Kto zasieva a organizuje “plazivú fašizáciu” krajiny a vo svete ? Časť VII.

Publikované 08.01. 2017 o 18:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 Časť VII.

Podľa encyklopedického slovníka pre fašizmus je veľmi dôležité poňatie štátu ( národa ). Ten je najvyššou hodnotou a je chápaný ako jednota transcendentná, hospodárska, politická. Inak povedané, štát má byť veľmi silný a totalitný. Toto fašizmus dosiahol uzákonením vodcovského princípu. Politická strana ĽS – NS sa nepresadzuje k tomu, aby totalitný štát vznikol po vzore štátu v Nemecku či vojnového slovenského štátu, hoci určité  velebenie slovenského štátu sa využíva na strašenie občanov. Problém štátu a politiky s jeho existenciou spojenej je však potrebné dostať z priestoru neustáleho zahmlievania do pozície kryštalickej jasnosti.

Na Slovensku nám nehrozí, že budeme mať totalitný štát založený na princípoch diktatúry jednej strany a na vodcovskom princípe a účasť politickej strany ĽS – NS  v parlamente nie je kvôli tomu. Skutočnou hrozbou pre Slovensko  už dávnejšie začalo byť to, že vládna moc za pomoci parlamentnej demokracie totálne zneužíva svoju moc tak, že moc od svojho politického národa postupne ( krok za krokom ) v rámci svojho proeurópskeho princípu  odovzdáva do rúk byrokratickému aparátu v Bruseli, ktorý spravuje inštitúcie a organizácie EÚ.

Fašizmus podporoval silný štát s totalitárnymi  praktikami. Súčasná vládna moc na Slovensku má opačnú tendenciu: odovzdať čo najviac moci Bruselu bez súhlasu politického národa. Tento proces odovzdávania moci  chápem ako opačný totalitarizmus vládnej moci. Táto forma totalitárneho správania sa štátu si vyžaduje organizovanie boja proti extrémizmu. Národný záujem Slovenska zásluhou vládnej moci je podriadený nadnárodnej ideológií, ktorá v sebe skrýva myšlienku  európanstva a nového svetového poriadku pod vedením totalitnej svetovej vlády.

Najprv však politické elity sveta a Európy potrebujú posilniť EÚ. Bez ohľadu na Brexit, vývoj smeruje k tomu, aby integračná snaha bola zavŕšená ustanovením super štátu v Bruseli. Niektorí naši ministri na čele s predsedom vlády SR urobia všetko k tomu, aby zneužili svoju moc v prospech moci Bruselu či nadnárodných korporácií. Zahraničná politika Slovenska  už nie je v moci národného štátu, pretože bola odovzdaná  postupne do rúk nadnárodných štruktúr. Národ a národný štát sú vraj zastarané spôsoby existencie, sú prekonanou entitou. „Figuranti“ politických elít pokladajú nacionalizmus za nebezpečný jav, pričom v skutočnosti ten je vyjadrením pozitívneho, kladného vzťahu človeka ( ľudí ) k svojmu národu.

Podľa predsedu vlády SR namiesto národného záujmu je potrebné sledovať proeurópske záujmy. Keďže zahraničná politika sa prispôsobila nadnárodnej ideológií, nemá kto za Slovensko  presadzovať národné záujmy, hoci vládna moc často argumentuje o bezpečnosti občanov. Oveľa väčší význam  má štátna suverenita, ktorá súvisí s dostatkom vlastnej moci a právom a povinnosťou chovať sa na medzinárodnom poli ako suverénna a nezávislá moc. V tejto súvislosti si dovolím citovať  M. Thatcherovú: „V základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí byť úcta k národom a k národným štátom… Akékoľvek pokusy odstraňovať alebo spojovať rôzne národy s odlišnými tradíciami v jeden umelý štát skončí s najväčšou pravdepodobnosťou neúspechom, možno krvavým“ ( Umenie vládnuť, 2005 ).

Občanom Slovenska nič nepovieme a neradíme sa s nimi, akú podobu má mať integračný proces v rámci EÚ. Dovolím si preto uviesť svoje stanovisko. Integračný proces EÚ má v každom prípade vychádzať z národného záujmu každého členského štátu. Dodržanie tejto zásady bude znamenať to, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Ak sa použije zásada, že integračný proces v rámci EÚ má vychádzať z nadnárodných záujmov, potom členstvo v EÚ je potrebné ukončiť. Vládnej moci sa nemá dovoliť, aby pokračovala v doterajšom kurze, ktorý je nasmerovaný na definitívne založenie super štátu v Bruseli.

Ako do tohto problému zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ? Rozhodne vo vzťahu k štátnym a národným záujmom z ich strany nehrozí nič fašistického. Predseda vlády SR vedie Slovensko k úplnej strate štátnej suverenity. Návrhy ĽS – NS sú iné: zachovanie národných záujmov, štátnej suverenity, čo súvisí s požiadavkou preč s EÚ, ďalej sociálnou politikou na princípe zásluhovosti, obnovenia potravinovej bezpečnosti, založenia domobrany, obnovenia slovenskej koruny, s postojom proti globalizácií, posilnením národnej kultúry. Čo si potom vyžaduje proces potlačenia národných štátov a ich štátnej suverenity? Vládna moc musí riešiť úlohu prinútenia k zjednoteniu v rámci EÚ. Preto ani nemá záujem, aby sa o uvedenom posolstve  ĽS – NS na záchranu národa a štátnej suverenity verejne diskutovalo, najmä keď väčšina poslancov NR SR je proeurópsky dávno zorientovaná.

V encyklopedickom slovníku je zdôraznené, že fašizmus predstavuje určitý odpor proti liberalizmu a socializmu. Vo vzťahu k liberalizmu základ tohto odporu vidím už v tom, že táto oficiálna ideológia Západu uznáva iba indivíduum oslobodené od všetkých foriem kolektívnej identity ( národa, rodiny, pohlavia ). Liberalizmus oslavuje slobodu jednotlivca, jeho nezávislosť od  morálky, rozumu, identity, disciplíny. Liberalizmus má na svedomí fenomén globalizácie či projekt nového svetového poriadku založeného na totalitnej svetovej vláde.  Na rozdiel od liberalizmu subjektom fašizmu je štát alebo rasa. Súčasná politická situácia v Európe je plne v súlade s predstavami liberalizmu. Národ, štátna suverenita nie sú dôležité, pretože nie je dôležitá spoločná totožnosť.

Už je jasne vidieť, že môžu platiť slová Alexandra Dugina, že liberalizmus nie je ideológia kladnej voľnosti, ale zápornej slobody. Stáva sa totalitárnym ( z iného smeru ), pretože organizuje život tak, aby jednotlivec sa voľne rozhodol, či chce byť liberálom. Požiadavka liberalizmu: každý musí byť liberál ! A ak je niekto posudzovaný ako ne – liberál, potom je označkovaný ako extrémista, fašista, terorista. Byť proeurópsky znamená byť silne liberálny. K agende liberalizmu v súčasnosti patrí aj nekontrolovateľný príliv migrantov, ktorý sa stáva významným faktorom  destabilizácie Európy.

Bezbrehá tolerancia liberalizmu našla svoje heslo „Islam do Nemecka patrí, vítajte uprchlici!“ Toleruje sa rasizmus voči Nemcov v duchu  plagátu: „Vaše deti budú uctievať Allaha alebo zomrú.“ Záporná sloboda liberalizmu privádza Európu k pozícií – žiadna sloboda názorov, iba politická korektnosť. Dnes v rámci EÚ nikto nepracuje na politike zastavenia migrácie, ale na politike jej lepšieho organizovania a zvládnutia. Vládna moc na Slovensku je proti kvótam, ĽS – NS je proti masovému prílivu migrantov, za ich zastavenie.

Odpor proti liberalizmu sa netýka iba fašizmu. Tento odpor sa týka každého jednotlivca, ktorý aj keby akokoľvek bol na základe ideológie liberalizmu  odpútaný od akejkoľvek celostnosti ( národa, rodiny ), nikdy v rámci proklamovanej zápornej slobody nezíska  dôstojné postavenie pre život. Odpor proti liberalizmu ( či oponovanie liberalizmu ) sa týka širokých más obyvateľstva a keďže v tomto odpore majú svoje postoje aj fašisti, dôležité môže byť iba to, aby potreba jednoty nebola zneužitá k diktatúre z iného smeru.

K fašizmu neodmysliteľne patrí nacionálny socializmus, ktorý encyklopedický slovník poníma ako syntézu troch prvkov: a) právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru, b) antisemitizmu, c) antimarxistický definovaný  socializmus ako sociálne spravodlivé národné spoločenstvo. Na úvod k nacionálnemu socializmu  ( nacizmu ) mám tieto dve schematické poznámky: Prvá. Nacizmus uznáva vlastný národ, rasu, ich zjednotenie pod štátnou mocou s postavením neobmedzeného vodcu národa. Na strane druhej právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru dáva tušiť, že ostatné národy plánované na likvidáciu, mali byť zbavené svojej štátnej suverenity podriadením sa štátnej suverenite nemeckého národa. Druhá. Liberalizmus ako ideológia pre celý demokratický Západ aj na čele s USA, keďže nemá žiadnych dôležitých oponentov, môže  znamenať pre členské krajiny EÚ akýsi jej rozpad. Cez rozpad národných štátov bude realizované z vlastnej moci právo amerického národa na dobitie životného priestoru v Európe, k čomu však nemusia byť použité prostriedky ozbrojenej agresie.  USA nebudú likvidované ako národ, ich štátna suverenita bude posilnená a môže byť základom svetovej vlády.

Jedna z čŕt ( prvkov ) nacionálneho socializmu ( nacizmu ) je spoločná aj pre demokratický Západ s jeho ideológiou liberalizmu. Právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru bolo pretrasformované na právo demokratického Západu. Ten so svojim finančným kapitalizmom orientovaným na nekonečný rast a rast ziskov a ekonomickej moci potrebuje životný priestor. Keď som spomínal USA a EÚ, tak získanie životného priestoru v Európe nemusí  byť dosiahnuté spôsobom ozbrojenej agresie, aj keď samotný Balkán už prežil „plánovanú agresiu“. Problémom však ostáva konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom. USA v spolupráci s EÚ postupne dokázali získať východnú časť Európy až k hraniciam Ruska a zároveň aktivizovať  vojenskú organizáciu NATO.

Ozbrojená agresia nebola iba záležitosťou Nemecka. V mene svojho životného priestoru ozbrojené agresie vedú USA a niektoré ďalšie  krajiny EÚ v súčinnosti s NATO. Vládna moc na Slovensku aktívne sa snaží podporovať demokratický Západ  v jeho práve na dobitie životného priestoru, nemá žiadne námietky k vojenským agresiám vo svete. Tento uvedený prvok fašizmu je životne dôležitý aj pre demokratický Západ. Ako do tejto hry o životný priestor zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ?

V prvom rade je strana proti NATO a jeho politike. Je teda proti ozbrojenej agresií po celom svete. Ťažko si je možné predstaviť, že strana má záujem, aby Slovensko sa snažilo o rozširovanie svojho životného priestoru. V každom prípade Marián Kotleba a jeho strana sú proti tomu, aby demokratický západ na čele s USA sa snažil rozširovať životný priestor. K tomuto rozširovaniu pomáha aj EÚ, preto strana požaduje preč aj s EÚ, ktorá jasne a nezakryte pracuje na zrušení štátnej suverenity každej členskej krajiny. Proti takejto politike demokratického Západu sú v Európe, vrátane Slovenska, nacionalistické strany. Z môjho pohľadu ide o strany s kladným vzťahom k svojmu národu. Liberáli demokratického Západu záchrancov národa nepotrebujú, preto z ich radov sa šíri antinacionalizmus.

Je treba si všimnúť veľmi zaujímavú  „logiku dejín“ slovenského národa. Hitlerovské Nemecko pomohlo HSĽS k nastoleniu samostatného slovenského ( vojnového ) štátu, hoci hlinkovci nebrali  na vedomie otázku konečného riešenia  slovanských národov. V terajšom období demokratický právny štát je tak zmierlivý so svojim osudom ( pocitom malosti ), že jeho predstavitelia podporujú diktatúru Bruselu, aby sa pomaly stratila štátna suverenita a s ňou aj politický národ Slovákov. Toto nie je pozícia, s ktorou sa chce zmieriť ĽS – NS. A napriek všetkému, čo som o niektorých prvkoch nacizmu sa zmienil, liberáli a ich prisluhovači neustále označujú Mariána Kotlebu a členov ĽS – NS ako nacistov.

( Pokračovanie v časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Good Angels vyhrali základnú časť EEWBL aj napriek prehre s Istanbulom

Liepaja 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR – Roman Hanc)   Basketbalistky Good Angels Košice prehrali vo svojom záverečnom zápase v základnej časti Východoeurópskej basketbalovej ligy (EEWBL) s tureckým družstvom Istanbul Üniversitesi 60:67 Ani tento výsledok v závere turnaja v Lotyšsku však nič nezmenil na ich konečnom prvom mieste v tabuľke. Po…

Hospodárenie hydinárov v roku 2017 bude závisieť od vývoja na trhoch

Bratislava 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR-Svätopluk Písecký)   Produkcia a tržby hydinárskeho odvetvia v SR v roku 2017 budú závisieť od vývoja na domácom, ako aj zahraničnom trhu s hydinovým mäsom a vajcami. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár Najdôležitejšou úlohou bude v tomto roku…

Značka Nokia sa vracia na trh smartfónov

Espoo 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva via AP)   Značka Nokia sa vracia na trh smartfónov. Nové inteligentné telefóny Nokia sú zatiaľ určené len pre čínsky trh Fínska spoločnosť HMD Global, ktorá má právo na používanie značky Nokia na mobilných telefónoch, dnes ohlásila uvedenie na trh nového smartfónu značky Nokia.…

Vo východnom Jeruzaleme vrazilo nákladné auto do izraelských vojakov. Hamas tento útok chváli. Video z masakru

Tel Aviv/Jeruzalem 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Štyria ľudia zahynuli a najmenej 15 ich bolo zranených, keď dnes vo východnom Jeruzaleme nákladné auto vrazilo do skupiny chodcov. Polícia tento čin označila za teroristický útok. Dodala, že "terorista bol neutralizovaný". Hamas sa k činu vyjadrila pochvalne Incident sa odohral vo…

Britská kráľovná sa dnes znova objavila na verejnosti, prišla na bohoslužby

Londýn 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Danny Lawson / PA via AP)   Britská kráľovná Alžbeta II. sa dnes prvýkrát po dvoch týždňoch opäť objavila na verejnosti, keď prišla na bohoslužby do chrámu v blízkosti svojho vidieckeho sídla Sandringham v Norfolku Veriaci a zvedavci zhromaždení pred Kostolom sv. Márie Magdalény vítali 90-ročnú…

Jevgenij Satanovskij: Turecko sa zrazí s USA v Sýrii

Sýria 8. januára 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Portál politexpert publikoval názor ruského politológa a odborníka na Blízky Východ Jevgenija Satanovského. Podľa neho, v najbližších týždňoch budeme môcť očakávať stret záujmov Turecka a USA. Dôvodom je turecká angažovanosť na severe Sýrie, Turci okrem boja proti ISIS čoraz tvrdšie útočia aj na…

Situácia v Sýrii 7.1.2017 - krátke zastávky poľných veliteľov pred cestou do raja a práca špeciálnych kománd

Sýria 8. januára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-SANA via AP)   Portál newinform informoval o situácii v Sýrii a opätovne začal radostnou správou. V provincii Damask v oblasti Vadí al Baradi teroristi utrpeli vysoké straty a zvolili si nového veliteľa, ktorým sa stal Abu Sariah al Ordoni. Stalo sa akosi zvykom, že v…

Čínske ministerstvo financií odhaduje, že domáci HDP vlani vzrástol o 6,7 %

Peking 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan, File)   Čínska ekonomika vlani vzrástla o 6,7 %, odhaduje tajomník ministra financií Ču Kuang-jao. To by bolo v rámci cieľa, ktorý si stanovil Peking Čínsky hrubý domáci produkt (HDP) v prvých troch kvartáloch 2016 expandoval rovnako o 6,7 % a Ču verí,…

Bezpečnostný analytik Visingr: Európa je vo vojne, no väčšina ľudí si to nechce priznať

Bratislava 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Svet v roku 2017 nebude veľmi bezpečným miestom. Dá sa síce očakávať vojenská porážka Islamského štátu na Blízkom východe, no teroristických útokov v Európe môže ďalej pribúdať. Nový americký prezident Donald Trump bude hľadať dohodu s Ruskom, no najmä na úkor Číny, ktorá v posledných rokoch vydáva čoraz…

AP: Rusko si zo správy amerických tajných služieb robí posmešky

Moskva 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Správa tajných služieb USA obviňujúca Rusko, že sa zamiešalo do boja o prezidentské kreslo v Bielom dome, sa u ruských politikov a tamojších médií stretla s uštipačnými reakciami, píše agentúra AP. Napríklad člen branno-bezpečnostného výboru hornej komory ruského parlamentu Alexej Puškov na Twitteri napísal,…

Emil Vestenický reaguje na slová vojenského biskupa Rábeka: Kto odmieta pravdu, či jej nedá priechod a stavia na jej účelových deformáciách, chtiac-nechtiac klame. Lenže klam, to je pracovný nástroj a zbraň aj síl temna

Trenčín 8. januára 2017 (HSP/Foto: Jana Birošová/Extra plus)   Vážení priaznivci duchovnej služby v Armáde slovenskej republiky a neskorších Ozbrojených silách SR, píšem tieto riadky ako odozvu na vyjadrenie vojenského biskupa, ktoré z časti budem citovať, ale pre istotu ho radšej celé pripojím pod svoj komentár, aby mali aj tí, čo ho nevideli, možnosť…

Andrej Janco: Paranoja zachvátila amerických politikov a tajné služby

Washington 8. januára 2017 (HSP/Foto:AP-Susan Walsh, File)   Podľa rozhodnutia budúceho amerického prezidenta Trumpa, namiesto Jamesa Clappera bude šéfovať sedemnástim tajným službám USA nový šéf Dan Coats. Ako na to reagoval odstupujúci šéf a niektorí senátori, je pre dnešnú Ameriku príznačne paranoidné. Vidia za tým "ruku Moskvy" a ako vždy,…

Cesty v BBSK sú zjazdné, sneh je hlavne na horských priechodoch

Banská Bystrica 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Ďurčo)   Cesty v Banskobystrickom kraji sú v súčasnosti zjazdné a väčšina z nich, vrátane hlavného južného ťahu, má suchý povrch. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke Snehová vrstva sa v kraji podľa cestárov aktuálne nachádza hlavne…

Volkswagen je blízko dohode o urovnaní emisného škandálu

Washington 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Volkswagen (VW) a americké ministerstvo spravodlivosti sa blížia k dohode o urovnaní týkajúcej sa manipulácie s emisiami dieselových áut Nemeckému koncernu sa tiež podarilo dosiahnuť, že Americký úrad na ochranu životného prostredia EPA schválil úpravu ďalších približne 70.000 dieselových vozidiel, aby zodpovedali americkým predpisom.…

Pápež dnes na sviatok Pánovho krstu v Sixtínskej kaplnke pokrstil 28 detí

Vatikán 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-L'Osservatore Romano)   Pápež František dnes v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne pokrstil 28 dojčiat. Obrad, ako je pri krstoch obvyklé, sprevádzal plač niektorých bábätiek, čo pápež komentoval slovami: "A koncert sa začína" Pripustil tiež, že deti možno plačú, lebo sa ocitli v neznámom, novom prostredí, a…

Donald Trump to "natrel" Rusofóbom: "Len hlúpi ľudia by si mohli myslieť, že dobré vzťahy s Ruskom sú zlá vec"

Washington 08. januára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Novozvolený prezident USA Donald Trump aj naďalej vzdoruje záverom amerických spravodajských služieb, ktoré bez dôkazov tvrdia, že  Rusko bolo zapojené do hackerských útokov na Demokratickú stranu, čím údajne ovplyvnilo voľby. Trump na sociálnej sieti Twitter napísal, že chce zlepšovať  vzťahy s Ruskom a…

Albánci v Macedónsku formulovali podmienky na podporu koaličnej vlády

Skopje 8. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)   Tri politické strany združujúce etnických Albáncov v Macedónsku v sobotu odobrili spoločnú platformu, ktorou žiadajú väčší podiel na rozhodovaní o záležitostiach krajiny. Výmenou za to má byť ich prísľub podporiť vznikajúcu koaličnú vládu Schválenou platformou tri strany etnických Albáncov žiadajú, aby ústava definovala…

Pro-life skupina v Izraeli zachránila 68 000 detí pred potratom – a má nápad, ako zachrániť ešte viac

Tel Aviv 8. januára 2017 (HSP/lifenews/Foto:TASR/AP-Gregory Bull, File)   V Izraeli priemerne 100 nenarodených detí zomrie každý deň kvôli potratom. Tento počet mohol byť oveľa vyšší bez práce spoločnosti Efrat Association, pro-life skupiny, ktorá ponúka informácie a podporu tehotným ženám a rodičom bábätiek Riaditeľ Efrat Association, Dr. Eli Schussheim, nedávno uviedol pre Arutz…

TopSpeed

Keď sa vykládka kamióna nepodarí...:)

0

Byť vodič z povolania je náročné a kamionistom duplom. O rodinnom živote sa nedá ani rozprávať. Medzi tie menej obľúbené činnosti kamionistov patria vykládky.  Vo veľkých skladoch a prístavoch musia čakať, kým prídu na rad. A už keď na rad prídu, zvyčajne ich čaká mechanická robota. Niekde dokonca šoféri vykladajú sami.…

Profík s Mazdou MX-5 zosmiešnil Porsche 911 GT3 RS na Nordschleife

1

Vždy s úžasom sledujeme videá, kde sa automobilky snažia prekonávať rekordy na legendárnom nemeckom Nurburgringu. Piloti tlačia tie najdokonalejšie superšporty, hothatche, alebo aj šialene rýchle hyperšporty na hranicu možností. Ale aj títo piloti (mimozemšťania) sa musia najskôr učiť. A asi by to nedopadlo najlepšie, keby prvé rýchle kolá skúšali napríklad…

Faraday Future má vraj už 64 000 objednávok. Ale...

0

Pomerne nová a zatiaľ vo všeobecnosti skôr neznáma automobilka Faraday Future predstaví na tohtoročnej výstave CES v Las Vegas predprodukčný prototyp svojho prvého auta určeného pre verejnosť. Zaujímavosťou je, že hoci ešte neukázala ani interiér auta, spustila už systém objednávok. Fanúšikovia výkonných elektromobilov si tak môžu objednať auto, ktoré firma zažne podľa…

Európania žalujú VW, chcú odškodnenie ako v USA

3

Volkswagen sa musí stále vyrovnávať s následkami škandálu Dieselgate. Pre najväčšiu európsku automobilku je to katastrofálne. Okrem pošpinenej povesti musí značka odškodniť státisíce majiteľov v USA. VW Group to bude stáť spolu s opravami a ďalšími pokutami miliardy. Postup automobilky sa však nepáči mnohým európskym zákazníkom, ktorí nedostanú žiadne odškodnenie.…

Takto vyzerá predajňa snov. Ferrari, Porsche, Pagani, Bugatti...

6

Ak máte nazvyš pár milión eur tak si možno chcete kúpiť jeden z hyperšportov súčasnosti. Problém je v tom, že mnohé sú už vypredané a na ostatné je čakacia doba v mesiacoch alebo dokonca v rokoch. Jedinou možnosťou tak zostáva nákup z druhej ruky. V Mníchove je predajňa snov, kde…

Novú éru McLarenu predznamenáva nový ľahší monokok

4

McLaren tento týždeň predstavil nový monokok, ktorý budú využívať rôzne jeho typy v najbližšom období. Ako prvý ho dostane nástupca McLarenu 650S, ktorého automobilka predstaví už 7. marca na autosalóne v Ženeve. Už podľa skorších správ by mal dostať výrazne odlišný dizajn v porovnaní s terajšími typmi značky. Bude tiež…

KAMzaKRÁSOU

Portréty slávnych žien – Julia Roberts

2

Dnes 49 ročná herečka je v Hollywoode legendou, ktorú nerešpektujú len kvôli jej kráse ale aj pre jej nesporný herecký talent. O ňom svedčí jej naozaj bohatá filmografia.

Čaká vás zimná lyžovačka? Nezabúdajte na svoju pleť

2

Začiatok roka je obľúbeným časom na zimné pobyty na chatách spojené s lyžovačkou. Ak sa na svoju zimnú dovolenku tešíte a už máte spísaný zoznam na zbalenie termobielizne, hrubých ponožiek a teplých rukavíc do kufra, nezabúdajte ani na svoju pleť.  

Inšpirácie - Svadobné nechtíky

3

V svadobný deň by mala nevesta pri svojej príprave dbať i na tie najmenšie detaily. Očarujúce šaty, skvostný make-up a...upravené nechty. Upravené nechty sú totiž vizitkou každej dámy, preto ich netreba zanedbávať ani v rámci vášho dôležitého dňa.

Trendy účes aj pod čiapku

1

Rýchly, nenáročný a dobre vyzerajúci. To je chvost, do ktorého viažeme dlhé vlasy možno až príliš často. Lenže čo narobíme, keď to okolnosti vyžadujú? Možno máte prácu, ktorú by vám rozpustené vlasy sťažovali, možno sa vietor tak rozfúkal, že by ste na stretnutie dorazili s účesom a lá boom z…

Detox: Zbavte sa toxickej závisti

2

Idete po ulici a vidíte dobre oblečenú ženu so štíhlou postavou. A tá jej kabelka. Ďalej na lavičke na námestí sedí zamilovaný párik. Zamračene odvrátite zrak. Výplata vašej kolegyne? Určite sa zaplietla so šéfom. Veď aj dovolenku dostala, kedy chcela. Závidieť sa dá takmer všetko. Závisť berie zdravý rozum, spánok a niekedy aj…

Ľudové zvyky na Troch kráľov

2

Dnes je sviatok Troch kráľov, ktorým sa definitívne končia vianočné sviatky. Naopak pravoslávnym veriacim dnes práve sviatky začínajú, keďže čo sa vianočných sviatkov týka riadia Juliánskym kalendárom. Pre ostatných však hlavne v minulosti boli Traja králi spájaní s rôznymi ľudovými zvykmi, ktoré sa ešte aj dnes niekde dodržiavajú.

TopDesať

Je Štart-Stop systém skutočne taký efektívny alebo ide len o laboratórne znižovanie emisií?

0

Štart-Stop systém, alebo inak, systém, ktorý vypína motor pri zastavení na križovatke, je s nami už niekoľko rokov. Ako hlavný dôvod zavedenia tohto systému je údajne jeho vysoká ekologickosť. V ponímaní mnohých vodičov to je akurát jedna veľmi veľká otrava. Je pre auto a pre ekológiu tento systém skutočne taký prospešný? Problematika Štart-Stop…

20 svetoznámych celebrít, do ktorých si zamilovaný, no ich priťahuje rovnaké pohlavie

0

V dnešnej dobe sú už predsudky voči homosexuálom tabu. Dokazujú to aj slávne herecké hviezdy, ktoré sa k svojej orientácii priznávajú úplne otvorene a mnohí bojujú za práva ľudí, ktorých priťahuje opačné pohlavie. Aj keď ich postavy v hollywoodskych filmoch boli neodolateľnými sexsymbolmi a zamotali hlavy aj divákom pri obrazovkách,…

7 lekcií pre život z filmu Kung Fu Panda

0

Kung Fu Panda je na prvý pohľad bežný animovaný film určený pre detského diváka. No vyskytuje sa v ňom množstvo dobrých myšlienok a je celkom evidentné, že štúdio DreamWorks sa pri jeho tvorbe značne inšpirovalo východnou filozofiou, najmä zakladateľom taoizmu Lao-c’. Popri starých pravdách čínskeho učenia vo filme nájdeme aj množstvo vcelku…

TOP 5 najdesivejších zbraní, ktoré boli používané počas prvej svetovej vojny

0

Keď sa v roku 1914 začala 1. svetová vojna, nazývaná aj ako „Veľká vojna“, armády na oboch stranách priniesli na bojisko nové technológie, ktoré ešte svet nikdy nevidel. Deštrukcia a masaker spôsobený týmito novými zbraňami bol tak rozsiahly, že niektoré časti bojiska sú do dnes neobývateľné. Počas prvej svetovej vojny boli prvýkrát…

Dvojzmyselné esemesky, ktoré si bez hlasu vysvetlíte inak

0

Esemeskovanie niekedy prináša viac konfliktov, ako zbližovania medzi ľuďmi. Hoci si písmenkovací svet vymyslel smajlíkov rôzneho druhu, slovo napísané bez kontextu ľudský hlas nikdy nenahradí. Dokonca ani päť smajlíkov nie je tým, čím je skutočný smiech na druhom konci linky. Nehovoriac už o reálnom kontakte medzi ľuďmi. Ak píšete slová, za…

Ako vyzerá naša planéta v malom? Tieto jednoduché ilustrácie zmenia spôsob, akým sa pozeráš na svet

0

Nie každý je vyzbrojený dokonalými matematickými znalosťami. Mnohí ľudia si len sťažka vedia  predstaviť, ako to vyzerá na našej planéte v meradle 1:1. Preto ti ponúkame zaujímavé obrázky, ktoré ti ukážu, ako by to bolo so zemou, keby na nej žilo len 100 ľudí. Vedel si, že na svete žije…