Cesta k slobode alebo do záhuby?

Publikované 12.11. 2017 o 17:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

O slobode sa toho nahovorilo a popísalo neúrekom, avšak napriek tomu otázka slobody neustále rezonuje v našich mysliach, či už uvažujeme o osobnej alebo spoločenskej slobode. Jednoducho by sa dalo povedať, že slobodný som vtedy, keď si môžem robiť čo chcem. A práve v tom je pes zakopaný. Vzniká otázka, či ozaj to, čo chcem ma privedie ku skutočnej alebo iba zdanlivej falošnej slobode, ktorá v skutočnosti žiadnou slobodou nie je, ale len otrockým naháňaním sa za pochybnými cieľmi a duchovne prázdnymi a bezcennými hodnotami.

Zo svojho kresťanského pohľadu rozlišujem dva druhy slobody – pravú slobodu, ktorú ponúka a dáva Boh a falošnú slobodu, ktorú ponúka Satan a ktorá v skutočnosti vedie do záhuby. Cesta k pravej slobode vedie aj cez poznanie podstaty bytia a zmyslu života, ktorý spočíva v ceste k Bohu: „Ja som cesta, pravda a život“. Nakopenie obrovského množstva užitočných vedeckých poznatkov ani zďaleka neznamená, že sme dosiahli pravdivé poznanie podstaty nášho bytia. S pomocou vedy sme spoznali iba mnohé javy objektívneho sveta, nie však jeho podstatu, čiže vedomý subjekt, ktorý predstavuje jadro tohto objektívneho sveta a ktorým je Boh.  Človek by si mal uvedomiť, že je vo svojej podstate individuálnym vedomým subjektom a ako taký bezprostredne vyrastá z univerzálneho subjektu bytia – Boha, a preto má cez svoje individuálne vedomie bezprostredný priamy vzťah k univerzálnemu vedomiu – Bohu. Riešenie otázky o Bohu a jeho existencii teda spočíva v tom, či akceptujeme, že objektívny svet má svoju subjektívnu (zjednocujúcu a tvorivú) stránku – Boha, alebo ju nemá, či akceptujeme, že tvorivá subjektivita Boha (prejavujúce sa bytie) sa objektivizuje vo vonkajšom svete (prejavenom bytí – vesmíre, prírode) alebo objektívne prejavené bytie existuje len samo o sebe bez svojej subjektivity, čiže bez bytia pre seba samé. To posledné tvrdia ateisti. Hoci to nie sú schopní dokázať, považujú tento svoj naivný svetonázor za racionálny, kým nás, ktorí máme opačný názor, považujú za naivné ovce, ktoré „neopodstatnene“ veria v existenciu Boha neuvedomujúc si, že naša viera v Boha a viera (dôvera) Bohu má oveľa hlbšie korene ako ich neviera a že sa zakladá na skutočne racionálnom poznaní podstaty Bytia ako aj na osobnom vzťahu k Bohu. Veď aký je to kresťan, ktorý nepozná Boha, nepočuje jeho jemné a tiché volanie  a nemá s ním osobný vzťah? Ako môže veriť a dôverovať tomu, koho nepozná? Avšak aby človek Boha spoznal, musí sa vydať na namáhavú cestu za Pravdou, lebo Boh odhalí svoju tvár len tým, ktorí po ňom skutočne túžia a úporne hľadajú Pravdu, pričom toto hľadanie a nachádzanie je zároveň cestou ku pravému šťastiu a skutočnej slobode –  slobode ducha. Nechápem postoj ateistov, ktorí svoj ateizmus odôvodňujú frázou „lebo veda“. Lenže veda nevie dať odpovede ani na najjednoduchšie a základné otázky Bytia! Tak napríklad samozvaná kráľovná vied – teoretická fyzika nevie dať odpoveď ani len na to, čo je to priestor a z čoho je tvorený či na to, aká je podstata svetla, atď., atď…  Takže odvolávanie sa na vedu vo vzťahu k zamietnutiu existencie Boha a možnosti poznania jeho podstaty je doslova trápne. Korektnejšie by bolo konštatovanie, že v Boha neveria, lebo buď sú necitliví voči jeho jemnému volaniu alebo ho nechcú, nehľadajú, nepoznajú a pre realizáciu svojich zámerov ani nepotrebujú, lebo by im v nich iba prekážal. Ale otĺkať kresťanom o hlavu ich zaostalosť tým, že veria v Boha a Bohu napriek vede, nie je ničím iným ako bezcharakternou nadutosťou a povýšenectvom. Skutočným kresťanom môže byť takýchto ateistov nanajvýš ľúto, lebo si dobrovoľne a úmyselne navždy zahatávajú cestu k Pravde a Bohu. Pravda, sú medzi ateistami, neveriacimi alebo agnostikmi aj takí, ktorí hľadajú a zatiaľ neveria, lebo nenachádzajú, napriek tomu však žijú v súlade so svojím svedomím (v podstate počujú hlas Boží v sebe), sú skromnými a obetavými ľuďmi. Takí si skutočne zaslúžia našu úctu a určite sú Bohu milí. Moja otázka na ateistov ale znie: „Ako by sa mal prejavovať Boh, aby akceptovali jeho existenciu majúc na mysli, že Boh predstavuje jednotu celého bytia – vesmíru na všetkých jeho viditeľných aj neviditeľných úrovniach – čiže viditeľných aj neviditeľných vibračných kvantových štruktúrach.

Žiaľ, aj medzi kresťanmi je dosť takých, ktorí Boha nepoznajú a ani nehľadajú, necítia jeho prítomnosť a jemné volanie, iba dodržujú náboženské pravidlá a rituály, a to je pre nich dostatočným dôvodom na povýšenectvo nad neveriacimi. Pritom pýcha je tým najväčším hriechom – najväčšou prekážkou na ceste k Bohu.

Považujem za takmer nemožné, aby človek, ktorý úprimne a úporne hľadá Pravdu nakoniec nedospel k poznaniu Boha či už rozumom alebo citom (najlepšie jedným aj druhým), lebo Boh neustále dáva o sebe vedieť, a kto klope na jeho dvere, tomu určite otvorí. Kto očistí svoj duchovný zrak, ten ho dokonca aj uzrie v podobe Ježiša Krista: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“.

Človek je pre Boha jeho najmilším a najdokonalejším Stvorením, a preto neustále vysiela k nemu lúče svojej bezbrehej lásky. Záleží len na človeku, či ich dokáže prijímať alebo uzavrie pred nimi svoju dušu. Ateisti sa hrdia tým, že oni nepotrebujú barličku v podobe Boha a spoliehajú sa len na seba zamlčiavajúc, že sú takisto závislí od objektívnych prírodných zákonov (dodávam Božích) a že nemajú dokonca vo svojej réžii ani množstvo situácií a okolností, ktoré ich kedykoľvek môžu pripraviť o pokoj, zdravie či dokonca život. Hlavná vec, že sa „oslobodili“ od viery v Boha tým, že ho odmietli, lebo ho nechcú. Ak človek nerešpektuje prírodné zákony, dopláca na to. To isté sa deje, ak narúša duchovné zákony. Ateisti a materialisti, ale aj mnohí tzv. kresťania si myslia, že sú slobodní, kým v skutočnosti sú zotročení vonkajším svetom a jeho nenásytnými požiadavkami na to, ako si zabezpečiť tzv. „dobrý život“ na tejto zemi, lebo je to pre nich to najdôležitejšie. Sú závislí od pozemských zážitkov a pôžitkov, za ktorými sa ženú, aby zahnali duchovné vzduchoprázdno a vzbudili v sebe ilúziu „dobrého života – bonum vitae“. Orientovaní iba navonok k zmyslami vnímanému objektívnemu svetu sú vo svojej vnútornej intímnej subjektivite necitliví voči tichému hlasu Boha. Vraj kresťania svojou vierou ponúkajú ľuďom v ťažkých situáciách a pri blížiacej sa smrti „planú nádej“. A čo im ponúkajú ateisti? Beznádej. Samozrejme nádej, ktorú kresťan čerpá z Boha nie je planou nádejou, ale istotou, ktorá ho nielen povzbudzuje, ale aj duchovne oslobodzuje.

Praví kresťania sa na vonkajší svet pozerajú z nadhľadu, nenechajú sa ním zotročovať, lebo pre nich je najdôležitejším svet ich tvorivého ducha, v ktorom nachádzajú pravý pokoj, sebarealizáciu a slobodu a sú povznesení nad materialistickým svetom naháňania sa za prchavými zmyslovými pôžitkami a zážitkami – svetom, ktorý človeka v skutočnosti oslepuje a zotročuje.  Ak človek nemá zastretý duchovný zrak a sluch, nemôže neregistrovať, že Boh sa k nemu neustále prihovára. Buď priamo počuje vo svojom vedomí (svedomí – najhlbšej intimite svojho vnútra) jeho hlas alebo si všíma pozorne životné situácie a okolnosti, ktoré pred neho Boh predkladá pri neustálom vedomom a podvedomom dialógu (vnútornej modlitbe). Boh človeku vždy ponúka len to, čo je preň najlepšie. Podstata učenia Ježiša Krista ako viditeľnej stelesnenej podoby Boha spočíva v tom, že dáva človeku návod, ako sa stať skutočným človekom a božím dieťaťom znovuzrodeným z Ducha, a tak dospieť k pravej radosti a slobode. Ježiš Kristus kladie pred človeka vysoké nároky, ktoré sformuloval do dvoch prikázaní: „Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“. Druhé je mu podobné: „Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého“. To znamená, že hlavný dôraz je kladený na dušu človeka, na jeho duchovnú stránku, aby človek duchovne dozrel a stal sa vnútorne šľachetným, dobrým a obetavým, skromným, dobroprajného čistého srdca, činorodým a duchovne tvorivým, láskavým a milosrdným. Ateistickí humanisti hlásajú, že aj oni kladú dôraz na morálne zásady a princípy, avšak neuvedomujú si, že kresťanstvo je oveľa viac ako len o morálke a etike. Kresťanstvo je o ľudskej duši a ceste k duchovnej slobode! Človek môže byť navonok morálny a slušný – nekradne, nevraždí, úmyselne neubližuje druhým, dodržuje manželskú vernosť, ale vo svojej duši môže prechovávať pýchu, závisť, nenávisť, zlobu, zatrpknutosť, zlomyseľnosť, márnomyseľnosť, požívačnosť, chamtivosť, žiarlivosť,… Boh človeku dáva sám seba ako liek a cestu, ako sa z týchto zotročujúcich duševných hriechov (zranení, závislostí) vyliečiť a oslobodiť.

Áno, kresťanstvo sa vo svojich rôznych vonkajších formách obradov a rituálov líši   – katolíci, protestanti, pravoslávni, atď. majú odlišné od seba formy slávenia a vyznávania Boha. Podstatné však je to, nakoľko sa učenie Ježiša Krista stáva živým pokrmom ľudskej duše formujúcim skutočne ľudskú psychiku odpovedajúcu najvyšším duchovným ideálom kresťanstva. To, či je niekto katolík, evanjelik, pravoslávny alebo niekto celkom iný je pred tvárou Boha druhoradé – prvoradým je duchovná úroda duše, ktorú človek prekladá Bohu a s ktorou odchádza do večnosti, kde jeho osud závisí od toho, či tam odišiel so slobodnou ľudskou dušou alebo nevyzretou dušou zvieracieho či dokonca démonického charakteru.

Pokánie znamená, že človek uvidel a spoznal svoju dušu v jej pravom svetle duchovnej biedy, čo mu slúži na to, aby sa vydal na zložitú cestu svojho duchovného prerodu až do duchovného znovuzrodenia a nadobudnutia pravej duchovnej slobody. Šťastie majú tí, čo už v detstve aj s pomocou rodičov a blízkeho okolia sformovali vo svojej duši vysoké duchovné ideály, ktoré im pomohli preniesť sa aj cez zložité obdobie puberty a prebúdzajúcej sa sexuality bez ujmy duchovného svetla žiariaceho v ich duši. Väčšina však podľahla stádovitej zvieracej psychológii a dostala sa do otrockej závislosti od požiadaviek vonkajšieho sveta – diktát módy, závislosť od nezriadeného sexu, pornografie, jedla, alkoholu, drog, povrchnej zábavy, deštrukčnej hudby, hromadenia majetku, práci (workholici), spoločenského úspechu či uznania, atď. Prehnanou aktivitou či balastom každodennej všednosti zapĺňajú prázdnotu vo svojej duši. Stratili kompas, ktorý by im pomohol rozlišovať medzi Pravdou a Lžou, a tak sa v dôležitých momentoch osobného a spoločenského života prikláňajú na stranu lákavo naservírovanej Lži. Žiaľ, do tohto stáda oslepeného lživým leskom vonkajšieho sveta sa okrem ateistov a materialistov zaradzujú aj mnohí povrchní kresťania a takisto tí, ktorí pociťujú duchovný hlad, a tak sa vydali na nebezpečnú cestu hľadania duchovna cez ezoteriku, kde hlavne cez mnohé meditačné techniky otvárajú brány do nadzmyslového sveta, odkiaľ sa vystavujú pôsobeniu neznámych síl a bytostí, predovšetkým démonického razenia. Sú pyšní na to, ako vysoko duchovne vyrástli, v skutočnosti sa však zaplietli so silami a bytosťami, ktoré ich dušu zotročujú a zničia. Táto ezoterika je pre človeka nebezpečnejšia než ateizmus. Je to novodobé pohanstvo a šamanizmus. Kým starí Slovania, ktorí kedysi boli taktiež pohanmi, žili slobodne v súlade s prírodou a vo svojom vnútri intenzívne vnímali hlas Boží, ktorý ich usmerňoval a snažili sa odlišovať pozitívne vplyvy „zhora“ od negatívnych, súčasný civilizovaný človek už tieto schopnosti nadobro stratil a jedinou spásonosnou cestou preň je vedomý dialóg so samotným Bohom v osobe Ježiša Krista. Áno, Boh si vyvolil Slovanov vďaka ich bohatej a vnímavej duši, aby splnili svoju historickú misiu spasenia civilizácie, ktorá sa ocitla na hrane totálneho zničenia, avšak nie cestou návratu k pohanstvu, ale cestou, ktorou nás povedie Ježiš Kristus.

Najväčším nešťastím pre ľudstvo sú však ľudia s démonickou dušou, ktorí sa vedome alebo nevedome klaňajú démonovi moci a mamonu – Satanovi, sú posadnutí honbou za čoraz väčšou mocou a bohatstvom. Oni stoja na vrcholných stupňoch pyramídy mocenských a politických štruktúr a vo svojej nenásytnosti, pažravosti a parazitizme vedú ľudstvo do záhuby, lebo svojou demagógiou a manipuláciou vedenou aj cez masovokomunikačné prostriedky, ktoré vlastnia, usmerňujú slepé stádo tam, kam chcú. Nie je ťažké vidieť aj na čele nášho štátu týchto satanových služobníkov, ktorí súc sami zotročení vedú do otroctva celý národ.

Na rozdiel od Boha Satan vedie človeka a ľudstvo do záhuby cez svojich služobníkov či už vedomých alebo nevedomých. Predkladá falošnú slobodu, ktorá je v súčasnosti reprezentovaná ideológiou liberalizmu či dokonca neomarxizmu, ktorého základom je filozofia tzv. Frankfurtskej školy a súčasnej postmoderny hlásajúca diktát banality všednosti, chaos, deštrukciu, zrelativizovanie hodnôt, anarchiu, morálny a duchovný rozvrat, zničenie rodiny a ľudskej identity (sociálne inžinierstvo – diktát feminizmu, LGBTI, genderovej ideológie rodového scitlivovania). Táto falošná liberálna sloboda je cestou k nastoleniu totálnej fašistickej diktatúry mocenských elít, tzv. NWO (Nový svetový poriadok) a úplnému ekonomickému a duchovnému zotročenie človeka. Súčasný liberalizmus so svojím neustále sa stupňujúcim kapitalistickým vykorisťovaním človeka človekom dospel v ničení ľudskej duše oveľa ďalej než socializmus, ktorý v porovnaní s ním bol vlastne rajom na zemi.

Kresťanstvo, ktoré v prvých storočiach bolo živou vierou začalo na západe odumierať, keď bolo deformované a zneužívané pri budovaní a upevňovaní mocenských pozícií mocnárov, vladárov a cirkevnej hierarchie, neskôr vytláčané ateizmom osvietenstva a materializmom, čo viedlo ku krvavým revolúciám a neskôr kapitalistickým liberalizmom, ktorý viedol pred 2. svetovou vojnou a aj v súčasnosti vedie zákonite k nastoleniu fašistickej totality. V súčasnosti je v Západnej Európe kresťanstvo už prakticky mŕtve a vládne tu sekulárny ateizmus v podobe ideológie liberalizmu, resp. neomarxizmu, ktorého démonický smrad a jedovaté výpary sú natoľko odpudivé, že dokonca satanistický Islam vyzerá morálnejšie. Jedine živá kresťanská viera by bola schopná účinne vzdorovať démonickému zámeru genocídy a výmeny európskeho obyvateľstva a nastolenia fašizmu s islamskou príchuťou.

Nepriatelia kresťanstva sa ho snažia úplne vytlačiť zo spoločenského života hlásajúc, že viera má byť len intímnou záležitosťou veriaceho a v súčasnej sekulárnej spoločnosti nie je pre ňu žiadne miesto. Kresťania sa žiaľ nechali nachytať na túto návnadu aj vďaka tomu, že Ježiš Kristus hlásal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jeho zámerom bolo predovšetkým duchovné pozdvihnutie a oslobodenie človeka, ktoré je podmienkou, aby neskôr nastalo aj spoločenské oslobodenie a ľudstvo pristúpilo k budovaniu Kráľovstva Božieho aj na tejto zemi. Ježiš bol jednoznačne proti povstaniu Židov proti Rimanom („Dávajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“), lebo videl, že to bude mať pre ne tragické následky. Vedel totiž, aký morálny kredit majú tzv. židovskí vodcovia, ktorých nazval hadím plemenom. Nakoniec Židia povstali a dopadlo to pre nich tragicky – Šalamúnov chrám bol zničený a oni vyhnaní zo svojej zeme.

Lenže Ježiš nikde nehlásal, že máme byť zbabelí a nenazývať veci pravými menami či pasívne a odovzdane čakať zápecnícky a mlčky na svoju spásu, lebo takýto postoj je cestou do záhuby. Žiaľ, biedou súčasného kresťanstva je to, že sa stalo zbabelým a neburcuje ľudí k zápasu o svoju vlastnú, ale aj spoločenskú slobodu. Tento boj sa musí vybojovať predovšetkým na najvyššej úrovni – teda na úrovni duchovnej a informačnej, čo sa občas nazýva aj vytváraním informačného poľa či informačnou vojnou. Služobníci Satana na tejto úrovni bojujú veľmi intenzívne a žiaľ aj úspešne, kým my kresťania nielenže driememe, ale aj hlceme ich lži a necháme sa ako slepé stádo nimi manipulovať a zotročovať.  A ani kresťanská hierarchia nechce byť rušená vo svojom spánku a mlčky toleruje satanistické zlo, ktoré sa na nás valí zo všetkých strán miesto toho, aby naň jasne poukazovala a odhaľovala jeho skutočnú tvár. Skutočný kresťan je bojovníkom za Pravdu a Spravodlivosť, a nie bezmyšlienkovitou zautomatizovanou poslušnou pobožnou bytosťou. Nečudo, že takéto kresťanstvo odumiera a je nepríťažlivé, lebo v ňom neznie živé burcujúce Slovo Ježiša Krista. Pritom útoky aj na takéto mľandravé kresťanstvo sa vedú naň zo všetkých strán, lebo keby skutočne ožilo, ohrozilo by satanistické zámery mocenských elít na zotročenie ľudstva. Ale ono ožije a už aj ožíva a my Slovania na čele s Ruskom sme Bohom predurčení na to, aby sme vyviedli ľudstvo zo súčasného marazmu a priviedli k budovaniu skutočne slobodnej a ľudskej spoločnosti – Kráľovstva Božieho na Zemi. Bude to vo svojej podstate spoločnosť socialistická (spočiatku dôjde k znárodneniu strategických odvetví a bankovníctva) avšak bez nenávistnej ateistickej ideológie, budovaná na duchovných a morálnych princípoch odvodených z učenia Ježiša Krista. Kresťania, ktorí sme živí vo svojej viere ako aj všetci ľudia dobrej vôle pozdvihnime svoj hlas a vyzbrojme sa duchovnými zbraňami a hlavne zbraňami poznania Pravdy do ťažkého duchovného zápasu za skutočnú slobodu a za náš národ, lebo pravý kresťan je aj vlastencom, ktorý miluje svoj národ a nezrádza ho v jeho ťažkých chvíľach.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peskov: Stretnutie Trumpa s Putinom vo Vietname zmarila nepružnosť Američanov

Moskva 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)   Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa počas nedávneho summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo Vietname neuskutočnilo kvôli nepružnosti Američanov. Podľa agentúry TASS to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Na otázku novinárov, prečo Trump a Putin vo…

Na francúzskom trajekte vypukol požiar, plavidlo núdzovo zakotvilo na Malorke

Palma de Mallorca 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DAPD/Axel Heimken)   Požiar vypukol v noci na nedeľu na trajekte v Stredozemnom mori, keď plavidlo vyplávalo z francúzskeho prístavu Marseille. Situácia si vyžiadala núdzovú zastávku na španielskom ostrove Malorka. Informovali o tom španielske úrady. Záchranné služby na Malorke uviedli, že troch pasažierov previezli…

Iracká vojenská helikoptéra sa zrútila, zahynuli všetci traja členovia posádky

Bagdad 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Channels Television)   Vrtuľník irackej armády sa v nedeľu ráno zrútil počas výcvikového letu a zahynuli všetci traja členovia posádky na palube stroja. Informovalo o tom vo vyhlásení iracké ministerstvo obrany. Podľa vyhlásenia sa vrtuľník Mi-17 ruskej výroby zrútil v provincii Wásit v strednej časti krajiny.…

Kaliňák aj Bugár by fungovanie VÚC zmenili, Krajniak by ich zrušil úplne

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Súčasný model fungovania samosprávnych krajov, ktorých je osem, by zmenil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) aj podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina - Boris Kollár) by ich zrušil úplne. Vyplýva to z ich vyjadrení v nedeľnej…

Fico: Podpredsedovia Smeru majú právo hovoriť o svojom videní sveta

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V dejinách moderného Slovenska niet úspešnejšieho politického projektu, ako je Smer-SD. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten aj po výsledkoch krajských volieb tvrdí, že Smer-SD stále zostáva najstabilnejšou a najvýznamnejšou politickou stranou. Fico ale opäť zopakoval, že "chceli dosiahnuť viac". "Nie…

Americké vojny cudzími rukami. Pentagon pripravuje novú generáciu commandos pre 21. storočie

Washington 12. novembra 2017 (HSP/Politikus.ru/Foto:i.imgur.com)   Ilja Novickij na portáli politikus publikoval zaujímavý článok o novej vojenskej doktríne, ktorá sa formuje v Pentagone. Na konci novenbra 2017 vytvorí Pentagon novú vojenskú jednotku s názvom Security Force Assistance Brigades (SFAB), ktorá bude zložená zo 6 brigád. Úlohou uvedenej jednotky je vytvárať…

Premiér Rajoy pricestoval do Barcelony podporiť kandidátov ľudovcov

Barcelona 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Paul White)   Predseda centrálnej španielskej vlády Mariano Rajoy pricestoval v nedeľu po prvý raz od prevzatia kontroly nad Katalánskom jeho kabinetom do katalánskej metropoly Barcelona, aby sa tam zúčastnil na predvolebnom podujatí jeho Ľudovej strany (PP). Mariano Rajoy vyzval vo svojom vystúpení "mlčiacu väčšinu" katalánskej…

Nevoľte Zemana, vyzvali Rómovia, a odmietli jeho výroky o neprispôsobivých

Praha 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Český prezident Miloš Zeman popudil proti sebe Rómov z Rady vlády pre záležitosti rómskej menšiny. Ohradili sa proti jeho slovám, že 90 percent neprispôsobivých, ktorí poberajú dávky a nechcú pracovať, tvoria Rómovia. Členovia Rady dokonca vyzvali obyvateľov Česka, aby Zemana už nevolili,…

Predvolebná kampaň Smeru-SD bola podľa Jarjabka nastavená správne

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvojkolové voľby v krajoch by na výsledku nezmenili nič. Skončili by rovnako ako jednokolové, myslí si Dušan Jarjabek zo Smeru-SD. Jednokolové voľby ale podľa neho spôsobili vyššiu účasť, "pretože ľudia si uvedomili, že na rozhodnutie majú len jeden deň". Jarjabek to povedal v…

Biskupi sa budú zaoberať záujmami dieťaťa pri rozpade manželstva

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Témami ako sú záujmy dieťaťa pri rozpade manželstva, ako aj dôsledkami na spoločnosť sa bude zaoberať Konferencia biskupov Slovenska (KBS) počas verejnej diskusie v utorok 14. novembra. TASR o podujatí s názvom Najlepší záujem dieťaťa, ktoré sa uskutoční v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej…

Europarlament bude rozhodovať o zmene azylových pravidiel! Povinné kvóty na migrantov sú v zmenenej podobe opäť na stole

Brusel 12. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Thibault Camus)   V pondelok sa v Štrasburgu začne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP), na ktorom by mali europoslanci odobriť mandát EP na rokovania s Radou ministrov EÚ o reforme azylového systému Únie. Ak nebude do polnoci z utorka na stredu voči návrhu vznesená žiadna námietka, tím…

Kiska je za diskusiu o počte samosprávnych krajov

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident Andrej Kiska je za diskusiu o podobe a počte samosprávnych krajov na Slovensku. "Zdá sa ale, že zatiaľ neexistuje širšia politická vôľa túto problematiku otvárať, ale ja som za, aby sme o tom diskutovali," povedal v nedeľnej relácii televízie TA3 V politike.…

Príčiny Februára. Rusko a Európa na ceste k roku 1917

Moskva 12. novembra 2017 (HSP/Ruskline.ru/Foto:TASR/AP)   Prinášame vám rozhovor s Andrejom Fursovom pre mesačník Izborského klubu „ZAVTRA“, v ktorom známy ruský historik poukazuje na niektoré vnútorné i vonkajšie okolnosti vypuknutia Februárovej revolúcie 1917. ZAVTRA: Udalosti z februára 1917 sú v súčasnosti rôzne interpretované. Napriek tomu, že už ubehlo 100 rokov, nezjednotili sme sa v ich  všeobecnom…

Slovinci volia v druhom kole prezidenta svojej krajiny

Ľubľana 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Darko Bandic)   Obyvatelia Slovinska začali dnes hlasovať v druhom kole prezidentských volieb. Ich favoritom je súčasná hlava štátu Borut Pahor (54), ktorý by sa v prípade svojho víťazstva ujal úradu už na druhé päťročné obdobie, informuje agentúra DPA. Pahorov vyzývateľ Marjan Šarec (39), starosta mesta…

Slovensko - Rusko 2:4, "zborná" víťazom turnaja

Augsburg 12. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenskí hokejisti neobhájili prvenstvo na Nemeckom pohári. Vo svojom treťom zápase na turnaji prehrali v nedeľu 2:4 s Ruskom a obsadili celkové druhé miesto. Na triumfe Ruska, ktoré sa stalo víťazom turnaja, sa najvýraznejšou mierou podieľal autor hetriku Alexej Makejev. Góly Slovenska…

Fidesz na 27. zjazde zrejme potvrdí Orbána na poste predsedu

Budapešť 12. novembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)   Maďarská vládna strana Fidesz na nedeľňajšom 27. zjazde, ktorý sa začal predpoludním na budapeštianskom výstavisku Hungexpo, bude voliť vedenie strany a kandidáta na post premiéra pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Podľa komerčnej spravodajskej televíznej stanice HírTV sa očakáva, že vyše 1600 delegátov zjazdu opäť…

Danko s delegáciou odcestoval na oficiálnu návštevu Ruska

Bratislava 12. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) spolu s delegáciou v nedeľu popoludní odcestoval na štvordňovú oficiálnu návštevu Ruskej federácie. Slovenská parlamentná delegácia ide na oficiálnu cestu do Ruska po desiatich rokoch, pripomenula riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR…

Zápas o ruský plyn: vyhrajú všetci, okrem jednej hrdej krajiny

Moskva 12. novembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Ako oznámil v Bruseli oficiálny hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas, "podnikne Európska komisia všetky potrebné opatrenia na to, aby všetky plynovody vstupujúce na územie Európskej únie zodpovedali pravidlám EÚ, fungovali na rovnakej úrovni transparentnosti a boli prístupné iným operátorom". Pritom, ako vysvetľuje…

TopSpeed

Ako vyzerá Volvo XC40 v najmodernejšom showroome?

0

Volvo vstupuje do kategórie mestských prémiových SUV. Po väčšom XC60 predstavili Volvo XC40. A nešlo len o premiéru auta, ale aj nového showroomu značky v Bratislave, hneď vedľa nákupného centra Bory Mall. Ide o najmodernejší salón značky podľa nových štandardov Volvo Retail Experience a komplexné zákaznícke centrum. Nečudo, že premiéra nového Volva prebehla…

Navrhni, kde majú merať rýchlosť

1

Policajných kontrol je na cestách asi málo... Rýchlosť zväčša merajú na tých istých miestach. Niekde opodstatnene, iné len pre buzeráciu, šikanu a vyberanie pokút. Samotné hliadky o miestach merania maximálnej povolenej rýchlosti nerozhodujú. Na to sú malí páni. Miesta kde majú merať rýchlosť určujú ich nadriadnení. A tí majú často rôzne pohnútky a divné argumenty...  …

Načo má auto rozdelenie brzdnej sily EBD/EBV?

0

O bezpečnosť áut sa starajú aj také asistenty, o ktorých ani nevieme, že existujú. Mnohí nevedia, že ich auto má. Napríklad rozdelenie brzdnej sily EBD. Skrýva sa za skratkami EBD/EBV (Electronic Brakeforce Distribution, alebo nemecky Elektronische Bremsekraft Verteilung). Kedy fungujú? Prečo o nich takmer nevieme? Pretože fungujú tak nebadane a hladko, že ich…

Mimoriadne výsledky EuroNCAP. 8 noviniek má 5 hviezd, aj Škoda Karoq

0

EuroNCAP počas jesene 2017 preverilo 8 nových áut. Všetky s mimoriadnymi výsledkami. Každé totiž dostalo plných 5 hviezdičiek, napriek tomu, že konzorcium prakticky každoročne sprísňuje požiadavky. Získať plné hodnotenie ani v počte hviezdičiek zďaleka nie je samozrejmosť. V poslednej dobe na to vplýva hlavne výbava asistentov vodiča. Skvelé výsledky EuroNCAP majú nasledovné…

Čo má spoločné starý GAZ Pobeda a Honda Crosstour?

2

V minulosti som priniesol zopár zaujímavých projektov, ktoré v sebe skĺbili modernejšie auto s tvarmi starých sovietskych mašin. Po dlhšej dobe tu máme pokračovanie. Takýchto projektov existujú nie len v Rusku, ale aj vo svete mraky. Niektoré sa podarili, iné vôbec. Dnes si predstavíme sovietsky GAZ Pobeda (M20). Darcom technológii…

Test Citroen C3 PureTech 110 EAT6

4

Tretia generácia Citroënu C3 je na trhu už skoro rok. Hneď od začiatku sa z nej stal bestseller a automobilka dokázala už predať 200 tisíc kusov. Nuž a úprimne povedané ani sa veľmi nečudujem. C3-ka ma totiž ohromne prekvapila. Jazdnými vlastnosťami, prevodovkou, spracovaním, ale aj prvkom výbavy, ktorý u konkurencie…

KAMzaKRÁSOU

Facebook prieskumník: Nájdi nás medzi novinkami!

3

Našťastie to vyzerá tak, že celý tento pokus je naozaj len testovací a o chvíľu by sme sa mali vrátiť späť do starých koľají. No momentálne si však budeme musieť vystačiť s tým, čo máme a naučiť sa s tým pracovať.    Čo je najhlavnejšie, netreba sa zabúdať prepínať do…

Máš doma starý chlieb? Vyskúšaj 7 výborných receptov, ako ho využiť!

9

Už naše staré mamy nás učili, že chlieb sa nemá vyhadzovať. Prečo aj, keď sa dá ešte nejako využiť a ušetriť tak pár eur. Ak starý chlieb nechcete vyhodiť ale neviete čo s ním, tak práve pre vás tu máme 7 tipov na jeho využitie! Dokonca aj so starším chlebom vytvoríte…

Vanilkový struk: Prečo sa ho oplatí používať v kuchyni častejšie?

9

Vanilkový struk sa v bežnej domácnosti veľmi nevyužíva. Siahajú po ňom najmä gazdinky, ktoré majú v obľube vypekanie. Oveľa častejšie sa na dosiahnutie vanilkovej vône a príchuti používa vanilkový cukor či syntetická aróma. Vedeli ste však, že pravý vanilkový struk dokáže toho poskytnúť oveľa viac? Obsahuje totiž množstvo telu prospešných látok, pozitívne…

Video Zahýba ti? Škoda Karoq má pre teba riešenie!

4

Kreativite sa medze nekladú a to dokázali aj v Škoda Auto Slovensko. Standup komici sa chopili sa chopili pomerne zaujímavej povinnosti. Veríte tomu, že sa jednému z nich podarilo otestovať auto aj bez toho, aby ho naštartoval? Lujza Garajová Schrameková je schopná všetkého a tak sa tejto úlohy zhostila ako žena,…

Vyhrajte 4x Hyaluron Body Lotion - telové mlieko (v hodnote 14 €)

1

      Správnu odpoveď nájdete tu: naturprodukt.sk     Súťažíme od 12.11. do 26.11.2017

Očkovanie počas tehotenstva – je to bezpečné?

3

Očkovanie počas tehotenstva, je stále sporné.Väčšina lekárov sa zhodne v tom, že to dieťatku neškodí. Chrípka je nebezpečné ochorenie, nielen pre deti a starších ľudí, ale často ma fatálne následky aj pre ženu s nenarodeným dieťaťom, ktorému môže privodiť smrť. Niektorí lekári sa ale domnievajú, že vakcinácia je rovnako nebezpečná pre plod. V…

TopDesať

Escobarove milióny cez dvadsať rokov pod zemou? Kolumbijská vláda súhlasila s pátraním

0

Meno a príbeh Pabla Escobara, člena presláveného drogového kartelu, siedmeho najbohatšieho a v jednej chvíli najhľadanejšieho človeka na svete, pozná každý seriálový fanúšik. Od jeho smrti v roku 1993 stále kolujú zvesti o hromadách peňazí zakopaných po celej Kolumbii. Nájdu sa niekedy Escobarove milióny?

600 vyfajčených cigariet zmení tvoje telo na nepoznanie

0

Chris Notap, zahraničný youtuber sa rozhodol urobiť jednoduchý test, ktorý v sebe zahŕňal 600 vyfajčených cigariet. Do sklenej nádoby umiestnil vatové guličky, ktoré simulovali pľúca fajčiara. Pripravil si 600 cigariet, ktoré vyfajčí priemerný fajčiar v priebehu 30 dní (20 cigariet denne = 1 cigaretová krabička). Už predom upozorňujeme, že sa…

TOP 10 Najlepších škandinávskych detektívok

0

Nájsť si čas na dobrú knihu je niekedy veľmi ťažké, ale neprečítať si tie najlepšie detektívky z krajín ako Švédsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko by bola škoda. Autori z týchto krajín sú vo svojom odbore najlepší a počet týchto kriminálok na našom trhu narastá za posledných päť rokov veľmi rýchlo. Píšu dynamicky, pútavo a stále…

10 neuveriteľných miest, ktoré nikdy nenavštíviš

0

Ľudská bytosť takmer preskúmala celý svet, dokonca pristála aj na vzdialenom Mesiaci. Nám sa však podarilo nájsť 10 neuveriteľných miest, ktoré nikdy nenavštíviš a pri tom sa nachádzajú na našej planéte. 10 neuveriteľných miest, ktoré nikdy nenavštíviš: 10. Trezor, kde sa nachádza tajný recept na výrobu Coca-Coly, Georgia, USA

TOP10: Premeny, ktorým nebudeš veriť!

0

Neuveriteľné premeny sa dostali aj na Slovensko. Na slovo vzatý odborník pomáha obéznym ľuďom zhodiť kilá, ktoré majú navyše. Výsledné premeny sú na neuverenie. Ak sa človek snaží, dokáže aj nemožné. Pokojne schudne váhovo aj dvoch ďalších ľudí. Stačí sa zaprieť a ísť do toho. A neuveriteľné sa stane skutočnosťou.…

3 recepty na tú najlepšiu domácu horúcu čokoládu

0

Jeseň, zubaté lúče slnka, ktoré nehrejú, studený dážď a silný vietor. Každého z nás by zahrial hrnček plný teplej a voňavej čokolády. Prinášame ti tieto 3 recepty na najlepšiu domácu horúcu čokoládu a už teraz si predstavujeme jej jemnú chuť a atmosféru, ktorú vytvorí. Určite si sa už párkrát v horúcej čokoláde sklamal. Nie v každej kaviarni či…