• Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmus (edit)

  Publikované 21.05. 2019 o 01:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmu

   

  Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmus

   Ježiš dáva Petrovi kľúče. Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“

  Lukáš 22:31-2: Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A ty, keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov.

  Ján 21:17: Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Miluješ ma?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

  Sv. Peter vykonáva autoritu

  Skutky 1:15-17: V tých dňoch vstal Peter uprostred bratovi – bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí – a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Svätý Duch ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.

  Skutky 2:14: Vtedy Peter, stojac s Jedenástimi, zvýšil hlas a takto k nim prehovoril: „Mužovia judskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, venujte mi pozornosť, počúvajte moje slová.

  Oficiálne dekréty prvého pápeža, Sv. Petra:

  Prvý Petrov List 1:1-2: Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, cudzincom v diaspóre: v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby poslúchali Ježiša Krista a boli pokropení jeho krvou. Milosť vám a pokoj v hojnosti!

  Druhý Petrov List 1:1-2: Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my skrze spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: milosť vám a pokoj v hojnosti skrze poznanie Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Pána.

  Výroky k náboženstvu judaizmu od skutočných pápežov:

   

  Výroky proti náboženstvu judaizmu, rsp. čo robia Židia zle po príchode Nášho Pána Ježiša Krista: Hneď na úvod si všimnite učenie ex cathedra a výrok Eugeňa IV z florentského koncilu.

  Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, 1441, ex cathedra: Svätá Rímska Cirkvev (SRC) pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého Zákona (SZ); ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí; pretože boli vytvorené aby predznamenali niečo v budúcnosti, hoc vo svojej dobe mali význam k božskému uctievaniu; príchodom Nášho Pána ( myslené Ježiša Krista) boli zvýraznené, (a) potom zanikli; a sviatosti Nového Zákona (NZ) započali.

  Ktokoľvek, po umučení Krista, by svoju nádej zveril do zákonov: týchto záležitostí (Starého Zákona), jak keby viera v Krista, by ho nemohla zachrániť bez nich, pácha smrtelný hriech

  … Všetkých preto, po tom čase (po zjavení evanjelia), ak nasledujú obriezku a Sabbath, a ostatné podmienky zákona (SZ), Ona (SRC) ich vyhlasuje cudzích Kresťanskej viere, a ani pri najmenšiom hodných večnej spásy, pokiaľ sa jedného dňa nespamätajú z týchto omylov. (-i)

  Zdroj obrázku: screenshot z videa – odkaz

   

  Z toho istého koncilu; Pápež Eugeň IV: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

   

  Pápež Leo XII, Ubi Primum (#14), 5. máj 1824:

  „Je nemožné, aby najpravdovejší Boh, ktorý je samotná pravda, najlepší, najspoľahlivejší poskytovateľ a odmenca dobrých, schválil všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré často protichodné, a aj protichodné medzi sebou, čo sa týka večných príslubov ich členov….“ a dodáva: “Božskou vierou sa držíme jedného Pána, máme jednu vieru a jeden krst… Preto vyznávame, že neexistuje žiadna spása mimo Cirkev.

  ––

  Predchodzí článok: Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám

  Nová ústava (Vatikán II) v Lumen Gentium č.16 tvrdí, že uctievame spoločného Boha spolu s islamistami.

  –-

   

  Tento článok má dve hlavné časti:

  Prvá časť  – post-Vatikán II  bludné zmýšľanie

  Druhá časť – judaizmus (,ako vníma Vatikán II Židov, kde sú hlavné problémy).
  I.  Židia pred Kristom, Židia teraz, a učenie Cirkve
  II.  Tvrdenie nostra aetate #4 a kontradikcia s koncilom z Florencie
  III. Židia neveria vo Svätú Trojicu.
  IV. Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok

  Predslov:

  Nestotožňujem sa s vulgárnymi prejavmi v komentoch a s porušovaním zákona. Chcem úprimne aby Židia prijali Ježiša Krista za Spasiteľa,  prijali kresťanskú vieru, boli pokrstení a spasení. Nezodpovedám za somárov a platených provokatérov.

  Učenie pápežov a vyššie spomenuté výroky čosi hovoria. Samo o sebe to stačí, netreba viac argumentovať. Výroky Ex Cathedra, sú učenia Magistéria Cirkve. Učenia magistéria sú zjavené pravdy, chránené Duchom Svätým. Výroky hovoria, že nemožno nasledovať Starý Zákon, a nemožno sa zúčastňovať židovských obradov, a zároveň pritom očakávať, že človek pôjde do neba. Vzťahuje sa tam vyslovený zákaz. Nasledovanie praktík starého zákona je zakázané pod hrozbou exkomunikácie. Židia, ak neprijmú Krista pred koncom života, tak budú večne zatratení. Platí o komkoľvek. Dáva to logiku a korešponduje to s kresťanským učením, a učením Nášho Pána. Podmienkou spásy je viera v Ježiša Krista, ako Syna Božieho.

   

  Prvá časť  – post-Vatikán II  bludné zmýšľanie

   

  Kladenie venca s izraelským premiérom, na hrob Theodora Hertzla – zakladateľa moderného sionizmu:

  Antipápež František (predtým iba J.Bergoglio): „Sme všetci bratia, lebo máme obaja pečať Boha na našich srdciach“ – 15 Apríl 1998, Buenos Aires, na stretnutí so Židmi

  Poznámka: pečať Boha je krst, a konfirmácia, ktorý/ktorú Židia nemajú a odmietajú.

  František: Pán dodržuje slovo. Neodmietol ich. Cirkev oficialne uznáva, že ľudia Izraela (t.j. Židia), zostávajú vyvolenými. Nikde sa nehovorí že „prehrali ste, a je to teraz na vás“ – je to uznanie izraelského národa. To je najodvážnejší krok, k akému prispel Vatikán II. (poznámka, prispel cez Nostra Aetate #4, viac vo vnútri článku)

  – Kniha: Heaven and Earth, autori Bergolio a rabín Skorka s.188

   

  „Cirkev sú ľudia čo udržujú vieru, nie budovy a ľudia navonok v plášťoch.“
  (citát: OSB. Peter Diamond) , navštívte stránku vaticancatholic.com

  Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.– (Sv.Atanázius).

  Problém ľudí, ktorí si v súčasnosti falošne myslia, že sú súčasťou katolíckej Cirkvy, a to tým že hlásajú ekumenizmus, alebo sú len tak zvanými“ nedeľnými  kresťanmi“, zaneprázdnení starostami sveta, ich problém je duchovná slepota a absencia skutočnej viery. Ľudia si mylne myslia, že všetko je v poriadku nasledovaním heretickej hierarchie, resp. nasledovaním „vatikán II sekty“. Sekty vo svojej podstate  s evidentne prerobenou, (a) problematickou falošnou ústavou…Vatikánsky II koncil; ich hlavným problémom je odpor k pravde, potom do toho konzumný život, alibizmus, pchanie hlavy do piesku, slepá viera a slepé nasledovanie vlkov v ovčom rúchu. Ľudia nie sú samo o sebe úprimní, nie sú úprimní k prirodzenej pravde a ku skutočnému Bohu. Nie každý laik je nutne heretik, ale môže byť pomýlený kresťan, hľadajúci pravdu.

  Zjavenie Jána 18:4-5: A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“

  Uvedomte si! Keď tí čo o sebe tvrdia, že sú kresťania nevidia problém vtom, že Ján Pavol II bozkával korán, keď išiel do synagógy na spoločnú modlitbu, keď sa zúčastňoval obradov falošných náboženstiev, takmer z celého sveta, keď inicioval medzináboženské modlitby a prepožičal k tomu františkánsky kostol i falošným paganistickým náboženstvám, kde na Assisi, im na tých stretnutiach, postavil modlitebne pre ich potreby, keď toto im nerobí problém a neblikajú tým ľudom pritom v hlavách, po správnosti, červené kontrolky – že niečo je zlé, že niečo je tak jak nemá byť; tak v takých ľuďoch prirodzená kresťanská viera jednoducho není. Svedomie musí šepkať, že je tu niečo zlé.

   

  Antipápež Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochraňuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

   

  Nemožno ignorovať dogmatické učenia skutočných pápežov z minulosti,  a rozhodnúť sa ísť opačným smerom. Nemožno si zo spupnosti myslieť  čosi iné a neposlúchať. Snažiť sa ignorovať príkazy Cirkve, a božie prikázania znevažovať, a obmeniť pevne stanovené dogmy, to je heréza, odtrhnutie sa. Tak to jednoducho nejde. Učenie Magistéria Cirkve, sú zjavené nemenné pravdy, chránené Duchom Svätým. V prvom diely ste videli, ako nás tento človekom vytvorený falošný dokument, chce spájať s moslimami. – Lumen Gentium #16. Celkom evidentne. Ak nie, kliknite na odkaz.

  Žalm 96:5 (niektoré verzie 95:6): „všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia.“

  1 List Korinťanom 10:20-1: Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

  Pápež Pius XI, 1928, Mortalium Animos: „…je zrozumiteľné prečo Apoštolský Úrad nikdy nedovolil jeho členom, zúčastňovať sa zhromaždení nekatolíkov, lebo jednotu kresťanov sa dá propagovať, len propagovaním návratu k jednej, pravdivej Cirkvy Krista.“

  Koncil Elvíra, 305: Bolo uzákonené, že tí ktorí vo svojej dospelosti, po tom čo boli pokrstení, by išli do pohanských chrámov uctievať idoly, čo je smrteľný zločin (hriech) a najvyšší stupeň choromyseľnosti, by nemali byť prijatí do spoločenstva ani v čase ich smrti.

  Jednotná Cirkev je, a bude tu do skončenia sveta, pekelné brány ju nepremôžu, nemožno ju vytvárať a pretvárať na novo. Naša Katolícka Cirkev, naša Matička, Nevesta Krista má kontinuitu od roku 33. Cirkev má svoju identitu, svoje pravdivé učenie. To čo je vytvorené náboženským indiferentizmom od r.1965 je veľká smilnica, s falošnou ústavou. Falošná ústava vyzdvihuje falošné náboženstva, a tým zmiešava rôzne farby tzv. pomyselnej plastelíny, akoby do jednej nechutnej masy.

  Zjavenie apoštola Jána 17:1-2: Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti súd nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na veľkých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“

  Pápež Pius X (1910), Editae Saepe # 43 : “Je to istý, dobre podoprený fakt, že niet väčšieho zločinu, ktorý by tak urážal Boha, o provokoval k  Jeho najväčšiemu hnevu, než nemorálnosť herézie.“

  Proti modernizmu , PASCENDI DOMINICI GREGIS #39 : „… a teraz môže niekto, kto spraví tomuto celému systému prehľad, byť prekvapený(?), že by sme to mali nazvať nejako inak, než len syntézou všetkých heréz? Keby mal niekto dostať, za pokus úlohu, a zhromaždiť všetky chyby dohromady, ktoré sa protivili a protivia našej viere, a skoncentrovať tento hnis dohromady, neuspel by lepšie než modernista.

  Odkaz na pitie  nápoja od šamana antipápežom Jánom Pavlom II, len pre silné žalúdky:

  https://media.giphy.com/media/2ysUc6NPgxqlOrIRsL/giphy.gif

   

  Nájde sa skutočne málo, ale ozaj málo kňazov, zmýšľajúcich tradičným katolíckym spôsobom. Väčšinou sú ostrakizovaní, vytesnení ako fanatici, a zadefinovaní ako tí čo nejdú s dobou. Ich nadriadení biskupi pre teplé miesto, priazeň v médiách, pre priazeň pred ľudmi, ekumaniakmi; sú ochotní zapredať svoju dušu falošnej ideológii. Falošným pápežom, bol médiami vytvorený len vonkajší imidž, tak ako celebritám. No keď je človek pozornejší a číta ich vyhlásenia, tak zistí že nielenže nie sú pápeži, ale že nie sú vôbec kresťania. Nekresťan, heretik, nemôže byť hlava Katolíckej Cirkve.

   

  Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „Kardinál“ – jeho kniha Boh a Svet 2000, strana 209:

  „Samozrejme je možné čítať Starý Zákon, tak že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť, sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto, sú perfektné, dobré dôvody odmietať, to že Starý Zákon odkazuje na Krista, a hovoriť „Nie, to nie je to čo povedal“, a tak isto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho. – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.

   

  Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

  „Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

  Náš Pán, ale hovorí:

  Evanjelium podľa Jána 5:39-47 (hovorí Farizejom) Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!“

   

  Spoločenstvo ľudí ktorí si myslia, že sú kresťania, čelia zlej ideológii modernizmu, náboženskému zrelativizovávaniu. Čelia duchu falošnej podlízavosti. Úlistnému Vatikánu II na slniečkársky spôsob. Pravda, sú aj taký čo prvý krát počujú, sú šokovaný z autentických obrázkov a výrokov, alebo sú aj neveriaci čo čítajú, a len teraz sa zoznamujú s tradičným katolicizmom, učia sa, chceli by konvertovať na katolícku vieru, t.j. katechumeni. Tí čo vidia, a majú schopnosť vidieť, je tomu tak, lebo zrejme úprimne hľadajú pravdu a nadprirodzenú vieru.

  To je ale na tom to najhoršie, že katechumen musí zápasiť nielen s dobou, so lžami v médiách, s falošnými ideológiami, a nástrahami dekadentnej doby, ale musí zápasiť i proti svojmu liberálnemu kňazovi, proti falošnej forme kresťanstva, ktorú mu samozvaný kňaz predkladá. Ale to je to nesenie povestného kríža. Želajte si, aby ste ho mohli niesť. Prosme si, aby sme boli spolu s Pánom Ježišom Kristom ukrižovaní. Sme svedkami falošnej hierarchie a falošného náboženstva; počnúc antipápežmi po r.1958, pokračujúc kardinálmi a biskupmi. Duch antikrista ovládol budovy kedysi patriace Cirkvi.

  Proroctvo Našej Pani, pri zjavení v La Salette. 19. september 1846

  „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista!“

  Z najvyšších miest dnešného Vatikánu, ide z čista a jasna  o falošné pritakávanie ostatným náboženstvám. Doslova všetkým náboženstvám. To je ekumenizmus. To je spájanie a vytváranie nového indiferentného, jednoliateho, falošného náboženstva. Nedá sa to obkecať. Vatikán II je reforma, alebo hodnotnejšie slovo – degenerácia, falošné kresťanstvo, a otvorený protest voči tradičnej katolíckej náuke. Ide o protest proti Matke Cirkvi, ide o presadzovanie protestantského výkladu. Výkladu ktorý si zaumienil, že pôjde proti nemennej a pravdivej Neveste Ježiša Krista.

  Naša Pani Mária z La Salette: Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

   

  Vatikán II je protestantský paškvil, ktorý sa snaží lžou spojiť celé ľudstvo dokopy, predstavením nového falošného náboženstva. Ukrižovávajú mystickú Nevestu Krista, ľudia si volia miesto toho smilnicu, tak jak si Židia radšej zvolili zlodeja a vraha Barabáša, tak je veru tomu podobne i teraz, tak jak predznamenala Naša Paní z La Salette.

   

  Antipápež František: „Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxný, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mňa.“
  – Jun 6 2015, Sarajevo

  Francis: „Presviedčanie k náboženstvu je nonsens, úprimne to nedáva zmysel.“ –
  (odpor k presviedčaniu/konvertovaniu vyjadril ešte 4x v tom istom interview)

  -taktiež tvrdí: „Každý človek má vnútornú predstavu, čo je dobré a čo zlé…“

  – repubblica.it  1.10.2013, rozhovor so Scalfari (novinár ateista)

   

  K ateistom, tento heretik pristupuje podobne:

   

  Nenadväzujem kamarátstva s cieľom presviedčať o mojej viere, alebo konvertovať ateistov. Rešpektujem ich…

  …Taktiež by som nehovoril, že jeho život bude zatratený, lebo neviem o jeho vnútornom presvedčení…

  …Každý človek je stvorený na obraz Boha, či už je veriaci, alebo nie. Preto každý ma zväzok vlastných schopnosti, vlôh, kvalít, atď…

  (Kniha: Heaven and Earth, autor Bergolio a rabín Skorka, s.12-13).

   

  Francis:„Príde mi na um, poznal som jednu ateistku, nie agnostičku, ale ateistku,ale bola dobrá žena…“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Naša pravdivá Cirkev, slovami skutočného pápeža:

  Gregory XVI (August 15, 1832), Mirari Vos:

  Teraz by sme mali zobrať do úvahu ďalší obrovský zdroj diabolský, s ktorým je Cirkev dnes chorobne napádaná: indiferentizmus. Tento perverzný názor, šíriaci sa zo všetkých strán, podvádzaním šialených ľudí, ktorí tvrdia, že je možné dosiahnuť večnú spásu duše, vyznaním viery akéhokoľvek náboženstva, len nech je morálnosť zachovaná. Je jasné, že vy vyženiete tento smrteľný hriech ďaleko od ľudí, ktorých ste dostali do opatery. S upozornením apoštola, „je jeden Boh, jedna viera, jeden krst“; nech sa boja tí čo držia v sebe názor, že je možná dosiahnuť spása pre ľudí akéhokoľvek náboženstva. Títo by sa mali zamyslieť nad svedectvom Krista samotného: „ktorí sú není s Kristom sú proti Nemu“; a takí sú nešťastne rozhodení, čo nezbierajú s Ním.

  Takže dúfam, že je už vidno, že ide o falošné kresťanstvo, nasiaknuté jak špongia modernizmom.  Falošný sentiment na úkor viery. Heréza. Apostáza -odtrhnutie sa. Apostáza je strata členstva v Cirkvi, strata viery.  Zároveň to aj škodí hlásaniu evanjelia a prezentovaniu skutočnej pravdy, a konvertovaniu ostatných… (,a)Teda, že nie je možná spása mimo Cirkev. Vatikán II a antipápeži po r.1958 hereticky učia že je.

  Antipápež Francis: „Vy ste nekonvertovali/nepresviedčali k náboženstvu ostatných! A to je výsada. Cirkev nerastie cez konvertovanie, ale skrz svedectvo – pápež Benedikt, nám to povedal. Je to tak! Vy ste nerobili konvertovanie iných, (a) to je božia milosť.“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Antipápež Francis: „Vy, mladý ľudia, mali by ste vedieť toto: „keď kresťanská komunita, má byť kresťanská, nesmie konvertovať ostatných….Strach nás núti konvertovať druhých.“

  – L’Osservatore Romano, October 5, 2018, p. 12.

   

  Antipápež Francis: „Na záver. Jednota nie je absorpcia. Kresťanská jednota neaplikuje ekumenizmus „spätným spôsobom“, spôsobom, ktorým by mali niektorý odmietnúť históriu svojej viery; takisto netoleruje konvertovanie – to je skorej jed pre cestu ekumenizmu. Pred tým než zvažujeme čo nás rozdeluje, je dôležité prijať v existenciálnej rovine, poklady ktoré máme spoločné…“

  – L’ Osservatore Romano, November 18, 2016, pp. 3-4.

   

  Cirkusant František dokonca nazýva snahu konvertovať niekoho, ako jed a smrteľný hriech. Názorný príklad:
  Povedzme, máte diskusiu s priateľom, alebo kolegom protestantom, alebo moslimom, Židom, nemôžete sa zastávať svojej viery a snažiť sa druhú stranu presvedčiť o pravde, ale musíte byť zbabelec a neoponovať takému človeku, keď dôjde na teologické otázky, prípadne ešte pritakávať a stať sa heretikom.  Vatikán II je ekumenizmus, odloženie nabok Cirkve založenej v r.33 Pánom Ježišom Kristom, a vytvorenie novej entity; kde v novej ústave si nájdu vaši kamaráti, kolegovia protestanti, alebo Židia to čo sa im páči v danej chvíli; a ako výsledok zotrvajú vo svojej falošnej viere, ktorá ich nespasí. Podľa ovocia ich poznáte.

  Francis, 3. máj 2014, odkaz „biskupom“ Srí Lanky: „Srí Lanka, nie je iba krajina s bohatou etnickou rôznorodosťou, ale aj s rôznymi náboženskými tradíciami; toto podčiarkuje dôležitosť medzináboženského a ekumenického dialógu, pre vypestovanie spoločnej múdrosti a obohatenia… preto kladiem na vás, aby ste boli vždy obozretní, a spolupracovali s vládnymi autoritami a ostatnými náboženskými vodcami.“

  Takže má ísť, a ide o budovanie nového kresťanstva s nekresťanmi, kde má ísť o prienik, a vytváranie nového spoločného náboženstva. Vytvorenie nového supernáboženstva. Spôsobom akým sa to má dostihnúť, je absolútnou ignoranciou zákazov Cirkvi z minulosti; spôsobom kde sa učenie Magistéria a nemenných dogiem, už nemá brať do úvahy, kde vnútorný a osobný protestantský výklad je prvoradý, kde nastáva relativizácia pojmov, a kde ide na viacerých miestach  priamo o drzý 180 stupňový odklon od skutočnej viery. Jadrom všetkého tohto je nová falošná ústava Vatikán II, ústava nového falošného náboženstva. Ústava protestantskej heretickej sekty, oddená lžami a herézami.

  (koniec prvej časti)

   

  Druhá časť – judaizmus

  Vatikán II falošná ústava, nás veriacich kresťanov, chce spájať v určitých častiach, nielen s moslimami, no i s falošným náboženstvom súčasného judaizmu. Namysli mám podotýkam súčasného Judaizmu, nie to čo bolo pred zavedením Nového Zákona. Starý Zákon sa naplnil v Kristovi, v jeho živote, smrti a zmŕtvychvstaní, a následne nato vznikol Nový Zákon. Mnoho bolo židov, ktorý na základe udalostí, ktoré sa vtedy odohrali, sa dali pokrstiť a prijali Spasiteľa. Lenže mnoho bolo aj židov, ktorý tým, že nemali pri sebe vieru Abraháma a Mojžiša, ale nasledovali samozvaných vykladačov písma Farizejov – zahorknutých vykladačov, s osobitným výkladom Starého Zákona, bolo mnoho takých, ktorí sa nechali zmanipulovať; No a Židia buď prijali Krista, stali sa jeho nasledovníkmi, a stali sa Kresťanmi, alebo sa stali nasledovníkmi Farizejov, ktorí boli tvorcovia talmudu. Súčasní židia sú presne tí židia, ktorí sa duchovne opierajú o tieto talmudické výklady. Silou mocou neveria v Krista. Vo farizejskom talmude existuje špeciálny antagonizmus k Ježišovi, a jeho Matke Márii.- (ii)

   

  Farizejov, Náš Pán nazýva cudzoložným pokolením:

  Marek 8:34-38: Potom povolal k sebe zástup aj svojich učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svoj vlastný život by zničil? Čo môže človek dať zámenou za vlastný život? Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

  I.  Židia pred Kristom, Židia teraz, a učenie Cirkve

   

  Pápež Eugeň IV: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

   

  Súčasní Židia sa nedajú porovnať s predkresťanskými Židmi. Židia, ktorí boli vo svojom srdci od Abraháma a Mojžiša, prijali Krista. Židia, ktorí išli líniou falošných vykladačov písma a falošných učiteľov Farizejov, to jest boli proti Kristovi,  sú nasledovníci Farizejov, a nasledovníci zlomyseľného výkladu talmudu, tí neboli a nebudú spasení,  pokým do svojej smrti sa nezrieknu hriechu a neprijmú Nášho Spasiteľa. Talmud bol vytvorený samozvanými falošnými učiteľmi, rabínmi. Talmud sú komentáre a praktiky, ako nasledovať Starý Zákon, je komplikovaný rozsiahly, diabolsky a hypnotický. Ešte hlbšie do falošného mixu Babylonských falošných náboženstiev v kombinácii, so sebainterpretáciou Starého Zákona ide mystická Kabbala. Ešte šialenejší, už bližšie k našej dobe je potom mysticizmus, gnosticizmus, luciferianizmus, a napokon slobodomurárstvo, filozofický ateizmus, socializmus a antikatolicizmus.  Talmud prekrúcal Starý Zákon, prisvojoval si ho inak, a ohýbal pre potreby, a páchanie smilstva. – Rabíni si SZ prekrútili, a doteraz prekrúcajú pre svoju potrebu. Nie nadarmo ich nazýva Pán, v Zjavení Jána, Synagógou satana.

  Zjavenie Jána 3:9: Pozri, prinútim tých zo Satanovej synagógy, ktorí hovoria, že sú Židia, a nie sú, ale luhajú, áno, prinútim ich, aby prišli pokloniť sa pred tvojimi nohami a poznať, že som ťa miloval.

  Starý Zákon sa napĺňa v Ježišovi Kristovi. Jeho príchodom, vyučovaním, jeho skutkami, pre ktoré sme uverili a udalosťami jeho ukrižovania, zmŕtvychvstania, a nanebovstúpenia.

  Ján 5:37-40:Otec, ktorý ma poslal, vydáva svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo nemá svoj príbytok vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Vy skúmate Písma, lebo si myslíte, že keď ich máte, máte večný život, a práve ony vydávajú svedectvo o mne, ale vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

  Ján 8:19: Opýtali sa ho: „Kde je tvoj Otec?“ Ježiš im odpovedal: „Ani mňa nepoznáte, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“

  Ján 8:31-59: Potom Ježiš povedal tým Židom, ktorí uverili: „Ak ostanete verní môjmu slovu, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „My sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Ako môžeš povedať: Budete slobodní?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otroka. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo moje slovo sa vo vás neujíma. Ja hovorím, čo som videl u svojho Otca, a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky! No vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva, my máme len jedného Otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším Otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že ste neschopní počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ Židia mu odpovedali: „Nehovoríme správne, že si Samaritán a posadnutý diablom?“ Ježiš odpovedal: „Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca. A vy mi upierate česť. Ja nehľadám svoju slávu, ale je niekto, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia povedali: „Teraz vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh‘ a vy ho nepoznáte. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: ‚Nepoznám ho,‘ bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj Deň. Videl ho a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov, a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z Chrámu.

  Dobre povedal Náš Pán, že ich otcom je diabol, kebyže nasledujú Abraháma, tak by ho prijali. Veď Starý Zákon vydáva svedectvo o Ježišovi Kristovi. Nie jak Benedikt XVI, falošný kresťan tvrdí, že sú možné oba výklady.

  Limbo otcov:

  Svätí Starého Zákona, boli v objatí Abraháma v pekle – (v limbe otcov, nie v gehene!), kde čakali na vykúpenie Mesiášom. Ježiš Kristus zostúpil zosnulým a na tretí deň ich priviedol slávne so sebou do neba. To je učenie Cirkvi. Dnes, pre súčasných židov, nasledovníkov farizejov a odporcov kresťanov, je tomu inak, limbo otcov zaniklo, lebo Pán Ježiš Kristus všetkých vyviedol z neho ; obrady starého zákona už neplatia, spása je len skrze milosť nášho Pána Ježiša Krista, skrze jeho Nevestu Matku Cirkev, skrze sviatosti a skrze naše obrady.

  Ježiš Kristus, Spasiteľ Náš, Mesiáš; zachránil a vytiahol z Limba otcov Svätých Starého Zákona, ktorý spočívali v objatí Abraháma; ktorí tam čakali na Mesiáša; a počas zmŕtvychvstania, keď Náš Pán bol oslávený vo Svojom tele, ich potom slávne voviedol do neba.

  Dedičný a smrteľný hriech.

  Vieru a milosť dostávame krstom, keď sme ešte malé deti, rodíme sa z vody a Ducha, to jest keď sme pokrstený; o spásu a milosť prichádzame vlastnými hriechmi, keď vyrastieme. Náprava je skrze spoveď, pokánie,  prebitím silou a prekonaním našich pokušení. Ak niekto zomrie nepokrstený s dedičným hriechom, pôjde do pekla. Ak niekto zomrie so smrteľným hriechom, v stave nemilosti, bude tiež večne zatratený. Ak zomrie človek v stave smrteľného hriechu,  pôjde do pekla, na veky, len iné tresty podstúpia neveriaci, iné tí čo napáchali smrteľné hriechy. Peklo je večné. Je málo ľudí, ktorí sú spasení a vedia prijať a udržať si katolícku vieru, a tak isto je aj veľmi málo ľudí spomedzi kresťanov, ktorý si vieru vedia udržať a udržať sa v stave milosti, v čistote, spred smrteľných hriechov. Nie je žiadna spása mimo Cirkev, bez viery, bez krstu a bez udržania sa od nečistoty smrteľného hriechu. Len tí ktorí vydržia až dokonca budú spasení. Len tí obdržia korunu slávy. Snažte sa vojsť tenkou bránou.

  Matúš 7:13-15: Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Chráňte sa nepravých prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.

  Falošná ústava, falošného nového náboženstva, je napísaná šikovným a úlisným jazykom, sú tam aj pravdivé tvrdenia, ale sú to práve lži medzi riadkami, ktoré často ekumenici s obľubou vyťahujú. Nielen oni, ale dokonca aj niektorý židovský rabíni pri ekumenických stretnutiach, si vyťahujú práve tieto pasáže pre svoju argumentáciu, pre obhajobu svojho vedomého odmietnutia Krista. Ide z oboch strán o hlásanie si svojich bludov, falošné tľapkanie sa po pleci, s cieľom vytvoriť umelú syntézu dvoj náboženstiev.

  Matka Cirkev je bez poškvrny, mystické telo a Nevesta Ježiša Krista, a  nemôže sa mýliť a učiť falošné dogmy. Nemôže klamať vo svojom učení.

  V prejavoch falošných sympatii, v pasívnom konaní súčasného druhého „post-vatikán II  telesa“ – veľkej smilnice, ktoré sa len hrá na čosi kresťanské, to znamená, že má len budovy a plášte, no nie vieru. Výnimku nebude tvoriť, ani vo vzťahu ku židom. Hlavný bod omylu vo vzťahu ku židom je Nostra Aetate #4 .

  Antipápež František, reč ktorou privítal židov v synagóge v Ríme, 17.január 2016, (obrázok jpost.com) : „No a v židovsko-kresťanskom dialógu je jedinečné spojenie, s prednostami židovských koreňov (,ich pomocou) v kresťanstve. Židia a Kresťania si musia preto vážiť seba navzájom ako bratov, zjednotených v jednom Bohu; i s bohatým, spoločným, spirituálnym otcovstvom (cit. Deklarácia Nostra Aetate, č.4), na tom ktorom sa stojí, a bude sa môcť pokračovať stavať v budúcnosti.

  Touto návštevou, nasledujem kroky mojich Predchodcov. Pápeža Jána Pavla II, ktorý prišiel pred 30-timi rokmi 13. apríla 1986, a Pápeža Benedikta XVI, ktorý bol s vami pred šiestimi rokmi. Ján Pavol II, počas tej príležitosti, odštartoval dobrý výraz „starší bratia“, a vskutku vy ste naši starší bratia a sestry vo viere. My všetci patríme do jednej rodiny – rodiny Boha, ktorý nás sprevádza, a ochraňuje nás, ako jeho ľudí. Spoločne, Židia a Kresťania, sme povolaný zobrať zodpovednosť za naše mesto, priniesť náš podiel, obzvlášť spirituálny…“

   

  II. Tvrdenie – Vatikán II. Nostra Aetate #4:

                 

                 

               

               

               

             

             

           

           

           

           

         

         

       

       

       

     

     

   

   

   

  Pre tento prípad budem pracovať s českým prekladom:

  Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (13)((13/Srov. Jan 19,6.)) přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je Církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem.

  Odkaz:  https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html

  Zvýraznená časť, výňatok:

   

  Česky:

  „I když je Církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté…“

  Anglicky

  „Although the Church is the new people of God, the Jews should not be presented as rejected or accursed by God…“

  Latinsky

  „…Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti exhibeantur…“

   

  Vatikán II ergo tvrdí, že židia nesmú byť označovaní za zavhrnutých. No a všimnite si dôležité, zvýraznené, klúčové slovo, latinský: „reprobati“- zavrhnutý. zdroj: vaticancatholic.com

   

  Porovnanie:

   

  Koncil z Florencie 1442, Pápež Eugeň IV, Cantate Domino, 1442, ex cathedra (latinsky):

  “Quoscunque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est ecclesia, alienos esse denuntiat.”

   

  Anlgické znenie, dlhšie:

  Pope Eugene IV, Council of Florence, Bull Cantate Domino, 1442, ex cathedra: “…the holy Roman Church, founded on the words of our Lord and Savior, firmly believes, professes and preaches one true God, almighty, immutable and eternal, Father, Son and Holy Spirit… Therefore it [the Holy Roman Church] condemns, rejects, anathematizes and declares to be outside the Body of Christ, which is the Church, whoever holds opposing or contrary views

  Preklad do slovenčiny:

  Pápež Eugeň IV, Koncil z florencie, Bulla Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „svätá Rímska Cirkev, založená na slovách nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a káže jedného pravého Boha – všemohúceho, nemenného a večného. – Otca, Syna, Ducha Svätého… Preto ona (Svätá Rímska Cirkev) odsudzuje, zavrhuje/odmieta, vyhlasuje anatemu, tomu kto je mimo Tela Krisového, ktoré je Cirkev, každému čo zaznáva opačné, alebo kontradiktujúce presvedčenie.“

  Poznámka: toto nie je tmárstvo, toto je nutný obranný prostriedok, ktorý bol už od počiatku nutný, aby sa cirkev bránila proti herézam, falošným učiteľom a bludom. Cirkev sa tak bránila. Bránila svoju vieru a pravoverné dogmy. Pozor! Každý kto by verejne oľutoval a napravil svoje poblúznenie pri svätej spovedi, alebo konvertuje, tak tomu boli vždy dvere otvorené, ako kajúcemu sa hriešnikovi. Byť zavrhnutý je stav, v ktorom sa niekto nachádza, a z ktorého sa dokáže vymaniť s vierou v Ježiša Krista, a pričlenením sa ku jeho telu – k Matke Cirkvy, obdržaním spovede, alebo obrátením sa vo viere a v krste pre konvertitov.

  Dospelí protestanti, ortodoxný, židia, heretici, ľudia čo takto zomrú, tak zomrú vo smrteľnom hriechu, a nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi, budú večne zatratení, ak sa nepričlenia a nevyznajú pravú vieru pred koncom života.

  Zvýraznené slovo: Reprobati – rejected- zavržené – zavhrnutý

   

  Pre úplne porovnanie:

  Nostra Aetate #4 z Vatican II.: „židia by nemali byť označovaný za zavrhnutých – reprobati, alebo prekliatych Bohom…“

  Dogmatický Koncil z Florencie:

  „Preto Cirkev odsudzuje, zavrhuje – reprobat … každého, kto zastáva opačné, kontradiktné presvedčenie.“

   

  Viac jasné to už azda nemôže byť, Vatikán II je popretím dogmy  koncilu z Florencie. Je to hlásanie nepravdy. Ekumaniacký Vatikán II. Nostra Aetate #4 učí, a núti súčasných veriacich vyznávať novú dogmu, a to že židia nesmú byť zavrhnutý. Je to obrat o 180 stupňov koncilu z Florencie. Zavrhnutie je ich súčasný stav duše, ako je aj stav akéhokoľvek pohana, neveriaceho, nekresťana, heretika, schizmatika.

  Vatikán II. hlása nové falošné evanjelium, a to použitím toho istého, avšak inak vyskloňovaného slova reprobat-i.

  Ergo. Moderným židom je možné vsunúť do dverí povestnú nohu. Vzniklo otvorenie sa, zníženie štandardu, a vierohodnosti viery, a tak umožnenie židovskému výkladu viery (,že nemusia veriť v Krista, tak jak my Kresťania). Tak ako už vidno z predvedených, podvodných výrokov antipápežov po tomto koncile. Dvere sú drzo otvorené dokorán. Z toho potom i pramení odpadnutie od viery mnohých, lebo ich vedú vlci v ovčích rúchach, s duchom antikrista. Židia majú v sebe ducha antikrista, lebo zapierajú Krista, antipápeži hlásajú, že sme s nimi bratia, že ich neviera je opodstatnená. Sú to Judášovia a zradcovia, len aby boli za pekných v médiách, vlastnených vyvolenými.

  V dogme katolíckej cirkvi, koncil z Florencie, zavrhnutie pre židov, ale i iných, sa vťahuje na to či niekto bude môcť ísť do neba, alebo nie. Než začne niekto skákať po plafón a pripravovať nálepky, a pripravovať sťažnosti, treba si uvedomiť, že v pravej katolíckej dogme ide o prísľub večného života. Prísľub večného života, a láskyplné spojenie s Ježišom Kristom skrze Cirkev, to je to hlavné!

  Vatikán II. ruší koncil z Florencie, tým istým žargónom, len obrátene. Vyberá si pre tento ciel, špeciálne kategóriu ľudí, vyznávajúcich náboženstvo judaizmu. Vatikán II. Nostra Aetate #4 obsahuje lož. Planosť. Sú to sladké reči. Je to od diabla.

  Nasledovníci dnešného náboženstva judaizmu neveria vo Svätú Trojicu, neveria v nášho mesiáša, neveria v Ježiša Krista, sú zavrhnutí. Je to stav. Ich neviera je zavrhnutiahodná v očiach Krista, v očiach Cirkvi, je to stav do ktorého sa tam dostali svojou nevierou, a v tom stave ostanú, ak nedostanú špeciálnu milosť od Boha, a to do doby kým sa nedajú pokrstiť. Všetci pred krstom sú v poručenstve diabla, lebo sa rodíme s dedičným hriechom, a sme vyhnaný synovia a dcéry Adama a Evy.

  Ak chceme byť adoptovaný synovia Boha, treba sa začať úprimne modliť. Najlepšie ruženec, 15 dekád denne, žiadať našu spirituálnu Matku, Pani Máriu, Bohorodičku, aby nás priviedla k jej Synovi. Naša spirituálna Matka, a zároveň Archa Novej Zmluvy, v ktorej prebýva Boh, je Pani Mária, ktorá priviedla Boho-človeka Ježiša Krista na tento svet.

  Pokiaľ židia, i ostatní nezmenia názor, pokiaľ nekonvertujú skončia v pekle. Súčasný úpadok nás kresťanov, pôvodne krstených katolíkov, je vyjadrením zaslúženého trestu od Boha, za naše odpadnutie; Za naše hriechy, za naše smilstvá, za našu pýchu, za praktizovanie iných náboženstiev od diabla. Tak jak Židia neprijali Krista, my nie sme schopný prijať Cirkev, ktorú on sám založil a ktorá je jeho mystickým telom, jeho nevestou. Zhorený Notre Dame, je znamením od boha.  Za naše časté hrešenie, za upínanie sa na materializmus a pôžitky, za  nedodržiavanie Božích zákonov, za spoločný život v domácnosti, bez sviatosti manželskej, za tolerovanie dekadencie, a falošných filozofii, sme vydaný duchovnej slepote. Musíme činiť pokánie. Treba sa zamyslieť a konvertovať naspäť. Prinavrátiť sa k tradičnej viere. Treba činiť pokánie, a najlepšie sa začať ihneď modliť spomínaný 15 dekádový ruženec – od St. Luis de Monforta. Bez ruženca svetla, kt. je výmysel vlka v barančom rúchu JPII. Pani Mária nám veľmi pomáha prísť ku jej Synovi.

   

  Dôkaz z biblie, že židia zabili Ježiša Krista:

   

  Ježiš bol vydaný židom, rozsudok vydal Kajfáš, a dali ho zabiť Rimanom, do teraz sa len podvraťácky a luhársky zbavujú viny, že to boli Rimania :

  Ján 18:36: Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.

  Prekliatie

  Nostra Aetate #4 tak isto tvrdí, že židia nesmú byť označovaný za prekliatých.

  Evanjelium podľa Matúša 27:24-5: Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“  A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“

   

  Mimochodom:

  Väčšina učeníkov, a prvých nasledovníkov boli pôvodom židia. Sv. Pavol – pôvodom žid,  židovský prokurátor, taktiež i s občianstvom Rimana, od ktorého máme 13 kníh Nového Zákona; Pavol prenasledoval spočiatku prvých kresťanov. Potom ako sa mu zjavil Pán, dostal dar viery a uveril, oľutoval a nehal sa pokrstiť. Potom sa  pridal k nasledovníkom Ježiša Krista, a začal ohlasovať evanjelium. Sám seba nazýval najhorším hriešnikom, ale i napriek tomu bol ochotný bojovať za vieru, a pripravený zomrieť za ňu. Dočítať sa o ňom môžme v skutkoch apoštoloch a z jeho listov.

  Židia v súčasnosti, nasledovníci Farizejov, sa musia nehať dať pokrstiť, tak jak urobili pôvodny židia v tých časoch a stali sa kresťanmi. To isté platí aj o pohanoch.

   

  Krátky záver:

  Vina spočíva na nich. Prišiel medzi vlastných a vlastný ho zavrhli. Táto časť z evanjelia, „Jeho krv na nás a na naše deti!“, to je ten moment kliatby, presne ten ktorú Vatikán II nasilu popiera v  Nostra Aetate #4.

  „…přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté…“

  Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.

  Podobenstvo o viniči (Matúš 21:33-46), ako o královstve Božiom. Ježiš vynáša nad  Farizejmi rezultát a prorokuje im  formou podobenstva, keď Pán vyženie nájomnikov z vynice, čo zabili jeho syna, a dá vinič iným nájomnikom.

  Toto proroctvo ktoré prorokoval Ježiš, sa totiž naplnilo v 70.A.D., keď chrám židov v Jeruzaleme bol zničený, preto že neprijali Ježiša Krista a zabili ho. Odvtedy boli farizeji, a nasledovníci Farizejov, od všadial vyhnaní a roztrúsení. Toto je   holý fakt, krutý a spravodlivý trest.

  Treba sa nato pozrieť takto:

  Niektorí zo židov (,nie všetci), aj z toho rozohneného davu, ktorí rozdúchali buriči Farizeji z chrámu, boli konvertovaní, lebo činili pokánie a oľutovali. Bola im daná šanca. Ježiš dal možnosť oľutovať, dal aj im možnosť spásy. Dáva ju rovnako aj teraz. No nedal možnosť spásy zahorknutým Farizejom, ktorí sa úplne odrezali od milosti, ktorí až do smrti vytrvávali vo svojej nenávisti proti Kristovi, ktorý seba považovali za nadradených. Pyšný bez pokory, ktorých otcom je diabol.

  Prišiel medzi svojich a vlastný ho odmietli, a Boh dal preto možnosť skrze svojho Syna spásu aj nežidom. So židov, ktorý uverili v zmŕtvychvstanie, sa stali v tú ranu kresťania, obriezku nahradil krst. Vznikli dva tábory, tábor zahorknutých Farizejov a nasledovníkov farizejských učení, ktorých otcom je diabol, ktorým išlo len o politickú moc. Tábor židov ktorý v neho uverili a šli učiť do sveta, a krstiť národy. Súčasný tábor Židov je duchovne primknutý k Farizejom.

   

   

  III. Židia neveria vo Svätú Trojicu.

                 

                 

               

               

               

             

             

           

           

           

           

         

         

       

       

       

     

     

   

   

   

  Islamisti majú svoje falošné náboženstvo, a ich negatívny postoj voči Sv. Trojici. Vatikán II sa snaží o spájanie v ich prospech, to jest lžou, že uctievame toho istého boha (lumen gentium #16) , a pokladáme ho spolu s nimi, za nášho stvoriteľa, značí to úplný rozpor s chápaním katolíckeho kresťanstva – viď naše vyznanie viery.

  1 Korínťanom 10:20-1:  Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

  Čo sa týka Sv. Trojice, inak to není iné ani u židov. Židia aj islamisti majú vo svojich  nekresťanských náboženstvách zakomponovanú herézu uniterianizmu. To znamená jeden nedeliteľný boh v jednej osobe. Ide o popretie Svätej Trojice, popretie  základného pilieru našej viery.

  Vyzdvihovanie ich vierovyznania, a spájanie s nami, je z našej strany páchanie herézie. Odhodenie našej viery. Presne tak robí súčasná falošná post-vatikán II klika. Iba navonok „kresťanská“, no vnútri sekta. Popretie Svätej Trojice, to je čisté zavrhnutie viery. Nemožno ísť okolo toho. Herézou sa pokrstený človek stáva odhodeným, stáva sa nekresťanom.

  Pozor! Zároveň to ale ubližuje i moslimom a židom, a výrazne to bráni v hlásaniu evanjelia, lebo miesto toho aby sme im ponúkli skutočnú pravdu, tak im dávaju títo pan-kresťania skrze ekumenizmus čosi falošné. Je to spájanie nezlučiteľného, a všetkého do jednej veľkej sekty. Akéhosi jedného globálneho náboženstva, absolútne bez nadprirodzenej kresťanskej viery.

  Kto číta príbehy židov v Starom Zákone pozorne, tak vidí, že židovský národ neposlúchal svojho stvoriteľa, hrešili a strácali vieru. Proroci im chodili v intervaloch. Vždy ako odpoveď na to, keď nedodržiavali božie zákony. Prenasledovali svojich a pravda sa im nie vždy hodila, preto ich Boh neustále trestal. Podobne možno vnímať aj Boží trest, veľkého odpadnutia.

  Každý žid. Hoc je v stave zavrhnutia, Božia ruka je stále vystretá. Židia musia prijať Ježiša Krista Syna Božieho.

  Preto vzplanul Hospodinov hnev proti vlastnému ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho. Hory sa budú triasť a mŕtvol bude ako smetí na uliciach. Napriek všetkému sa neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá.– Izaiáš 5:25

   

  Ježiš Kristus prišiel medzi židov, prišiel ako Spasiteľ, Mesiáš, no oni miesto toho podliehali, a doteraz podliehajú falošnému učeniu farizejských vládcov, ktorých posadol diabol. Prišiel medzi vlastných, no vlastný ho neprijali.

  Lukáš 13:34:Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!

   

   

  IV. Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok

   

   

  Modlitby na Veľký Piatok za židov aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

  Voľný preklad z angličtiny:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday..by_Pius_XII

  Modlitba pred 1955, stojí sa:

  Modlime sa aj za bezverných židov, nech Všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc: (2Kor 3:13-16) preto aby mohli spoznať Ježiša Krista nášho Pána. („Amen“ sa neodpovedá, ani modlime sa, pokľaknite, ale nasleduje:) Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme,  pre slepotu týchto ľudí, a že spoznaním svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

  Modlitba 1955, Pius XII, zahrnul túto modlitbu do litánií, kľačí sa:

  Modlime sa aj za bezverných židov, nech všemohúci Boh, môže odstrániť závoj z ich sŕdc: preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – (pauza pre tichú modlitbu) – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme  pre slepotu týchto ľudí, že poznaním tvojho svetla Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodený z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.

   

  Vonkajší vplyv od židovských Rabínov ,do tejto modlitby vznikol z ich precitlivenosti. Ale i z nešťastnej viny anglického jazyka. Asociácia Klerikov, priatelia Izraela, chceli aby sa vymazal výraz „bezverný židia“. Latinský: „perfidis Judæis„. Na to v medzivojnovom období, vatikánska kúria reagovala negatívne, že keď sa povolia zmeny v tradičnej liturgii, tak to povedie ešte k horším zmenám.

  Čelný Rabín Ríma Eugenio Zolii, po II. sv. vojne tlačil na Pápeža Pia XII, aby odstránil „perfidis“ – preklad z latinčiny do slovenčiny – bezverný. V angličtine perfidious, znamená zradcovský. Vplyvom spodobovania sa v anglickom jazyku, žiadal Rabín Ríma, aby to odstránili z modlitieb na Veľký Piatok, lebo ich to uráža. Neuspel.

  Antipápež Ján XXIII, zmenu nakoniec učinil:

  Modlidba znela:

  Modlime sa tak isto aj za (––) Židov, nech všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc, preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý takisto nevynechávaš z tvojho milosrdenstva (––) Židov, vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme pre slepotu tých ľudí, žeby porozumením svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, mohli byť vytiahnutý z ich temnoty. Skrze toho istého nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen

  Po Vatikáne II, po roku 1970 sa začala použivať, ohavná neplatná omša, súčasťou kt. bola následna zmena:

  Modlime sa za Židovský ľud, prvých čo počujú slovo Božie, aby mohli pokračovať rásť v láske jeho mena, a vo viere ich zákona/úmluvy. (Modlitba v tichosti, Potom kňaz povie:) Všemohúci a večný Bože, dlho dozadu si dal prísľub Abrahámovi, a jeho generácii; Vypočuj svoju Cirkev, zakiaľ sa modlime, preto aby ľudia, ktorých si ty prv učinil svojimi, mohli prísť v plnosti a k spáse. My prosíme, pre toto, skrze Krista nášho Pána. Amen.

  Jedným slovom: Fraška.

   

  Čo zaviedol antipápež Benedikt XVI (?), tak zvaná falošná nádej „tradicionalististov“, ktorý pripúšťa vo svojich knihách oba výklady, to jest možnosť veriť, i neveriť v Ježiša – pozrite sa:

  Modlime sa za židov. Nech náš Boh a Pán môže osvietiť ich srdcia, žeby spoznali Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí. – Modlime sa – Pokľaknime – Povstane. – Všemohúci a večný Bože, ktorý chceš aby všetci ľudia boli spasený, a rozpoznali pravdu; príslušným spôsobom, daj aby i celistvosť ľudí vchádzajúcich do Tvojej Cirkvi, celý Izrael bol spasený. Skrze Krista Nášho Pána. Amen.

  Americká mimovládka Anti-Defemation League. Vzali do úvahu odstránenie výrazov „slepota“ a „pobyt v temnote“, ako prejav rešpektu ku Židom, ako zlepšenie pôvodného jazyka v tridentskej omši – (tradičná omša v západnom obrade); Ale nevideli dôvod na zmenu u Benedikta XVI, po už zavedených zmenách „pápeža“ Pavla VI (v r.1970), že miesto toho tá verzia není používaná.

  Obe formy sú zmyté. Obe formy sú otrasné. Ide o víťazstvo politickej korektnosti. Zatajovanie skutočnej pravdy. Pokračovanie v úlisnom duchu Vatikán II.

  Vplyvom modernistov, a židovských lobby na Vatikán, ľudia čo o sebe tvrdili, že boli pápeži, vynímali a menili slová tejto modlitby, až sa napokon z toho stala úplná fraška. Z pôvodného pietneho aktu, a úprimnej prosby k Bohu, aby židia uverili v nášho Pána, aby mohli mať podiel na večnom živote, sa stala glorifikácia ICH ponímania náboženstva. Ide o akt slabosti, o akt lži, a nemilosrdenstva.

  Blahoslavený je ten, kto uverí. Ak práveže nenávidíte židov, tak sa za nich nebudete modliť, ak ich nenávidíte poviete im lož, aby pokračovali na svojej ceste do pekla.

  Vatikán II je spolitizovaná fraška(!), …ktorá neuznáva tradičné katolícke učenie. Snaží sa predať nové falošné učenie svetu. Miesto úprimnej modlitby, za záchranu a spásu duše, a k priľnutiu k telu Krista, k telu Cirkvi, tak ako je to vidno aj v modlitbe Veľkého Piatku, miesto toho čelní predstavitelia cirkvi išli opačným smerom, v duchu chlácholenia a velebenia ostatných. Chlácholenia založenom na lži, prestalo sa pridŕžať  učenia,  misie šíriť osvetu, konvertovať ľudí, a vytrhávať ľudí zo slepoty, poručenstva diabla a hriechu. Miesto toho, sa ľudia samí zavrhli do doby modernizmu, doby lži, doby pôžitkov, smilnenia, moderných výdobytkov, kariérneho rastu. Pravda bola drzo nahradená lžou. Svätosť sa vytratila.

  O Ríme, zvanom Babylon, Zjavenie 18:23: Svetlo lampy v tebe už nikdy nezasvieti; hlas nevesty a ženícha v tebe už nikdy nebude počuť. Lebo tvoji kupci boli kniežatami zeme a tvoje čary zaviedli všetky národy.

  La Salette, Naša Paní, 1846: Všade budú neobvyklé zjavy, pretože pravá viera vyhasne a falošné svetlo bude osvecovať ľudí. Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou. Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. Cirkev bude vystavená prenasledovaniu, nastane doba temnôt, Cirkev zažije hroznú krízu. Pravá viera v nášho Pána bude zabudnutá. Každý jednotlivec bude chcieť byť predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Oni zrušia civilnú ako aj cirkevnú zákonnosť.

  Dôjde k znesväteniu svätých miest, kláštorov, ktoré sa tak pokazia, že diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Tí, ktorí sú predstavení reholí, nech sa majú na pozore pri prijímaní nových členov, pretože diabol použije všetky triky, aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi, pretože neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi….

  Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými.

  Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi…volám apoštolov posledných dní…ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom…Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista…

  preklad z knihy: Pravda o Cirkvi – Oliver Oravec

  Update: podľa novo nalezených informácii, Oliver Oravec bol heretik, niektoré veci, ako odmietanie ekumenizmu, preklady proroctiev z La Salette, a odsúdenie heretikov Ratzingera a Wojtyly sú správne, ale vyznával herézu ohľadom spásy ľudí, veril, že je možná spása mimo cirkve, nútil ostatných k tomuto názoru, čiže bol manifestovaný heretik, taktiež na rádiu slobodný vysielač propagoval herézy ako napríklad, že je možné vysvätiť ženy za kňažky a hlásal takisto to, že by mala byť odluka cirkvi od štátu. Tak isto závery jeho knihy a navrhnuté riešenia sú nekatolícke.

  Viaceré závery: To čo tvrdí Vatikán II ma za následok úplne odpadlíctvo, tí ktorí schvaľujú tento dokument, i po preštudovaní všetkých faktov, sú ipso facto heretici, podľa kanonického práva, exkomunikovaný. Ľudia čo pasívne chodia do kostola, vyhovárajú sa, že nemajú čas a nepodraďujú čas a energiu Bohu, sú vlažný (ne-)kresťania. Slepé ovce, ktoré si zaslúžia duchovnú slepotu. Len človek mierneho srdca a pokory môže prijať pravdu, a milosť Pána Ježiša Krista. Teológovia a hierarchia vo Vatikáne nie sú laici čo sa učia. Sú to otvorený heretici. Vlci v ovčom rúchu. Existujú aj tradičnejší kňazi a tradičnejšie rády, no i tam jestvujú spory, a nepanuje zhoda. Sedevacentizmus, od sede vacente, znamená pápežsky stolec voľný. Nemáme Pápeža od 1958. Ale falošných pápežov a sektu. Treba skutočne biť na poplach, lebo hoc sme si to nevšimli, do nášho kresťanstva sa vkradla lož – a predsa sa hovorí otcom všetkých lží je diabol!

  Zhrnutie v závere: Židia a kresťania majú rozdielné náboženstva. Kresťanstvo pod hlavičkou katolíckej Cirkvi je pravé. Judaizmus je falošné. Vatikán II sektou, ide o snahu spraviť syntézu oboch, spojením sa v klamstve. Založené je to celé na lži. Ako uvádzajú všetky uvedené fakty, tak Židia veria v uniterianizmus, neuznávajú Svätú Trojicu, to znamená nemajú toho istého boha ako my. Pápeži v minulosti stavali judaizmus na rovnakú úroveň, ako pohanstvo (-úvod článku), Židia dnes nasledujú talmudické učenie, pôvodne od tamojšej farizejskej sekty. Židia starého zákona, to jest Svätý Starého Zákona sú v nebi, lebo ich z Limba otcov vyslobodil Mesiáš. Starý Zákon zanikol a nesmie sa nasledovať. Židia neveria v Spasiteľa Ježiša krista a nepatria ku katolíckej univerzálnej Cirkvi. Aby vstúpili, musia konvertovať, prijať tradičné katolícke učenie a byť pokrstení. Podľa Ježiša Krista, ak tak neurobia, nebudú mať zásluhu na večnom živote. Nemožno nasledovať veľkú smilnicu, sektu Vatikán II.

   

  Zjavenie 18:4-5: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“ (obrázok LA Times, zhorený Notre Dame)

   

  Cieľom článku je poukázať na pravdu, a podať Židom skutočnú pomocnú ruku.

  Stratila sa  snaha ľudí konvertovať. „Pápež“ František hovorí o jede, a o ťažkom hriechu, keď sa niekto snaží druhého konvertovať na kresťanskú vieru. Podla neho ekumenizmus nieje voľba. Vatikán II ústava neprislúcha pravej a jedinej Kristovej Cirkvi, je falošná, nemôže korešpondovať s ničím z minulosti, je to jedna herézia za druhou.

  Čo omša? Pozmenená, falošná, vysviacky kňazov neplatné – viac v knihe od Olivera Oravca.

  Čo sa môže stať? – debili, alebo platený provokatéri, môžu začať šíriť protižidovské heslá, a využívať ku tomu účelu tento článok. Ľudom sa možno otvoria oči, alebo ich srdcia ešte viac zatvrdnú (Židom a pseudo-kresťanom). Článok môže byť neoprávnene zmazaný. Čo si osobne želám, je konverzia k tradičnému chápaniu katolíckej viery. Bez kompromisu, a bez heretickej relativizácie. – Šírte a modlite sa! – Áno, židia zabili Krista, a Veľkým Piatkom si to pripomíname; No modlime sa za nich, aby Boh odvinul závoj z ich sŕdc. Z lásky. Pane zmiluj sa.

   

  Kristian Keller

  –-

   

  Zdroje prevažne vaticancatholic.com, práca Benediktínskych mníchov Petra a Michala Diamondových.

  La Salette citáty z knihy Pravda o Církvy – Oliver Oravec

  Obrázky z vyhladávača bing.

  (i) – Bull Cantate Domino – https://catholicism.org/cantate-domino.html
  (ii) – Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin 106a , https://youtu.be/CrN00h_Djro (11:21)

  edit: článok bol už raz uverejnený, teraz s drobnými, ale podstatnými zmenami.

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Súčasťou Nitrianskeho dňa úcty k starším bude výstava tvorivosti a zručnosti seniorov vo vestibule mestského úradu

  Nitra 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Ľudmila Synaková)   Úctu a vďaku seniorom, ktorí svojou celoživotnou prácou prispeli k rozvoju nášho mesta,  radnica prejaví dnes počas Nitrianskeho dňa úcty k starším. Nitriansky deň úcty k starším sa pripravuje v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, mestskou organizáciou č. 1 v Nitre. Deň úcty k starším sa začne o 9.00 hodine…

  CBD ostáva ilegálnou drogou. Poliačik z toho viní "pár obmedzených jedincov", zmenu chce presadiť takto

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Zdravotnícky výbor v stredu rozhodol, že CBD (jeden z kanabinoidov v konope) ostane ilegálnou drogou. Poslancovi Martinovi Poliačikovi sa tento výsledok nepáči a vinní z toho "pár obmedzených jedincov". CBD tak na Slovensku ostane v rovnakej kategórii omamných a psychotropných látok ako doteraz "Veľmi ma to mrzí.…

  Julian Assange je v britskom väzení vystavený psychologickému mučeniu

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Zakladateľ Wikileaksu Julian Assange, ktorý v britskom väzení čaká na prípadné vydanie do USA, bol vystavený "psychologickému mučeniu" a všetky zúčastnené strany "systematicky porušujú" jeho práva. K tomuto záveru došiel osobitný spravodajca OSN Nils Melzer. Informuje RT Melzera, ktorý je osobitným spravodajcom OSN pri…

  Nebezpečné následky nespavosti. Vedci zistili, ako kvôli tomu hlúpneme

  Zürich 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Flickr)   S nespavosťou sa objavuje nedostatok molekúl, nevyhnutných pre účinnú interakciu neurónov a človek, laicky povedané, hlúpne. K tomuto záveru dospeli vedci z Ústavu farmakológie a toxikológie v Zürichu Čo presne osviežuje náš mozog počas spánku, zostáva tajomstvom. Avšak, výsledky výskumu, ktoré publikovali v časopise Science ukazujú…

  Hubblov ďalekohľad zachytil galaxiu vo forme lietajúceho taniera

  Washington 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   NASA zverejnila na svojich stránkach vzácnu snímku špirálovej galaxie, ktorú zachytili s pomocou Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Fotografia sa objavila na verejne prístupnej doméne na webových stránkach NASA. Hubblov vesmírny ďalekohľad sleduje galaxie všetkých tvarov, veľkostí, jasov a orientácie vo vesmíre a len zriedka sa mu podarí zachytiť taký objekt zboku…

  "Dôchodky a mzdy znížime o tretinu:" V Kyjeve varujú pred sociálnym kolapsom, ak nebude splnená "formulácia Steinmeiera"

  Kyjev 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   V Kyjeve, zdá sa, začínajú si uvedomovať, že bez dodržiavania Minských dohôd a takzvanej „formulácie Steinmeiera“ situácia bude katastrofálna. Poukázal na to aj ukrajinský minister zahraničia Vadim Pristajko, ktorý podčiarkol, že v opačnom prípade Kyjev musí prijať, ako sa vyjadril, „plán B“, ktorý by znamenal značné…

  Taliansky denník La Stampa: "Nerozhodnosť Európy poskytuje príležitosti Putinovi"

  Rím 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot La Stampa)   Po začiatku tureckej ofenzívy v Sýrii mnohí lídri štátov odhodili servítky a otvorene reagujú na zmenu situácie v tejto krajine. Moskva bez okolkov žiada, aby zo Sýrie odišli všetky cudzie vojská, ktoré sa tam nachádzajú nezákonne, ide predovšetkým o turecké a americké jednotky. „Môže to znamenať aj…

  Minimálna mzda bude od roku 2021 dosahovať najmenej 60 % z priemernej mzdy

  Bratislava 16. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer-SD, ktorú v stredu schválil parlament. V roku 2021 by minimálna…

  TASS: Na severe Ruska vysadili z vlaku troch amerických diplomatov

  Moskva 16. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Troch amerických diplomatov vysadili z vlaku smerujúceho z obce Ňonoksa do mesta Severodvinsk na severovýchode ruskej Archangeľskej oblasti, informovala v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní "K incidentu došlo 14. októbra," uviedol zdroj.…

  Laureát Nobelovej ceny za literatúru Handke odmietol kritiku na svoju adresu

  Viedeň 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Tohtoročný laureát Nobelovej ceny za literatúru, Rakúšan Peter Handke, odmietol kritiku vznesenú proti nemu, tvrdiac, že novinárov viac zaujíma spor týkajúci sa jeho podpory Srbov než jeho samotné diela. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP Prestížne ocenenie, ktoré 76-ročnému Handkemu udelili…

  Merkelová a Macron sú presvedčení, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze

  Brusel 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frederic Scheiber)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová sú presvedčení o tom, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze a že novú dohodu budú môcť prijať lídri EÚ už vo štvrtok na summite v Bruseli S odvolaním sa na stredajšie vyjadrenia…

  Hrnko vysvetľuje, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) vysvetľuje Ekumenickej rade cirkví (ERC) v SR, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore SR Tá vytvára zákonnú možnosť policajných, vojenských a väzenských duchovných spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní…

  Strany PS, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok protest pred Haščákovým domom

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok (17. 10.) protest pred domom Jaroslava Haščáka z kauzy Gorila. Predsedovia strán Michal Truban, Miroslav Beblavý a Alojz Hlina to vyhlásili v stredu na tlačovom brífingu pred parlamentom Truban označil nahrávku…

  Provokatér Matovič prišiel na tlačovku Smeru s plagátikom, Blanár zakročil

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/webnoviny.sk/Foto:Webnoviny.sk/Pavel Urban)   Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár na tlačovej konferencii svojho šéfa fyzicky zakročil proti Igorovi Matovičovi, ktorý si na tlačovú konferenciu Smeru doniesol svoj transparent Ten sa na tlačovke Roberta Fica objavil s plagátom, ktorý predtým ukazoval na vlastnej tlačovke k údajne nelegálnemu financovaniu Smeru-SD.…

  Zsolt Simon: Sme hrdí Maďari. Nebudeme sa spájať s Bugárom. To je ako keby sme sa spojili s Ficom

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jaroslav Novák)   Strana Maďarské fórum nezaradeného poslanca Národnej rady Zsolta Simona sa vyjadrila k opätovnému záujmu vládneho Mostu-Híd predsedu Bélu Bugára o rokovania s ďalšími menšinovými stranami vrátane SMK Hnutie Zsolta Simona sa odmieta pripojiť ku rokovaniam s Bugárom o vytvorení väčšej koalície…

  Johnson tvrdí, že v rokovaniach zatiaľ nedošlo k prelomu

  Londýn 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Britský premiér Boris Johnson v stredu členom svojho vládneho kabinetu povedal, že dosiaľ nedošlo k prelomu v rokovaniach o novej brexitovej dohode s EÚ, ktoré momentálne - na poslednú chvíľu - prebiehajú v Bruseli. Oznámil to premiérov hovorca James Slack, ktorého citovala agentúra…

  Kováčik: Autenticitu údajnej nahrávky Gorily môže potvrdiť len SIS

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   To, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávka Gorily, môže povedať len Slovenská informačná služba (SIS). Povedal to špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2018 "Stále…

  Za generálneho tajomníka Interpolu znova zvolili Nemca Jürgena Stocka

  Paríž 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kamran Jebreili)   Doterajší generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock povedie túto medzinárodnú policajnú organizáciu ďalšie päťročné obdobie. Oznámila to v stredu agentúra DPA Stocka (60) za šéfa Interpolu prvýkrát delegáti valného zhromaždenia organizácie zvolili v roku 2014. Predtým bol viceprezidentom nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA). Generálnym…

  TopDesat

  Jedného dňa by sme mohli lietať na Porsche aj mimo vyhradenej vozovky

  0

  Spoločnosti Porsche, Boeing a Boeing Aurora Flight Sciences aktuálne vyvíjajú prototyp elektrického lietadla, ktoré by bolo schopné lietať, vzlietať aj pristávať vertikálne. Budú vedieť vozidlá Porsche lietať? Nemecká automobilka minulý týždeň oznámila, že sa spojili so spoločnosťou Boeing memorandum, aby preskúmali trh prémiovej leteckej mobility a rozšírili (ak to bude…

  Keď si ľudstvo po prvej svetovej vojne myslelo, že žiadna ďalšia už nepríde

  0

  Po prvej svetovej vojne ľudstvo žilo v tom, že už nijaké nebudú. Niektoré krajiny demobilizovali aj po druhej svetovej vojne. A prepuklo viac vojen ako kedykoľvek predtým. Druhá svetová vojna zatriasla základmi sveta. Rozvrátené boli materiálne i duchovné hodnoty. Politici sa zaverovali: Nikdy už nijaká vojna, ľudstvo sa predsa poučilo. Opak bol pravdou.…

  Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

  0

  Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

  Deti na predaj: TLC uvádza trojdielny dokument

  0

  TLC uvádza trojdielny dokument o mužovi, ktorý predal stovky detí. Šokujúci prípad doktora Thomasa Hicksa, ktorý na svojej americkej klinike po celé desaťročia predával stovky detí, si ako námet zvolili tvorcovia špeciálneho trojdielneho dokumentu s názvom Ukradnutí po pôrode. Dojemný, emóciami nabitý seriál prináša nepoznané príbehy tzv. Hicksových detí, ktoré…

  Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

  0

  Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

  Na tieto veci sme čakali celý život a teraz sú tu!

  0

  Ľudia prichádzajú s novými výrobkami a službami každý deň. Napríklad samolepky na spätné zrkadlá auta  odolné proti dažďu a klimatizované „úložné boxy“ pre psov, vďaka ktorým môžu majitelia nakupovať bez obáv o svojich domácich miláčikov. Tieto malé veci uľahčujú náš život. Už toľko skvelých vecí bolo vymyslených a stále existuje ešte tak…

  Vo svete IT

  Holiaci strojček Xiaomi Youpin Enchen aktuálne kúpite za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas tohto leta rozšírila svoje portfólio holiacich strojčekov o ďalší model s názvom Xiaomi Youpin Enchen BlackStone 3D, ktorý sa zaradil medzi najpopulárnejšie holiace strojčeky vo svojej cenovej kategórií a vďaka momentálne prebiehajúcej akcii na e-shope Cafago.com si ho môžete kúpiť za cenu, aká tu ešte nebola…

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom Android smartfóne? Takto za pár sekúnd odhalíte problémové aplikácie!

  0

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom smartfóne? Nuž, na vine nemusí byť „stará“ batéria, ale dôvodov môže byť viacero. Zabudnime teraz na rôzne vírusy či iný škodlivý softvér a  pozrime sa na samotné regulárne aplikácie, ktoré môžu byť kameňom úrazu. Tie dokážu totiž bežať na pozadí bez toho, aby…

  Inžinier NASA hovorí o špeciálnom koncepte motora, ktorý by mohol porušovať pravidlá fyziky

  0

  V časopise New Scientist inžinier NASA David Burns vyjadril odvážne tvrdenie týkajúce sa maximálne rýchlosti novej koncepčnom motore „Helical Engine“. Hovorí, že nový helikálny motor údajne bude môcť prekonať fyzikálne zákony. Na tému upozornil portál futurism.com. „Motor sám o sebe sa dokáže dostať na 99% rýchlosti svetla v prípade dostatku…

  Spoločnosť Huawei stále rastie a to aj napriek zlým prognózam. Dokazujú to najnovšie hospodárske výsledky

  0

  Pesimistické prognózy analytikov po uvalení sankcií na čínske spoločnosti vládou USA sa opäť absolútne nepotvrdili. Najnovšie zverejnené hospodárske výsledky spoločnosti Huawei poukazujú práve na fakt, že spoločnosť neustále rastie a tento trend sa tak skoro určite nezmení. Spoločnosť Huawei len pred niekoľkými hodinami zverejnila hospodárske výsledky za 3. kvartál tohto…

  Vďaka pokročilej umelej inteligencii vývojári z OpenAI naučili robotickú ruku „Dactyl“ riešiť Rubikovu kocku

  0

  Dactyl je robotická ruka vytvorená spoločnosťou OpenAI, ktorá je známa hlavne vďaka výskumu v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť v  priebehu včerajšieho dňa publikovala na serveroch Youtube video, v ktorom je zachytená spomínaná ruka, ako rieši Rubikovu kocku. Šikovnejšia ako väčšina z nás Robotická ruka Dactyl, aby bola schopná vyriešiť Rubikova kocku…

  Držte si klobúky, Xiaomi zverejnilo časový harmonogram dostupnosti MIUI 11 pre smartfóny Redmi v Global verzii

  0

  Pár dní dozadu sme Vám priniesli report, v ktorom sme Vás informovali ohľadne oficiálneho spustenia uvoľňovania aktualizácie nadstavby MIUI 11 pre smartfóny spoločnosti Xiaomi. Report bol o to zaujímavejší, že sa jednalo o  Global verzie smartfónov, a nie čínske. MIUI 11 je na ceste Nová verzia MIUI 11 nadstavby má…

  TopSpeed

  BMW 2 Gran Coupe oficiálne predstavili verziou M235i

  5

  Tak a je to tu. Novinka BMW 2 Gran Coupe, o ktorej sa špekulovalo na internete od začiatku tohto roka, pozná svoju presnú podobu. Keďže nám 2 Active Tourer a Gran Tourer pomaly končia, bude pomaly 2 Gran Coupe jedinou „dvojkou“ s predným pohonom. Zatiaľ. Časom príde určite aj kupé, o ktorom sa neustále špekuluje,…

  Škoda Felicia nemala vzniknúť. Nakoniec o ňu rozbíjali šampanské

  5

  Novodobá Škoda Felicia oslavuje 25 rokov od svojej veľkolepej premiéry. Zaujímavé pritom je, že sa s ňou pôvodne vôbec nepočítalo. Škoda Favorit totiž mala skončiť podstatne skôr, koncern Volkswagen však rozhodol, že má stále veľký obchodný potenciál, a tak sa bude modernizovať. V roku 1994 sa predstavil s novou karosériou, niekoľkými…

  Nová Toyota Yaris prekvapila stredovým airbagom. Ide do výroby

  5

  Nová Toyota Yaris je tu. Jej štvrtá generácia ide proti prúdu, je kratšia než predchodca, podstatne nižšia, širšia a spolu s posádkou znížila aj svoje ťažisko. Toyota hovorí o bezpečnostnej revolúcii medzi malými autami a ako prvá v segmente uvádza do sériového auta unikátny stredový airbag zabraňujúci kontaktu predných pasažierov…

  Porsche Taycan 4S bude nateraz základnou verziou

  0

  Porsche niekedy predstaví najprv výkonnejší variant a potom tie slabšie, inokedy je to opačne. Prvý prípad je aj s novým elektromobilom Taycan. Práve nové Porsche Taycan 4S príde ako ďalší variant, tentokrát rozširuje ponuku smerom „dole“. Avšak stále ide o športovo ladený elektromobil tak, ako sa na Porsche patrí.

  Na Nurburgringu majú elektrické Race Taxi. Jaguar i-Pace robí tichú radosť

  0

  Nürburgring je posvätné miesto všetkých autičkárov. Každý by ho mal raz navštíviť, zažiť jeho atmosféru, v lepšom prípade zažiť aspoň jedno kolo. No pri zážitku je otázka, či chceme sedieť na mieste šoféra. Predsa len, nie každý kto si myslí, že je pretekár, je aj skutočný pán šofér. Práve preto,…

  Vynovené BMW 530 MLE je na konci svojej púte a vyzerá nádherne

  1

  Je dosť možné, že o takomto názve BMW ste asi nikdy nepočuli. To však ani mnoho fanúšikov BMW. Príbeh tohto auta totiž písal čas na opačnej strane zemeguli, v Južnej Afrike. BMW 530 MLE generácie E12 tam totiž započalo pretekárske úspechy značky na poli sedanov, počas necelého roka tak tomuto nájdenému exempláru…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Detoxikačná telová maska s minerálmi od Alma K

  0

  Značka Alma K, ktorá má v ponuke mnohé produkty s obsahom minerálov z Mŕtveho mora, tentokrát prináša detoxikačnú masku na telo. Táto maska je jedinečná najmä svojím regeneračným zložením, v ktorom dominuje voda z Mŕtveho mora (90 percent) s obsahom až 21 prírodných minerálov, ktoré majú čistiace aj vyživujúce účinky. Taktiež…

  Videonávody – ako si uviazať šál alebo šatku okolo krku: Poznáš všetky spôsoby?

  0

  Šál je skvelým módnym doplnkom, ktorý navyše dokáže prijemne zahriať. Avšak je veľkým módny faux pas pokiaľ nosíte šál stále rovnako. Existuje totižto množstvo spôsobov, ako si uviazať šál alebo aj tenšiu šatku okolo krku. Dokonca tých spôsobov je toľko, že stačí sa len trošku pohrať a každý deň môže šál…

  Čo spôsobuje spánok s mokrými vlasmi? Toto vážne nechceš!

  0

  Stáva sa vám to občas alebo chodíte spávať pravidelne s mokrými vlasmi, ktoré ste si na noc čerstvo umyli a únava alebo lenivosť spôsobila, že ste sa už nedopracovali k ich vysušeniu? My vám v nasledujúcich riadkoch zhrnieme nepríjemné fakty o tom, prečo by ste to už za žiadnych okolností nemali robiť. Dôsledky spánku s vlhkými…

  Cviky na zväčšenie pŕs: Takto získaš krásne a pevné poprsie!

  0

  Ktorá žena by netúžila po plných, pevných a krásnych prsiach? Realita je však mnohokrát trošku odlišná a práve prsia často predstavujú časť tela, s ktorou sú ženy neraz veľmi nespokojné. Spôsobov a ciest, ako svoje telo takpovediac vylepšiť, je však hneď niekoľko. Priam zázraky dokáže urobiť vhodne padnúca podprsenka s primeranou výstužou,…

  Video VIDEO: Ošetrenie menopauzálnej pleti so značkou GERnétic

  0

  Navštívili sme totiž novootvorený salón PROFISKIN beauty salon, v ktorom naša kolegyňa Ingrid spomínaný typ ošetrenia s prípravkami značky GERnétic podstúpila. Počas menopauzálneho ošetrenia sú využívané okrem iných aj špeciálne prípravky, ktoré pokožke nahrádzajú chýbajúci estrogén. Táto procedúra napomáha omladiť pokožku tváre i celého tela a podporuje jej pružnosť a regeneráciu. V našom…

  Vyhraj Mary Kay pleťové sérum pre seba a svoju kamarátku

  0

  Pleťové séra sa nám dostavajú čoraz hlbšie pod kožu. Kým pred niekoľkými mesiacmi sme ich považovali za zbytočnosť a zbytočné predĺženie času pobytu v kúpeľni, dnes na nich nedáme dopustiť. Pleťové séra sú medzikrokom medzi čistením pleti a jej vyživovaním prostredníctvom pleťového séra. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Mary Kay pleťové sérum,…

  Svetlo sveta

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Prečo je v Ríme viac ako 900 kostolov?

  0

  Vo večnom meste Ríme sa odhaduje, že sa nachádza viac ako 900 kostolov. Prečo je to tak vysoký počet a potrebuje Rím vlastne toľko kostolov? Tá jednoduchšie odpoveď je, že Rím je centrum katolicizmus na svete. Je prirodzené, že v lokalite okolo Vatikánu, kde administratívne sa nachádza centrum Cirkvi, bude…

  Rozhovor s kardiológom o vyšetrovaní eucharistických zázrakov

  0

  Doktor Serafini, ste lekár, kardiológ a pracujete v nemocnici, kde ordinujete a staráte sa o mnoho ľudí. Kedy a prečo ste sa rozhodli vyšetrovať dokonca aj Ježiša a začali sa zaoberať eucharistickými zázrakmi? Už niekoľko rokov sa zaujímam o rozhodne špecifickú tému: medicínsko-vedecký aspekt eucharistických zázrakov. Čo sa našlo napríklad z histologického alebo genetického hľadiska vo vzorkách odobratých…

  Cirkev má 5 nových svätých

  0

  Pápež František pri slávnostnej svätej omši na Vatikánskom námestí v nedeľu 13. októbra kanonizoval päť svedkov viery: kardinála J. H. Newmana z Veľkej Británie a štyri ženy: tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska. V homílii zdôraznil tri etapy na ceste viery: vzývanie Božieho mena, kráčanie…

  Armádny Magazín

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

  0

  Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste.

  Mobilizačné cvičenie "PREŠOV 2019" preverí pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra

  0

  Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR. Cieľom mobilizačného cvičenia je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Prešovského kr

  India už trpko oľutovala, že kúpila ruskú (sovietsku) lietadlovú loď

  0

  India, rovnako ako hociktorá iná krajina, by rada používala a vlastnila tú najlepšiu techniku, akú si môže dovoliť. Z rozličných príčin to do istej miery vylučuje nákup európskej a americkej produkcie, čo je samozrejme výh

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…

  TOP zaujímavosti o očiach: Tieto fakty vás prekvapia!

  0

  Oko je naším orgánom zraku. Vnímame a prijímame pomocou neho až okolo 90 % všetkých informácií zo svojho okolia. Očná guľa spolu s jej prídavnými orgánmi je uložená v takzvanej očnici, čo je párová dutina v tvárovej časti lebky. V rámci nej rozoznávame množstvo častí, ktoré majú rozličné funkcie a ktoré…

  Je toto najzdravšia náhrada mäsa? Vegetariáni a vegáni, zbystrite!

  0

  V poslednom čase sa aj na slovenských pultoch roztrhlo vrece s exotickými plodmi. Sú zaujímavé, chutné a častokrát obsahujú toľko vitamínov a minerálov, že až. Podobne je na tom aj exotický plod menom jackfruit, ktorý si po našom našiel pomenovanie chlebovník. Ukázalo sa, že okrem skvelej chuti mu holdujú aj…