Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť VII.

Publikované 08.01. 2017 o 18:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 Časť VII.

Podľa encyklopedického slovníka pre fašizmus je veľmi dôležité poňatie štátu ( národa ). Ten je najvyššou hodnotou a je chápaný ako jednota transcendentná, hospodárska, politická. Inak povedané, štát má byť veľmi silný a totalitný. Toto fašizmus dosiahol uzákonením vodcovského princípu. Politická strana ĽS – NS sa nepresadzuje k tomu, aby totalitný štát vznikol po vzore štátu v Nemecku či vojnového slovenského štátu, hoci určité  velebenie slovenského štátu sa využíva na strašenie občanov. Problém štátu a politiky s jeho existenciou spojenej je však potrebné dostať z priestoru neustáleho zahmlievania do pozície kryštalickej jasnosti.

Na Slovensku nám nehrozí, že budeme mať totalitný štát založený na princípoch diktatúry jednej strany a na vodcovskom princípe a účasť politickej strany ĽS – NS  v parlamente nie je kvôli tomu. Skutočnou hrozbou pre Slovensko  už dávnejšie začalo byť to, že vládna moc za pomoci parlamentnej demokracie totálne zneužíva svoju moc tak, že moc od svojho politického národa postupne ( krok za krokom ) v rámci svojho proeurópskeho princípu  odovzdáva do rúk byrokratickému aparátu v Bruseli, ktorý spravuje inštitúcie a organizácie EÚ.

Fašizmus podporoval silný štát s totalitárnymi  praktikami. Súčasná vládna moc na Slovensku má opačnú tendenciu: odovzdať čo najviac moci Bruselu bez súhlasu politického národa. Tento proces odovzdávania moci  chápem ako opačný totalitarizmus vládnej moci. Táto forma totalitárneho správania sa štátu si vyžaduje organizovanie boja proti extrémizmu. Národný záujem Slovenska zásluhou vládnej moci je podriadený nadnárodnej ideológií, ktorá v sebe skrýva myšlienku  európanstva a nového svetového poriadku pod vedením totalitnej svetovej vlády.

Najprv však politické elity sveta a Európy potrebujú posilniť EÚ. Bez ohľadu na Brexit, vývoj smeruje k tomu, aby integračná snaha bola zavŕšená ustanovením super štátu v Bruseli. Niektorí naši ministri na čele s predsedom vlády SR urobia všetko k tomu, aby zneužili svoju moc v prospech moci Bruselu či nadnárodných korporácií. Zahraničná politika Slovenska  už nie je v moci národného štátu, pretože bola odovzdaná  postupne do rúk nadnárodných štruktúr. Národ a národný štát sú vraj zastarané spôsoby existencie, sú prekonanou entitou. „Figuranti“ politických elít pokladajú nacionalizmus za nebezpečný jav, pričom v skutočnosti ten je vyjadrením pozitívneho, kladného vzťahu človeka ( ľudí ) k svojmu národu.

Podľa predsedu vlády SR namiesto národného záujmu je potrebné sledovať proeurópske záujmy. Keďže zahraničná politika sa prispôsobila nadnárodnej ideológií, nemá kto za Slovensko  presadzovať národné záujmy, hoci vládna moc často argumentuje o bezpečnosti občanov. Oveľa väčší význam  má štátna suverenita, ktorá súvisí s dostatkom vlastnej moci a právom a povinnosťou chovať sa na medzinárodnom poli ako suverénna a nezávislá moc. V tejto súvislosti si dovolím citovať  M. Thatcherovú: „V základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí byť úcta k národom a k národným štátom… Akékoľvek pokusy odstraňovať alebo spojovať rôzne národy s odlišnými tradíciami v jeden umelý štát skončí s najväčšou pravdepodobnosťou neúspechom, možno krvavým“ ( Umenie vládnuť, 2005 ).

Občanom Slovenska nič nepovieme a neradíme sa s nimi, akú podobu má mať integračný proces v rámci EÚ. Dovolím si preto uviesť svoje stanovisko. Integračný proces EÚ má v každom prípade vychádzať z národného záujmu každého členského štátu. Dodržanie tejto zásady bude znamenať to, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Ak sa použije zásada, že integračný proces v rámci EÚ má vychádzať z nadnárodných záujmov, potom členstvo v EÚ je potrebné ukončiť. Vládnej moci sa nemá dovoliť, aby pokračovala v doterajšom kurze, ktorý je nasmerovaný na definitívne založenie super štátu v Bruseli.

Ako do tohto problému zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ? Rozhodne vo vzťahu k štátnym a národným záujmom z ich strany nehrozí nič fašistického. Predseda vlády SR vedie Slovensko k úplnej strate štátnej suverenity. Návrhy ĽS – NS sú iné: zachovanie národných záujmov, štátnej suverenity, čo súvisí s požiadavkou preč s EÚ, ďalej sociálnou politikou na princípe zásluhovosti, obnovenia potravinovej bezpečnosti, založenia domobrany, obnovenia slovenskej koruny, s postojom proti globalizácií, posilnením národnej kultúry. Čo si potom vyžaduje proces potlačenia národných štátov a ich štátnej suverenity? Vládna moc musí riešiť úlohu prinútenia k zjednoteniu v rámci EÚ. Preto ani nemá záujem, aby sa o uvedenom posolstve  ĽS – NS na záchranu národa a štátnej suverenity verejne diskutovalo, najmä keď väčšina poslancov NR SR je proeurópsky dávno zorientovaná.

V encyklopedickom slovníku je zdôraznené, že fašizmus predstavuje určitý odpor proti liberalizmu a socializmu. Vo vzťahu k liberalizmu základ tohto odporu vidím už v tom, že táto oficiálna ideológia Západu uznáva iba indivíduum oslobodené od všetkých foriem kolektívnej identity ( národa, rodiny, pohlavia ). Liberalizmus oslavuje slobodu jednotlivca, jeho nezávislosť od  morálky, rozumu, identity, disciplíny. Liberalizmus má na svedomí fenomén globalizácie či projekt nového svetového poriadku založeného na totalitnej svetovej vláde.  Na rozdiel od liberalizmu subjektom fašizmu je štát alebo rasa. Súčasná politická situácia v Európe je plne v súlade s predstavami liberalizmu. Národ, štátna suverenita nie sú dôležité, pretože nie je dôležitá spoločná totožnosť.

Už je jasne vidieť, že môžu platiť slová Alexandra Dugina, že liberalizmus nie je ideológia kladnej voľnosti, ale zápornej slobody. Stáva sa totalitárnym ( z iného smeru ), pretože organizuje život tak, aby jednotlivec sa voľne rozhodol, či chce byť liberálom. Požiadavka liberalizmu: každý musí byť liberál ! A ak je niekto posudzovaný ako ne – liberál, potom je označkovaný ako extrémista, fašista, terorista. Byť proeurópsky znamená byť silne liberálny. K agende liberalizmu v súčasnosti patrí aj nekontrolovateľný príliv migrantov, ktorý sa stáva významným faktorom  destabilizácie Európy.

Bezbrehá tolerancia liberalizmu našla svoje heslo „Islam do Nemecka patrí, vítajte uprchlici!“ Toleruje sa rasizmus voči Nemcov v duchu  plagátu: „Vaše deti budú uctievať Allaha alebo zomrú.“ Záporná sloboda liberalizmu privádza Európu k pozícií – žiadna sloboda názorov, iba politická korektnosť. Dnes v rámci EÚ nikto nepracuje na politike zastavenia migrácie, ale na politike jej lepšieho organizovania a zvládnutia. Vládna moc na Slovensku je proti kvótam, ĽS – NS je proti masovému prílivu migrantov, za ich zastavenie.

Odpor proti liberalizmu sa netýka iba fašizmu. Tento odpor sa týka každého jednotlivca, ktorý aj keby akokoľvek bol na základe ideológie liberalizmu  odpútaný od akejkoľvek celostnosti ( národa, rodiny ), nikdy v rámci proklamovanej zápornej slobody nezíska  dôstojné postavenie pre život. Odpor proti liberalizmu ( či oponovanie liberalizmu ) sa týka širokých más obyvateľstva a keďže v tomto odpore majú svoje postoje aj fašisti, dôležité môže byť iba to, aby potreba jednoty nebola zneužitá k diktatúre z iného smeru.

K fašizmu neodmysliteľne patrí nacionálny socializmus, ktorý encyklopedický slovník poníma ako syntézu troch prvkov: a) právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru, b) antisemitizmu, c) antimarxistický definovaný  socializmus ako sociálne spravodlivé národné spoločenstvo. Na úvod k nacionálnemu socializmu  ( nacizmu ) mám tieto dve schematické poznámky: Prvá. Nacizmus uznáva vlastný národ, rasu, ich zjednotenie pod štátnou mocou s postavením neobmedzeného vodcu národa. Na strane druhej právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru dáva tušiť, že ostatné národy plánované na likvidáciu, mali byť zbavené svojej štátnej suverenity podriadením sa štátnej suverenite nemeckého národa. Druhá. Liberalizmus ako ideológia pre celý demokratický Západ aj na čele s USA, keďže nemá žiadnych dôležitých oponentov, môže  znamenať pre členské krajiny EÚ akýsi jej rozpad. Cez rozpad národných štátov bude realizované z vlastnej moci právo amerického národa na dobitie životného priestoru v Európe, k čomu však nemusia byť použité prostriedky ozbrojenej agresie.  USA nebudú likvidované ako národ, ich štátna suverenita bude posilnená a môže byť základom svetovej vlády.

Jedna z čŕt ( prvkov ) nacionálneho socializmu ( nacizmu ) je spoločná aj pre demokratický Západ s jeho ideológiou liberalizmu. Právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru bolo pretrasformované na právo demokratického Západu. Ten so svojim finančným kapitalizmom orientovaným na nekonečný rast a rast ziskov a ekonomickej moci potrebuje životný priestor. Keď som spomínal USA a EÚ, tak získanie životného priestoru v Európe nemusí  byť dosiahnuté spôsobom ozbrojenej agresie, aj keď samotný Balkán už prežil „plánovanú agresiu“. Problémom však ostáva konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom. USA v spolupráci s EÚ postupne dokázali získať východnú časť Európy až k hraniciam Ruska a zároveň aktivizovať  vojenskú organizáciu NATO.

Ozbrojená agresia nebola iba záležitosťou Nemecka. V mene svojho životného priestoru ozbrojené agresie vedú USA a niektoré ďalšie  krajiny EÚ v súčinnosti s NATO. Vládna moc na Slovensku aktívne sa snaží podporovať demokratický Západ  v jeho práve na dobitie životného priestoru, nemá žiadne námietky k vojenským agresiám vo svete. Tento uvedený prvok fašizmu je životne dôležitý aj pre demokratický Západ. Ako do tejto hry o životný priestor zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ?

V prvom rade je strana proti NATO a jeho politike. Je teda proti ozbrojenej agresií po celom svete. Ťažko si je možné predstaviť, že strana má záujem, aby Slovensko sa snažilo o rozširovanie svojho životného priestoru. V každom prípade Marián Kotleba a jeho strana sú proti tomu, aby demokratický západ na čele s USA sa snažil rozširovať životný priestor. K tomuto rozširovaniu pomáha aj EÚ, preto strana požaduje preč aj s EÚ, ktorá jasne a nezakryte pracuje na zrušení štátnej suverenity každej členskej krajiny. Proti takejto politike demokratického Západu sú v Európe, vrátane Slovenska, nacionalistické strany. Z môjho pohľadu ide o strany s kladným vzťahom k svojmu národu. Liberáli demokratického Západu záchrancov národa nepotrebujú, preto z ich radov sa šíri antinacionalizmus.

Je treba si všimnúť veľmi zaujímavú  „logiku dejín“ slovenského národa. Hitlerovské Nemecko pomohlo HSĽS k nastoleniu samostatného slovenského ( vojnového ) štátu, hoci hlinkovci nebrali  na vedomie otázku konečného riešenia  slovanských národov. V terajšom období demokratický právny štát je tak zmierlivý so svojim osudom ( pocitom malosti ), že jeho predstavitelia podporujú diktatúru Bruselu, aby sa pomaly stratila štátna suverenita a s ňou aj politický národ Slovákov. Toto nie je pozícia, s ktorou sa chce zmieriť ĽS – NS. A napriek všetkému, čo som o niektorých prvkoch nacizmu sa zmienil, liberáli a ich prisluhovači neustále označujú Mariána Kotlebu a členov ĽS – NS ako nacistov.

( Pokračovanie v časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

913 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Newyorské metro padá do chaosu

New York 28. júla 2017 (HSP/Foto:Wikimedia)   Nový rok vlastne nezačínal pre podzemnú dráhu v New Yorku zle. Prvého januára bola otvorená nová linka pozdĺž Second Avenue. Bol to niekoľko miliárd dolárov drahý projekt a najväčšie rozšírenie podzemnej siete za desaťročia. Newyorčania, ktorí sú zvyknutí v podzemnej verejnej doprave na špinu a potkanov, mohli…

Zaorálek požiadal Egypt o odškodnenie pre rodinu Češky zabitej v Hurgade

Praha 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michael Sohn)   Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek odovzdal egyptskému veľvyslancovi Abd ar-Rahmánovi Saláhaddínovi už druhú diplomatickú nótu. Česká diplomacia od Káhiry žiada, aby odškodnila zavraždenú českú turistku. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Turistku pred dvoma týždňami na pláži v Hurgade pobodal muž, ktorý…

Lietadlu ruského vicepremiéra odopreli vstup do vzdušného priestoru EÚ

Moskva 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Manish Swarup)   Námestník ruského premiéra Dmitrij Rogozin musel dnes zrušiť svoju cestu do Moldavska, pretože jeho lietadlo dostalo zákaz vstupu do rumunského a maďarského vzdušného priestoru. Rogozin pre ruské médiá neskôr uviedol, že spolu s ďalšími ruskými predstaviteľmi cestoval do moldavskej metropoly Kišiňov, keď lietadlu…

Ako Slovensko vyhosťuje cudzincov?

Slovensko 28. júla 2017 (HSP/Foto: TASR/AP/Michel Euler)   Úrad hraničnej a cudzineckej polície rieši ročne 1200-1500 vyhostení. Najčastejšie ide o vyhostení cudzincov z Vietnamu, Nigérie, Albánska, Gruzínska a Alžírska. Samotné vyhostenie prebieha aj formou leteckej dopravy. Počas dvoch rokov vrátili späť do domovských krajín letecky 89 cudzincov. Čo predchádza samotnému vyhosteniu cudzinca? Vyhosťujete cudzincov…

Chudobné regióny pribúdajú, regionálne rozdiely sa stále zväčšujú

Bratislava 28. júla 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Anna Verešová a Eduard Heger upozorňujú na narastajúce rozdiely medzi regiónmi. Podľa nich Smer zanedbal regióny a teraz nevie ako ďalej. „Naše hnutie už pred rokom upozorňovalo na to, že po výjazdových zasadnutiach vlády v najmenej rozvinutých regiónoch zatiaľ…

Útok v supermarkete v Hamburgu, hlásia jednu obeť

Berlín 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Paul Weidenbaum/dpa via AP)   Jeden človek dnes zahynul a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri útoku v supermarkete v severonemeckom Hamburgu. Páchateľom bol zrejme zlodej, ktorý sa pokúšal ujsť z obchodu, informovala miestna polícia. K útoku došlo v hamburskej štvrti Barmbek a páchateľ bol zadržaný krátko…

V rámci „Letnej školy o ústavnom práve a ľudských právach“ navštívili Ústavný súd Slovenskej republiky hostia z Ukrajiny

Košice 28. júla 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V rámci „Letnej školy o ústavnom práve a ľudských právach“  dnes Ústavný súd Slovenskej republiky navštívilo 46 hostí –  ústavní sudcovia, vrcholoví predstavitelia ukrajinskej justície, pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci a študenti z 5 univerzít na Ukrajine. V zastúpení predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej hostí privítala sudkyňa…

Polícia obvinila šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu z trestného činu extrémizmu

Bratislava 28. júla 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Polícia obvinila šéfa ĽSNS a predsedu Banskobystrického kraja Mariana Kotlebu z trestného činu extrémizmu. Informuje o tom web pluska.sk. Kotleba sa mal podľa vyšetrovateľa dopustiť trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd. "Hrozí mu šesť mesiacov až…

Slovensko sa dnes rozlúčilo s umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice Štefanom Nosáľom

Bratislava 28. júla 2017 (HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)   V historickej budove Slovenského národného divadla sa dnes Slovensko rozlúčilo s umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice Štefanom Nosáľom. Od 12.00 do 14.00 h prebiehali kondolencie lúčničiarov a širokej verejnosti, o 14.30 h bol očakávaný príchod pozvaných hostí. Posledná rozlúčka sa začala o 15.00…

Britskí vedci informovali o vplyve cukru na psychiku

Londýn 28. júla 2017 (HSP/sputnik/Foto:Pixabay)   Vedci z Veľkej Británie zistili, že zvýšená spotreba cukru môže negatívne ovplyvňovať psychické zdravie človeka, ich výsledky boli okamžite kritizované Skupina vedcov University College London (UCL) sa opýtala 8-tisíc ľudí na ich spotrebu cukru. Respondentov sa pýtali v rokoch 1985-1988 a v posledných rokoch…

Taliansko bojuje proti pašerákom migrantov: Vláda odsúhlasila vyslanie vojnových lodí k brehom Líbye

Rím 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Santi Palacios)   Talianska vláda na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o námornej misii, v rámci ktorej vyšle k líbyjským brehom vojnové lode. Ich úlohou bude pomôcť v boji proti pašerákom ľudí. Informovala o tom agentúra AP. Taliansky premiér Paolo Gentiloni pri tejto príležitosti povedal, že toto…

Americký Jánošík? Ukradol peniaze a nahý ich rozdával ľuďom

Florida 28. júl 2017 (HSP/Sun-Sentinel/Foto: Screenshot YouTube)   Obnažený Jánošík na americký spôsob. Takto by sa dal nazvať lupič, ktorý skutočne netradičným spôsobom rozhadzoval svoj bankový lup   Strážcovia zákona dopadli páchateľa vo chvíli, kedy nahý v centre mesta Fort Lauderdale rozhadzoval bankovky z predchádzajúcej lúpeže. Agentúra AP tvrdí, že 25-ročný Alexander…

Ministerstvo školstva schválilo Slovenskému zväzu ľadového hokeja osobitnú finančnú dotáciu

Bratislava 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerstvo poskytne zväzu dotáciu vo výške 4,125.000 eur Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4,125.000 eur. "Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo…

Koniec ľudstva? Kvôli modernému spôsobu života klesá mužom počet spermií

Európa 28. júla 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Európskym mužom výrazne klesá počet spermií. Problém sa týka najmä západných krajín, kde počet spermií v jednom mililitre mužského semena klesol o 52,4 percent. Informáciu zverejnili vedci z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Vedci z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme zverejnili v odbornom magazíne Human Reproduction Update štúdiu o znižovaní počtu spermií…

Úrad vlády: Kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi

Bratislava 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú známi. Sú nimi Elena Sivová, Juraj Tkáč, Nina Nerušilová, Jaroslav Lexa, Jozef Ráž, Juraj Bugala, Marek Vladár a Martin Garaj. Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční 8. a 15. augusta od 9.00 h v…

Erdogan: Turecké univerzity potrebujú zastaviť odliv moslimských mozgov na západ

Ankara 27. júl 2017 (HSP/BB/Foto:TASR/AP-Presidential Press Service/Pool via AP)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predniesol v stredu reč, v ktorej vyzýva moslimov s vyšším vzdelaním, aby zostali v moslimských krajinách, aby si udržali svoje zárobkové možnosti a vedecké úspechy v moslimskom svete. Toto posolstvo je v rozpore s jeho tvrdením,…

Kotleba: Polícia pri preverovaní oznámenia na Fica porušila zákon

Bratislava 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Kotlebovci podali trestné oznámenie na premiéra Fica pre jeho výrok Pri preverovaní trestného oznámenia Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v prípade výrokov premiéra Roberta Fica (Smer-SD) došlo zo strany polície k porušeniu zásad trestného konania. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) oznámenie odmietol. Na…

NAKA preverí rozdelenie eurofondov ministerstvom školstva

Bratislava 28. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Minister školstva čelí kritike kvôli tomu, ako jeho rezort rozdelil milióny eur na vedu a výskum Na rozdeľovanie eurofondov ministerstvom školstva sa pozrie Národná kriminálna agentúra (NAKA). Informuje o tom denník Plus jeden deň sa svojej webovej stránke. Pokyn preveriť škandál u ministra…

TopSpeed

Vrcholná verzia BMW X2 ponúkne 300 k zo 4-valca

4

BMW na minuloročnom autosalóne v Paríži naznačilo, že plánuje doplniť svoje portfólio o ďalšie SAC (Sport Activity Coupe). Po enormnom a neutíchajúcom úspechu BMW X6 a BMW X4 príde tento raz ešte menšie kupé SUV, označené X2. Jeho vzhľad automobilka naznačila konceptom BMW X2. Je jasné, že to nebol iba…

Niektorí jazdci KWC nepoznajú fair play

0

Vo štvrtok pokračovali Majstrovstvá sveta v motokárach, KWC druhým dňom kvalifikačných pretekov. Pretekári odjazdili 3. a 4. kolo. V Karting Rivas sa jazdí na motokárach Dinokart s motorom Honda a výkonom 14 k. Kým ešte v stredu ráno boli káry vyrovnané, po prvých dvoch kolách kvalifikačných pretekov sa to povedať…

Modernizovaný Ford Mustang zrýchľuje ako nikdy predtým

3

Modernizovaný Ford Mustang predstavili ešte v januári. Dostal niekoľko štýlových, ale aj technických vylepšení, vrátane zvýšenia výkonu. No v tom čase sme presné čísla nepoznali. Atmosférický V8 s objemom 5,0 litra produkoval 307 kW (418 k) a 530 Nm. Po novom motor ponúka až 343 kW (460 k) a 570 Nm. Ford však…

Klinická smrť benzínového Motoršportu pokračuje! Porsche opúšťa Le Mans!

2

Ja už ozaj neviem písať o tom, čo sa deje. Porsche opúšťa Le Mans. Vrcholový motoršport zažíva klinickú smrť. A diagnóza je jasná - Formula E. A po dlhom čase to nie je ani tak príčina FIA, ani neochota investovať zo strany automobiliek. Je to skôr ošiaľ s elektrickým pohonom, ktorý je…

Hviezdou skvelej letnej paródie Lada parody cover je... Lada :)

2

Len včera sa na youtube objavilo milo spracovaný videoklip - Lada parody cover - paródia na hit od Ed Sheeran Shape of you a už má viac než 21 tisíc zhliadnutí. Niet divu, pretože má všetko čo videoklip potrebuje. Legendárne auto, sexi kočky, humorný text aj scénky. Video nakrúcali v okolí…

Najpopulárnejšie SUV na Slovensku má Suzuki

11

Najväčšia koncentrácia SUV je tam, kde sa najviac prejaví ich slabina v podobe rozmerov a neobratnosti. Napriek tomu sú nimi mestá doslova preplnené. Pri autách, od ktorých ste kedysi čakali schopnosti v teréne dnes ľudia čakajú schopnosti siahajúce po vyšší obrubník na parkovisku, alebo na chodníku. Nie všetky sú však…

KAMzaKRÁSOU

Ako telu dodať vápnik? Zdrojom nie je iba mlieko!

3

Za zdroj vápnika sa vo všeobecnosti považuje hlavne mlieko a mliečne výrobky. Tie však mnoho ľudí škrtá zo svojho jedálnička, napríklad kvôli problémom s trávením. Niektorým zase tieto produkty veľmi nechutia, iní sa celkovo odkláňajú od živočíšnej stravy. Tieto skupiny ľudí, no i všetci ostatní by mali vedieť, že vápnik môžeme nájsť i v zelenine, orechoch, semenách…

Rýchle chudnutie? Spoznaj tajomstvo správnej prípravy ovsených vločiek!

3

Rýchle chudnutie nie je ľahké. Nájsť tú správnu cestu, ako sa stravovať, aké zdravé veci zaradiť do jedálnička bez toho, aby ste hladovali, dá zabrať. Môžete sa poradiť s odborníkom, no každý by vám povedal, že ovsené vločky sú dobrou raňajkovou voľbou pri chudnutí. Ako pôsobia na vaše telo? My vám to…

Video Dokonalé vlny do piatich minút pre všetky typy vlasov

6

Túžite mať vytvorené dokonale zvodné vlny? Tieto triky pre všetky dĺžky vlasov si zamilujete! Navyše vlny si vytvoríte už za 5 minút! Ako na to? Rovné, vlnité alebo kučeravé. Každá z nás z času na čas zatúži po zmene. Veď to poznáte, my, ktoré máme vlasy rovné a bez väčšieho objemu, by…

Karen Weber: Babička, ktorá dokazuje, že nepatrí do starého železa

3

Táto babička vás presvedčí o tom, že nosiť odvážnejšie kúsky môžete v akomkoľvek veku. Ak si myslíte, že takéto „detské“ bláznivé výstrelky nie sú nič pre vás, tak sa rozhodne mýlite. Karen Weber vďaka svojmu výstrednému retro outfitu, okúzľujúcemu šarmu a širokému úsmevu valcuje internet a získava si pozornosť čoraz väčšieho publika. 

Inšpiratívne Slovenky: Leona Sovjaková – Háčkovanie je moja vášeň

0

Háčkovanie patrí medzi tradičné ručné práce, ktoré nikdy nevyjdú z módy. Na Slovensku majú dlhú tradíciu a my sme radi, že vám môžeme predstaviť inšpiratívnu dámu, ktorá háčkovanie hrdo prezentuje svojou jedinečnou tvorbou i dnes. Háčik a klbko priadze sú jej vernými spoločníkmi. Inšpiratívna milovníčka ručných prác Leona Sovjaková tvrdí, že háčkovanie je pre…

Mini Disney princezné - fotky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári

0

Potrebujete si doplniť vitamín „rozkošnosti“? A milujete Disney princezné? Tak máme pre vás dávku tej najmilšej a najcitlivejšej rozkošnosti v podaní malých rozprávkových princezien. Existuje niečo tak rozkošné, ako sú bábätká? Mini Disney princezné vám vyčaria úsmev na tvári a pozitívne naladia počas celého dňa. 

TopDesať

10 geniálnych príkladov, ktoré ťa presvedčia, že "vandalizmus" nie je vždy zlý

0

Aj keď je vandalizmus trestnou činnosťou, nie je to vždy zlé. Priznajme si to, že kreativita naozaj vidí krásu a humor na miestach, kde my smrteľníci nie, tak prečo zatvárať oči na niektoré z ich shenanigans, ak robia mestá krajšie? V tomto článku je niekoľko kreatívnych "vandalov" a mnoho geniálnych kúskov, ktoré ťa presvedčia, že "vandalizmus"…

Frustrujúce video, zrejme tej najhoršej vodičky na svete

0

Vlády v rozvinutých krajinách prijímajú prísne opatrenia, aby vodiči na cestách jazdili opatrne a hlavne so zdravým rozumom. Avšak, niekedy takýto zdravý rozum u vodiča nenájdeme. Vtedy nastáva obrovský problém. Takýto vodiči väčšinou svoj "zdravý rozum" demonštrujú na videách z čiernych skriniek, prípadne z bezpečnostných kamier. Poďme sa teda spoločne…

Netradičné preteky. Špičkový plavec Michael Phelps verzus žralok belasý

0

Americký plavec Michael Phelps, ktorý 23-krát zvíťazil na olympiádach, prehral proti žralokovi belasému preteky na 100 metrov, informuje The Daily Mail. Portál zdôraznil, že tridsaťdvaročný plavec nepretekal s naozajstným morským dravcom: namiesto žraloka bola počítačová animácia. Počas pretekov v juhoafrickom meste Mosselbay, ktorý bol natočený na video, mal Phelps na sebe špeciálne oblečenie, no aj…

Detailný papierový model Boeingu 777: 9 rokov tvrdej práce

0

25-ročný Luca je naozajstný blázon do lietadiel. Prekvapivo však nie je pilotom, ale dizajnérom zo San Francisca. V roku 2008 na internete zazrel Boeing 777 spoločnosti Air India, ktorý si ihneď zamiloval. Odvtedy tvrdo pracuje na svojom modeli, ktorý je vyrobený z papiera. Jeho papierové lietadlo je však v skutočnosti…

Najmenšia pištoľ na svete, ktorá bola kedy vyrobená

0

Najmenšou strelnou zbraňou na svete je pištoľ Kolibri (nemecky "hummingbird" - kolibrík). Zbraň navrhol nemecký hodinár Franz Pfannl. Pištole sa začali vyrábať v roku 1910. Vyrobených bolo niečo okolo jednej tisícky. Výrobu zastavila 1. svetová vojna, ktorá ovplyvňovala ekonomiku. Pištoľ Kolibri: https://youtu.be/THsDpGJcpk8 Kolibri je vo všetkých smeroch štandardná strelná zbraň.…

Smutný koniec Junkers JU-52 - najväčšieho lietajúceho modelu na svete

0

Predvojnové prepravné lietadlo JU 52  bolo pôvodne navrhnuté ako nákladné lietadlo. Neskôr sa však používalo predovšetkým na komerčných linkách. Model mal hmotnosť 98,4 kg a rozpätie krídiel meralo až 6,09 metra. Poháňali ho 3 motory, ktoré lietadlu dodávali naozaj realistický zvuk. Avšak žiadne peniaze nespravia lietadlo nesmrteľným a nedokážu tak…