Mediálna blokáda ĽS Naše Slovensko – ukážka „kvality“ demokracie nášho systému a nefungujúceho právneho štátu.

Publikované 05.02. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nie je žiadnym tajomstvom, že ĽS Naše Slovensko je dlhodobo terčom mediálnych útokov a dôslednej antikampane, s cieľom jej očierňovania a faktického eliminovania jej vplyvu na politický a verejný život. Takúto nepriateľskú a dehonestujúcu kampaň voči tejto strane sme mali možnosť zaregistrovať už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 avšak v súčasnosti, teda po vstupe tejto strany do parlamentu SR sa útoky voči nej a jej predstaviteľom zintenzívnili. Základným kvázi argumentom tých, ktorí túto štvavú kampaň realizujú, je snaha chrániť základné ľudské práva občanov Slovenskej republiky a  potláčať prejavy extrémizmu, rasizmu, nacizmu, intolerancie, xenofóbie a kto vie akej ešte ďalšej fóbie. K napĺňaniu týchto cieľov si samozvaní ochrancovia demokracie a ľudských práv zvolili, okrem iného aj informačnú blokádu ĽS Naše Slovensko. V predkladanom príspevku sa pokúsme odpovedať na otázku: kto je v skutočnosti porušovateľom základných práv a slobôd a kto obeťou tohto porušovania?

 

Či sa to odporcom ĽS Naše Slovensko páči alebo nie, táto strana sa legálnym spôsobom prebojovala do parlamentu SR a stala sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Jej ambíciou do budúcna je získať ešte viac vplyvu a uchádzať sa o väčší podiel na štátnej moci, čo je legitímnou snahou každého politického subjektu a čo vyjadruje podstatu jeho politickej činnosti a jeho existencie. Takzvané „mainstreamové“ médiá si túto našu snahu plne uvedomujú, v dôsledku čoho ĽS Naše Slovensko všemocne bránia vo vytváraní pozitívneho obrazu a sebaprezentácie prostredníctvom tradičných médií (televízia, rozhlas, periodická tlač), ktoré plným právom môžeme považovať za predĺženú ruku tzv. štandardných politických strán a ďalšiu z opozičných síl, pôsobiacu v mediálnom priestore.

 

Čo si však naša mediálna opozícia a jej politickí tútori neuvedomujú, resp. vedomé ignorujú  je fakt, že sú to práve „mainstreamové“ médiá, ktoré konajú protiprávne a v príkrom rozpore so slobodou prejavu a právom na informácie, ktoré sú súčasťou politických práv v zmysle článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Vo vzťahu k slobode prejavu je skutočným poškodeným subjektom samotná ĽS Naše Slovensko, a v prípade využívania práva na informácie sú do tejto pozície vmanévrovaní samotní občania Slovenskej republiky. Pre úplnosť dodávame, že uvedený článok Ústavy SR sa vzťahuje rovnako na fyzické ale aj právnické osoby, vrátane politických strán.

 

Ako príklad a zároveň aj potvrdenie vyššie uvedených tvrdení nám môžu poslúžiť programy spravodajských relácií ako v súkromných „mainstreamových“ televíziách, tak aj v tej našej, vládnou mocou kontrolovanej verejnoprávnej televízii. V týchto najsledovanejších masovokomunikačných médiách sa v čase po ostatných parlamentných voľbách na pravidelnej báze uskutočňujú diskusné relácie, na ktoré so železnou pravidelnosťou nie sú pozývaní zástupcovia ĽS Naše Slovensko. Viď napr. vyjadrenia predsedu vlády R. Fica v relácii verejnoprávnej  RTVS, v ktorej sa kriticky vyjadril k zvoleniu predsedu ĽS Naše Slovensko pána M. Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj k výsledkom jeho činnosti bez toho, aby k účasti v tejto relácii bola prizvaná aj druhá strana, t.j. samotný M. Kotleba, ktorý by v takom prípade mohol aktívne obhájiť výsledky svojej práce v pozícií predsedu BBSK. Takýto postup je v rozpore so slobodou prejavu, ktorá aj ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom garantuje právo na prezentáciu a zverejňovanie vlastných predstáv, názorov a postojov. Na druhej strane, z hľadiska práva na informácie nie je umožnené ĽS Naše Slovensko šíriť vlastné idei, zatiaľ čo divákom diskusných relácií je upierané právo na slobodné vyhľadávanie a prijímanie informácií.

 

Podmienky uplatňovania slobody prejavu a práva na informácie konkretizujú právne predpisy nižšej právnej sily, než je Ústava SR. Vo vzťahu k televíziám je to zákon o vysielaní a retransmisií, ktorý vo svojom § 16 odsek 3 ukladá vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a súčasne ukladá povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov. Isteže by naša mediálna opozícia mohla namietať, že Ústava SR jej v článku 1 zaručuje, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Lenže v danom prípade zákon o vysielaní a retransmisií výslovne ukladá vysielateľovi povinnosť dbať o všestrannosť ním sprostredkovaných informácií a o názorovú pluralitu v obsahu ním vysielaného príspevku.

 

Spôsob boja našej mediálnej opozície nie je ničím iným, ako cenzúrou v priamom prenose. Áno, presne tou cenzúrou, ktorú Ústava SR v zmysle článku 26 výslovne a bezpodmienečne zakazuje. „Mainstreamové“ médiá by aj v tomto prípade mohli oponovať, že je ich morálnou povinnosťou nedať ĽS Naše Slovensko akýkoľvek priestor k šíreniu, podľa ich názoru extrémistických myšlienok a postojov. V súvislosti s tým sa natíska otázka, kto a na základe akých objektívnych kritérií určuje, ktorá myšlienka, prezentovaný názor, resp. postoj je možné definovať ako extrémny alebo nie? Sú to snáď samotní redaktori, vládnou mocou vybraní „experti“ na extrémizmus alebo vlastníci médií? Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v trestnoprávnom význame, potom je to jedine a výlučne súd, ktorý rozhoduje o vine a treste. Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v politickom (názorovom) slova zmysle, potom je prísne vzaté extrémistom každý, kto má odlišný názor, ako je ten môj, kto zastáva a prejavuje odlišné postoje ako sú tie, momentálnou vládnou mocou oficiálne prezentované a presadzované. Slovenská republika je v zmysle článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aspoň tak sa to uvádza v najvyššom zákone tohto štátu. Existencia názorovej plurality je najcharakteristickejším znakom a podmienkou fungovania parlamentnej demokracie, t.j. systému, ochrana ktorého tak leží na srdci všetkým našim tzv. štandardným politikom, čo v prenesenom význame znemená, že každý politický subjekt môže mať a prezentovať iný názor na riešenie celospoločenských problémov. Pre demokraciu je vlastnou konkurencia politických subjektov a ich vzájomná súťaž o priazeň elektorátu. Úlohou masovokomunikačných médií nie je sa tejto súťaže zúčastňovať, ale o nej objektívne a nestranne informovať (viď. § 16 odsek 3 zákona o vysielaní a retransmisií). Z uvedeného vyplýva, že úlohou médií ani nemôže byť zodpovedanie otázky, čo je extrémizmus v politickom slova zmysle. Úlohou médií je svojim adresátom umožniť posúdiť túto otázku samostatne a na základe ich vlastného presvedčenia a nimi vyznávaných hodnôt.

 

Pokiaľ by sme, čisto hypoteticky aj pripustili účelovú argumentáciu mediálnej opozície o tom, že niektorí predstavitelia ĽS Naše Slovensko šíria „extrémizmus“, potom je na mieste otázka, prečo mediálna opozícia nepozýva do diskusných relácií tých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko, ktorí doposiaľ tzv. „extrémizmus“ nešírili? Na túto otázku naša mediálna opozícia odpoveď nemá, preto si na túto otázku odpovieme sami. ĽS Naše Slovensko je v danom prípade obeťou uplatňovania princípu kolektívnej viny, ktorý nerozlišuje medzi jednotlivcami, ale postihuje celý kolektív. A aby toho nebolo málo, tento princíp kolektívnej viny sa vzťahuje a priori, t.j. vopred na všetkých jej predstaviteľov a celú členskú základňu. Takéto správanie sa našej mediálnej opozície nielen že nie je v súladné s § 16 zákona o vysielaní a retransmisií, ale popiera základné princípy právneho štátu (článok 1 Ústavy SR), v ktorom sa princíp kolektívnej viny prehlasuje ako absolútne neprípustný.

 

Aby sme však úplne nekrivdili „mainstreamovým“ médiám, veľmi sporadicky sa o ĽS Naše Slovensko objaví nejaká zmienka. Problémom však je, že médiá ani v tomto prípade nedodržiavajú zákonnú požiadavku informovať objektívne a nestranne, pretože o našich aktivitách informujú skreslene a výhradne len v negatívnom svetle. Napr. v článku, zverejnenom na portále topky.sk bola zámerne zverejnená klamlivá informácia o to, že poslanec za ĽS Naše Slovensko J. Kecskés podporil v zahraničnom výbore NR SR návrh vládneho SMERU, ktorým sa malo zabrániť ďalšiemu prieskumu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami na Ministerstve zahraničných vecí SR aj keď sa o prieskume vôbec nehlasovalo. Často využívaným prostriedkom dehonestovania ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľov je snaha „mainstreamu“ zostrihať celú reportáž spôsobom, ktorý nás buď to zosmiešňuje, ukazuje ako nekompetentných alebo ktorým sa do vysielania dostanú len také negatívne reakcie bežných ľudí, dehonestujúce a odsudzujúce naše aktivity. Výnimkou nie je ani vlastný komentár moderátora uprostred odvysielaného spravodajského príspevku. Takéto zaujaté a neadekvátne komentáre moderátorov sú, okrem iného aj hrubým porušením zákona o vysielaní a retransmisií, ktorý v § 16 ods. 3 písm. b) prikazuje, že názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

 

S poukazom na tu uvedené skutočnosti je na mieste ešte posledná otázka. Prečo „mainstreamové“ média konajú v rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu a právom na informácie? Odpoveď je viac ako zrejmá. Naša mediálna opozícia nie je nezávislá (tá verejnoprávna už vôbec nie), pretože je len nástrojom v rukách mocných ekonomických elít, ktoré zo zákulisia ovládajú politickú scénu a jej jednotlivých aktérov. Všetkých, až na jediného aktéra – ĽS Naše Slovensko, ktorá ako jediná skutočná opozícia a súčasne jediná reálna alternatíva vládnej koalícií, predstavuje pre šedé eminencie Slovenska citeľnú hrozbu. Motívom konania vládnej moci poplatných médií je strach, inými slovami fóbia (z gréckeho phobos), a to vo svojej špecifickej podobe optofóbie – strachu otvoriť oči, pomenovať veci pravými menami a hľadať skutočné príčiny stavu, v ktorom sa ocitá náš štát a jeho obyvatelia.   Našťastie, a výsledky ostatných parlamentných volieb a stúpajúca popularita ĽS Naše Slovensko to jednoznačne dokazujú, sa občanom, na rozdiel od našich politických elít už začali otvárať  oči, v dôsledku čoho stále jasnejšie vidia aká nezávideniahodná situácia v našej krajine panuje, a čo je hlavné, kto v tejto krajine „skutočne panuje“. Určite to nie sú občania Slovenska. Preto je ĽS Naše Slovensko prirodzeným nepriateľom číslo 1 pre všetky „mainstreamové“ média a ich finančných a politických mecenášov.

 

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Rozhovor: Legislatívny zákaz potratov je pre mňa prioritou. Keď budem mať tú možnosť, bude to pre mňa veľký deň

Slovensko 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR - Michal Svítok)   Dnes je Deň počatého dieťaťa. V tejto súvislosti sme oslovili lekárku a poslankyňu NR SR Natáliu Grausovú (ĽSNS), ktorá stála v pozadí napísania listu lekárom, v ktorom sa žiada, aby prestali v nemocniciach s vykonávaním potratov, ako sa tak stalo…

Za zvuku zvonu Zikmund pochovali kardinála Vlka, posolstvo poslal aj pápež

Praha 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP File)   Ľudia sa dnes v katedrále svätého Víta na Pražskom hrade naposledy rozlúčili so zosnulým kardinálom Miloslavom Vlkom, ktorý zomrel 18. marca po ťažkej chorobe vo veku 84 rokov Na obrade sa zúčastnili predstavitelia cirkví a politiky a mnoho pútnikov. Telo kardinála Vlka bolo…

Lekár: Keby sa neočkovalo, bolo by oveľa viac infekčných ochorení a úmrtí

Košice 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Keby sa neočkovalo, bolo by oveľa viac infekčných ochorení a úmrtí, tvrdí prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Ivan Schréter. Zároveň pripúšťa určité riziko v súvislosti s očkovaním Odkedy sa zaviedlo povinné očkovanie proti mnohým…

Slovenskí prvovýrobcovia očakávajú vyššie nákupné ceny mlieka

Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Priemerná nákupná cena mlieka dosiahla vo februári tohto roku úroveň 29,52 eurocenta za kilogram, čo je v porovnaní s januárom 2017 navýšenie o 0,37 eurocenta za kilogram. Vývoj cien mlieka v ostatných štátoch EÚ je však dynamickejší Nepriaznivá situácia na domácom…

Prezident k spomienke prvého židovského transportu: V súčasnosti opäť ožívajú temní duchovia minulosti

Poprad 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-CAF pap)   Pri príležitosti 75. výročia odchodu prvého transportu zo Slovenska do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na území okupovaného Poľska odhalili dnes v Poprade na fasáde Gymnázia na Kukučínovej ulici pamätnú tabuľu. Ide o miesto, kde boli týždeň pred transportom do koncentračného tábora umiestnené židovské…

Sigmar Gabriel: Nemecko musí rešpektovať obavy menších členských krajín EÚ

Berlín 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Ivan Sekretarev, Pool)   Nemecká vláda musí rešpektovať obavy menších členských krajín Európskej únie a nestavať sa voči nim do pozície kazateľa, a to napriek výzvam, aby sa Nemecko ujalo vedúcej úlohy, pretože 28-členný blok je "oveľa väčší" ako iba Nemecko, upozornil dnes nemecký minister zahraničných…

Fico: Bez Ústavného súdu nie je možné vyriešiť problém amnestií

Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Michal Svítok)   Doteraz sa vždy objavovali návrhy, aby sa amnestie zrušili buď obyčajným, alebo ústavným zákonom. No bez Ústavného súdu (ÚS) nie je možné problém amnestií vyriešiť. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy "Akonáhle by sme len…

Putinova reakcia na Merkelovej srdečné pozdravy

Moskva 25. marca 2017 (HSP/Foto: screenshot videa)   Bavorský krajinský premiér a líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer počas svojej nedávnej návštevy v Moskve odovzdal pozdravy svojej šéfky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi, pričom ju svojím podaním trošku zosmiešnil. Ešte veselšia, no Merkelovej na vážnosti iste nepridávajúca,…

Deklarácia z rímskeho summitu zakotvuje princíp "viacrýchlostnej Európy"

Rím 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Andrew Medicchini)   Predstavitelia 27 členských krajín Európskej únie podpísali dnes na summite deklaráciu, ktorá zakotvuje princíp viacrýchlostnej Európy a záväzok pracovať na posilnení Únie prostredníctvom "ešte väčšej integrácie a väčšej solidárnosti" medzi jej členmi  Krajiny EÚ - bez Británie, ktorá chce Úniu opustiť…

Fico: Nevidím iný životný priestor pre Slovensko, ako je Európska únia

Rím/Bratislava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Olivier Matthys)   Rímska deklarácia konštatuje, že Európska únia chce ísť ďalej spoločne. Slovenský premiér Robert Fico to povedal dnes v Ríme po slávnostnom summite šéfov štátov a vlád 27 členských krajín Európskej únie, na ktorom lídri jednomyseľne podpísali spoločné vyhlásenie o ďalšom smerovaní Únie "Nevidím…

Lukašenko objasnil, kto financoval provokatérov v Bielorusku

Minsk 25.  marca 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR - RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že osoby, ktoré chystali v krajine provokáciu (majdan), boli financované z amerických a nemeckých fondov, hlavne cez Litvu a Poľsko. Lukašenko urobil v utorok vyhlásenie, že bolo zadržaných niekoľko desiatok teroristov, ktorí…

Alojz Hlina: Slovensko nie je národom hrdinov, nikdy nebolo ani nebude, skôr je národom kolaborantov

Bratislava 25. marca 2017 (/HSP/Foto: screenshot videa)   Predseda KDH, Alojz Hlina sa zase raz vyfarbil. Na tlačovke venovanej inej téme sa zrejme preriekol a Slovákov svojim vyjadrením veľmi nepotešil. Podľa Hlinu totiž Slovensko nie je národom hrdinov, nikdy nebolo, ani nebude, ale skôr je to národ kolaborantov. Strana KDH…

Politika prezidenta Erdogana oslabuje tureckú ekonomiku

Wolfsburg/Mníchov 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Burhan Ozbilici)   Nezáujem Turkov o nákladné vozidlá nesúvisí s ich kvalitou. V pozadí sú politické príčiny Volkswagen (VW) chce v tomto roku dosiahnuť lepšie výsledky než vlani aj v divízii ťažkých úžitkových vozidiel. Celkové podmienky sú priaznivé, prichádza veľa objednávok. Znižovanie odbytu registruje divízia predovšetkým v Turecku, kde pôsobí MAN.…

Čaká aj Slovensko záplava z Ukrajiny? Poliaci sú nervózni: V Poľsku sú vraj 2 milióny Ukrajincov a vláda ich údajne chce 5 miliónov

Varšava/Moskva 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Sergei Grits)   Po Majdane začali Ukrajinci masovú emigráciu do Poľska, čo vyvoláva pocit nebezpečenstva u miestneho obyvateľstva, povedal vo vysielaní politickej diskusnej relácie „Miesto stretnutia“ poľský novinár Tomasz Maciejczuk Podľa jeho slov sa emigrácia nezačala kvôli vojnovým udalostiam, ale hneď po prevrate v Kyjeve:  „Všimli sme…

V Poľskú mladí ľudia podrezali ovcu a nahí sa pripútali k bráne koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau

Varšava 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP File)   Skupina jedenástich mladých ľudí spôsobila v piatok poobede v Poľsku rozruch tým, že podrezala ovcu, vyzliekla sa donaha a následne sa pripútala k bráne bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Hovorca Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau v poľskom Osvienčime Bartosz Bartyzel povedal, že motív konania týchto…

Berlín požaduje, aby USA prejavili uznanie prínosu Nemecka pre NATO

Berlín 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Axel Heimken,pool)   Nemecká ministerka obrany vyzvala Spojené štáty, aby uznali angažovanosť Nemecka v NATO a prejavili mu za jeho prínos uznanie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Nemecko pomáha NATO svojou podporou východoeurópskych partnerov aliancie, svojou prácou v Kosove a Afganistane a tiež sa zúčastňuje…

Bulharsko pred voľbami: Prezident Radev zakázal ministrom hovoriť o prechode na euro a postavil Erdogana do pozoru

Sofia/Ankara 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Darko Vojinovic)   Turecký prezident Erdogan, ktorý dal najnovšie Turkom v Európe príkaz mať aspoň po 5 detí a tlačiť sa v celej EÚ do vplyvných funkcií, na konferencii Federácie balkánskych asociácií v Ankare ostro kritizoval Bulharsko, keď vyhlásil, že ono  „na prahu parlamentných volieb vyvíja na svojom území nátlak…

Pápež sa počas pastorálnej návštevy Milána zastavil na periférii

Miláno 25. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František dnes navštívil na jeden deň Milánsku diecézu, ktorá je domovskou základňou kardinála Angela Scolu, jeho najväčšieho súpera v boji o pápežské kreslo Jeho prvou zastávkou v metropole talianskej módy a financií bol obytný komplex na predmestí. Touto zastávkou pápež zdôraznil svoj…

TopSpeed

TOP5 áut z divízie Porsche Exclusive

0

Pre väčšinu z nás sú vozidlá značky Porsche samé o sebe exkluzívne. No niektoré sú exkluzívnejšie než tie ostatné. Nemalou mierou sa na tom od roku 1986 podieľa divízia Porsche Exclusive. V podstate ide o zákazkové oddelenie, ktoré vám upraví autá podľa vašich vlastných predstáv. Táto divízia sa však podieľala aj na vývoji niektorých špeciálnych…

Keď skolabuje D1, s ňou aj Bratislava!

24

Mnohým vám dnešné popoludnie odchod z Bratislavy zásadne pokazila jedna nehoda kamiónu. Nehoda, ktorá ovplyvnila život niekoľkým desiatkám tisícom obyvateĺov. Prinášame vám jeden krátky postreh Tatiany KRATOCHVÍLOVEJ, členky združenia OZ Triblavina:

PSA zrejme kúpi ďalšiu automobilku

2

Francúzsky koncern PSA iba pred pár týždňami odkúpil automobilku Opel a vyzerá to, že porastie znova. Po tom čo PSA posilnilo pozíciu v Európe teraz plánuje zlepšiť postavenie v Ázii. Nepôjde ale o tak šokujúce prekvapenie ako v prípade Oplu. Ešte minulý rok sme informovali, že malajská automobilka Proton v posledných rokoch produkuje…

V piatok 31. 03. je v Moste najväčší BMW M zraz v ČR a SR

8

Takto pred rokom sa dvaja nadšenci najsilnejšieho písmena na svete ///M rozhodli pripraviť primárne pre majiteľov BMW M stretnutie na úvod novej sezóny. Žiadne postávanie pred obchodným domom, na veĺkom parkovisku, alebo niekde na odpočívadle. Pripravili seriózne zorganizované akčné stretnutie priamo na okruhu v Moste. Stretnutie obsahovalo možštvo voľných jázd…

Fraška za 14 miliónov: Aplikáciu O doprave používa denne 350 ľudí

9

Keď robia dvaja to isté nie je to to isté. Skvelým príkladom sú štátne mapy pre motoristov „O doprave“. Štát začiatkom roka 2017 predstavil tieto mapy s aktuálnymi informáciami o doprave (nehody, kolóny, uzávierky, obmedzenia, policajné hliadky). Tie sú dostupné cez web ale aj cez aplikáciu v mobile. Už ste…

Najpredávanejšie modely za rok 2016 na Slovensku? Niektoré vás prekvapia

8

Nedávno sme priniesli informácie o najmenej predávaných modeloch, alebo o najobľúbenejších značkách na Slovensku za rok 2016. Poznáte však najobľúbenejšie modely, ktoré sú hlavnými ťahúňmi jednotlivých automobiliek? Každá značka má zástupcu, ktorý je tým najobľúbenejším spomedzi iných. Pozrime sa spolu na to, ktoré autá jednotlivých značiek sú tie najobľúbenejšie na Slovensku.

KAMzaKRÁSOU

Ako prežiť hodinu ashtanga jogy v štýle Mysore?

0

Tento článok je skôr takým mojim postrehom k týmto hodinám, ktoré mňa osobne veľa o ľuďoch naučili, prípadne možno niekomu zodpoviem aj často kladené otázky ohľadne týchto hodín.

Kristína Farkašová: Pre toto sa už neplánujem vrátiť k ryšavej farbe

3

Pred pár mesiacmi si obľúbená moderátorka, herečka, spisovateľka a v nespolednom rade mamina dvojičiek zmenila svoju charakteristickú ryšavú farbu vlasov na prirodzenú hnedú. Hoci sa jej fanúšikom zmena spočiatku nepáčila, Kristína Farkašová si ju nevie vynachváliť . Roky sme si ju spájali ako ohnivú ryšavku, s tým však Kristína pred pár mesiacmi…

TOP 7 destinácii na leto s odletom z Bratislavy

0

Pomaly sa nám začína otepľovať, preto je najvyšší čas začať plánovať letnú dovolenku. Krajina faraónov, čajové plantáže, chutné tapas, najvyššia sopka Európy či najvyššia veža sveta. To je len malá ochutnávka zážitkov, za ktorými sa dá zaletieť z Bratislavy.  

Video Vyhýbajte sa dlhému sedeniu: Môže to spôsobiť tieto vážne zdravotné problémy!

0

Pracujete v kancelárii, na úrade, alebo máte inú sedavú prácu? Buďte skutočne ostražití, pretože dlhodobé a každodenné sedenie predstavuje pre organizmus veľké zdravotné riziko. Prečítajte si, čo všetko môže sedavý spôsob života zapríčiniť a ako sa tomu vyhnúť.

Recept: Krémová polievka s medvedím cesnakom

0

Toto je polievka z medvedieho cesnaku, ktorá zahreje, vyženie jarnú únavu a rozmazná chuťové poháriky. Očarí vás kombinácia stonkového zeleru, slepačieho vývaru horčicových semienok a neopakovateľného medvedieho cesnaku. Mňam!

Deborah Thomson vytvára originálne ručne maľované svadobné topánky podľa nevestinho želania!

2

Vybrať a hlavne nájsť tie správne svadobné šaty nie je jednoduché. No často je oveľa ťažšie nájsť tie správne topánky, ktoré sa hodia k šatám štýlom i farbou a zároveň nám vyhovuje aj výška opätku. Svadba zvyčajne nebýva takou udalosťou, ktorú absolvujeme často niekoľkokrát za život, a preto si zaslúži punc výnimočnosti. Ak…

TopDesať

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

Vulgárny tenista Kližan si spravil obrovskú celosvetovú hanbu

0

Keď to nejde, tak to jednoducho nejde alebo aj majster tesár sa niekedy utne. Fakt, že nie vždy sa dá žať len úspech, dokazuje aj niekoľko (nielen) slovenských prísloví. Niekoľkonásobne to platí aj v športe, o čom sa presvedčil slovenský tenista Karol Kližan. Ako píše portál TV Noviny, Kližan sa…

Hokejista na zápase NHL rozbil fanúšikovi tvár cez medzeru v mantineli

0

Hokejista tímu NHL Colarado Avalanche François Beauchemin trafil pukom do tváre fanúšika cez malú medzeru pre videokameru. Video z incidentu sa objavilo na YouTube. K incidentu došlo počas zápasu Detroit - Colorado Avalanche večer 18. marca. Beauchemin prihrával, puk však preletel cez pomerne malú medzeru v plexiskle a trafil tvár jedného…

Alkoholizmus ako národný šport? Podarenú českú paródiu si už prezrelo takmer milión ľudí

0

České komické duo Genzer a Suchánek hádam netreba nikomu predstavovať. Občas prídu s niečim vtipným, občas s niečim menej vtipným. Avšak dnes si pripomeňme jedno ich staršie video, ktoré jednoznačne patrí k prvej skupine ich vtipov. Zaujalo totiž už takmer 1 milión ľudí. Analýza hokejových podujatí sa zdá byť vďačným…

Českí policajti nedokázali zastaviť unikajúceho vodiča. Na pomoc si zavolali kamión

0

Celý incident sa odohral ešte v októbri roku 2016. Policajti z Třinca naháňali poľského šoféra BMW po tom, čo v miestnej časti Ropice natankoval a účet na čerpacej stanici nezaplatil. 27-ročný vodič však na výzvy nereagoval. Počas celej jazdy robil riskantné manévre, nebezpečne predbiehal ostatné vozidla a niekoľkokrát ohrozil aj ostatných účastníkov premávky. Dokonca nespomalil…

Čo sa deje pri zemetrasení? Znepokojujúce video ukazuje, že pevná Zem sa môže správať ako tekutina

0

Zemetrasenie je prírodný úkaz, ktorému by sa každý z nás najradšej vyhol. Našťastie, Slovensko zemetrasenia nepostihujú tak často a v takej intenzite, ako napríklad v Japonsku, kde sú zemetrasenia takmer na dennom poriadku. Ako sa však správa pevná zem počas zemetrasenia? Odhaľuje to toto znepokojujúce video. Skvapalňovanie je jav, pri…