by to vyhovovalo? To by bol raj na zemi pre všetkých a ten chce mať pre seba len oligarchia. Veď  už teraz si každý vie zrátať, že skutočna práca každého z nás nad 4 hodiny ide do súkromých vrecák oligarchie. Inak by nemohli mať miliónu a miliardy, kým večšina prežíva na hranici existenčného minima. Preto sa im oplatí práve pre tieto výhody poslať na „hranicu“ každého kto sa opováži pravdivo šíriť „božie slovo“.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Dokonca sa v niektorých prípadoch chémia podstrčí priamo v byte záujmovej osoby napríklad tak, že sa jednorázovo alebo opakovane pridá do fľaše s pracím prostriedkom alebo avivážou. SIS a tajné služby totiž nemajú žiaden problém, aby vnikli do obytných či kancelárskych priestorov a tam potom vykonali svoju činnosť. Uvedomujete si zákernosť tohto konania?…Postupne sa dostáváme ku kategorii obvinených a tých, ktorí si odpykávajú tresty odňatia slobody, pripadne sú vo vyšetrovacej väzbe. Edovi sa mnohí tí, ktorí boli prepustení na slobodu, zverili so skúsenosťami, ktoré mali vo výkonu trestu. Ich šatstvo bolo napríklad napustené prípravkom, ktorý vôňou pripomína naftalín. Častokrát sa im stalo, že deň predtým, ako mali byť predvedení pred sudcu alebo mali vypovedať, im dali čisté oblečenie( naftalínové), na večeru dostali jedlo, ktoré nemalo skoro žiadnu energetickú hodnotu a ráno keď ich predvádzali sa veľakrát ani nestihli najesť. Skúste si predstaviť akú hodnotu má potom taká výpoveď, keď ste hladný, omámený, nejakou silnou voňou či skor pachom. Podľa slov Eda Hakla je to robené zámerne, aby bola výpovedná hodnota ovplyvnená v neprospech obvineného…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Podľa týchto poznatkov by mohol vzniknúť nový model  človeka „základné právo na život“.  Každý má právo slobodne sa rozhodnúť ako chce žiť. Či chce žiť sám vo vólnej prírode, alebo chce žiť v spoločnosti, mať viac vólna pre seba a deti za menší plat, alebo chce veľa pracovat a veľa si kúpiť na úkor svojho zdravia, alebo zlatú strednú cestu a podobne. Na toto musí mať každý občan právo! Určiť si dopredu, alebo na doporučenie svojích rodičov svoj vlastný životný štýl, ako štart do samostatného života. Štát by mal zabezpečovať najmenej tieto idey života:

  1. Indiánskym postulátom „snívať a žiť svoj sen“ a poberať podporu /jedna teplá polievka denne, pol kilogramu chleba a život a spanie vo volnej prírode . /Zo strany štátu najnutnejšia zdravotná starostlivosť- zákaz potulovať sa v obývaných častiach. Možnosť kedykoľvek požiadať o prácu/.
  2. Pracovať na 4 hodinový pracovný úväzok pre štátnu správu / plat 8.000.- Sk právo na ubytovňu a sociálne zabezpečenie. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku/.
  3. Pracovať za vyšší štandart. Povolenie pracovať na 5-8 hodín denne pre štátnu správu /plat 16.000.- Sk, právo na štátny byt  a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a  skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom/.
  4. Pracovať za ešte vyšší štandart. Povolenie pracovať na 8 a viac hodín denne pre štátnu správu /plat 24.000.- Sk, právo na rodinný dom, trojnásobný plat a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a dvojnásobne skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu/.
  5. Pracovať za  najvyšší štandart. Povolenie pracovať ako súkromná fyzická osoba s obmedzeným príjmom do 48.000.- Sk mesačne a pod kontrolou štátu /povinnosť pracovať sám, odvádza dane na sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a trojnásobne skracuje život/.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Každý jeden človek, ktorý sa zúčastňuje pojednávaní na súde, by mal úplne bežne dostať k dispozícii čistú vodu, pojednávacia miestnosť, by mala byť vyvetraná, mobily vypnuté, pri výpovediach by sa nemalo skákať do reči, všetky rušivé faktory, by mali byť odstranené. Je velmi veľká pravdepodobnosť, že za takýchto podmienok, by sa docielili doveryhodnejšie výpovede a aj sudcom samotným, by sa lepšie rozhodovalo v takejto atmosfére. Ak niekedy budeme mať možnosť ovplyvniť tieto faktory, tak to určite urobíme. A ak bude túto knihu čítať nejaký zamestnanec ministerstva spravodlivosti, može tento návrh kľudne zavies´t do bežnej súdnej praxe…

  Vraví sa že používajú tzv.pumpičku na zápastiach lavej ruky, ktoré by mohli obsahovať náplň virusov a baktérií a tento obsah keď sa dostane do okolia osoby ktorú treba atakovať, tak dotyčný ochorie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      6. Pracovať v združení fyzických osôb /zákaz zamestnávať iné osoby  – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a skracuje trojnásobne život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu, prevádzku/.

  1. Združovanie  štátnych a fyzických osôb v kategóriach 2,3,4 ako družstvá.
  2. Združenie štátnych osôb /kvalifikované sily s podporou nezamestnanosti/.
  3. Všeobecne platná zásada: V prípade usporiadaného manželstva má právo každá matka na 75% refundácie mzdy až do veku osamostatnenia sa dieťaťa. V prípade slobodnej alebo  rozvedenej matky má právo aby opateru dieťaťa prebral štát. Ak sa bude starať sama dostáva zdarma celodennú stravu od štátu a 4.000.- Sk podpory až do osamostatnenia dieťaťa.
  4. Každý má právo na 15 dní oddychu počas jednej periódy Mesiaca. Počas roka má právo na zimný a letný oddych počas celej periódy Mesiaca. Každých sedem rokov má práva na celoročný oddych.

  Tento námet sa samozrejme dá dopracovať do dokonalej schémy a odstrániť trecie plochy. Ale ako námet fantastické! Preto je aj vólna príroda rozdelená, aby ľudia nemohli sami nájsť nový model života. Umelo sa grupujú do miest a obcí, aby boli pod kontrlou.

       Úlohou novodobej filozofie nie je hodnotiť históriu,

  ktorá i tak vzišla z lona prírody, ale poukázať na to,

  že všetko so všetkým súvisí v čase a priestore.

  J.M.Rígel

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.09.2017 Občiansky tribunál:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa

  0

  Jedným z najmocnejších, ba možno aj najmocnejším mužom v Československu, bol Rudolf Slánsky. Žil v rokoch 1901 až 1952 a verne sa pridržiaval moskovskej línie. Pozrime sa na Slánskeho trochu bližšie. Rudolf Slánsky – muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa, niekedy v septembri 1948, na zasadnutí predsedníctva povedal: „Teraz bude prijatý vo vláde zákon na…

  Triky, ktoré porazia tvoje každodenné starosti

  0

  Život je komplikovaná, ale skutočne zaujímavá vec. Niekedy si myslíme, že keby sme len mohli odstrániť niektoré ťažké situácie, bolo by to perfektné. Napríklad náhla bolesť hlavy, nutkanie jesť veľa zmrzliny alebo ospalosť, ktorá prichádza na konci pracovného dňa. Tieto triky ti môžu pomôcť vyhnúť sa aspoň časti týchto nepríjemných problémov a zabudnúť…

  TOP10+: Ako vyzerá život s mačkou? Vtipné fotografie zachytili domácich miláčikov priamo pri čine

  0

  Mačací priatelia sú prirodzene rozkošní a niekedy aj prítulní spolubývajúci. Zachytiť ale život s mačkou niekedy zo sebou prináša eufóriu spojenú zo zúfalstvom. Bývať s mačkou je určite veselšie, ako žiť sám. Dokazuje to aj niekoľko nasledujúcich fotiek majiteľov, ktorí sa podelili o úsmevné situácie, ktoré sú na dennom poriadku.…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Návod, ako sa zbaviť myší v dome: Čo robiť, ak ťa sužujú hlodavce?

  0

  Obdobie jesene je na údržbu domu nesmierne náročné. Pripraviť ho na zimu nie je jednoduché, a to si mnoho majiteľov domov vôbec neuvedomuje. Okrem toho je jeseň obdobím, kedy sa hlodavce počas chvíľky nepozornosti ľúbia povýšiť na vášho spolubývajúceho. V tomto článku nájdete návod na to, ako sa zbaviť myší…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo je láska? Čin alebo pocit?

  0

  Čo je láska? Láska je neoddeliteľnou súčasťou intenzity žitia. Je našou najhlbšou ľudskou potrebou dávajúcou našej existencii zmysel. Láska nie je niečo, čo venujeme alebo dostávame. Je to niečo, čo vyživujeme a rozvíjame, o čo sa staráme, čo zveľaďujeme. Láska len tak niekde nesedí a nečaká, než si po ňu prídeme.

  Výhody lokálnych plodín: Prečo konzumovať naše ovocie a zeleninu?

  0

  Napriek tomu, že máme v súčasnosti možnosť zohnať v obchodoch zeleninu a ovocie od výmyslu sveta a v rôznych ročných obdobiach, čoraz viac sa dostávajú do popredia lokálne plodiny, resp. regionálne potraviny, ktoré majú množstvo benefitov. O aké ide, to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Výhody lokálnych plodín sú nepopierateľné.

  TOP 5 spôsobov, ako si vychutnať baklažán: Zamiluje si ich každý!

  0

  Baklažány nepatria práve medzi najobľúbenejšie a v našich kuchyniach najbežnejšie druhy zeleniny. Neraz sa objavujú v jedálničku iba tých jedincov, ktorý dbajú na zdravšie a pestrejšie stravovanie. Cestu k fialovému baklažánu si jednoducho nenašiel každý, a to je veľká škoda. Ide totiž o veľmi zdravý plod, ktorý je zároveň skutočne chutný. Treba…

  Šialené módne kúsky, ktoré sa predávajú: A to si kto kúpi?!

  0

  Sme zvyknutí, že trendy prichádzajú a odchádzajú. Trendy, ktoré pobláznia celý beauty svet či interiérové dizajnérstvo. Ale aj trendy, vďaka ktorým máme módu v malíčku. Patríte aj vy k tým, ktoré sledujú všetky módne trendy a podľa nich sa obliekajú? Považujete sa za módne maniačky, ktoré musia mať každú módnu…

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…