• Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmus (edit)

  Publikované 21.05. 2019 o 01:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmu

   

  Vatikán II. – zväzok poloprávd a lží: časť 2. judaizmus

   Ježiš dáva Petrovi kľúče. Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“

  Lukáš 22:31-2: Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A ty, keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov.

  Ján 21:17: Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Miluješ ma?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

  Sv. Peter vykonáva autoritu

  Skutky 1:15-17: V tých dňoch vstal Peter uprostred bratovi – bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí – a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Svätý Duch ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.

  Skutky 2:14: Vtedy Peter, stojac s Jedenástimi, zvýšil hlas a takto k nim prehovoril: „Mužovia judskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, venujte mi pozornosť, počúvajte moje slová.

  Oficiálne dekréty prvého pápeža, Sv. Petra:

  Prvý Petrov List 1:1-2: Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, cudzincom v diaspóre: v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby poslúchali Ježiša Krista a boli pokropení jeho krvou. Milosť vám a pokoj v hojnosti!

  Druhý Petrov List 1:1-2: Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my skrze spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: milosť vám a pokoj v hojnosti skrze poznanie Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Pána.

  Výroky k náboženstvu judaizmu od skutočných pápežov:

   

  Výroky proti náboženstvu judaizmu, rsp. čo robia Židia zle po príchode Nášho Pána Ježiša Krista: Hneď na úvod si všimnite učenie ex cathedra a výrok Eugeňa IV z florentského koncilu.

  Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, 1441, ex cathedra: Svätá Rímska Cirkvev (SRC) pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého Zákona (SZ); ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí; pretože boli vytvorené aby predznamenali niečo v budúcnosti, hoc vo svojej dobe mali význam k božskému uctievaniu; príchodom Nášho Pána ( myslené Ježiša Krista) boli zvýraznené, (a) potom zanikli; a sviatosti Nového Zákona (NZ) započali.

  Ktokoľvek, po umučení Krista, by svoju nádej zveril do zákonov: týchto záležitostí (Starého Zákona), jak keby viera v Krista, by ho nemohla zachrániť bez nich, pácha smrtelný hriech

  … Všetkých preto, po tom čase (po zjavení evanjelia), ak nasledujú obriezku a Sabbath, a ostatné podmienky zákona (SZ), Ona (SRC) ich vyhlasuje cudzích Kresťanskej viere, a ani pri najmenšiom hodných večnej spásy, pokiaľ sa jedného dňa nespamätajú z týchto omylov. (-i)

  Zdroj obrázku: screenshot z videa – odkaz

   

  Z toho istého koncilu; Pápež Eugeň IV: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

   

  Pápež Leo XII, Ubi Primum (#14), 5. máj 1824:

  „Je nemožné, aby najpravdovejší Boh, ktorý je samotná pravda, najlepší, najspoľahlivejší poskytovateľ a odmenca dobrých, schválil všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré často protichodné, a aj protichodné medzi sebou, čo sa týka večných príslubov ich členov….“ a dodáva: “Božskou vierou sa držíme jedného Pána, máme jednu vieru a jeden krst… Preto vyznávame, že neexistuje žiadna spása mimo Cirkev.

  ––

  Predchodzí článok: Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám

  Nová ústava (Vatikán II) v Lumen Gentium č.16 tvrdí, že uctievame spoločného Boha spolu s islamistami.

  –-

   

  Tento článok má dve hlavné časti:

  Prvá časť  – post-Vatikán II  bludné zmýšľanie

  Druhá časť – judaizmus (,ako vníma Vatikán II Židov, kde sú hlavné problémy).
  I.  Židia pred Kristom, Židia teraz, a učenie Cirkve
  II.  Tvrdenie nostra aetate #4 a kontradikcia s koncilom z Florencie
  III. Židia neveria vo Svätú Trojicu.
  IV. Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok

  Predslov:

  Nestotožňujem sa s vulgárnymi prejavmi v komentoch a s porušovaním zákona. Chcem úprimne aby Židia prijali Ježiša Krista za Spasiteľa,  prijali kresťanskú vieru, boli pokrstení a spasení. Nezodpovedám za somárov a platených provokatérov.

  Učenie pápežov a vyššie spomenuté výroky čosi hovoria. Samo o sebe to stačí, netreba viac argumentovať. Výroky Ex Cathedra, sú učenia Magistéria Cirkve. Učenia magistéria sú zjavené pravdy, chránené Duchom Svätým. Výroky hovoria, že nemožno nasledovať Starý Zákon, a nemožno sa zúčastňovať židovských obradov, a zároveň pritom očakávať, že človek pôjde do neba. Vzťahuje sa tam vyslovený zákaz. Nasledovanie praktík starého zákona je zakázané pod hrozbou exkomunikácie. Židia, ak neprijmú Krista pred koncom života, tak budú večne zatratení. Platí o komkoľvek. Dáva to logiku a korešponduje to s kresťanským učením, a učením Nášho Pána. Podmienkou spásy je viera v Ježiša Krista, ako Syna Božieho.

   

  Prvá časť  – post-Vatikán II  bludné zmýšľanie

   

  Kladenie venca s izraelským premiérom, na hrob Theodora Hertzla – zakladateľa moderného sionizmu:

  Antipápež František (predtým iba J.Bergoglio): „Sme všetci bratia, lebo máme obaja pečať Boha na našich srdciach“ – 15 Apríl 1998, Buenos Aires, na stretnutí so Židmi

  Poznámka: pečať Boha je krst, a konfirmácia, ktorý/ktorú Židia nemajú a odmietajú.

  František: Pán dodržuje slovo. Neodmietol ich. Cirkev oficialne uznáva, že ľudia Izraela (t.j. Židia), zostávajú vyvolenými. Nikde sa nehovorí že „prehrali ste, a je to teraz na vás“ – je to uznanie izraelského národa. To je najodvážnejší krok, k akému prispel Vatikán II. (poznámka, prispel cez Nostra Aetate #4, viac vo vnútri článku)

  – Kniha: Heaven and Earth, autori Bergolio a rabín Skorka s.188

   

  „Cirkev sú ľudia čo udržujú vieru, nie budovy a ľudia navonok v plášťoch.“
  (citát: OSB. Peter Diamond) , navštívte stránku vaticancatholic.com

  Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.– (Sv.Atanázius).

  Problém ľudí, ktorí si v súčasnosti falošne myslia, že sú súčasťou katolíckej Cirkvy, a to tým že hlásajú ekumenizmus, alebo sú len tak zvanými“ nedeľnými  kresťanmi“, zaneprázdnení starostami sveta, ich problém je duchovná slepota a absencia skutočnej viery. Ľudia si mylne myslia, že všetko je v poriadku nasledovaním heretickej hierarchie, resp. nasledovaním „vatikán II sekty“. Sekty vo svojej podstate  s evidentne prerobenou, (a) problematickou falošnou ústavou…Vatikánsky II koncil; ich hlavným problémom je odpor k pravde, potom do toho konzumný život, alibizmus, pchanie hlavy do piesku, slepá viera a slepé nasledovanie vlkov v ovčom rúchu. Ľudia nie sú samo o sebe úprimní, nie sú úprimní k prirodzenej pravde a ku skutočnému Bohu. Nie každý laik je nutne heretik, ale môže byť pomýlený kresťan, hľadajúci pravdu.

  Zjavenie Jána 18:4-5: A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“

  Uvedomte si! Keď tí čo o sebe tvrdia, že sú kresťania nevidia problém vtom, že Ján Pavol II bozkával korán, keď išiel do synagógy na spoločnú modlitbu, keď sa zúčastňoval obradov falošných náboženstiev, takmer z celého sveta, keď inicioval medzináboženské modlitby a prepožičal k tomu františkánsky kostol i falošným paganistickým náboženstvám, kde na Assisi, im na tých stretnutiach, postavil modlitebne pre ich potreby, keď toto im nerobí problém a neblikajú tým ľudom pritom v hlavách, po správnosti, červené kontrolky – že niečo je zlé, že niečo je tak jak nemá byť; tak v takých ľuďoch prirodzená kresťanská viera jednoducho není. Svedomie musí šepkať, že je tu niečo zlé.

   

  Antipápež Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochraňuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

   

  Nemožno ignorovať dogmatické učenia skutočných pápežov z minulosti,  a rozhodnúť sa ísť opačným smerom. Nemožno si zo spupnosti myslieť  čosi iné a neposlúchať. Snažiť sa ignorovať príkazy Cirkve, a božie prikázania znevažovať, a obmeniť pevne stanovené dogmy, to je heréza, odtrhnutie sa. Tak to jednoducho nejde. Učenie Magistéria Cirkve, sú zjavené nemenné pravdy, chránené Duchom Svätým. V prvom diely ste videli, ako nás tento človekom vytvorený falošný dokument, chce spájať s moslimami. – Lumen Gentium #16. Celkom evidentne. Ak nie, kliknite na odkaz.

  Žalm 96:5 (niektoré verzie 95:6): „všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia.“

  1 List Korinťanom 10:20-1: Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

  Pápež Pius XI, 1928, Mortalium Animos: „…je zrozumiteľné prečo Apoštolský Úrad nikdy nedovolil jeho členom, zúčastňovať sa zhromaždení nekatolíkov, lebo jednotu kresťanov sa dá propagovať, len propagovaním návratu k jednej, pravdivej Cirkvy Krista.“

  Koncil Elvíra, 305: Bolo uzákonené, že tí ktorí vo svojej dospelosti, po tom čo boli pokrstení, by išli do pohanských chrámov uctievať idoly, čo je smrteľný zločin (hriech) a najvyšší stupeň choromyseľnosti, by nemali byť prijatí do spoločenstva ani v čase ich smrti.

  Jednotná Cirkev je, a bude tu do skončenia sveta, pekelné brány ju nepremôžu, nemožno ju vytvárať a pretvárať na novo. Naša Katolícka Cirkev, naša Matička, Nevesta Krista má kontinuitu od roku 33. Cirkev má svoju identitu, svoje pravdivé učenie. To čo je vytvorené náboženským indiferentizmom od r.1965 je veľká smilnica, s falošnou ústavou. Falošná ústava vyzdvihuje falošné náboženstva, a tým zmiešava rôzne farby tzv. pomyselnej plastelíny, akoby do jednej nechutnej masy.

  Zjavenie apoštola Jána 17:1-2: Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti súd nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na veľkých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“

  Pápež Pius X (1910), Editae Saepe # 43 : “Je to istý, dobre podoprený fakt, že niet väčšieho zločinu, ktorý by tak urážal Boha, o provokoval k  Jeho najväčšiemu hnevu, než nemorálnosť herézie.“

  Proti modernizmu , PASCENDI DOMINICI GREGIS #39 : „… a teraz môže niekto, kto spraví tomuto celému systému prehľad, byť prekvapený(?), že by sme to mali nazvať nejako inak, než len syntézou všetkých heréz? Keby mal niekto dostať, za pokus úlohu, a zhromaždiť všetky chyby dohromady, ktoré sa protivili a protivia našej viere, a skoncentrovať tento hnis dohromady, neuspel by lepšie než modernista.

  Odkaz na pitie  nápoja od šamana antipápežom Jánom Pavlom II, len pre silné žalúdky:

  https://media.giphy.com/media/2ysUc6NPgxqlOrIRsL/giphy.gif

   

  Nájde sa skutočne málo, ale ozaj málo kňazov, zmýšľajúcich tradičným katolíckym spôsobom. Väčšinou sú ostrakizovaní, vytesnení ako fanatici, a zadefinovaní ako tí čo nejdú s dobou. Ich nadriadení biskupi pre teplé miesto, priazeň v médiách, pre priazeň pred ľudmi, ekumaniakmi; sú ochotní zapredať svoju dušu falošnej ideológii. Falošným pápežom, bol médiami vytvorený len vonkajší imidž, tak ako celebritám. No keď je človek pozornejší a číta ich vyhlásenia, tak zistí že nielenže nie sú pápeži, ale že nie sú vôbec kresťania. Nekresťan, heretik, nemôže byť hlava Katolíckej Cirkve.

   

  Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „Kardinál“ – jeho kniha Boh a Svet 2000, strana 209:

  „Samozrejme je možné čítať Starý Zákon, tak že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť, sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto, sú perfektné, dobré dôvody odmietať, to že Starý Zákon odkazuje na Krista, a hovoriť „Nie, to nie je to čo povedal“, a tak isto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho. – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.

   

  Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

  „Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

  Náš Pán, ale hovorí:

  Evanjelium podľa Jána 5:39-47 (hovorí Farizejom) Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!“

   

  Spoločenstvo ľudí ktorí si myslia, že sú kresťania, čelia zlej ideológii modernizmu, náboženskému zrelativizovávaniu. Čelia duchu falošnej podlízavosti. Úlistnému Vatikánu II na slniečkársky spôsob. Pravda, sú aj taký čo prvý krát počujú, sú šokovaný z autentických obrázkov a výrokov, alebo sú aj neveriaci čo čítajú, a len teraz sa zoznamujú s tradičným katolicizmom, učia sa, chceli by konvertovať na katolícku vieru, t.j. katechumeni. Tí čo vidia, a majú schopnosť vidieť, je tomu tak, lebo zrejme úprimne hľadajú pravdu a nadprirodzenú vieru.

  To je ale na tom to najhoršie, že katechumen musí zápasiť nielen s dobou, so lžami v médiách, s falošnými ideológiami, a nástrahami dekadentnej doby, ale musí zápasiť i proti svojmu liberálnemu kňazovi, proti falošnej forme kresťanstva, ktorú mu samozvaný kňaz predkladá. Ale to je to nesenie povestného kríža. Želajte si, aby ste ho mohli niesť. Prosme si, aby sme boli spolu s Pánom Ježišom Kristom ukrižovaní. Sme svedkami falošnej hierarchie a falošného náboženstva; počnúc antipápežmi po r.1958, pokračujúc kardinálmi a biskupmi. Duch antikrista ovládol budovy kedysi patriace Cirkvi.

  Proroctvo Našej Pani, pri zjavení v La Salette. 19. september 1846

  „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista!“

  Z najvyšších miest dnešného Vatikánu, ide z čista a jasna  o falošné pritakávanie ostatným náboženstvám. Doslova všetkým náboženstvám. To je ekumenizmus. To je spájanie a vytváranie nového indiferentného, jednoliateho, falošného náboženstva. Nedá sa to obkecať. Vatikán II je reforma, alebo hodnotnejšie slovo – degenerácia, falošné kresťanstvo, a otvorený protest voči tradičnej katolíckej náuke. Ide o protest proti Matke Cirkvi, ide o presadzovanie protestantského výkladu. Výkladu ktorý si zaumienil, že pôjde proti nemennej a pravdivej Neveste Ježiša Krista.

  Naša Pani Mária z La Salette: Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

   

  Vatikán II je protestantský paškvil, ktorý sa snaží lžou spojiť celé ľudstvo dokopy, predstavením nového falošného náboženstva. Ukrižovávajú mystickú Nevestu Krista, ľudia si volia miesto toho smilnicu, tak jak si Židia radšej zvolili zlodeja a vraha Barabáša, tak je veru tomu podobne i teraz, tak jak predznamenala Naša Paní z La Salette.

   

  Antipápež František: „Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxný, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mňa.“
  – Jun 6 2015, Sarajevo

  Francis: „Presviedčanie k náboženstvu je nonsens, úprimne to nedáva zmysel.“ –
  (odpor k presviedčaniu/konvertovaniu vyjadril ešte 4x v tom istom interview)

  -taktiež tvrdí: „Každý človek má vnútornú predstavu, čo je dobré a čo zlé…“

  – repubblica.it  1.10.2013, rozhovor so Scalfari (novinár ateista)

   

  K ateistom, tento heretik pristupuje podobne:

   

  Nenadväzujem kamarátstva s cieľom presviedčať o mojej viere, alebo konvertovať ateistov. Rešpektujem ich…

  …Taktiež by som nehovoril, že jeho život bude zatratený, lebo neviem o jeho vnútornom presvedčení…

  …Každý človek je stvorený na obraz Boha, či už je veriaci, alebo nie. Preto každý ma zväzok vlastných schopnosti, vlôh, kvalít, atď…

  (Kniha: Heaven and Earth, autor Bergolio a rabín Skorka, s.12-13).

   

  Francis:„Príde mi na um, poznal som jednu ateistku, nie agnostičku, ale ateistku,ale bola dobrá žena…“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Naša pravdivá Cirkev, slovami skutočného pápeža:

  Gregory XVI (August 15, 1832), Mirari Vos:

  Teraz by sme mali zobrať do úvahu ďalší obrovský zdroj diabolský, s ktorým je Cirkev dnes chorobne napádaná: indiferentizmus. Tento perverzný názor, šíriaci sa zo všetkých strán, podvádzaním šialených ľudí, ktorí tvrdia, že je možné dosiahnuť večnú spásu duše, vyznaním viery akéhokoľvek náboženstva, len nech je morálnosť zachovaná. Je jasné, že vy vyženiete tento smrteľný hriech ďaleko od ľudí, ktorých ste dostali do opatery. S upozornením apoštola, „je jeden Boh, jedna viera, jeden krst“; nech sa boja tí čo držia v sebe názor, že je možná dosiahnuť spása pre ľudí akéhokoľvek náboženstva. Títo by sa mali zamyslieť nad svedectvom Krista samotného: „ktorí sú není s Kristom sú proti Nemu“; a takí sú nešťastne rozhodení, čo nezbierajú s Ním.

  Takže dúfam, že je už vidno, že ide o falošné kresťanstvo, nasiaknuté jak špongia modernizmom.  Falošný sentiment na úkor viery. Heréza. Apostáza -odtrhnutie sa. Apostáza je strata členstva v Cirkvi, strata viery.  Zároveň to aj škodí hlásaniu evanjelia a prezentovaniu skutočnej pravdy, a konvertovaniu ostatných… (,a)Teda, že nie je možná spása mimo Cirkev. Vatikán II a antipápeži po r.1958 hereticky učia že je.

  Antipápež Francis: „Vy ste nekonvertovali/nepresviedčali k náboženstvu ostatných! A to je výsada. Cirkev nerastie cez konvertovanie, ale skrz svedectvo – pápež Benedikt, nám to povedal. Je to tak! Vy ste nerobili konvertovanie iných, (a) to je božia milosť.“

  smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

  Antipápež Francis: „Vy, mladý ľudia, mali by ste vedieť toto: „keď kresťanská komunita, má byť kresťanská, nesmie konvertovať ostatných….Strach nás núti konvertovať druhých.“

  – L’Osservatore Romano, October 5, 2018, p. 12.

   

  Antipápež Francis: „Na záver. Jednota nie je absorpcia. Kresťanská jednota neaplikuje ekumenizmus „spätným spôsobom“, spôsobom, ktorým by mali niektorý odmietnúť históriu svojej viery; takisto netoleruje konvertovanie – to je skorej jed pre cestu ekumenizmu. Pred tým než zvažujeme čo nás rozdeluje, je dôležité prijať v existenciálnej rovine, poklady ktoré máme spoločné…“

  – L’ Osservatore Romano, November 18, 2016, pp. 3-4.

   

  Cirkusant František dokonca nazýva snahu konvertovať niekoho, ako jed a smrteľný hriech. Názorný príklad:
  Povedzme, máte diskusiu s priateľom, alebo kolegom protestantom, alebo moslimom, Židom, nemôžete sa zastávať svojej viery a snažiť sa druhú stranu presvedčiť o pravde, ale musíte byť zbabelec a neoponovať takému človeku, keď dôjde na teologické otázky, prípadne ešte pritakávať a stať sa heretikom.  Vatikán II je ekumenizmus, odloženie nabok Cirkve založenej v r.33 Pánom Ježišom Kristom, a vytvorenie novej entity; kde v novej ústave si nájdu vaši kamaráti, kolegovia protestanti, alebo Židia to čo sa im páči v danej chvíli; a ako výsledok zotrvajú vo svojej falošnej viere, ktorá ich nespasí. Podľa ovocia ich poznáte.

  Francis, 3. máj 2014, odkaz „biskupom“ Srí Lanky: „Srí Lanka, nie je iba krajina s bohatou etnickou rôznorodosťou, ale aj s rôznymi náboženskými tradíciami; toto podčiarkuje dôležitosť medzináboženského a ekumenického dialógu, pre vypestovanie spoločnej múdrosti a obohatenia… preto kladiem na vás, aby ste boli vždy obozretní, a spolupracovali s vládnymi autoritami a ostatnými náboženskými vodcami.“

  Takže má ísť, a ide o budovanie nového kresťanstva s nekresťanmi, kde má ísť o prienik, a vytváranie nového spoločného náboženstva. Vytvorenie nového supernáboženstva. Spôsobom akým sa to má dostihnúť, je absolútnou ignoranciou zákazov Cirkvi z minulosti; spôsobom kde sa učenie Magistéria a nemenných dogiem, už nemá brať do úvahy, kde vnútorný a osobný protestantský výklad je prvoradý, kde nastáva relativizácia pojmov, a kde ide na viacerých miestach  priamo o drzý 180 stupňový odklon od skutočnej viery. Jadrom všetkého tohto je nová falošná ústava Vatikán II, ústava nového falošného náboženstva. Ústava protestantskej heretickej sekty, oddená lžami a herézami.

  (koniec prvej časti)

   

  Druhá časť – judaizmus

  Vatikán II falošná ústava, nás veriacich kresťanov, chce spájať v určitých častiach, nielen s moslimami, no i s falošným náboženstvom súčasného judaizmu. Namysli mám podotýkam súčasného Judaizmu, nie to čo bolo pred zavedením Nového Zákona. Starý Zákon sa naplnil v Kristovi, v jeho živote, smrti a zmŕtvychvstaní, a následne nato vznikol Nový Zákon. Mnoho bolo židov, ktorý na základe udalostí, ktoré sa vtedy odohrali, sa dali pokrstiť a prijali Spasiteľa. Lenže mnoho bolo aj židov, ktorý tým, že nemali pri sebe vieru Abraháma a Mojžiša, ale nasledovali samozvaných vykladačov písma Farizejov – zahorknutých vykladačov, s osobitným výkladom Starého Zákona, bolo mnoho takých, ktorí sa nechali zmanipulovať; No a Židia buď prijali Krista, stali sa jeho nasledovníkmi, a stali sa Kresťanmi, alebo sa stali nasledovníkmi Farizejov, ktorí boli tvorcovia talmudu. Súčasní židia sú presne tí židia, ktorí sa duchovne opierajú o tieto talmudické výklady. Silou mocou neveria v Krista. Vo farizejskom talmude existuje špeciálny antagonizmus k Ježišovi, a jeho Matke Márii.- (ii)

   

  Farizejov, Náš Pán nazýva cudzoložným pokolením:

  Marek 8:34-38: Potom povolal k sebe zástup aj svojich učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svoj vlastný život by zničil? Čo môže človek dať zámenou za vlastný život? Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

  I.  Židia pred Kristom, Židia teraz, a učenie Cirkve

   

  Pápež Eugeň IV: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

   

  Súčasní Židia sa nedajú porovnať s predkresťanskými Židmi. Židia, ktorí boli vo svojom srdci od Abraháma a Mojžiša, prijali Krista. Židia, ktorí išli líniou falošných vykladačov písma a falošných učiteľov Farizejov, to jest boli proti Kristovi,  sú nasledovníci Farizejov, a nasledovníci zlomyseľného výkladu talmudu, tí neboli a nebudú spasení,  pokým do svojej smrti sa nezrieknu hriechu a neprijmú Nášho Spasiteľa. Talmud bol vytvorený samozvanými falošnými učiteľmi, rabínmi. Talmud sú komentáre a praktiky, ako nasledovať Starý Zákon, je komplikovaný rozsiahly, diabolsky a hypnotický. Ešte hlbšie do falošného mixu Babylonských falošných náboženstiev v kombinácii, so sebainterpretáciou Starého Zákona ide mystická Kabbala. Ešte šialenejší, už bližšie k našej dobe je potom mysticizmus, gnosticizmus, luciferianizmus, a napokon slobodomurárstvo, filozofický ateizmus, socializmus a antikatolicizmus.  Talmud prekrúcal Starý Zákon, prisvojoval si ho inak, a ohýbal pre potreby, a páchanie smilstva. – Rabíni si SZ prekrútili, a doteraz prekrúcajú pre svoju potrebu. Nie nadarmo ich nazýva Pán, v Zjavení Jána, Synagógou satana.

  Zjavenie Jána 3:9: Pozri, prinútim tých zo Satanovej synagógy, ktorí hovoria, že sú Židia, a nie sú, ale luhajú, áno, prinútim ich, aby prišli pokloniť sa pred tvojimi nohami a poznať, že som ťa miloval.

  Starý Zákon sa napĺňa v Ježišovi Kristovi. Jeho príchodom, vyučovaním, jeho skutkami, pre ktoré sme uverili a udalosťami jeho ukrižovania, zmŕtvychvstania, a nanebovstúpenia.

  Ján 5:37-40:Otec, ktorý ma poslal, vydáva svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo nemá svoj príbytok vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Vy skúmate Písma, lebo si myslíte, že keď ich máte, máte večný život, a práve ony vydávajú svedectvo o mne, ale vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

  Ján 8:19: Opýtali sa ho: „Kde je tvoj Otec?“ Ježiš im odpovedal: „Ani mňa nepoznáte, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“

  Ján 8:31-59: Potom Ježiš povedal tým Židom, ktorí uverili: „Ak ostanete verní môjmu slovu, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „My sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Ako môžeš povedať: Budete slobodní?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otroka. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo moje slovo sa vo vás neujíma. Ja hovorím, čo som videl u svojho Otca, a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky! No vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva, my máme len jedného Otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším Otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že ste neschopní počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ Židia mu odpovedali: „Nehovoríme správne, že si Samaritán a posadnutý diablom?“ Ježiš odpovedal: „Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca. A vy mi upierate česť. Ja nehľadám svoju slávu, ale je niekto, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia povedali: „Teraz vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh‘ a vy ho nepoznáte. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: ‚Nepoznám ho,‘ bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj Deň. Videl ho a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov, a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z Chrámu.

  Dobre povedal Náš Pán, že ich otcom je diabol, kebyže nasledujú Abraháma, tak by ho prijali. Veď Starý Zákon vydáva svedectvo o Ježišovi Kristovi. Nie jak Benedikt XVI, falošný kresťan tvrdí, že sú možné oba výklady.

  Limbo otcov:

  Svätí Starého Zákona, boli v objatí Abraháma v pekle – (v limbe otcov, nie v gehene!), kde čakali na vykúpenie Mesiášom. Ježiš Kristus zostúpil zosnulým a na tretí deň ich priviedol slávne so sebou do neba. To je učenie Cirkvi. Dnes, pre súčasných židov, nasledovníkov farizejov a odporcov kresťanov, je tomu inak, limbo otcov zaniklo, lebo Pán Ježiš Kristus všetkých vyviedol z neho ; obrady starého zákona už neplatia, spása je len skrze milosť nášho Pána Ježiša Krista, skrze jeho Nevestu Matku Cirkev, skrze sviatosti a skrze naše obrady.

  Ježiš Kristus, Spasiteľ Náš, Mesiáš; zachránil a vytiahol z Limba otcov Svätých Starého Zákona, ktorý spočívali v objatí Abraháma; ktorí tam čakali na Mesiáša; a počas zmŕtvychvstania, keď Náš Pán bol oslávený vo Svojom tele, ich potom slávne voviedol do neba.

  Dedičný a smrteľný hriech.

  Vieru a milosť dostávame krstom, keď sme ešte malé deti, rodíme sa z vody a Ducha, to jest keď sme pokrstený; o spásu a milosť prichádzame vlastnými hriechmi, keď vyrastieme. Náprava je skrze spoveď, pokánie,  prebitím silou a prekonaním našich pokušení. Ak niekto zomrie nepokrstený s dedičným hriechom, pôjde do pekla. Ak niekto zomrie so smrteľným hriechom, v stave nemilosti, bude tiež večne zatratený. Ak zomrie človek v stave smrteľného hriechu,  pôjde do pekla, na veky, len iné tresty podstúpia neveriaci, iné tí čo napáchali smrteľné hriechy. Peklo je večné. Je málo ľudí, ktorí sú spasení a vedia prijať a udržať si katolícku vieru, a tak isto je aj veľmi málo ľudí spomedzi kresťanov, ktorý si vieru vedia udržať a udržať sa v stave milosti, v čistote, spred smrteľných hriechov. Nie je žiadna spása mimo Cirkev, bez viery, bez krstu a bez udržania sa od nečistoty smrteľného hriechu. Len tí ktorí vydržia až dokonca budú spasení. Len tí obdržia korunu slávy. Snažte sa vojsť tenkou bránou.

  Matúš 7:13-15: Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Chráňte sa nepravých prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.

  Falošná ústava, falošného nového náboženstva, je napísaná šikovným a úlisným jazykom, sú tam aj pravdivé tvrdenia, ale sú to práve lži medzi riadkami, ktoré často ekumenici s obľubou vyťahujú. Nielen oni, ale dokonca aj niektorý židovský rabíni pri ekumenických stretnutiach, si vyťahujú práve tieto pasáže pre svoju argumentáciu, pre obhajobu svojho vedomého odmietnutia Krista. Ide z oboch strán o hlásanie si svojich bludov, falošné tľapkanie sa po pleci, s cieľom vytvoriť umelú syntézu dvoj náboženstiev.

  Matka Cirkev je bez poškvrny, mystické telo a Nevesta Ježiša Krista, a  nemôže sa mýliť a učiť falošné dogmy. Nemôže klamať vo svojom učení.

  V prejavoch falošných sympatii, v pasívnom konaní súčasného druhého „post-vatikán II  telesa“ – veľkej smilnice, ktoré sa len hrá na čosi kresťanské, to znamená, že má len budovy a plášte, no nie vieru. Výnimku nebude tvoriť, ani vo vzťahu ku židom. Hlavný bod omylu vo vzťahu ku židom je Nostra Aetate #4 .

  Antipápež František, reč ktorou privítal židov v synagóge v Ríme, 17.január 2016, (obrázok jpost.com) : „No a v židovsko-kresťanskom dialógu je jedinečné spojenie, s prednostami židovských koreňov (,ich pomocou) v kresťanstve. Židia a Kresťania si musia preto vážiť seba navzájom ako bratov, zjednotených v jednom Bohu; i s bohatým, spoločným, spirituálnym otcovstvom (cit. Deklarácia Nostra Aetate, č.4), na tom ktorom sa stojí, a bude sa môcť pokračovať stavať v budúcnosti.

  Touto návštevou, nasledujem kroky mojich Predchodcov. Pápeža Jána Pavla II, ktorý prišiel pred 30-timi rokmi 13. apríla 1986, a Pápeža Benedikta XVI, ktorý bol s vami pred šiestimi rokmi. Ján Pavol II, počas tej príležitosti, odštartoval dobrý výraz „starší bratia“, a vskutku vy ste naši starší bratia a sestry vo viere. My všetci patríme do jednej rodiny – rodiny Boha, ktorý nás sprevádza, a ochraňuje nás, ako jeho ľudí. Spoločne, Židia a Kresťania, sme povolaný zobrať zodpovednosť za naše mesto, priniesť náš podiel, obzvlášť spirituálny…“

   

  II. Tvrdenie – Vatikán II. Nostra Aetate #4:

                 

                 

               

               

               

             

             

           

           

           

           

         

         

       

       

       

     

     

   

   

   

  Pre tento prípad budem pracovať s českým prekladom:

  Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (13)((13/Srov. Jan 19,6.)) přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je Církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem.

  Odkaz:  https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html

  Zvýraznená časť, výňatok:

   

  Česky:

  „I když je Církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté…“

  Anglicky

  „Although the Church is the new people of God, the Jews should not be presented as rejected or accursed by God…“

  Latinsky

  „…Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti exhibeantur…“

   

  Vatikán II ergo tvrdí, že židia nesmú byť označovaní za zavhrnutých. No a všimnite si dôležité, zvýraznené, klúčové slovo, latinský: „reprobati“- zavrhnutý. zdroj: vaticancatholic.com

   

  Porovnanie:

   

  Koncil z Florencie 1442, Pápež Eugeň IV, Cantate Domino, 1442, ex cathedra (latinsky):

  “Quoscunque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est ecclesia, alienos esse denuntiat.”

   

  Anlgické znenie, dlhšie:

  Pope Eugene IV, Council of Florence, Bull Cantate Domino, 1442, ex cathedra: “…the holy Roman Church, founded on the words of our Lord and Savior, firmly believes, professes and preaches one true God, almighty, immutable and eternal, Father, Son and Holy Spirit… Therefore it [the Holy Roman Church] condemns, rejects, anathematizes and declares to be outside the Body of Christ, which is the Church, whoever holds opposing or contrary views

  Preklad do slovenčiny:

  Pápež Eugeň IV, Koncil z florencie, Bulla Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „svätá Rímska Cirkev, založená na slovách nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a káže jedného pravého Boha – všemohúceho, nemenného a večného. – Otca, Syna, Ducha Svätého… Preto ona (Svätá Rímska Cirkev) odsudzuje, zavrhuje/odmieta, vyhlasuje anatemu, tomu kto je mimo Tela Krisového, ktoré je Cirkev, každému čo zaznáva opačné, alebo kontradiktujúce presvedčenie.“

  Poznámka: toto nie je tmárstvo, toto je nutný obranný prostriedok, ktorý bol už od počiatku nutný, aby sa cirkev bránila proti herézam, falošným učiteľom a bludom. Cirkev sa tak bránila. Bránila svoju vieru a pravoverné dogmy. Pozor! Každý kto by verejne oľutoval a napravil svoje poblúznenie pri svätej spovedi, alebo konvertuje, tak tomu boli vždy dvere otvorené, ako kajúcemu sa hriešnikovi. Byť zavrhnutý je stav, v ktorom sa niekto nachádza, a z ktorého sa dokáže vymaniť s vierou v Ježiša Krista, a pričlenením sa ku jeho telu – k Matke Cirkvy, obdržaním spovede, alebo obrátením sa vo viere a v krste pre konvertitov.

  Dospelí protestanti, ortodoxný, židia, heretici, ľudia čo takto zomrú, tak zomrú vo smrteľnom hriechu, a nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi, budú večne zatratení, ak sa nepričlenia a nevyznajú pravú vieru pred koncom života.

  Zvýraznené slovo: Reprobati – rejected- zavržené – zavhrnutý

   

  Pre úplne porovnanie:

  Nostra Aetate #4 z Vatican II.: „židia by nemali byť označovaný za zavrhnutých – reprobati, alebo prekliatych Bohom…“

  Dogmatický Koncil z Florencie:

  „Preto Cirkev odsudzuje, zavrhuje – reprobat … každého, kto zastáva opačné, kontradiktné presvedčenie.“

   

  Viac jasné to už azda nemôže byť, Vatikán II je popretím dogmy  koncilu z Florencie. Je to hlásanie nepravdy. Ekumaniacký Vatikán II. Nostra Aetate #4 učí, a núti súčasných veriacich vyznávať novú dogmu, a to že židia nesmú byť zavrhnutý. Je to obrat o 180 stupňov koncilu z Florencie. Zavrhnutie je ich súčasný stav duše, ako je aj stav akéhokoľvek pohana, neveriaceho, nekresťana, heretika, schizmatika.

  Vatikán II. hlása nové falošné evanjelium, a to použitím toho istého, avšak inak vyskloňovaného slova reprobat-i.

  Ergo. Moderným židom je možné vsunúť do dverí povestnú nohu. Vzniklo otvorenie sa, zníženie štandardu, a vierohodnosti viery, a tak umožnenie židovskému výkladu viery (,že nemusia veriť v Krista, tak jak my Kresťania). Tak ako už vidno z predvedených, podvodných výrokov antipápežov po tomto koncile. Dvere sú drzo otvorené dokorán. Z toho potom i pramení odpadnutie od viery mnohých, lebo ich vedú vlci v ovčích rúchach, s duchom antikrista. Židia majú v sebe ducha antikrista, lebo zapierajú Krista, antipápeži hlásajú, že sme s nimi bratia, že ich neviera je opodstatnená. Sú to Judášovia a zradcovia, len aby boli za pekných v médiách, vlastnených vyvolenými.

  V dogme katolíckej cirkvi, koncil z Florencie, zavrhnutie pre židov, ale i iných, sa vťahuje na to či niekto bude môcť ísť do neba, alebo nie. Než začne niekto skákať po plafón a pripravovať nálepky, a pripravovať sťažnosti, treba si uvedomiť, že v pravej katolíckej dogme ide o prísľub večného života. Prísľub večného života, a láskyplné spojenie s Ježišom Kristom skrze Cirkev, to je to hlavné!

  Vatikán II. ruší koncil z Florencie, tým istým žargónom, len obrátene. Vyberá si pre tento ciel, špeciálne kategóriu ľudí, vyznávajúcich náboženstvo judaizmu. Vatikán II. Nostra Aetate #4 obsahuje lož. Planosť. Sú to sladké reči. Je to od diabla.

  Nasledovníci dnešného náboženstva judaizmu neveria vo Svätú Trojicu, neveria v nášho mesiáša, neveria v Ježiša Krista, sú zavrhnutí. Je to stav. Ich neviera je zavrhnutiahodná v očiach Krista, v očiach Cirkvi, je to stav do ktorého sa tam dostali svojou nevierou, a v tom stave ostanú, ak nedostanú špeciálnu milosť od Boha, a to do doby kým sa nedajú pokrstiť. Všetci pred krstom sú v poručenstve diabla, lebo sa rodíme s dedičným hriechom, a sme vyhnaný synovia a dcéry Adama a Evy.

  Ak chceme byť adoptovaný synovia Boha, treba sa začať úprimne modliť. Najlepšie ruženec, 15 dekád denne, žiadať našu spirituálnu Matku, Pani Máriu, Bohorodičku, aby nás priviedla k jej Synovi. Naša spirituálna Matka, a zároveň Archa Novej Zmluvy, v ktorej prebýva Boh, je Pani Mária, ktorá priviedla Boho-človeka Ježiša Krista na tento svet.

  Pokiaľ židia, i ostatní nezmenia názor, pokiaľ nekonvertujú skončia v pekle. Súčasný úpadok nás kresťanov, pôvodne krstených katolíkov, je vyjadrením zaslúženého trestu od Boha, za naše odpadnutie; Za naše hriechy, za naše smilstvá, za našu pýchu, za praktizovanie iných náboženstiev od diabla. Tak jak Židia neprijali Krista, my nie sme schopný prijať Cirkev, ktorú on sám založil a ktorá je jeho mystickým telom, jeho nevestou. Zhorený Notre Dame, je znamením od boha.  Za naše časté hrešenie, za upínanie sa na materializmus a pôžitky, za  nedodržiavanie Božích zákonov, za spoločný život v domácnosti, bez sviatosti manželskej, za tolerovanie dekadencie, a falošných filozofii, sme vydaný duchovnej slepote. Musíme činiť pokánie. Treba sa zamyslieť a konvertovať naspäť. Prinavrátiť sa k tradičnej viere. Treba činiť pokánie, a najlepšie sa začať ihneď modliť spomínaný 15 dekádový ruženec – od St. Luis de Monforta. Bez ruženca svetla, kt. je výmysel vlka v barančom rúchu JPII. Pani Mária nám veľmi pomáha prísť ku jej Synovi.

   

  Dôkaz z biblie, že židia zabili Ježiša Krista:

   

  Ježiš bol vydaný židom, rozsudok vydal Kajfáš, a dali ho zabiť Rimanom, do teraz sa len podvraťácky a luhársky zbavujú viny, že to boli Rimania :

  Ján 18:36: Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.

  Prekliatie

  Nostra Aetate #4 tak isto tvrdí, že židia nesmú byť označovaný za prekliatých.

  Evanjelium podľa Matúša 27:24-5: Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“  A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“

   

  Mimochodom:

  Väčšina učeníkov, a prvých nasledovníkov boli pôvodom židia. Sv. Pavol – pôvodom žid,  židovský prokurátor, taktiež i s občianstvom Rimana, od ktorého máme 13 kníh Nového Zákona; Pavol prenasledoval spočiatku prvých kresťanov. Potom ako sa mu zjavil Pán, dostal dar viery a uveril, oľutoval a nehal sa pokrstiť. Potom sa  pridal k nasledovníkom Ježiša Krista, a začal ohlasovať evanjelium. Sám seba nazýval najhorším hriešnikom, ale i napriek tomu bol ochotný bojovať za vieru, a pripravený zomrieť za ňu. Dočítať sa o ňom môžme v skutkoch apoštoloch a z jeho listov.

  Židia v súčasnosti, nasledovníci Farizejov, sa musia nehať dať pokrstiť, tak jak urobili pôvodny židia v tých časoch a stali sa kresťanmi. To isté platí aj o pohanoch.

   

  Krátky záver:

  Vina spočíva na nich. Prišiel medzi vlastných a vlastný ho zavrhli. Táto časť z evanjelia, „Jeho krv na nás a na naše deti!“, to je ten moment kliatby, presne ten ktorú Vatikán II nasilu popiera v  Nostra Aetate #4.

  „…přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté…“

  Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji ľudia by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.

  Podobenstvo o viniči (Matúš 21:33-46), ako o královstve Božiom. Ježiš vynáša nad  Farizejmi rezultát a prorokuje im  formou podobenstva, keď Pán vyženie nájomnikov z vynice, čo zabili jeho syna, a dá vinič iným nájomnikom.

  Toto proroctvo ktoré prorokoval Ježiš, sa totiž naplnilo v 70.A.D., keď chrám židov v Jeruzaleme bol zničený, preto že neprijali Ježiša Krista a zabili ho. Odvtedy boli farizeji, a nasledovníci Farizejov, od všadial vyhnaní a roztrúsení. Toto je   holý fakt, krutý a spravodlivý trest.

  Treba sa nato pozrieť takto:

  Niektorí zo židov (,nie všetci), aj z toho rozohneného davu, ktorí rozdúchali buriči Farizeji z chrámu, boli konvertovaní, lebo činili pokánie a oľutovali. Bola im daná šanca. Ježiš dal možnosť oľutovať, dal aj im možnosť spásy. Dáva ju rovnako aj teraz. No nedal možnosť spásy zahorknutým Farizejom, ktorí sa úplne odrezali od milosti, ktorí až do smrti vytrvávali vo svojej nenávisti proti Kristovi, ktorý seba považovali za nadradených. Pyšný bez pokory, ktorých otcom je diabol.

  Prišiel medzi svojich a vlastný ho odmietli, a Boh dal preto možnosť skrze svojho Syna spásu aj nežidom. So židov, ktorý uverili v zmŕtvychvstanie, sa stali v tú ranu kresťania, obriezku nahradil krst. Vznikli dva tábory, tábor zahorknutých Farizejov a nasledovníkov farizejských učení, ktorých otcom je diabol, ktorým išlo len o politickú moc. Tábor židov ktorý v neho uverili a šli učiť do sveta, a krstiť národy. Súčasný tábor Židov je duchovne primknutý k Farizejom.

   

   

  III. Židia neveria vo Svätú Trojicu.

                 

                 

               

               

               

             

             

           

           

           

           

         

         

       

       

       

     

     

   

   

   

  Islamisti majú svoje falošné náboženstvo, a ich negatívny postoj voči Sv. Trojici. Vatikán II sa snaží o spájanie v ich prospech, to jest lžou, že uctievame toho istého boha (lumen gentium #16) , a pokladáme ho spolu s nimi, za nášho stvoriteľa, značí to úplný rozpor s chápaním katolíckeho kresťanstva – viď naše vyznanie viery.

  1 Korínťanom 10:20-1:  Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

  Čo sa týka Sv. Trojice, inak to není iné ani u židov. Židia aj islamisti majú vo svojich  nekresťanských náboženstvách zakomponovanú herézu uniterianizmu. To znamená jeden nedeliteľný boh v jednej osobe. Ide o popretie Svätej Trojice, popretie  základného pilieru našej viery.

  Vyzdvihovanie ich vierovyznania, a spájanie s nami, je z našej strany páchanie herézie. Odhodenie našej viery. Presne tak robí súčasná falošná post-vatikán II klika. Iba navonok „kresťanská“, no vnútri sekta. Popretie Svätej Trojice, to je čisté zavrhnutie viery. Nemožno ísť okolo toho. Herézou sa pokrstený človek stáva odhodeným, stáva sa nekresťanom.

  Pozor! Zároveň to ale ubližuje i moslimom a židom, a výrazne to bráni v hlásaniu evanjelia, lebo miesto toho aby sme im ponúkli skutočnú pravdu, tak im dávaju títo pan-kresťania skrze ekumenizmus čosi falošné. Je to spájanie nezlučiteľného, a všetkého do jednej veľkej sekty. Akéhosi jedného globálneho náboženstva, absolútne bez nadprirodzenej kresťanskej viery.

  Kto číta príbehy židov v Starom Zákone pozorne, tak vidí, že židovský národ neposlúchal svojho stvoriteľa, hrešili a strácali vieru. Proroci im chodili v intervaloch. Vždy ako odpoveď na to, keď nedodržiavali božie zákony. Prenasledovali svojich a pravda sa im nie vždy hodila, preto ich Boh neustále trestal. Podobne možno vnímať aj Boží trest, veľkého odpadnutia.

  Každý žid. Hoc je v stave zavrhnutia, Božia ruka je stále vystretá. Židia musia prijať Ježiša Krista Syna Božieho.

  Preto vzplanul Hospodinov hnev proti vlastnému ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho. Hory sa budú triasť a mŕtvol bude ako smetí na uliciach. Napriek všetkému sa neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá.– Izaiáš 5:25

   

  Ježiš Kristus prišiel medzi židov, prišiel ako Spasiteľ, Mesiáš, no oni miesto toho podliehali, a doteraz podliehajú falošnému učeniu farizejských vládcov, ktorých posadol diabol. Prišiel medzi vlastných, no vlastný ho neprijali.

  Lukáš 13:34:Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!

   

   

  IV. Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok

   

   

  Modlitby na Veľký Piatok za židov aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

  Voľný preklad z angličtiny:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday..by_Pius_XII

  Modlitba pred 1955, stojí sa:

  Modlime sa aj za bezverných židov, nech Všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc: (2Kor 3:13-16) preto aby mohli spoznať Ježiša Krista nášho Pána. („Amen“ sa neodpovedá, ani modlime sa, pokľaknite, ale nasleduje:) Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme,  pre slepotu týchto ľudí, a že spoznaním svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

  Modlitba 1955, Pius XII, zahrnul túto modlitbu do litánií, kľačí sa:

  Modlime sa aj za bezverných židov, nech všemohúci Boh, môže odstrániť závoj z ich sŕdc: preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – (pauza pre tichú modlitbu) – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme  pre slepotu týchto ľudí, že poznaním tvojho svetla Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodený z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.

   

  Vonkajší vplyv od židovských Rabínov ,do tejto modlitby vznikol z ich precitlivenosti. Ale i z nešťastnej viny anglického jazyka. Asociácia Klerikov, priatelia Izraela, chceli aby sa vymazal výraz „bezverný židia“. Latinský: „perfidis Judæis„. Na to v medzivojnovom období, vatikánska kúria reagovala negatívne, že keď sa povolia zmeny v tradičnej liturgii, tak to povedie ešte k horším zmenám.

  Čelný Rabín Ríma Eugenio Zolii, po II. sv. vojne tlačil na Pápeža Pia XII, aby odstránil „perfidis“ – preklad z latinčiny do slovenčiny – bezverný. V angličtine perfidious, znamená zradcovský. Vplyvom spodobovania sa v anglickom jazyku, žiadal Rabín Ríma, aby to odstránili z modlitieb na Veľký Piatok, lebo ich to uráža. Neuspel.

  Antipápež Ján XXIII, zmenu nakoniec učinil:

  Modlidba znela:

  Modlime sa tak isto aj za (––) Židov, nech všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc, preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý takisto nevynechávaš z tvojho milosrdenstva (––) Židov, vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme pre slepotu tých ľudí, žeby porozumením svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, mohli byť vytiahnutý z ich temnoty. Skrze toho istého nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen

  Po Vatikáne II, po roku 1970 sa začala použivať, ohavná neplatná omša, súčasťou kt. bola následna zmena:

  Modlime sa za Židovský ľud, prvých čo počujú slovo Božie, aby mohli pokračovať rásť v láske jeho mena, a vo viere ich zákona/úmluvy. (Modlitba v tichosti, Potom kňaz povie:) Všemohúci a večný Bože, dlho dozadu si dal prísľub Abrahámovi, a jeho generácii; Vypočuj svoju Cirkev, zakiaľ sa modlime, preto aby ľudia, ktorých si ty prv učinil svojimi, mohli prísť v plnosti a k spáse. My prosíme, pre toto, skrze Krista nášho Pána. Amen.

  Jedným slovom: Fraška.

   

  Čo zaviedol antipápež Benedikt XVI (?), tak zvaná falošná nádej „tradicionalististov“, ktorý pripúšťa vo svojich knihách oba výklady, to jest možnosť veriť, i neveriť v Ježiša – pozrite sa:

  Modlime sa za židov. Nech náš Boh a Pán môže osvietiť ich srdcia, žeby spoznali Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí. – Modlime sa – Pokľaknime – Povstane. – Všemohúci a večný Bože, ktorý chceš aby všetci ľudia boli spasený, a rozpoznali pravdu; príslušným spôsobom, daj aby i celistvosť ľudí vchádzajúcich do Tvojej Cirkvi, celý Izrael bol spasený. Skrze Krista Nášho Pána. Amen.

  Americká mimovládka Anti-Defemation League. Vzali do úvahu odstránenie výrazov „slepota“ a „pobyt v temnote“, ako prejav rešpektu ku Židom, ako zlepšenie pôvodného jazyka v tridentskej omši – (tradičná omša v západnom obrade); Ale nevideli dôvod na zmenu u Benedikta XVI, po už zavedených zmenách „pápeža“ Pavla VI (v r.1970), že miesto toho tá verzia není používaná.

  Obe formy sú zmyté. Obe formy sú otrasné. Ide o víťazstvo politickej korektnosti. Zatajovanie skutočnej pravdy. Pokračovanie v úlisnom duchu Vatikán II.

  Vplyvom modernistov, a židovských lobby na Vatikán, ľudia čo o sebe tvrdili, že boli pápeži, vynímali a menili slová tejto modlitby, až sa napokon z toho stala úplná fraška. Z pôvodného pietneho aktu, a úprimnej prosby k Bohu, aby židia uverili v nášho Pána, aby mohli mať podiel na večnom živote, sa stala glorifikácia ICH ponímania náboženstva. Ide o akt slabosti, o akt lži, a nemilosrdenstva.

  Blahoslavený je ten, kto uverí. Ak práveže nenávidíte židov, tak sa za nich nebudete modliť, ak ich nenávidíte poviete im lož, aby pokračovali na svojej ceste do pekla.

  Vatikán II je spolitizovaná fraška(!), …ktorá neuznáva tradičné katolícke učenie. Snaží sa predať nové falošné učenie svetu. Miesto úprimnej modlitby, za záchranu a spásu duše, a k priľnutiu k telu Krista, k telu Cirkvi, tak ako je to vidno aj v modlitbe Veľkého Piatku, miesto toho čelní predstavitelia cirkvi išli opačným smerom, v duchu chlácholenia a velebenia ostatných. Chlácholenia založenom na lži, prestalo sa pridŕžať  učenia,  misie šíriť osvetu, konvertovať ľudí, a vytrhávať ľudí zo slepoty, poručenstva diabla a hriechu. Miesto toho, sa ľudia samí zavrhli do doby modernizmu, doby lži, doby pôžitkov, smilnenia, moderných výdobytkov, kariérneho rastu. Pravda bola drzo nahradená lžou. Svätosť sa vytratila.

  O Ríme, zvanom Babylon, Zjavenie 18:23: Svetlo lampy v tebe už nikdy nezasvieti; hlas nevesty a ženícha v tebe už nikdy nebude počuť. Lebo tvoji kupci boli kniežatami zeme a tvoje čary zaviedli všetky národy.

  La Salette, Naša Paní, 1846: Všade budú neobvyklé zjavy, pretože pravá viera vyhasne a falošné svetlo bude osvecovať ľudí. Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou. Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. Cirkev bude vystavená prenasledovaniu, nastane doba temnôt, Cirkev zažije hroznú krízu. Pravá viera v nášho Pána bude zabudnutá. Každý jednotlivec bude chcieť byť predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Oni zrušia civilnú ako aj cirkevnú zákonnosť.

  Dôjde k znesväteniu svätých miest, kláštorov, ktoré sa tak pokazia, že diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Tí, ktorí sú predstavení reholí, nech sa majú na pozore pri prijímaní nových členov, pretože diabol použije všetky triky, aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi, pretože neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi….

  Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými.

  Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi…volám apoštolov posledných dní…ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom…Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista…

  preklad z knihy: Pravda o Cirkvi – Oliver Oravec

  Update: podľa novo nalezených informácii, Oliver Oravec bol heretik, niektoré veci, ako odmietanie ekumenizmu, preklady proroctiev z La Salette, a odsúdenie heretikov Ratzingera a Wojtyly sú správne, ale vyznával herézu ohľadom spásy ľudí, veril, že je možná spása mimo cirkve, nútil ostatných k tomuto názoru, čiže bol manifestovaný heretik, taktiež na rádiu slobodný vysielač propagoval herézy ako napríklad, že je možné vysvätiť ženy za kňažky a hlásal takisto to, že by mala byť odluka cirkvi od štátu. Tak isto závery jeho knihy a navrhnuté riešenia sú nekatolícke.

  Viaceré závery: To čo tvrdí Vatikán II ma za následok úplne odpadlíctvo, tí ktorí schvaľujú tento dokument, i po preštudovaní všetkých faktov, sú ipso facto heretici, podľa kanonického práva, exkomunikovaný. Ľudia čo pasívne chodia do kostola, vyhovárajú sa, že nemajú čas a nepodraďujú čas a energiu Bohu, sú vlažný (ne-)kresťania. Slepé ovce, ktoré si zaslúžia duchovnú slepotu. Len človek mierneho srdca a pokory môže prijať pravdu, a milosť Pána Ježiša Krista. Teológovia a hierarchia vo Vatikáne nie sú laici čo sa učia. Sú to otvorený heretici. Vlci v ovčom rúchu. Existujú aj tradičnejší kňazi a tradičnejšie rády, no i tam jestvujú spory, a nepanuje zhoda. Sedevacentizmus, od sede vacente, znamená pápežsky stolec voľný. Nemáme Pápeža od 1958. Ale falošných pápežov a sektu. Treba skutočne biť na poplach, lebo hoc sme si to nevšimli, do nášho kresťanstva sa vkradla lož – a predsa sa hovorí otcom všetkých lží je diabol!

  Zhrnutie v závere: Židia a kresťania majú rozdielné náboženstva. Kresťanstvo pod hlavičkou katolíckej Cirkvi je pravé. Judaizmus je falošné. Vatikán II sektou, ide o snahu spraviť syntézu oboch, spojením sa v klamstve. Založené je to celé na lži. Ako uvádzajú všetky uvedené fakty, tak Židia veria v uniterianizmus, neuznávajú Svätú Trojicu, to znamená nemajú toho istého boha ako my. Pápeži v minulosti stavali judaizmus na rovnakú úroveň, ako pohanstvo (-úvod článku), Židia dnes nasledujú talmudické učenie, pôvodne od tamojšej farizejskej sekty. Židia starého zákona, to jest Svätý Starého Zákona sú v nebi, lebo ich z Limba otcov vyslobodil Mesiáš. Starý Zákon zanikol a nesmie sa nasledovať. Židia neveria v Spasiteľa Ježiša krista a nepatria ku katolíckej univerzálnej Cirkvi. Aby vstúpili, musia konvertovať, prijať tradičné katolícke učenie a byť pokrstení. Podľa Ježiša Krista, ak tak neurobia, nebudú mať zásluhu na večnom živote. Nemožno nasledovať veľkú smilnicu, sektu Vatikán II.

   

  Zjavenie 18:4-5: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“ (obrázok LA Times, zhorený Notre Dame)

   

  Cieľom článku je poukázať na pravdu, a podať Židom skutočnú pomocnú ruku.

  Stratila sa  snaha ľudí konvertovať. „Pápež“ František hovorí o jede, a o ťažkom hriechu, keď sa niekto snaží druhého konvertovať na kresťanskú vieru. Podla neho ekumenizmus nieje voľba. Vatikán II ústava neprislúcha pravej a jedinej Kristovej Cirkvi, je falošná, nemôže korešpondovať s ničím z minulosti, je to jedna herézia za druhou.

  Čo omša? Pozmenená, falošná, vysviacky kňazov neplatné – viac v knihe od Olivera Oravca.

  Čo sa môže stať? – debili, alebo platený provokatéri, môžu začať šíriť protižidovské heslá, a využívať ku tomu účelu tento článok. Ľudom sa možno otvoria oči, alebo ich srdcia ešte viac zatvrdnú (Židom a pseudo-kresťanom). Článok môže byť neoprávnene zmazaný. Čo si osobne želám, je konverzia k tradičnému chápaniu katolíckej viery. Bez kompromisu, a bez heretickej relativizácie. – Šírte a modlite sa! – Áno, židia zabili Krista, a Veľkým Piatkom si to pripomíname; No modlime sa za nich, aby Boh odvinul závoj z ich sŕdc. Z lásky. Pane zmiluj sa.

   

  Kristian Keller

  –-

   

  Zdroje prevažne vaticancatholic.com, práca Benediktínskych mníchov Petra a Michala Diamondových.

  La Salette citáty z knihy Pravda o Církvy – Oliver Oravec

  Obrázky z vyhladávača bing.

  (i) – Bull Cantate Domino – https://catholicism.org/cantate-domino.html
  (ii) – Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin 106a , https://youtu.be/CrN00h_Djro (11:21)

  edit: článok bol už raz uverejnený, teraz s drobnými, ale podstatnými zmenami.

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Syn exprezidenta Ukrajiny Petra Porošenka prezradil, prečo nerozpráva po ukrajinsky

  Kyjev 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Bývalé a nové vedenie Ukrajiny presadzuje totálnu ukrajinizáciu. Na to, že Kyjev vo svojej snahe potláčania rečí národnostných menšín poriadne preháňa a porušuje ľudské práva, vedúcich predstaviteľov krajiny viackrát upozornili zástupcovia mnohých organizácií Európskej únie. Úplne tragikomicky pritom vyzerá, keď najväčší „patrioti Ukrajiny“…

  Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta

  Belehrad 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Facebook)   Budovy a majetky vysokých štátnych činiteľov zvyčajne ochraňujú vojaci a policajti, špeciálne jednotky a moderné ochranné systémy. V Srbsku vynašli iný spôsob. Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta. Nebudú to však plazy so skupiny jedovatých hadov, ale... ženy. Sú to príslušníčky bataliónu vojenskej polície špeciálneho určenia Srbskej…

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…