Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba je zločinecká organizácia, riadená utajovanou tieňovou vládou o ktorej občania vôbec nevedia, vo voľbách volíme len hercov veľkej HRY, ktorí hrajú divadlo v parlamente…….

Publikované 07.10. 2017 o 00:49 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

SIS Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, pravá mafia, ktorá platí policajtom, prokurátorom a sudcom, vačšinou sú to agenti infiltrovaní do polície, prokuratúry a sudnictva povedal Eduard Hakl pri osobnom rozhovore nad rámec skutočnosti opísaných vo svojej knihe ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY: PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ. Nad našími politikmi, nad našou vládou podľa Eduarda Hakla je tieňová vláda oligarchov, ktorá rozhoduje o všetkom, dokonca aj o volebných preferenciach, všetko je len veľká HRA a nad nimi je vyššia medzinárodná tieňová vláda, ktorá riadi tieňové vlády malých štátov.

Pri našom poslednom stretnutí mi Eduard Hakl dal súhlas aby som zverejnil aj informácie, ktoré nemá uverejnené vo svojej knihe, lebo dôkazy o týchto tvrdeniach zatiaľ patria do utajovaného režimu, ale na všetky svoje tvrdenia má dôveryhodné a nespochybniteľné dôkazy, ktoré zverejní až na súde, keď bude mať 100% presvedčenie, že súdny proces bude spravodlivý pod zahraničnou kontrolou, monitorovaný zahraničnými novinármi a bude zabezpečená jeho ochrana.

Najviac ma šokovali informácie, že vačšina sudcov je takpovediac na výplatnej listine SIS, teda za ich rozhodnutie dostávajú zaplatené, samozrejme tie rozsudky nemajú so spravodlivosťou nič spoločné, dokonca zdôvodnenie dostávajú vopred pripravené na tajných stretnutiach alebo cez mrtve elektronické schránky.. To by sa zhodovalo s mojími súdnymi spormi o ktorých si myslým, že bolo nespravodlivo rozhodnuté. Podozrieval som sudcov a sudkyne, že rozhodovali pod tlakom politickej korupcie ako odplata za založenie HSP tri dni před Mečiarovým HZDS a účasť v parlamentných volbách v roku 1992. Mýlil som sa a Eduard Hakl môj omyl potvrdil. Som obeťou a jeden so stovky podnikateľov, ktorého obrali o firmu (vydavateľstvo ORION) aby iní zaujali moje miesto, obrali ma o celý majetok aj o rodinný dom a napokon mi rozbili rodinu aby môj syn neprišiel na pravý dôvod môjho tzv.   neúspechu a zradu mojej manželky Daniely Molnarovej, ktorá vystupuje pod pseudonymom Emma Schmidt.

V každom ďalšom blogu chcem okrem úryvkov z knihy Eduarda Hakla v kontexte s úravkami s mojími knihami z roku 2001 rozoberať súdne spory a trestné oznámenia aj s odôvodneniami v čom vidím nespravodlivosť, v čom som podozrieval politickú korupciu a aká je pravda prečo som prehral takmer všetky súdne spory aj keď pravda bola na mojej strane. Odpoveď mi dala kniha Eduarda Hakla a jeho osobné potvrdenie, že som sa ako jeden zo stovky možno aj tisíce občanov stal obeťou „nenažranosti“ finančných žralokov a veľmi mi priťažilo, že som zároveň sa snažil urobiť politickú kariéru nezávislu od tých, ktorí organizovali prevrat v bývalom Československu.

Žaloba proti Národnej rade Slovenskej republiky za nesprávny úradný postup podľa zákona 514 podaná 07.07.2009

Před dvomi dňami sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 8C181/2009 na ktorom samosudkyňa JUDr. Otília Doláková (informácie sú vólne dostupne na webovej stránke súdu) pod profesionálnou pretvárkou spravodlivosti ukončila dokazovanie a po písomnom predložení záverečných rečí odročila pojednávanie na 26.10.2017 kedy bude vyhlásený rozsudok. Predmetom sporu je nesprávny úradný postup NR SR v legislatívnom procese při prijímaní zákona o dobrovóľnych dražbách .

Podrobnejšie som opísal v blogu zo dňa 26.08.2017 pod názvom „Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, 1) Žiadosť o vypočutie poslancami, 2) Návrh pre poslancov na vypísanie referenda, 3) Návrh na odvolanie premiera demo…. a pokračovaní zo dňa 02.09.2017 pod názvom Osobne som odovzdal na deň Ústavy SR 1.9.2017 Otvorený list do rúk predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, a poskytol som TV JOJ môj komentár, ako to všetko prebiehalo….

Vo svojej záverečnej reči som sa o.i. odvolal na publikované názory:

Existuje aj iný hodnoverný právny názor než názor žalovanej uverejnený v časopise „Zo súdnej praxe“ autormi JUDr. Milanom Ľaľíkom, podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Marek Števček, PhD, vysokoškolský učiteľ Fakulty Práva Janka Jesenského a sudca Okresného súdu Bratislava I a ďalší a preto Centrum právnej pomoci nemôže suplovať súd, rozhodnúť len v prospech jedného právneho názoru a považovať žalobu navrhovateľa z tohto dôvodu za zrejme bezúspešnú v otázke poskytnutia právnej ponmoci (nie meritórne rozhodnutie).

Predmetom tohto článku je otázka povinnosti štátu poskytnúť náhradu škody, ktorú utrpeli jednotlivci v súvislosti s legislatívnou činnosťou zákonodarcu a možnosť jej uplatnenie pred súdmi SR.

Článok autorov JUDr. Ľalíka a JUDr. Števčeka uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 1/2012, autori autori okrem iného uviedli, že jednotlivec, ktorý v dôsledku platnosti zákona utrpel škodu má možnosť domáhať sa jej náhrady postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone moci a o zmene niektorých zákonov. Podľa autorov „ v podmienkach materiálneho právneho štátu nie je totiž možné vyňať ani parlament z potencionálnych zdrojov pôsobiacich škodu pričitateľnú štátu“

V prípade zákonodarcu treba porušenie právnej povinnosti, ako primárneho predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu, vnímať v rámci normatívneho chápania úlohy zákonodarcu v materialnom právnom štáte.

Škodou v prípade zodpovednostného vzťahu v dôsledku legislatívy rozumieme škodou, ktorá sa prejaví v právnej sfére jednotlivca, a ktorá by vzhľadom na okolnosti nevznikla nebyť existencie protiprávneho stavu v podobe „protiprávnej právnej normy“ (tj. právnej normy v rozpore s predpisom vyššej právnej sily).

Faktorom spôsobujúcim vzniku škody môže byť samostatná existencia protiprávnej normy, keď sa jednotlivec podriadi moci zákona, v dôsledku čoho utrpí ujmu, prípadne individuálna aplikácia protiprávnej normy. Týmto faktorom môže byť aj absencia právnej normy v prípade, ak právna norma mala poskytnúť jednotlivcom práva, ktorých sa v tomto prípade nemôžu dovolať.

Ďalej sa uvádza, že porušenie povinnosti zákonodarcu, v dôsledku ktorých bola jednotlivcom spôsobená škoda, možno považovať za nesprávny úradný postup. Uvádza sa, že NR SR je povinná prijímať iba zákony, ktoré sú v súlade s právnymi predpismy vyššej právnej sily a v prípade prijatia právneho predpisu, ktorými nie je s nimi v súlade, sa NR SR dopúšťa nesprávneho úradneho postupu. Pre podporu tejto argumentácie sa uvádza, že NR SR je ako subjekt spôsobilý privodiť ujmu pri výkone verejnej moci označená priamo v ustanovení § 4 ods. 1 písm. j) zákona o zodpovednosti štátu.

V návädznosti na uvedené preto porušenie právnej povinnosti zákonodárcu môže spočívať v zásade v troch nasledovných pochybeniach:

 1. a) porušenie pravidiel legislatívneho procesu
 2. b) prijatie právnej normy v rozpore s právnymi predpismai vyššej právnej sily,
 3. c) legislatívna nečinnosť, t.j. neprijatie právnej normy vôbec alebo v určitom čase, a to i napriek povinnosti normu prijať“

Uvidíme na ktorej strane bude spravodlivosť, jeden blog budem venovať analýze rozsudku, ktorý bude vynesený 26.10.2017.

Vyrozumenie pre čitateľa: Čítate vóľne pokračovanie blogov na predchádzajúcu tému (sedem dôvodov, prečo premier SR Robert Fico by mal odstúpiť, dobrovoľne, alebo vynúteným referendom…. ) „Výzva na zbieranie podpisov pre vypísanie referenda 1) Občania ste za to, aby SIS Slovenská informačná služba, ktorá vraždí deti, ženy, mužov a starých ľudí bola zrušená, 2) Občania SR, ste za to aby boli zrušené aj všetky SISFIRMY, ktoré odčerpávajú financie do súkromných rúk a ukladajú financie do zahraničných bánk? 3) Občania, SR ste za to, aby z takto ušetrených peňazí sa zaviedol základný príjem pre každého narodeného občana po dovŕšení 15 rokov vo výške 900 eur mesačne? 4) Občania, SR, ste za to, aby súčasný premier vlády SR pán Róbert Fico, bol okamžite odvolaný z funkcie a bolo mu zakázané sa 10 rokov zúčastňovať politickej súťaže alebo pôsobiť v akéjkoľvek štátnej či súkromnej funkcie? 5) Občania SR, ste za to, aby prezident SR následne vyhlsil referendum na spresnnie podmienok pre vypísanie mimoriadných volieb do Občianského tribunálu, do Národnej rady SR bez účasti starých politických strán? …“.

Ak zrušíme SIS usporíme na základný príjem

 900 euro pre kaýdého občana SR

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) ,,,,Kapitola č.3 Záhadný Boží symbol,,

Ďalšie dohady sú okolo božieho znamenia – trojuholníka s okom. Čo znamenal trojuholník. Súčasna biblia hovorí o spojení: otec, syn a duch svätý. Akási miera života, spravodlivosť medzi otcom a synom rieši Boh, ale kde je matka? Čo znamená oko? Oko nebolo umiestnené ako by sa žiadalo v priestorovom priemere, ale v priemere matematickom. Vyjadruje rovnováhu troch veličín? Sú dohady, že správne bola táto „božia miera“ vyjadrená: Otec, syn, matka a duch svätý. Teraz je to vyvážená rodina. V niektorých jaskyniach sa objavili aj kresby Ježiša s trojuholníkovým kadidlom. Retiazky nešli od krajov ku stredu, ale zo stredu rovno hore. Ak si tieto poznatky pospájame je dosť pravdepodobné, že Jžiš poznal spravodlivosť nie vyjadrenú dvojramennou váhou, ale váhou trojramennou. To by nebolo všetko, ostáva symbol krúženia. Ak bola snaha dejiny prkrútiť, tak sa musíme na veci pozerať oveľa obozretnejšie. Ak zoberieme stred trojuholníka za ducha svätého, okolo ktorého sa otáčajú symboly otca, matky a syna, dostávame štvrtý rozmer v miere – čas v určitom priestore.

 Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) KAPITOLA č.13 SIS POUŽÍVÁ NA SVOJU ,, PRÁCU,, AJ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY…

Trochu to vysvetlím, ako to asi funguje. Každý človek na tejto planéte je jedinečný svojim spôsobom, ale existujú určité body, ktoré majú niektoré skupiny ľudí spoločné alebo sa aspoň v niečom približujú. Určite nie je napríklad žiadnou záhadou, že niekto reaguje na ten istý liek úpne inak. Niekomu zaberie hneď, niekomu vôbec. Takto je to aj s používaním chémie. Ako som už niekoľkokrít spomínal, tajné služby a SIS disponujú obrovským množstvom informácií o občanoch. Spomenul som aj to, že vedia o nás skoro všetko. A ak sa z nás stane záujmová osoba( teda osoba, o ktorú majú záujem), množstvo informácií sa ešte zvýší a hlavne sa podľa potreby vyšpecifikuje. Edo mi vysvetlil, že medzi informáciemi, ktoré o nás tajné služby majú sú na prvom mieste informácie o našom zdravotnom stave a povahových črtách . Povahové vlastnosti sa skúmajú už vo vyššom veku , napríklad cez rôzné testy, školenia a pod. Ich výsledky sa potom posielajú napríklad do rôzných inštitúcií, akože kvôli štatistike, ale vďaka prepojeniu tajných služieb na všetky odvetvia nášho života, sa tieto informácie dostanú a archivujú v SIS…

 Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

Ľudia tisíce rokov chodili okolo hrnca, v ktorom sa varila voda a pokrievka nadskakovala od výparov. Áno, tisíce rokov si neuvedomovali aký obrovský nástroj a energiu majú pred sebou. Veď prvý parný stroj sa uviedol do života len koncom minulého storočia. A aký raketový vzostup mala technológia pohybu vďaka tomúto objavu akolo ktorého ľudia chodili tisíce rokov a nikoho to nenapadlo. Aj „boží trojuholník“ poznáme takmer dvetisíc rokov a možno v ňom sa skrýva tajomstvo, ktoré Boh odovzdal ľudom aby žili v láske, mieri a dôstojne.  Jedno je isté, toto nové chápanie božieho trojuholníka otvára dvere do nových rozmerov chápania života. Zastaralú formu dvojramennej váhy spravodlivosti musí nahradiť nová miera: Trojramenná váha spravodlivosti zasadená do určitého prietoru a otáčajúca sa za určitý čas, ktorý sa nedá zastaviť! Čas sa nedá vrátiť späť! Musíme jeho bytie rešpektovať.

Ježiš obranu rodiny formuloval pravdepodobne takto : “ ak hyena napadne tvoje deti, bez milosti ju zabi, inak hyena zabije tvoje deti. To je božie želanie“. Každý človek má právo na obranu, čo nám doposiaľ Ústava SR nezaručuje. Ústava SR hovorí o práve na ochranu. Pri dnešnom svete intríg a zdĺhavých súdnych procesoch, ktoré trvajú niekľoko rokov pri domáhaní občana o dodržiavanie ľudských práv, tak je to tak isto ako keby žiadna ochrana nebola. Za tie roky dokážu „gaunery“ človeka úplne ekonomicky a psychicky zničiť. Jedine uzákonená obrana postaví hrádzu proti týmto útokom.

Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril. Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) DNA sa nedá ničím a s nikým zameniť… Je to niečo ako odtlačok prsta… Nebudem ďalej zachádzať do vedeckých odvetví, pretože ja nie som ani vedec, ani chemik, ani fyzik… Pretože výsledkom používania chemických prostreidkov tajnými službami nie je ovplyvňovanie človeka, aby si kúpil nejakú čokoládu alebo pečivo. Tajné služby vplyvom rôzných látok potrebujú ovplyvniť správanie človeka tak, že zvýšia agresivitu pokiaľ má k nej osoba sklony, zvýšia chuť na alkoholči drogy pokiaľ má k nim osoba sklony. Dokonca vás to môže dohnať k spáchaniu trestného činu, priestupku, či samovraždy. Napríklad niekomu inému alebo aj sebe samotnému ublížite(samozrejme aj fyzicky) a vy vôbec netušíte prečo. Ale tým, že ste sledovaný na každom kroku, vaše konanie nahlásí agent SIS na políciu či prokuratúru a tieto inštitúcie vás vezmú do párady. A začnete sa zamotávať a nebudete z toho bludného kruhu vedieť vyjsť von. No a potom možno príde nejaká nenápadná ponuka, urobiť nejakú nenápadnú službu a to vás buď dorazí úplne alebo v lepšom prípade budete mať pokoj…

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

Sú legendy, že ľudia v starej Atlantíde sa dožívali kolo 250 rokov. Čo je ideálny vek pre človeka, aby mohol odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciam. a najmä ochraňovať to čo vytvoril.  Existujú dôkazy, že aj tibetskí mnísi sa dožívali takéhoto vysokého veku. To ovšem neyhovovalo vysokým cirkevným hodnostárom, ktorí dušu zapredali diablovi. A tak sa pravdepodobne vymazala aj ďalšia dôležitá stať z biblie, ktorá mala viesť ľudí k dlhšiumu životu: „Boh vám dal Slnko aby ste vedeli, kedy bdieť a kedy spať a ktorý celý rok oddychovať. Boh vám dal aj Mesiac, aby ste vedeli kedy  pracovať a kedy odpočívať, kedy siať a  kedy žať a tiež kedy čo do úst zobrať a tak v súlade s prírodou vysokého veku sa dožiť aby ste mohli z očí do očí  s vnukami vašich vnukov hovoriť“. Keby súčasne žili štyri generácie v plnom zdraví nebolo by toľkej nespravodlivosti na zemi. Dnešný človek kým naberie skúsenosti a vedomosti začína umierať a ubolené telo mu nedovolí svoje skúsenosti v plnej sile odovzdávať a najmä svoje poznanie ochraňovať. Je to tiež téma na veľa strán.  Opäť to obchodu nevyhovovalo a ani dodnes nevyhovuje. Mäsiari potrebujú aby sa mäso kupovalo každý deň a nie len vtedy, keď je Mesiac po Splne.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Zámerne som spomínal jedinečnosť ľudskej osobnosti, pretože na každého človeka vplývajú aj tieto prostriedky rôzne. Určite ste napríklad zaregistrovali, že vo veľkých nákupných centroch sú cez vzduchotechniku alebo špeciálne potrubia vypúšťané do prostoru rôzné vône. Aj to je robené preto, aby bola ľudská psychika a rozhodovanie značne ovplyvnené. Ľudia trávia dlhé hodiny v takýchto priestoroch a pomocou týchto vôní a ďalších prídavných vplyvov(hluk, hlasná hudba, farby, svetlá), sa stávajú na týchto priestoroch dokonca závislými… Okrem závyslosti, však tento druh chemických prostriedkov (vône), spôsobuje únavu a fyzickú vyčerpanosť, agresivitu, nepozornosť a ĺahostejnosť. A častkorát sa stávajú spúšťačom rôzných chorôb. Alergie , zahlienenie organizmu, ale aj závažné tzv. civilizačné choroby, ktoré sa vo svojej podstate dajú väčšinou umelo vyvolať a aj sa vyvolávajú. Okrem použivania vôni a parfumov v priestore cez technické zariadenia vo veľkých krytých priestoroch sa používajú aj v prípravkoch, ktoré používáme v domácnosti. Aviváže, pracie prášky, parfumy, prípravky proti moliam sú práve tými , ktoré sa používajú ma sníženie našej pozornosti, motoriky a rýchlosti reakcie…

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom) :

V izraeli sa údajne našli rôzne formulácie pôvodnej biblie medzi ktoré patrí aj tento zaujúmavý pohľad: „Ak sa Mesiac na pol ukáže začni siať a pracovať,  pri plnom jeho svite sa raduj a uč sa z jeho sily a zase ak na pol Mesiac bude odchádzať začni žať a zberať úrodu a v ostané dni oddychuj a rodine sa venuj“.  Vyzerá to na ideu vyváženého života človeka, rozdelenie jeho pracovného času. Podľa prvej slohy o Slnku, by mali ľudia bdieť len počas jeho svitu a spať od západu po východ. Podľa druhej slohy možno usudzovať, že ľudia by mali  v čase bdenia rozdeliť tento čas vyvážene pre seba, prácu a rodinu.

Z toho logicky vyplýva, že v letných mesiacoch by sme mali bdieť dlhšie ako v zimných. Ak zoberieme priemer teda lentný a zimný slnovrat deň a noc má 12 hodín. Z tohoto dňa by sme sa mali 4 hodiny venovať sebe samému, 4 hodiny by sme mali pracovať pre spoločnosť a 4 hodiny sa venovať rodine. Absolútne ideálne! Ak zoberieme tretiu slohu do úvahy, tak by sme mali  pracovať len polovicu dní počas cyklu Mesiaca a druhú polovicu by sa mali venovať seb a rodine.  Suma sumárum človek by mal pracovať v priemere 4 hodiny denne a 15 dní do mesiaca. Ostatný čas je určený pre seba semého a pre rodinu.  Ak zoberieme do úvahy  pokračovanie prvého slohu “Boh vám dal slnko aby ste vedeli … kedy celý rok oddychovať“ tak nám vychádza akási ročná tvorivá dovolenka každých sedem rokov. Absolútna spravodlivosť. No ktorej oligachii by to vyhovovalo? To by bol raj na zemi pre všetkých a ten chce mať pre seba len oligarchia. Veď  už teraz si každý vie zrátať, že skutočna práca každého z nás nad 4 hodiny ide do súkromých vrecák oligarchie. Inak by nemohli mať miliónu a miliardy, kým večšina prežíva na hranici existenčného minima. Preto sa im oplatí práve pre tieto výhody poslať na „hranicu“ každého kto sa opováži pravdivo šíriť „božie slovo“.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Dokonca sa v niektorých prípadoch chémia podstrčí priamo v byte záujmovej osoby napríklad tak, že sa jednorázovo alebo opakovane pridá do fľaše s pracím prostriedkom alebo avivážou. SIS a tajné služby totiž nemajú žiaden problém, aby vnikli do obytných či kancelárskych priestorov a tam potom vykonali svoju činnosť. Uvedomujete si zákernosť tohto konania?…Postupne sa dostáváme ku kategorii obvinených a tých, ktorí si odpykávajú tresty odňatia slobody, pripadne sú vo vyšetrovacej väzbe. Edovi sa mnohí tí, ktorí boli prepustení na slobodu, zverili so skúsenosťami, ktoré mali vo výkonu trestu. Ich šatstvo bolo napríklad napustené prípravkom, ktorý vôňou pripomína naftalín. Častokrát sa im stalo, že deň predtým, ako mali byť predvedení pred sudcu alebo mali vypovedať, im dali čisté oblečenie( naftalínové), na večeru dostali jedlo, ktoré nemalo skoro žiadnu energetickú hodnotu a ráno keď ich predvádzali sa veľakrát ani nestihli najesť. Skúste si predstaviť akú hodnotu má potom taká výpoveď, keď ste hladný, omámený, nejakou silnou voňou či skor pachom. Podľa slov Eda Hakla je to robené zámerne, aby bola výpovedná hodnota ovplyvnená v neprospech obvineného…

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)

Podľa týchto poznatkov by mohol vzniknúť nový model  človeka „základné právo na život“.  Každý má právo slobodne sa rozhodnúť ako chce žiť. Či chce žiť sám vo vólnej prírode, alebo chce žiť v spoločnosti, mať viac vólna pre seba a deti za menší plat, alebo chce veľa pracovat a veľa si kúpiť na úkor svojho zdravia, alebo zlatú strednú cestu a podobne. Na toto musí mať každý občan právo! Určiť si dopredu, alebo na doporučenie svojích rodičov svoj vlastný životný štýl, ako štart do samostatného života. Štát by mal zabezpečovať najmenej tieto idey života:

 1. Indiánskym postulátom „snívať a žiť svoj sen“ a poberať podporu /jedna teplá polievka denne, pol kilogramu chleba a život a spanie vo volnej prírode . /Zo strany štátu najnutnejšia zdravotná starostlivosť- zákaz potulovať sa v obývaných častiach. Možnosť kedykoľvek požiadať o prácu/.
 2. Pracovať na 4 hodinový pracovný úväzok pre štátnu správu / plat 8.000.- Sk právo na ubytovňu a sociálne zabezpečenie. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku/.
 3. Pracovať za vyšší štandart. Povolenie pracovať na 5-8 hodín denne pre štátnu správu /plat 16.000.- Sk, právo na štátny byt  a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a  skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom/.
 4. Pracovať za ešte vyšší štandart. Povolenie pracovať na 8 a viac hodín denne pre štátnu správu /plat 24.000.- Sk, právo na rodinný dom, trojnásobný plat a sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a dvojnásobne skracuje život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu/.
 5. Pracovať za  najvyšší štandart. Povolenie pracovať ako súkromná fyzická osoba s obmedzeným príjmom do 48.000.- Sk mesačne a pod kontrolou štátu /povinnosť pracovať sám, odvádza dane na sociálne zabezpečenie – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a trojnásobne skracuje život/.

Z knihy E.Hakla z roku 2017 vyberám: (Odhalenie SIS podľa skutočných udalosti) Každý jeden človek, ktorý sa zúčastňuje pojednávaní na súde, by mal úplne bežne dostať k dispozícii čistú vodu, pojednávacia miestnosť, by mala byť vyvetraná, mobily vypnuté, pri výpovediach by sa nemalo skákať do reči, všetky rušivé faktory, by mali byť odstranené. Je velmi veľká pravdepodobnosť, že za takýchto podmienok, by sa docielili doveryhodnejšie výpovede a aj sudcom samotným, by sa lepšie rozhodovalo v takejto atmosfére. Ak niekedy budeme mať možnosť ovplyvniť tieto faktory, tak to určite urobíme. A ak bude túto knihu čítať nejaký zamestnanec ministerstva spravodlivosti, može tento návrh kľudne zavies´t do bežnej súdnej praxe…

Vraví sa že používajú tzv.pumpičku na zápastiach lavej ruky, ktoré by mohli obsahovať náplň virusov a baktérií a tento obsah keď sa dostane do okolia osoby ktorú treba atakovať, tak dotyčný ochorie…

Z mojej knihy z roku 2001 vyberám: (Sám proti všetkým Farizeom)      6. Pracovať v združení fyzických osôb /zákaz zamestnávať iné osoby  – upozornenie, že táto forma škodí zdraviu a skracuje trojnásobne život. Možnosť vlastniť z úspor záhradu, chatku, dom, vilu, prevádzku/.

 1. Združovanie  štátnych a fyzických osôb v kategóriach 2,3,4 ako družstvá.
 2. Združenie štátnych osôb /kvalifikované sily s podporou nezamestnanosti/.
 3. Všeobecne platná zásada: V prípade usporiadaného manželstva má právo každá matka na 75% refundácie mzdy až do veku osamostatnenia sa dieťaťa. V prípade slobodnej alebo  rozvedenej matky má právo aby opateru dieťaťa prebral štát. Ak sa bude starať sama dostáva zdarma celodennú stravu od štátu a 4.000.- Sk podpory až do osamostatnenia dieťaťa.
 4. Každý má právo na 15 dní oddychu počas jednej periódy Mesiaca. Počas roka má právo na zimný a letný oddych počas celej periódy Mesiaca. Každých sedem rokov má práva na celoročný oddych.

Tento námet sa samozrejme dá dopracovať do dokonalej schémy a odstrániť trecie plochy. Ale ako námet fantastické! Preto je aj vólna príroda rozdelená, aby ľudia nemohli sami nájsť nový model života. Umelo sa grupujú do miest a obcí, aby boli pod kontrlou.

     Úlohou novodobej filozofie nie je hodnotiť históriu,

ktorá i tak vzišla z lona prírody, ale poukázať na to,

že všetko so všetkým súvisí v čase a priestore.

J.M.Rígel

Pokračovanie nabudúce.

O pravdivom príbehu sa můžete presvedčiť aj tak, že si knihu objednáte a prečítate a skúste nám veriť, to není výmysle, to je krutá realita.

Eduard Hakl – kniha – linka:

https://www.facebook.com/odhaleniesis/?fref=ts

https://www.facebook.com/charitanapomoc/?fref=ts

Moje svedectvo – záznam z vysielania 27.09.2017 Občiansky tribunál:

https://youtu.be/6CMc3w1SpPQ

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Motív zmareného útoku na bytový dom v Paríži je nejasný, 3 podozrivých prepustili

Paríž 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Christophe Ena)   Už takmer týždeň uplynul od zmarenia výbuchu v bytovom dome v 16. parížskom obvode, keď tam francúzski policajti zneškodnili štyri plynové bomby poliate benzínom a podomácky vyrobené zariadenie na ich zapálenie na diaľku. Prípad odvtedy vyšetruje oddelenie parížskej prokuratúry pre boj proti terorizmu.…

V Nemecku objasnili sériu ozbrojených prepadov peňažných transportov

Kolín nad Rýnom/Hagen 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Bernd Thissen)   Kriminalistom z Hagenu v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa podarilo odhaliť a zadržať skupinu mužov stojacich za najmenej piatimi ozbrojenými prepadmi peňažných transportov, pri ktorých ukoristili minimálne 1,5 milióna eur. Päticu podozrivých vo veku 30-53 rokov zadržali v uplynulom týždni…

Päť podozrivých zadržaných v súvislosti s útokom z Marseille je už na slobode

Marseille 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Claude Paris)   Francúzska polícia prepustila dnes na slobodu päť podozrivých osôb zadržaných v súvislosti s nedeľňajším vražedným útokom pred hlavnou železničnou stanicou v Marseille. Stalo sa tak päť dní po útoku nožom, ktorého obeťami sa stali sesternice vo veku 17 a 21 rokov a ktorého…

Katalánska vláda oznámila konečné výsledky referenda o nezávislosti

Madrid 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Emilio Morenatti)   Za samostatnosť sa vyjadrilo až 90,18 percenta Kataláncov Katalánska regionálna vláda oznámila dnes konečné výsledky nedeľňajšieho referenda o nezávislosti tohto regiónu od Španielska. Po sčítaní všetkých hlasov Barcelona ohlásila, že v prospech suverenity sa vyjadrilo 90,18 percenta voličov, informuje agentúra DPA. Tieto údaje…

Päťdesiatnik spôsobil inferno v materskej škôlke brazílskom meste Janaúba; zomrelo deväť ľudí

Janaúba 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Felipe Dana)   Na deväť sa zvýšil počet mŕtvych v dôsledku požiaru, ktorý vo štvrtok spôsobil v materskej škole v brazílskom meste Janaúba 50-ročný muž. Ten prenikol do budovy, polial viacero detí alkoholom a podpálil ich. Popri siedmich detských obetiach vrátane dvoch štvorročných dievčat, ktoré zomreli…

EÚ na konferencii Náš oceán vyčlenila 550 miliónov eur na lepšiu správu morí

Brusel 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ivan Sekretarev)   Európska komisia (EK) dnes uviedla, že na konferencii usporiadanej Európskou úniou na Malte (5.-6.10.) sa aktéri z verejného a zo súkromného sektora zaviazali vyčleniť viac ako šesť miliárd eur na lepšie spravovanie 70 percent povrchu našej planéty – oceánov a morí. Exekutíva EÚ…

Pápež František v novembri vzdá poctu vojnovým obetiam

Rím 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Gregorio Borgia)   Pápež na cintoríne v Nettune odslúži 2. novembra omšu za všetky obete vojny Pápež František vzdá poctu vojnovým obetiam, keď v novembri navštívi dve lokality viažuce sa k druhej svetovej vojne ležiace južne od Ríma - americký vojenský cintorín v meste Nettuno a…

Švajčiarski výskumníci našli v mede z celého sveta zvyšky pesticídov

Ženeva 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Blaise Mulhauser/Botanical Garden Neuchatel (Switzerland) via AP)   Švajčiarski výskumníci testovali medové vzorky z celého sveta a zistili, že tri štvrtiny z nich obsahovali bežný druh pesticídov. Vedci uviedli, že aj keď ich obsah v mede bol nízky, nedosahoval úroveň, ktorá by škodila ľuďom, ich prítomnosť…

V Lotyšsku zabíjala doma ilegálne skladovaná pyrotechnika

Riga 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michael Conroy)   Päť obetí na životoch si vyžiadal štvrtkový večerný kolaps obytného domu v lotyšskom mestečku Saulkrasti, ležiacom približne 45 kilometrov severovýchodne od Rigy. Zrúteniu budovy predchádzala podľa informácií záchranárov explózia, za ktorou bolo podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov väčšie množstvo ilegálne skladovanej pyrotechniky. Pri výbuchu…

V Moskve a jej okolí evakuovali dnes desaťtisíce ľudí z takmer 150 objektov

Moskva 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Pavel Golovkin)   Anonymné výhražné telefonáty si dnes v Moskve vynútili evakuáciu viac ako 20.000 ľudí z vyše 100 objektov, medzi ktorými boli napríklad tri letiská, štyri železničné stanice a vyše 20 škôl, ako aj materské školy, hotel renomovanej siete v centre ruskej metropoly či budovy…

Silné zemetrasenie zasiahlo severovýchod Japonska, cunami nehrozia

Tokio 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/(Tomoaki Ito/Kyodo News via AP)   Miesto vzniku dnešného zemetrasenia sa nachádzalo pri pobreží regiónu Fukušima Silné zemetrasenie zasiahlo dnes neskoro v noci miestneho času severovýchod Japonska vrátane regiónu Fukušima, ktorý postihlo v roku 2011 obrovské zemetrasenie a následné prívalové vlny cunami. Tie potom zapríčinili roztavenie…

V Rakúsku sa niekdajší koaliční partneri vzájomne obviňujú z vážnych deliktov

Viedeň 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Škandalózne špinavá predvolebná kampaň v Rakúsku dosiahla dnes, iba deväť dní pred parlamentnými voľbami v alpskej republike, svoj doterajší vrchol. Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ), v ktorej volebnom tíme bol aj človek zasvätený do prevádzkovania internetových stránok s rasistickým a antisemitským obsahom namiereným proti…

Silná búrka Xavier v Poľsku usmrtila dvoch ľudí a 39 osôb zranila

Varšava 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michael Sohn)   Silná búrka Xavier, ktorá v noci nadnes bičovala časti západného Poľska, si vyžiadala životy dvoch ľudí a zranenia ďalších 39 osôb. Informoval o tom dnes poľský minister vnútra Mariusz Blaszczak, podľa ktorého nie je žiadny zo zranených v ohrození života. Obeťami prírodnej katastrofy…

Mičev sa vzdal kandidatúry na predsedu BBSK v prospech Luntera. Jeden z kandidátov prekvapil, zobral svoje rozhodnutie nekadidovať späť

Bratislava 6. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)   Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev dnes oznámil ukončenie svojej kandidatúry v prospech Jána Luntera, informuje o tom denník Pravda na svojom webovom portáli. Mičev svoje rozhodnutie oficiálne potvrdil na tlačovej konferencii Svoje rozhodnutie Mičev odôvodnil potrebou spájania síl…

Rigó vyzval Mikuša a Berényiho na stiahnutie kandidatúry v TTSK. Berény: Most-Híd by mal najskôr zverejniť zmluvy o predaji pozemkov pod R7, až potom kritizovať druhých

Trnava 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Výzvu na stiahnutie kandidatúry na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) adresoval dnes jeden z piatich kandidátov na tento post Konrád Rigó (Most-Híd) ďalším dvom – nezávislému Tiborovi Mikušovi a Józsefovi Berényimu (SMK). Dôvodom je podľa neho dramatický úpadok TTSK na základe hodnotenia Transparency International Slovensko…

Lekári Banskobystrického kraja nesúhlasia s rozšírením ordinačného času na 35 hodín týždenne

Banská Bystrica 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Denisa Horváthová)   Lekári toto rozhodnutie akceptujú, ale nesúhlasia s ním Navrhované skrátenie času pohotovostnej lekárskej služby lekári Banskobystrického kraja akceptujú, ale zásadne nesúhlasia s rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov prvého kontaktu na 35 hodín týždenne. Uvádzajú to vo vyhlásení členovia Rady Regionálnej lekárskej…

Dal sa Jaromír Čižnár ovplyvniť prezidentom? To ukáže budúcnosť

Bratislava 6. októbra 2017 (HSP/Ďateľ/Foto:TASR-Martin Baumann)   Realita daňovej kauzy Andreja Kisku sa opäť raz stratila za jej mediálnym obrazom. Aj vďaka podpore novinárov má prezident na úrovni propagandy nad premiérom navrch. Pravda je však taká, že tlaku verejnej mienky by mala čeliť predovšetkým hlava štátu. Prach po mediálnej prestrelke…

Stoltenberg: Kým budú nukleárne zbrane existovať, NATO zostane jadrovou alianciou

Brusel 6. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Virginia Mayo)   Stoltenberg tvrdí, že dohoda o zákaze jadrových zbraní nás nepriblíži k cieľu - k svetu bez nukleárnych zbraní Dohoda o zákaze jadrových zbraní, ktorú presadzovala laureátka tohtoročnej Nobelovej ceny mieru, organizácia s názvom Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN), môže oslabiť pokrok…

TopSpeed

Čo robiť, keď signalizácia na priecestí nefunguje?

6

Existuje viacero druhov železničných priecestí. Dokonca existuje viacero hľadísk delenia železničných priecestí. Nás bude zaujímať iba to, či ide o chránené, alebo o nechránené železničné priecestie. Laicky povedané, či je tam semafor s rampami, alebo iba semafor. Čo však robiť, keď signalizácia na priecestí nefunguje?  

Výroba Škody sa má sčasti presunúť do Nemecka. Česi hrozia štrajkom

14

Automobilke Škoda sa darí. Od príchodu Octavie v druhej polovici 90. rokov si nepamätám, aby išli výrobné čísla nižšie. V poslednej dobe sú na tom ešte lepšie. A to asi začína liezť predstavenstvu koncernu na nervy. Myslia si, že s enormnými ziskami by mali odvádzať do spoločnej pokladničky viac. Ak nie,…

Športový Nissan Leaf? Nismo upravilo známy elektromobil

0

Nissan Leaf so športovým vzhľadom bola donedávna čistá utópia. Dnes to je reálny pojem. Japonská automobilka chce prilákať záujemcov z radov ľudí, ktorým vonia ... športový vzhľad a zážitky za volantom. Chcel som napísať „benzín“, ale v prípade elektromobilu by to pôsobilo nepatrične. Nismo môže pomôcť Leafu dostať sa do povedomia mladším zákazníkom.

Range Rover Sport hybrid má vyše 400 koní, no len 4 valce

0

Modernizovaný Range Rover Sport ponúka nielen vynovený vzhľad, ale aj výkonnejšiu verziu SVR a tiež prvý plug-in hybrid. Range Rover Sport hybrid spoznáte podľa označenia P400e. Motor bude mať len 4 valce. Modernizácia tiež priniesla lepšie svetlomety a mierne upravený vzhľad.

Blokovanie ľavého pruhu k mostu Apollo denne pokračuje

35

Nedávno medializované video z onboard kamery zo situácie pripájača k mostu Apollo v Bratislave videli desiatky tisíc vodičov. Napriek tomu je zrejmé, že priveľa vodičov nepozná pravidlá cestnej premávky správne a "spravodlivosť" berú blokovaním ľavého, alebo oboch jazdných pruhov do vlastných rúk. Blokovanie ľavého pruhu je hneď proti viacerým pravidlám…

Hyundai otvoril nové tréningové centrum v Trnave

0

Viete napríklad, ako bezpečne odpojiť elektromotor?Doba sa mení, no slovenské školstvo nie. Mechanici sú vyučení na „poctivých autách včerajška“, ale čo z toho, keď žijeme v dobe, keď tieto autá ustupujú novým technológiám pohonu. Presne taký problém rieši aj Hyundai. S uvedením modelu IONIQ, ktorý predávajú v troch rôznych variantoch pohonu sa mechanici…

KAMzaKRÁSOU

Ako predĺžiť životnosť oblečenia ľavou zadnou: Čo na to potrebuješ?

0

Dierka na pančuške, špinavá semišová obuv, či odtrhnutý gombík bývajú častými dôvodmi, pre ktoré naše obľúbené kúsky končia v odpadkovom koši. Ako predĺžiť životnosť oblečenia bez toho, aby sme sa ho museli vzdať už pri prvom malom probléme? Neuveríte, no postačia vám na to pomocníci, ktorých nájdete takmer v každej…

Recept: Detské špaldové piškóty nielen pre malých

1

Piškóty nás sprevádzajú od útleho veku a sú obľúbené všetkými generáciami. Maličké deti ich cmúľaju v kočíku, väčším ich mamina pridáva do pudingu, do kašičky, či k strúhanej mrkve s jabĺčkom. A čo tak pripraviť si ich doma? Detské špaldové piškóty - vyskúšajte úplne jednoduchý recept!

Vyhrajte 4x PARUSAN Stimulátor Šampón pre ženy (v hodnote 10,70 €)

0

Vypadávanie vlasov u žien rovnako ako aj u mužov, je úplne bežné. Každý vlas má svoj vlastný folikul, ktorý má svoju životnosť. Preto môžeme hovoriť o vlasovom cykle, na konci ktorého vlas vypadne. Avšak sú obdobia, kedy môžete pozorovať nadmerné vypadávanie vlasov. Čo v tomto prípade? Siahnite po produkte, akým je PARUSAN Stimulátor Šampón…

Žiadna svadobná príprava sa nezaobíde bez týchto 11 maličkostí.

0

Deň D býva obyčajne veľmi hektický. Na všetko sa treba dostatočne pripraviť, napriek tomu to nie je vždy celkom možné, svadobná príprava dá zabrať nejednej agentúre či neveste. Stále sa stáva, že chýbajú tie najmenšie maličkosti, ktoré by z perfektne organizovanej svadby urobili dokonalú. 

S malou pomocou k veľkej radosti: Ďalší ročník pomoci deťom v núdzi

2

S malou pomocou k veľkej radosti! Kúpou vybraných produktov značiek P&G ako Pampers, Lenor, Ariel či Gillette, v ktoromkoľvek obchode Coop Jednota, zákazníci pomôžu Červenému krížu zabezpečiť starostlivosť pre deti po celom Slovensku. Iniciatíva potrvá až do 30. novembra 2017. 

Načo slúžia zásuvky v chladničke a ako ich využiť? Toto ťa dostane!

5

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, načo slúžia zásuvky v chladničke? Nie je to len nevyužitý priestor, ktorý mohol byť radšej nahradený poličkami? Prieskumy ukázali, že poličky v chladničke sú pre mnohých spotrebiteľov veľkou záhadou. Tieto zásuvky sa zdajú byť ideálnym miesto na uskladnenie piva alebo vecí, ktoré sa na poličky…

TopDesať

10 najväčších historických lží, ktorým sme doteraz všetci verili

0

"História je balík lží o udalostiach, ktoré sa nikdy nestali, povedané ľuďmi, ktorí tam neboli." - George Santayana, spisovateľ a filozof.  Od osobných záležitostí cez finančné schémy až po udalosti, ktoré sa nikdy nestali, je svet plný obrovských lží. V tomto článku sa dozvieš o tých najväčších klamstvách, ktorým sme doteraz všetci…

Na japonské ryžové polia zaútočili obrovské slamené zvieratá

0

Počas jesene nastáva obdobie zberu a pomaly sa končí obdobie festivalov po celom svete. V severnom Japonsku nedávno prebiehal Wara Art Festival. Počas septembra a októbra sa zvyšná ryžová úroda premieňala zábavným spôsobom na slamené zvieratá. Wara Art Festival sa organizuje od roku 2008 v meste Niigata, kde vznikla spolupráca…

Dokázal by si nakresliť najznámejšie logá spamäti? Týchto 150 ľudí skúsilo a výsledok je neskutočný

0

Firmy utrácajú milióny, aby si v našich hlavách získali malý priestor, vďaka ktorému by sme mali okamžite rozpoznať tie najznámejšie logá značiek. Avšak sú tieto peniaze vynaložené správne? Spoločnosť Signs.com vykonala fascinujúci experiment, ktorého sa zúčastnilo 156 Američanov vo veku od 20 do 70 rokov. Ich úlohou bolo nakresliť čo najpresnejšie 10 známych log. Jediným…

Nalodenie nákladiaku v Rusku sa veľmi nepodarilo

0

Pokus o nalodenie sa odohral v ruskom meste Tobolsk v oblasti Tyumen na Sibíri. Nákladiak s potrubím bol zrejme obrovským sústom pre pracovníkov, ktorí mali nalodenie na starosti. Ten svojou váhou odtlačil loď ďalej od brehu a nešťastie bolo na svete. Veľký nápor nevydržala nakladacia rampa, ktorá sa zlomila a nákladiak tak…

Košice zaplavili vylepšené volebné billboardy

0

Volebné kampane na blížiace sa župné voľby, ktoré sa uskutočnia 4. novembra, sú v plnom prúde. Výnimočné už nie sú všadeprítomné volebné billboardy, no tie sa minimálne v Košiciach stali terčom vandalov. Vzniklo z toho toto. Príspevok sa spočiatku objavil v uzavretej facebookovej skupine Košičanov s názvom Košice - kuriozity…

90-ročná babička maľuje na domy nádherné moravské motívy

0

Možno si ešte pamätáš na starší článok o jednej malej poľskej dedinke, kde je každý dom pokrytý kresbami nádherných kvetov. Ak nie, nájdeš ho na tomto ODKAZE. 90-ročná obyvateľka českej obce Louka sa usiluje o to, aby zo svojej rodnej dedinky urobila rovnako krás