• Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba je zločinecká organizácia, riadená utajovanou tieňovou vládou o ktorej občania vôbec nevedia, vo voľbách volíme len hercov veľkej HRY, ktorí hrajú divadlo v parlamente…….

  Publikované 07.10. 2017 o 00:49 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  SIS Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, pravá mafia, ktorá platí policajtom, prokurátorom a sudcom, vačšinou sú to agenti infiltrovaní do polície, prokuratúry a sudnictva povedal Eduard Hakl pri osobnom rozhovore nad rámec skutočnosti opísaných vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ. Nad našími politikmi, nad našou vládou podľa Eduarda Hakla je tieňová vláda oligarchov, ktorá rozhoduje o všetkom, dokonca aj o volebných preferenciach, všetko je len veľká HRA a nad nimi je vyššia medzinárodná tieňová vláda, ktorá riadi tieňové vlády malých štátov.

  Pri našom poslednom stretnutí mi Eduard Hakl dal súhlas aby som zverejnil aj informácie, ktoré nemá uverejnené vo svojej knihe, lebo dôkazy o týchto tvrdeniach zatiaľ patria do utajovaného režimu, ale na všetky svoje tvrdenia má dôveryhodné a nespochybniteľné dôkazy, ktoré zverejní až na súde, keď bude mať 100% presvedčenie, že súdny proces bude spravodlivý pod zahraničnou kontrolou, monitorovaný zahraničnými novinármi a bude zabezpečená jeho ochrana.

  Najviac ma šokovali informácie, že vačšina sudcov je takpovediac na výplatnej listine SIS, teda za ich rozhodnutie dostávajú zaplatené, samozrejme tie rozsudky nemajú so spravodlivosťou nič spoločné, dokonca zdôvodnenie dostávajú vopred pripravené na tajných stretnutiach alebo cez mrtve elektronické schránky.. To by sa zhodovalo s mojími súdnymi spormi o ktorých si myslým, že bolo nespravodlivo rozhodnuté. Podozrieval som sudcov a sudkyne, že rozhodovali pod tlakom politickej korupcie ako odplata za založenie HSP tri dni před Mečiarovým HZDS a účasť v parlamentných volbách v roku 1992. Mýlil som sa a Eduard Hakl môj omyl potvrdil. Som obeťou a jeden so stovky podnikateľov, ktorého obrali o firmu (vydavateľstvo ORION) aby iní zaujali moje miesto, obrali ma o celý majetok aj o rodinný dom a napokon mi rozbili rodinu aby môj syn neprišiel na pravý dôvod môjho tzv.   neúspechu a zradu mojej manželky Daniely Molnarovej, ktorá vystupuje pod pseudonymom Emma Schmidt.

  V každom ďalšom blogu chcem okrem úryvkov z knihy Eduarda Hakla v kontexte s úravkami s mojími knihami z roku 2001 rozoberať súdne spory a trestné oznámenia aj s odôvodneniami v čom vidím nespravodlivosť, v čom som podozrieval politickú korupciu a aká je pravda prečo som prehral takmer všetky súdne spory aj keď pravda bola na mojej strane. Odpoveď mi dala kniha Eduarda Hakla a jeho osobné potvrdenie, že som sa ako jeden zo stovky možno aj tisíce občanov stal obeťou „nenažranosti“ finančných žralokov a veľmi mi priťažilo, že som zároveň sa snažil urobiť politickú kariéru nezávislu od tých, ktorí organizovali prevrat v bývalom Československu.

  Žaloba proti Národnej rade Slovenskej republiky za nesprávny úradný postup podľa zákona 514 podaná 07.07.2009

  Před dvomi dňami sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 8C181/2009 na ktorom samosudkyňa JUDr. Otília Doláková (informácie sú vólne dostupne na webovej stránke súdu) pod profesionálnou pretvárkou spravodlivosti ukončila dokazovanie a po písomnom predložení záverečných rečí odročila pojednávanie na 26.10.2017 kedy bude vyhlásený rozsudok. Predmetom sporu je nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese při prijímaní zákona o dobrovóľnych dražbách .

  Podrobnejšie som opísal v blogu zo dňa 26.08.2017 pod názvom „Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo…. a pokračovaní zo dňa 02.09.2017 pod názvom Osobne som odovzdal na deň Ústavy SR 1.9.2017 Otvorený list do rúk predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, a poskytol som TV JOJ môj komentár, ako to všetko prebiehalo….

  Vo svojej záverečnej reči som sa o.i. odvolal na publikované názory:

  Existuje aj iný hodnoverný právny názor než názor žalovanej uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

  Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

  Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Števčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „ v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“

  V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti, ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materialnom právnom štáte.

  Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodou, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (tj. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

  Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

  Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismy vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradneho postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. 1 písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

  V návädznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodárcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

  1. a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu
  2. b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismai vyššej právnej sily,
  3. c) legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“

  Uvidíme na ktorej strane bude spravodlivosť, jeden blog budem venovať analýze rozsudku, ktorý bude vynesený 26.10.2017.

  Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

  Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

   900 euro pre kaýdého občana SR

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) ,,,,Kapitola č.3 Záhadný Boží symbol,,

  Ďalšie dohady sú okolo božieho znamenia – trojuholníka s okom. Čo znamenal trojuholník. Súčasna biblia hovorí o spojení: otec, syn a duch svätý. Akási miera života, spravodlivosť medzi otcom a synom rieši Boh, ale kde je matka? Čo znamená oko? Oko nebolo umiestnené ako by sa žiadalo v priestorovom priemere, ale v priemere matematickom. Vyjadruje rovnováhu troch veličín? Sú dohady, že správne bola táto „božia miera“ vyjadrená: Otec, syn, matka a duch svätý. Teraz je to vyvážená rodina. V niektorých jaskyniach sa objavili aj kresby Ježiša s trojuholníkovým kadidlom. Retiazky nešli od krajov ku stredu, ale zo stredu rovno hore. Ak si tieto poznatky pospájame je dosť pravdepodobné, že Jžiš poznal spravodlivosť nie vyjadrenú dvojramennou váhou, ale váhou trojramennou. To by nebolo všetko, ostáva symbol krúženia. Ak bola snaha dejiny prkrútiť, tak sa musíme na veci pozerať oveľa obozretnejšie. Ak zoberieme stred trojuholníka za ducha svätého, okolo ktorého sa otáčajú symboly otca, matky a syna, dostávame štvrtý rozmer v miere – čas v určitom priestore.

   Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.13 SIS POUŽÍVÁ NA SVOJU ,, PRÁCU,, AJ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY…

  Trochu to vysvetlím, ako to asi funguje. Každý človek na tejto planéte je jedinečný svojim spôsobom, ale existujú určité body, ktoré majú niektoré skupiny ľudí spoločné alebo sa aspoň v niečom približujú. Určite nie je napríklad žiadnou záhadou, že niekto reaguje na ten istý liek úpne inak. Niekomu zaberie hneď, niekomu vôbec. Takto je to aj s používaním chémie. Ako som už niekoľkokrít spomínal, tajné služby a SIS disponujú obrovským množstvom informácií o občanoch. Spomenul som aj to, že vedia o nás skoro všetko. A ak sa z nás stane záujmová osoba( teda osoba, o ktorú majú záujem), množstvo informácií sa ešte zvýší a hlavne sa podľa potreby vyšpecifikuje. Edo mi vysvetlil, že medzi informáciemi, ktoré o nás tajné služby majú sú na prvom mieste informácie o našom zdravotnom stave a povahových črtách . Povahové vlastnosti sa skúmajú už vo vyššom veku , napríklad cez rôzné testy, školenia a pod. Ich výsledky sa potom posielajú napríklad do rôzných inštitúcií, akože kvôli štatistike, ale vďaka prepojeniu tajných služieb na všetky odvetvia nášho života, sa tieto informácie dostanú a archivujú v SIS…

   Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Ľudia tisíce rokov chodili okolo hrnca, v ktorom sa varila voda a pokrievka nadskakovala od výparov. Áno, tisíce rokov si neuvedomovali aký obrovský nástroj a energiu majú pred sebou. Veď prvý parný stroj sa uviedol do života len koncom minulého storočia. A aký raketový vzostup mala technológia pohybu vďaka tomúto objavu akolo ktorého ľudia chodili tisíce rokov a nikoho to nenapadlo. Aj „boží trojuholník“ poznáme takmer dvetisíc rokov a možno v ňom sa skrýva tajomstvo, ktoré Boh odovzdal ľudom aby žili v láske, mieri a dôstojne.  Jedno je isté, toto nové chápanie božieho trojuholníka otvára dvere do nových rozmerov chápania života. Zastaralú formu dvojramennej váhy spravodlivosti musí nahradiť nová miera: Trojramenná váha spravodlivosti zasadená do určitého prietoru a otáčajúca sa za určitý čas, ktorý sa nedá zastaviť! Čas sa nedá vrátiť späť! Musíme jeho bytie rešpektovať.

  Ježiš obranu rodiny formuloval pravdepodobne takto : “ ak hyena napadne tvoje deti, bez milosti ju zabi, inak hyena zabije tvoje deti. To je božie želanie“. Každý človek má právo na obranu, čo nám doposiaľ Ústava SR nezaručuje. Ústava SR hovorí o práve na ochranu. Pri dnešnom svete intríg a zdĺhavých súdnych procesoch, ktoré trvajú niekľoko rokov pri domáhaní občana o dodržiavanie ľudských práv, tak je to tak isto ako keby žiadna ochrana nebola. Za tie roky dokážu „gaunery“ človeka úplne ekonomicky a psychicky zničiť. Jedine uzákonená obrana postaví hrádzu proti týmto útokom.

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril. Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) DNA sa nedá ničím a s nikým zameniť… Je to niečo ako odtlačok prsta… Nebudem ďalej zachádzať do vedeckých odvetví, pretože ja nie som ani vedec, ani chemik, ani fyzik… Pretože výsledkom používania chemických prostreidkov tajnými službami nie je ovplyvňovanie človeka, aby si kúpil nejakú čokoládu alebo pečivo. Tajné služby vplyvom rôzných látok potrebujú ovplyvniť správanie človeka tak, že zvýšia agresivitu pokiaľ má k nej osoba sklony, zvýšia chuť na alkoholči drogy pokiaľ má k nim osoba sklony. Dokonca vás to môže dohnať k spáchaniu trestného činu, priestupku, či samovraždy. Napríklad niekomu inému alebo aj sebe samotnému ublížite(samozrejme aj fyzicky) a vy vôbec netušíte prečo. Ale tým, že ste sledovaný na každom kroku, vaše konanie nahlásí agent SIS na políciu či prokuratúru a tieto inštitúcie vás vezmú do párady. A začnete sa zamotávať a nebudete z toho bludného kruhu vedieť vyjsť von. No a potom možno príde nejaká nenápadná ponuka, urobiť nejakú nenápadnú službu a to vás buď dorazí úplne alebo v lepšom prípade budete mať pokoj…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril.  Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi. A tak sa pravdepodobne vymazala aj ďalšia dôležitá stať z biblie, ktorá mala viesť ľudí k dlhšiumu životu: „Boh vám dal Slnko aby ste vedeli, kedy bdieť a kedy spať a ktorý celý rok oddychovať. Boh vám dal aj Mesiac, aby ste vedeli kedy  pracovať a kedy odpočívať, kedy siať a  kedy žať a tiež kedy čo do úst zobrať a tak v súlade s prírodou vysokého veku sa dožiť aby ste mohli z očí do očí  s vnukami vašich vnukov hovoriť“. Keby súčasne žili štyri generácie v plnom zdraví nebolo by toľkej nespravodlivosti na zemi. Dnešný človek kým naberie skúsenosti a vedomosti začína umierať a ubolené telo mu nedovolí svoje skúsenosti v plnej sile odovzdávať a najmä svoje poznanie ochraňovať. Je to tiež téma na veľa strán.  Opäť to obchodu nevyhovovalo a ani dodnes nevyhovuje. Mäsiari potrebujú aby sa mäso kupovalo každý deň a nie len vtedy, keď je Mesiac po Splne.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Zámerne som spomínal jedinečnosť ľudskej osobnosti, pretože na každého človeka vplývajú aj tieto prostriedky rôzne. Určite ste napríklad zaregistrovali, že vo veľkých nákupných centroch sú cez vzduchotechniku alebo špeciálne potrubia vypúšťané do prostoru rôzné vône. Aj to je robené preto, aby bola ľudská psychika a rozhodovanie značne ovplyvnené. Ľudia trávia dlhé hodiny v takýchto priestoroch a pomocou týchto vôní a ďalších prídavných vplyvov(hluk, hlasná hudba, farby, svetlá), sa stávajú na týchto priestoroch dokonca závislými… Okrem závyslosti, však tento druh chemických prostriedkov (vône), spôsobuje únavu a fyzickú vyčerpanosť, agresivitu, nepozornosť a ĺahostejnosť. A častkorát sa stávajú spúšťačom rôzných chorôb. Alergie , zahlienenie organizmu, ale aj závažné tzv. civilizačné choroby, ktoré sa vo svojej podstate dajú väčšinou umelo vyvolať a aj sa vyvolávajú. Okrem použivania vôni a parfumov v priestore cez technické zariadenia vo veľkých krytých priestoroch sa používajú aj v prípravkoch, ktoré používáme v domácnosti. Aviváže, pracie prášky, parfumy, prípravky proti moliam sú práve tými , ktoré sa používajú ma sníženie našej pozornosti, motoriky a rýchlosti reakcie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) :

  V izraeli sa údajne našli rôzne formulácie pôvodnej biblie medzi ktoré patrí aj tento zaujúmavý pohľad: „Ak sa Mesiac na pol ukáže začni siať a pracovať,  pri plnom jeho svite sa raduj a uč sa z jeho sily a zase ak na pol Mesiac bude odchádzať začni žať a zberať úrodu a v ostané dni oddychuj a rodine sa venuj“.  Vyzerá to na ideu vyváženého života človeka, rozdelenie jeho pracovného času. Podľa prvej slohy o Slnku, by mali ľudia bdieť len počas jeho svitu a spať od západu po východ. Podľa druhej slohy možno usudzovať, že ľudia by mali  v čase bdenia rozdeliť tento čas vyvážene pre seba, prácu a rodinu.

  Z toho logicky vyplýva, že v letných mesiacoch by sme mali bdieť dlhšie ako v zimných. Ak zoberieme priemer teda lentný a zimný slnovrat deň a noc má 12 hodín. Z tohoto dňa by sme sa mali 4 hodiny venovať sebe samému, 4 hodiny by sme mali pracovať pre spoločnosť a 4 hodiny sa venovať rodine. Absolútne ideálne! Ak zoberieme tretiu slohu do úvahy, tak by sme mali  pracovať len polovicu dní počas cyklu Mesiaca a druhú polovicu by sa mali venovať seb a rodine.  Suma sumárum človek by mal pracovať v priemere 4 hodiny denne a 15 dní do mesiaca. Ostatný čas je určený pre seba semého a pre rodinu.  Ak zoberieme do úvahy  pokračovanie prvého slohu “Boh vám dal slnko aby ste vedeli … kedy celý rok oddychovať“ tak nám vychádza akási ročná tvorivá dovolenka každých sedem rokov. Absolútna spravodlivosť. No ktorej oligachii by to vyhovovalo? To by bol raj na zemi pre všetkých a ten chce mať pre seba len oligarchia. Veď  už teraz si každý vie zrátať, že skutočna práca každého z nás nad 4 hodiny ide do súkromých vrecák oligarchie. Inak by nemohli mať miliónu a miliardy, kým večšina prežíva na hranici existenčného minima. Preto sa im oplatí práve pre tieto výhody poslať na „hranicu“ každého kto sa opováži pravdivo šíriť „božie slovo“.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Dokonca sa v niektorých prípadoch chémia podstrčí priamo v byte záujmovej osoby napríklad tak, že sa jednorázovo alebo opakovane pridá do fľaše s pracím prostriedkom alebo avivážou. SIS a tajné služby totiž nemajú žiaden problém, aby vnikli do obytných či kancelárskych priestorov a tam potom vykonali svoju činnosť. Uvedomujete si zákernosť tohto konania?…Postupne sa dostáváme ku kategorii obvinených a tých, ktorí si odpykávajú tresty odňatia slobody, pripadne sú vo vyšetrovacej väzbe. Edovi sa mnohí tí, ktorí boli prepustení na slobodu, zverili so skúsenosťami, ktoré mali vo výkonu trestu. Ich šatstvo bolo napríklad napustené prípravkom, ktorý vôňou pripomína naftalín. Častokrát sa im stalo, že deň predtým, ako mali byť predvedení pred sudcu alebo mali vypovedať, im dali čisté oblečenie( naftalínové), na večeru dostali jedlo, ktoré nemalo skoro žiadnu energetickú hodnotu a ráno keď ich predvádzali sa veľakrát ani nestihli najesť. Skúste si predstaviť akú hodnotu má potom taká výpoveď, keď ste hladný, omámený, nejakou silnou voňou či skor pachom. Podľa slov Eda Hakla je to robené zámerne, aby bola výpovedná hodnota ovplyvnená v neprospech obvineného…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

  Podľa týchto poznatkov by mohol vzniknúť nový model  človeka „základné právo na život“.  Každý má právo slobodne sa rozhodnúť ako chce žiť. Či chce žiť sám vo vólnej prírode, alebo chce žiť v spoločnosti, mať viac vólna pre seba a deti za menší plat, alebo chce veľa pracovat a veľa si kúpiť na úkor svojho zdravia, alebo zlatú strednú cestu a podobne. Na toto musí mať každý občan právo! Určiť si dopredu, alebo na doporučenie svojích rodičov svoj vlastný životný štýl, ako štart do samostatného života. Štát by mal zabezpečovať najmenej tieto idey života:

  1. Indiánskym postulátom „snívať a žiť svoj sen“ a poberať podporu /jedna teplá polievka denne, pol kilogramu chleba a život a spanie vo volnej prírode . /Zo strany štátu najnutnejšia zdravotná starostlivosť- zákaz potulovať sa v obývaných častiach. Možnosť kedykoľvek požiadať o prácu/.
  2. Pracovať na 4 hodinový pracovný úväzok pre štátnu správu / plat 8.000.- Sk právo na ubytovňu a sociálne zabezpečenie. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku/.
  3. Pracovať za vyšší štandart. Povolenie pracovať na 5-8 hodín denne pre štátnu správu /plat 16.000.- Sk, právo na štátny byt  a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a  skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom/.
  4. Pracovať za ešte vyšší štandart. Povolenie pracovať na 8 a viac hodín denne pre štátnu správu /plat 24.000.- Sk, právo na rodinný dom, trojnásobný plat a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a dvojnásobne skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu/.
  5. Pracovať za  najvyšší štandart. Povolenie pracovať ako súkromná fyzická osoba s obmedzeným príjmom do 48.000.- Sk mesačne a pod kontrolou štátu /povinnosť pracovať sám, odvádza dane na sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a trojnásobne skracuje život/.

  Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Každý jeden človek, ktorý sa zúčastňuje pojednávaní na súde, by mal úplne bežne dostať k dispozícii čistú vodu, pojednávacia miestnosť, by mala byť vyvetraná, mobily vypnuté, pri výpovediach by sa nemalo skákať do reči, všetky rušivé faktory, by mali byť odstranené. Je velmi veľká pravdepodobnosť, že za takýchto podmienok, by sa docielili doveryhodnejšie výpovede a aj sudcom samotným, by sa lepšie rozhodovalo v takejto atmosfére. Ak niekedy budeme mať možnosť ovplyvniť tieto faktory, tak to určite urobíme. A ak bude túto knihu čítať nejaký zamestnanec ministerstva spravodlivosti, može tento návrh kľudne zavies´t do bežnej súdnej praxe…

  Vraví sa že používajú tzv.pumpičku na zápastiach lavej ruky, ktoré by mohli obsahovať náplň virusov a baktérií a tento obsah keď sa dostane do okolia osoby ktorú treba atakovať, tak dotyčný ochorie…

  Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      6. Pracovať v združení fyzických osôb /zákaz zamestnávať iné osoby  – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a skracuje trojnásobne život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu, prevádzku/.

  1. Združovanie  štátnych a fyzických osôb v kategóriach 2,3,4 ako družstvá.
  2. Združenie štátnych osôb /kvalifikované sily s podporou nezamestnanosti/.
  3. Všeobecne platná zásada: V prípade usporiadaného manželstva má právo každá matka na 75% refundácie mzdy až do veku osamostatnenia sa dieťaťa. V prípade slobodnej alebo  rozvedenej matky má právo aby opateru dieťaťa prebral štát. Ak sa bude starať sama dostáva zdarma celodennú stravu od štátu a 4.000.- Sk podpory až do osamostatnenia dieťaťa.
  4. Každý má právo na 15 dní oddychu počas jednej periódy Mesiaca. Počas roka má právo na zimný a letný oddych počas celej periódy Mesiaca. Každých sedem rokov má práva na celoročný oddych.

  Tento námet sa samozrejme dá dopracovať do dokonalej schémy a odstrániť trecie plochy. Ale ako námet fantastické! Preto je aj vólna príroda rozdelená, aby ľudia nemohli sami nájsť nový model života. Umelo sa grupujú do miest a obcí, aby boli pod kontrlou.

       Úlohou novodobej filozofie nie je hodnotiť históriu,

  ktorá i tak vzišla z lona prírody, ale poukázať na to,

  že všetko so všetkým súvisí v čase a priestore.

  J.M.Rígel

  Pokračovanie nabudúce.

  O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

  Eduard Hakl – kniha – linka:

  https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

  https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

  Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.09.2017 Občiansky tribunál:

  https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Raši: Budeme pokračovať v podpore malých a stredných podnikov

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR bude pokračovať v podpore slovenských malých a stredných podnikov. Uviedol to v utorok v Bratislave vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) za účasti zástupcov dvoch slovenských firiem, ktoré zdokonaľovali svoje inovatívne riešenia v izraelskom akcelerátore SIT4F ÚPVII podľa…

  Pakistanskí novinári vstúpili do celoštátneho štrajku proti cenzúre

  Islamabad 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pakistanskí novinári zvolali na utorok celoštátne protesty, aby vyjadrili nesúhlas s rozsiahlou cenzúrou zo strany vplyvných bezpečnostných zložiek krajiny, veľkým prepúšťaním v dôsledku rozpočtových škrtov a niekoľkomesačnými omeškaniami vo vyplácaní miezd, píše agentúra AP Utorňajšie zhromaždenia, ktoré nesú názov Deň protestov, organizujú pakistanské novinárske…

  Hackeri ukradli osobné údaje miliónov obyvateľov z bulharskej finančnej správy, stopy vedú do Ruska

  Sofia 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Neznámi hackeri ukradli osobné údaje miliónov ľudí z bulharskej finančnej správy, informovali bulharskí predstavitelia. Stopy podľa nich vedú do Ruska Bulharský premiér Bojko Borisov zvolal v utorok krízové zasadnutie všetkých silových rezortov, aby posúdili potenciálne škody, ktoré mohol útok spôsobiť pre národnú bezpečnosť…

  Kiššová: Dobré dôchodky treba dvanásť mesiacov v roku, nie iba na Vianoce

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ak by sa SaS po voľbách stala relevantnou vládnou stranou, vianočné príspevky zvedené Smerom-SD by nezrušila. Nie však preto, že by ich považovala za systémové opatrenie, ale preto, že pri celkovo zlej situácii slovenských dôchodcov je to aspoň jednorazová výpomoc „Aby aspoň niečo…

  Trpezlivosť a premieňanie šancí. Hráči Slovana chcú z Čiernej Hory priviezť postupový výsledok

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 20.15 h SELČ odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku čiernohorského mužstva Sutjeska Nikšič. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1, ktorú zariadil v 95. min ďalekonosnou strelou stredopoliar hostí Damir Kojaševič,…

  Karlov most v Prahe posprejovali dvaja cudzinci

  Praha 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot-Novinky.cz)   Dvaja cudzinci posprejovali v pondelok večer pilier Karlovho mosta v pražskej mestskej časti Malá strana. Páchatelia na ňom vytvorili nápis zhruba vo veľkosti päť krát dva metre. O prípade informoval spravodajský server Novinky.cz Dvojicu cudzincov vo veku 23 a 30 rokov sprejujúcich nápis na…

  Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí Slovenská lekárska komora

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii Lekárska komora síce…

  Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v utorok spolu s príslušníkmi Policajného zboru v Nitrianskom a Trnavskom kraji Akcia súvisí s drogovou trestnou činnosťou. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. "Policajti zadržali 11 podozrivých osôb. Vykonávajú množstvo procesných úkonov, domových prehliadok…

  Salvini nariadil prefektom vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zrušiť ich preplnené a "ilegálne" existujúce tábory Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov,…

  Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

  Oslo 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP, File)   Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného…

  NAKA ešte stále rieši prvé sväté prijímanie v Trnave, kde malo byť diskriminované rómske dievča. Incident pred voľbami do EP spolitizoval Matovič

  Trnava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná kriminálna agentúra sa naďalej zaoberá okolnosťami prvého svätého prijímania v Trnave, počas ktorého malo prísť koncom mája k diskriminácii rómskeho dievčaťa. Dievča pôvodne nemalo sedieť v Bazilike sv. Mikuláša spoločne s ostatnými deťmi. „V predmetnej veci je na Národnej kriminálnej agentúre vedené trestné…

  Ukrajinský zákon o štátnom jazyku vstúpil do platnosti

  Kyjev 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Na Ukrajine začal v utorok platiť zákon o štátnom jazyku; dva mesiace po tom, ako ho niekoľko dní pred vypršaním svojho funkčného obdobia podpísal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Zákon ustanovuje ukrajinčinu za "jediný úradný štátny jazyk na Ukrajine", informuje stanica Slobodná Európa.…

  Rusko ovládlo kartel OPEC a zvýšilo jeho prestíž vo svete

  Videň 16. júla 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Hans Punz)   Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šesťdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako…

  Bude Čaputová na Dúhovom Pride alebo podporí Hrdých za rodinu? Zvolila diplomaciu, aj pri rodine

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) - "Pokojne a s prajnosťou v srdci voči všetkým ľuďom chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom…

  Najvyšší kontrolný úrad kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností…

  Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019 Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze…

  "Boli by sme už aj na Marse." Šéf NASA vysvetlil, prečo sa USA nevrátili na Mesiac

  Washington 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   Riaditeľ Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) Jim Bridenstine v rozhovore pre CBS uviedol, prečo USA pozastavili program letov k Mesiacu a kedy dôjde k pristátiu ľudí na Marse. Podľa neho to súvisí s politickými rizikami, čím má na mysli nedostatočné financovanie "Už by…

  Turecko čelí sankciám EÚ, avizované sú aj sankcie z USA. Spencerová: "Koncept NATO je na križovatke?"

  Ankara 16. júla 2019 (HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Proces tureckej euro-atlantickej integrácie dostáva čím ďalej tým viac rán. Po rozpore s USA ohľadom tureckého nákupu ruských systémov PVO S-400 má Ankara rozdielne postoje aj s EÚ, príkladom je energetická otázka Európska únia uvalila sankcie na Turecko kvôli jeho snahe ťažiť…

  TopDesat

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Video: Lietadlo s rozpadnutým motorom za letu!

  0

  Lietadlo americkej spoločnosti Delta, ktoré malo namierené z Atlanty do Baltimoru cestou postretli isté komplikácie. Za letu sa totiž uvoľnila časť z jednej časti motoru a voľne poskakovala po lopatkách turbíny. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Raleigh. Napriek obavám sa pilotom podarilo pristáť bez problémov a nikto neutrpel žiadne…

  Obmedzený rozpočet a priestor pri zariaďovaní bytu? Tieto tipy ti pomôžu

  0

  Minul si na kúpu svojho nového bývania takmer všetky peniaze a tak máš na jeho zariadenie obmedzený rozpočet? Prípadne ti v ňom neostalo dostatok priestoru na všetko vybavenie? Nezúfaj. Niektoré veci si dokážeš prispôsobiť aj sám a my ti s tým dnes pomôžeme. Obmedzený rozpočet pri zariaďovaní svojho nového bývania…

  Udalosti na týchto fotografiách nedokáže vysvetliť ani samotný fotograf

  0

  Niektoré udalosti, ktoré sa nám odohrávajú v živote jednoducho nevieme vysvetliť. Tak ako prídu, tak aj odídu. Nám neostáva nič iné, iba ich prečkať. Tieto udalosti, ktoré však uvidíš na nasledujúcich fotografiách, spôsobili ľudia. Nikto si však nevie vysvetliť, prečo napríklad niekto drží v ľadovej vode zapojený monitor nad svojou…

  História telefónov v priebehu desaťročí – ktoré ste zažili vy?

  0

  Niektoré deti z dnešných základných škôl ani netušia, že niečo ako pevná linka vôbec existuje. Od počiatku sa telefóny drasticky zmenili. Od otočných voličov sme prešli k tlačidlám a dnes už máme iba dotykové obrazovky. Takto vyzerá história telefónov.

  Vo svete IT

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  Jeden z najpredávanejších smartfónov na svete, Redmi Note 7, sa čoskoro začne predávať v ďalšom farebnom prevedení

  0

  Aktuálne jeden z najpredávanejších smartfónov sveta, populárny Redmi Note 7, bude už čoskoro dostupný v ďalšom farebnom prevedení. Reklamný plagát nového bieleho modelu bol odhalený deň pred samotným oficiálnym predstavením. Dostupné budú 4 farebné modely Séria smartfónov Redmi Note 7 je aktuálne dostupná v 3 farebných variantoch – Fantasy Blue,…

  Spoločnosť Huawei Honor prinesie na trh chytrú televíziu. Má byť revolučnou

  0

  To čo sa dlhšiu dobu šepkalo, že spoločnosť Honor pracuje na chytrej televízii, bolo včera potvrdené samotným výkonným riaditeľom spoločnosti, George-om Zhao. Informuje o  tom portál news.mydrivers.com. Prezident spoločnosti ďalej povedal, že nechcú predstaviť „hocijakú“ chytrú televíziu, ale chcú byť inovátorom v  tejto oblasti. Za týmto účelom sa spojili so…

  Štúdia vykonaná na myšiach prisľubuje, že vrátenie zraku slepým by nemuselo byť nemožné

  0

  Portál Interesting Engineering,  upozorňuje na štúdiu vedcov, ktorým sa pomocou genetickej terapie podarilo znova vybudovať sietnicu oka u myší. Ich oči znova získali aj svetlocitlivosť a dokonca aj zrak. Štúdia publikovaná v JNeurosci sa tejto tematike venuje do hĺbky a  sietnicu oka prirovnáva napríklad k mozgovým bunkám. Tvrdí, že oba…

  Kvalitné prémiové slúchadlá Sennheiser CX 3.00 aktuálne kúpiš z Číny o 20 eur lacnejšie, ako v slovenských e-shopoch

  0

  Prémiové káblové in-ear slúchadlá od overeného výrobcu neboli nikdy lacnejšie! Skvelé Sennheiser CX 3.00 môžeš aktuálne na e-shope Cafago.com kúpiť o 20 eur lacnejšie, ako na akomkoľvek slovenskom, či českom e-shope.  Skvelú akciovú ponuku nájdeš tu Slúchadlá, ktoré ťa nesklamú Slúchadlá Sennheiser CX 3.00 nesklamú žiadneho nadšenca dobrej a kvalitnej…

  Pozrite si „divoký“ patent smartfónu s rolovateľným displejom od spoločnosti Samsung

  0

  Ohybné displeje sú už realitou, a  je ich škoda nevyužiť naplno. Nie tak dávno internet obehli správy týkajúce sa prác na rolovateľnom displeji v  smartfóne od spoločnosti Sony. Najnovšie média zapĺňa kórejsky technologický gigant, spoločnosť Samsung. „Divoký“ patent spoločnosti Samsung Spoločnosť Samsung si dala patentovať nový druh zariadenia s  rolovateľným…

  TopSpeed

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  3

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  Súčasná elektromobilita viac škodí ako prospieva, tvrdí šéf Aston Martinu

  9

  Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin má na nútenú elektromobilitu a reči o blízkej budúcnosti autonómnej jazdy vlastný názor. A rozhodne si pri komentovaní jednotlivých tém nedáva servítky pred ústa. Reálnu autonómnu jazdu považuje za utópiu, v súčasnej forme elektromobilita viac škodí a z jednaní o Brexite je zúfalý.

  Bitka top roadsterov - šprint Lamborghini Aventador S a McLaren 720S

  0

  Napriek tomu, že ide o otvorené autá, majitelia si s takýmito často užívajú dynamiku a vietor nad hlavami. A veru že tieto dva kúsky ho dokážu riadne rozvíriť. Oba sú totiž roadstery. Jeden je však zadokolka, druhý štvorkolka. Vyhrá štvorkolka, alebo šprint Lamborghini Aventador proti McLarenu 720 S vyhrá nižšia hmotnosť?

  KAMzaKRÁSOU

  TOP účesy so živými kvetmi pre nevestu: Budeš očarujúca a IN zároveň!

  2

  Pripravte sa omdlieť pri pohľade na jedny z týchto účesov pre nevesty, ktoré sú ozvláštnené kvetmi a zelenými lístočkami! Každej žene pristanú kvety a o to viac, keď sú vo vlasoch. Kvietky majú prirodzene krásnu a čistú vôňu. Nezáleží na tom, či ste ryšavka, blondína, hnedovláska či čiernovláska. Jednoducho sa každá farba vlasov hodí ku…

  Prečo navštíviť Rakúsko? Neuveríš, ale ponúka viac ako len možnosť nákupov

  1

  Čo tak zájsť do susedného Rakúska? Nie na výhodné nákupy alebo prehliadku obchodov svetových značiek vo Viedni. Skúste si pozrieť aj niečo iné ako blízke hlavné mesto našich susedov. Vďaka svojej polohe na brehu Dunaja na severovýchodnom úpätí mohutných Álp ponúka Rakúsko niekoľko nádherných scenérií – od malých dediniek učupených v objatí hôr cez noblesné paláce a opátstva až po…

  Ako vybrať prvú detskú autosedačku? Drž sa niekoľkých zásad!

  1

  Prvá cesta novorodenca z nemocnice vedie zväčša do auta, pomocou ktorého si voňavučké bábätko hrdí rodičia odvezú domov. Bábätká a deti nižšie ako 150 centimetrov a ľahšie ako 36 kíl však v aute podľa zákona musia sedieť v autosedačke, prípadne na podsedáku, a to v prípade, ak majú viac ako…

  Video Odvážila by si sa na pastelové vlasy? Pozor, je to horúci hit tohto leta!

  2

  Chceš mať pastelové vlasy ako morská panna? Neváhaj a experimentuj! Určite ste už počuli o trende vlasov ako morská panna? Tieto pastelové vlasy vyzerajú skutočne ako keby ste len teraz vyšli z vody a chvost morskej panny sa vám premenil na nohy. Morské panny sú skoro ako princezné. Ktoré malé dievčatko nechcelo byť…

  TEST: Acqua di Parma Peonia Nobile Eau de Parfum

  1

  Život je príliš krátky na to, aby sme si ho nechali utiecť pomedzi prsty. Že vám niečo v živote chýba? Skúste siahnuť po niečom novom, po niečom inom, po niečom, čo ešte málo ľudí videlo či cítilo. Spomaľte a nastriekajte si na seba dobrý parfum. Sadnite si a popremýšľajte o jeho vôni. Zamilovali ste sa?…

  Prečo nikdy nevyhadzovať kôstky z čerešní? Je to najväčšia chyba, akú môžeš urobiť!

  2

  Čerešne sú zrelé a tak už v nejednej domácnosti rozvoniavala čerešňová bublanina, na ktorej si pochutnal azda každý milovník zákuskov. Ako to väčšinou býva, bublanina sa robieva z vykôstkovaných čerešní. Stačí teda čerešne odkôstkovať, kôstky vyhodiť do koša a čerešne následne poukladať na pripravené cesto. Počkať, čo? Vyhodiť kôstky do koša? Tak toto je…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Prichádza Jak-130 do Bolívie? Prezident Morales sa zaujíma o ruské ľahké cvično-bojové lietadlá

  0

  Bolívijský prezident Evo Morales vydal prehlásenie, že Vzdušné sily jeho krajiny majú záujem získať náhradu za staré americké cvično-bojové lietadlá Lockheed T-33 Shooting Star, ktoré boli vyradené zo služby ešte v roku 2017, a že predovšetkým ruské stroje sú predmetom záujmu

  Tvoja Svadba

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Je čokoládová fontána na svadbe nutnosť alebo úplná katastrofa?

  0

  Plánujete mať aj vy na svojej svadbe čokoládové fontány, ktoré potešia chuťové poháriky každého vášho svadobného hosťa? Tak si pozrite nasledujúcu galériu, pri ktorej skutočne platí, že láska ide cez žalúdok.

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Toto sú dôležité fakty, ktoré treba vedieť!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…

  Zistite, prečo jesť amarant pravidelne! Máte ho na tanieri aj vy?

  0

  Poznáte rastlinku s názvom láskavec? Alebo vám niečo skôr hovorí pojem amarant? Reč je o rode jednoročných kultúrnych rastlín, ktoré kedysi dávno pestovali aj Inkovia či Aztékovia. Z Južnej a Strednej Ameriky sa postupne dostal do viacerých častí sveta, napríklad aj do Ázie, Afriky či na juh Európy. Viaceré druhy…