„Otec“ Marián Kuffa – heretik (doplnenie)

 


Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“


Pôvodný článok, kde je aj doplnenie, nájdete tu. Odporúčam ľudom modliť sa denne Ruženec, 15 dekád, a sledovať blog.

Heretik „o.“ Marián Kuffa tvrdí: že pri krste človek dostal kňazský úrad; Evanjelici majú Bohoslužbu slova; že majú Farárky a že sú perfektní a že nás predbehnú.

Vypočujte si odkazhttps://gloria.tv/post/Kdtq19Td1SNV4FFfrhenvh2ov

Tento zvuk je z videa s názvom „Duchovní obnova s P. Marianem Kuffou (Zlín — 11. ledna 2014) – mše sv. – promluvy.“

Tu si v bodoch rozoberieme bludy heretika „o.“ M. Kuffu.  Kacír „o.“ Marián Kuffa tvrdí, že:

Pri krste človek dostal kňazský úrad – heréza

Koncil z Tridentu, Pápež Pius IV., 15. júl, 1563, zasadanie XXIII., Sviatosť Ordinovania, kanón 2.:

„Keď niekto povie, že mimo kňazstva, že nie sú v Katolíckej Cirkvi iné rády, oboje väčšie a menšie, pomocou ktorých, ako zaručených schodov, postupovanie je robené smerom ku kňaztvu, nech je prekliaty.“

Kanón odsudzuje, že niektorí tvrdia, že nie sú nižšie rády, ktoré vedú ku kňaztvu. Po II. vatikánskom koncile, hereziarch a antipápež Pavol VI.,nepriateľ Cirkvi, ktorý sa vydával za pápeža, zrušil menšie rády.

No to, čo počujete vo zvuku je ešte horšie, než čo odsudzuje Trident. Martin Luther prišiel s myšlienkou, že všetci pokrstení sú konsekrovaní kňazi. Tým pádom medzi laikmi a kňazmi nerobí rozdiely. To čo robil hereziarch M.Luther bolo diabolské, a to čo robí teraz heretik „o.“ Marián Kuffa je tak isto naozaj diabolské.  Doplnenie: Učenie, že všetci pokrstení majú kňazský úrad je heréza. Bolo mnoho ľudí v minulosti, hlavne u protestantov (a stále je tomu i u niektorých anglikáncov), ktorí odmietali Katolícke Učenie o kňazstve a i napriek tomu sa nazývali katolíkmi. Avšak, nemožno sa na vás pozerať ako na katolíka, ak  nevyznávate to, že viery Ríma sa treba pridŕžať. Darmo kacír „o.“ Marián Kuffa vraví, že je katolík, keď činmy je otvorený protestant. 

Ale naspäť ku vysvetleniu. Ľudia pri (druhom) narodení, myslené pri znovuzrodení, t. j. pri krste, nedostávajú kňazský úrad. Toto je učenie M. Luthera. Podľa protestanta M. Luthera, laik sa stáva kňazom pri krste. (Footnote from wikipedia: Martin Luther, Weimar Ausgabe, vol. 6, p. 407, lines 19–25 as quoted in Timothy Wengert, „The Priesthood of All Believers and Other Pious Myths,“ page 12 „Archived copy“Archived from the original on 2015-10-11. Retrieved 2013-06-24..)

Evanjelici majú Bohoslužbu slova – heréza

Evanjelici nemajú Bohoslužbu slova. Evanjelici sú heretici, ktorí hlásajú nové falošné evanjelium. Majú nové falošné nábožesntvo. Odmietajú pápežstvo, kňažstvo, Sviatosť Oltárnu, odmietajú tradície Katolíckej Cirkvi, atď..

2. List Solúnčanom 2:14 (inde i 2:15): Tak teda, bratia, stojte a držte podania (tradície), ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.

List Galaťanom 1:8: Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

(evanjelici) majú Farárky – heréza

Heretik „o.“ Marián Kuffa tvrdí, že kňazov nemajú, ale že majú farárov a farárky. Toto je zavádzanie. „O.“ Marián Kuffa sám seba mnohokrát nazval „Farárom v Žakovciach“, takže ide z čista jasna o zavádzanie a balamutenie ľudí. Tradičný katolícky kňaz, je inak i nazývaný farár, to je proste fakt.

Je heréza tvrdiť, že protestanti majú farárov. Toto odporuje vyhláseniu Pápeža Leva XIII., ktorý vyhlásil ich ordinácie za neplatné.

Pápež Lev XIII., Apostolicae Curae, sept.13,1896: „…s Našou vlastnou ustanovizňou a istou vedomosťou, My vyhlasujeme a deklarujeme, že ordinácie vedené podľa anglikánskeho obradu, boli a sú úplne nulitné a absolútne prázdne.“

Protestanti sa odtrhli od Katolíckej Cirkvi a zaviedli si nový spôsob ordinovania, v ktorom vystihujú svoje herézy, ako napr. to, že odmietajú obetujúce kňazstvo (sacerdotium).

Pápež Lev XIII., Apostolicae Curae, sep.13.,1896: „Byť si plne vedomý dôležitosti spojenia medzi vierou a uctievaním , medzi ´zákonom veriť a zákonom modliť sa´ , pod predstieraním návratu k primitívnej forme, [oni] skorumpovali liturgický rád v mnoho spôsoboch, aby vyhoveli bludom ich reformátorom. Pre tento dôvod v celom ordinále nie iba to, že tam nie je žiadna zmienka o obetovaní, o konsekrácii, o sacerdotium [obetujúcom kňazstve], ale ako sme zrovna poznamenali, každá stopa týchto vecí, ktoré boli zrovna v tých modlitbách katolíckeho obradu,…  …bola účelovo vymazaná a vyhodená.“

„O.“ Marián Kuffa nie je ani kňaz, preto píšem a musím písať len v úvodzovkách slovo otec.  Heretik „o.“ Marián Kuffa obdržal „ordinovanie“ podľa neplatnej formy vysviacky, ktorú zaviedol hereziarch antipápež Pavol VI., ktorý upravil nové ordinály spôsobom akým to urobili protestanti. V novej forme ordinovania sekty II. vatikánskeho koncilu sú zámerne vymazané zmienky o obetovaní, o konsekrácii, o sacerdotium. Viac v tomto videu, druhé video v článku na stránke z hora (anglicky): Odkaz

Ďalej. Ženy nemôžu slúžiť omše, ani pomáhať ako miništrantky. Toto bolo zavrhnuté.

Pápež Benedikt XIV., Encyklika, júl 26.,1755: „Pápež Gelasius v deviatom liste biskupom Lucanie odsúdil zlo praktiku, ktorá mala priniesť ženy slúžiace kňazom pri celebrovaní Omše. Keďže toto zneužívanie bolo roztiahnuté smerom ku Grékom, Innocent IV. to prísne zakázal v liste biskupom Tuskuly: „Ženy by sa nemali opovážiť slúžiť na oltári, mali by celkovo byť odlúčené od miništrovania.“ My tiež, sme zakázali túto praktiku, v Našej veľa-zmieňovanej ústave…“

Sú perfektní, a že nás predbehnú – heréza

Protestanti katolíkov nepredbehnú. Protestanti sú na ceste do pekla. Protestanti nie sú perfektní, ale sú zavrhnutiahodní, sú heretici, preto lebo odmietajú autoritatívne učenie Cirkvi.

Pápež Innocent III., Eius exemplo, dec. 18.,1208: „Srdcom veríme, a ústami vyznávame jednú Cirkev,  nezloženú z heretikov, ale Svätú Rímsku, Katolícku a Apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, my veríme, že nemôže byť nikto spasený.“

Heretik „o.“ Marián Kuffa robí určité dobré veci, ako to že dáva almužnu a teraz bojuje proti potratom. No okráda tento falošný učiteľ, tento bludár, veriacich o to najvzácnejšie, o vieru. „Otec“ Marián Kuffa je mimo Cirkve, je to ekumenik, protestant hrajúci sa na katolíka a nemožno s ním mať jednotu. I Bill Gates a mnoho magnátov po svete ako Rockefellerovci alebo Clintonovci alebo i antipápež František sa ukazujú tým, že dávajú almužnu. Pre neho platí oné Sväté Písmo:

Matúš 6:1-4: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Matúš 7:19-23: „…ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.  Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘  Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“

Pápež Eugeň IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“,1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkve, nie len pohania, ale i Židia, alebo i heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary, a robia iné pietne činy a praktiky Kresťanskej milície – produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkve.“

„O.“ Marián Kuffa je falošný učiteľ, je to kacír.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), jún 29., 1896: „Žiaden taký, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nazdávať byť Katolíkom, alebo sa ním volať. Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak niekto drží sa jednej z nich, onen nie je Katolík.“

Pápež Sv. Pius X, Editae Saepe (#43), máj 26., 1910: „Je to istý, dobre založený fakt, že žiaden iný zločin, tak vážne neuráža Boha, a i provokuje Jeho najväčší hnev, ako zloba herézie.“

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu. Odporúčam, aby sa ľudia čo najskôr začali modliť Ruženec, celých 15 dekád každý deň a Zdravas Mária regulárne počas dňa, pre obdržanie milostí.

Kristian Keller
Sedevacantista

Mnoho prekladov pápežských vyhlásení, a niektoré časti textu sú z vaticancatholic.com, stránka konventu Most Holy Family Monastery Bratov Dimondových.

Komentár: Je vidno, že pod článkami sa nájde množstvo nasadených provokatérov, klamárov a buričov vášni.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Kristian Keller

O AUTOROVI

Zdravím, som Kristián a som tradičný katolík.

Súčasný Rím nie je katolícky, ale otvorene protestantský. Sekta II. vatikánskeho koncilu ide v duchu propagácie falošných náboženstiev, chorobnej tolerancie a je to jedna škandalózna sekta na čele s antipápežom Františkom; viac na vatikankatolicky.com. Pre neznalých: v Ríme panuje sekta II. vatikánskeho koncilu, no pravá Cirkev zostáva v zostatku ľudí, ktorí prislúchajú tradičnému Katolíckemu Učeniu, morálke a zásadám.

Odporúčam ľudom aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu musíte byť tradičný katolík.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 21

Celkové hodnotenie: -4.57

Priemerná čítanosť: 1797

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale…

  Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy.…

  Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

  0icon

  Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická…

  Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať…

  Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA