Mediálna blokáda ĽS Naše Slovensko – ukážka „kvality“ demokracie nášho systému a nefungujúceho právneho štátu.

Publikované 05.02. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nie je žiadnym tajomstvom, že ĽS Naše Slovensko je dlhodobo terčom mediálnych útokov a dôslednej antikampane, s cieľom jej očierňovania a faktického eliminovania jej vplyvu na politický a verejný život. Takúto nepriateľskú a dehonestujúcu kampaň voči tejto strane sme mali možnosť zaregistrovať už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 avšak v súčasnosti, teda po vstupe tejto strany do parlamentu SR sa útoky voči nej a jej predstaviteľom zintenzívnili. Základným kvázi argumentom tých, ktorí túto štvavú kampaň realizujú, je snaha chrániť základné ľudské práva občanov Slovenskej republiky a  potláčať prejavy extrémizmu, rasizmu, nacizmu, intolerancie, xenofóbie a kto vie akej ešte ďalšej fóbie. K napĺňaniu týchto cieľov si samozvaní ochrancovia demokracie a ľudských práv zvolili, okrem iného aj informačnú blokádu ĽS Naše Slovensko. V predkladanom príspevku sa pokúsme odpovedať na otázku: kto je v skutočnosti porušovateľom základných práv a slobôd a kto obeťou tohto porušovania?

 

Či sa to odporcom ĽS Naše Slovensko páči alebo nie, táto strana sa legálnym spôsobom prebojovala do parlamentu SR a stala sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Jej ambíciou do budúcna je získať ešte viac vplyvu a uchádzať sa o väčší podiel na štátnej moci, čo je legitímnou snahou každého politického subjektu a čo vyjadruje podstatu jeho politickej činnosti a jeho existencie. Takzvané „mainstreamové“ médiá si túto našu snahu plne uvedomujú, v dôsledku čoho ĽS Naše Slovensko všemocne bránia vo vytváraní pozitívneho obrazu a sebaprezentácie prostredníctvom tradičných médií (televízia, rozhlas, periodická tlač), ktoré plným právom môžeme považovať za predĺženú ruku tzv. štandardných politických strán a ďalšiu z opozičných síl, pôsobiacu v mediálnom priestore.

 

Čo si však naša mediálna opozícia a jej politickí tútori neuvedomujú, resp. vedomé ignorujú  je fakt, že sú to práve „mainstreamové“ médiá, ktoré konajú protiprávne a v príkrom rozpore so slobodou prejavu a právom na informácie, ktoré sú súčasťou politických práv v zmysle článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Vo vzťahu k slobode prejavu je skutočným poškodeným subjektom samotná ĽS Naše Slovensko, a v prípade využívania práva na informácie sú do tejto pozície vmanévrovaní samotní občania Slovenskej republiky. Pre úplnosť dodávame, že uvedený článok Ústavy SR sa vzťahuje rovnako na fyzické ale aj právnické osoby, vrátane politických strán.

 

Ako príklad a zároveň aj potvrdenie vyššie uvedených tvrdení nám môžu poslúžiť programy spravodajských relácií ako v súkromných „mainstreamových“ televíziách, tak aj v tej našej, vládnou mocou kontrolovanej verejnoprávnej televízii. V týchto najsledovanejších masovokomunikačných médiách sa v čase po ostatných parlamentných voľbách na pravidelnej báze uskutočňujú diskusné relácie, na ktoré so železnou pravidelnosťou nie sú pozývaní zástupcovia ĽS Naše Slovensko. Viď napr. vyjadrenia predsedu vlády R. Fica v relácii verejnoprávnej  RTVS, v ktorej sa kriticky vyjadril k zvoleniu predsedu ĽS Naše Slovensko pána M. Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj k výsledkom jeho činnosti bez toho, aby k účasti v tejto relácii bola prizvaná aj druhá strana, t.j. samotný M. Kotleba, ktorý by v takom prípade mohol aktívne obhájiť výsledky svojej práce v pozícií predsedu BBSK. Takýto postup je v rozpore so slobodou prejavu, ktorá aj ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom garantuje právo na prezentáciu a zverejňovanie vlastných predstáv, názorov a postojov. Na druhej strane, z hľadiska práva na informácie nie je umožnené ĽS Naše Slovensko šíriť vlastné idei, zatiaľ čo divákom diskusných relácií je upierané právo na slobodné vyhľadávanie a prijímanie informácií.

 

Podmienky uplatňovania slobody prejavu a práva na informácie konkretizujú právne predpisy nižšej právnej sily, než je Ústava SR. Vo vzťahu k televíziám je to zákon o vysielaní a retransmisií, ktorý vo svojom § 16 odsek 3 ukladá vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a súčasne ukladá povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov. Isteže by naša mediálna opozícia mohla namietať, že Ústava SR jej v článku 1 zaručuje, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Lenže v danom prípade zákon o vysielaní a retransmisií výslovne ukladá vysielateľovi povinnosť dbať o všestrannosť ním sprostredkovaných informácií a o názorovú pluralitu v obsahu ním vysielaného príspevku.

 

Spôsob boja našej mediálnej opozície nie je ničím iným, ako cenzúrou v priamom prenose. Áno, presne tou cenzúrou, ktorú Ústava SR v zmysle článku 26 výslovne a bezpodmienečne zakazuje. „Mainstreamové“ médiá by aj v tomto prípade mohli oponovať, že je ich morálnou povinnosťou nedať ĽS Naše Slovensko akýkoľvek priestor k šíreniu, podľa ich názoru extrémistických myšlienok a postojov. V súvislosti s tým sa natíska otázka, kto a na základe akých objektívnych kritérií určuje, ktorá myšlienka, prezentovaný názor, resp. postoj je možné definovať ako extrémny alebo nie? Sú to snáď samotní redaktori, vládnou mocou vybraní „experti“ na extrémizmus alebo vlastníci médií? Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v trestnoprávnom význame, potom je to jedine a výlučne súd, ktorý rozhoduje o vine a treste. Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v politickom (názorovom) slova zmysle, potom je prísne vzaté extrémistom každý, kto má odlišný názor, ako je ten môj, kto zastáva a prejavuje odlišné postoje ako sú tie, momentálnou vládnou mocou oficiálne prezentované a presadzované. Slovenská republika je v zmysle článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aspoň tak sa to uvádza v najvyššom zákone tohto štátu. Existencia názorovej plurality je najcharakteristickejším znakom a podmienkou fungovania parlamentnej demokracie, t.j. systému, ochrana ktorého tak leží na srdci všetkým našim tzv. štandardným politikom, čo v prenesenom význame znemená, že každý politický subjekt môže mať a prezentovať iný názor na riešenie celospoločenských problémov. Pre demokraciu je vlastnou konkurencia politických subjektov a ich vzájomná súťaž o priazeň elektorátu. Úlohou masovokomunikačných médií nie je sa tejto súťaže zúčastňovať, ale o nej objektívne a nestranne informovať (viď. § 16 odsek 3 zákona o vysielaní a retransmisií). Z uvedeného vyplýva, že úlohou médií ani nemôže byť zodpovedanie otázky, čo je extrémizmus v politickom slova zmysle. Úlohou médií je svojim adresátom umožniť posúdiť túto otázku samostatne a na základe ich vlastného presvedčenia a nimi vyznávaných hodnôt.

 

Pokiaľ by sme, čisto hypoteticky aj pripustili účelovú argumentáciu mediálnej opozície o tom, že niektorí predstavitelia ĽS Naše Slovensko šíria „extrémizmus“, potom je na mieste otázka, prečo mediálna opozícia nepozýva do diskusných relácií tých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko, ktorí doposiaľ tzv. „extrémizmus“ nešírili? Na túto otázku naša mediálna opozícia odpoveď nemá, preto si na túto otázku odpovieme sami. ĽS Naše Slovensko je v danom prípade obeťou uplatňovania princípu kolektívnej viny, ktorý nerozlišuje medzi jednotlivcami, ale postihuje celý kolektív. A aby toho nebolo málo, tento princíp kolektívnej viny sa vzťahuje a priori, t.j. vopred na všetkých jej predstaviteľov a celú členskú základňu. Takéto správanie sa našej mediálnej opozície nielen že nie je v súladné s § 16 zákona o vysielaní a retransmisií, ale popiera základné princípy právneho štátu (článok 1 Ústavy SR), v ktorom sa princíp kolektívnej viny prehlasuje ako absolútne neprípustný.

 

Aby sme však úplne nekrivdili „mainstreamovým“ médiám, veľmi sporadicky sa o ĽS Naše Slovensko objaví nejaká zmienka. Problémom však je, že médiá ani v tomto prípade nedodržiavajú zákonnú požiadavku informovať objektívne a nestranne, pretože o našich aktivitách informujú skreslene a výhradne len v negatívnom svetle. Napr. v článku, zverejnenom na portále topky.sk bola zámerne zverejnená klamlivá informácia o to, že poslanec za ĽS Naše Slovensko J. Kecskés podporil v zahraničnom výbore NR SR návrh vládneho SMERU, ktorým sa malo zabrániť ďalšiemu prieskumu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami na Ministerstve zahraničných vecí SR aj keď sa o prieskume vôbec nehlasovalo. Často využívaným prostriedkom dehonestovania ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľov je snaha „mainstreamu“ zostrihať celú reportáž spôsobom, ktorý nás buď to zosmiešňuje, ukazuje ako nekompetentných alebo ktorým sa do vysielania dostanú len také negatívne reakcie bežných ľudí, dehonestujúce a odsudzujúce naše aktivity. Výnimkou nie je ani vlastný komentár moderátora uprostred odvysielaného spravodajského príspevku. Takéto zaujaté a neadekvátne komentáre moderátorov sú, okrem iného aj hrubým porušením zákona o vysielaní a retransmisií, ktorý v § 16 ods. 3 písm. b) prikazuje, že názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

 

S poukazom na tu uvedené skutočnosti je na mieste ešte posledná otázka. Prečo „mainstreamové“ média konajú v rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu a právom na informácie? Odpoveď je viac ako zrejmá. Naša mediálna opozícia nie je nezávislá (tá verejnoprávna už vôbec nie), pretože je len nástrojom v rukách mocných ekonomických elít, ktoré zo zákulisia ovládajú politickú scénu a jej jednotlivých aktérov. Všetkých, až na jediného aktéra – ĽS Naše Slovensko, ktorá ako jediná skutočná opozícia a súčasne jediná reálna alternatíva vládnej koalícií, predstavuje pre šedé eminencie Slovenska citeľnú hrozbu. Motívom konania vládnej moci poplatných médií je strach, inými slovami fóbia (z gréckeho phobos), a to vo svojej špecifickej podobe optofóbie – strachu otvoriť oči, pomenovať veci pravými menami a hľadať skutočné príčiny stavu, v ktorom sa ocitá náš štát a jeho obyvatelia.   Našťastie, a výsledky ostatných parlamentných volieb a stúpajúca popularita ĽS Naše Slovensko to jednoznačne dokazujú, sa občanom, na rozdiel od našich politických elít už začali otvárať  oči, v dôsledku čoho stále jasnejšie vidia aká nezávideniahodná situácia v našej krajine panuje, a čo je hlavné, kto v tejto krajine „skutočne panuje“. Určite to nie sú občania Slovenska. Preto je ĽS Naše Slovensko prirodzeným nepriateľom číslo 1 pre všetky „mainstreamové“ média a ich finančných a politických mecenášov.

 

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vodca iránskej opozície ukončil v domácom väzení protestnú hladovku

Dubaj 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vahid Salemi)   Líder iránskej opozície Mahdí Karrúbí, ktorý je od roku 2011 v domácom väzení, ukončil dnes protestnú hladovku. Oznámil to podľa agentúry AP jeho syn s tým, že jeho otec aj naďalej ostáva v nemocnici, kam ho previezli dnes ráno. Muhammad Karrúbí na sociálnej…

Známa ulica La Rambla v Barcelone sa stala dejiskom teroristického útoku: Útočník dodávkou vrazil do davu ľudí, 13 mŕtvych a desiatky zranených!

Barcelona 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot FRox News, TASR/AP- AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Giannis Papanikos)   Vodič dodávky z miesta činu pešo ušiel Na ulici vypukla panika, ohrození ľudia hľadali útočisko v medzičasom uzavretých obchodných prevádzkach.   21:00 Predbežná oficiálna bilancia teroristického útoku v Barcelone, ku ktorému došlo dnes popoludní…

Fico s Lajčákom sa zhodli: Časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč. Životný priestor Slovenska je jadro EÚ

Bratislava 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Slovenský premiér Róbert Fico sa po včerajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom vyjadril, že je v životnom záujme Slovenska zostať v jadre EU, Slovensko sa musí držať francúzsko-nemeckého motora a robiť európske rozhodnutia. Lajčák so všetkým súhlasil a dostal za úlohu nasmerovať všetky ministerstvá proeurópskym smerom…

Premiér: Európa musí svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Európa i Slovensko musia svojim ľudom v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť. Takto reaguje na dnešný teroristický útok v Barcelone slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). "Nikdy nevieme vylúčiť vražedné konanie jednotlivcov, ale vždy sa proti podobným hrozbám lepšie a účinnejšie bojuje spoločne," napísal premiér…

V Barcelone sú aj Slováci, žiaden z nich by nemal byť zranený

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Giannis Papanikos)   Žiaden Slovák v Barcelone zatiaľ neutrpel zranenie, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V katalánskej metropole dnes došlo k teroristickému útoku, hlásia mŕtvych a desiatky zranených. V Barcelone sa nachádza asi desať slovenských dovolenkárov, vyplýva z dobrovoľného registračného formulára rezortu. V…

Do štyroch hotelov v Bratislave doviezli vaječnú zmes s obsahom fipronilu

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/Marcel Kusch/dpa via AP)   Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal v stredu (16.8.) Národný kontaktný bod na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do štyroch hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka.…

Protimoslimská senátorka sedela v austrálskom parlamente v burke

Canberra 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Austrálska senátorka Pauline Hansonová vyvolala hnev a silný odpor zákonodarcov, keď dnes prišla do parlamentu oblečená v burke. Urobila to v rámci svojej kampane za celoštátny zákaz islamských závojov zakrývajúcich tvár Hansonová - líderka protimoslimskej, protiprisťahovaleckej menšej strany Jeden národ - si na vyše…

De Mistura: V októbri by sa mohli konať seriózne politické rokovania o Sýrii

Ženeva 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Fabrice Coffrini)   Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dnes informoval, že zásadné rokovania o politickom riešení občianskej vojny v Sýrii by sa mohli konať v októbri v Ženeve. Týmto rokovaniam by v septembri mali predchádzať schôdzky v kazašskej Astane venované otázkam prímeria. De…

Chmelár: Boj o moc vyhral Fico, ale do budúcnosti to tak nemusí byť

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Premiér Robert Fico (Smer-SD) zámerne zvolil spôsob výmeny osoby ministra školstva tak, aby z pozície sily ponížil lídra národniarov Andreja Danka. „Robert Fico dal Andrejovi Dankovi najavo, kto je tu pánom a doslova s ním vytrel podlahu. Andrej Danko to celkom oprávnene mohol…

Španielska polícia zadržala pre podozrenie zo znásilnenia troch občanov Nemecka

Lloret de Mar 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/BTA)   Španielska polícia zadržala v pobrežnej oblasti Costa Brava troch nemeckých turistov vo veku 24-25 rokov pre podozrenie z trestného činu znásilnenia. Ako s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovala dnes rozhlasová stanica Cadena Ser, podozriví mali v hosteli v Lloret de Mar…

Szijjártó: Schulz by sa mal namiesto Maďarska starať radšej o svoju stranu

Budapešť 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz by sa namiesto kritizovania Maďarska a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána mal radšej zaoberať svojou stranou. V Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie, ktoré…

Vo Viedni zadržali troch srbských dílerov drog

Viedeň 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mark Duncan)   Polícia počas zatýkania zaistila aj heroín a hotovosť Pol kilogramu heroínu a takmer 11.000 eur v hotovosti zaistili viedenskí policajti v pondelok v byte v centre rakúskej metropoly. Súčasne zadržali troch Srbov, z ktorých jeden sa pokúsil o útek, avšak zastavil ho varovný…

Lajčákovi bude v OSN radiť ekonóm, ktorý pomáha aj Guterresovi

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Poradcom Miroslava Lajčáka vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN bude americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity v New Yorku Jeffrey Sachs. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako poradca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre otázky udržateľného rozvoja. Súčasný minister zahraničných vecí SR sa…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Bulharsko vyšle do pohraničia s Tureckom i 600 vojakov

Sofia 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Burhan Ozbilici)   Bulharsko podobne ako Rakúsko a predtým aj iné európske krajiny nasadí na ochranu svojich hraníc pred nelegálnymi migrantmi príslušníkov armády. Pre dnešné vydanie nemeckých novín Die Welt to vyhlásil bulharský vicepremiér a minister obrany Krasimir Karakačanov. Podľa jeho slov by na hraniciach malo…

Bannon: USA sú v hospodárskej vojne s Čínou

Washington 17. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Evan Vucci, File)   USA sa nachádzajú v hospodárskej vojne s Čínou a ak nechcú prehrať, mali by sa zamerať na jej nespravodlivé obchodné praktiky, vyhlásil Trumpov politický poradca Steve Bannon "Sme v hospodárskej vojne s Čínou," uviedol Steve Bannon v rozhovore pre The American Prospect.…

Nová výzva na výskum bude musieť prejsť cez Pellegriniho úrad aj radou vlády

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Nová výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) prejde cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a taktiež Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie, čo v minulosti nebolo. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini…

SaS: Robert Fico má dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Richard Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

6

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

6

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

6

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

10

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

6

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

9

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…