Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť VII.

Publikované 08.01. 2017 o 18:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 Časť VII.

Podľa encyklopedického slovníka pre fašizmus je veľmi dôležité poňatie štátu ( národa ). Ten je najvyššou hodnotou a je chápaný ako jednota transcendentná, hospodárska, politická. Inak povedané, štát má byť veľmi silný a totalitný. Toto fašizmus dosiahol uzákonením vodcovského princípu. Politická strana ĽS – NS sa nepresadzuje k tomu, aby totalitný štát vznikol po vzore štátu v Nemecku či vojnového slovenského štátu, hoci určité  velebenie slovenského štátu sa využíva na strašenie občanov. Problém štátu a politiky s jeho existenciou spojenej je však potrebné dostať z priestoru neustáleho zahmlievania do pozície kryštalickej jasnosti.

Na Slovensku nám nehrozí, že budeme mať totalitný štát založený na princípoch diktatúry jednej strany a na vodcovskom princípe a účasť politickej strany ĽS – NS  v parlamente nie je kvôli tomu. Skutočnou hrozbou pre Slovensko  už dávnejšie začalo byť to, že vládna moc za pomoci parlamentnej demokracie totálne zneužíva svoju moc tak, že moc od svojho politického národa postupne ( krok za krokom ) v rámci svojho proeurópskeho princípu  odovzdáva do rúk byrokratickému aparátu v Bruseli, ktorý spravuje inštitúcie a organizácie EÚ.

Fašizmus podporoval silný štát s totalitárnymi  praktikami. Súčasná vládna moc na Slovensku má opačnú tendenciu: odovzdať čo najviac moci Bruselu bez súhlasu politického národa. Tento proces odovzdávania moci  chápem ako opačný totalitarizmus vládnej moci. Táto forma totalitárneho správania sa štátu si vyžaduje organizovanie boja proti extrémizmu. Národný záujem Slovenska zásluhou vládnej moci je podriadený nadnárodnej ideológií, ktorá v sebe skrýva myšlienku  európanstva a nového svetového poriadku pod vedením totalitnej svetovej vlády.

Najprv však politické elity sveta a Európy potrebujú posilniť EÚ. Bez ohľadu na Brexit, vývoj smeruje k tomu, aby integračná snaha bola zavŕšená ustanovením super štátu v Bruseli. Niektorí naši ministri na čele s predsedom vlády SR urobia všetko k tomu, aby zneužili svoju moc v prospech moci Bruselu či nadnárodných korporácií. Zahraničná politika Slovenska  už nie je v moci národného štátu, pretože bola odovzdaná  postupne do rúk nadnárodných štruktúr. Národ a národný štát sú vraj zastarané spôsoby existencie, sú prekonanou entitou. „Figuranti“ politických elít pokladajú nacionalizmus za nebezpečný jav, pričom v skutočnosti ten je vyjadrením pozitívneho, kladného vzťahu človeka ( ľudí ) k svojmu národu.

Podľa predsedu vlády SR namiesto národného záujmu je potrebné sledovať proeurópske záujmy. Keďže zahraničná politika sa prispôsobila nadnárodnej ideológií, nemá kto za Slovensko  presadzovať národné záujmy, hoci vládna moc často argumentuje o bezpečnosti občanov. Oveľa väčší význam  má štátna suverenita, ktorá súvisí s dostatkom vlastnej moci a právom a povinnosťou chovať sa na medzinárodnom poli ako suverénna a nezávislá moc. V tejto súvislosti si dovolím citovať  M. Thatcherovú: „V základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí byť úcta k národom a k národným štátom… Akékoľvek pokusy odstraňovať alebo spojovať rôzne národy s odlišnými tradíciami v jeden umelý štát skončí s najväčšou pravdepodobnosťou neúspechom, možno krvavým“ ( Umenie vládnuť, 2005 ).

Občanom Slovenska nič nepovieme a neradíme sa s nimi, akú podobu má mať integračný proces v rámci EÚ. Dovolím si preto uviesť svoje stanovisko. Integračný proces EÚ má v každom prípade vychádzať z národného záujmu každého členského štátu. Dodržanie tejto zásady bude znamenať to, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Ak sa použije zásada, že integračný proces v rámci EÚ má vychádzať z nadnárodných záujmov, potom členstvo v EÚ je potrebné ukončiť. Vládnej moci sa nemá dovoliť, aby pokračovala v doterajšom kurze, ktorý je nasmerovaný na definitívne založenie super štátu v Bruseli.

Ako do tohto problému zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ? Rozhodne vo vzťahu k štátnym a národným záujmom z ich strany nehrozí nič fašistického. Predseda vlády SR vedie Slovensko k úplnej strate štátnej suverenity. Návrhy ĽS – NS sú iné: zachovanie národných záujmov, štátnej suverenity, čo súvisí s požiadavkou preč s EÚ, ďalej sociálnou politikou na princípe zásluhovosti, obnovenia potravinovej bezpečnosti, založenia domobrany, obnovenia slovenskej koruny, s postojom proti globalizácií, posilnením národnej kultúry. Čo si potom vyžaduje proces potlačenia národných štátov a ich štátnej suverenity? Vládna moc musí riešiť úlohu prinútenia k zjednoteniu v rámci EÚ. Preto ani nemá záujem, aby sa o uvedenom posolstve  ĽS – NS na záchranu národa a štátnej suverenity verejne diskutovalo, najmä keď väčšina poslancov NR SR je proeurópsky dávno zorientovaná.

V encyklopedickom slovníku je zdôraznené, že fašizmus predstavuje určitý odpor proti liberalizmu a socializmu. Vo vzťahu k liberalizmu základ tohto odporu vidím už v tom, že táto oficiálna ideológia Západu uznáva iba indivíduum oslobodené od všetkých foriem kolektívnej identity ( národa, rodiny, pohlavia ). Liberalizmus oslavuje slobodu jednotlivca, jeho nezávislosť od  morálky, rozumu, identity, disciplíny. Liberalizmus má na svedomí fenomén globalizácie či projekt nového svetového poriadku založeného na totalitnej svetovej vláde.  Na rozdiel od liberalizmu subjektom fašizmu je štát alebo rasa. Súčasná politická situácia v Európe je plne v súlade s predstavami liberalizmu. Národ, štátna suverenita nie sú dôležité, pretože nie je dôležitá spoločná totožnosť.

Už je jasne vidieť, že môžu platiť slová Alexandra Dugina, že liberalizmus nie je ideológia kladnej voľnosti, ale zápornej slobody. Stáva sa totalitárnym ( z iného smeru ), pretože organizuje život tak, aby jednotlivec sa voľne rozhodol, či chce byť liberálom. Požiadavka liberalizmu: každý musí byť liberál ! A ak je niekto posudzovaný ako ne – liberál, potom je označkovaný ako extrémista, fašista, terorista. Byť proeurópsky znamená byť silne liberálny. K agende liberalizmu v súčasnosti patrí aj nekontrolovateľný príliv migrantov, ktorý sa stáva významným faktorom  destabilizácie Európy.

Bezbrehá tolerancia liberalizmu našla svoje heslo „Islam do Nemecka patrí, vítajte uprchlici!“ Toleruje sa rasizmus voči Nemcov v duchu  plagátu: „Vaše deti budú uctievať Allaha alebo zomrú.“ Záporná sloboda liberalizmu privádza Európu k pozícií – žiadna sloboda názorov, iba politická korektnosť. Dnes v rámci EÚ nikto nepracuje na politike zastavenia migrácie, ale na politike jej lepšieho organizovania a zvládnutia. Vládna moc na Slovensku je proti kvótam, ĽS – NS je proti masovému prílivu migrantov, za ich zastavenie.

Odpor proti liberalizmu sa netýka iba fašizmu. Tento odpor sa týka každého jednotlivca, ktorý aj keby akokoľvek bol na základe ideológie liberalizmu  odpútaný od akejkoľvek celostnosti ( národa, rodiny ), nikdy v rámci proklamovanej zápornej slobody nezíska  dôstojné postavenie pre život. Odpor proti liberalizmu ( či oponovanie liberalizmu ) sa týka širokých más obyvateľstva a keďže v tomto odpore majú svoje postoje aj fašisti, dôležité môže byť iba to, aby potreba jednoty nebola zneužitá k diktatúre z iného smeru.

K fašizmu neodmysliteľne patrí nacionálny socializmus, ktorý encyklopedický slovník poníma ako syntézu troch prvkov: a) právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru, b) antisemitizmu, c) antimarxistický definovaný  socializmus ako sociálne spravodlivé národné spoločenstvo. Na úvod k nacionálnemu socializmu  ( nacizmu ) mám tieto dve schematické poznámky: Prvá. Nacizmus uznáva vlastný národ, rasu, ich zjednotenie pod štátnou mocou s postavením neobmedzeného vodcu národa. Na strane druhej právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru dáva tušiť, že ostatné národy plánované na likvidáciu, mali byť zbavené svojej štátnej suverenity podriadením sa štátnej suverenite nemeckého národa. Druhá. Liberalizmus ako ideológia pre celý demokratický Západ aj na čele s USA, keďže nemá žiadnych dôležitých oponentov, môže  znamenať pre členské krajiny EÚ akýsi jej rozpad. Cez rozpad národných štátov bude realizované z vlastnej moci právo amerického národa na dobitie životného priestoru v Európe, k čomu však nemusia byť použité prostriedky ozbrojenej agresie.  USA nebudú likvidované ako národ, ich štátna suverenita bude posilnená a môže byť základom svetovej vlády.

Jedna z čŕt ( prvkov ) nacionálneho socializmu ( nacizmu ) je spoločná aj pre demokratický Západ s jeho ideológiou liberalizmu. Právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru bolo pretrasformované na právo demokratického Západu. Ten so svojim finančným kapitalizmom orientovaným na nekonečný rast a rast ziskov a ekonomickej moci potrebuje životný priestor. Keď som spomínal USA a EÚ, tak získanie životného priestoru v Európe nemusí  byť dosiahnuté spôsobom ozbrojenej agresie, aj keď samotný Balkán už prežil „plánovanú agresiu“. Problémom však ostáva konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom. USA v spolupráci s EÚ postupne dokázali získať východnú časť Európy až k hraniciam Ruska a zároveň aktivizovať  vojenskú organizáciu NATO.

Ozbrojená agresia nebola iba záležitosťou Nemecka. V mene svojho životného priestoru ozbrojené agresie vedú USA a niektoré ďalšie  krajiny EÚ v súčinnosti s NATO. Vládna moc na Slovensku aktívne sa snaží podporovať demokratický Západ  v jeho práve na dobitie životného priestoru, nemá žiadne námietky k vojenským agresiám vo svete. Tento uvedený prvok fašizmu je životne dôležitý aj pre demokratický Západ. Ako do tejto hry o životný priestor zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ?

V prvom rade je strana proti NATO a jeho politike. Je teda proti ozbrojenej agresií po celom svete. Ťažko si je možné predstaviť, že strana má záujem, aby Slovensko sa snažilo o rozširovanie svojho životného priestoru. V každom prípade Marián Kotleba a jeho strana sú proti tomu, aby demokratický západ na čele s USA sa snažil rozširovať životný priestor. K tomuto rozširovaniu pomáha aj EÚ, preto strana požaduje preč aj s EÚ, ktorá jasne a nezakryte pracuje na zrušení štátnej suverenity každej členskej krajiny. Proti takejto politike demokratického Západu sú v Európe, vrátane Slovenska, nacionalistické strany. Z môjho pohľadu ide o strany s kladným vzťahom k svojmu národu. Liberáli demokratického Západu záchrancov národa nepotrebujú, preto z ich radov sa šíri antinacionalizmus.

Je treba si všimnúť veľmi zaujímavú  „logiku dejín“ slovenského národa. Hitlerovské Nemecko pomohlo HSĽS k nastoleniu samostatného slovenského ( vojnového ) štátu, hoci hlinkovci nebrali  na vedomie otázku konečného riešenia  slovanských národov. V terajšom období demokratický právny štát je tak zmierlivý so svojim osudom ( pocitom malosti ), že jeho predstavitelia podporujú diktatúru Bruselu, aby sa pomaly stratila štátna suverenita a s ňou aj politický národ Slovákov. Toto nie je pozícia, s ktorou sa chce zmieriť ĽS – NS. A napriek všetkému, čo som o niektorých prvkoch nacizmu sa zmienil, liberáli a ich prisluhovači neustále označujú Mariána Kotlebu a členov ĽS – NS ako nacistov.

( Pokračovanie v časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Juncker vyzval Trumpa, aby nepovzbudzoval európske krajiny k odchodu z EÚ: "Povedie to k novej vojne na Balkáne!"

Brusel 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nepovzbudzoval ďalšie krajiny EÚ k ukončeniu členstva podľa vzoru Spojeného kráľovstva. V dnešnom rozhovore pre denník Financial Times (FT), ktorý prevzali viaceré európske médiá, Trumpa upozornil, že rozpad EÚ by viedol…

"Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne"

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/František Iván)   Kvôli neutíchajúcim správam na tému údajne hroziacej osýpkovej epidémie, na ktoré sme už upozornili v tlačovej správe dňa 9. 3. 2017, sme urobili analýzu zaočkovanosti slovenskej populácie z verejne dostupných zdrojov. Analýza definitívne preukazuje, že na Slovensku nikdy nebola 95%-ná zaočkovanosť obyvateľstva;…

Maďarsko je pod paľbou EÚ a Sorosových organizácií, tvrdí poslanec KDNP

Budapešť 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: István Hollik Facebook)   Maďarsko je pod ostrou paľbou Európskej únie a organizácií amerického finančníka Georgea Sorosa, lebo nie je ochotné prijímať migrantov. V mene strán vládneho bloku Fidesz-Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) to vyhlásil dnes parlamentný poslanec KDNP István Hollik. Podľa agentúry MTI poslanec tvrdí,…

Keňa vyzvala európske krajiny, aby prijali viac somálskych utečencov

Nairobi 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Keňa dnes vyzvala Európu, aby prijala viac somálskych utečencov, zatiaľ čo východoafrickí a jemenskí lídri rokovali o možnostiach urýchlenia dobrovoľnej repatriácie 900.000 Somálčanov, ktorých tieto krajiny hostia. "Musíme si rozdeliť bremeno migračnej krízy," vyhlásil kenský minister vnútra Joseph Nkaissery na stretnutí v Nairobi.…

Robert Fico: Únia pokračuje v súčasnom formáte bez potreby zmeny alebo rušenia zmlúv

Rím/Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Stretnutie lídrov Únie zahŕňa niekoľko povinností vrátane stretnutí s pápežom Františkom a talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom Viac protokolárny ako obsahový bude Rímsky summit pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv, ktorý sa uskutoční v sobotu (25.3.) v talianskej metropole za účasti prezidentov alebo…

Poslanci OĽaNO vypustili biele balóny kvôli dvom strašným výročiam: za obete holokaustu a umelo potratené deti

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO-NOVA)   Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA vypustili dnes pred parlamentom stovky bielych balónov. Symbolicky si tak uctili tisícky obetí holokaustu. Erika Jurinová pripomenula, že 25. marca uplynie 75 rokov odvtedy, keď z Popradu vypravili prvý transport s 999 židovskými ženami a dievčatami do nemeckého…

Srbsko nikdy nevstúpi do NATO, vyhlásil premiér Vučič

Belehrad 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbský premiér Aleksandar Vučič dnes vyhlásil, že jeho krajina nikdy nevstúpi do NATO ani do nijakej inej vojenskej aliancie. Vučič to povedal pri príležitosti 18. výročia začiatku leteckých útokov síl NATO, ktorých cieľom bolo zastavenie srbského vojenského ťaženia v Kosove. Vučič mal prejav…

Prieskum: Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany je Béla Bugár

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany na Slovensku je Béla Bugár (Most-Híd), ktorému dôveruje 47 percent respondentov. Naopak najnedôveryhodnejším je Marián Kotleba (ĽSNS), ktorého tak označilo 73 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Agentúra AKO uskutočnila v dňoch 13. 3. až 15. 3.…

Schuster:  Mnohým poslancom ešte nedošlo, že nie sú vagabundmi z krčmy

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Mnohým poslancom dodnes nedošlo, že sú predstaviteľmi štátu, občanov a národa a nie vagabundmi z krčmy piatej cenovej skupiny. „Je pravdou, že v minulom režime sa častokrát 'muselo byť ticho', ale to, čo často vidieť v parlamente dnes, má od demokratickej civilizovanej diskusie…

Putin prijal v Kremli francúzsku prezidentskú kandidátku Le Penovú

Moskva 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Rusko nemá v úmysle ovplyvňovať prezidentské voľby vo Francúzsku, ale má právo byť v kontakte s predstaviteľmi jeho politických síl. Uviedol to dnes ruský prezident Vladimir Putin, keď sa v Moskve stretol s kandidátkou na úrad francúzskeho prezidenta a šéfkou nacionalistickej…

Bruselský primátor by chcel financovať islam rovnako, ako ostatné cirkvi

Brusel 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Umiernený islam v Bruseli si praje primátor tohto mesta Yvan Mayeur. Navrhuje zmenu financovania islamu v Belgicku. Vysvetlil tým svoje tvrdenie z utorka, keď sa v rozhovore posťažoval, že bruselské mešity kontrolujú fundamentalistickí salafisti "V organizácii a správe mešít je problém. Netvrdím, že všetci…

Novým veliteľom Pozemných síl OS SR bude generálmajor Jindřich Joch

Trenčín 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Novým veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR bude od 1. apríla 54-ročný generálmajor Jindřich Joch. Velenie pozemných síl mu dnes v Trenčíne odovzdal doterajší veliteľ generálmajor Ondřej Novosad, ktorý funkciu vykonával od septembra 2012. Novosad bude od 1. apríla pôsobiť ako vojenský…

Grendel: Novela od Mosta-Híd nahnevá tisícky psičkárov

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec tvrdí, že je to zbytočná buzerácia väčšiny psičkárov Návrh novely zákona od poslancov Mosta-Híd, ktorý má upraviť postup obcí pri vymedzovaní priestoru na voľný pohyb psov, nahnevá tisícky psičkárov. Počas parlamentnej rozpravy k právnej norme to dnes vyhlásil Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA).…

Hovorca Bieleho domu: "Clintonová má omnoho užšie vzťahy s Ruskom než Trump"

USA/Rusko 24. marca 2017 (HSP/politico/Foto: TASR/AP-Mikhail Metzel)   Hovorca Bieleho domu Sean Spicer na otázky niektorých novinárov ohľadom bývalého manažéra kampane Donalda Trumpa (Paula Manaforta) a jeho údajného napojenia na Rusko odpovedal, že "bola to práve Hillary Clintonová, ktorá mala široké kontakty na Rusov". O tomto jeho odkaze Clintonovej informujú…

Iránci zmenili kódy sýrskej protileteckej obrany, čo Sýrčanom umožňuje útočiť na izraelské lietadlá

Teherán 24. marca 2017 (HSP/warfiles/Foto:TASR/AP-Khalid Mohammed)   Portál warfiles priniesol veľmi zaujímavú informáciu o tom, že iránski odborníci zmenili kódy na sýrskych systémoch protilietadlovej obrany, ktoré majú Sýrčania k dispozícii. Vďaka zmeneným kódom teraz dokážu sýrske rakety útočiť na izraelské lietadlá, ktoré narúšajú vzdušný priestor Sýrie Podľa iránskych informácii Iránčania…

Na list Jána Čarnogurského s otázkou o budovaní americkej základne na Slovensku odpovedalo ministerstvo obrany SR

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V marci Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti, poslal list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a požiadal ho o vysvetlenie, či na slovenskom území mienia vybudovať základňu NATO. Odpoveď prišla z ministerstva obrany SR.   „Vážený pán Čarnogurský, vo Vašej žiadosti z 9. marca…

Rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom: Ak chceme obstáť a účinne sa brániť proti šialenosti z Bruselu, musíme postupovať v rámci EÚ spoločne (V4)

Praha 23. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prinášame vám rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta v tohtoročných voľbách. Český prezident sa vyznačuje svojím jasným úsudkom, keď úplne jasne a pravdivo pomenúva veci a javy okolo nás, ktoré väčšina politikov kvôli politickej korektnosti nechce…

Výrok francúzskeho kandidáta na prezidenta Emmanuela Macrona o kolonizácii vysoko vyzdvihla Al-Kájda vo svojom propagandistickom časopise

ôParíž 24. februára 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Keď vo februári navštívil Alžírsko Emmanuel Macron, horúci kandidát na pozíciu francúzskeho prezidenta, poskytol pri tejto príležitosti interview súkromnej alžírskej televíznej stanici  Echourouk News V rozhovore sa dotkol  aj stále citlivej  témy francúzskej kolonizácie Alžírska, ktorú nazval „zločinom proti ľudskosti" a "skutočným barbarstvom". Tieto…

TopSpeed

Keď skolabuje D1, s ňou aj Bratislava!

4

Mnohým vám dnešné popoludnie odchod z Bratislavy zásadne pokazila jedna nehoda kamiónu. Nehoda, ktorá ovplyvnila život niekoľkým desiatkám tisícom obyvateĺov. Prinášame vám jeden krátky postreh Tatiany KRATOCHVÍLOVEJ, členky združenia OZ Triblavina:

PSA zrejme kúpi ďalšiu automobilku

2

Francúzsky koncern PSA iba pred pár týždňami odkúpil automobilku Opel a vyzerá to, že porastie znova. Po tom čo PSA posilnilo pozíciu v Európe teraz plánuje zlepšiť postavenie v Ázii. Nepôjde ale o tak šokujúce prekvapenie ako v prípade Oplu. Ešte minulý rok sme informovali, že malajská automobilka Proton v posledných rokoch produkuje…

V piatok 31. 03. je v Moste najväčší BMW M zraz v ČR a SR

8

Takto pred rokom sa dvaja nadšenci najsilnejšieho písmena na svete ///M rozhodli pripraviť primárne pre majiteľov BMW M stretnutie na úvod novej sezóny. Žiadne postávanie pred obchodným domom, na veĺkom parkovisku, alebo niekde na odpočívadle. Pripravili seriózne zorganizované akčné stretnutie priamo na okruhu v Moste. Stretnutie obsahovalo možštvo voľných jázd…

Fraška za 14 miliónov: Aplikáciu O doprave používa denne 350 ľudí

8

Keď robia dvaja to isté nie je to to isté. Skvelým príkladom sú štátne mapy pre motoristov „O doprave“. Štát začiatkom roka 2017 predstavil tieto mapy s aktuálnymi informáciami o doprave (nehody, kolóny, uzávierky, obmedzenia, policajné hliadky). Tie sú dostupné cez web ale aj cez aplikáciu v mobile. Už ste…

Najpredávanejšie modely za rok 2016 na Slovensku? Niektoré vás prekvapia

7

Nedávno sme priniesli informácie o najmenej predávaných modeloch, alebo o najobľúbenejších značkách na Slovensku za rok 2016. Poznáte však najobľúbenejšie modely, ktoré sú hlavnými ťahúňmi jednotlivých automobiliek? Každá značka má zástupcu, ktorý je tým najobľúbenejším spomedzi iných. Pozrime sa spolu na to, ktoré autá jednotlivých značiek sú tie najobľúbenejšie na Slovensku.

Maťo Homola opäť v TCR, ale s novým autom v novom tíme

0

Sezóna 2016 bola pre Maťa Homolu veľmi úspešná, v TCR International Series skončil na vynikajúcom 5. mieste, čo mu otvorilo dvere do sveta. S ponukami na novú sezónu sa roztrhlo vrece a slovenský pretekár si mohol vyberať. Rozhodol sa pre úspešný belgický tím DG Sport, ktorý s továrenskou podporou Opel Motorsport a Kissling Motorsport pripraví…

KAMzaKRÁSOU

Kristína Farkašová: Pre toto sa už neplánujem vrátiť k ryšavej farbe

0

Pred pár mesiacmi si obľúbená moderátorka, herečka, spisovateľka a v nespolednom rade mamina dvojičiek zmenila svoju charakteristickú ryšavú farbu vlasov na prirodzenú hnedú. Hoci sa jej fanúšikom zmena spočiatku nepáčila, Kristína Farkašová si ju nevie vynachváliť . Roky sme si ju spájali ako ohnivú ryšavku, s tým však Kristína pred pár mesiacmi…

TOP 7 destinácii na leto s odletom z Bratislavy

0

Pomaly sa nám začína otepľovať, preto je najvyšší čas začať plánovať letnú dovolenku. Krajina faraónov, čajové plantáže, chutné tapas, najvyššia sopka Európy či najvyššia veža sveta. To je len malá ochutnávka zážitkov, za ktorými sa dá zaletieť z Bratislavy.  

Video Vyhýbajte sa dlhému sedeniu: Môže to spôsobiť tieto vážne zdravotné problémy!

0

Pracujete v kancelárii, na úrade, alebo máte inú sedavú prácu? Buďte skutočne ostražití, pretože dlhodobé a každodenné sedenie predstavuje pre organizmus veľké zdravotné riziko. Prečítajte si, čo všetko môže sedavý spôsob života zapríčiniť a ako sa tomu vyhnúť.

Recept: Krémová polievka s medvedím cesnakom

0

Toto je polievka z medvedieho cesnaku, ktorá zahreje, vyženie jarnú únavu a rozmazná chuťové poháriky. Očarí vás kombinácia stonkového zeleru, slepačieho vývaru horčicových semienok a neopakovateľného medvedieho cesnaku. Mňam!

Deborah Thomson vytvára originálne ručne maľované svadobné topánky podľa nevestinho želania!

2

Vybrať a hlavne nájsť tie správne svadobné šaty nie je jednoduché. No často je oveľa ťažšie nájsť tie správne topánky, ktoré sa hodia k šatám štýlom i farbou a zároveň nám vyhovuje aj výška opätku. Svadba zvyčajne nebýva takou udalosťou, ktorú absolvujeme často niekoľkokrát za život, a preto si zaslúži punc výnimočnosti. Ak…

5 monumentov, ktoré stojí za to aspoň raz vidieť

1

Na svete je veľa úžasných pamiatok postavených ľuďmi. No niektoré vám v pamäti ostanú raz a navždy. Ich krása, majestátnosť, či príbeh a história vám doslova vyrazia dych. Nie je nič čo by sa s nimi dalo porovnať, sú skutočnými skvostami svetového kultúrneho dedičstva. Krajinám kde sa nachádzajú navyše prinášajú nemalé zisky v podobe príjmov…

TopDesať

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

Vulgárny tenista Kližan si spravil obrovskú celosvetovú hanbu

0

Keď to nejde, tak to jednoducho nejde alebo aj majster tesár sa niekedy utne. Fakt, že nie vždy sa dá žať len úspech, dokazuje aj niekoľko (nielen) slovenských prísloví. Niekoľkonásobne to platí aj v športe, o čom sa presvedčil slovenský tenista Karol Kližan. Ako píše portál TV Noviny, Kližan sa…

Hokejista na zápase NHL rozbil fanúšikovi tvár cez medzeru v mantineli

0

Hokejista tímu NHL Colarado Avalanche François Beauchemin trafil pukom do tváre fanúšika cez malú medzeru pre videokameru. Video z incidentu sa objavilo na YouTube. K incidentu došlo počas zápasu Detroit - Colorado Avalanche večer 18. marca. Beauchemin prihrával, puk však preletel cez pomerne malú medzeru v plexiskle a trafil tvár jedného…

Alkoholizmus ako národný šport? Podarenú českú paródiu si už prezrelo takmer milión ľudí

0

České komické duo Genzer a Suchánek hádam netreba nikomu predstavovať. Občas prídu s niečim vtipným, občas s niečim menej vtipným. Avšak dnes si pripomeňme jedno ich staršie video, ktoré jednoznačne patrí k prvej skupine ich vtipov. Zaujalo totiž už takmer 1 milión ľudí. Analýza hokejových podujatí sa zdá byť vďačným…

Českí policajti nedokázali zastaviť unikajúceho vodiča. Na pomoc si zavolali kamión

0

Celý incident sa odohral ešte v októbri roku 2016. Policajti z Třinca naháňali poľského šoféra BMW po tom, čo v miestnej časti Ropice natankoval a účet na čerpacej stanici nezaplatil. 27-ročný vodič však na výzvy nereagoval. Počas celej jazdy robil riskantné manévre, nebezpečne predbiehal ostatné vozidla a niekoľkokrát ohrozil aj ostatných účastníkov premávky. Dokonca nespomalil…

Čo sa deje pri zemetrasení? Znepokojujúce video ukazuje, že pevná Zem sa môže správať ako tekutina

0

Zemetrasenie je prírodný úkaz, ktorému by sa každý z nás najradšej vyhol. Našťastie, Slovensko zemetrasenia nepostihujú tak často a v takej intenzite, ako napríklad v Japonsku, kde sú zemetrasenia takmer na dennom poriadku. Ako sa však správa pevná zem počas zemetrasenia? Odhaľuje to toto znepokojujúce video. Skvapalňovanie je jav, pri…