• René Števánka

  UZNESENIE EP O BOJI S DEZINFORMÁCIAMI VS IDEÁLY NOVEMBRA ‘89

  Publikované 20.10. 2019 o 20:32 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Predvečer okrúhleho výročia Novembra 89 schválil EP uznesenie o boji EÚ proti dezinformáciam. Dva návrhy priniesli do EP dva rôzne pohľady na slobodu slova inštitúcie spoločenstva, ktorého sme členom.

  10.10.2019 hlasoval Európsky Parlament o dvoch návrhoch uznesenia o zahraničnom zasahovaní do volieb a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch Na stole boli dva návrhy Prvý návrh predložila skupina „Identita a Demokracia (ID). Druhý bol spoločným návrhom skupín Európska ľudová strana (Kresťanskí demokrati) (EPP), Progresívna aliancia socialistov a demokratov v Európskom parlamente S&D, Európski konzervatívci a reformisti (ECR), Skupina zelených/Európska slobodná aliancia (ALE), Renew Europe Group (Renew).

  Tu sú body oboch návrhov.

  Návrh skupiny ID :
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0111_SK.html

  1. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a vyjadrovania, ako aj pluralita médií sú v odolných demokratických spoločnostiach na ústrednom mieste a poskytujú účinné záruky proti dezinformačným kampaniam a nepriateľskej propagande;
  2. zdôrazňuje individuálne právo všetkých občanov členských štátov získavať informácie spôsobom, ktorý si vyberú, bez toho, aby boli kontrolovaní alebo manipulovaní akoukoľvek vládou alebo inštitúciou EÚ;
  3. opätovne zdôrazňuje, že propaganda sponzorovaná EÚ vo voľbách, napríklad v referende v Spojenom kráľovstve o brexite, narúša právo ľudí vyjadriť sa k vláde svojej krajiny, priamo alebo prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;
  4. dôrazne odsudzuje pretrvávajúce používanie propagandy EÚ v materských a základných školách v členských štátoch EÚ;
  5. dôrazne odsudzuje výdavky na propagandu EÚ v členských štátoch;
  6. poznamenáva, že neexistuje žiadny nevyvrátiteľný dôkaz o ruskom zasahovaní do európskych volieb, a že po zdĺhavom vyšetrovaní je Muellerova správa o činnosti Ruska vo voľbách do USA nejednoznačná; ďalej konštatuje, že medzinárodná tlač vyjadrila pochybnosti o možnom zasahovaní vlád niektorých členských štátov počas poslednej prezidentskej volebnej kampane v USA;
  7. poznamenáva, že nie je jasné, či tzv. hnutie za klímu predstavuje hybridnú hrozbu, keďže je financované súkromnými a možnými štátnymi subjektmi s cieľom ovplyvniť politické rozhodovanie v rámci EÚ a zo strany EÚ na úkor jej občanov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala finančný kontext hnutia za klímu pre akékoľvek zahraničné zasahovanie;
  8. vyzýva Komisiu, aby sa vyvarovala vytvorenia „ministerstva pravdy“ EÚ v jej úsilí bojovať proti dezinformáciám, a teda obmedzovaniu slobody prejavu a práva šíriť informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci;
  9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabránili tomu, aby sa EÚ stala nástrojom (proti)propagandy umlčiavajúcim všetky formy odporu proti jej rétorike;
  10. vyzýva Komisiu, aby sa vyhla vnúteniu autocenzúry občanom členských štátov vzbudzovaním strachu z toho, že akákoľvek forma kritiky voči EÚ bude umlčaná a/alebo potrestaná;
  11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa stratégie na boj proti dezinformáciám a propagande nepoužívali ako nástroj na predchádzanie alebo potláčanie kritiky EÚ;
  12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

  2. Spoločný návrh skupin PPE, S&D, ALE, SCR, Renew
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0108_SK.html

  1. zdôrazňuje, že sloboda prejavu, ochrana súkromia a osobných údajov a pluralita médií sú jadrom odolných demokratických spoločností a sú najlepšou ochranou pred dezinformačnými kampaňami a nepriateľskou propagandou;
  2. opakuje, že zahraničné zasahovanie do volieb ohrozuje právo ľudí zúčastňovať sa na vláde svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, a že takéto zasahovanie zo strany iných štátov predstavuje porušenie medzinárodného práva aj v prípade, že nedochádza k použitiu vojenskej sily, ohrozeniu územnej celistvosti, či ohrozeniu politickej nezávislosti;
  3. domnieva sa, že slobodné a spravodlivé voľby sú ústredným prvkom demokratického procesu, a preto vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby v tejto otázke podnikli rozhodné kroky, a to aj v rámci nadchádzajúceho procesu úvah o budúcnosti EÚ;
  4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že pred všetkými hlavnými vnútroštátnymi a európskymi voľbami sa priebežne objavujú dôkazy zasahovania, často s náznakmi zahraničného ovplyvňovania, pričom z tohto zasahovania, ktoré je zacielené na určité menšiny a zraniteľné skupiny, vo veľkej miere ťažia protieurópski, extrémistickí a populistickí kandidáti, aby slúžili širšiemu účelu, ktorým je oslabovanie atraktívnosti demokratických a rovnocenných spoločností;
  5. uznáva, že v drvivej väčšine členských štátov je úplne alebo čiastočne zakázané, aby politické strany a kandidáti prijímali dary zo zahraničia; so znepokojením pripomína, že aj keď zákony obmedzujú zdroje financovania politickej činnosti, zahraničné subjekty našli spôsoby, ako ich obísť, a ponúkajú svojim spojencom podporu prostredníctvom pôžičiek od zahraničných bánk, nákupných dohôd, obchodných dohôd a pomoci pri finančných činnostiach;
  6. vyjadruje hlboké znepokojenie najmä nad vysoko nebezpečnou povahou ruskej propagandy a žiada Komisiu a Radu, aby zaviedli účinnú a podrobnú stratégiu pre rýchly a spoľahlivý boj proti ruským dezinformačným stratégiám;
  7. so znepokojením konštatuje, že od januára 2019 sa počet prípadov dezinformácií z ruských zdrojov, ktoré zdokumentovala pracovná skupina East StratCom (998 prípadov), v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018 (434 prípadov) viac než zdvojnásobil;
  8. okrem toho dôrazne odsudzuje čoraz agresívnejšie kroky štátnych a neštátnych subjektov z tretích krajín, ktorými sa snažia oslabiť alebo podkopať normatívne základy a zásady európskych demokracií a zvrchovanosť všetkých krajín západného Balkánu, ktoré chcú pristúpiť k EÚ, a krajín Východného partnerstva, ako aj ovplyvňovať voľby a podporovať extrémistické hnutia, a to so zreteľom na skutočnosť, že kybernetické útoky sú stále rozsiahlejšie;
  9. uznáva pozitívny vplyv dobrovoľných opatrení, ktoré prijímajú poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia platforiem v rámci boja proti dezinformáciám, vrátane nových pravidiel v kódexe postupov na zvýšenie transparentnosti volebných reklám na sociálnych médiách, ako aj opatrení, ktoré Komisia a členské štáty vykonali v minulom roku, a pripomína im ich spoločnú zodpovednosť, pokiaľ ide o boj proti dezinformáciám;
  10. pripomína svoje uznesenie z 25. októbra 2018, v ktorom v nadväznosti na škandál so spoločnosťou Cambridge Analytica naliehavo vyzval Facebook, aby zaviedol rôzne opatrenia v snahe zabrániť využívaniu sociálnej platformy na zasahovanie do volieb; poznamenáva, že Facebook na väčšinu z týchto žiadostí nenadviazal;
  11. domnieva sa, že zasahovanie do volieb v jednom členskom štáte ovplyvňuje EÚ ako celok, keďže takéto zasahovanie môže mať vplyv na zloženie inštitúcií EÚ; vyjadruje presvedčenie, že tieto hrozby nemôžu riešiť vnútroštátne orgány konajúce výlučne izolovane, ani sa nemôžu riešiť čistou samoreguláciou súkromného sektora, ale že si vyžadujú koordinované a viacúrovňové zapojenie viacerých zainteresovaných strán; domnieva sa, že na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni by sa mal vypracovať právny rámec pre riešenie hybridných hrozieb vrátane kybernetických útokov a dezinformácií, aby tak EÚ mohla na ne rozhodne reagovať;
  12. pripomína však, že sa musí vypracovať silná spoločná európska politika, aby EÚ mohla prostredníctvom stabilnej komunikácie s internetovými platformami a poskytovateľmi služieb účinne riešiť zahraničné zasahovanie a dezinformačné kampane;
  13. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby pokračovali v úsilí o zabezpečenie ochrany demokratického procesu a volieb pred zahraničným zasahovaním a manipuláciou zo strany štátnych a neštátnych subjektov; poukazuje najmä na potrebu zlepšiť mediálnu gramotnosť a občianske vzdelávanie už od raného veku, aby tí, na ktorých sú dezinformačné kampane zamerané, boli schopní rozoznať zaujaté informácie; vyzýva preto členské štáty, aby do svojich školských osnov zahrnuli špecifické kurzy mediálnej gramotnosti a aby pripravili informačné kampane, ktoré by boli zamerané na skupiny obyvateľstva, ktoré sú voči dezinformáciám zraniteľnejšie;
  14. je znepokojený závislosťou EÚ od zahraničných technológií a hardvéru; zdôrazňuje, že EÚ sa musí usilovať o posilnenie svojich vlastných schopností, keďže tak sa obmedzia možnosti zahraničných subjektov zlomyseľne zasahovať do volieb;
  15. opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili prostredie priaznivé pre inovácie založené na zásade trhového hospodárstva a ochrany základných práv, ktoré by európskym podnikom umožnilo plne realizovať ich potenciál a využiť ochranu týchto práv ako konkurenčnú výhodu;
  16. požaduje vnútroštátne a európske finančné prostriedky na posilnenie schopností bojovať proti strategickej komunikácii nepriateľských tretích strán a na výmenu informácií a najlepších postupov v tejto oblasti, a to zo súčasného viacročného finančného rámca, ako aj z viacročného finančného rámca po roku 2020, okrem iného prostredníctvom programov Horizont Európa a Digitálna Európa; zdôrazňuje, že takéto programy by mali zahŕňať primerané záruky, ktoré zaistia prísne dodržiavanie medzinárodného práva a ľudských práv, najmä v prípade financovania tretích krajín;
  17. zdôrazňuje, že pri riešení problému neoverených alebo jednostranných tendenčných informácií, ktoré oslabujú dôveru občanov v nezávislé médiá, je potrebné v tradičných aj nových médiách naďalej podporovať a presadzovať zodpovednú žurnalistiku a redakčnú zodpovednosť;
  18. zdôrazňuje, že je nevyhnutné podporovať verejnoprávne médiá, ktoré nie sú finančne závislé od súkromných zdrojov financovania, a môžu tak širokej verejnosti poskytovať vysokokvalitné a nestranné informácie a súčasne si zabezpečiť a zachovať svoju nezávislosť od politického zasahovania;
  19. opakuje, že podporuje cennú prácu Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorá sa týka podpory organizácií bojujúcich proti falošným správam a dezinformáciám;
  20. domnieva sa, že EÚ by sa mala usilovať o praktické riešenia na podporu a posilnenie demokratických, nezávislých a rôznorodých médií v krajinách susediacich s EÚ a v krajinách západného Balkánu, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k EÚ;
  21. vyzýva na transformáciu pracovnej skupiny EÚ East StratCom na stálu štruktúru v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť s výrazne vyšším financovaním a počtom zamestnancov než doteraz;
  22. poukazuje na to, že z dôvodu zložitosti rizík spojených so zasahovaním do volieb prostredníctvom internetu a s dezinformačnými kampaňami si odhalenie a riadenie týchto rizík vyžaduje medziodvetvovú spoluprácu, do ktorej budú zapojené príslušné orgány a zainteresované strany;
  23. vyzýva Komisiu, aby volebné zariadenia klasifikovala ako kritickú infraštruktúru s cieľom zabezpečiť, aby v prípade porušenia smernice NIS[9] bolo možné reagovať;
  24. pripomína, že významný podiel tohto zlomyseľného zasahovania predstavuje porušenie európskych pravidiel v oblasti ochrany údajov a súkromia; vyzýva vnútroštátne orgány pre ochranu údajov, aby na účely vyšetrenia porušení ochrany údajov v plnej miere využívali svoje právomoci a ukladali odrádzajúce sankcie a pokuty;
  25. opakuje svoju výzvu, aby členské štáty s podporou Eurojustu vyšetrili prípady údajného nezákonného používania politického priestoru na internete zahraničnými silami;
  26. vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala vplyv zahraničného zasahovania v Európe a aby splnila záväzok, ktorý slávnostne prijala zvolená predsedníčka Ursula von der Leyen, a to „riešiť otázku hrozieb vonkajšieho zasahovania do našich európskych volieb“[10];
  27. vyzýva budúceho podpredsedu Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby z boja proti dezinformáciám urobil jeden z hlavných cieľov zahraničnej politiky;
  28. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila možné legislatívne a nelegislatívne opatrenia, na základe ktorých by platformy sociálnych médií mohli zasiahnuť a systematicky označovať obsah, ktorý zdieľajú tzv. boty, preskúmať algoritmy tak, aby boli čo najobjektívnejšie, a zatvárať účty osôb, ktoré sa zapájajú do nezákonných činností zameraných na narušenie demokratických procesov alebo podnecovanie nenávistných prejavov, bez toho, aby tieto zásahy ohrozovali slobodu prejavu;
  29. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali verejné inštitúcie, think tanky, MVO a kybernetických aktivistov na miestnej úrovni, ktorí sa zaoberajú otázkami propagandy a dezinformácií, a aby poskytli financovanie a podporu pre verejné osvetové kampane zamerané na zvýšenie odolnosti občanov EÚ voči dezinformáciám;
  30. pripomína dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú oznamovatelia vo vzťahu k ochrane demokracie a správy vecí verejných, keď zverejňujú informácie vo verejnom záujme; vyzýva orgány členských štátov Rady Európy, aby na základe dodržiavania 20 zásad stanovených v odporúčaní CM/Rec(2014)6 zaviedli a šírili politiku týkajúcu sa oznamovania protispoločenskej činnosti; pripomína nedávno prijatú smernicu o ochrane oznamovateľov;
  31. pripomína, že EÚ vyčlenila na opatrenia zamerané na podporu slobody médií a investigatívnej žurnalistiky 4 175 miliónov EUR vrátane mechanizmu reakcie v prípade porušovania slobody tlače a médií a konkrétnej ochrany novinárov;
  32. domnieva sa, že EÚ môže ochrániť svoje demokratické procesy len vtedy, keď bude k zahraničnému, autoritárskemu zasahovaniu pristupovať ucelene a riešiť zraniteľné miesta vo všetkých aspektoch demokratickej správy vecí verejných a inštitúcií vrátane európskych politických strán;
  33. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zapojili do diskusií so zainteresovanými partnermi, ako aj s medzinárodnými partnermi, a to aj na medzinárodných fórach, s cieľom zintenzívniť činnosť v boji proti hybridným hrozbám;
  34. zdôrazňuje, že NATO je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje Európe posilniť transatlantické väzby, ako aj pre zvýšenie odolnosti Európy a Severnej Ameriky voči dezinformáciám;
  35. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou zahraničného financovania európskych politických strán a nadácií bez toho, aby bránila vytvoreniu európskeho verejného priestoru nad rámec Európskej únie, a aby začala diskusie s členskými štátmi v snahe riešiť tieto otázky vo vzťahu k ich domácim politickým stranám a nadáciám;
  36. zastáva názor, že by sa mohlo dôkladnejšie preskúmať, či by sa v rámci Parlamentu nemal zriadiť osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do volieb a dezinformácie;
  37. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

  Ktorý návrh uznesenia by zastupoval Vašu vôľu ako bojovať s dezinformáciami?
  Ktorý návrh je bližšie ideálom Novembra 89?
  Ktorý podporila väčšina slovenských zástupcov v EP?

  A čo myslíte, ktoré schválil Európsky Parlament?


  Autor v číslach

  Počet článkov: 4
  Celkové hodnotenie: 20.05
  Priemerná čítanosť: 1202

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  108. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   A knieža sebavedome a hrdo rozprávalo a či sa vychvaľovalo ďalej, vediac veľmi dobre, že jeho slová triafali Rastislava priamo do živého a to ho tešilo: „Musím sa ti môj vzácny kráľovský strýko pochváliť aj s tým, že sa mi veľmi darí zvyšovať úroveň…

  Ohrozenie novým koronavírusom cíti 82 percent Slovákov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ohrozených novým koronavírusom sa cíti 82 percent Slovákov, predovšetkým ide o seniorov nad 65 rokov, najmenej ohrození sa cítia mladí ľudia do 29 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho realizovala na vzorke 1003 respondentov vo veku 18 a viac rokov 27.…

  Od pondelka do platnosti vstúpia nové opatrenia pre ochorenie COVID-19

  Bratislava 4. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od pondelkového (6. 4.) rána 7.00 h do platnosti vstúpia nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. TASR o tom v sobotu informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Medzi opatrenia patrí napríklad to, že každý, kto vstúpi na…

  Virológ okomentoval pravdepodobnosť návratu koronavírusu po pandémii

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Koronavírus sa môže vrátiť ako chrípka, to znamená v období zlého počasia a hromadného zníženia imunity, zároveň disponuje pomerne nízkou patogenitou. Tento názor pre Sputnik vyjadril Viktor Zujev, virológ a vedecký pracovník Národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie akademika Nikolaja Gamaleja Virológ sa…

  Automobilka Kia obnoví výrobu v dvojzmennej prevádzke

  Teplička nad Váhom 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Erika Ďurčová)   Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) obnoví výrobu automobilov v Tepličke nad Váhom od pondelka 6. apríla v dvojzmennej prevádzke. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Pôvodne mala automobilka obnoviť výrobu automobilov v trojzmennej prevádzke a po Veľkej noci mala…

  V nasledujúcich desaťročiach hrozí vymretie jednému miliónu druhov živočíchov

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   V nasledujúcich desaťročiach je vyhynutím ohrozených jeden milión rôznych druhov živočíchov. Uvádza sa to v publikácii ministerstva životného prostredia (MŽP) Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj, ktorú envirorezort sprístupnil na svojej internetovej stránke MŽP v nej uvádza, že od roku…

  Pred hraničnými priechodmi pribudli označenia zelených jazdných pruhov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Pred hraničnými priechodmi na vybraných úsekoch ciest v schengenskom priestore pribudli od piatka (3. 4.) nové dopravné značky. Označovať budú zelené jazdné pruhy, tzv. "green lane", určené pre kamióny s vybraným nákladom. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR Polícia má v prípade…

  Krajčí: Operácie čakajúcich pacientov by sa mohli postupne obnoviť po sviatkoch

  Trnava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)   Vo Fakultnej nemocnici v Trnave nie je aktuálne hospitalizovaný ani jeden pacient s potvrdeným ochorením COVID-19. Informovala o tom prednostka infekčnej kliniky Adriana Kršáková. Traja pacienti čakajú na výsledky. V nemocnici bolo doteraz hospitalizovaných celkovo šesť pacientov, u ktorých bolo ochorenie COVID-19…

  Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličky,platí od apríla

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od začiatku apríla platí povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Polícia SR na to upozornila na sociálnej sieti. Vodiči sú povinní uvoľniť cestu najmä pre záchranné zložky Vodič musí počas jazdy uvoľniť vozovku…

  Zastavila sa bruselská vítačská mašinéria v dôsledku koronavírusu? Ani náhodou! Pomoc migrantom na prvom mieste!

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Na bruselskej línii sa nič nemení: korona-nekorona, migrantský projekt musí pokračovať. Poľsko, Maďarsko a Česko budú potrestané za odmietnutie kvót a migranti v Grécku budú kráľovsky zaopatrení: vraj, európske hodnoty musia byť udržané za každú cenu Súdny dvor EÚ rozhodol: Česká republika, Maďarsko…

  Ruská polícia zadržala prívrženca IS, ktorý sa chystal spáchať teroristický útok

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Kravchenko)   Ruské bezpečnostné zložky zmarili teroristický útok, ktorý pripravoval muž hlásiaci sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Ako v sobotu informovala agentúra Interfax, muža zadržali v prístavnom meste Murmansk ležiacom blízko hraníc s Nórskom a Fínskom Ruské Národné centrum pre boj s terorizmom…

  Hasiči odoberajú vzorky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dve posádky hasičskej záchrannej služby v sobotu vykonávajú odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Doplnila, že na mieste sú hasiči z…

  Pedro Sánchez chce predĺžiť núdzový stav v Španielsku

  Madrid 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnúť, aby v dôsledku koronavírusu predĺžili núdzový stav o ďalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skončiť 11. apríla. Premiér však chce, aby sa tak stalo…

  ST. NICOLAUS dodá zdarma lieh na dezinfekciu do domovov dôchodcov v okolí závodu v Leopoldove

  Leopoldov 4. apríla 2020 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS promptne zareagovala na aktuálnu situáciu na Slovensku a takmer okamžite prijala opatrenia na zmenu výroby. Okrem dodávok pre zdravotníkov, lieh na dezinfekciu dodá bezplatne domovom dôchodcov v okolí leopoldovského závodu K dnešnému dňu ST. NICOLAUS obmedzil výrobu octu na linkách Slovenských Liehovarov v Leopoldove a…

  Americké námorníctvo odvolalo veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt kvôli tomu, že informoval svet o nákaze koronavírusom na palube

  Washinton 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Bullit Marquez)   Pentagon sa rozhodol odvolať kapitána Bretta Croziera, veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt, ktorý informoval svet o tom, že na palube americkej lietadlovej lode vypukla epidémia koronavírusu a na lodi sa nachádzajú námorníci nakazení koronavírusom V priebehu niekoľkých dní sa počet nakazených zvýšil,…

  Niektorí žiaci odborných škôl by mohli absolvovať praktickú časť maturity

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Stredoškoláci na odborných školách by mohli absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS). O forme a obsahu rozhodne riaditeľ školy podľa toho, aké má škola na jej vykonanie reálne podmienky. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu…

  Všetky korporátne médiá v USA chvália Čínu a útočia na Trumpa. Zlo predstavované nadnárodným kapitálom sa už prevtelilo do nového hostiteľa-Číny

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:archív HSP)   Nadnárodný kapitál, nadnárodne korporácie, korporátne médiá, globalizácia, to všetko sa doteraz spájalo so svetovou veľmocou č.1 USA. Všetko však už môže byť inak a štafetu presadzovania globalizácie a voľného obchodu vo svete preberie Čína Podrobnejšie sa tejto téme venuje spravodajca FoxNews Tucker Carlson, podľa neho propagandistická…

  Výbuch plynu v dome v Moskovskej oblasti si vyžiadal najmenej jednu obeť

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Výbuch plynu v päťposchodovom bytovom dome v meste Orechovo-Zujevo v Moskovskej oblasti si v sobotu vyžiadal niekoľko obetí na životoch a veľké materiálne škody. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že presný počet obetí zatiaľ nie je známy. Agentúra RIA Novosti píše…

  TopDesat

  10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

  0

  Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

  Zábavné fotografie: Manželstvo môže vyzerať aj takto

  0

  Manželstvo je naozaj iba pre tých odvážnejších. Teda, aspoň takto nám to naznačujú nasledujúce fotografie. Perfektné manželstvo je podľa učebníc také, v ktorom pár dokáže prekonávať rôzne ťažkosti a aj napriek rôznym nepríjemnostiam spolu tento pár vydrží. Dnešné zábavné fotografie ti ukážu, že manželstvo môže vyzerať aj takto. Vstávanie s raňajkami v posteli nemusí…

  Lemúria: Bájny kontinent v Tichom oceáne 2. časť

  0

  Vitajte pri pokračovaní článku Lemúria – bájny kontinent v Tichom oceáne 1. časť. V prvej časti článku sme sa pozreli na to, ako a podľa čoho bola pomenovaná Lemúria a kde začali chýry a mýty o tomto bájnom kontinente. Predstavili sme vám britského zoológa P. L. Slatera. Taktiež sme sa pozreli na to, kde sa údajne…

  Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

  0

  V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

  Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

  0

  3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

  0

  Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

  Vo svete IT

  Samsung v Južnej Kórei a v Číne ukončí výrobu LCD displejov. Nie je po nich dopyt

  0

  Juhokórejský výrobca smartfónov a ďalšej elektroniky, spoločnosť Samsung, plánuje v priebehu roka ukončiť výrobu LCD panelov (displeje založené na technológii tekutých krištáľov). Ukončenie výroby bude postupné, najprv v Južnej Kórei a ku koncu roka aj dôjde k ukončeniu výrobe aj v Číne. Na tému upozorňuje agentúra Reuters.com. Dôvodom ukončenia výroby…

  11 skratiek pre Google Chrome, z ktorých viacero pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

  0

  Google Chrome je aktuálne jeden z najpoužívanejších internetových prehliadačov, a to ako na počítačoch, tak aj na smartfónoch. V prípade počítačov ponúka však výrazne viac možností, prostredníctvom ktorých môžete zvýšiť svoju efektivitu, na rozdiel od  smartfónov. A práve preto by sme Vám radi dali do pozornosti viacero šikovných skratiek, ktoré…

  Facebook mal údajne záujem o kúpu kontroverzného softwaru Pegasus, ktorý slúži na zber dát o používateľoch

  0

  Kontroverzná skupina NSO zverejnila súdne dokumenty, ktoré ukazujú, že spoločnosť Facebook sa mala pokúšať kúpiť práva k softwaru Pegasus, ktorý je známym nástrojom na špehovanie a zbieranie dát. Na tému upozorňuje portál appleinsider.com. Kontroverzný software Pegasus Pegasus je kód, ktorý dokáže preniknúť do Android a iOS zariadení prostredníctvom zdanlivo neškodného…

  Pozrite si rebríček 80 najlepších fotomobilov, ktorým otriasol Huawei P40 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?

  0

  Posledný rebríček najlepších fotomobilov na trhu, podľa odbornej poroty DXOMARK, sme Vám priniesli ešte v priebehu januára. V rámci rebríčku sme Vám okrem iného priniesli aj porovnanie cien jednotlivých zariadení na slovenskom trhu. Medzičasom bolo predstavených viacero smartfónov a to obzvlášť v segmente vlajkových zariadení, ktoré otriasli rebríčkom. Vo februári…

  Raketa spoločnosti SpaceX, Starship, už tretíkrát neprešla tlakovými testami

  0

  Tento týždeň pracovala spoločnosť SpaceX na testovaní tretieho modelu vesmírnej rakety Starship s označením SN3. V stredu v noci začali s tlakovými testami a model prešiel bez problémov. Štvrtok už bol však iným príbehom. Na tému upozorňuje portál arstechnica.com. Štvrtok testy rakety nedopadlo podľa predstáv Problémy nastali až vo štvrtok…

  Dokážu planéty bez hviezdy podporovať život? Vedci poznajú odpoveď

  0

  Nie príliš blízko, no ani príliš ďaleko. Tak znelo pravidlo, ktoré hovorilo o tom, ako ďaleko sa má planéta nachádzať od svojej domovskej hviezdy, aby sme ju mohli považovať za obývateľnú. Nová štúdia ale toto pravidlo napáda. V nej sa hovorí o tom, že planéta môže byť schopná udržať na…

  TopSpeed

  Trojdverová Škoda Octavia Combi je virutálne späť. Trvalo to 49 rokov

  0

  Karosárskych úletov na tému najnovšej generácie Octavie tu už bolo niekoľko. Vždy šlo samozrejme o fantázie grafikov a inak to nie je ani v tomto prípade. Trojdverová Škoda Octavia Combi však stojí za pozornosť. Už preto, že túto karosársku verziu automobilka skutočne vyrábala. Dokonca prežila najdlhšie z celého pôvodného modelového…

  Bosch mení zameranie, vyrába testy na prítomnosť koronavírusu

  0

  Svoj boj proti následkom pandémie koronavírusu začína aj nemecký producent komponentov pre automobilový priemysel. Bosch mení zameranie a prechádza na výrobu zariadení určených na testovanie prítomnosti koronavírusu. Prístroj vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Randox Laboratories už získal aj schválenie svetovou zdravotníckou organizáciou.

  Video VW Golf R Mk6 4x4 test

  0

  Opäť tu máme sobotu, čo znamená ďalší 4x4 test. Presne pred dvoma týždňami sme si ukázali, ako zvládol náš test na valčekoch Golf R Mk7. Dnes zavítame ešte o generáciu späť a pozrieme sa na jeho staršieho súrodenca. Ako na tom bude v porovnaní so svojou mladšou verziou? Ukáže sa…

  Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

  3

  Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

  Na Slovensku spustila Toyota online showroom

  8

  Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

  Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

  9

  Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

  KAMzaKRÁSOU

  Video Intenzívne cviky na chudnutie: VIDEO tréning, ktorý stojí za vyskúšanie!

  0

  Základom úspechu a krásne vyformovanej postavy nie sú len intenzívne cviky na chudnutie, ale aj strava! Ako teda schudnúť a popritom si spevniť telo?

  Môže byť aj káva po záruke? Ako to zistím ?

  0

  Mate pocit, že vaša káva má akúsi divnú chuť a vôňu? Tak potom vás určite bude zaujímať jej dátum spotreby. Môže byť aj káva po záruke - čo myslíte?

  Majú byť vajíčka v chladničke? Zisti, ako ich správne skladovať!

  0

  V niektorých krajinách sú vajíčka skladované v chladničke absolútnou samozrejmosťou, v iných to už však také jasné nie je. V niektorých krajinách na východe zemegule dokonca skladujú vajíčka pokojne aj na slnku a nikomu sa to nezdá ani len troška čudné. Vajíčka sú však spolu s kuracím mäsom významnými prenášačmi…

  Recept na domáce rožky bez kysnutia: Kupovať ich už nebudeš!

  1

  Načo si ich kupovať, keď si ich môžete upiecť doma? Vyskúšajte tento úžasný recept na domáce rožky bez kysnutia, ktoré pripravíte behom chvíľky!

  Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

  1

  Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

  Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

  0

  Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

  Svetlo sveta

  Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

  Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

  0

  Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

  AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

  0

  „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

  Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

  0

  Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

  Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

  0

  Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

  Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

  0

  Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

  Armádny Magazín

  Pentagon ho odvolal. Kapitán lietadlovej lode nechcel aby jeho námorníci zbytočne umierali na vírus - tí sa s ním pekne rozlúčili

  0

  USA, 4.apríl 2020 ( AM ) - Námorníci na palube lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt skandovali kapitánovi Brettovi Crozierovi, keď naposledy vystúpil z lode. Ukázali tak obrovskú podporu ich veliteľovi, ktorý bol odvolaný po vydaní ostrého varovania o prepuknutí koronavírus

  Armádna helikoptéra krúžila nad Jarovnicami keď tam rómom robili testy na koronavírus

  0

  Slovensko, 4.apríl 2020 ( AM, Tomáš Taraba ) - Armádnou bojovou helikoptérou na koronavírus. "Pochopil tomu niekto prečo včera nad dedinou Jaromnice, keď miestnym Rómom lekári robili stery z úst na koronavírus, armáda krúžila pol dňa s bojovou helikoptérou Black Hawk? Keby takto prišla robiť stery

  Českí aktivisti zneužili pandémiu aby narýchlo odstránili sochu Koneva v Prahe - vyhli sa tak demonštráciám

  0

  Česko, 3.apríl 2020 ( Sputnik, Zvedavec, AM ) - Zúfalý čin, ktorý čo do ohavnosti nemá v histórii Československa obdobu. Bolo odhlasované, že maršál a osloboditeľ Prahy - RUS! , musí z Prahy zmiznúť, ale v strachu, že by sa mohol odkiaľsi prihrnúť dav rozumných ľudí, ktorí by ich zamýšľanej amputácii…

  Izrael kvôli pandémii aktivoval najväčší bunker určený pre najvyšších predstaviteľov

  0

  Izrael, 4.apríl 2020 ( AM ) - Izrael aktivoval svoje Národné riadiace centrum (NMC) - vládny bunker. Toto zariadenie slúži ako mimoriadne chránené veliteľské a kontrolné miesto pre najvyšších izraelských úradníkov, aby mohli pokračovať v riadení krajiny počas veľkej krízy. Aktivácia Národného riadiaceh

  Starosta Dnepropetrovska dal vykopať 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19. Video

  0

  Ukrajina, 4.apríl 2020 ( AM )  - Ukrajinský Starosta Dnepropetrovska - Filatov vyhlásil, že mesto kúpilo 1 000 hrubých plastových vriec na uloženie tiel obetí koronavírusu a tiež pripravilo 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19, ktoré budú uložené v uzavretých rakvách a v dezinfikovaných vreciach. Hroby vykopali, aby pripravili mesto na…

  Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

  Tvoja Svadba

  Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

  0

  Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

  Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

  0

  Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

  Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

  0

  Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

  Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

  0

  Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

  0

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

  Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

  0

  Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

  Tvoje Zdravie

  Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

  0

  Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

  Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

  0

  Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

  0

  Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

  Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

  0

  Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

  Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

  0

  Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

  Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

  0

  Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!