Mediálna blokáda ĽS Naše Slovensko – ukážka „kvality“ demokracie nášho systému a nefungujúceho právneho štátu.

Publikované 05.02. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nie je žiadnym tajomstvom, že ĽS Naše Slovensko je dlhodobo terčom mediálnych útokov a dôslednej antikampane, s cieľom jej očierňovania a faktického eliminovania jej vplyvu na politický a verejný život. Takúto nepriateľskú a dehonestujúcu kampaň voči tejto strane sme mali možnosť zaregistrovať už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 avšak v súčasnosti, teda po vstupe tejto strany do parlamentu SR sa útoky voči nej a jej predstaviteľom zintenzívnili. Základným kvázi argumentom tých, ktorí túto štvavú kampaň realizujú, je snaha chrániť základné ľudské práva občanov Slovenskej republiky a  potláčať prejavy extrémizmu, rasizmu, nacizmu, intolerancie, xenofóbie a kto vie akej ešte ďalšej fóbie. K napĺňaniu týchto cieľov si samozvaní ochrancovia demokracie a ľudských práv zvolili, okrem iného aj informačnú blokádu ĽS Naše Slovensko. V predkladanom príspevku sa pokúsme odpovedať na otázku: kto je v skutočnosti porušovateľom základných práv a slobôd a kto obeťou tohto porušovania?

 

Či sa to odporcom ĽS Naše Slovensko páči alebo nie, táto strana sa legálnym spôsobom prebojovala do parlamentu SR a stala sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Jej ambíciou do budúcna je získať ešte viac vplyvu a uchádzať sa o väčší podiel na štátnej moci, čo je legitímnou snahou každého politického subjektu a čo vyjadruje podstatu jeho politickej činnosti a jeho existencie. Takzvané „mainstreamové“ médiá si túto našu snahu plne uvedomujú, v dôsledku čoho ĽS Naše Slovensko všemocne bránia vo vytváraní pozitívneho obrazu a sebaprezentácie prostredníctvom tradičných médií (televízia, rozhlas, periodická tlač), ktoré plným právom môžeme považovať za predĺženú ruku tzv. štandardných politických strán a ďalšiu z opozičných síl, pôsobiacu v mediálnom priestore.

 

Čo si však naša mediálna opozícia a jej politickí tútori neuvedomujú, resp. vedomé ignorujú  je fakt, že sú to práve „mainstreamové“ médiá, ktoré konajú protiprávne a v príkrom rozpore so slobodou prejavu a právom na informácie, ktoré sú súčasťou politických práv v zmysle článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Vo vzťahu k slobode prejavu je skutočným poškodeným subjektom samotná ĽS Naše Slovensko, a v prípade využívania práva na informácie sú do tejto pozície vmanévrovaní samotní občania Slovenskej republiky. Pre úplnosť dodávame, že uvedený článok Ústavy SR sa vzťahuje rovnako na fyzické ale aj právnické osoby, vrátane politických strán.

 

Ako príklad a zároveň aj potvrdenie vyššie uvedených tvrdení nám môžu poslúžiť programy spravodajských relácií ako v súkromných „mainstreamových“ televíziách, tak aj v tej našej, vládnou mocou kontrolovanej verejnoprávnej televízii. V týchto najsledovanejších masovokomunikačných médiách sa v čase po ostatných parlamentných voľbách na pravidelnej báze uskutočňujú diskusné relácie, na ktoré so železnou pravidelnosťou nie sú pozývaní zástupcovia ĽS Naše Slovensko. Viď napr. vyjadrenia predsedu vlády R. Fica v relácii verejnoprávnej  RTVS, v ktorej sa kriticky vyjadril k zvoleniu predsedu ĽS Naše Slovensko pána M. Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj k výsledkom jeho činnosti bez toho, aby k účasti v tejto relácii bola prizvaná aj druhá strana, t.j. samotný M. Kotleba, ktorý by v takom prípade mohol aktívne obhájiť výsledky svojej práce v pozícií predsedu BBSK. Takýto postup je v rozpore so slobodou prejavu, ktorá aj ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom garantuje právo na prezentáciu a zverejňovanie vlastných predstáv, názorov a postojov. Na druhej strane, z hľadiska práva na informácie nie je umožnené ĽS Naše Slovensko šíriť vlastné idei, zatiaľ čo divákom diskusných relácií je upierané právo na slobodné vyhľadávanie a prijímanie informácií.

 

Podmienky uplatňovania slobody prejavu a práva na informácie konkretizujú právne predpisy nižšej právnej sily, než je Ústava SR. Vo vzťahu k televíziám je to zákon o vysielaní a retransmisií, ktorý vo svojom § 16 odsek 3 ukladá vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a súčasne ukladá povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov. Isteže by naša mediálna opozícia mohla namietať, že Ústava SR jej v článku 1 zaručuje, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Lenže v danom prípade zákon o vysielaní a retransmisií výslovne ukladá vysielateľovi povinnosť dbať o všestrannosť ním sprostredkovaných informácií a o názorovú pluralitu v obsahu ním vysielaného príspevku.

 

Spôsob boja našej mediálnej opozície nie je ničím iným, ako cenzúrou v priamom prenose. Áno, presne tou cenzúrou, ktorú Ústava SR v zmysle článku 26 výslovne a bezpodmienečne zakazuje. „Mainstreamové“ médiá by aj v tomto prípade mohli oponovať, že je ich morálnou povinnosťou nedať ĽS Naše Slovensko akýkoľvek priestor k šíreniu, podľa ich názoru extrémistických myšlienok a postojov. V súvislosti s tým sa natíska otázka, kto a na základe akých objektívnych kritérií určuje, ktorá myšlienka, prezentovaný názor, resp. postoj je možné definovať ako extrémny alebo nie? Sú to snáď samotní redaktori, vládnou mocou vybraní „experti“ na extrémizmus alebo vlastníci médií? Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v trestnoprávnom význame, potom je to jedine a výlučne súd, ktorý rozhoduje o vine a treste. Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v politickom (názorovom) slova zmysle, potom je prísne vzaté extrémistom každý, kto má odlišný názor, ako je ten môj, kto zastáva a prejavuje odlišné postoje ako sú tie, momentálnou vládnou mocou oficiálne prezentované a presadzované. Slovenská republika je v zmysle článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aspoň tak sa to uvádza v najvyššom zákone tohto štátu. Existencia názorovej plurality je najcharakteristickejším znakom a podmienkou fungovania parlamentnej demokracie, t.j. systému, ochrana ktorého tak leží na srdci všetkým našim tzv. štandardným politikom, čo v prenesenom význame znemená, že každý politický subjekt môže mať a prezentovať iný názor na riešenie celospoločenských problémov. Pre demokraciu je vlastnou konkurencia politických subjektov a ich vzájomná súťaž o priazeň elektorátu. Úlohou masovokomunikačných médií nie je sa tejto súťaže zúčastňovať, ale o nej objektívne a nestranne informovať (viď. § 16 odsek 3 zákona o vysielaní a retransmisií). Z uvedeného vyplýva, že úlohou médií ani nemôže byť zodpovedanie otázky, čo je extrémizmus v politickom slova zmysle. Úlohou médií je svojim adresátom umožniť posúdiť túto otázku samostatne a na základe ich vlastného presvedčenia a nimi vyznávaných hodnôt.

 

Pokiaľ by sme, čisto hypoteticky aj pripustili účelovú argumentáciu mediálnej opozície o tom, že niektorí predstavitelia ĽS Naše Slovensko šíria „extrémizmus“, potom je na mieste otázka, prečo mediálna opozícia nepozýva do diskusných relácií tých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko, ktorí doposiaľ tzv. „extrémizmus“ nešírili? Na túto otázku naša mediálna opozícia odpoveď nemá, preto si na túto otázku odpovieme sami. ĽS Naše Slovensko je v danom prípade obeťou uplatňovania princípu kolektívnej viny, ktorý nerozlišuje medzi jednotlivcami, ale postihuje celý kolektív. A aby toho nebolo málo, tento princíp kolektívnej viny sa vzťahuje a priori, t.j. vopred na všetkých jej predstaviteľov a celú členskú základňu. Takéto správanie sa našej mediálnej opozície nielen že nie je v súladné s § 16 zákona o vysielaní a retransmisií, ale popiera základné princípy právneho štátu (článok 1 Ústavy SR), v ktorom sa princíp kolektívnej viny prehlasuje ako absolútne neprípustný.

 

Aby sme však úplne nekrivdili „mainstreamovým“ médiám, veľmi sporadicky sa o ĽS Naše Slovensko objaví nejaká zmienka. Problémom však je, že médiá ani v tomto prípade nedodržiavajú zákonnú požiadavku informovať objektívne a nestranne, pretože o našich aktivitách informujú skreslene a výhradne len v negatívnom svetle. Napr. v článku, zverejnenom na portále topky.sk bola zámerne zverejnená klamlivá informácia o to, že poslanec za ĽS Naše Slovensko J. Kecskés podporil v zahraničnom výbore NR SR návrh vládneho SMERU, ktorým sa malo zabrániť ďalšiemu prieskumu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami na Ministerstve zahraničných vecí SR aj keď sa o prieskume vôbec nehlasovalo. Často využívaným prostriedkom dehonestovania ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľov je snaha „mainstreamu“ zostrihať celú reportáž spôsobom, ktorý nás buď to zosmiešňuje, ukazuje ako nekompetentných alebo ktorým sa do vysielania dostanú len také negatívne reakcie bežných ľudí, dehonestujúce a odsudzujúce naše aktivity. Výnimkou nie je ani vlastný komentár moderátora uprostred odvysielaného spravodajského príspevku. Takéto zaujaté a neadekvátne komentáre moderátorov sú, okrem iného aj hrubým porušením zákona o vysielaní a retransmisií, ktorý v § 16 ods. 3 písm. b) prikazuje, že názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

 

S poukazom na tu uvedené skutočnosti je na mieste ešte posledná otázka. Prečo „mainstreamové“ média konajú v rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu a právom na informácie? Odpoveď je viac ako zrejmá. Naša mediálna opozícia nie je nezávislá (tá verejnoprávna už vôbec nie), pretože je len nástrojom v rukách mocných ekonomických elít, ktoré zo zákulisia ovládajú politickú scénu a jej jednotlivých aktérov. Všetkých, až na jediného aktéra – ĽS Naše Slovensko, ktorá ako jediná skutočná opozícia a súčasne jediná reálna alternatíva vládnej koalícií, predstavuje pre šedé eminencie Slovenska citeľnú hrozbu. Motívom konania vládnej moci poplatných médií je strach, inými slovami fóbia (z gréckeho phobos), a to vo svojej špecifickej podobe optofóbie – strachu otvoriť oči, pomenovať veci pravými menami a hľadať skutočné príčiny stavu, v ktorom sa ocitá náš štát a jeho obyvatelia.   Našťastie, a výsledky ostatných parlamentných volieb a stúpajúca popularita ĽS Naše Slovensko to jednoznačne dokazujú, sa občanom, na rozdiel od našich politických elít už začali otvárať  oči, v dôsledku čoho stále jasnejšie vidia aká nezávideniahodná situácia v našej krajine panuje, a čo je hlavné, kto v tejto krajine „skutočne panuje“. Určite to nie sú občania Slovenska. Preto je ĽS Naše Slovensko prirodzeným nepriateľom číslo 1 pre všetky „mainstreamové“ média a ich finančných a politických mecenášov.

 

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Pellegrini: Prejavy extrémizmu nevieme častokrát dobre zadefinovať a potrestať

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Bojovať proti extrémizmu sa dá vzdelávaním mladej generácie, ale aj vytesňovaním popieračov holokaustu z verejného života. Pre TASR to uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). "Bojovať proti holokaustu sa dá aj tým spôsobom, že sa vzdeláva mladá generácia. Veľmi…

Hlavnými bodmi Le Penovej kampane sú globalizácia a radikálny islam

Paríž 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová predstavila dnes svoj manifest do prezidentských volieb dvojitým útokom na globalizáciu a radikálny islam. Kandidátka Národného frontu (FN) pred svojimi priaznivcami v meste Lyon vyhlásila, že globalizácia predstavuje "otrockú výrobu určenú na predaj nezamestnaným". Riešením zo…

Reakciou na Trumpove požiadavky ohľadom obliekania je #DressLikeAWoman

Washington 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   Desiatky žien zverejnili na internete svoje fotografie či snímky iných žien, ktoré sú oblečené v rozpore s údajnými nárokmi nového prezidenta USA Donalda Trumpa na vzhľad žien vo svojom okolí. Trump od nich totiž vraj žiada, aby sa "obliekali ako ženy". Zmienka…

Hokejoví akademici Slovenska nepostúpili cez Česko do semifinále XXVIII.SZU

Banská Bystrica 5. februára 2017 (HSP/Foto:Fisu)   Hokejový turnaj v mužskej kategórii po dni voľna pokračoval štvrťfinálovými súbojmi, ktoré určilo semifinalistov. Stali sa im po zásluhe hokejoví akademici Ruska, Kanady, Česka a Kazachstanu. Slováci v súboji s Českom ťahali od začiatku dokonca za kratší koniec. Na lopatky ich položili rýchle dva góly hneď v prvej…

Béla Bugár: Ku kríze by určite došlo vtedy, keby Holjenčík zostal v úrade

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian )   Ku koaličnej kríze by určite došlo vtedy, keby Holjenčík zostal v úrade, teda naďalej by bol šéfom. Informácie však hovoria o tom, že nezvládol túto svoju funkciu. V diskusnej relácii na TA3 V politike to uviedol podpredseda Národnej rady SR a predseda…

Richard Sulík: Podpálenie auta berieme ako výzvu posvietiť si, čo sa v Púchove dialo

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Primátor mesta Púchov potvrdil, že v meste nejde o prvý takýto čin Podpálenie auta berieme ako výzvu podrobne si posvietiť na to, čo sa to vlastne v meste Púchov dialo. Sme pripravení podniknúť všetky právne kroky, aby sme odhalili rozkrádačky, ktoré tam boli.…

Premiér Robert Fico rokoval s lídrom poľskej strany PiS Jaroslawom Kaczynským o EÚ i V4

Bratislava/Vysoké Tatry 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica )   Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa dnes vo Vysokých Tatrách stretol s predsedom poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczynským. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. "Témami pracovného rokovania bola bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom,…

Karol Farkašovský: Trestal by som prejavy extrémizmu i vulgarizmy v Národnej rade

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ján Podmanický by na výrokovú imunitu na pôde parlamentu nerád siahal Demokracia by mala vytvárať nástroje, aby potláčala extrémizmus, na uliciach i v parlamente. Preto by sa aj výroková imunita nemala vzťahovať na vystúpenia, ktoré podnecujú nevraživosť medzi ľuďmi. V diskusnej relácii TA3…

Rakúsky policajt, ktorý zavraždil tehotnú priateľku a ich dieťa, bol príčetný

Viedeň 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Mladý muž netrpí ani psychickým ochorením, ani poruchou osobnosti Dvadsaťtriročný rakúsky policajt, ktorý sa priznal vlani v októbri k vraždám o dva roky staršej, v šiestom mesiaci tehotnej priateľky Claudie K. a ich 21-mesačného syna Noaha, bol v čase činu v plnej miere…

Bayrou vyzýva Fillona, aby stiahol svoju kandidatúru

Paríž 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ascension Torrent)   Fillon naďalej odmieta stiahnuť svoju prezidentskú kandidatúru Líder francúzskeho centristického Demokratického hnutia (MoDem) Francois Bayrou sa domnieva, že kandidát konzervatívcov pre prezidentské voľby Francois Fillon má v súvislosti so škandálom ohľadom fiktívneho zamestnávania svojej manželky len jedinú možnosť - stiahnuť svoju kandidatúru. "Francúzi…

V Nemecku CDU a CSU hľadajú napriek sporom o migrantoch spoločnú reč pred voľbami

Mníchov 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rene Rossignaud)   Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vidí strany únie CDU/CSU napriek ich sporu o podobu utečeneckej politiky bok po boku v kampani o dôveru voličov pred voľbami do Spolkového snemu (Bundestagu). Som si istá, že obe strany majú omnoho viac spoločného ako odlišného, vyplynulo…

V Británii skupina Black Sabbath posledným koncertom ukončila kariéru

Birmingham 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Balazs Mohai/MTI via AP)   Black Sabbath oficiálne ukončila svoje takmer 50-ročné pôsobenie na svetovej scéne Britská hudobná skupina Black Sabbath, všeobecne považovaná za jednu z hlavných osnovateľov žánru heavy metal, odohrala v sobotu večer posledné vystúpenie v rodnom Birminghame, čím oficiálne ukončila svoje takmer 50-ročné…

Mečíŕ po prehre s Maďarskom: "Šport prináša aj prekvapenia"

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Martin Kližan po zápase priznal, že Maďari boli lepší a zaslúžene zvíťazili Slovenskí tenisti budú bojovať iba o zotrvanie v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára. V dueli 2. kola totiž nečakane prehrali s Maďarskom 1:3. O rozhodujúci tretí bod pre maďarské farby sa…

Anton Hrnko: Represia je to posledné, čo treba proti extrémizmu robiť

Bratislava 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Tento týždeň bola predstavená nová elitná jednotka policajtov, ktorá bude bojovať s extrémizmom Pri extrémizme je hlavný problém v tom, že sme boli na hrane medzi slobodou prejavu a toho, čo už hanobí rasu, národ a je útokom osobnej integrity. V diskusnej relácii…

Zrejme ľavicoví extrémisti zaútočili na limuzínu vicehajtmana v rakúskom Linzi

Linz 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Samotný politik zachytil útok mobilným telefónom Rakúska polícia musela v sobotu po ukončení pokojnej demonštrácie zoskupenia Linz proti pravici namiereného proti plesu ultrapravicových síl v hornorakúskej metropole predsa len zasahovať. Na limuzínu, v ktorej ako potvrdil dnes samotný politik, sedel vicehajtman (námestník krajinského…

Karel Gott sa od rakoviny ešte nevrátil za volant, potrebuje novú prehliadku

Praha 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer )   Karel Gott si nesadol za volant už 18 mesiacov Kedysi vášnivý motorista Karel Gott (77) si kvôli zdravotným problémom, ktoré ho prenasledovali v ostatnom čase, nesadol za volant už 18 mesiacov. Ak sa tam bude chcieť vrátiť, bude sa musieť podrobiť zdravotnej prehliadke,…

Muž podozrivý z útoku na vojenskú hliadku v blízkosti Louvru odmietol vypovedať

Paríž 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kamil Zihnioglu)   Ďalší výsluch by sa mal uskutočniť dnes popoludní Muž, ktorý v piatok v blízkosti múzea Louvre v centre Paríža zaútočil na vojenskú hliadku, dnes dopoludnia odmietol odpovedať na otázky vyšetrovateľov. Ďalší výsluch by sa mal uskutočniť dnes popoludní, informoval spravodajský portál France Info.…

Rumunská vláda zrušila nariadenie, ktoré viedlo k masovým protestom v krajine

Bukurešť 5. februára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Kontroverzne vnímané nariadenie bolo stiahnuté Rumunská vláda dnes na mimoriadnom zasadaní v Bukurešti v súlade so sobotňajším avízom premiéra Sorina Grindeana stiahla kontroverzne vnímané nariadenie, ktoré malo umožniť dekriminalizáciu niektorých korupčných trestných činov verejných činiteľov. Informovala o tom agentúra Mediafax. Stalo sa tak…

TopSpeed

Umelci vtipne napodobnili Trabant

0

Berlínsky orchester sa rozhodol pre netradičnú formu propagácie. Umelci v ňom napodobňujú zvuky, ktoré vydáva legendárne východonemecké auto – Trabant alias BMV (Bakelitové Motorové Vozidlo). Tento „nehrdzavejúci“ výtvor socializmu pôsobil úsmevným dojmom aj počas svojho života, ale vďačným terčom vtipov je dodnes. Ako sa podarilo členom orchestra napodobniť zvuky, ktoré vydáva…

Dokáže prekonať Jeep takmer vertikálnu prekážku? Pozrite sa!

0

Na facebookovú stránku oficiálneho importéra značky Jeep pred pár dňami pridali zaujímavé video. V ňom jemne upravený Wrangler v dlhšom prevedení prekonáva takmer horizontálnu prekážku, ktorá je navyše asi aj mokrá. Video som si pozrel niekoľkokrát. Sám sa neviem rozhodnúť, či ide o podvrh, alebo sú vo videu prezentované reálne schopnosti auta.…

Honda a GM budú spoločne vyrábať palivové články

0

Tlak na znižovanie miestnych emisii je stále silnejší a tak sa elektromobily ponúkajú ako jasná voľba pri preprave budúcnosti. Aj tu však existujú minimálne dva tábory. Sú výrobcovia, ktorí preferujú batérie aj napriek ich obmedzenej kapacite, pomerne dlhému dobíjaniu a nepresvedčivému dojazdu.     Na druhej strane sú výrobcovia, ktorí…

Ukazuje Koenigsegg Raseri budúce smerovanie značky?

0

Koenigsegg vedel vždy zaujať, či už dizajnom hypercaru, číslami výkonu alebo rýchlosťou na pretekárskom okruhu. Je obdivuhodné, čo všetko dokázala švédska automobilka postaviť z viac-menej rovnakých súčiastok. Začali prototypom CC, z ktorého sa za niekoľko desaťročí posunuli na Koenigsegg Agera a ešte ďalej na Koenigsegg Regera, kam zabalili to najlepšie, čo moderná technológia…

VW oznámil koniec downsizingu, ale 1,0 TSI zostáva...

8

Už v minulosti sme vám priniesli správy o tom, že niektoré automobilky končia s nezmyselným downsizingom. Trend mikro motorov zavrhla Toyota, Renault a Opel. Koniec downsizingu oznámil aj koncern Volkswagen. Nečakajte však veľký návrat k atmosférickým motorom.

Renault Trezor je najkrajší koncept minulého roka

3

O Renaulte Trezor sme čo to už popísali. Novinárom a aj širokej verejnosti vyrazil dych svojim aerodynamickým dizajnom. Aj preto nie je žiadne prekvapenie, že tento koncept zbieral slávu aj na prestížnom ceremoniáli Festival Automobile International. Miestom konania s poradovým číslom 32. bola parížska Invalidovňa. Bez väčšej konkurencie zvíťazil Trezor…

KAMzaKRÁSOU

Recept: Sladké brownies s pistáciami

3

Ak ste dostali chuť na niečo sladké, ale v chladničke nemáte žiadne špeciálne ingrediencie, vyskúšajte tento jednoduchý čokoládový zákusok. Na jeho prípravu potrebujete len niekoľko základných ingrediencií a do hodinky si môžete pochutnávať na sladkej maškrte. 

Ženy, na tieto typy mužov pozor! (3. časť)

3

Skôr ako sa s niekým dáte dokopy a vytvoríte stabilný pár, bolo by fajn ak by ste o takomto človeku mali aspoň akú takú reálnu predstavu. Výzor partnera je viac nemej jasný. Čo však môže byť veľmi zavádzajúce je to, akú má dotyčný človek povahu. Podobne ako sa muži snažia radšej vyvarovať nejakým…

Nevyužitý priestor na stene? Inšpirujte sa!

4

Máte doma nevyužitý priestor na stene? Vaša stena doslova zíva prázdnotou? Urobte z nej originálne miesto, ktoré oživí vašu domácnosť. Pripravili sme si pre vás ochutnávku inšpiratívnych nápadov, ako využiť prázdnu stenu a umiestniť na ňu skvelé dekorácie alebo využiť ju na niečo praktické. 

TEST: LA ROCHE-POSAY - Effaclar testovací balíček pre pleť so sklonom k akné

2

Nedokonalosti pleti sú mnohokrát dôvodom, prečo sa cítime nepríjemne či menej sebavedomo. Netreba však vešať hlavu. Dnes už poznáme mnoho kozmetických produktov, ktoré nám s týmto problémom vedia pomôcť. Preto sme pre vás testovali balíček od La Roche-Posay Effaclar. Ako uspel v našom testovaní?

Máte problém s ranným vstávaním? Vyskúšajte tieto 4 tipy

3

Máte aj vy problém s ranným vstávaním a keď vám zazvoní budík, tak by ste najradšej ešte 15 minút len tak ležali pod teplou perinou a zmierili sa so svojím osudom? Aj my... No ponúkame vám pár tipov, ako premôcť rannú lenivosť a dostať sa z postele o čosi skôr.

Color-blocking - mali by ste odvahu?

7

Vlasové trendy nám vďaka sociálnym aspektom internetu v poslednej dobe rastú ako huby po daždi. Za posledných pár mesiacov sme boli svedkami digitálnej frizúry budúcnosti, mimoriadne efektných sivých účesov a najnovšie aj poriadneho dámskeho úletu blorange. Na rade je teda opäť nová trendy éra. Avšak pozor, na ten nasledujúci si pripravte poriadnu dávku odvahy. Color-blocking je v módnom priemysle veľmi…

TopDesať

Malá poľská dedinka, ktorá je celá pomaľovaná kvetinovými maľbami

0

Kedysi dávno, v malej poľskej dedinke Zalipie, niekto namaľoval kvetinu na stenu jedného domu. Ani len netušili, akú tradíciu vlastne začali a že práve maľované kvetiny na domoch, túto dedinku zviditeľnia vo svete. Kvetinu však nenamaľovali iba z dlhej chvíle, ale hlavne sa snažili zamaskovať špinavé steny od sadze. V tej dobe bolo úplne…

30+ dokonale načasovaných fotografií z celého sveta

0

Tie najlepšie životné momenty sú neopakovateľné. Preto ľudstvo vymýšľalo rôzne spôsoby, ako ich zachytiť a uchovať naveky. Práve z toho dôvodu vznikli fotoaparáty, či videokamery. Tie ním slúžia už niekoľko desiatok rokov a za tú dobu sa určite podarilo zachytiť nespočetné množstvo vzácnych okamihov. Avšak fotografie v tomto článku sú…

Nie všetko je ružové. Takýto je pohľad na Los Angeles z temnej stránky

0

Keď sa spomenie Los Angeles, každý si predstavíme slnečné mesto, ktoré sa nachádza v Spojených štátoch, konkrétne v Kalifornii. V hlave sa nám zobrazí slávny Hollywood a s ním spojené filmové osobnosti, slnečné pláže, výškové budovy v centre mesta a veľa ďalšieho. V televízii a na internete nám Los Angeles…

Psy, ktorých úlohou je strážiť Biely dom, sú pôvodom z Českej republiky

0

Belgický ovčiak Malinois sa čoraz viac teší väčšej a väčšej pozornosti. Tieto psy si svojimi výkonmi získavajú čoraz väčšiu obľubu. A tak pomaly, ale iste, stavajú svojho "konkurenta" nemeckého ovčiaka do tieňa. Malinois začína získavať prívlastok ako najčastejšie používané plemeno psa v radoch polície. Malinois má vynikajúcu úroveň inteligencie. Sú často používané

Na internete sa rozprúdila diskusia o snímke turistu, ktorý "zvíťazil nad gravitáciou"

0

Na internete sa rozprúdila diskusia o snímke turistu, ktorý "zvíťazil nad gravitáciou". Užívatelia sociálnej siete diskutujú o fotografii, na ktorej je zachytený turista opretý o dlažbu Veľkého čínskeho múru, píše Daily Mail.

Všetky chyby sa dajú odpustiť, nie však tie gramatické alebo ako zistíš, že si grammar nazi?

0

Každý má niekoho takého vo svojom okolí. Mnohí ich milujú, mnohí nenávidia. A možno si tým človekom ty sám. Výraz grammar nazi sa čoraz viac skloňuje aj v slovenskom jazyku. Vzniklo spojením slov grammar (gramatika) a nazi (nacista). [caption id="attachment_6260" align="aligncenter" width="1170"]