Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť VII.

Publikované 08.01. 2017 o 18:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 Časť VII.

Podľa encyklopedického slovníka pre fašizmus je veľmi dôležité poňatie štátu ( národa ). Ten je najvyššou hodnotou a je chápaný ako jednota transcendentná, hospodárska, politická. Inak povedané, štát má byť veľmi silný a totalitný. Toto fašizmus dosiahol uzákonením vodcovského princípu. Politická strana ĽS – NS sa nepresadzuje k tomu, aby totalitný štát vznikol po vzore štátu v Nemecku či vojnového slovenského štátu, hoci určité  velebenie slovenského štátu sa využíva na strašenie občanov. Problém štátu a politiky s jeho existenciou spojenej je však potrebné dostať z priestoru neustáleho zahmlievania do pozície kryštalickej jasnosti.

Na Slovensku nám nehrozí, že budeme mať totalitný štát založený na princípoch diktatúry jednej strany a na vodcovskom princípe a účasť politickej strany ĽS – NS  v parlamente nie je kvôli tomu. Skutočnou hrozbou pre Slovensko  už dávnejšie začalo byť to, že vládna moc za pomoci parlamentnej demokracie totálne zneužíva svoju moc tak, že moc od svojho politického národa postupne ( krok za krokom ) v rámci svojho proeurópskeho princípu  odovzdáva do rúk byrokratickému aparátu v Bruseli, ktorý spravuje inštitúcie a organizácie EÚ.

Fašizmus podporoval silný štát s totalitárnymi  praktikami. Súčasná vládna moc na Slovensku má opačnú tendenciu: odovzdať čo najviac moci Bruselu bez súhlasu politického národa. Tento proces odovzdávania moci  chápem ako opačný totalitarizmus vládnej moci. Táto forma totalitárneho správania sa štátu si vyžaduje organizovanie boja proti extrémizmu. Národný záujem Slovenska zásluhou vládnej moci je podriadený nadnárodnej ideológií, ktorá v sebe skrýva myšlienku  európanstva a nového svetového poriadku pod vedením totalitnej svetovej vlády.

Najprv však politické elity sveta a Európy potrebujú posilniť EÚ. Bez ohľadu na Brexit, vývoj smeruje k tomu, aby integračná snaha bola zavŕšená ustanovením super štátu v Bruseli. Niektorí naši ministri na čele s predsedom vlády SR urobia všetko k tomu, aby zneužili svoju moc v prospech moci Bruselu či nadnárodných korporácií. Zahraničná politika Slovenska  už nie je v moci národného štátu, pretože bola odovzdaná  postupne do rúk nadnárodných štruktúr. Národ a národný štát sú vraj zastarané spôsoby existencie, sú prekonanou entitou. „Figuranti“ politických elít pokladajú nacionalizmus za nebezpečný jav, pričom v skutočnosti ten je vyjadrením pozitívneho, kladného vzťahu človeka ( ľudí ) k svojmu národu.

Podľa predsedu vlády SR namiesto národného záujmu je potrebné sledovať proeurópske záujmy. Keďže zahraničná politika sa prispôsobila nadnárodnej ideológií, nemá kto za Slovensko  presadzovať národné záujmy, hoci vládna moc často argumentuje o bezpečnosti občanov. Oveľa väčší význam  má štátna suverenita, ktorá súvisí s dostatkom vlastnej moci a právom a povinnosťou chovať sa na medzinárodnom poli ako suverénna a nezávislá moc. V tejto súvislosti si dovolím citovať  M. Thatcherovú: „V základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí byť úcta k národom a k národným štátom… Akékoľvek pokusy odstraňovať alebo spojovať rôzne národy s odlišnými tradíciami v jeden umelý štát skončí s najväčšou pravdepodobnosťou neúspechom, možno krvavým“ ( Umenie vládnuť, 2005 ).

Občanom Slovenska nič nepovieme a neradíme sa s nimi, akú podobu má mať integračný proces v rámci EÚ. Dovolím si preto uviesť svoje stanovisko. Integračný proces EÚ má v každom prípade vychádzať z národného záujmu každého členského štátu. Dodržanie tejto zásady bude znamenať to, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Ak sa použije zásada, že integračný proces v rámci EÚ má vychádzať z nadnárodných záujmov, potom členstvo v EÚ je potrebné ukončiť. Vládnej moci sa nemá dovoliť, aby pokračovala v doterajšom kurze, ktorý je nasmerovaný na definitívne založenie super štátu v Bruseli.

Ako do tohto problému zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ? Rozhodne vo vzťahu k štátnym a národným záujmom z ich strany nehrozí nič fašistického. Predseda vlády SR vedie Slovensko k úplnej strate štátnej suverenity. Návrhy ĽS – NS sú iné: zachovanie národných záujmov, štátnej suverenity, čo súvisí s požiadavkou preč s EÚ, ďalej sociálnou politikou na princípe zásluhovosti, obnovenia potravinovej bezpečnosti, založenia domobrany, obnovenia slovenskej koruny, s postojom proti globalizácií, posilnením národnej kultúry. Čo si potom vyžaduje proces potlačenia národných štátov a ich štátnej suverenity? Vládna moc musí riešiť úlohu prinútenia k zjednoteniu v rámci EÚ. Preto ani nemá záujem, aby sa o uvedenom posolstve  ĽS – NS na záchranu národa a štátnej suverenity verejne diskutovalo, najmä keď väčšina poslancov NR SR je proeurópsky dávno zorientovaná.

V encyklopedickom slovníku je zdôraznené, že fašizmus predstavuje určitý odpor proti liberalizmu a socializmu. Vo vzťahu k liberalizmu základ tohto odporu vidím už v tom, že táto oficiálna ideológia Západu uznáva iba indivíduum oslobodené od všetkých foriem kolektívnej identity ( národa, rodiny, pohlavia ). Liberalizmus oslavuje slobodu jednotlivca, jeho nezávislosť od  morálky, rozumu, identity, disciplíny. Liberalizmus má na svedomí fenomén globalizácie či projekt nového svetového poriadku založeného na totalitnej svetovej vláde.  Na rozdiel od liberalizmu subjektom fašizmu je štát alebo rasa. Súčasná politická situácia v Európe je plne v súlade s predstavami liberalizmu. Národ, štátna suverenita nie sú dôležité, pretože nie je dôležitá spoločná totožnosť.

Už je jasne vidieť, že môžu platiť slová Alexandra Dugina, že liberalizmus nie je ideológia kladnej voľnosti, ale zápornej slobody. Stáva sa totalitárnym ( z iného smeru ), pretože organizuje život tak, aby jednotlivec sa voľne rozhodol, či chce byť liberálom. Požiadavka liberalizmu: každý musí byť liberál ! A ak je niekto posudzovaný ako ne – liberál, potom je označkovaný ako extrémista, fašista, terorista. Byť proeurópsky znamená byť silne liberálny. K agende liberalizmu v súčasnosti patrí aj nekontrolovateľný príliv migrantov, ktorý sa stáva významným faktorom  destabilizácie Európy.

Bezbrehá tolerancia liberalizmu našla svoje heslo „Islam do Nemecka patrí, vítajte uprchlici!“ Toleruje sa rasizmus voči Nemcov v duchu  plagátu: „Vaše deti budú uctievať Allaha alebo zomrú.“ Záporná sloboda liberalizmu privádza Európu k pozícií – žiadna sloboda názorov, iba politická korektnosť. Dnes v rámci EÚ nikto nepracuje na politike zastavenia migrácie, ale na politike jej lepšieho organizovania a zvládnutia. Vládna moc na Slovensku je proti kvótam, ĽS – NS je proti masovému prílivu migrantov, za ich zastavenie.

Odpor proti liberalizmu sa netýka iba fašizmu. Tento odpor sa týka každého jednotlivca, ktorý aj keby akokoľvek bol na základe ideológie liberalizmu  odpútaný od akejkoľvek celostnosti ( národa, rodiny ), nikdy v rámci proklamovanej zápornej slobody nezíska  dôstojné postavenie pre život. Odpor proti liberalizmu ( či oponovanie liberalizmu ) sa týka širokých más obyvateľstva a keďže v tomto odpore majú svoje postoje aj fašisti, dôležité môže byť iba to, aby potreba jednoty nebola zneužitá k diktatúre z iného smeru.

K fašizmu neodmysliteľne patrí nacionálny socializmus, ktorý encyklopedický slovník poníma ako syntézu troch prvkov: a) právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru, b) antisemitizmu, c) antimarxistický definovaný  socializmus ako sociálne spravodlivé národné spoločenstvo. Na úvod k nacionálnemu socializmu  ( nacizmu ) mám tieto dve schematické poznámky: Prvá. Nacizmus uznáva vlastný národ, rasu, ich zjednotenie pod štátnou mocou s postavením neobmedzeného vodcu národa. Na strane druhej právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru dáva tušiť, že ostatné národy plánované na likvidáciu, mali byť zbavené svojej štátnej suverenity podriadením sa štátnej suverenite nemeckého národa. Druhá. Liberalizmus ako ideológia pre celý demokratický Západ aj na čele s USA, keďže nemá žiadnych dôležitých oponentov, môže  znamenať pre členské krajiny EÚ akýsi jej rozpad. Cez rozpad národných štátov bude realizované z vlastnej moci právo amerického národa na dobitie životného priestoru v Európe, k čomu však nemusia byť použité prostriedky ozbrojenej agresie.  USA nebudú likvidované ako národ, ich štátna suverenita bude posilnená a môže byť základom svetovej vlády.

Jedna z čŕt ( prvkov ) nacionálneho socializmu ( nacizmu ) je spoločná aj pre demokratický Západ s jeho ideológiou liberalizmu. Právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru bolo pretrasformované na právo demokratického Západu. Ten so svojim finančným kapitalizmom orientovaným na nekonečný rast a rast ziskov a ekonomickej moci potrebuje životný priestor. Keď som spomínal USA a EÚ, tak získanie životného priestoru v Európe nemusí  byť dosiahnuté spôsobom ozbrojenej agresie, aj keď samotný Balkán už prežil „plánovanú agresiu“. Problémom však ostáva konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom. USA v spolupráci s EÚ postupne dokázali získať východnú časť Európy až k hraniciam Ruska a zároveň aktivizovať  vojenskú organizáciu NATO.

Ozbrojená agresia nebola iba záležitosťou Nemecka. V mene svojho životného priestoru ozbrojené agresie vedú USA a niektoré ďalšie  krajiny EÚ v súčinnosti s NATO. Vládna moc na Slovensku aktívne sa snaží podporovať demokratický Západ  v jeho práve na dobitie životného priestoru, nemá žiadne námietky k vojenským agresiám vo svete. Tento uvedený prvok fašizmu je životne dôležitý aj pre demokratický Západ. Ako do tejto hry o životný priestor zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ?

V prvom rade je strana proti NATO a jeho politike. Je teda proti ozbrojenej agresií po celom svete. Ťažko si je možné predstaviť, že strana má záujem, aby Slovensko sa snažilo o rozširovanie svojho životného priestoru. V každom prípade Marián Kotleba a jeho strana sú proti tomu, aby demokratický západ na čele s USA sa snažil rozširovať životný priestor. K tomuto rozširovaniu pomáha aj EÚ, preto strana požaduje preč aj s EÚ, ktorá jasne a nezakryte pracuje na zrušení štátnej suverenity každej členskej krajiny. Proti takejto politike demokratického Západu sú v Európe, vrátane Slovenska, nacionalistické strany. Z môjho pohľadu ide o strany s kladným vzťahom k svojmu národu. Liberáli demokratického Západu záchrancov národa nepotrebujú, preto z ich radov sa šíri antinacionalizmus.

Je treba si všimnúť veľmi zaujímavú  „logiku dejín“ slovenského národa. Hitlerovské Nemecko pomohlo HSĽS k nastoleniu samostatného slovenského ( vojnového ) štátu, hoci hlinkovci nebrali  na vedomie otázku konečného riešenia  slovanských národov. V terajšom období demokratický právny štát je tak zmierlivý so svojim osudom ( pocitom malosti ), že jeho predstavitelia podporujú diktatúru Bruselu, aby sa pomaly stratila štátna suverenita a s ňou aj politický národ Slovákov. Toto nie je pozícia, s ktorou sa chce zmieriť ĽS – NS. A napriek všetkému, čo som o niektorých prvkoch nacizmu sa zmienil, liberáli a ich prisluhovači neustále označujú Mariána Kotlebu a členov ĽS – NS ako nacistov.

( Pokračovanie v časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Muž pobodal ľudí vo fínskom meste Turku, policajti ho postrelili do nohy

Turku 18. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/Lehtikuva via AP)   Útočníka vzali do väzby Fínski policajti dnes postrelili do nohy muža, ktorý v meste Turku ležiacom na juhozápade krajiny pobodal viacero ľudí. Útočníka následne vzali do väzby, informovala spravodajská stanica BBC. Polícia v súvislosti s útokom pátra po ďalších možných páchateľoch,…

Maďarské médiá vnímajú Ficove a Lajčákove slová ako zradu a dištanc od pozície V4. Podobne ich vníma aj množstvo Slovákov

Bratislava 18. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Maďarské médiá vnímajú včerajšie Ficove a Lajčákove slová ako zradu a dištanc od aktivít a pozície V4. Ako  zradu ju ale vnímajú aj občania Slovenska, o ktorých vláda rozhoduje systémom „o nás, bez nás“ Viaceré maďarské médiá začali včera, v súvislosti s Ficovými…

Španielska tlač zverejnila podrobnosti o štvorici zadržaných

Barcelona 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Manu Fernandez)   Katalánska polícia dnes oznámila, že v súvislosti s útokmi v Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils zatkla štvrtú podozrivú osobu. Pri týchto útokoch bolo zabitých najmenej 14 ľudí a vyše 100 osôb utrpelo zranenia. Traja zo zadržaných sú Maročania, štvrtý je občanom Španielska. Prvého…

SNS vyzýva ombudsmanku, aby z okna svojho úradu zvesila dúhovú zástavu LGBTI komunity

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovenská národná strana (SNS) vyzýva verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, aby z okna svojho úradu zvesila dúhovú zástavu LGBTI komunity. Zároveň ju v liste národniari žiadajú, aby "neopakovala chyby svojej predchodkyne". SNS v liste, ktorý ombudsmanke odoslali z kancelárie predsedu SNS Andreja Danka,…

Bulharská NAKA je prenasledovaná? Občan sa premiérovi vyhrážal na facebooku. Premiér mu zatelefonoval a poprosil ho o prepáčenie

Sofia 18. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Bulharský premiér Bojko Borisov zatelefonoval  občanovi Vasilovi Kocevovi, aby sa mu ospravedlnil za to, že Kocev bol zavolaný na výsluch na Hlavné oddelenie Boja s organizovaným zločinom za výroky na facebooku. Bulharská polícia dospela k záveru, že Kocevove výzvy v sociálnej sieti sú hrozbou predsedovi vlády…

Vojenské transporty budú pokračovať aj počas budúceho týždňa

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Cez územia SR sa budú aj počas budúceho týždňa presúvať vojenské konvoje Hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková oznámila, že presun vojenskej techniky bude možné vidieť najmä v lokalitách stredného a východného Slovenska. "V budúcom týždni, od 21. do 27. augusta je…

Rajoy: Terorizmus je hlavným problémom Európy

Barcelona 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/EFE TV)   Premiér vyhlásením reagoval na štvrtkový teroristický útok Terorizmus je v súčasnosti hlavným problémom Európy, vyhlásil dnes španielsky premiér Mariano Rajoy v súvislosti so štvrtkovým teroristickými útokmi v Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils. K útokom sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Rajoy sa…

Šimkovičová o Pride: Bojovať za dôstojnosť a uznanie s dúhovou vlajkou v holom zadku je to isté, ako bojovať za rovnoprávnosť žien v burke

Slovensko 18. augusta 2017 (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   V súvislosti so zajtrajšími podujatiami v Bratislave sa rozpútala celoslovenská vlna diskusie. V sobotu sa totiž v hlavnom meste uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Rovnako je naplánovaný aj dúhový Pride LGBTI skupiny. Práve k Pridu sa vyjadrila aj poslankyňa NR SR Martina…

Sobotňajšie pochody v Bratislave obmedzia vodičov aj električky

Bratislava 18. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Štátna polícia bude na podujatia dohliadať Vodiči v Bratislave musia v sobotu (19.8.) pre pochody "Dúhový Pride" a "Hrdí na rodinu" počítať s dopravnými obmedzeniami, tie sa miestami dotknú aj verejnej hromadnej dopravy. Upozorňuje na to štátna polícia, ktorá bude na podujatia dohliadať. Zapoja…

Merkelová v predvolebnej kampani odmieta administratívny tlak na predaj elektromobilov

Berlín 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová v predvolenej kampani k septembrovým parlamentným voľbám odmietla návrh svojho hlavného konkurenta o vládnu funkciu, sociálneho demokrata Martina Schulza, aby sa predaj áut s elektrickým pohonom presadzoval aj administratívne. Schulz navrhol, aby sa v Európe určilo, koľko takýchto…

Pápež o barcelonskom útoku: Slepé násilie je "veľmi veľkou urážkou" Boha

Vatikán 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Nevyberavé zabíjanie ľudí je "veľmi veľkou urážkou" Boha, vyhlásil dnes pápež František po teroristických útokoch, ktoré si v španielskej Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils vyžiadali 14 obetí. "Svätý Otec opäť odsudzuje slepé násilie, ktoré je veľmi veľkou urážkou Boha, a modlí sa k…

Z kontaminovanej vaječnej hmoty sa v hoteloch použilo 570 kilogramov

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Hlavný hygienik však vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania Z kontaminovanej vaječnej hmoty, ktorá sa našla v štyroch bratislavských hoteloch, sa spotrebovalo 570 kilových balení. Dodávateľovi sa vrátilo 90 kilogramov. Informoval o tom dnes hlavný hygienik SR Ján Mikas. "Úrad verejného zdravotníctva SR naďalej…

Psychologický test Fanty v dvoch krajinách

Bratislava/Budapešť 18. augusta 2017 (HSP/Foto:Screenshot:Video:Facebook-Patrick Linhart Bez Cenzúry)   Nasledujúca dvojminútová reportáž vám odkryje presne to, ako myslia spotrebitelia. Urobili sme psychologický test na niekoľkých respondentoch na Slovensku i v Maďarsku. Tento test bol prevedený reportérkou programu Patrick Linhart Bez Cenzúry. O čo ide? Zmyslom celého pokusu bolo zistiť, či respondenti reagujú kladne…

Verdikt prokuratúry: Obvinenie poslanca ĽSNS Stanislava Mizíka je zákonné

Bratislava 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Uznesenie policajného vyšetrovateľa o obvinení poslanca Národnej rady (NR) SR Stanislava Mizíka (ĽSNS) je podľa Generálnej prokuratúry (GP) SR zákonné. TASR informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Na generálnu prokuratúru bol 4. júla tohto roka doručený návrh obvineného na preskúmanie právoplatného uznesenia o…

Polícia objasnila prípad nahlásenej bomby na košických súdoch

Košice 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Za výhražný telefonát 170 eur Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinila zo zločinu šírenia poplašnej správy 28-ročného muža z okresu Košice-okolie a 53-ročného muža z Bardejovského okresu za uvedený zločin spáchaný formou účastníctva. TASR o tom dnes informovala…

Cibulková nestačila v osemfinále turnaja WTA v Cincinnati na Kontovú

Cincinnati 18. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Minchillo)   Turnaj WTA v americkom Cincinnati  Slovenská singlová jednotka Dominika Cibulková nestačila v osemfinále dvojhry na tenisovom turnaji WTA v americkom Cincinnati na britskú súperku Johannu Kontovú, za 1:44 h jej podľahla v dvoch setoch 3:6 a 4:6. Dvojhra - osemfinále: Johanna Kontová (7-V. Brit.)…

Britská tieňová ministerka musela rezignovať po vyjadrení svojho názoru: "Británia má problém s britskými pakistanskými mužmi, ktorí znásilňujú a zneužívajú biele dievčatá"

Londýn 18. augusta 2017 (HSP/Foto: wikipedia)   Labouristická tieňová ministerka pre rovnoprávnosť Sarah Championová bola nútená vzdať sa funkcie po svojom "nevhodnom" komentári pre denník The Sun Championová v ňom napísala, že "Británia má problém s britskými pakistanskými mužmi, ktorí znásilňujú a zneužívajú biele dievčatá". Reagovala tak na incident, keď 17 mužov…

Lucia Žitňanská: Prieťahy na súdoch sú stredobodom mojej pozornosti

Bratislava 18. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerka Lucia Žitňanská reagovala na najnovšie štatistické údaje Ústavného súdu SR Tempo rozhodovania slovenských súdov je stredobodom pozornosti ministerstva spravodlivosti. Uviedla to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá tým reagovala na najnovšie štatistické údaje Ústavného súdu (ÚS) SR. Predsedom súdov nariadila, aby…

TopSpeed

Ford Puma je roztomilé kupé na okresky

4

Hľadáte lacné malé kupé na vzplanutie vašich jazdeckých chúťok? Voľbou môže byť práve splašený Ford Puma. Aj keď je postavený na základe Fiesty Mk4, ponúka zábavu za volantom za pár eur. K tomu skvelý motor 1,7 VCT 16V. V mojich očiach má však jeden zádrheľ ...

Honda Civic dostane modernizovaný motor 1,6 i-DTEC

0

V marci 2018 dostane Honda Civic komplexne vynovený dízlový motor 1,6 i-DTEC.  Výkonovo si nepolepší, stále bude mať 120 koní a 300 Nm. Je však jednou z prvých pohonných jednotiek, ktorú budú testovať v rámci nového cyklu spotreby a emisií paliva WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Prejde Fiat pod čínske krídla?

3

Budeme si v budúcnosti zvykať na spojenie Fiat Čína? Onedlho totiž môže prebehnúť spojenie Fiatu s niektorou z čínskych automobiliek. Koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) totiž dlhšie hľadal kupcu, ktorý by odkúpil značky Fiat, Jeep alebo Chrysler. O také Ferrari alebo Aston Martin sa však báť nemusíte, tie na predaj…

Baby Driver vs. Initial D

1

Vážení čitatelia, dnes pre vás porovnáme dva skvosty svetovej kinematografie z automobilového prostredia. Tým prvým je novinka americkej produkcie Baby Driver a tým druhým legenda japonskej animovanej tvorby Initial D. Ale nie, robím si srandu. Baby Driver priniesol nový vietor do autíčkarských filmov a musím priznať, že sa mi páčil. Internet je…

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

5

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

KAMzaKRÁSOU

Kalórie v potravinách: Zavádzajú nás obchodné reťazce?

6

Známa americká fitness blogerka Lucy Mountain nazrela do sveta obľúbených potravín z pohľadu energetickej hodnoty. Jej výsledky šokovali celý svet a zmenili pohľad na mnohé obľúbené pochúťky. Nie každá potravina je totiž tak nezdravá, ako si mnohí z nás myslia. Pozrite sa na výsledky jej štúdie a budete prekvapení. Kalórie…

Figy: Pre toto si ich treba dopriať čerstvé i sušené!

2

Leto je obdobím, kedy si ľudia asi najviac pochutnávajú na rozmanitom osviežujúcom ovocí. Je dostupné v našich záhradách a dokonca aj tie exotickejšie druhy nie je problém nájsť v obchodoch. Figy patria medzi menej tradičné ovocie, ktoré nie je typické pre naše oblasti. V súčasnosti však nie je problém tieto chutné plody dopestovať…

Olejový prírodný botox - výsledok vás naozaj prekvapí!

1

Túžite po krásnej hladkej a pružnej pleti. No nie ste ochotné ísť pod skalpel, či dať sa umelo napichať a čakať, či sa to vyplatilo? Spoznajte prírodný botox! Je ním cenný opunciový olej zo semien kaktusov rastúcich v Maroku, ktorého účinky určite ocení každá dáma v zrelom veku. Je známy…

Ako využiť aviváž v domácnosti? Toto by vám ani nenapadlo!

4

Ako využiť aviváž v domácnosti? Aviváž naozaj dokáže veci, o akých sa vám ani nesnívalo. Primárne ju používame na pranie, veď bielizeň je po jej použití hebká a nie priľnavá. Čím to je? Príčinou je statická elektrina. Premasťujúce látky obsiahnuté v aviváži majú kladný náboj a sú priťahované k bielizni,…

Neuveriteľné: Umelkyňa vytvára realistické obrazy vyzerajúce ako fotografia

1

Reisha Perlmutter je umelkyňa, ktorá vytvára ohromujúce hyperreálne obrazy - realistické obrazy vyzerajúce ako fotografia. Je málo umelcov, ktorí túto techniku ovládajú tak dokonalo ako Reisha. Umelkyňa s neskutočným nadaním dokáže vytvárať portréty žien pod vodou, ktoré vyzerajú realisticky, akoby boli odfotografované. Tu vás preto musíme hneď vyviesť z omylu – sú…

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

6

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

TopDesať

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //