Neúčinné nástroje boja proti korupcií.

Publikované 19.10. 2017 o 07:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Skončil sa tretí ( vraj veľký ) protikorupčný pochod organizovaný skupinou študentov a za účasti študentskej verejnosti a ďalších záujemcov a podporovateľov boja proti korupcií. V rámci proklamovanej slobody slová a základných ľudských práv boli úlohy pre realizovanie protikorupčného pochodu striktne rozdelené. Pre realizovanie „jednoaktovky“ bola vybratá študentská skupina hercov a ich pomáhačov – „osvetľovačov“, ktorá mala za úlohu vyzývať a prihovárať sa občanom Slovenska k nastolenej téme. Na strane druhej takýto pochod vždy potrebuje mať aj svoje obecenstvo, svojich „veriacich“ – určitý dav ľudí, ktorí sa môžu predvádzať aj s určitým obsahom základných myšlienok k nastolenému problému – korupcie.

Koho protikorupčnými pochodmi reprezentovali obidve dôležité súčasti: „mladí herci“ a členovia davu ? Išlo o to týmito pochodmi reprezentovať záujmy a postoje občanov – voličov ? Alebo išlo o reprezentáciu záujmov a postojov tých ekonomických a politických štruktúr, ktoré teraz môžeme pomenovať ako „zadný dvor“ politiky ?

Podľa stanoveného cieľa protestov a obsahu prezentovaných postojov na adresu vlády SR išlo o problematiku postihovania za korupciu. Obrazne povedané, bude úplne postačovať ( vraj ), ak bude ministrom vnútra SR namiesto Róberta Kaliňáka niekto iný nominovaný politickou stranou SMER – SD. Bude postačovať, ak Bašternák bude za svoje podvody odsúdený, hoci v davovej psychóze si nikto neuvedomoval, že existuje aj „štátna pomoc“ podvodníkovi, pretože existuje inštitút ľútosti. Scenár protikorupčného pochodu nepočítal s tým, že takýto inštitút ľútosti by mohol platiť aj pre Bašternáka. Scenár však, celkom zámerne, pri príprave tretieho protikorupčného pochodu nepočítal s kauzou Andreja Kisku, prezidenta SR. Akýmsi zázrakom osvietenia, zrejme zo „zadného dvora“ politiky, študenti usúdili, že kauza Andreja Kisku nepatrí či nemôže patriť ani k fáze postihovania za korupciu či korupčné správanie.

Z hľadáčika študentských „mladých hercov“ úplne vypadla najzákladnejšia otázka súvisiaca s korupciou. Je to otázka naliehavého reformovania politického systému, jeho inštitúcií a inštitútov v smere, aby prvotná nádej na zvládnutie boja proti korupcií nesúvisela s morálnymi kvalitami politikov. Protikorupčné pochody jasne ukázali, že je tu požiadavka naliehavo trestať ( rôznym spôsobom ) politikov a ďalšie osoby za niečo, čo v konečnom dôsledku súvisí so cnosťami osôb a inštitúcií. Táto najzákladnejšia otázka naliehavého reformovania politického systému na protikorupčných pochodoch nezaznela. Je to iba nedopatrenie alebo „učená nevedomosť“ študentov ?

Keď nezaznela požiadavka na najzákladnejšiu otázku boja proti korupcií, potom to znamená, že automatický nemohli obsah čítaných výziev tvoriť požiadavky patriace do etapy prevencie – predchádzania korupcie. Reprezentovať aj cez pochody záujmy a postoje verejnosti znamená pripraviť občanom také informačné pole k problematike korupcie, ktoré im schematický umožní vidieť do problematiky korupcie. V zásade platí pravidlo, že občania – voliči nemajú záujem na tom, aby im o otázke naliehavého reformovania politického systému, jeho inštitúcií a inštitútov nebolo hovorené. Niečo občanom nepovedať, neoznámiť, neinformovať, nezdôvodňovať je vždy iba na strane tých, čo majú politickú moc či patria k tejto moci cez niektoré vzťahové momenty či organizačnú štruktúru štátnej moci.

Na základe uvedeného je možné odpovedať, koho protikorupčnými pochodmi v skutočnosti reprezentovali „mladí herci“ a členovia davu. Tieto pochody nereprezentovali záujmy a potreby občanov – voličov, ale v súhrne tých, ktorých životy a konania sú bezprostredne späté s vládnou mocou. Ešte konkrétnejšie: pochody pomohli vládnej moci upevniť sa v presvedčení, že politický systém, tak ako je nastavený, úplne postačuje, nie je potrebné v ňom nič meniť. Aj preto si dovolím tvrdiť, že protikorupčné pochody nevytvorili dostatočný tlak na zákonodarnú moc, na vládnu moc, na samotné politické strany.

Študenti v rámci svojej „učenej nevedomosti“ dali našej vládnej moci dar, aký potrebovala. Vládna moc nemusí robiť žiadne zásadné zmeny a rozhodnutia, ktoré by sa mali týkať najzákladnejšej otázky boja proti korupcií. Toto plne pochopil aj predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý sa prezentuje ako bojovník proti korupcií. Všimnime si, aké „balóniky šťastia“ vypúšťa pred zrak a uši občanov – voličov, aby si uvedomili jeho boj proti korupcií. Tu sú niektoré príklady.

1.

Róbert Fico veľmi dôrazne apeloval na Sneme ZMOS na starostov a primátorov, aby spolupracovali v boji proti korupcií, aby nahlasovali prípady korupčného správania sa zo strany štátnych orgánov. Pritom obce a mesta ako potenciálni koneční prijímatelia z fondov EÚ nemajú žiadny reálnu moc a účasť na správe vecí verejných v oblasti eurofondov, môžu sa iba prispôsobovať tomu, o čom štátne orgány rozhodnú. A to je výsledok práce vládnych úradníkov na čele s Úradom vlády SR a predsedom vlády SR.

2.

Stretnutie s dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémie Martinom Kreutnerom v Rakúsku, s ktorým bolo podpísané Memorandum, ktoré predpokladá zostaviť trojročný plán spolupráce. Premiér informoval, že sú vyčlenené finančné zdroje na organizovanie kurzov s protikorupčnou tématikou, ktoré budú určené pre predstaviteľov súdnictva, pravdepodobne aj zdravotníctva a problematiku verejného obstarávania. Premiér ponúkol študentom ( pre dve osoby ) absolvovanie študijného pobytu na uvedenej akadémií.

3.

Premiér oznámil, že s vysokou pravdepodobnosťou vznikne na Slovensku Úrad na ochranu verejného záujmu, ktorí okrem iného bude mať na starosti aj ochranu ľudí, ktorí sú ochotní bojovať proti korupcií poskytovaním kvalitných informácií. Ako môže Róbert Fico chrániť ľudí, ktorí podporujú verejný záujem, keď on sám je na strane druhej jedným z iniciátorov boja proti extrémizmu ? Tento boj totiž dehonestuje nositeľov odlišných názorov na oficiálnu politiku vládnej moci a jej politickú prax !

4.

Róbert Fico pod svoju Kanceláriu predsedu vlády SR zaradil odbor prevencie korupcie. Odbor vznikol v rámci organizačnej zmeny na Úrade vlády SR z predtým existujúceho oddelenia prevencie korupcie v júni 2017. Odbor v oblasti prevencie korupcie plní úlohy označené v bodoch a) až k), pričom v bodoch g) až j) sa úlohy týkajú zastupovania SR v pracovných skupinách OECD či OSN a plnenia Dohody o zriadení medzinárodnej protikorupčnej akadémie. Dôležité sú potom úlohy uvedené v bodoch a) až f). Odbor má venovať pozornosť zabezpečovaniu vzdelávacej činnosti v oblasti prevencie korupcie, zabezpečuje koncepčnú metodicko – právnu a riadiacu činnosť. Za nemenej dôležitú úlohu je potrebné pokladať jeho účasť na organizovaní a koordinovaní spoločnej činnosti orgánov štátu, ktoré plnia úlohy boja proti korupcií. Táto úloha v sebe skrýva „tajomstvo politiky“.

V čom toto „tajomstvo politiky“ spočíva ? Že takýto odbor nemá šancu v politickej praxi narušiť – ovplyvniť vládnu moc v pozitívnom smere a eliminovať vytváranie politických podmienok pre korupčné správanie. Činnosť štátnych orgánov je „neviditeľnou rukou“ rozčlenená na tie orgány, ktoré majú plniť úlohy boja proti korupcií ( najskôr formálneho charakteru ) a na tie orgány, ktoré korupciu umožňujú, pretože je skrytá v rozhodovacích procesoch, ktoré sa spravidla neanalyzujú. Je zaujímavé, že odbor prevencie korupcie dostal úlohu monitoringu iba v jednej „nepodstatnej“ záležitosti – hlásenia podozrení z korupcie.

5.

Na webovej stránke Úradu vlády SR si môžeme všimnúť aj určité informácie k problematike korupcie. Už samotná odpoveď na otázku, čo je korupcia, môže občana dezorientovať, pretože dôraz je kladený na poškodzovanie verejnosti a nezákonné finančné obohacovanie sa. Je možno ťažko nájsť správnu definíciu korupcie, ale uvedená definícia problematiku korupcie veľmi zjednodušuje. Praktické informácie o korupcií majú slúžiť pre poučenie občana, ktorý nie je korupčným správaním sa dotknutý. Môžeme si porovnať údaje o hovoroch na antikorupčnú linku za roky 2014 a 2016. V roku 2014 bolo ohlásených 159 prípadov, z ktorých bolo 156 odložených. V roku 2016 bolo ohlásených 41 prípadov a všetkých 41 prípadov bolo odložených.

Úrad vlády SR informuje aj o novinkách v oblasti prevencie korupcie. Zobral som si prehľad za obdobie od februára 2017 až do dnešných dní. Čomu bola venovaná pozornosť ? Išlo napríklad o seminár k ochrane oznamovateľov korupcie, o protikorupčné vzdelávanie pedagogických pracovníkov a pracovníkov štátnych orgánov, podpísanie dohody s protikorupčnou akadémiou, o spoluprácu či ustanovenie odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Toto je vlastne odpoveď všetkým tým občanom, ktorí si kladú otázku najmä v tomto roku – roku protikorupčných pochodov, čo robí pre boj s korupciou vládna moc. Zatiaľ čo sa korupcia deje, vzdelávacie aktivity sa úspešne realizujú.

6.

Vládna moc vynašla v týchto dňoch spôsob, ako bojovať proti korupcií. Využije k tomu Operačný program Efektívna verejná správa, v rámci ktorého mimovládne organizácie na základe výziev zameraných na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a boja s korupciou dostanú k použitiu 30,- miliónov eur. Podľa Róberta Fica to bude najefektívnejší spôsob ako bojovať proti korupcií, pretože mimovládne organizácie majú záujem spolupracovať so štátom. Táto spolupráca so štátom sa bude dotýkať politickej agendy, kde patrí verejná správa či samotný problém korupcie. Neziskové organizácie s politickou agendou budú môcť získať peniaze z verejných zdrojov, aby cez svoje projekty, ktoré im schváli vláda, mohli predovšetkým podporovať vládnu moc a vládnu politiku.

Mimovládne organizácie ako nevolené a v podstate súkromné subjekty budú môcť lobovať podľa svojich konkrétnych záujmov, nie v prospech záujmov občanov – voličov, od ktorých majú značný odstup. Ide o akúsi v skutočnosti servisnú elitu politikov a podnikateľov, ktorá nepodlieha zaužívanému mechanizmu výberu a voľby a je teda mimo priestoru demokracie. Na demokratickom Západe narastá moc nadnárodných štruktúr rôzneho zamerania a prenikanie privátneho sektora do štátnej správy či vládnej moci. Neziskové organizácie s politickou agendou budú viazané k poslušnosti tomuto prenikaniu nebrániť, ale vytvárať cez určité aktivity projektov vhodné podmienky.

Treba si uvedomiť, že mimovládne organizácie nezastupujú žiadnych občanov – voličov. Od občanov – voličov vládna moc vyžaduje, aby ich boj proti korupcií vychádzal z morálnych postojov ako individuálnych bytosti. Od mimovládneho sektora sa predpokladá zvládať boj proti korupcií na základe verejného financovania. Kto si uvedomí postavenie mimovládnych organizácií v naznačených súvislostiach, ten nemôže prijať myšlienku Róberta Fica, že pridelením finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám pôjde o najefektívnejší spôsob boja proti korupcií. To je zásterka ako hrom a ďalšie neefektívne prečerpávanie finančných zdrojov do súkromných rúk.

Občan – volič ako zdroj štátnej moci zase ostáva v pozadí záujmov vlády a opäť sa môže presvedčiť, že pre vládnu moc nie je žiadnym partnerom. Je mimo priestoru demokracie, z ktorého nemôže ovplyvňovať politiku vládnej moci vo svoj prospech. Takže mám otázku: Prečo Róbert Fico so svojou vládou v boji proti korupcií uprednostňuje mimovládne organizácie pred občanmi – voličmi ? Do jedných napchá množstvo peňazí, aby riešili problém korupcie a druhých – úplne absolútnu väčšinu – nechá napospas jej morálnym rozhodnutiam a teda bez záujmu, aby mali vplyv na politiku boja proti korupcií.

Ak potrebujeme v našej spoločnosti na niečo vynaložiť finančné zdroje, aby to reálne fungovalo, tak musíme vytvoriť pre občanov – voličov celkom reálne podmienky ( finančné, organizačné, personálne ), aby fungovala kontrola štátnej moci, aby fungoval mechanizmus ( systém ) bŕzd a protiváh rastúcej moci štátu, zásluhou ktorej strácame ( či môžeme strácať ) kontrolu nad svojimi životmi. Vládna moc teda nahrádza celkom vedome potrebu vytvárania podmienok pre spoluúčasť občanov – voličov na správe spoločnosti spoluprácou s mimovládnymi organizáciami a ich všestrannou finančnou podporou. Táto náhrada však nie je žiadnym spravodlivým ťahom vládnej moci, pretože neziskové organizácie skôr pomáhajú presadzovať politiku vládnej moci a nadnárodných štruktúr.

V politickej praxi sa to prejavuje tak, že zdroje financovania neziskových organizácií z nadnárodných štruktúr sa dopĺňajú zdrojmi financovania zo štátneho rozpočtu. Z tohto kontextu potom vyplýva, že občan – volič je zo strany štátu „okradnutý“ najmenej dvoma spôsobmi: a) pri voľbách do NR SR, keď za svoju prácu – voľbu – nedostane zaplatené volič, ale politická strana, v prospech ktorej volič prácu ( voľbu ) vykonal, b) pri financovaní neziskových organizácií, keď štát svoj zdroj moci nemá záujem posilňovať tak, aby sa dostal na požadovanú úroveň spolupracujúceho partnera vládnej moci a nastolil nepísaný princíp: Bez peňazí nemôžete sa usilovať o participáciu na správe štátu !

Moja poznámka k „okrádaniu“ občana – voliča nie je náhodná. Jasne súvisí so základnou potrebou spoločnosti a to: či vládna moc, politické strany, politické elity na Slovensku vôbec uvažujú posunúť demokraciu k jej silnejšej podobe – k priamej demokracií cez nastolenie jej rôznych dôležitých prvkov. Financovanie mimovládnych organizácií cez príslušný operačný program dáva signál, že vládna moc neuvažuje posunúť demokraciu k jej silnejšej podobe.

Mimovládne organizácie dostanú 30,- mil. eur na projekty, ktoré budú zamerané na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a na boj proti korupcií. Predpokladám, že uvedené cieľové zameranie výziev bude súvisieť s tým, aká je súčasná organizácia štátnej moci na Slovensku a ako ju bude potrebné vylepšiť. V konečnom dôsledku má zlepšenie transparentnosti verejnej správy posilniť prevenciu korupcie. Zdá sa, že to má dostatočnú logiku a teda zámer vládnej moci je chválitebný. Platí to možno až do momentu, keď si hocikto môže položiť následujúcu otázku.

Nevyžaduje súčasná organizácia štátnej moci na Slovensku, aj so zreteľom na prevenciu korupcie a posunutia demokracie k jej silnejšej podobe, aby bola nastolená požiadavka zásadných zmien ? Prečo takáto otázka ? Pretože niekto musí zistiť ( odhaliť, ukázať ), ktorá zložka štátnej moci má na Slovensku dominantné postavenie !!! Z môjho pohľadu dominantné postavenie zo zákonov majú ústredné orgány štátnej moci a správy, čo pre určité záujmové skupiny je úplne prirodzené. Pre občana – voliča tento problém ukazuje k tomu, či bratislavský centralizmus štátnej moci a správy predstavuje dominantné postavenie na Slovensku.

Ja tvrdím, že bratislavský centralizmus štátnej moci a správy je veľmi silný a že svoje dominantné postavenie získal podstatným oslabením orgánov miestnej štátnej moci na úrovni jednotlivých okresov, z ktorých urobil iba obslužné pracoviska pre občanov ako klientov. Pre občanov ako voličov a ako zdroja štátnej moci na úrovni okresov neexistujú žiadne zdroje financovania rozvoja okresu a žiadne možnosti voľby orgánov miestnej štátnej moci. Za tejto situácie čo robí vládna moc na čele s Róbertom Ficom ? V rámci bratislavského centralizmu štátnej moci a správy organizuje po Slovensku ( ako náhradné, zástupné riešenie ) výjazdové rokovania vlády SR a to aj s jej rozhodnutím o finančných príspevkoch pre určité subjekty z územia okresu. Tomuto dominantnému postaveniu ústrednej štátnej moci a správy zodpovedá tvorba a využitie štátneho rozpočtu, spôsob riadenia a spravovania jednotlivých vládnych politík a tiež spôsob riadenia a spravovania eurofondov. Tento priestor dominantného postavenia ústredných orgánov štátnej moci a správy je živnou pôdou pre vznik, nárast a existenciu korupčného správania sa všetkých tých, ktorí sú v politickom systéme v prvom rade zainteresovaní na podpore svojho súkromného blahobytu.

Môj záver k tomu je taký, že súčasná organizácia štátnej moci a správy na Slovensku významne prispieva k oslabovaniu prevencie korupcie, prispieva k nárastu korupcie. Za tejto situácie otázka transparentnosti verejnej správy cez aktivity mimovládnych organizácií nedáva veľkú nádej na zlepšenie efektívnosti verejnej správy, pretože jej postavenie zo zákonov nie je proporcionálne vzhľadom k územnému členeniu SR.

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Chmelár: V EÚ máme politických väzňov, zrádzajú sa princípy demokracie. Je to podobné, ako keby v Uhorsku 19. storočia zatkli predsedu SNS a Matice slovenskej

Slovensko 19. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Santi Palacios)   Eduard Chmelár sa opätovne vyjadril k téme katalánskej nezávislosti. Žiada slobodu pre zadržiavaných vodcov osamostatnenia a ich osud prirovnáva k situácii Slovákov počas útlakov Uhorska v 19. storočí. Na svojom facebookovom profile uviedol, že Európska únia by sa mala hanbiť za to, čo…

Richard Sulík : V strane SaS máme troch moslimov. Na Slovensku sú všetci moslimovia integrovaní, netreba ich monitorovať ani zakazovať burky

Bratislava 19. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Aj keď sa Richard Sulík často snaží zapôsobiť na ľudí ako vlastenec chrániaci Slovensko pred imigrantami, jeho liberálna podstata jednoducho vždy vypláva na povrch. Sulík priznal, že má v strane SaS troch moslimov a tvrdí, že všetci moslimovia na Slovensku sú plne…

Ruský Tiger proti americkému Hummeru. Prečo sa Slovensko rozhodlo pre Tigra?

Moskva 19. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Evgeny Biyatov)   Na výstave zbraní BIDEC 2017 v Bahrajne zástupcovia ruskej Vojensko-priemyselnej spoločnosti oznámili, že prebiehajú rokovania so slovenskou stranou o pravidelných dodávkach ruských obrnených vozidiel Tiger. Pričom jedného Tigra si Slovensko už kúpilo. Prečo slovenská republika mieni ako jediná zo účastníckych krajín NATO využívať…

Petra Demková, kandidátka na poslankyňu BSK: Zaráža ma, akú dôležitosť mi niektorí naši politici pripisujú

Slovensko 19. októbra 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Petra Demková je asistenkou poslankyne NR SR Martiny Šimkovičovej a zároveň kandidátkou na post poslankyne Bratislavského samosprávneho kraj. Za svoje otvorené vyjadrenia k pálčivým problémom v Európe ju niektoré médiá označujú za rusofilku. Jej vyjadrenia "dráždia" aj niektorých politikov. V reakcii na migračnú vlnu totiž uviedla: „Už idú...,…

Kotlebovcom maria predvolebné stretnutia s občanmi

Slovensko 19. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR- Jakub Kotian)   Rovnosť všetkých občanov a férovosť politického boja by mala byť v demokratickom systéme samozrejmosťou. Kým strana Mariana Kotlebu nie je oficiálne zrušená, mala by mať tie isté podmienky na vedenie politického boja a predvolebnej kampane ako ostatné politické strany. Kandidátom strany Kotleba - ĽSNS…

Michomajdan naberá na obrátkach: aktivisti sa vyhrážajú útokom, policajti použili slzotvorný plyn a prezident Porošenko vie počítať iba do troch

Kyjev 19. októbra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Včera sme sa naposledy vybrali do premajdaneného Kyjeva pred 16.hodinou, keď aktivisti obliehajúci budovu ukrajinského parlamentu po  potýčkach s políciou sa šli naobedovať. Čo sa udialo odvtedy? Vráťme sa do Kyjevu... Približne o 16.30 hod. demonštranti mohli oslavovať prvý menší úspech: parlamentná komisia pre…

Západ opustil kresťanov na Strednom východe a nechal ich vyhynúť. Vo svojich krajinách sú občanmi druhej kategórie a nie sú rovnocenní s moslimami

Svet 19. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Amr Nabil)   Kresťania na Strednom východe sa cítia opustení a zradení západnými krajinami, ktoré im nepomohli v riešení ich situácie. Patriarcha z Antiochie, Ignatius Joseph III Younan usvedčuje západných politikov z pokrytectva. Na adresu medzinárodného spoločenstva predniesol tvrdé slová: „Cítime, že sme boli opustení a dokonca zradení, nakoľko…

Pozornosť verejnosti sa čoraz viac sústredí na poškodenú izraelskú stíhačku F-35

Tel Aviv 19. októbra 2017 (HSP/Foto: amazonaws.com)   Profesne zameraný americký letecký portál aviationist venoval svoju pozornosť nehode izraelskej stíhačky 5. generácie F-35, ktorá sa podľa izraelskej verzie zrazila vo vzduchu s dvoma operencami. Podľa sýrskej verzie izraelskú F-35 zasiahla raketa S-200 Ako prvý informoval o problémoch izraelskej F-35 takmer v 24-hodinovom…

Pijete opakovane z rovnakej plastovej fľaše? Pozor, robíte chybu

Česká republika 19. októbra 2017 (HSP/Nova/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Mnoho ľudí použije prázdnu plastovú fľašou niekoľkokrát. Ak patríte medzi tých, ktorí opakovane pijú z tej istej fľaše, môžete ohrozovať svoje zdravie, vyplýva to z najnovších zistení odborníkov v oblasti hygieny.   Ak preferujete plastové fľaše pred sklenenými, siahnite radšej po certifikovaných.…

Grécko čelí prílivu migrantov, ale požiadavka minimálnej výšky policajta 170 cm je podľa súdu EÚ diskriminačná

Atény 19. októbra 2017 (HSP//Foto:TASR/AP Photo-Yorgos Karahalis)   Podľa najnovšieho verdiktu Súdneho dvora Európskej únie je minimálna výška 170 centimetrov, ktorú pre prijatie do svojich radov požaduje grécka polícia, diskriminačná. Znevýhodnené touto podmienkou sú podľa súdu hlavne ženy, ktoré sú v priemere menšieho vzrastu. Rozhodnutie súdu sa vzťahuje na všetky…

Obchodný reťazec Carrefour vo Francúzsku sa presvedčil o tom, ako neopatrná formulácia slov môže spôsobiť nečakané problémy

Paríž 19. októbra 2017 (HSP/Le Figaro/Foto:TASR/AP/Thierry Charlier   O tom ako neopatrná  formulácia slov, môže v dnešnom svete ovládanom hyer-politickou korektnosťou, spôsobiť  nečakané problémy,  mal možnosť sa presvedčiť obchodný reťazec Carrefour vo Francúzsku. Tento obchodný reťazec zverejnil vo svojom letáku ponuku „interaktívneho dieťatka“, bábiky zn.Baby Born, s nasledujúcim reklamný textom: “Staň sa…

Hystéria v kongrese USA kvôli irackým útokom na Kirkúk sa zvyšuje

Washington 19. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Massoud Hossaini)   Americký kongres označil za neprijateľný útok irackej armády, podporovanej iránskymi dobrovoľníkmi a šiítmi na severoiracký Kirkúk, ktorý bol doteraz pod kontrolou kurdských síl. Kurdi predstavujú poslednú zástupnú armádu USA v oblasti Blízkeho východu Američania požadujú okamžité zastavenie irackých vojenských akcií a strašia,…

Ako ruskí dobrovoľníci bojujú proti ISIS v Sýrii

Sýria 19. októbra 2017 (HSP/rusvesna/Foto:TASR/AP-Furat FM)   Rusvesna už viackrát priniesla informácie o ruských dobrovoľníkoch, ktorí úspešne bojovali v rokoch 2014 a 2016 na Donbase (Ilovajsk, Debalcevo - kolosálne porážky ukrajinskej armády) a ktorí dnes bojujú v Sýrii. Tieto informácie začínajú čoraz častejšie rezonovať aj v radoch oficiálnych politických elít. Portál…

Washington evakuuje svojich občanov z Južnej Kórey

Svet 19. októbra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Ahn Young-joon)   Vyzerá to tak, že situácia so Severnou Kóreou sa začína naozaj vyhrocovať. Nepriamym dôkazom je skutočnosť, že Washington nacvičuje evakuáciu svojich občanov z Južnej Kórey. Informáciu priniesol portál x-true.info Podľa informácii žurnalistov The New York Times, ktorí sa odvolávajú na zdroj v…

Forbes uverejnil zoznam najbohatších Američanov. Chudáci, čo majú iba dve miliardy sa do neho nemali šancu dostať

19. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Gian Ehrenzeller)   Bill Gates sa stal už po dvadsiatyštvrtý krát najbohatším človekom v USA a obsadil prvé miesto v rebríčku, ktorý uverejňuje časopis Forbes. Majetok šéfa Microsoft dosahuje sumu 89 miliárd dolárov. Šéf Amazonu Jeff Bezos s 81,5 miliardami USD sa umiestnil druhý, a na tretie…

Medvedev varoval svet pred príchodom vlády superintelektu

Moskva 19. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto-Sputnik-Alexander Astafyev)   Ruský premiér Dmitrij Medvedev si myslí, že vlády krajín by si mali poponáhľať s prechodom na digitálny svet, než príde k moci umelá inteligencia a stlačí tlačidlo Delete, aby vynulovala mozog ľudstva. "Vlády by sa mali ponáhľať, než príde k moci umelá inteligencia a…

V USA prezentovali mobilné laserové delo

19. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Sputnik)   Americký výrobca zbraní Rytheon vytvoril univerzálny laserový systém HElWS-MRZR (High Energy Laser Weapon System Multi-spectral Targeting System). Spoločnosť ukázala fungovanie systému, ktorý dištančne zničil bezpilotné lietajúce zariadenie, uvádza Popular Mechanics. Na videu je ukázané, ako laser prepálil držiak, na ktorom bol jeden zo štyroch…

Sexuálne obťažovanie je problémom aj v politike, upozornila švédska ministerka

Kodaň 19. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Claudio Bresciani, TT)   Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová vyhlásila, že sexuálne prehrešky "sa dejú aj na najvyššej politickej úrovni", o čom sa ako žena-politička sama presvedčila Kampaň v sociálnych médiách, kde sa začal šíriť hashtag #MeToo ("Ja tiež") v reakcii na množiace sa…

TopSpeed

Ceny Hyundai i30 N sú zaujímavé. Nehovoriac o ďalších benefitoch.

0

Na dynamickej prezentácii v Taliansku pred troma týždňami sme všetci zistili, že v Hyundai z prvej postavili jedno skvelé malé športové auto. Bez preháňania, je to hothatch na pohľadanie. No aby mala konkurencia dôvod na vrásky, kľúčová je v takom prípade cena. V tom čase už boli známe ceny pre…

Mitsubishi e-Evolution učí, ako lepšie jazdiť

0

Pojem „Evolution“ povstane z popola! Mitsubishi obnoví legendu.. nie však v takej forme, ako čakáte. Športový sedan nahradí zvýšený crossover. Na 45. autosalóne v Tokiu predstavia Mitsubishi e-Evolution CONCEPT. Štúdia sa hrdí spojením SUV + EV + AI, teda spojením módnej karosérie, elektromobilu a umelej inteligencie. Ostane niečo z charizmy úžasných štvorkoliek Lancer…

Rozbitie skla alebo zrazenie zveri? Ako je to s poistením?

7

Rozbil vám kameň čelné sklo alebo vás vydesilo zrazenie zveri? Ako to je s poistením a s poistným plnením? S používaním auta po cestách hrozí vždy, že sa niečo stane. A nemyslíme tým poruchu, alebo poškodenie či inú ujmu. Práve preto tu je už roky povinné zmluvné poistenie, ktoré musí mať…

Honda NSX od Liberty Walk je TOP "JDM" športiak

1

Japonské „Ferrari“ v súčasnej generácii rozdeľuje ľudí na 2 tábory. Niektorým sa veľmi páči, iní ho oproti pôvodnej NSX z 90. rokov považujú za mierne nemastné neslané. Pre mňa je originálna Honda NSX jednička športových áut z „deväťdesiatok“. O to viac ma teší návrat legendy. Navyše, počin Liberty Walk pozdvihuje tvary…

Ferrari SUV potvrdené? Marchionne ho vážne pripúšťa!

4

Svätokrádež, rúhanie, nazvite to ako chcete. Ferrari nastupuje na vlnu luxusných SUV. Napriek tomu, že sa donedávna bili do pŕs, ako žiadne SUV od vzpínajúceho sa koňa nebude. Po Lamborghini Urus zvažuje 4x4 model aj značka z Maranella. Volajú ho FUV – Ferrari Utilitarian Vehicle. Ide len o spôsob odlíšiť sa. Tak…

Tu sú najlepšie hothatche 80. rokov! Ktorý je váš obľúbený? (2.časť)

7

Menej známe, napriek tomu úžasne kusy automobilovej techniky! Tentokrát predstavím troch zástupcov starej hothatch školy a nadviažem na 1.časť prehľadu. Ide o najlepšie hothatche 80. rokov? Alebo im niečo chýba oproti svojím známejším konkurentom a bratom? Článku opäť dominujú francúzske modely. Peugeot 309 GTI a Citroën AX GT sú veľmi odlišné. Jeden stavil na…

KAMzaKRÁSOU

Joga pre telo aj myseľ: Ako na nás vplýva tento druh cvičenia?

1

Joga sa zrodila v prostredí starovekej Indie ako systém duchovných meditačných a relaxačných techník. Na správne dýchanie a uvoľňovanie mysle. Dnes je to vo väčšine prípadov naopak. Ľudia vyhľadávajú jogu predovšetkým kvôli vitalite a fyzickému zdraviu, myseľ kladú na vedľajšiu koľaj. Avšak väčšina ľudí, ktorá sa vydá cestou jogy, postupom…

Ako sa pripravuje zemiaková kaša správne? Vyvaruj sa týmto chybám!

1

Poznáte tento jednoduchý recept na obľúbenú prílohu? Ako sa pripravuje zemiaková kaša správne? Je to predsa jednoduché jedlo s niekoľkými ingredianciami a predsa ho dokážeme pokaziť. Ako je však možné, že maminky ho vždy pripravia najlepšie? S našimi radami sa aj vy stanete profesionálom v príprave obľúbenej prílohy k jedlám.…

TOP jesenné potraviny, ktoré musíš zaradiť do svojho jedálnička!

0

Jeseň, to sú nie len farby, ale aj rozmanité chute. Už naši predkovia vedeli, že žiť v súlade s prírodou sa oplatí, a  tak sa správali aj pri voľbe vhodných potravín, ktoré ich udržiavali v dobrej kondícii. . Aby si sa udržiavala v zdraví, prinášame ti jesenné potraviny, ktoré ti k tomu zaručene dopomôžu. Ktoré dobroty…

Toto sú najčastejšie príčiny nepravidelnej menštruácie!

1

Dĺžka ženského menštruačného cyklu sa pohybuje v rozmedzí od 23 do 36 dní, no môže sa meniť. Nepravidelnosť menštruácie sa veľmi často objavuje najmä u mladých dievčat a zvyčajne sa nepovažuje za problém. Ak sa oneskorenie vyskytne v dospelosti, mnohým ženám hneď príde na um tehotenstvo. Existuje však oveľa viac dôvodov, prečo sa menštruácia…

Cystické akné: Vyskúšaj netradičné ingrediencie, s ktorými ho porazíš!

0

Akné je postrachom každého tínedžera, ale aj dospelých osôb. Je nápadne, niekedy sa ťažko prekrýva a niekedy dokáže naozaj potrápiť. Akné má však viacero foriem. Jeho asi najťažšou formou je cystické akné, ktoré predstavuje chronický stav pokožky. Vzniká v dôsledku zmeny mazových žliaz a v dôsledku vplyvu baktérii a infekcií na pokožku. Cystické akné - ako…

Vyhrajte 4x Pharma Hyaluron nočný krém RICHE (v hodnote 16,49 €)

1

Ak obvykle chodievate do postele bez toho, aby ste si na pleť aplikovali nočný krém, tak rozhodne robíte niečo zlé. Prečo? Tak hlavne preto, lebo nočný krém má také skvelé účinky na pleť, o ktorých možno ani len netušíte. A navyše, v noci dochádza k regenerácii pokožky, ktorú všetky nočné krémy ešte viac umocňuje.…

TopDesať

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

10 vtipných mačiek, ktoré sa snažili vpratať do malých priestorov. A vyšlo im to

0

Existuje len jedna vec, ktorú mačky milujú viac než leňošenie - a to stiesnené priestory. Majú obrovské potešenie, keď sa dokážu vpratať do malých škatúľ či do krabice na pizzu. Je pre nich potešenie dokázať svojmu ľudskému otrokovi, že sa mýli. Výnimkou nie je ani týchto 10 zlatých mačiek. :) Zatiaľ čo mnoho z nás považuje toto…

Harrison Ford má tie najlepšie kostímy

0

V USA sa oslavuje Halloween vo veľkom štýle. Výnimkou nie sú ani tie najväčšie hollywoodske hviezdy. Jednou z nich je aj obľúbený herec Harrison Ford. Ten sa zrejme v tomto období pred sviatkom prechádza po požičovniach kostýmov a dôkladne si vyberá ten, ktorý si oblečie tento rok. Legendárny herec sa…

10 najväčších módnych katastrof, aké kedy uzreli svetlo sveta

0

Ak človek práve nepatrí medzi ľudí, ktorí žijú módou každý deň a neprestajne sledujú najnovšie módne trendy, je ťažké vedieť, čo je a čo v žiadnom prípade nie je "in". Ale bez ohľadu na to, aký zlý môže mať človek zmysel pre módu, sme si v redakcii celkom istí, že sa určite všetci zhodneme,…

Najlepšie svadobné fotografie za rok 2017

0

Dôverovať fotografovi na vysnívanej svadbe znamená podstupovať obrovské riziko. Nikdy si totiž nebudeš stopercentne istý, či fotografie uspokoja tvoje náročné oko. Späť už čas nevrátiš a nové fotografie nevzniknú. Každoročne sa udeľuje cena Fearless Awards za tie najlepšie svadobné fotografie. Súťaž si našla toľko priaznivcov, že sa vyhodnocuje každé dva…