Zvrhlé omyly cirkví – náboženský kult o „panne Márii“, nepoškvrnené počatie a dnešný sviatok „Sedembolestnej panny Márie“

„Nepoškvrnené počatie!“

Ak by existovalo počatie bez spojenia muža a ženy, existovala by ľubovôľa, výnimka v zákone, teda niečo, čo stojí mimo pôsobenia Dokonalých Božích zákonov.

Ak by existovala táto ľubovôľa a tento chaos v smere „raz tak a raz onak“, ako sa nám práve hodí, tak by Ježiš nemusel podstúpiť počatie, narodenie a vývoj, ale mohol zostúpiť na Zem ako hotový človek a rovno mohol začať pôsobiť!

Rovnako i slnko na oblohe nemôže osvetľovať krajinu v noci a mesiac cez deň, voda nemôže tiecť „hore kopcom“ a piesok sa nemôže liať, rovnako tak nemôže existovať bezpočet podobných príkladov ľubovôle a chaosu, ktoré si vymysleli a privlastnili najmä náboženstvá, pod pláštikom „zázrak“ alebo „je to Božie mystérium“!

Systém = poriadok a rovnako, kde je poriadok a kde je systém, tam je i zákonitosť a logika vo veci.

Je preto nemožný taký dej, ktorý by obišiel tento Boží systém vo Stvorení. A preto ani Mária nemohla počať inak, len skrze telesné zblíženie sa s mužom. Navyše, ak malo byť podľa súčasného výkladu viery Máriino počatie nepoškvrnené, teda bez styku muža a ženy, znamenalo by to, že všetky ostatné počatia medzi mužmi a ženami, sú poškvrnené.

Väčšie Bohorúhačstvo a väčšie nezmysly zlo na Zemi ani nemohlo presadiť. A ľudia im slepo uverili!

Čo potom tí, ktorí v najčistejšej láske počali a splodili potomka? Majú byť poškvrnení týmto Božím Darom počatia? Sú zaťažení hriechom? Akým hriechom? Podobne aj všetky bytosti a zvieratá v prírode sú „hriešne“, pretože sa množia a podliehajú svojím zvieracím inštinktom, prejavujúcich sa v zvieracej ríši presne podľa Vôle Božej?

Kto vie tento hriech a túto „poškvrnu“ pomenovať z hľadiska neúplatnosti Božích zákonov?

Nikto! Nikto nedokáže vo Svetle pôsobenia Božích zákonov dokázať, že v čistej duševnej i telesnej láske, je počatie poškvrnením a hriechom, pretože počatie medzi mužom a ženou podľa Božích zákonov, je Darom Božím!

V počatí je zákonitý dej, je to Boží Dar, daný prírode na Zemi i človeku, aby šiel vývoj dopredu a nijako inak sa nový fyzický život na Zemi nezachytí, len skrze počatie.

A z tohoto Daru, z prirodzeného a zdravého rozmnožovania sa, urobila cirkev špinu a poškvrnenie!

Aj preto kňazi žijú v celibátoch, aby sa nepošpinili v tomto smere? Neskutočná hlúposť a nevedomosť ľudí, ktorí sa takto rúhajú svojmu Bohu!

Človek by mal pochopiť, že všetky Dary, ktoré dal Stvoriteľ svojmu tvorstvu, majú byť užívané v zmysle obdarovania. Smieme všetko na Zemi i vo Stvorení užívať v zmysle svojho predurčenia – teda zdravo, v prospech vývoja a pre zdokonalenie života ako takého. Preto aj počatie má byť čisté, pokiaľ mu predchádzala čistá duchovná i pozemská láska. Poškvrna vzniká iba tam, ak sa človek oddá nemravnosti a orgiám, potom je poškvrnený a radí sa pod úroveň zvieraťa.

Mária „počala skrze Ducha Svätého“, len výklad tohoto obrazu, cirkev na Zemi strhla do roviny blúznenia a fanatickosti.

Každé počatie je pod vplyvom pôsobenia Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je Počiatok a Koniec všetkého vo Stvorení, je Alfou a Omegou, Pravdou a Zákonom a bez Neho niet žiadneho počatia a ani žiadneho života! Duch Svätý je časťou Boha rovnako, ako Ježiš a obaja pôsobia svojou nezmernou Silou do diaľav všetkých Stvorení.

V biblii sa nikde nepíše o skutočnom pozemskom otcovi Ježiša z dôvodu, že Mária sa o ňom nikomu nezdôverovala, pretože okolnosti týchto udalostí, boli mimoriadne spletité.

Tak, ako bola na Zemi vyhliadnutá pozemská matka pre príchod Ježiša, s rovnakou dôslednosťou bol vybraný aj jeho budúci pozemský otec.

Nič nie je a ani v tomto prípade nebolo dielom náhody, to len temno a zlé sily, dokážu odkloniť i zmariť plány zo Svetla na Zemi, pretože na Zemi aj v dobe Ježiša, vládlo temno.

To, ako sa udiali všetky tieto deje, je presne zaznamenané vo veľkej Knihe života a každý človek, čerpajúci Poznanie z čistého Prameňa Pravdy, sa môže objektívne a skrze presvedčenie, dozvedieť podrobnosti z týchto Večných záznamov Bytia.

Ježiš mal žiť v duchovne i pozemsky veľmi silnej rodine a preto bol za jeho pozemského otca vybratý vojenský dôstojník rímskeho pôvodu, teda riman, do ktorého sa plachá Mária, až neskutočne silno a čisto zamilovala.

Pohnuté udalosti tých časov však spôsobili, že spoločná cesta Márie a jej milovaného muža, sa nechcene rozišli.

Rímsky dôstojník Kreolus, však neúnavne hľadal svoju milú Máriu, táto však už nebola dostihnuteľná vo svojom domove, z dôvodu sčítania ľudu, za ktorým sa musela, už s náhradným mužom Jozefom, vysťahovať z Jeruzalema.

Vtedy sa stovky kilometrov prekonávali celé mesiace. Bola to doba nepredstaviteľná pre naše súčasné ponímanie sveta. Veď čo by si človek dneška, počal hoci len týždeň bez internetu, či nebodaj elektriny?

Civilizované časti planéty, by prepadli úplnému chaosu!

Netreba ale túto históriu na tomto mieste príliš rozpitvávať. Kto má čulého ducha v sebe, dostane sa k Prameňu, skrze ktorý, pred jeho vnútorným zrakom vyvstane verný obraz i o tejto dobe.

Na záver však treba ešte dodať, že Jozef, ktorý bol vyhliadnutý ako možný náhradný pozemský otec Ježiša, sa svojej úlohy zhostil verne a zodpovedne a viedol s mladým Ježišom dlhé a užitočné rozhovory. Keď Jozef opúšťal tento svet, odprevádzal ho práve Ježiš, ktorého v tej chvíli Jozef spoznal, lebo uvidel Jeho Božskú podstatu a hneď v zápätí, vyriekol svoje posledné slová:

„Tak si to predsa Ty!“

Pre Jozefa, bolo toto prežitie, tým najväčším Darom od Stvoriteľa, s ktorým odchádzal na „druhý svet“…

Ak by ste sa však vtedy spýtali Jozefa, Márie, učeníkov a kohokoľvek, či Mária počala bez muža, všetci by vás vysmiali podobne, ako by ste im chceli tvrdiť, že Ježiš vstal so svojim telom z hrobu!

Tieto nehorázne lži rozšírili tí, ktorí si uzurpovali právo rozhodovať o tom, aký má byť Boh pre človeka na Zemi a ako sa má Boh na Zemi prejavovať!

Toto bezbrehé rúhanie sa Bohu, vyústilo do nezmerných náboženských lží, ktorým má  však byť v blízkej dobe, právom uštedrený definitívny koniec!

Treba ale spomenúť ešte jeden fakt, ohľadom pozemskej matky Ježišovej.

Nikde v biblii sa nedočítame ani len náznaky o tom, že z tejto osoby, by si mali náboženstvá vytvárať kult, ako sa to deje už celé stáročia na Zemi!

Týmto počinom, za ktorým stoja v skutočnosti temné sily, je odvedenie pozornosti od učenia Ježiša, od Pravdy, ktorú ľudstvu priniesol a to takýmto rafinovaným spôsobom, ktorým má byť blúznenie o Máriinom živote, o nepoškvrnenom počatí, o jej bolestiach, o jej vstúpení „na nebo“ a podobné náboženské dogmy a nezmysly.

Žiaľ, realita bola úplne odlišná.

Bola to práve Mária, ktorá nesúhlasila s verejným pôsobením Ježiša, ktorá neverila v toto jeho poslanie a stala sa dokonca prekážkou tohto Ježišovho spasiteľského poslania.

Cez to všetko, že v mladosti prežila spojenie so Svetlom, zvestovanie Anjela a niektoré ďalšie nadpozemské udalosti, v ruchu denného života, v jej vnútri všetko vybledlo natoľko, že sa stala dokonca nepriateľkou tohoto Ježišovho poslania!

Aj preto Ježiš, odišiel od svojej matky Márie bez jej požehnania, sklamaný a smutný zároveň.

Došlo to až tak ďaleko, že tento rozchod sa skončil dokonca hádkou a už nikdy za jeho života, sa tento vzťah neupravil.

Mária až pod krížom precitla, spoznala, že Ježiš bol a je Synom Božím, no bolo už neskoro a týmto svojím predošlým nepriateľským postojom, si na seba uvrhla veľkú duchovnú i pozemskú karmu!

Ježiš býval zo svojej matky neraz smutný i pred svojimi najvernejšími a učeníci sa ho radšej ani nepýtali na túto tému, aby mu neprivádzali zbytočne ešte väčší smútok a nepohodu.

Pre mnohých dogmatických veriacich treba v tejto súvislosti spomenúť ešte fakt, že Mária pochopiteľne za týchto okolností nikdy nesprevádzala učeníkov a Ježiša na ich cestách. Nikdy sa nezúčastnila žiadneho verejného pôsobenia Ježiša a ak v Jeho posledných dňoch za Ježišom predsa len prišla, tak znova len preto, aby ho odlákala a odhovorila od Jeho zámerov a cieľov.

Bola v nej na jednej strane zakorenená falošná materinská láska a obavy o svojho syna, no na strane druhej, podľahla vo svojom srdci našepkávaniu Lucifera, ktorý v nej vyvolával falošný vnútorný hlas, bojujúci proti Ježišovmu poslaniu!

Ak by Mária žila podľa Pravdy, ktorú Ježiš aj pre ňu prinášal, ak by sa vydala aj ona na cestu Svetla, zákonite, vo svetle tej najjednoduchšej logiky vo veci, by zákonite Mária musela sprevádzať svojho syna na všetkých Jeho cestách.

V tomto spočívalo aj jej celkové poslanie, aby Ježiša na svet nielen priviedla, ale aby svoju sprvoti čistú ženskosť, vo svetle Ježišovho učenia, rozvíjala a rozdávala i ďalej, najmä mladým ženám a dievkam, ktoré mali ďalej do sveta, zvestovať toto Božie Slovo a Posolstvo, prijímané skrze toto veľké Ježišovo pôsobenie na Zemi.

Veď si to len uvedomme a oživme v sebe ten obraz, Boží Syn, stojaci a pôsobiaci vedľa nás!

Tá predstava, tá úcta, tá milosť a blaženosť, tá veľkoleposť udalostí, by nám nedovolila ani spávať, len aby sme boli tomuto Vyslancovi zo Svetla nepretržite na blízku a pomáhali mu bez oddychu!

SYN BOŽÍ! Len málokto z ľudí tuší, čo tento Pojem v sebe skrýva a čo predstavuje!

No a Mária akoby neexistovala! Nepíše o nej biblia, nepodávajú o nej svedectvá učeníci a už vôbec nie jej pozemský syn Ježiš. Mária akoby od dôb zvestovania anjela a počatia, až po narodenie, ako keby neskôr, v čase Jeho dospievania a predovšetkým Jeho pôsobenia, ani neexistovala!

Dôvod prečo, je zrozumiteľný z okolností tak, ako sa vtedy udiali a teda zrozumiteľný pre každého, kto sa vážne zaujíma Pravdou a Pravdu Božiu postaví pred všetko náboženské blúznenie, fanatizmus a dogmy!

Existuje ale pravzor ženstva, vysoko v Nebeských výšinách, nesie vznešené Meno a práve jej obrazy sa zjavujú sem tam omilostneným na Zemi. Nie je to však Mária, ale vznešená ženská Bytosť, stojaca ako prvá po Bohu, pred všetkým ženstvom, na Najvyšších miestach Božej Ríše!

Vo svetle týchto skutočností, je potom dnešné náboženské blúznenie o Márii len bezbrehým rúhaním sa Bohu, za čo si bude musieť ľudstvo vytrpieť veľa bolestí a utrpenia, pretože uverilo náboženským zištným klamstvám, čím sa uzavrelo pred Pravdou Božou, ktorú húževnato, až na malé výnimky, od seba odvrhuje!

Blažení sú tí, ktorí si v sebe uchovali schopnosti zdravšieho vyciťovania a myslenia, lebo oni ešte uvidia Svetlo Večnej Pravdy!

/pokračovanie/

              •  

Poznámka:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

 

Odkaz na predošlý diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13871/slovanstvo-a-svet-buducnosti-skutocna-uloha-slovanov-v-dnesnej-dobe-je-diametralne-odlisna-od-toho-co-v-tomto-smere-predkladaju-tzv-badatelia-slovanstva/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA